Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 14/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 3.4.2009 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 45/2009 vp) laeiksi käräjäoikeuslain ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta. Käräjäoikeuslakia muutetaan siten, että jokaisessa kaksikielisessä käräjäoikeudessa tulee olla vähintään yksi käräjätuomarin virka, johon kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on tuomiopiirin väestön vähemmistön kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä enemmistön kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Edellä mainittujen tuomareiden kielitaitoa koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta säädetään tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa. Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarkemmin säätää viimeksi mainittujen tuomareiden määrä ja sijoittuminen kaksikielisiin käräjäoikeuksiin. Samalla käräjäoikeuteen perustetulle osastolle sijoitettuun tuomarin virkaan edellytettyä kielitaitoa koskeva viittaus poistetaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaa 1.1.2010. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 160 67532)

Esitys (HE 46/2009 vp) laeiksi Valtakunnanvoudinvirastosta, ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta ja ulosottokaaren muuttamisesta. Valtakunnanvoudinvirasto perustetaan hoitamaan ulosottotoimen keskushallintoviranomaisen tehtäviä. Virastolle kuuluisi pääosa niistä tehtävistä, joita nykyisin hoitavat oikeusministeriö ja lääninhallitukset. Laeilla ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta ja ulosottokaaren muuttamisesta toteutetaan Valtakunnanvoudinviraston perustamisesta aiheutuvat ulosottokaaren muutostarpeet. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (OM neuvotteleva virkamies Kari Liede 160 69527)

Esitys (HE 47/2009 vp) työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta. Osinkoa koskevia tuloverolain, ennakkoperintälain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännöksiä muutetaan. Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään ansiotulona verotettavaksi palkaksi tai työkorvaukseksi, jos osingon jakoperusteena on yhtiöjärjestyksen määräyksen, yhtiökokouksen päätöksen, osakassopimuksen tai muun sopimuksen mukaan osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos. Muutosta sovellettaisiin osinkoon, joka on nostettavissa 1.1.2010 tai sen jälkeen. (VM hallitusneuvos Panu Pykönen 160 33154)

Esitys (HE 48/2009 vp) laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Lakia muutetaan siten, että Valtiokonttori voi tarjota koko julkiselle hallinnolle tietoyhteiskunnan edistämiseen liittyviä sähköisiä asioinnin ja hallinnon tukipalveluja. (VM hallitusneuvos Miliza Vasiljeff 160 33220)

Esitys (HE 49/2009 vp) laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta. Työttömyysturvalain muutokset liittyvät muutosturvan laajentamiseen koskemaan lomautettuja sekä nykyistä laajemmin määräaikaisia työntekijöitä. Samalla selkiytetään työllistämisohjelmalisää ja sen uusimista koskevia säännöksiä. Omaehtoisen ammatillisen koulutuksen ajalta maksettavan koulutuspäivärahan saamisen edellytyksiä muutetaan siten, että koulutuspäivärahaa voidaan maksaa heti työttömyyden alkaessa, jos koulutuksesta on sovittu työnhakijan työnhakusuunnitelmassa. Muutokset ovat osa hallituksen elvytystoimenpiteitä, ja niillä pyritään edistämään työttömäksi jäävien työllistymistä sekä parantamaan heidän mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2009. (STM hallitusneuvos Esko Salo 160 73180)

Esitys (HE 50/2009 vp) laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin lisätään säännökset työsuojeluviranomaisen oikeudesta saada salassapitosäännösten estämättä valvontaa varten tietoja Verohallinnolta ja Eläketurvakeskukselta. Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin, verotietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin, työntekijän eläkelakiin ja yrittäjän eläkelakiin lisätään tähän liittyviä täydentäviä säännöksiä tietojen omaehtoisesta luovuttamisesta. (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio 160 72420)

