Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 11/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 13.3.2009 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 17/2009 vp) laiksi merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä. Lailla säädetään edellytyksistä ja menettelytavoista, joilla suomalaiset merialueilla purjehtivat kalastusalukset ja vesiviljelyalukset rekisteröidään kalastusalusrekisteriin. Laissa on myös säännökset alusten poistamisesta rekisteristä, rekisteriin merkittävistä tiedoista ja niiden luovuttamisesta sekä tietojen poistamisesta rekisteristä. Alukset jaotellaan kolmeen ryhmään: rannikkoaluksiin, avomerialuksiin ja vesiviljelyaluksiin. Kalastusaluksen rekisteröimisen edellytykset liittyvät alukseen, sillä harjoitettavaan kalastukseen ja käytettävissä olevaan rekisteritilaan. Aluksen tulisi olla suomalainen ja kiintiöityjen kalalajien kalastuksella tulisi olla riittävä taloudellinen yhteys suomalaiseen kalastuselinkeinoon. Alukset ehdotetaan rekisteröitäviksi hakemuksesta ja siinä järjestyksessä kuin hakemukset saapuvat toimivaltaisiin työ- ja elinkeinokeskuksiin. Rekisteritila olisi yhteinen kaikille työ- ja elinkeinokeskuksille. Tilan riittävyys yksittäisten kalastusalusten rekisteröintiin varmistettaisiin maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla rekisteröimisluvalla. Rekisteritilan ollessa riittämätön hakemus jäisi hakijan pyynnöstä odottamaan rekisteritilan vapautumista. Rekisteritilan riittävyyden turvaamiseksi lakiin esitetään säännöksiä kalastusalusten poistamisesta rekisteristä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (MMM kalastusneuvos Markku Aro 160 53361)

Esitys (HE 18/2009 vp) laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Lailla paikkatietoinfrastruktuurista pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin perustamisesta 2007/2/EY eli niin sanottu INSPIRE-direktiivi. Paikkatietoaineistoja hallinnoiville viranomaisille säädettäisiin velvoite kuvata aineistot ja saattaa ne tietoverkkoon yhteiskäyttöön soveltuvassa muodossa hakemista, katselua ja siirtämistä varten. Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen olisi annettava yhteiskäyttöinen paikkatietoaineistonsa myös muiden viranomaisten käyttöön silloin, kun tämä on tarpeen viranomaisen tehtävien suorittamiseksi. Luovutusvelvoite koskisi rajoitetusti myös muiden jäsenmaiden viranomaisia ja yhteisön elimiä. Maanmittauslaitos vastaisi direktiivin edellyttämän hakupalvelun ja paikkatietoinfrastruktuurin toimivuutta ja yhtenäisyyttä varmistavien tukipalveluiden toteuttamisesta. Lisäksi säädetään paikkatietoaineistojen ja palveluiden käyttöä koskevista maksuperusteista, käytön ehdoista ja sähköisestä asioinnista sekä yhteistoiminnan ja toimeenpanon seurannan järjestämisestä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.5.2009. (MMM neuvotteleva virkamies Antti Vertanen 160 52504)

Esitys (HE 19/2009 vp) laiksi työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta. Työnantajien sekä työntekijöiden ja virkamiesten välisten työriitojen sovittelua koskevaa lakia muutetaan siten, että piirisovittelijajärjestelmästä luovutaan. Piirisovittelijoiden sijaan sovittelutehtäviä varten määrättäisiin tarvittava määrä sovittelijoita, joiden toimialueena olisi koko Suomi. Yhden sovittelijan sijaintipaikkana olisi Ahvenanmaa. Sovittelijoiden esimiehenä toimisi valtioneuvoston määräajaksi nimittämä valtakunnansovittelija. Valtioneuvosto määräisi sovittelijat tehtäviinsä valtakunnansovittelijan esityksestä kolmeksi vuodeksi. Nykyiset piirisovittelijat jatkaisivat sovittelijoina toimikautensa loppuun. (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 010 60 48937)

Esitys (HE 20/2009 vp) laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sisältää säännökset palvelusetelin nykyistä laajemman käyttöönoton toteuttamiseksi kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä. Lain mukaan kunta päättäisi, minkä palvelujen järjestämisessä, missä laajuudessa ja minkä muotoisena se käyttäisi palveluseteliä. Asiakkaan mielipide palvelusetelin käyttämisestä tulisi huomioida ja asiakkaalla olisi aina oikeus kieltäytyä palvelusetelin vastaanottamisesta. Palvelusetelin arvon tulisi olla asiakkaan kannalta kohtuullinen. Niissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksuttomia, asiakkaan maksettavaksi ei saisi jäädä omavastuuosuutta. Apuvälineiden osalta maksuttomuus rajattaisiin koskemaan asiakkaan yksilöllistä tarvetta vastaavaa tavanomaista apuvälinettä. Kunnalla olisi lisäksi oikeus korottaa palvelusetelin arvoa yksittäisharkintaan perustuen. Kotona annettavien palvelujen hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvon määräytymisestä säädettäisiin edelleen sosiaalihuoltolaissa ja kansanterveyslaissa. Asiakasmaksulaista kumottaisiin yleissäännös, jonka mukaan palvelun käyttäjän maksettavaksi jäävä omavastuuosuus saa olla korkeintaan vastaavasta palvelusta perittävän asiakasmaksun suuruinen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2009. (STM johtaja Eija Koivuranta 160 74350)

