Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 10/2009

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 5.3.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista. Ennakkoäänestyspaikkoja perustetaan ulkomaille 84 eri valtioon yhteensä 191 edustustoon tai edustuston toimipaikkaan. Asetus tulee voimaan 1.4.2009 ja on voimassa 30.6.2009 saakka. (OM neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen 160 67620)

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2009/2010 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta. Porojen eläinkohtaista tukea maksetaan tukialueilla C3 ja C4 poronhoitoa harjoittaville ruokakunnille. Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuuluvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden päättyessä vähintään 80 eloporoa. Tuki on 27 euroa eloporoa kohti. Asetus tulee voimaan 11.3.2009. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahan määrästä vuonna 2009. Maatalousyrittäjien opintoraha vuonna 2009 on enintään 0,8 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 11.3.2009. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään tarvittavat muutokset raskaan kaluston kuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutuksen sisällyttämiseksi annettavaan kuljettajakoulutukseen. Ajokortin myöntämisen ja kuljettajantutkinnon edellytyksiä tarkistetaan. Muutokset tulevat voimaan 10.9.2009, jolloin kuorma-auton kuljettajien ammattipätevyysvaatimukset tulevat voimaan. Koulutusta ja tutkintoa koskevia vaatimuksia sovellettaisiin kaikkiin vuonna 2009 palveluksen aloittaviin varusmieskuljettajiin. Asetus tulee voimaan 10.9.2009. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 160 28571)

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Digitaalisen laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon käytettävissä olevien taajuuksien määrää lisätään. Muutoksella parannetaan erityisesti maaseudun ja haja-asutusalueiden langattomien laajakaistayhteyksien nopeuksia. Lisäksi asetuksen muutoksella varmistetaan tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön tarvittavien taajuuksien saatavuus siten, että toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrätyille taajuusalueiden käytölle asetetaan alueellisia käyttörajoitteita. Asetuksella saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan komission taajuusalueita 2 500-2 690 MHz ja 3 400-3 800 MHz koskevat päätökset, joilla yhtenäistetään näiden taajuusalueiden käyttö unionissa. Asetus sisältää myös eräitä sekä Yleisradio Oy:n että kaupallisten radioiden käyttöön osoitettujen taajuuksien tarkistuksia. Asetus tulee voimaan 13.3.2009. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 5.3.2009 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 16.3.2009-15.3.2012. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Juhani Tervala liikenne- ja viestintäministeriö; varapuheenjohtaja: liikenneneuvos, yksikön päällikkö Anneli Tanttu liikenne- ja viestintäministeriö; jäsenet: hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen (yli-insinööri Juha Valtonen) liikenne- ja viestintäministeriö, lainsäädäntöneuvos Lena Andersson (neuvotteleva virkamies Aarne Kinnunen) oikeusministeriö, poliisijohtaja Jorma Toivanen (poliisiylitarkastaja Esko Ruokonen) sisäasiainministeriö, aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski (yli-insinööri Petteri Katajisto) ympäristöministeriö, johtaja, LKT Tapani Melkas (ylitarkastaja Veli-Matti Risku) sosiaali- ja terveysministeriö, ylijohtaja Sakari Karjalainen (opetusneuvos Tarja Riihimäki) opetusministeriö, johtaja Aulis Nironen (liikenneturvallisuuspäällikkö Auli Forsberg) Tiehallinto, ylijohtaja Kari Wihlman (viestintä- ja kehitysjohtaja Riitta-Liisa Linnakko) Ajoneuvohallintokeskus, toimitusjohtaja Matti Järvinen (tutkimuspäällikkö Sirpa Rajalin) Liikenneturva, liikkuvan poliisin päällikkö, poliisineuvos Kari Rantala (liikennepoliisitarkastaja Jarmo Rintanen) Liikkuva poliisi, toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen (liikenneturvallisuusjohtaja Pekka Sulander) Liikennevakuutuskeskus, liikenneinsinööri Silja Siltala (erityisasiantuntija Juha Karvonen) Suomen Kuntaliitto ry ja osastopäällikkö Pekka Rintamäki (erikoissuunnittelija Sonja Heikkinen) Etelä-Suomen lääninhallitus, aluehallinto. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 160 28571)