Esitys (HE 51/2009 vp) laeiksi ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta sekä elintarvikelain 32 §:n muuttamisesta. Kunnan, joka ei kykene suoriutumaan ympäristöterveydenhuollon tehtävistä yksin, olisi kuuluttava ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella olisi oltava käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit, joilla järjestetään ympäristöterveydenhuollon palvelut. Valtioneuvosto päättää kuntaa ja asianomaista lääninhallitusta sekä yhteistoiminta-aluetta kuultuaan kunnan kuulumisesta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, jos kunta ei itse tee päätöstä vuoden 2009 loppuun mennessä. Valtioneuvosto tekee tarvittavat päätökset kuntien kuulumisesta yhteistoiminta-alueisiin viimeistään 30.6.2011. Valtioneuvosto voi päättää kunnan kuulumisesta yhteistoiminta-alueeseen sekä kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston päätös yhteistoiminnan ehdoista on voimassa siihen asti, kunnes asianomaiset kunnat sopivat toisin. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden olisi aloitettava toimintansa viimeistään vuoden 2013 alusta. Elintarvikelaissa ei säädettäisi enää elintarvikevalvonnan yhteistoiminnasta, vaan sen sijaan sovellettaisiin nyt ehdotettua lakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2009. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 160 73860)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 3.4.2009 seuraavat lait:

Laki ajoneuvolain muuttamisesta, laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä (HE 236/2008 vp). Ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntävelvoite ulotetaan koskemaan kaikkia uusia autoja ja niiden perävaunuja. Yksittäin valmistettujen tai maahantuotujen uusien autojen ja niiden perävaunujen hyväksyminen liikenteeseen muutetaan tapahtuvaksi rekisteröintikatsastuksen sijasta yksittäishyväksynnöillä. Yksittäishyväksyntää ja sen väliaikaista järjestämistä koskevilla laeilla luodaan EY-tyyppihyväksymättömien ajoneuvojen yksittäishyväksyntämenettely Suomeen. Laki ajoneuvolain muuttamisesta ja laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä tulee voimaan 29.4.2009. Laki yksittäishyväksynnän järjestämisestä tulee voimaan 1.1.2011. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 160 28557)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 3.4.2009 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Astanaan, Kazakstaniin perustetaan suurlähetystö 1.9.2009. Asetus tulee voimaan 1.9.2009. (UM lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe 160 55871)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 3.4.2009 seuraavat kansainväliset asiat:

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun kansainvälisen komission XXIX istuntokaudella tehtyjen päätösten XXIX-26-XXIX-39 hyväksyminen. (SM projektipäällikkö Mika Lehtonen 160 42353)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 3.4.2009 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun maakuntalain 6 ja 8 §:n muuttamisesta, maakuntalaki vapaa-ajan veneistä annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki öljyvahinkojen torjunnasta annetun maakuntalain muuttamisesta. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt mainitut maakuntalait. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 3.4.2009 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston osastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Ritva Koukku-Ronde ulkoasiainministeriön alivaltiosihteerin (kehitysyhteistyö ja kehityspolitiikka) virkaan 1.9.2009 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 160 55401)

Abujan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Anneli Vuorisen sivuakkreditointi Ghanaan. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 160 55401)

Tasavallan presidentti peruutti komentajakapteeni Misa Arvid Kangasteelle Suomen pysyvän ETYJ-edustuston sotilasedustajaksi Wienissä annetun määräyksen 1.7.2009 lukien ja määräsi majuri Jari Oiva Markus Salosen tähän tehtävään 1.7.2009 lukien asemapaikkana Wien. (PLM henkilöstöjohtaja Jari Kajavirta 160 88121)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 2.4.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Valtioneuvosto linjasi vuosien 2009-2012 kehyspäätöksessä (13.3.2008), että valtionhallinnon neljä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta (Oikeushallinnon palvelukeskus, Puolustushallinnon palvelukeskus, Sisäasianhallinnon palvelukeskus ja Valtiokonttorin tulosyksikkönä toimiva Valtiokonttorin palvelukeskus) kootaan 1.1.2010 alkaen valtiovarainministeriön hallinnonalalle hallinnollisesti yhdeksi useissa alueellisissa toimipisteissä toimivaksi virastoksi. Yhdistettävät palvelukeskukset kootaan perustettavaan valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen. Palvelukeskuksen toimipaikat ovat kaupungeissa, joissa yhdistettävillä palvelukeskuksilla on palvelukeskustoimintaa. Nämä ovat Hämeenlinna, Joensuu, Kuopio, Mikkeli, Pori ja Turku. Lisäksi toimintaa on tilapäisissä toimipisteissä vuoden 2010 loppuun saakka. Palvelukeskuksen tehtävä on tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja erityisesti valtion talousarviotalouteen kuuluville yksiköille. Palvelukeskuksen ohjaus perustuu valtiovarainministeriön tulosohjaukseen ja asiakkaiden kanssa tehtäviin palvelusopimuksiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (VM budjettineuvos Helena Tarkka 160 34876)

