Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 9/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 27.2.2009 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 13/2009 vp) laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lain tarkoituksena on lisätä vaalirahoituksen avoimuutta ja tietoa ehdokkaiden mahdollisista sidonnaisuuksista sekä rajoittaa ehdokkaiden vaalikampanjoiden kulujen kasvua. Laissa asetetaan yksittäisille tukisuorituksille vaalikohtainen tukikatto, joka olisi 3 000 euroa kunnallisvaaleissa, 6 000 euroa eduskuntavaaleissa ja 10 000 euroa europarlamenttivaaleissa. Tämä ei kuitenkaan koskisi puolueen rekisteröidyn yhdistyksen antamaa tukea. Vaalirahoitusilmoituksia koskevat tehtävät siirretään oikeusministeriöltä ja kuntien keskusvaalilautakunnilta valtiontalouden tarkastusvirastolle. Lisäksi muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja tuloverolakia. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Tarkoitus on, että uusi sääntely olisi osin sovellettavissa jo vuoden 2009 europarlamenttivaalikampanjoissa. (OM vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 160 67572)

Esitys (HE 14/2009 vp) laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta. Kuvaohjelmalainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa luovutaan sellaisten kuvaohjelmien ennakkotarkastuksesta, joita ei pidetä lapsille haitallisina, eli jotka on lähetetty tai lähetetään televisiossa ennen kello 21 ja jotka asetetaan yleisön saataville tilausohjelmapalveluina tai levittämällä niitä tallenteilla. Ennakkotarkastuksesta vapautettavan kuvaohjelman levittäjän on asetettava ohjelmalle ikärajasuositus. Valtion elokuvatarkastamolla olisi edelleen oikeus vaatia tarkastamaton ohjelma tarkastukseen, jos on syytä epäillä sen sisältävän aineistoa, joka on omiaan vaikuttamaan haitallisesti lasten kehitykseen, sekä muuttaa sille annettua ikärajaa. Lakiin lisätään myös säännökset eräiden ennakkotarkastuksesta vapautettujen kuvaohjelmien levittäjiä koskevasta valvontamaksusta. (OPM hallitusneuvos Tuula Lybeck 160 76910)

Esitys (HE 15/2009 vp) laiksi valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta. Valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n mukaista valtion vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyjen kokonaisvaltuutta korotetaan 10 miljardista eurosta 12,5 miljardiin euroon. Valtuutta korotetaan, koska vientitakuiden kysyntä on kasvanut ja koska viennin rahoituksen jälleenrahoitusmalli edellyttää aina valtion vientitakuuta. Muutoksen tarkoituksena on osaltaan turvata vientiyritysten rahoituksen saatavuus rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteen aikana. (TEM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 010 60 62672)

Esitys (HE 16/2009 vp) valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta. Valtion erityisrahoitusyhtiön, Finnvera Oyj:n, mahdollisuuksia myöntää uusia luottoja ja takauksia lisätään. Finnvera Oyj:n myöntämien luottojen pääomaa saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta ja takauksia pääomaltaan voimassa yhteensä enintään 4,2 miljardia euroa. Nykyisin voimassa olevaa enimmäismäärää korotetaan 1 miljardilla eurolla. Kansainvälisen rahoitusmarkkinoiden häiriötilan vuoksi suomalaisten yritysten mahdollisuudet saada markkinaehtoista rahoitusta on vaikeutunut. Tarkoituksena on mahdollistaa Finnvera Oyj:n lainojen ja takausten myöntämisvaltuuksien kohdentaminen sellaisiin yrityksiin, joiden maksuvalmius ja kannattavuus on heikentynyt viimeaikaisen talouskehityksen vuoksi. Toimenpiteet ovat määräaikaisia. (TEM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 010 60 64938)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 27.2.2009 seuraavat lait:

Riistavahinkolaki ja laki metsästyslain 87 §:n muuttamisesta (HE 90/ 2008 vp). Riistavahinkolaki sisältää säännökset riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvausten maksamisen perusteista, niiden myöntämisessä noudatettavasta menettelystä sekä perusteettomasti maksettujen korvausten takaisin perimisestä. Lakiin otetaan myös säännökset avustusten myöntämisestä vahinkojen ennalta ehkäisemiseen, pienimmästä korvattavasta vahingosta, menettelytavoista, viranomaisten tietojensaantioikeudesta, tietojen luovuttamisesta, korvauksen palauttamisesta, palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle maksettavasta korosta, viivästyskorosta sekä muutoksenhausta. Paliskunnalle voidaan maksaa poronomistajille edelleen jaettavaksi laskennallisin perustein määräytyvää vasahävikkikorvausta niistä vasoista, joiden arvioidaan jäävän kadoksiin suurpetojen aiheuttamien vahinkojen vuoksi vasonnan ja marraskuun viimeisen päivän välisenä aikana. Laissa tarkoitettujen riistaeläinten aiheuttamat viljelys-, eläin-, irtaimisto-, poro- ja metsävahingot korvataan ilman euromääräistä rajoitusta, jos korvauksen hakijalle aiheutuneiden vahinkojen yhteenlaskettu määrä kalenterivuotta kohti on enemmän kuin 170 euroa. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että annettavan riistavahinkolain vaikutuksia seurataan ja että seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys vuoden 2010 loppuun mennessä. Lait tulevat voimaan 1.12.2009. (MMM osastopäällikkö Pentti Lähteenoja 160 53360)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja vahvisti lain Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 200/2008 vp). Vakautus- ja assosiaatiosopimus käsittelee Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron välistä assosiaatiota eli poliittisten ja taloudellisten suhteiden kehittämistä sekä alueellisen yhteistyön edistämistä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Johtavana periaatteena on pyrkimys Montenegron lainsäädännön lähentämiseen ja lopulta yhdenmukaistamiseen yhteisön säännöstön mukaiseksi ja parantaa asteittain Montenegron valmiuksia liittyä Euroopan unioniin. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Harri Salmi 160 56178)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 27.2.2009 seuraavat kansainväliset asiat:

Diplomaattisten suhteiden solmiminen Suomen tasavallan ja Dominican liittovaltion, Suomen tasavallan ja Saint Lucian, Suomen tasavallan ja Saint Kitts ja Nevisin, Suomen tasavallan ja Naurun tasavallan, Suomen tasavallan ja Tuvalun sekä Suomen tasavallan ja Kiribatin tasavallan välille. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 160 55658)

Suomen 21.5.2003 allekirjoittaman YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä hyväksyminen. (YM ylitarkastaja Sara Viljanen 040 0399089)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 27.2.2009 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 11 luvun 11 §:n ja 47 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 216/2008 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2007 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 17.12.2008 vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2007 verohyvityksen. Verohyvityksen määrä on 24 033 038 euroa. (VM valtiosihteeri Raimo Sailas 160 33000)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 27.2.2009 seuraavat nimitysasiat:

Tokion suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Jorma Julinin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2009 ja Kairon suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Hannu Halisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.10.2009. (UM lähetystöneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaa 160 55410)

Ulkoasiainministeriön Afrikan ja Lähi-idän osaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Sirpa Mäenpään määrääminen Bangkokissa (Thaimaa) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Jari Gustafssonin (ulkoasiainministeriö) määrääminen Tokiossa (Japani) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2009 lukien ja ulkoasiainneuvos Roberto Tanzi-Albin (ulkoasiainministeriö) määrääminen Kairossa (Egypti) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.11.2009 lukien. (UM lähetystöneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaa 160 55410)