Periaatepäätös sähköisestä tunnistamisesta. Periaatepäätöksen tarkoituksena on sopia valtioneuvoston sisäisestä työnjaosta sähköisen tunnistamisen alalla tällä hetkellä näköpiirissä olevien tarpeellisten toimenpiteiden osalta. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (LVM neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen 160 28570)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 5.3.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 10/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Euroopan yhteisön ja Egyptin väliseen Euro-Välimeri-sopimukseen pohjautuva sopimus maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden sekä kalojen ja kalastustuotteiden kaupan vapauttamistoimenpiteistä). Ehdotus sisältää komission yhteisön puolesta neuvotteleman sopimuksen, jonka tavoitteena on edelleen vapauttaa Euroopan yhteisön ja Egyptin välistä kauppaa kyseisten tuotteiden osalta. Näiden tuotteiden tuonnista kannettavat tullit poistettaisiin, paitsi ns. herkkien tuotteiden osalta. Lisäksi sopimuksessa määrätään tuotteista, joille annettaisiin etuuskohtelu. Sopimuksen toimeenpanemiseksi komissio ehdottaa, että Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaatiosopimuksen pöytäkirjat 1 ja 2 sekä niiden liitteet korvataan neuvottelutuloksen mukaisesti. Ehdotuksen mukaan komissio toteuttaa pöytäkirjojen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Ehdotus sisältää lisäksi pöytäkirjojen 1 ja 2 korvaamisesta johtuvat teknisluontoiset muutokset assosiaatiosopimukseen. (UM lähetystöneuvos Helena Tuuri 160 56538)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 11/2009) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (asetus matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä). Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä. Ehdotuksen tavoitteena on matkustajien, mukaan lukien liikuntarajoitteisten matkustajien, oikeuksin parantaminen meri- ja sisävesiliikenteessä. Asetuksessa säädettäisiin erityisesti vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksista sekä liikenteenharjoittajien velvollisuuksista matkustajia kohtaan matkan viivästyessä, keskeytyessä tai peruuntuessa. (LVM kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki 160 28013)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 5.3.2009 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Esa Lonka sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virkaan 16.3.2009 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Lääketieteen tohtori Kristiina Mukala sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 15.4.2009 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.3.2009 seuraavia asioita:

Vuoden 2008 talousarvion momentin 29.01.29 (Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot, Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 2 890 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu hallinnonalan toimintamenojen ennakoitua suuremmasta käytöstä. (OPM taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen 160 77442) Rahoitus puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin vuonna 2009. Metsäkeskuksille osoitetaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin ja em. lain mukaisiin muihin edistämistoimenpiteisiin vuoden 2009 talousarvion momentilta 30.60.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) 67 350 000 euroa. Vuodelle 2009 siirtyneitä lainavaroja osoitetaan momentilta 30.60.83 (Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) 110 000 euroa. Vuonna 2009 saa hyväksyä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisen tuen piiriin työt, joiden valtiontuki on enintään 72 430 000 euroa, josta maa- ja metsätalousministeriön päätöksillä käytetään 130 000 euroa. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 160 52415)

Valtion talousarvioon sisältyvän, kalatalouden edistämiseen tarkoitetun määrärahan jakaminen kalastuslaissa ja talousarviossa edellytettyihin tarkoituksiin seuraavasti: korvaukset vesialueen omistajille 1 000 000 euroa, kalastusaluetoiminta 1 350 000 euroa, kalastusalan järjestöjen toiminta 1 530 000 euroa, kalatalouden edistäminen 1 306 000 euroa eli yhteensä 5 186 000 euroa. (MMM kalastusneuvos Eija Kirjavainen 160 52421)

