Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 7/2009

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 12.2.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus talletuspankeille ja kiinnitysluottopankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista perittävistä maksuista. Eduskunta antoi 12.12.2008 suostumuksen (389/2008) suomalaisille pankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista. Valtiontakauksesta peritään valtion lainanotosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain (449/1988) 15 §:n 1 momentin mukaan takausmaksu. Voimassaoloajaltaan 12 kuukauden luoton takauksesta perittävä vuotuinen kertamaksu on 0,50 % takausluoton määrästä. Takauksesta, joka on annettu 1-5 vuoden joukkovelkakirjalainalle, perittävä vuotuismaksu on markkinahinta lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä ja asuntovakuudellisille joukkovelkakirjalainojen lisäys olisi 0,25 %. Markkinahinta on 0,375 % takausluoton määrästä, jos takauksen saajalla on vähintään toiseksi korkein merkittävän kansainvälisen luottoluokituslaitoksen käyttämä luottoluokitus, ja 0,43 % takausluoton määrästä muussa tapauksessa. Asetus tulee voimaan 13.2.2009. (VM osastopäällikkö Peter Nyberg 160 33055)

Valtioneuvoston asetus elinkeinosuunnitelmatuesta. Asetuksella säädetään maatalousyrittäjän elinkeinosuunnitelman laatimiseen myönnettävän tuen tasosta, suunnitelman laatijasta, suunnitelman saamisen edellytyksistä, menettelystä tuen toimeenpanossa sekä muista asetuksen mukaista tukea täsmentävistä seikoista. Asetus tulee voimaan 18.2.2009 ja tukea voidaan myöntää asetuksen voimaantulon jälkeen laadittavaa elinkeinosuunnitelmaa varten. (MMM neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen 160 52901)

Valtioneuvoston asetus Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Metsäntutkimuslaitoksen johtokunnassa ei enää jatkossa ole jäsenenä kyseisen laitoksen ylijohtaja. Johtokunnan päätöksenteon terävöittämiseksi johtokunnassa on jatkossa seitsemän jäsentä nykyisen kahdeksan sijaan. Esitys on yhdenmukainen viime aikoina noudatetun johtokuntien asemaa, tehtäviä ja kokoonpanoa koskevan käytännön kanssa. Asetus tulee voimaan 1.3.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen 160 53309)

Valtioneuvoston asetus tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta. Asetusta (1011/2006) muutetaan siten, että asetus vastaa uutta yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukia koskevaa EY-lainsäädäntöä. Tilaneuvonnan toimintasuunnitelmassa ei enää vaadita tietoa siitä, miten vuosittain yli 15 000 euroa suoraa tukea saavien viljelijöiden etusija toteutetaan. Asetus tulee voimaan 18.2.2009. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta. Jos eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnassa havaittu eläinmäärä poikkeaa viljelijän ilmoittamasta määrästä, vähennetään sen laskentakauden tukea, jolloin ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti tapahtui. Asetus tulee voimaan 18.2.2009. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus merilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (686/2008) tulee voimaan 18.2.2009. Laki sisältää polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen määräyksiä vastaavat säännökset. Säännökset sisältyvät pääosin merilain uuteen 10 a lukuun. Asetus tulee voimaan 18.2.2009. (LVM ylitarkastaja Topi Sirén 160 28457)

Valtioneuvoston asetus merilain 10 a luvun 8 §:n soveltamisesta. Asetus sisältää tarkemmat määräykset merilain uuden 10 a luvun 8 §:ssä tarkoitetuista pakollista vakuutusta tai vakuutta koskevista todistuksista, joita Merenkulkulaitos myöntää niille aluksille, jotka kuuluvat aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta tehdyn yleissopimuksen soveltamisalaan. Asetus tulee voimaan 18.2.2009. (LVM ylitarkastaja Topi Sirén 160 28457)

Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2009. Asetuksessa vahvistetaan nimikkeittäin ne raaka-aineet, tarvikkeet ja tuotteet, joista vuonna 2009 voidaan tehdä turvavarastointisopimuksia. Asetus tulee voimaan 1.3.2009. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 12.2.2009 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää puolueille ja Ahvenanmaan maakunnalle avustukset poliittisen toiminnan tukemiseen ajalle 1.1.-31.12.2009 seuraavasti: Suomen Keskusta r.p. (51 edustajaa) 4 590 000 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (50 edustajaa) 4 500 000 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (45 edustajaa) 4 050 000 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (17 edustajaa) 1 530 000 euroa, Vihreä Liitto r.p. (15 edustajaa) 1 350 000 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9 edustajaa) 810 000 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (7 edustajaa) 630 000 euroa, Perussuomalaiset - Sannfinländarna r.p. (5 edustajaa) 450 000 euroa ja Ahvenanmaa 90 000 euroa eli yhteensä 18 000 000 euroa. Saamastaan avustuksesta puolueen tulee käyttää kaksitoista prosenttia puolueen naisten poliittisen toiminnan tukemiseen ja vastaava osa puolueen piirijärjestöjen toiminnan tukemiseen. Avustusta saa käyttää sen tilikauden jälkeen, jona se on vastaanotettu. (VNK erityisasiantuntija Valtteri Nieminen 160 22217)

Päätös myöntää valtion avustukset puolueille niiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnalle tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.-31.12.2009 seuraavasti: Suomen Keskusta r.p. (51 edustajaa) 4 590 000 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (50 edustajaa) 4 500 000 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (45 edustajaa) 4 050 000 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (17 edustajaa) 1 530 000 euroa, Vihreä Liitto r.p. (15 edustajaa) 1 350 000 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9 edustajaa) 810 000 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (7 edustajaa) 630 000 euroa, Perussuomalaiset - Sannfinländarna r.p. (5 edustajaa) 450 000 euroa ja Ahvenanmaa 90 000 euroa eli yhteensä 18 000 000 euroa. (VNK erityisasiantuntija Valtteri Nieminen 160 22217)

Päätös vahvistaa vuoden 2009 lähialueyhteistyömäärärahoja koskeva 19 110 100 euron käyttösuunnitelma. Vuonna 2009 Suomen lähialueyhteistyön ensisijainen kohdealue on Luoteis-Venäjän federaatiopiiri, erityisesti Karjalan tasavalta, Leningradin alue, Murmanskin alue ja Pietari. Lähialueyhteistyön tavoitteiden ja tuloksellisuuden varmistamiseksi yhteistyötä tehdään myös Venäjän keskushallinnon tasolla. (UM osastopäällikkö Nina Vaskunlahti 160 55038)

Päätös määrätä Valtiokonttori antamaan vastavakuuksia vaatimatta valtion omavelkaisia takauksia talletuspankeille ja kiinnitysluottopankeille 30.4.2009 asti ja valtuuttaa valtiovarainministeriö antamaan Valtiokonttorille tarkempia ohjeita valtiontakausten ehtojen soveltamisesta. Eduskunnan suostumuksen (839/2008) mukaan valtioneuvosto tai sen määräämillä tarkemmilla ehdoilla valtiovarainministeriö tai Valtiokonttori voi vastavakuuksia vaatimatta antaa omavelkaisen valtiontakauksen toimintakykyisen ja vakavaraisen suomalaisen talletuspankin tai kiinnitysluottopankin taikka tällaisen luottolaitoksen suomalaisen emoyrityksen liikkeeseen laskemien sijoitustodistusten tai lainaajaltaan enintään viiden vuoden pituisten vakuudettomien joukkovelkakirjalainojen tai sellaisten kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen, joiden vakuutena on ainoastaan asuntoluottoja, takaisinmaksamisen ja muiden ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Takauksia saa olla voimassa yhteenlasketulta nimellisarvoltaan enintään 50 miljardin euron määräisten velkojen vakuutena. Valtioneuvoston tulee 30.4.2009 mennessä arvioida tarve myöntää uusia takauksia. Valtuudet takausten myöntämiseen päättyvät vuoden 2009 lopussa. (VM osastopäällikkö Peter Nyberg 160 33055)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan varainhoitovuodelle 2007 pöytäkirjaan ja ryhtyä kertomuksen edellyttämiin toimenpiteisiin sekä raportoida eduskunnalle toimenpiteiden toteuttamisesta kevätistuntokaudella 2009 annettavassa valtion tilinpäätöskertomuksessa vuodelta 2008. Eduskunnan kannanotto: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle selvityksen valtion kassanhallinnan kehittämislinjauksista ja lainsäädännön muutostarpeista liittyen valtion talousarvioon ja budjettiperiaatteisiin. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla taataan julkishallinnon ja ensimmäiseksi terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteentoimivuus, yhteiset sovelluspalvelut ja avoimet rajapinnat tietojärjestelmien väliseen saumattomaan tietojen vaihtoon. 3. Eduskunta edellyttää hallituksen raportoivan kannanoton kohdissa 1 ja 2 edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta kevätistuntokaudella 2009 annettavassa valtion tilinpäätöskertomuksessa vuodelta 2008. (VM neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo 160 33052)