Valtioneuvoston asetus sokerialan rakenneuudistustuesta markkinointivuonna 2008/2009 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksettavan sokerialan rakenneuudistustuen yksityiskohtaiset määräytymisperusteet markkinointivuonna 2008/2009. Tuen maksaminen perustuu Euroopan yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklaan. Asetus tulee voimaan 8.4.2009. (MMM osastopäällikkö Heimo Hanhilahti 160 53311)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta (63/2008) muutetaan maidon, teurashiehojen, lihasikojen ja nuorten siitossikojen yksikkötukien osalta. Lisäksi muutetaan tuen enimmäismäärään jakoa kasvihuonetuotannon ja puutarhatuotteiden varastointituen välillä. Asetus tulee voimaan 8.4.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta. Asetusta (64/2008) muutetaan maidon, lihasikojen, nuorten siitossikojen sekä muun lihasiipikarjan yksikkötukien osalta. Asetus tulee voimaan 8.4.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2009. Asetuksella säädetään vuonna 2009 ympäristötuessa ja luonnonhaittakorvauksessa tukikelpoiseksi haettavasta peltoalasta. Lisäksi määritellään ne maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset, joita voidaan hakea vuonna 2009. Viljelijän on mahdollista hakea vuonna 2009 uutta eläinten hyvinvoinnin tuen sitoumusta. Myös ei-tuotannollisten investointien tukea on mahdollista hakea. Asetus tulee voimaan 8.4.2009. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2009 voimavaroista annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Valtion talousarvion momentille 33.60.31 on lisätty 3 200 000 euron määräraha käytettäväksi nuorten mielenterveyspalveluiden ja lapsiperheiden kotipalvelun kehittämiseen sekä 9 000 000 euron määräraha, joka on varattu kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi tarpeellisiin perustamishankkeisiin. Lisäksi momentille on myönnetty 1 020 000 euron korjauserä johtuen valtiolle aiemmin virheellisesti liikaa palautetuista määrärahoista. Edellä tarkoitettujen lisäysten jälkeen valtionavustuksen määrä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin on 39 120 000 euroa. Asetus tulee voimaan 9.4.2009. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 2.4.2009 seuraavat päätökset:

Päätös yliopistokiinteistöyhtiöiden perustamisesta ja periaatepäätös yhtiöihin siirrettävän kiinteistövarallisuuden rajauksista. Päätöksellä Senaatti-kiinteistöille myönnetään lupa perustaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy - Finlands Universitetsfastigheter Ab, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy - Helsingfors Universitetsfastigheter Ab ja Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy -nimiset osakeyhtiöt omistukseensa ja hyväksytään valtion osalta yhtiöiden osakassopimukset yhtiöjärjestyksineen sekä valtuutetaan Senaatti-kiinteistöt allekirjoittamaan osakassopimukset valtion puolesta. Yhtiöiden toiminnan organisointia koskevat toimenpiteet aloitetaan välittömästi valtioneuvoston myönnettyä luvan niiden perustamiseen ja yhtiöt on tarkoitus perustaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.7.2009. Yhtiöihin siirrettävän yliopistokäytössä olevan kiinteistövarallisuuden rajauksista tehdään periaatepäätös, jonka perusteella eduskunnan vuoden 2008 II lisätalousarviossa antamassa suostumuksessa mainitun yliopistokäytössä olevan ja Senaatti-kiinteistöiltä vuokratun kiinteistövarallisuuden luovutusta perustettaviin yhtiöihin voidaan ryhtyä valmistelemaan siten, että luovuttamista koskeva asia voitaisiin tuoda lopullisesti valtioneuvoston päätettäväksi myöhemmin vuoden 2009 aikana. Periaatepäätös tehdään lisäksi yhtiöihin siirrettävän muun kuin yliopistokäytössä olevan kiinteistövarallisuuden rajaamisesta sekä asunto-osakevarallisuuden siirtämisestä suoraan eräiden yliopistojen omistukseen. Näissä tapauksissa kiinteistövarallisuuden luovuttamista koskeva asia tuotaisiin valtioneuvoston lopullisesti päätettäväksi myöhemmin vuonna 2009 vain, jos eduskunta myöntää siihen sitä ennen suostumuksensa. (VM hallitussihteeri Ilkka Koponen 160 33018)