Esitys (HE 21/2009 vp) laiksi lääkelain muuttamisesta. Lailla toimeenpannaan kaksi Euroopan unionissa annettua direktiivin muutosta sekä parannetaan mahdollisuuksia torjua eräitä vakavia eläintauteja. Niin sanotussa pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien, myyntiluvattomien lääkkeiden valmistus sairaalakäyttöön edellyttää Lääkelaitoksen myöntämää lupaa. Lisäksi Lääkelaitoksen tulee vahvistaa tällaiselle valmistukselle asetettavat laatuvaatimukset. Näiden laatuvaatimusten tulisi olla vastaavat kuin muissakin EU-maissa. Säännös perustuu ihmislääkedirektiivin 2001/ 83/EY muutokseen. Lailla pannaan lisäksi täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, joka koskee hormonien, tyreostaattien ja beeta-agonistien käyttöä eläimille. Säännös perustuu hormonikieltodirektiivin 96/22/EY muutokseen. Lääkelakia muutetaan myös siten, että Elintarviketurvallisuusvirastolle annettaisiin oikeus tuoda maahan, myydä ja jaella eräiden vaarallisten eläintautien ehkäisyyn tarvittavia immunologisia eläinlääkkeitä. Samalla lakiin otettaisiin valtuutussäännös, jonka perusteella maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin kieltää sellaisten eläinrokotteiden käyttö, joista voi aiheutua haittaa eläintautien vastustukselle Suomessa tai elintarviketurvallisuudelle. Lisäksi lääkkeiden tukkuhintaa koskevaa lääkelain säännöstä täydennetään lääkkeiden viitehinnan käyttöönoton vuoksi siten, että neljännesvuosittain mahdollisesti toteutuva lääkkeen viitehinnan muutos ei lisäisi potilaan lääkekuluja silloin kun hänelle toimitetaan koneellisessa annosjakelussa pakattuja lääkkeitä. (STM johtaja Pekka Järvinen 160 73800)

Esitys (HE 22/2009 vp) laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta. Lain tarkoituksena on säilyttää ammattiurheilun mahdollisuudet kustantaa itse sen ominaispiirteet huomioon ottava ansioperusteinen sosiaaliturva. Urheilijan vakuuttamisvelvollisuutta koskevaa yläikärajaa nostetaan nykyisestä 38 vuodesta 43 vuoteen. Urheilijan kuntouttamista uuteen ammattiin tehostetaan urheilu-uran päätyttyä tapaturmaan. Korvausaika rajataan viiteen vuoteen tapauksissa, joissa urheilija voidaan kuntouttaa muuhun työhön. Niissä tapauksissa, joissa urheilijaa ei pystytä vammansa vuoksi kuntouttamaan muuhun kohtuullisen toimeentulon antavaan työhön, urheilijalla olisi oikeus pysyvään tapaturmaeläkkeeseen 65 vuoden ikään saakka. Lisäksi ehdotetaan tapaturmaeläkkeen perusteena käytettävän vuosityöansion määräytymisperusteiden tarkistamista ja vuosityöansiota koskevan yläansiorajan käyttöönottoa. Vuosityöansion ylärajaksi ehdotetaan 80 000 euroa. Pysyvää eläkettä maksettaisiin aina 30 000 euron vuosityöansion mukaan. Vakuuttamisvelvollisuutta ja ansioylärajaa koskevat rajat ja etuudet sidotaan indeksiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2009. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 160 74412)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 13.3.2009 seuraavat lait:

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta, laki laillisesta tuomioistuimesta ja oikeudenkäynnistä eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta, laki oikeusapulain 13 §:n muuttamisesta, laki eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain 16 §:n kumoamisesta, laki etuostolain 18 §:n muuttamisesta, laki kuluttajansuojalain 12 luvun 1 d §:n muuttamisesta, laki asuntokauppalain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta, laki vakuutussopimuslain 74 §:n muuttamisesta, laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 5 luvun 4 §:n muuttamisesta, laki vahingonkorvauslain 7 luvun 4 §:n kumoamisesta, laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki liikennevakuutuslain 11 §:n muuttamisesta, laki potilasvahinkolain 14 §:n kumoamisesta, laki tuotevastuulain 12 §:n kumoamisesta, laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta, laki raideliikennevastuulain 18 §:n kumoamisesta, laki ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 11 §:n kumoamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 74 §:n muuttamisesta, laki nimilain 24 §:n muuttamisesta, laki lapseksiottamisesta annetun lain 29 ja 34 §:n muuttamisesta, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta, laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki holhoustoimesta annetun lain 70 §:n muuttamisesta, laki lapsen elatuksesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki isyyslain 28 ja 40 §:n muuttamisesta, laki konkurssilain muuttamisesta ja laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 23 §:n 2 momentin ja 45 §:n kumoamisesta (HE /2009 vp). Riita-asioiden oikeuspaikkaa eli käräjäoikeuksien alueellista toimivaltaa riita-asioissa koskevat säännökset uudistetaan. Tärkeimmät säännökset keskitetään oikeudenkäymiskaaren 10 lukuun. Valtaosa muussa lainsäädännössä olevista oikeuspaikkasäännöksistä kumotaan. Oikeudenkäymiskaareen otetaan säännökset Suomen tuomioistuimen toimivallasta kansainvälisluontoisissa riita-asioissa. Lait tulevat voimaan 1.9.2009. Laki laillisesta tuomioistuimesta ja oikeudenkäynnistä eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta tulee kuitenkin voimaan 1.4.2009. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 160 67708)

Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta, laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 2 ja 21 §:n muuttamisesta, laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta, laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 48/2008 vp). Yhteisötilaajien oikeuksia käsitellä tunnistamistietoja teknistä kehittämistä varten sekä maksullisten tietoyhteiskunnan palvelujen, viestintäverkkojen tai viestintäpalvelujen luvattoman käytön selvittämiseksi selkeytetään. Yhteisötilaajille annetaan tietyin edellytyksin oikeus käsitellä tunnistamistietoja, jos epäillään elinkeinotoiminnan kannalta keskeisten yrityssalaisuuksien luvatonta paljastamista. Yhteisötilaajat saavat käsitellä tietoa muun muassa sähköpostiviestien lähettäjästä ja vastaanottajasta sekä lähetysajasta, mutta eivät viestin sisältöä. Tietosuojavaltuutettu valvoo yhteisötilaajien tunnistamistietojen käsittelyä väärinkäytöstilanteissa. Lait tulevat voimaan 1.6.2009. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että tämän lainuudistuksen tavoitteiden toteutumista ja sen soveltamista, mm. yhteisötilaajien toimesta, seurataan ja arvioidaan kattavasta. Liikenne- ja viestintäministeriön on annettava liikenne- ja viestintävaliokunnalle asiasta selvitys vuoden 2010 loppuun mennessä. 2) Eduskunta edellyttää, että tämän lakiesityksen esiin nostamat mahdolliset puutteet tai epäselvyydet poliisin toimintavaltuuksissa, esimerkiksi selvitettäessä yrityssalaisuuksiin liittyviä väärinkäytöksiä ja rikoksia, selvitetään pikaisesti ja tarvittaessa jo ennen pakkokeinolainsäädännön laajempaa uudistusta. (LVM viestintäneuvos Juhapekka Ristola 160 28348)

Laki työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 226/2008 vp). Niitä perusteita, joilla soviteltua työttömyysetuutta voidaan maksaa ennakkona hakijan oman ilmoituksen perusteella, väljennetään. Laki tulee voimaan 1.4.2009. (STM hallitusneuvos Esko Salo 160 73180) Laki terveydensuojelulain muuttamisesta, laki elintarvikelain 71 ja 72 §:n muuttamisesta, laki kemikaalilain 60 §:n muuttamisesta, laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 25 a ja 25 b §:n muuttamisesta ja laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 20 ja 21 §:n muuttamisesta (HE 230/2008 vp). Lakeihin lisätään valtion ja kuntien väliseen kustannustenjakoon vaikuttavat säännökset, joiden mukaan valtion tulee korvata kunnille kustannukset, jotka aiheutuvat keskusviranomaisten kunnille toimeenpantaviksi antamista sellaisista tehtävistä, jotka on säädetty keskusviranomaisen tehtäviksi. Lakeihin lisätään myös kunnan toiminnanharjoittajilta perimien maksujen viivästyskorkoa koskevat säännökset. Terveydensuojelulakiin lisätään säännös, jonka mukaan puolustusvoimat vastaa kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävistä puolustusvoimien sotilaallisissa harjoituksissa, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävissä kohteissa sekä sotilaallisessa kriisinhallinnassa ulkomailla. Lisäksi terveydensuojelulakiin lisätään säännös, jonka mukaan kunnan tulee huolehtia alueellaan lain soveltamisalaan liittyvistä Maailman terveysjärjestön terveyssäännöstön eräissä artikloissa tarkoitetuista tehtävistä. Lait tulevat voimaan 20.3.2009. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 160 73860)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 13.3.2009 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Kambodzhan kanssa tehdyn yhteistyötä Suomen ja Kambodzhan välisessä maankäyttö ja -hallintahankkeessa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus on tullut voimaan 31.1.2009. Asetus tulee voimaan 18.3.2009. (UM lähetystöneuvos Rauli Suikkanen 160 55523)