Päätös myöntää Karri Heikkilälle ero opintotuen muutoksenhakulautakunnan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen edunvalvontasihteeri Timo Kontio ja varajäseneksi kehityspäällikkö Jukka Vehviläinen lautakunnan 30.4.2010 päättyväksi toimikaudeksi. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 160 77443)

Päätös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävien avustusvarojen osoittamisesta elinkeinosuunnitelmatuen toimeenpanoa varten vuonna 2009. Työ- ja elinkeinokeskuksille osoitetaan avustusvaroja käytettäväksi elinkeinosuunnitelmatuen toimeenpanoa varten vuonna 2009. Maatilatalouden kehittämisrahastosta avustusvaroja osoitetaan yhteensä 1 500 000 euroa. Varat olisivat kuitenkin käytettävissä sillä edellytyksellä, että toimenpiteestä on annettu valtioneuvoston asetus. (MMM neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen 160 52901)

Päätös Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) varojen ja valtion rahoitusosuuden jakamisesta työ- ja elinkeinokeskuksille käytettäväksi Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Työ- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2009 talousarviosta alueellisia käyttöoikeuksia 3 585 000 euroa Euroopan kalatalousrahaston rahoitusosuutena ja valtion rahoitusosuutena 4 860 000 euroa käytettäväksi Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. (MMM neuvotteleva virkamies Risto Lampinen 160 52904)

Päätös jakaa myöntämisvaltuudet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toimeenpanoa varten. Työ- ja elinkeinokeskuksille jaetaan myöntämisvaltuutta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) rahoitusosuutena 60 598 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 62 958 000 euroa käytettäväksi vuonna 2009 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuudesta 17 432 000 euroa maaseuturahaston rahoitusosuutta ja 13 558 000 euroa valtion rahoitusosuutta on Leadertoimintaryhmien rahoituskiintiöitä varten. Päätös sisältää myös Kainuun maakuntavaltuuston 20.10.2008 91 § tekemässä päätöksessä tarkoitetun myöntämisvaltuuden. Lisäksi päätöksellä jaetaan 2 702 000 euroa maaseuturahaston rahoitusosuutta ja 3 303 000 euroa valtion rahoitusosuutta teknistä apua varten, joka on tarkoitettu maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston sekä työ- ja elinkeinokeskusten käyttöön. Osa teknisen avun myöntämisvaltuudesta käytetään kansallista maaseutuverkostoa varten. (MMM ylitarkastaja Leena Summanen 160 54229)