Abujan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Anneli Vuorisen sivuakkreditointi Beniniin, Liberiaan ja Senegaliin. (UM lähetystöneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaa 160 55410)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 26.2.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta. C-tukialueella voidaan nuorille viljelijöille myöntää aloitustuen lisäksi 15 000 euron suuruinen lisäkorkotuki tilanpidon aloittamiseen. Lisäkorkotuki vastaa A ja B -tukialueella jo käytössä olevaa lisäkorkotukea. Tuen myöntäminen edellyttää kuitenkin, että EY:n komissio hyväksyy tuen. Lisäkorkotuki myönnetään komission hyväksyminen ehdoin. Tuki voidaan myöntää myös niille tilanpidon aloittajille, joille jo on myönnetty perusaloitustuki edellyttäen, että he lisäkorkotukea hakiessaan edelleen täyttävät tuen myöntämisen ehdot. Asetus tulee voimaan 4.3.2009. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 160 54298)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Etelä-Suomen erikoiskasvituen tukitaso on 105 euroa hehtaarilta ja kotieläintilan hehtaarituen taso 33 euroa hehtaarilta. Puutarhatuotteiden varastointituki koneellisesti jäähdytetyissä varastoissa on 13,6 euroa/m ja muissa varastoissa 8,4 euroa/m. Asetus tulee voimaan 4.3.2009. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta. Tuotantopalkkioita maksetaan muun muassa syysviljoille sekä öljy-, valkuais- ja kuitukasveille enintään 5,84 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 50 euroa hehtaarilta. Naudoille tuotantopalkkioita maksetaan yhteensä enintään 10,118 miljoonaa euroa, josta emolehmille ja hiehoille enintään 7,0 miljoonaa euroa ja urospuolisille teurasnaudoille ja teurashiehoille enintään 3,118 miljoonaa euroa. Emolehmille ja hiehoille tuotantopalkkio on enintään 200 euroa eläintä kohden. Urospuolisille teurasnaudoille ja teurashiehoille tuotantopalkkio on enintään 80 euroa eläimeltä. Asetus tulee voimaan 4.3.2009. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2009. Asetuksella säädetään, miten neuvoston tilatukiasetuksen mukaiseen tilaneuvontaan voi saada tukea valtion varoista vuonna 2009. Asetuksessa on säännökset tuen määrästä, myöntämisestä ja maksamisesta. Asetus tulee voimaan 4.3.2009. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista. Työmarkkina-alueet on määritelty valtioneuvoston asetuksella työ- ja elinkeinokeskuksittain sekä kunnittain. Kuntajaotuksen aiheuttamien muutosten suuren määrän vuoksi voimassa oleva asetus kumotaan ja uusi asetus annetaan siten, että siinä otetaan huomioon kuntajaotuksessa tapahtuneet muutokset. Asetus tulee voimaan 1.3.2009. (TEM ylitarkastaja Inka Douglas 010 60 47993)

Valtioneuvoston asetus säteilyasetuksen 24 a §:n kumoamisesta. Säteilyasetuksen 24 a § kumotaan säteilylain muutoksen (718/2008) kanssa päällekkäisenä ja täten tarpeettomana. Asetus tulee voimaan 1.3.2009. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 160 73860)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 26.2.2009 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta EU:n valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallisessa tapaamisessa Brysselissä 1.3.2009. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen. Epävirallisen päämiestapaamisen aiheena on taloustilanne. Tarkoituksena on keskustella ajankohtaisesta taloustilanteesta, rahoitusmarkkinatilanteesta sekä EU:n sisämarkkinoiden toiminnasta. Tapaamisen tavoitteena on EU:n yhteisen näkemyksen löytäminen näistä aiheista. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Kare Halonen 160 22180)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko Suomen osallistumisesta YK:n kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Suomi valmistautuu osallistumaan YK:n MINURCAT-operaation sotilaalliseen komponenttiin Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa noin 80 henkilön vahvuisella jääkärikomppanialla. Komppania sijoittuu Tshadissa Goz Beidan alueelle. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (UM lähetystöneuvos Timo Kantola 160 55480)

Päätös myöntää hovioikeudenlaamanni Raija Karppiselle ero tuomarinvalintalautakunnan hovioikeudenlaamannien ja hovioikeudenneuvosten keskuudesta tulevan jäsenen tehtävästä sekä nimittää hänen seuraajakseen hovioikeudenlaamanni Pirkko Anneli Kauppinen 1.3.2009 lukien 14.5.2010 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitussihteeri Mika Risla 160 67943)