Tasavallan presidentin asetus elatustukea koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. Asetuksella siirretään Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle kuuluvat, elatustukea koskevat hallintotehtävät Kansaneläkelaitokselle. Maakunnan hallitus on antanut suostumuksensa asetuksen antamiselle. Asetus tulee voimaan 1.4.2009. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 160 67686)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 13.3.2009 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen osallistuminen ISAF-operaation tukitoimiin vaalien järjestämiseksi Afganistanissa vuonna 2009 noin 4-5 kuukauden määräajaksi noin 100 sotilaan osastolla Afganistanin pohjoisella komentoalueella. (UM lähetystöneuvos Timo Kantola 160 55480)

Suomen osallistuminen YK:n MINURCAT-operaation sotilaalliseen komponenttiin Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa noin 80 sotilaan vahvuisella jääkärikomppanialla. Komppania sijoittuu Tshadissa Goz Beidan alueelle. (UM lähetystöneuvos Timo Kantola 160 55480)

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsille tai hänen estyneenä ollessaan sisäasiainministeri Anne Holmlundille myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta. (SM hallitusneuvos Eero Koskenniemi 160 42734)

Suurlähettiläs Alec Aallolle ja hänen estyneenä ollessaan sijaiselleen myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen tasavallan hallituksen ja Caymansaarten hallituksen välinen sopimus veroasioita koskevista tiedoista. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 160 33158)

Ulkoasiainministeri Alexander Stubbille tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Pekka Huhtaniemelle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen tasavallan hallituksen ja Kazakstanin tasavallan hallituksen välinen sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 160 33158)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 13.3.2009 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien sopimusten hyväksymisestä, jotka on tehty Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella, sekä laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 229/2008 vp). (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 160 67686)

Tasavallan presidentti ratkaisi 20 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 13.3.2009 seuraavat nimitysasiat:

Sofian suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Kauko Jämsenin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2009. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 160 55401)

Luxemburgin suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Tarja Laitiainen Sofiassa (Bulgaria) olevan edustuston päällikön tehtävään ja ulkoasiainneuvos Marja Lehto (ulkoasiainministeriö) Luxemburgissa (Luxemburg) olevan edustuston päällikön tehtävään 1.9.2009 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 160 55401)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 12.3.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Ranskan kanssa Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Euroopan unionin kriisinhallintaoperaation operaatioesikunnassa palvelevan suomalaisen henkilöstön asemasta ja vahingonkorvausvaateiden ratkaisemisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus on voimassa 10.3.2009 niin kuin siitä on sovittu. Asetus tulee voimaan 13.3.2009. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 28 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että työministeriön sijasta yksi opintotukiasiain neuvottelukunnan jäsen edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä. Asetus tulee voimaan 1.5.2009. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 160 77443)

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään muutoksesta maatalouden yrittäjätulon laskennassa ja jatketaan yrittäjätuloa koskevan siirtymäsäännöksen soveltamista vuonna 2009. Lisäksi säädetään toisen valtioneuvoston asetuksen (valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2009) muuttamisesityksen johdosta tehtävistä täsmentävistä seikoista. Asetus tulee voimaan 18.3.2009. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2009 annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään rakennetun maatalouskiinteistön hankintaan vuonna 2009 myönnettävästä tuesta, tuen enimmäismäärästä ja hakuajasta sekä muista asetuksen sisältöä täsmentävistä seikoista. Asetus tulee voimaan 18.3.2009. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 12.3.2009 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin ilmoitus muutoksesta sidonnaisuuksiin. (VNK hallitusneuvos Marika Paavilainen 160 24027)

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 19. ja 20.3.2009. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen avustajanaan ulkoasiainministeri Alexander Stubb. Talous- ja rahaliittoa koskevissa kysymyksissä kokoukseen osallistuu myös valtiovarainministeri Jyrki Katainen. Eurooppa-neuvoston pääaihe on talous. EU:n päämiehet arvioivat rahoitusmarkkinoiden tilannetta ja Euroopan talouden elvytyssuunnitelman toimeenpanoa sekä keskustelevat Lissabonin strategian täytäntöönpanon edistymisestä työllisyystilanteen näkökulmasta. Eurooppa-neuvosto myös vahvistaa unionin kannat torstaina 2. huhtikuuta Lontoossa pidettävään G20-huippukokoukseen. (VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Jukka Salovaara 160 22181)