Päätös joukkoliikenteen rahoituksen läänikohtaisista kiintiöistä vuodelle 2009. Valtion vuoden 2009 talousarviossa on alueellisen liikenteen palvelujen ostoon ja paikallisen liikenteen valtionavustukseen varattu 28 350 000 euron määräraha, kaupunki- ja seutulippualennusten valtionavustukseen 12 700 000 euron määräraha ja kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeisiin 3 275 000 euron määräraha. Lääninhallituksille kiintiöidään 28 297 000 euroa käytettäväksi alueellisen liikenteen palvelujen ostoon ja paikallisen liikenteen valtionavustukseen ja 12 700 000 euroa käytettäväksi kaupunki- ja seutulippualennusten valtionavustukseen. Kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeisiin osoitettua määrärahaa kiintiöidään lääninhallituksille 1 275 000 euroa. Alueellisen liikenteen palvelujen ostoon ja paikallisen liikenteen valtionavustukseen tarkoitetusta määrärahasta jäljelle jäävä 53 000 euron määräraha jätetään siirrettäväksi Kainuun kehittämismäärärahaan. Kehittämismäärärahasta jäljelle jäävä yhteensä 2 000 000 euron määräraha jätetään liikenne- ja viestintäministeriön käytettäväksi ja/tai liikenne- ja viestintäministeriön kohdennettavaksi lääninhallituksille myöhemmässä vaiheessa. Lääninhallitusten kiintiöiden valmistelun yhteydessä on huomioitu vuoden 2008 määrärahan käyttö, edellisiltä vuosilta vuodelle 2009 siirtyvä määräraha ja lääninhallitusten laskelmat ja perustelut määrärahatarpeesta vuonna 2009. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Päätös jakaa vuoden 2009 talousarvion Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston sekä valtion rahoitusosuuden varat välittävien toimielimien käytettäväksi alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien toimenpideohjelmien toimeenpanoon. Välittäville toimielimille jaetaan myöntämisvaltuutta Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoitusosuutena yhteensä 202 190 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 174 092 000 euroa käytettäväksi Etelä-Suomen EAKR-ohjelman, Itä-Suomen EAKR-ohjelman, Länsi-Suomen EAKR-ohjelman, Pohjois-Suomen EAKR-ohjelman ja Manner-Suomen ESR-ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Varat kohdennetaan talouden elvytyspyrkimyksiä tukevalla tavalla huomioiden yritystoiminnan ja työllisyyden muuttuvat haasteet heikentyneessä taloudellisessa tilanteessa. (TEM alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa 010 60 64960)

Päätös nimetä Kaskisen kunta äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuosiksi 2009-2010. Äkillisten rakennemuutosongelmien pääasiallisena syynä ja nimeämisen perusteena ovat seuraavat työpaikkavähennykset tai niiden ilmeinen uhka: Metsä-Botnian tehdas, 223 työpaikan vähennys. Yhteensä tehtaan alihankkijoiden työpaikkavähennysten kanssa häviää alueelta yli 300 työpaikkaa. Kaskisen osalta työpaikkavähennysten arvioidaan nostavan työttömyysasteen nykyisestä 7 prosentista 25 prosenttiin. (TEM alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa 010 60 64960)

Päätös alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta 2007-2013 toteuttavien toimenpideohjelmien kansallisen varauksen varojen jaosta välittävien toimielimien käytettäväksi äkillisen rakennemuutoksen lieventämiseen. Välittäville toimielimille jaetaan myöntämisvaltuutta Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoitusosuutena yhteensä 8 695 190 euroa ja valtion rahoitusosuutena 6 984 810 euroa käytettäväksi toimenpideohjelmien mukaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi päätöksellä siirretään alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta 2007-2013 toteuttavien toimenpideohjelmien vuoden 2009 kansallisen varauksen vielä jakamatta jäävien varojen jaon päätösvalta työ- ja elinkeinoministeriölle. Jakamatta jää 10 395 000 euroa, joka jaettaisiin myöhemmin tänä vuonna hakemusten perusteella välittäville toimielimille erillisillä työ- ja elinkeinoministeriön päätöksillä. (TEM alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa 010 60 64960)

Päätös työvoimapolitiikan määrärahojen alueellisesta jaosta (momentti 32.30.51). Valtion vuoden 2009 talousarviossa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin osoitetut määrärahat jaettaisiin työvoima- ja elinkeinokeskuksittain. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan 466 740 000 euroa ja työ- ja elinkeinoministeriön käytettäväksi jätetään 10 700 000 euroa. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen myöntämisvaltuutta jaetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksille 94 000 000 euroa ja työ- ja elinkeinoministeriön käytettäväksi jätetään 8 000 000 euroa. (TEM osastopäällikkö Tuija Oivo 010 60 49040)

