Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 12/2009

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 19.3.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta. Tuki on 20 euroa talvehtinutta ja jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa kohti, missä on korotusta kaksi euroa vuoden 2008 tukitasoon nähden. Asetus tulee voimaan 25.3.2009. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 160 52657) Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään korvattavia kustannuksia koskevia teknisiä muutoksia. Tuen hakijan korvattavaksi kustannukseksi määritellään talkootyön sijasta vastikkeetta tehty työ. Kosteikkojen alueellisen kohdentamisen arvioinnissa otetaan huomioon myös perustettavien kosteikkojen muodostamat hankekokonaisuudet. Asetus tulee voimaan 25.3.2009. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään teknisiä korjauksia, jotka ovat tarpeen EY-lainsäädännön muutosten vuoksi. Asetus tulee voimaan 25.3.2009. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siinä otetaan huomioon autoverolain autoverotonta käyttöä koskevien 35 a ja 35 b §:n muutokset viittaamalla kyseisiin säännöksiin ja siten sallimalla siirtoluvan myöntäminen ajoneuvolle mainituissa pykälissä tarkoitetuissa tilanteissa. Lisäksi luovutaan uusien rekisteröintitodistusten lähettämisestä ajoneuvojen omistajille. Asetukseen tehdään myös joitakin säädösviittauspäivityksiä. Asetus tulee voimaan 1.4.2009. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 160 28557)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 19.3.2009 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa vientivalvontaneuvottelukunta toimikaudeksi 23.3.2009-22.3.2012. Kokoonpano: puheenjohtaja: yksikön päällikkö Eero Aho ulkoasiainministeriö; varapuheenjohtaja: kaupallinen neuvos Heikki Karri ulkoasiainministeriö; jäsenet (varajäsenet suluissa): yksikön päällikkö Outi Holopainen (ulkoasiainsihteeri Leena Yli-Vakkuri-Gardemeister) ulkoasiainministeriö, neuvotteleva virkamies Mauri Riihonen (ylitarkastaja Jaana Avolahti) työ- ja elinkeinoministeriö, projektipäällikkö Mika Lehtonen (ylitarkastaja Liisa Timonen) sisäasiainministeriö, asiantuntija Sanna Poutiainen (asiantuntija Taru Toivola) puolustusministeriö, neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen (viestintäneuvos Kari T. Ojala) liikenne- ja viestintäministeriö, tulliylitarkastaja Irene Lahtinen (tulliylitarkastaja Jarkko Keskinen) tullihallitus, tarkastaja Jukka Koskinen (ylitarkastaja Pertti Isotalo) suojelupoliisi ja asiantuntija Simo Karetie Elinkeinoelämän keskusliitto EK (ryhmäpäällikkö Henrik Nordell Teknologiateollisuus ry). (UM lähetystöneuvos Tapani Lehtinen 160 55546)

Päätös nimittää VTT Sixten Korkman ja TkL Erkki KM Leppävuori 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi sekä LT Leena Peltonen-Palotie, TkT Anne Stenros ja DI Mika Uusi-Pietilä 31.12.2011 päättyväksi kaudeksi Tampereen teknillisenä yliopistona toimivan TTY-säätiön hallituksen jäseniksi. (OPM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 160 77077)

Päätös asettaa työneuvosto toimikaudeksi 1.4.2009-31.3.2012. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen tohtori Jorma Saloheimo työtuomioistuin; lakimiesjäsen: hallitusneuvos Raila Kangasperko (vanhempi hallitussihteeri Susanna Siitonen ja vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen) työ- ja elinkeinoministeriö; työsuojelukysymyksiin perehtynyt jäsen: piiripäällikkö Kaarina Myyri-Partanen Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto (vanhempi hallitussihteeri Antti Posio ja valvontajohtaja Markku Marjamäki sosiaali- ja terveysministeriö); jäsenet: asiantuntija, VT Katja Leppänen (asiantuntija, VT Mikko Nyyssölä ja lainopillinen asiamies, VT Markus Äimälä) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, päälakimies, OTK Martti Virtanen Elinkeinoelämän keskusliitto EK (lakimies, VT Asta Mörsky Elintarviketeollisuusliitto ry ja ryhmäpäällikkö VT Pekka Kärkkäinen Teknologiateollisuus ry), työmarkkinalakimies Lauri Niittylä Kunnallinen työmarkkinalaitos (hallitusneuvos Tuija Wilska Valtion työmarkkinalaitos ja neuvottelupäällikkö Sari Ojanen Kunnallinen työmarkkinalaitos), päälakimies Timo Koskinen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (osastopäällikkö Mika Hämäläinen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja lakimies Arja Pohjola Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry), lakimies Päivi Ahonen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (lakimies Jukka Heikkerö Kemianliitto ry ja lakimies Juha Niittylä Tehy ry) ja lakimies Juri Aaltonen Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (lakimies Maria Löfgren Akava ry ja lakimies Hanna Harvima Toimihenkilöliitto ERTO ry). (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 010 60 48937)