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteon johdosta koskien Suomen osallistumista ISAF-operaation tukitoimiin vaalien järjestämiseksi Afganistanissa vuonna 2009 ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotot; 1) Eduskunta hyväksyy suomalaisten joukkojen määräaikaisen vahventamisen, mutta edellyttää, että valtioneuvosto täydentää mietinnössä yksilöityjä selonteon puutteita antamalla niistä ulkoasiainvaliokunnalle selvityksen. 2) Eduskunta edellyttää valtioneuvoston parantavan sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyvien selontekojen ja selvitysten johdonmukaisuutta. (UM lähetystöneuvos Timo Kantola 160 55480)

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteon johdosta koskien Suomen osallistumista YK:n kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotot; 1) Eduskunta hyväksyy suomalaisten joukkojen osallistumisen operaatioon. 2) Eduskunta edellyttää, että Suomen osallistumisen perusteita arvioidaan vuosittain ottaen huomioon pataljoonan johtovaltiona toimivan Irlannin suunnitelmat ja päätökset, ja että valtioneuvosto antaa asiasta ulkoasiainvaliokunnalle selvityksen. (UM lähetystöneuvos Timo Kantola 160 55480)

Päätös määrätä sisäasiainministeriön ylitarkastaja Anne Ihanus valtioneuvoston esittelijäksi. (SM ylitarkastaja Martti Ant-Wuorinen 071 872 1603)

Päätös valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita. Nämä valtiot ja alueet ovat Iran, Uzbekistan, Pakistan, Turkmenistan sekä Sâo Tome & Principe. Määrittely perustuu OECD:n yhteydessä toimivassa rahanpesun vastaisessa kansainvälisessä toimintaryhmässä FATF:ssa tehtyihin päätöksiin. Päätös tulee voimaan 18.3.2009. (SM poliisiylitarkastaja Reijo Pöyhönen 160 42998)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön ylitarkastaja Vesa Lappalainen valtioneuvoston esittelijäksi. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Periaatepäätös toimintaohjelmaksi yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi vuosille 2009-2012. Toimintaohjelma sisältää yritysten hallinnollisen taakan 25 prosentin vähentämistavoitteen vuoden 2012 loppuun mennessä. Vähentämistavoite kohdistuu kansalliseen lainsäädäntöön ja viranomaismenettelyihin. Toimintaohjelmassa esitetään konkreettisia toimenpiteitä valituilla prioriteettialoilla. Ohjelman toteutumista sekä ohjelman täydentämis- ja päivittämistarvetta seurataan työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen ohjausryhmässä. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (TEM lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen 010 60 48067)

Päätös ehdottaa Euroopan unionin neuvostolle, että se nimeäisi Suomen edustajiksi alueiden komitean varsinaisiksi jäseniksi Säkylän kunnanvaltuuston jäsenen Satu Tietarin ja Keravan kaupunginvaltuuston jäsenen Anne Karjalaisen ja varajäseniksi Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Petri Kalmin ja Raaseporin kaupunginjohtaja Mårten Johanssonin alueiden komitean jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi ehdotetaan, että alueiden komiteaan nimettäisiin uudelleen muuttuneen tehtävän perusteella Sauvon kunnanvaltuuston jäsen Risto Ervelä komitean jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja Pirkkalan kunnanjohtaja Risto Koivisto 1.8.2009 saakka. (TEM lainsäädäntöneuvos Tuula Manelius 010 60 64909)