Vuoden 2008 talousarvion momentin 32.01.29 (Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 3 408 000 eurolla. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenoihin on vuoden 2008 talousarviossa budjetoitu 61 240 000 euroa. Maksatusten tarkkaa määrää on vaikea arvioida ennakolta ja momentin seuranta on vaikeaa, koska momenttia käyttävät useat tilivirastot. Momentin vuoden 2008 määrärahan käyttö oli 64 647 007,47 euroa ja ylitti määrärahan 3 407 007,47 eurolla. Käyttö 30.11.2008 oli 54 069 330,49 euroa. Koko vuoden määrärahan käyttö pystyttiin toteamaan useista momentin käyttäjistä johtuen vasta jälkikäteen. (TEM neuvotteleva virkamies Mika Niemelä 010 60 62135)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Avaruusasiain neuvottelukunta luovutti 3.3.2009 raporttinsa (Kansallinen avaruusstrategia 2009-2011) elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Raportin mukaan avaruusteknologian sovellukset pyritään saamaan entistä monipuolisemmin käyttöön eri toimialoilla. Sovellusten entistä laaja-alaisempi käyttö tuo avaruustoiminnan myös aiempaa lähemmäksi kansalaisia. Erityisen hyvät mahdollisuudet teknologian hyödyntämiseen ovat ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen riittävyyteen, turvallisuuteen ja ihmisten hyvinvointiin liittyvien globaalien muutosten tutkimuksessa. Strategian tavoitteisiin päästään muun muassa lisäämällä avaruustoiminnan rahoitusta ja tutkimusta, jatkamalla teknologian kehitystä, vaikuttamalla eurooppalaiseen poliittiseen päätöksentekoon ja osallistumalla aktiivisesti kansainvälisiin ohjelmiin. Avaruusasiain neuvottelukunta ehdottaa lisäksi erillisen kansallisen toimeenpanosuunnitelman käynnistämistä. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/21960/TEM11_09.pdf. Lisätietoja antaa johtaja Henrik Räihä, p. 010 60 63617, työ- ja elinkeinoministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema Työmarkkinatuen aktivoinnin vaikutukset -tutkimus luovutettiin 27.2.2009 työministeri Tarja Cronbergille. Tutkimuksen mukaan vuonna 2006 toteutettu työmarkkinatukiuudistus on lisännyt pitkäaikaistyöttömien osallistumista työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Sen sijaan uudistuksella ei ollut suoria työllisyysvaikutuksia. Tutkijoiden mukaan pitkäaikaistyöttömän kannustaminen ja motivoiminen takaisin työmarkkinoille vaatii yksilöllisten ongelmien paikantamista ja oikeanlaisen tuen löytämistä. Paikallistason viranomaisten ja erityisesti kuntien toiminnalla on tutkijoiden mukaan merkittävä rooli työttömyyden hoidossa. Siksi paikallisen tason innovaatioita oman alueensa työttömyyden hoidossa paikallisten tarpeiden pohjalta tulisi tukea aiempaa enemmän. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/21928/TEM_7_09_nettiin.pdf. Lisätietoja antaa työmarkkinaneuvos Matti Sihto, p. 050 396 0092, työ- ja elinkeinoministeriö.

Ympäristöministeriö julkisti 27.2.2009 Ara-asuntotuotantoon liittyviä yleishyödyllisyyssäännöksiä selvittäneen työryhmän väliraportin. Työryhmä pitää alan toimijoiden esille nostamia kysymyksiä Ara-uustuotannon houkuttelevuudesta tärkeinä. Olennaista on kuitenkin myös se, että merkittävä osa toimijoista kokee Ara-uustuotannon houkuttelevaksi nykyisillä säännöksillä. Työryhmän mukaan tarkoituksenmukaista on kuitenkin selvittää mahdollisuus muuttaa sellaisia säännöksiä, joiden osa yhteisöistä kokee hankaloittavan tuotantoa tarpeettomasti. Työryhmä katsoo, että mahdollisia muutoksia harkittaessa olisi erityisesti keskityttävä joidenkin toimijoiden suurimmiksi ongelmiksi nostamiin kysymyksiin: tuoton tuloutuksen periaatteisiin sekä mahdollisuuteen käyttää yleishyödyllisen yhteisön omistamia kohteita vakuuksina konsernin yleishyödyllisen osion ulkopuolella, rajoitusaikojen pituuteen ja oman pääoman sijoituksen reaaliarvon säilymiseen. Raportti on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=99124&lan=fi. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo, p. 0400 143 869, ympäristöministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.