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen kevätistuntokaudelle 4.5.-8.5.2009 kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin varaedustajinaan ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola. (OPM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 160 77444)

Päätös myöntää johtava asiantuntija Tytti Peltoselle ero tekijänoikeusneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen asiantuntija Riikka Tähtivuori 2.4.2009 lukien ja määrätä Peltosen henkilökohtainen varajäsen toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski jatkamaan Tähtivuoren henkilökohtaisena varajäsenenä. Tekijänoikeusneuvoston jäsenen, oikeustieteen kandidaatti Markku Uotilan henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä myönnetään Riikka Tähtivuorelle ero ja hänen tilalleen määrätään 2.4.2009 lukien lakiasioiden päällikkö Mika Enäjärvi 14.10.2009 päättyväksi toimikaudeksi. (OPM hallitusneuvos Tuula Lybeck 160 76910)

Päätös Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta 2007-2013 toteuttavien rajat ylittävän yhteistyön toimenpideohjelmien vuoden 2009 valtion rahoitusosuuden jaosta välittävien toimielimien käytettäväksi. Välittäville toimielimille jaetaan myöntämisvaltuutta valtion rahoitusosuutena 5 100 000 euroa. (TEM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 010 60 64921)

Päätös asettaa kansanterveyden neuvottelukunta toimikaudeksi 15.4.2009-14.4.2012. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansliapäällikkö Kari Välimäki (osastopäällikkö, ylijohtaja Leo Suomaa) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: johtaja Tapani Melkas (johtaja Kari Paaso) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet (varajäsenet suluissa): osastopäällikkö, ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson (johtaja Kari Ilmonen) sosiaali- ja terveysministeriö, osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Sillanaukee (johtaja Pekka Järvinen) sosiaali- ja terveysministeriö, erikoissuunnittelija Tytti Tuulos Oulun lääninhallitus (tulosjohtaja, lääninlääkäri Kirsti Riihelä Etelä-Suomen lääninhallitus) kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kuopion kaupunki (sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindén Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri), osastopäällikkö Matti Aho (apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen) maa- ja metsätalousministeriö, ylijohtaja Sakari Karjalainen (liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti) opetusministeriö, maahanmuuttojohtaja Mervi Virtanen (ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi) sisäasiainministeriö, budjettineuvos Raija Koskinen (budjettineuvos Tuomas Sukselainen) valtiovarainministeriö, ylitarkastaja Patrik Kuusinen (työmarkkinaneuvos Pirjo Harjunen) työ- ja elinkeinoministeriö, pääjohtaja Pekka Puska (ylijohtaja Marina Erhola) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, pääjohtaja Harri Vainio (osaamiskeskuksen johtaja Kaj Husman) Työterveyslaitos, professori Anssi Auvinen Tampereen yliopisto (professori Kirsti Husgafvel-Pursiainen Työterveyslaitos), toiminnanjohtaja Janne Juvakka Terveyden edistämisen keskus ry (toiminnanjohtaja Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseura), varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen (lääketieteen lisensiaatti Riitta Keskitalo) Suomen Lääkäriliitto, kehittämispäällikkö Eija Kemppainen Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry (yliopettaja Leila Lehtomäki Pirkanmaan ammattikorkeakoulu), ylilääkäri Jorma Järvisalo (osastopäällikkö Elise Kivimäki) Kansaneläkelaitos, ylitarkastaja Katariina Myllärniemi (hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen) liikenne- ja viestintäministeriö, erityisasiantuntija Soile Paahtama (johtaja Jussi Merikallio) Suomen Kuntaliitto, ympäristöneuvos Elina Rautalahti (yliarkkitehti Timo Saarinen) ympäristöministeriö, johtaja Tarja Honkalampi (kehittämispäällikkö Kristiina KariniemiÖrmälä) Tehy ry ja pääsihteeri Eeva Kuuskoski Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry (toiminnanjohtaja Heikki Vaisto Iholiitto ry). (STM lääkintöneuvos Merja Saarinen 160 74030)