Päätös oikeuttaa ympäristöministeriö merkitsemään Suomen valtion puolesta Kuntarahoitus Oyj:n osakeannissa osakkeita enintään 20 miljoonan euron arvosta, kuitenkin enintään 70 prosenttia osakeannissa merkittävistä osakkeista, maksamaan osakkeiden merkintähinta sekä solmimaan Kuntarahoitus Oyj:n kanssa pääomittamista koskeva sopimus. Pääomittamisen tarkoituksena on turvata valtion tukeman asuntojen uustuotannon ja perusparannuksen rahoitus. (YM hallitussihteeri Anu Gentz 040 590 8089)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 19.3.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 19/2009) eduskunnalle Euroopan yhteisöjen komission tekemästä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta (tavaraliikennerataverkko). Asetuksella on tarkoitus luoda rautateiden tavarakuljetukselle käytäviä jäsenvaltiosta toiseen TEN-verkolla. Käytäviä perustettaessa tulee ottaa huomioon ERMTS ja jo käytössä olevat RNE (RailNetEurope) -käytävät. Ehdotuksen mukaan jäsenmaiden tulee tehdä ehdotukset rautateiden tavaraliikennekäytävistä. Perustettavien käytävien määrä riippuu myös jäsenvaltiossa kuljetetun rahdin tonnikilometrimäärästä. Tavaraliikennekäytävään voi kuulua osia Euroopan kolmansien maiden rautatieverkosta. Tavaraliikennekäytävän tulee yhdistyä useampaan strategiseen terminaaliin. Strateginen terminaali on kaikille hakijoille avoin. Terminaalissa voidaan tavarajunan lastit siirtää maa, meri, sisävesi- tai ilmakuljetukseen tai päinvastoin. Kunkin tavaraliikennekäytävän rataverkon haltijoiden tulee perustaa yhteinen hallinnointielin. (LVM liikenneneuvos Lassi Hilska 160 28497)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 20/2009) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (energiahankerahoitusasetus). Ehdotuksella pyritään vastaamaan jyrkkään laskusuhdanteeseen, johon Euroopan talous on joutunut rahoitusmarkkinoiden kriisin seurauksena, sekä yhteisön energiatoimitusten varmuuteen liittyviin puutteisiin, jotka äskettäinen kaasukriisi toi selvästi esiin. (TEM ylitarkastaja Mauri Valtonen 010 60 64814)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 19.3.2009 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Markus Siltanen valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.4.2009 lukien. (VM osastopäällikkö Silja Hiironniemi 160 33250)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 18.3.2009 seuraavia asioita:

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Liikenne- ja viestintäministeriön nykyisten toimitilojen vuokrasopimus on tarkoitus uusia Eteläesplanadi 16 sijaitsevien toimitiloihin tehtävän saneerauksen vuoksi. Vuokrasopimus tehdään vähintään kymmeneksi vuodeksi. Vuokranantaja on Senaatti-kiinteistöt. Sopimuksen mukaiset arvonlisäverolliset vuokramenot ovat vähintään 16,8 miljoonaa euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä 160 28475)