Päätös maaseutupoliittisen erityisohjelman sisältämän alueelliseen maaseutuosion määrärahan jaosta vuodelle 2009. Aluekehitysviranomaisina toimiville maakunnan liitoille jaetaan vuoden 2009 talousarviosta maakunnan kehittämisrahaa yhteensä 337 750 euroa käytettäväksi maaseutupoliittisen erityisohjelman sisältämän alueellisen maaseutuosion perusrahoitukseen. Lisäksi jaetaan maakuntien liitoille vuodelta 2008 työ- ja elinkeinoministeriön momentilta 32.50.43 (Maakunnan kehittämisraha) siirtyvää määrärahaa 681 100 euroa käytettäväksi alueellisen maaseutuosion perusrahoitukseen. Valtioneuvoston alueellisen maaseutuosion perusrahoitukseen osoittamasta maakunnan kehittämisrahasta varataan vuoden 2009 talousarvion momentilta 32.50.43 työ- ja elinkeinoministeriön käytettäväksi 280 000 euroa alueellisen maaseutuosion ja ohjelmarakenteen uudistamisen edellyttämiin kansallisiin koordinaatiotehtäviin ja kansallisiin hankkeisiin. (TEM aluekehitysjohtaja Janne Antikainen 010 60 64915)

Päätös kaupunkipoliittisiin toimenpiteisiin ja aluekeskusohjelmaan varatun perusrahoituksen alueellisesta jaosta ohjelma-alueille vuonna 2009. Aluekehitysviranomaisina toimiville maakuntien liitoille jaetaan vuoden 2009 talousarvion momentilta 32.50.43 (Maakunnan kehittämisraha) yhteensä 8 300 000 euroa osoitettavaksi aluekeskusohjelmaan nimettyjen alueiden ohjelmatyön perusrahoitukseksi sekä Uudenmaan kaupunkiohjelmien toteuttamiseksi vuonna 2009. (TEM aluekehitysjohtaja Janne Antikainen 010 60 64915)

Päätös myöntämisvaltuuden alueellisesta kiintiöinnistä vuonna 2009 valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisiin hankkeisiin. Vuoden 2009 talousarvion momentilla 32.30.45 on valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) mukaisiin avustuksiin käytettävissä myöntämisvaltuutta yhteensä 37 278 00 euroa. TE-keskuksille jaetaan em. momentilla äkillisille rakennemuutosalueille varatusta valtuudesta 10 600 000 euroa käytettäväksi valtioneuvoston nimeämien äkillisen rakennemuutoksen alueiden yritystukihankkeisiin. Lisäksi TE-keskuksille jaetaan momentin muuta valtuutta yhteensä 15 078 000 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan tarvittaessa TE-keskusten aloitteesta tekemään muutoksia edellä mainittuihin TE-keskuskohtaisiin kiintiöihin sekä päättämään momentin jakamattoman osuuden eli 11 600 000 euron käytöstä. (TEM ylitarkastaja Sirpa Hautala 010 60 63684)

Päätös myöntämisvaltuuden alueellisesta kiintiöinnistä vuonna 2009 työllisyysperusteisiin investointeihin. Vuoden 2009 talousarvion momentilla 32.30.64 (Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin) on käytettävissä myöntämisvaltuutta työllisyysperusteisiin investointeihin enintään 16 400 000 euroa, josta 5 000 000 euroa on varattu käytettäväksi äkillisen rakennemuutoksen alueiden hankkeisiin. TE-keskuksille jaetaan työllisyysperusteisiin investointeihin myöntämisvaltuutta 11 400 000 euroa. Lisäksi TE-keskuksille jaetaan valtioneuvoston nimeämien äkillisen rakennemuutoksen alueille varatusta valtuudesta 4 450 000 euroa työllisyysperusteisiin investointeihin. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan tarvittaessa TE-keskusten aloitteesta tekemään muutoksia edellä mainittuihin TE-keskuskohtaisiin kiintiöihin sekä päättämään momentin jakamattoman osuuden eli 550 000 euron käytöstä. (TEM ylitarkastaja Natalia Härkin 010 60 49016)