Päätös vahvistaa muutos korkotukilainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmaan vuodeksi 2009. Päätös sisältää vuoden 2009 ensimmäisen lisätalousarvion mukaisen vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi tarkoitetun lyhytaikaisen korkotuen (ns. välimallin korkotuki) käyttöönoton. Talousarvion momentilla 35.20.60 olevaa valtuutta on lisätty 250 miljoonalla eurolla 1 170 miljoonaan euroon. Lisävaltuudella arvioidaan voitavan tukea noin 2 000 uuden asunnon rakentamista. Välitön työllisyysvaikutus on 2 250 henkilötyövuotta ja välillinen mukaan lukien 4 500 henkilötyövuotta. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 040 014 3870)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 2.4.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 27/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Euro-Välimeri -assosiaatiosopimus Syyrian kanssa). Euroopan komissio on 12.12.2008 esittänyt a) ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan Euro-Välimeri -assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta yhteisön puolesta sekä sen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta; b) ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan Euro-Välimeri assosiaatiosopimuksen tekemiseksi. EY:n ja Syyrian välinen assosiaatiosopimus on osa laajempaa EU:n eteläisten kumppanimaiden kanssa tehtyä assosiaatiosopimusverkostoa. Yhteisön ja Syyrian välisen kaupan asteittainen vapauttaminen vahvistaa yhteisön jäsenvaltioiden kilpailuasemaa suhteessa kolmansiin maihin. Assosiaatiosopimus pyrkii edelleen sitouttamaan Syyrian alueelliseen stabiliteettiin ja demokratiakehitykseen. (UM lähetystöneuvos Helena Tuuri 160 56538)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 28/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (Euratom) ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta (ydinturvadirektiivi). Direktiiviehdotuksen yleistavoitteena on saavuttaa, ylläpitää ja jatkuvasti kehittää ydinturvallisuutta yhteisössä ja vahvistaa valvontaviranomaisten roolia. Komission mukaan peruslähtökohtana on, että ydinturvallisuutta koskevista Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) yleissopimukseen jo kuuluvista yhteisistä ydinturvallisuusperiaatteista säädettäisiin myös yhteisötasolla. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat edellä mainitun yleissopimuksen osapuolia. Jäsenvaltiot myös kannustettaisiin kehittämään täydentäviä turvallisuusvaatimuksia uusia ydinvoimalaitoksia varten. Komission ehdotuksen mukaan merkittävää lisäarvoa saataisiin siitä, että mm. ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen määräykset kirjattaisiin yhteisölainsäädäntöön. Erityisesti yhteisön laajentuessa yhteisön tasolla toteutetut toimet takaisivat ydinlaitosten turvallisuuden korkean tason laitosten suunnittelusta aina käytöstäpoistoon asti. (TEM neuvotteleva virkamies Mauri Riihonen 010 60 64007)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 29/2009) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (itsenäisiä ammatinharjoittajia koskeva tasa-arvodirektiivi). Direktiivin tavoitteena on panna tehokkaammin täytäntöön itsenäisiä ammatinharjoittajia ja heitä avustavia puolisoita koskeva tasa-arvoisen kohtelun periaate. (STM hallitussihteeri Terhi Tulkki 160 73175)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 2.4.2009 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Teemu Tanner ulkoasiainministeriön poliittisen osaston osastopäällikön tehtävään 1.9.2009 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 160 55401)

Lähetystöneuvos Liisa Talonpoika ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan sekä ulkoasiainministeriön Eurooppa-osaston apulaisosastopäällikön tehtävään 1.9.2009 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 160 55401)

Valtioneuvosto myönsi hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alholle palkatonta virkavapautta sisäasiainministeriön hallitusneuvoksen virasta 1.8.2009-31.7.2010. (SM neuvotteleva virkamies Marja-Riitta Salokannel 160 44516)

Kauppatieteiden maisteri, oikeustieteen kandidaatti, vanhempi hallitussihteeri Matti Hietanen opetusministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 6.4.2009 lukien. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.4.2009 seuraavia asioita:

Koulutusampumatarvikkeiden sekä raskaiden kranaatinheittimistön ja tykistön ampumatarvikkeiden hankinnat 2009-2012. (PLM hallitussihteeri Iikka Marttila 160 88137)

Puolustusvoimien hankinta. Ilmavoimien esikunta saa allekirjoittaa Yhdysvaltain hallitusta edustavan US Navy:n kanssa F-18 Hornet -kaluston toisen ylläpitopäivityksen (Mid Life Upgrade, MLU2) sarjalaitteita, ohjelmistoa ja pitkän kantaman ilmasta maahan -aseistuksen integroinnin aloittamista koskevan Foreign Military Sales sopimuksen indeksisidonnaiseen 278 429 945,00 USD hintaan. (PLM neuvotteleva virkamies Jari Takanen 160 88258)