Finnvera Oyj:n korkotuettomien investointi- ja käyttöpääomalainojen ja takausten myöntämisvaltuus vuodelle 2009. Finnvera Oyj:lle myönnetään korkotuettomien investointi- ja käyttöpääomalainojen ja takausten myöntämisvaltuutta 650 000 000 euroa. Rahoitusmarkkinoiden häiriöiden jatkumisen ja taloudellisen taantuman arvioidaan edelleen lisäävän Finnvera Oyj:n rahoituksen kysyntää. Pk-yritysten rahoituksen saatavuus on selvästi heikentynyt, joten Finnvera Oyj:n lisärahoitusta tarvitaan täydentämään rahoitusmarkkinoita. Rahoituksen painopiste siirtyy investoinneista yritysten toimintaa turvaavaan käyttöpääomaan. Rahoituksen kysyntään vaikuttavat myös käyttöön otettavat uudet rahoitustuotteet. (TEM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 010 60 64938)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 18.3.2009

Suomi ajaa GMO-vapaita alueita

Hallituksen iltakoulussa keskusteltiin tänään hallituksen esityksestä rinnakkaiselolaiksi. Rinnakkaiselolailla halutaan varmistaa tuottajien ja kuluttajien valintamahdollisuus tavanomaisen, luonnonmukaisen ja muuntogeenisen tuotantomuodon välillä. Lain tavoitteena on estää muuntogeenisten ja muiden viljelykasvien välinen sekoittuminen.

EU:n hyväksymiä muuntogeenisiä viljelykasveja saa viljellä jäsenmaissa yhteisölainsäädännön perusteella. Ensimmäinen Suomessa viljeltäväksi soveltuva muuntogeeninen lajike, teollisuuden käyttöön tarkoitettu tärkkelysperuna, odottaa EU:n hyväksyntää.

Ensi viikon maatalousneuvostossa käsitellään Alankomaiden aloitetta, jossa ehdotetaan, että jäsenvaltion olisi itse voitava päättää otetaanko EU:ssa hyväksytty geenimuunneltu lajike jäsenmaan alueella viljelyyn. Suomi suhtautuu hyvin myönteisesti tehtyyn aloitteeseen. Toteutuessaan aloite sallisi kansallisesti tehtävät päätökset GMO-vapaista alueista.

Hallitus pitää erittäin tärkeänä, että muuntogeenisyydestä vapaille tuotteille saataisiin merkintä. Tällöin kuluttajilla olisi mahdollisuus valita, käyttääkö muuntogeenisiä tuotteita. Komission odotetaan tekevän ensi vuonna aloitteen muuntogeenisyydestä vapaa -merkinnän ehdoista ja käyttöönotosta.

Nyt annettavalla rinnakkaiselolailla asetetaan muuntogeenisten lajikkeiden viljelylle rajoitteita ja korvausvelvollisuuksia. Laki velvoittaa muuntogeenisen lajikkeen viljelijän ilmoittamaan viljelystä viranomaisille ja naapureille. Viljelyn aloittaminen vuokramailla edellyttää maanomistajan lupaa.

Rinnakkaiselon kannalta keskeinen kysymys on geenimuunneltujen ja tavanomaisten lajikkeiden sekoittumisen estäminen. Lajikkeiden sekoittuminen aiheuttaa taloudellisia vahinkoja, joiden korvausvelvollisuudesta säädetään rinnakkaiselolaissa. Vahingon sattuessa geenimuunnellun kasvin viljelijä on pääsääntöisesti velvoitettu korvaamaan geenimuunneltujen ja tavanomaisten lajikkeiden sekoittumisesta aiheutuneet taloudelliset vahingot.

Muuntogeenisten kasvien turvallisuuteen, terveydellisiin vaikutuksiin tai ympäristövaikutuksiin liittyvät kysymykset ratkaistaan geenitekniikkalain mukaisessa lupamenettelyssä, ei valmisteilla olevassa rinnakkaiselolaissa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: erityisavustaja Minna-Mari Kaila, p. 040 775 6060, osastopäällikkö Matti Aho, p. 040 516 9857, maatalousneuvos Kirsi Heinonen, p. (09) 160 54221 ja neuvotteleva virkamies Tero Tolonen, p. (09) 160 53405