Päätös määrätä puolustusministeriön asiantuntija Sanna Poutiainen valtioneuvoston esittelijäksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

Päätös valtuuttaa valtiovarainministeri Jyrki Katainen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Jan Store allekirjoittamaan keskitettyä tulliselvitystä koskeva yleissopimus jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja Euroopan unionin talousarviokäyttöön asetettaessa. (VM finanssineuvos Sakari Alasalmi 160 34738)

Päätös asettaa Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta toimikaudeksi 1.3.2009-29.2.2012. Kokoonpano: puheenjohtaja: professori Paavo Pelkonen Joensuun yliopisto; varapuheenjohtaja: metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: ylitarkastaja Saara Bäck ympäristöministeriö, johtaja Reivo Järvenpää Metsänomistajien liitto Etelä-Suomi, tutkimusjohtaja Markku Karlsson UPM Kymmene Oyj, aluetiedottaja Aimo Jokela henkilöstön edustaja ja johtaja Karen Wik-Portin Rannikon metsäkeskus. (MMM neuvotteleva virkamies Ville Schildt 160 53358)

Päätös valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta antaman sitoumuksen muuttamisesta. Päätöksellä lisätään Finnvera Oyj:n mahdollisuuksia kotimaisten yritysten rahoittamiseen kansainvälisen rahoituskriisin vaikutusten lieventämiseksi. Sitoumuksen piiriin otetaan suhdannelainat ja -takaukset. Kohteena ovat yritykset, joiden kannattavuus tai maksuvalmius on heikentynyt rahoituskriisiä seuranneen taloudellisen laskusuhdanteen takia, mutta joilla kuitenkin arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan suhdannetilanteen parannuttua. Suhdannelainojen ja -takauksien myöntämistä koskeva muutos on määräaikainen ja on voimassa 31.12.2011 asti. Pk -yritysten kansainvälistymisen rahoitustuotteet: Sitoumukseen tehdään työ- ja elinkeinoministeriön asettaman, pk -yritysten kansainvälistymisrahoitustyöryhmän mietinnön mukaiset tarkistukset pk -yritysten kansainvälistymisrahoitustuotteisiin. Tältä osin sitoumuksen sisältämää suomalaisen intressin määritelmää täsmennetään. Lisäksi kansainvälistymisen edistämiseksi myönnettävistä lainoista ja -takauksista aiheutuvien luotto- ja takaustappioiden korvausosuutta yhdenmukaistetaan. Päätös tulee voimaan 1.3.2009. (TEM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 010 60 64938)

Päätös myöntää Sallila Sähkönsiirto Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Huittisten kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Jylhänoja-Mauru). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)

Päätös määrätä ympäristöministeriön ylitarkastaja Markus Tarasti valtioneuvoston esittelijäksi. (YM hallitusneuvos Riitta Rönn 050 405 9028)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 26.2.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 9/2009) eduskunnalle ehdotuksesta lääkehuollon uudistamiseksi (lääkepaketti). Säädösehdotusten tarkoituksena on selkeyttää ja tehostaa nykyistä lääketurvajärjestelmää, estää lääkeväärennösten pääsemistä viralliseen lääkejakelujärjestelmään varmistamalla lääkepakkausten aitoutta, lisäämällä tukkumyynnin luotettavuutta ja tehostamalla lääkeaineiden valvontaa, sekä parantaa väestön mahdollisuutta saada tietoa lääkemääräystä edellyttävistä lääkkeistä. (STM lääkintöneuvos Terhi Hermanson 160 73901)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 26.2.2009 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Roberto Tanzi-Albi ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.11.2009 lukien. (UM lähetystöneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaa 160 55410)

Lainsäädäntöneuvos Laura Yli-Vakkuri sisäasiainministeriön kansainvälisten asioiden yksikön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2009 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministeri Holmlundin toimikauden ajaksi. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 160 42803)