Puolustusvoimien hankinta - operatiivisten järjestelmien laitteistot. (PLM neuvotteleva virkamies Tuija Karanko 160 88281)

Helsingin yliopiston Viikin A-rakennuksen peruskorjaushanke. Opetusministeriö oikeuttaa Helsingin yliopiston tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimuksen yliopiston Viikin A-talon peruskorjattavista, yhteensä 7 129 htm2 tiloista, joista peruskorjattava osuus on noin 5 260 htm2, josta yliopiston edelleen MTT:n käyttöön vuokraaman osan laajuus noin 1 500 htm2. Sopimus liittyy Helsingin yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen väliseen 22.11.2005 allekirjoitettuun sopimukseen. Sopimuksen kesto on 15 vuotta ja vuosivuokra on noin 1,03 miljoonaa euroa (alv 0%). Peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa 2009-2010 aikana. Peruskorjaus sisältyy Senaatti-kiinteistöjen yliopistokiinteistöjen priorisoituun peruskorjausohjelmaan. (OPM yliarkkitehti Liisa Munsterhjelm 160 77222)

Vuoden 2009 talousarvion momentilta 30.60.42 (Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille) yhteensä 47 518 000 euron valtionavustuksen myöntäminen Metsäkeskuksille ja metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle. Määrärahalla rahoitetaan metsäkeskuksissa ja Tapiossa kokonaan tai osittain 761 htv:n työpanos. Lisäksi määrärahalla työllistetään välillisesti palveluiden ostojen kautta noin 165 htv. (MMM neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen 160 52402)

Maatalouden interventiorahaston vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa maatalouden interventiorahaston vuoden 2008 tilinpäätöksen. Interventiorahaston alijäämä tilikaudella 1.1.-31.12.2008 oli 571 125,08 euroa ja taseen loppusumma tilikauden päättyessä 6 141 502,86 euroa. Alijäämä katetaan maatalouden interventiorahaston omista varoista. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen oikeuttaminen tekemään Helsingin yliopiston kanssa vuokrasopimus. Vuokrauksen kohteena on noin 1 500 huoneistoneliömetriä peruskorjattavassa Helsingin yliopiston käytössä olevassa Viikin A-rakennuksessa osoitteessa Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki. Vuokra-aika on 15 vuotta ja se alkaa arvion mukaan 1.6.2010. Vuokran määrä on arvion mukaan 16,35 euroa huoneistoneliömetriltä kuukaudessa. (MMM hallitussihteeri Jukka Mirvo 160 54236)

Varustamoliikelaitoksen palvelu- ja muut toimintatavoitteet sekä tulostavoite ja tuloutustavoite vuodelle 2009. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Varustamoliikelaitoksen tulostavoitteeksi voitollisen tuloksen vuodelle 2009 ja voitontuloutustavoitteeksi 50 prosenttia voitollisesta tuloksesta, kuitenkin enintään 500 000 euroa. Toteutuvasta tuloksesta valtion talousarvioon tuloutettavasta määrästä valtioneuvosto päättää lopullisesti Varustamoliikelaitoksen tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä keväällä 2010. (LVM neuvotteleva virkamies Rita Linna 160 28559)

Luotsausliikelaitoksen palvelu- ja muut toimintatavoitteet sekä tulostavoite ja tuloutustavoite vuodelle 2009. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Luotsausliikelaitoksen tulostavoitteeksi 1 000 000 euroa vuodelle 2009 ja tuloutustavoitteeksi voitollisesta vuoden 2009 tuloksesta 50 prosenttia, kuitenkin enintään 500 000 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä 160 28475)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 31.3.2009

Sähköntuottajien ansiottomia voittoja leikataan

Hallitus linjasi 31.3.2009 talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa päästökaupasta johtuvien ansiottomien voittojen leikkaamista. Näiden ns. windfall-voittojen leikkaaminen toteutetaan valtiolle kannetavan yleiskatteellisen veron muodossa. Luonteeltaan vero voisi olla esimerkiksi valtiolle kannettava kiinteistöverotyyppinen uusi vero.