Päätös myöntää sosionomi Pirjo Väänäselle ero Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi sosiaalipoliittinen asiantuntija Katja Veirto 1.4.2009 alkaen 31.12.2011 päättyväksi toimikaudeksi. Tuotantotekniikan mekaanikko Juha Sutiselle myönnetään ero lautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen nimitetään varsinaiseksi jäseneksi työsuojelutoimitsija Heidi Lehto 1.4.2009 alkaen 31.12.2011 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 160 74412)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 12.3.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 12/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi keskinäisestä avunannosta veroihin, tulleihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (perintädirektiivi). Ehdotuksen tarkoituksena on korvata voimassa oleva uudella direktiivillä. Ehdotuksella pyritään tehostamaan verojen perintää laajentamalla direktiivin soveltamisalaa ja ottamalla käyttöön uusia keinoja perinnän onnistumisen varmistamiseksi. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 160 33158)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 13/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla (virka-apudirektiivi). Soveltamisalaa laajennetaan niin, että direktiivi kattaa kaikentyyppiset verot, poikkeuksena vain ne välilliset verot, jotka jo kuuluvat jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyötä koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan eli arvonlisävero ja valmisteverot, ja jäsenvaltiolle, sen osa-alueelle tai julkisoikeuden nojalla perustetuille sosiaaliturvalaitoksille maksettavat pakolliset sosiaaliturvamaksut. Jäsenvaltioiden on organisoitava virka-avun hallinnointi direktiivissä edellytetyllä, sinänsä kylläkin vaihtoehtoja tarjoavalla tavalla. Direktiivi velvoittaa myös huolehtimaan organisaation toimivuuden varmistamisesta. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 160 33158)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 14/2009) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (matkustajien oikeudet linja-autoliikenteessä). Ehdotuksessa esitetään luotavaksi säännöt linja-automatkustajan oikeuksista. Tavoitteena on luoda sääntely matkustajien oikeuksien suojelemiseksi markkinoiden haitoilta. Tavoitteena on myös matkustajien suojan yhtäläisyys eri liikennemuodoissa ja kansallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Asetusehdotus sisältää säännökset vastuusta matkustajan kuoleman tai loukkaantumisen ja matkatavaroiden katoamisen tai vahingoittumisen yhteydessä, kuljetusehtojen syrjimättömyydestä kansallisuuden tai asuinpaikan perusteella, vastuusta liikuntarajoitteisten matkustajien yhdenvertaisen matkustusoikeuden toteuttamiseksi ja avustamiseksi, vastuusta matkan viivästyksen tai peruuntumisen vuoksi sekä tiedonantovelvollisuudesta ja valitusten käsittelystä. Matkustajan oikeuksien toteuttamiseksi asetusehdotuksessa esitetään mainittuja velvoitteita linja-autoyrityksille, lipunmyyjille, matkanjärjestäjille ja terminaalien pitäjille. (LVM hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin 160 28544)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 15/2009) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta sekä päätökseksi sopimuksen tekemisestä (yhteisönlaajuinen lentoliikennesopimus Kanadan kanssa). Ehdotuksen tarkoituksena on, että neuvosto hyväksyisi EU:n ja Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen sekä tekisi päätöksen sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta. Sopimus on kattava sopimus, joka korvaa aiemmat jäsenvaltioiden ja Kanadan kahdenväliset sopimukset. Sopimuksella poistetaan kaikki aikaisemmat rajoitukset, jotka koskevat sekä yhteisön että Kanadan lentoyhtiöiden oikeuksia liikennöidä Euroopan yhteisössä ja Kanadassa olevien paikkojen välillä. (LVM ylitarkastaja Topi Sirén 160 28457)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 16/2009) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekstiilien nimistä ja tekstiilituotteisiin liittyvistä merkinnöistä. Ehdotuksen mukaan voimassa olevat kolme direktiiviä tekstiilien nimityksistä, koostumuksesta ja merkinnöistä korvattaisiin yhdellä asetuksella. Tavoitteena on yhteisösääntelyn yksinkertaistaminen sekä kansallisten viranomaisten hallinnollisen taakan keventäminen. Uudistuksen tavoitteena on myös nopeuttaa uusien kuitunimityksien hyväksymistä samanaikaisesti koko yhteisön alueella. (TEM kaupallinen neuvos Ilkka Cantell 010 60 63531)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 17/2009) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu). Ehdotus sisältää olennaisia muutoksia nykyiseen direktiiviin mm. vastuutahojen, vastuun laajuuden, kansallisten rekistereiden sekä direktiivin muun toimeenpanon osalta. Merkittävin muutos koskisi tuottajavastuun määrittelemistä. Ehdotuksen mukaan tuottajavastuullisia olisivat ne sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajat ja maahantuojat, jotka asettavat tuotteita ensimmäistä kertaa yhteisön markkinoille. Tähän asti tuottajalla on tarkoitettu sitä tahoa, joka laskee tuotteen kyseisen maan markkinoille. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden tulisi laatia tuottajista rekisteri, jonka avulla seurattaisiin erityisesti rahoitusvelvoitteiden noudattamista. Rekisterin olisi oltava yhteen toimiva kaikkien jäsenmaiden kesken, jotta niiden välillä voitaisiin vaihtaa tietoja mm. markkinoille saatettujen laitteiden määristä ja välittää tavara- tai laiteromujen siirtoihin liittyviä maksuja. Muutos tarkoittaisi uusien rekisterien perustamista ja kaikkien tuottajien rekisteröitymistä uudelleen. Ehdotuksessa esitetään keräystavoitteen ja hyödyntämisasteiden korottamista. Ehdotuksessa on säädetty minimivaatimukset sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kansainvälisten siirtojen valvonnalle sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelylle. (YM vanhempi hallitussihteeri Tuomas Aarnio 050 363 4413)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 18/2009) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa). Ehdotuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja selkeyttää lainsäädäntöä sekä yhdenmukaistaa sitä muun aiheeseen liittyvän lainsäädännön kanssa. Ehdotus sisältää muutoksia nykyiseen direktiiviin mm. valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden velvoitteisiin tuotteiden merkitsemisestä ja muusta vastuusta. Ehdotetulla tarkistuksella ei muuteta kiellettyjen aineiden listaa, mutta soveltamisalaan lisätään kaksi uutta laiteluokkaa, lääkinnälliset laitteet sekä tarkkailu- ja valvontalaitteet. Direktiivissä ehdotetaan säädettäväksi vaatimuksista, joita käytetään jo EU:n tuotteiden kaupan pitämistä koskevassa lainsäädäntöpaketissa, erityisesti kansallisten markkinavalvontaviranomaisten toimista ja tuotteiden yhdenmukaisuusarvioinnista ja -olettamasta. (YM vanhempi hallitussihteeri Tuomas Aarnio 050 363 4413)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 12.3.2009 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Marja Lehto ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2009 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 160 55401)