Valtioneuvosto myönsi Eero Lahtiselle palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.3.-30.4.2009. (STM osastopäällikkö Jaana Koski 160 73786)

Lääketieteen tohtori Eeva Ollila sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.-30.4.2009, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM osastopäällikkö Jaana Koski 160 73786)

Pääsihteeri, metsänhoitaja Timo Tanninen ympäristöministeriön ylijohtajan virkaan 1.4.2009 lukien. (YM hallitusneuvos Riitta Rainio 050 559 9141)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 25.2.2009 seuraavia asioita:

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tuloutus. Varautumisrahaston tilikauden tuottojäämä 71 817 252,39 euroa tuloutetaan ydinenergialain mukaisesti siten, että se käytetään ydinjätehuoltovelvollisten rahasto-osuuksien lisäykseksi siinä suhteessa kuin vastaavat rahasto-osuudet ovat kalenterivuoden aikana olleet kyseisen rahaston varoina. Ydinjätehuoltovelvollisia ovat ydinenergialain mukaan Fortum Power and Heat Oy, Teollisuuden Voima Oyj ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Ydinturvallisuustutkimusrahaston tilikauden tuottojäämä 141 129,11 euroa ja Ydinjätetutkimusrahaston tilikauden tuottojäämä 111 127,86 euroa siirretään kyseisten rahastojen pääomaan käytettäväksi ydinenergialaissa säädettyyn tarkoitukseen vuonna 2009. Valtion ydinjätehuoltorahaston taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli noin 1,7 miljardia euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti 010 60 64836)

Palkkaussopimuksen tekeminen Lääkelaitoksen ylijohtajan Marja-Liisa Partasen kanssa. Sopimuspalkka on 9 000 euroa kuukaudessa 13.2.2009 lukien. (STM osastopäällikkö Jaana Koski 160 73786)

Vuoden 2008 talousarvion momentin 33.60.35 (Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin) arviomäärärahan ylittäminen 2 212 000 eurolla. (STM sosiaalineuvos Aune Turpeinen 160 74489)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 23. ja 24.2.2009

Hallituksen politiikkariihen kannanotto

Hallitus hyväksyi politiikkariihensä päätteeksi tiistaina 24. helmikuuta kannanoton. Hallitus linjaa toimia, joita tarvitaan hallitusohjelman tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi ja toimia, joita tarvitaan kahden vuoden aikana esiin nousseiden uusien kysymysten ratkaisemiseen.

Hallituksen politiikkariihen kannanotto on osoitteessa http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/pdf/2009/ Politiikkariihi_0209/fi.pdf.

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 25.2.2009

Suomen osallistuminen YK:n kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin keskiviikkona 25. helmikuuta Suomen osallistumista YK:n kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (MINURCAT). Euroopan unionin 15.3.2009 päättyvän sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUFORin tehtävät siirtyvät YK:lle. Suomi osallistuu tällä hetkellä EUFORiin n. 60:llä sotilaalla ja jatkossa Suomen osallistumistaso on tarkoitus nostaa 80:een sotilaaseen.

Valiokunta keskusteli myös Euroopan turvallisuuskehitystä koskevista ehdotuksista ja niiden seurannasta.

Valiokunta sai kokouksessaan lisäksi tilannekatsauksen Euroopan naapuruuspolitiikkaan kuuluvasta itäisestä kumppanuudesta sekä Suomen kahdenvälistä kehitysyhteistyötoimintaa Itä-Euroopassa, Etelä-Kaukasiassa ja Keski-Aasiassa käsittelevästä laajemman Euroopan aloitteesta.