Valtiovarainministeriö yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa valmistelee ehdotuksen ansiottomien voittojen verottamiseksi siten, että niitä ryhdytään verottamaan niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään vuoden 2011 alusta.

Verotuksen ulkopuolelle jätetään sellaiset tuotantoteknologiat, jotka ovat energiapolitiikan edistämiskohteina, kuten tuulivoima, pienvesivoima sekä sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Veron kohteeksi jäisivät näin vesivoima ja ydinvoima. Näistä rajattaisiin ulkopuolelle lisäksi Kioton sopimuksen hyväksymisen jälkeen (vuosi 1997) rakennettu tai rakennettava uusi kapasiteetti. Valmistelun lähtökohtana on, että teollisuuden omakäyttö- ja osakkuussähköön ei kohdistettaisi ansiottomien voittojen veroa.

Verokertymä olisi bruttona noin 33-330 miljoonaa euroa vuodessa, jos vero olisi suuruusluokaltaan 1-10 €/MWh ja kohdistettaisiin ennen vuotta 1997 käyttöönotettuun vesi- ja ydinvoimaan. Verokertymästä huolimatta ansiottomien voittojen verotus ei kuitenkaan suoraan vaikuta kuluttajien maksamaan sähkön hintaan.

Vuonna 2005 alkaneella EU-laajuisella päästökaupalla on huomattavat vaikutukset sähkömarkkinoille. Sähkön tukkuhinta nousi viime vuoden aikana voimakkaasti, vaikka sähkön tuotantokustannukset eivät Pohjoismaissa juurikaan muuttuneet. Päästökauppa on tuonut mukanaan suuruusluokaltaan satojen miljoonien eurojen voitot sähköntuottajille.

Päästökaupasta johtuvat ansiottomat voitot perustuvat päästökaupan vaikutukseen sähkön tukkuhintaan. Tukkuhinta muodostuu pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla kullekin tunnille muuttuvilta tuotantokustannuksiltaan kalleimman sähköä tuottaneen voimalaitoksen, eli ns. rajatuotantomuodon, kustannusten mukaisesti.

Suomen hiililauhde on pääosan ajasta rajatuotantomuoto, joten markkinahinnan muodostuminen perustuu sen muuttuviin kustannuksiin. Tätä edullisemmille tuotantoteknologioille, pohjoismaisilla markkinoilla erityisesti vesi- ja ydinvoimalle, syntyy rajakustannushinnoitteluun perustuvassa järjestelmässä merkittäviä taloudellisia etuja. Suurin osa pohjoismaisesta tuotannosta on päästötöntä vesi- ja ydinvoimaa eivätkä näiden tuotantomuotojen kustannukset mitenkään muutu päästökaupan vaikutuksesta.

Ruotsissa vesivoimalla on kiinteistövero ja ydinvoimalla tehoon perustuva vero. Niitä korotettiin vuoden 2008 alussa ja korotuksen perusteluna olivat näiden tuotantomuotojen saamat lisääntyneet windfall-voitot. Norjassa vesivoimalla on grunnrenteskatt-niminen vero, jolla leikataan vuonna 2009 vesivoimaloiden voitosta 30 %. Veroa korotettiin vuoden 2009 alussa.

Lisätietoja: elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, p. 010 60 63500 tai 050 511 3097, valtiovarainministerin valtiosihteeri Velipekka Nummikoski, p. (09) 160 34862 tai 050 506 5588, ylitarkastaja Pekka Tervo, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 010 60 64796 tai 050 369 8053, neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö, p. (09) 160 33148 tai 040 750 8860

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Tiedoksiantotyöryhmä luovutti 31.3.2009 mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmä ehdottaa, että haastemiestiedoksiannon käyttöä erityisesti riidattomissa velkomisasioissa vähennettäisiin ja puhelintiedoksiannoista tulisi yleinen tiedoksiantotapa kaikissa yleisissä tuomioistuimissa. Myös haaste voitaisiin toimittaa puhelimitse sellaisissa riidattomissa velkomisasioissa, jotka koskevat tietyn määräistä summaa. Puhelintiedoksiannosta lähetettäisiin vastaanottajalle kirjallinen vahvistus. Lisäksi työryhmä ehdottaa muiden sähköisten viestintävälineiden, kuten sähköpostin, käytön lisäämistä tiedoksiannoissa. Työryhmän mukaan tulisi tilanteeseen parhaiten soveltuva tiedoksiantotapa valita asiakohtaisesti. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/1236880985796. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, p. (09) 160 67678, oikeusministeriö.