Ylitarkastaja Tiina Ferm sisäasiainministeriön hallintoyksikön tietohallintoryhmän neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.4.2009 lukien. (SM neuvotteleva virkamies Marja-Riitta Salokannel 160 44516)

Oikeustieteen maisteri, varatuomari Anne Helena Juutilainen työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin virkaan 1.4.2009 lukien. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 010 60 63554)

Valtioneuvosto myönsi Ulla Susanna Liukkuselle palkatonta virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta 19.3.2009-30.4.2014. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 010 60 63554)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 11.3.2009 seuraavia asioita:

Puolustusvoimien hankinta, SAP -tietojärjestelmäpalveluiden kehittäminen. (PLM neuvotteleva virkamies Tuija Karanko 160 88281)

Päätös varojen suuntaamisesta metsäluonnonhoidon edistämiseen. Metsäkeskuksille osoitetaan vuoden 2009 valtion talousarvion momentilta 30.60.45 (Metsäluonnon hoidon edistäminen) 7 465 000 euroa käytettäväksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) 19 §:ssä tarkoitetun ympäristötuen maksamiseen ja 20 §:ssä tarkoitetuista metsäluonnon hoitohankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen. Päätöksellä varataan kuluvan vuoden valtion talousarvion momentilta 30.60.45 (Metsäluonnon hoidon edistäminen) 500 000 euroa ja vastaavalta momentilta vuodelta 2008 siirtyneitä varoja 44 000 euroa yhteensä 544 000 euroa käytettäväksi valtakunnallisiin metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä tukeviin hankkeisiin maa- ja metsätalousministeriön erillisillä päätöksillä. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 160 52415)

Valtiontakuurahaston talousarvion vahvistaminen vuodelle 2009. Valtiontakuurahastossa oli varoja 25.11.2008 noin 693,5 miljoonaa euroa. Rahaston vuoden 2009 tuloksen ennakoidaan olevan 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kassaperusteisesti tarkasteltuna tuloksen ennakoidaan olevan 4,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. (TEM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 010 60 62672)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 6.3.2009

Hallitus otti kantaa tietoyhteiskunnan ja sähköisen asioinnin vauhdittamiseen

Hallitus on tehnyt linjauksen sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskunnan vauhdittamiseksi tarvittavista toimista. Lähtökohtana on, että palveluista tehdään käyttäjälle helppoja ja turvallisia. Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi ja viestintäministeri Suvi Lindén esittelivät hallituksen kannanottoa perjantaina 6. maaliskuuta.

Hallituksen kannanotto on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20090306Hallit/talpol060309.pdf.

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 11.3.2009

Yhteisymmärrys eläkekiistan ratkaisemisesta

Hallitus ja keskeiset työmarkkinajärjestöt pääsivät keskiviikkona 11. maaliskuuta yhteisymmärrykseen työeläkkeitä ja sosiaalitupoa koskevien kiistojen ratkaisemisesta.

Yhteisymmärrys eläkekiistan ratkaisemisesta

Hallituksen ja keskeisten työmarkkinajärjestöjen kesken on neuvoteltu työeläkkeitä ja niin sanottua sosiaalitupoa koskevien kiistojen ratkaisemiseksi seuraavaa:

1. Niin sanotun sosiaalitupon uudistukset toteutetaan keskeisten työmarkkinajärjestöjen esittämällä tavalla.
2. Vuonna 2008 keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän odote oli 25 vuotta täyttäneillä 59,4 vuotta. Valmistellaan linjaukset, joiden tavoitteena on nostaa uskottavasti tätä keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää vähintään kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä.
3. Linjaukset laaditaan vuoden 2009 loppuun mennessä Eläkeneuvotteluryhmässä, jonka puheenjohtajana on Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala. Eläkeneuvotteluryhmä toimii tässä työssä yhteistyössä valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajien kanssa (1+1). Samalla seurataan myös vuoden 2005 työeläkeuudistuksen vaikuttavuutta keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän nousuun.
4. Yhteisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää useita yhtäaikaisia toisiaan tukevia toimia. Erityisesti kiinnitetään huomiota sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edesauttavat muun muassa työhyvinvointia, työssä jatkamista ja osaamista. Keskeiset työmarkkinajärjestöt perustavat näitä toimenpiteitä varten työryhmän, joka toimii yhteistyössä asian-omaisten ministeriöiden edustajien kanssa.
5. Edellä kohdissa 3 ja 4 tarkoitettujen linjausten valmistuttua siirrytään näiden toimenpiteiden edellyttämään kolmikantavalmisteluun.
6. Tällä työllä haetaan vaihtoehtoisia malleja hallituksen linjaukselle eläkeiän alarajan nostamisesta. Hallitus ei ryhdy tästä työstä poikkeavien eläkepoliittisten päätösten valmisteluun ja toimeenpanoon. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt arvioivat linjausten ja ehdotusten vaikuttavuutta niiden valmistuttua.
7. Kaikki työeläkepolitiikkaa koskevat asiat valmistellaan yhteistyössä keskeisten työ-markkinajärjestöjen kanssa, kuten hallitusohjelmassa todetaan.

Hallitus, EK, SAK, STTK, Akava

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman valmisteluryhmä luovutti 10.3.2009 loppuraporttinsa opetusministeri Henna Virkkuselle. Valmisteluryhmä esittää, että vapaan sivistystyön lainsäädäntö uudistettaisiin siten, että siinä huomioitaisiin nykyistä enemmän kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden vaatimukset. Lainsäädännössä tulisi nykyistä selkeämmin määritellä vapaan sivistystyön asema ja eri oppilaitosmuotojen tehtävät aikuisoppilaitoksina sekä lasten ja nuorten koulutusta antavina oppilaitoksina elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Lakiin tulisi myös lisätä oppilaitosten välistä yhteistyötä koskeva velvoite. Raportti sisältää lisäksi ehdotuksia vapaan sivistystyön rakenteellisista uudistuksista, joilla tuettaisiin toiminnan edellytyksiä vastata 2010-luvun laajeneviin tehtäviin muuttuvassa toimintaympäristössä. Raportti on osoitteessa http:// www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr12.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat johtaja Marita Savola p. (09) 160 77315 ja ylitarkastaja Kirsi Lähde, p. (09) 160 77417, opetusministeriö.

Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen (AKKU) johtoryhmä luovutti 6.3.2009 väliraporttinsa opetusministeri Henna Virkkuselle. Raportti sisältää johtoryhmän pääehdotukset uudistuksen toimeenpanosta hallituksen keväällä 2008 päättämien periaatelinjausten ja aikataulun mukaisesti. Uudistuksen lähtökohtana on 2010--luvun tarpeisiin vastaava aikuiskoulutuspolitiikka. Kehityslinjana on työssä ja työn ohella tapahtuva oppiminen, aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, tutkintojen ja tutkinnon osien joustavat yhdistelymahdollisuudet ja kysyntälähtöisyys. Ammatillisia tutkintoja ja koulutusta kehitetään työelämälähtöisesti. Tutkintojen suorittamiseen lisätään joustavuutta ja näyttötutkintojärjestelmää vahvistetaan. Johtoryhmän väliraportti sisältää myös yhteistyössä SATA-komitean ja työmarkkinajärjestöjen kanssa valmistellut aikuisopintojen etuuksien selkiyttämistä ja parantamista koskevat ehdotukset. Ehdotusten mukaan aikuiskoulutuksen etuuksia yksinkertaistetaan ja kannustavuutta lisätään. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr11.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Heljä Misukka, p. (09) 160 77162 ja johtaja Marita Savola, p. (09) 160 77315, opetusministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti 6.3.2009 TEM-aluehallintoryhmän loppuraportin. Työryhmä ehdottaa, että työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät painottuisivat aiempaa vahvemmin elinkeinopolitiikkaan ja toimistoissa otettaisiin käyttöön koko maan kattava yhtenäinen toimintamalli. TE-toimiston keskeiset asiakasryhmät ovat työtä ja koulutusta hakevat henkilöt sekä yritykset, yhteisöt ja muut työnantajat. Toimiston palvelujen kehittäminen tulisi työryhmän mukaan perustua keskeisten asiakkaiden tarpeisiin ja kehittämisen kärkinä tulisi olla palveluvalikoima, palvelukanavat ja kumppanuudet. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/22036/TEM_aluehallintoryhma_uusi_TE_toimisto_loppuraportti_30_1_2009.pdf. Lisätietoja antavat ylijohtaja Tuija Oivo, p. 010 60 49040 ja johtaja Anssi Paasivirta, p. 010 60 49094, työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.