Lisätietoja: Tshad-operaatio ja Euroopan turvallisuus: osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55032, puolustusasiainneuvos Helena Partanen, puolustusministeriö, p. (09) 160 88135, itäinen kumppanuus ja laajemman Euroopan aloite: osastopäällikkö Nina Vaskunlahti, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55038

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Terroristivarojen jäädyttämismahdollisuuksia tutkinut työryhmä luovutti 24.2.2009 mietintönsä ulkoasiainministeri Alexander Stubbille. Työryhmän mukaan Suomen viranomaisilla on lähtökohtaisesti hyvät edellytykset jäädyttää terroristien varoja Suomessa, jos sellaisia maan rahoituslaitoksista löytyy. Välittömiin lainsäädännön muutoksiin ei työryhmän mukaan ole tarvetta. Työryhmä ei näe tällä hetkellä tarvetta perustaa rikostutkinnasta erillistä hallinnollista järjestelmää terroristivarojen jäädyttämiseksi, mutta suosittaa uudelleenarviointia sen jälkeen kun Lissabonin sopimuksen kohtalo on tiedossa. Työryhmä toteaa, ettei Suomen järjestelmä kaikilta osin täytä täysin kansainvälisiä velvoitteita. Lisätietoja antavat yksikön päällikkö Marja Lehto, p. (09) 160 55726 ja lainsäädäntösihteeri Anna Sotaniemi, p. (09) 160 55742, ulkoasiainministeriö.

Jokelan koulusurmien tutkintalautakunta luovutti 26.2.2009 raporttinsa oikeusministeri Tuija Braxille. Tutkintalautakunnan mukaan Jokelan koulusurmien tekijän syrjäytyminen oli erityislaatuista, mikä oli seurausta useista osatekijöistä. Keskeiset mahdollisuudet syrjäytymisen ehkäisyyn on perheillä, kasvatuksella ja kouluyhteisöillä, mutta myös muulla yhteiskunnalla. Tutkintalautakunta esittää 13 suositusta koulusurmien todennäköisyyden vähentämiseksi ja niiden aiheuttamien vahinkojen pienentämiseksi. Useat suositukset liittyvät syrjäytymisen ehkäisyyn muun muassa kehittämällä oppilas- ja opiskelijahuoltoa, mielenterveystyötä ja kiusaamisen ehkäisyä. Raportti on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/1232607489599. Lisätietoja antaa tutkintalautakunnan puheenjohtaja, varatuomari Tuulikki Petäjäniemi, p. 040 737 8819.

Talous- ja velkaneuvonnan toimivuutta arvioinut selvitysmies Kirsti Rissanen luovutti 26.2.2009 raporttinsa työministeri Tarja Cronbergille. Rissasen mukaan neuvonta tulisi siirtää valtion oikeusaputoimistoihin omaksi toiminnokseen oikeusavun ja holhoustoimen edunvalvonnan rinnalle. Vastuu talous- ja velkaneuvonnan kehittämisestä sekä toiminnan ohjaus, johto ja valvonta tulisi Rissasen mukaan siirtää oikeusministeriölle. Rissanen esittää, että valtion tulee osoittaa riittävä määräraha talous- ja velkaneuvonnan kustannuksiin ja erikseen kertainvestointiin, joka tarvitaan neuvonnan asianhallintajärjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/21927/TEM_8_09_nettiin.pdf. Lisätietoja antaa oikeustieteen tohtori Kirsti Rissanen, p. 0400 812 098.

Asetusta kaivosten nostolaitoksista valmistellut työryhmä luovutti 25.2.2009 mietintönsä työ- ja elinkeinoministeriölle. Työryhmän ehdotus sisältää tarkentavat säännökset kaivosten nostolaitosten yleisistä turvallisuusvaatimuksista, nostotornista ja kuilusta, nostokorista, jarruista, köysirummuista, veto- ja taittopyöristä, köysistä sekä nostolaitosten käytöstä ja tarkastuksista. Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista on tarkoitettu tulemaan samanaikaisesti voimaan uuden kaivoslain kanssa ja se korvaisi kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kaivosten nostolaitoksista vuodelta 1969. Mietintö on osoitteessa http://www.tem.fi/files/21919/9_2009.pdf. Lisätietoja antaa vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko, p. 010 606 2078, työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.