Oikeusministeriö julkisti 31.3.2009 Todisteiden luovuttaminen EU:n jäsenvaltioiden välillä -mietinnön. Oikeusministeriön työryhmä on antanut ehdotuksen siitä, miten Suomessa pannaan täytäntöön todisteiden luovuttamista tehostava EU:n puitepäätös. Laki sisältäisi blankettimuotoisen täytäntöönpanosäännöksen lisäksi puitepäätöstä asiasisältöisesti täsmentäviä säännöksiä muun muassa toimivaltaisista viranomaisista, todisteiden luovuttamismääräysten täytäntöönpanossa noudatettavasta menettelystä, kieltäytymisperusteista sekä oikeussuojakeinoista. Työryhmän mietintöön on liitetty sisäasiainministeriön ja keskusrikospoliisin eriävä mielipide. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/1236880986473. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, p. (09) 160 67705 ja lainsäädäntöneuvos Sanna Mikkola, p. (09) 160 67709, oikeusministeriö.

Opiskelijaperheet ja opintotuki -työryhmä luovutti 1.4.2009 muistionsa kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille. Työryhmän selvitysten perusteella opiskelijaperheiden taloudellisia edellytyksiä päätoimiseen opiskeluun tulisi parantaa ottamalla käyttöön opintorahan huoltajakorotus. Lisäksi työryhmä ehdottaa opintolainan korkoavustuksen tulorajojen korottamista. Työryhmän esityksen mukaan oikeus opintorahan huoltajakorotukseen olisi opiskelijalla, joka on alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja. Huoltajakorotuksen määrä olisi 145 euroa kuukautta kohti riippumatta lasten lukumäärästä. Se voitaisiin maksaa samansuuruisena opintotukeen oikeutetulle yksinhuoltajalle ja molemmalle lasta huoltavalle vanhemmalle, myös yhteishuoltajuuden perusteella. Muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr14.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, p. (09) 160 77443 ja ylitarkastaja Virpi Hiltunen, p. (09) 160 77034, opetusministeriö.

Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain (75/2004) kehittämistarpeita selvittänyt työryhmä luovutti 31.3.2009 mietintönsä työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteeri Katariina Poskiparralle. Työryhmä ehdottaa säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslain, joka korvaisi voimassa olevan lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Tavoitteena on kehittää yleistä tuoteturvallisuuslainsäädäntöä niin, että sen säännökset ovat selkeitä niin toiminnanharjoittajien kuin viranomaistenkin kannalta. Työryhmä ehdottaa, että sekä laissa käytettäviä käsitteitä että hallinnollisia pakkokeinoja ja valvontaviranomaisten toimivaltuuksia koskevia säännöksiä selkiytettäisiin. Myös valvontaviranomaisten tietojensaantioikeutta koskevaa sääntelyä ehdotetaan tarkistettavaksi. Mietintö on osoitteessa http://www.tem.fi/files/22221/TEM17_09.pdf. Lisätietoja antavat kaupallinen neuvos Ilkka Cantell, p. 010 60 63531 ja kaupallinen neuvos Tomi Lounema, p. 010 60 62697, työ- ja elinkeinoministeriö.

Kosteusvauriotyöryhmä luovutti 2.4.2009 raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle. Työryhmä suosittaa, että työpaikkojen tilat ja kunto tarkistettaisiin esimerkiksi kerran vuodessa. Siten kerättäisiin tietoa kiinteistön kunnosta ja havaittaisiin kosteus- ja homeongelmat ajoissa. Työryhmä on valmistellut kysymyssarjat, jotka auttavat selvittämään kosteusvaurioita työpaikoilla. Työryhmä ehdottaa, että sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto laatisi työsuojelupiireille tarpeellisen ohjeistuksen kosteus- ja homevaurioasioiden käsittelystä valvontakäytännön yhtenäistämiseksi. Lisäksi työterveyshuollolle pitäisi laatia opas kosteus- ja homeongelmien käsittelyyn ja selvittämiseen. Työryhmä suosittaa myös muun muassa viranomaisten yhteistyön tehostamista. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-8606.pdf. Lisätietoja antaa johtaja Leo Suomaa, p. (09) 160 73102, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.