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Poliisin pitkän aikavälin henkilöstötarpeiden suunnittelutyöryhmä luovutti 19.3.2009 loppuraporttinsa sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Työryhmä esittää, että poliisimiesten määrää lisättäisiin vuoteen 2020 mennessä 820 henkilötyövuodella sekä lupahenkilöstöä 94 henkilötyövuodella. Poliisitoimen muuta henkilöstä puolestaan vähennettäisiin 414 henkilötyövuodella, joten ehdotus kasvattaisi poliisin henkilöstöä nykyisestä 500:lla vuoteen 2020 mennessä. Toteutuakseen henkilöstötarve-esitys vaatii myös poliisitoiminnan kehittämistä. Työryhmä on listannut 30 kehittämisehdotusta. Kehittämisehdotuksiin kuuluvat muun muassa lupapalvelujen kehittäminen kokonaisvaltaisesti ja poliisin tietojärjestelmien uudistaminen kokonaisuudessaan. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/7E2F3D626F6C977CC225757D002FF0CE/$file/052009.pdf. Lisätietoja antaa poliisiylijohtaja Mikko Paatero, p. (09) 160 42840, sisäasiainministeriö.

Hätäkeskustoiminnan kehittämistä pohtinut strategiatyöryhmä luovutti 17.3.2009 loppuraporttinsa sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Strategiatyöryhmän mukaan Hätäkeskuslaitoksen toimintamallien yhdenmukaistaminen on edellytys resurssien tehokkaalle käytölle. Toiminnan kehittäminen edellyttää muun muassa yhtenäistä valtakunnallista tietojärjestelmää. Samanaikaisesti tulee toimintamallit eri hätäkeskuksissa yhtenäistää. Yhteisen tietojärjestelmän on suunniteltu olevan käytössä viimeistään vuonna 2015. Työryhmä esittää muun muassa myös kiinteästä aluejaosta luopumista, hätäkeskusten tukitoimintojen karsimista ja johtamisen kehittämistä. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/941CB6C685B89E9EC225757B00494087/$file/072009.pdf. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Esko Koskinen, p. (09) 160 42971, sisäasiainministeriö.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (Paras) suunnitteluvaiheen loppuarviointi luovutettiin 17.3.2009 hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle. Arviointitutkimuksen mukaan uudistuminen on toistaiseksi keskittynyt kuntarakenteisiin. Yleisen taloustilanteen heikentymisen vuoksi kunnat ovat taloudellisten haasteiden ja tuottavuuden kysymysten edessä ennakoitua nopeammin. Arviointitutkimuksen mukaan Paras-uudistusta on syytä jatkaa. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen etenemistä tarkastellaan kuntarakenteiden, palveluiden ja kaupunkiseutujen näkökulmista. Arvioinnissa on tarkasteltu uudistuksen valmisteluun paikallistasolla vaikuttaneita tekijöitä, strategista johtamista muutoksessa sekä erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevissa kunnissa toteutetun arviointimenettelyn tarkoituksenmukaisuutta. Raportti sisältää kehittämissuuntia uudistuksen jatkoa varten. Arvioitsijoiden mukaan Paras-uudistuksen tulisi edetä rakenteista palveluiden kehittämiseen ja kaupunkiseutujen kehittämisen tulisi olla kokonaisvaltaisempaa. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20090317Parast/Paras_-_taitto_NETTI_%2b_KANNET.pdf. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, p. (09) 160 32212, valtiovarainministeriö ja professori Jari Stenvall, p. 040 828 4350, Tampereen yliopisto.

Työsuojeluhallinnon resurssityöryhmä luovutti 18.3.2009 raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle. Työryhmän mukaan vaikuttava työsuojeluvalvonta vuonna 2015 edellyttää riittäviä resursseja, vaikuttavuuteen perustuvaa valvontastrategiaa sekä työsuojelutoimijoiden yhteistyötä. Tuottavuusohjelmasta huolimatta työsuojelupiirien tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan edellytykset on säilytettävä. Työryhmä ehdottaa raportissaan toimenpiteitä työsuojeluvalvonnan vaikuttavuuden lisäämiseksi, valvonnan toteutuksen kehittämiseksi, vaikuttavan valvontastrategian toteuttamiseksi sekä henkilöstön osaamisen varmistamiseksi ja ammattitaidon ylläpitämiseksi. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-8391.pdf. Lisätietoja antaa johtaja Leo Suomaa p. (09) 160 73100, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.