Päätös ohjelmaan sitomattoman maakunnan kehittämisrahan alueellisesta jaosta vuonna 2009. Yhteensä 13 056 000 euron kehittämisrahasta jaetaan alueittain maakuntien liitoille 12 456 000 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriölle osoitetaan 600 000 euroa. Määräraha varataan, ottaen huomioon valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet, käytettäväksi useampaa kuin yhtä aluetta koskeviin tai valtakunnallisesti tärkeisiin alueiden kehittämistä koskeviin hankkeisiin ja seudullisiin yhteistyöhankkeisiin. (TEM ylitarkastaja Kari Kainulainen 010 60 64950)

Päätös osaamiskeskusohjelman perusrahoituksen alueellisesta jaosta vuonna 2009. Osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen osoitetaan 9 000 000 euroa. Maakunnan liitoille jaetaan maakunnan kehittämisrahaa valtioneuvoston ohjelmaan hyväksymien osaamiskeskusten ja liitännäisjäsenten perusrahoitukseen yhteensä 8 600 000 euroa. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriölle varataan maakunnan kehittämisrahaa 400 000 euroa osaamiskeskusohjelman valtakunnalliseen kehittämistyöhön. (TEM ylitarkastaja Kari Kainulainen 010 60 64950)

Päätös myöntää hallitusneuvos Outi Luoma-aholle ero Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan puheenjohtajuudesta ja määrätä hänen tilalleen lakimies Hanna Rantala. Johtaja Kari Ilmoselle myönnetään ero lautakunnan varapuheenjohtajuudesta ja hänen tilalleen määrätään ylitarkastaja Hanna Kiiskinen. Lakimies Minna-Kaisa Liukko määrätään varsinaiseksi jäseneksi ja hänen varajäsenekseen lakimies Mikko Koli. Lautakunnan jäsen Aulikki Haimi-Kaikkosen varajäseneksi määrätään johtava sosiaalityöntekijä Vanessa Holmström lautakunnan 30.4.2010 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitusneuvos Raimo Salonen 160 73805)

Päätös ympäristöministeriön hallinnonalalla käytettävien momentin 35.10.61 avustusmäärärahojen ja momentin 35.10.77 ympäristötyömäärärahojen alueellisesta jaosta. Alueellisille ympäristökeskuksille jaetaan yhteensä 950 000 euroa määrärahakiintiöinä käytettäväksi avustusten myöntämiseen yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelutoimenpiteisiin. Lisäksi varataan 50 000 euroa käytettäväksi lähinnä yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointeihin ennen vuotta 1995 myönnettyjen korkotukilainojen korkohyvitysten maksamiseen ja ympäristökeskuksille myöhemmin jaettavaksi erityisesti veneiden käymäläjätteiden vastaanotto- ja viemäröintijärjestelmien rakentamisen tukemiseen veneilysatamissa. Samalla päätetään myös momentin 35.10.77 ympäristötyömäärärahojen kohdentamisesta alueellisille ympäristökeskuksille vuonna 2009 siten, että erikseen nimettyihin töihin käytetään yhteensä 8 850 000 euroa sekä ennalta nimeämättömiin pienehköihin pilaantuneiden maiden kunnostuksiin, vesistöjen kunnostuksiin ja muihin ympäristötöihin yhteensä 4 400 000 euroa. Suomen ympäristökeskuksen käyttöön sekä ympäristökeskuksille myöhemmin jaettavaksi varattaisiin lisäksi 1 200 000 euroa. (YM ylijohtaja Pekka Jalkanen 050 592 8700)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 12.2.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 4/2009) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (sähkörahadirektiivi). Direktiiviehdotus on tulosta uudelleentarkastelusta, jota komissio on tehnyt vuodesta 2005. Uudelleentarkastelun perusteella komissio katsoo, että nykyisessä direktiivissä on merkittäviä ongelmia. Ongelmia ovat muun muassa sähköisen rahan epäselvä määritelmä, direktiivin soveltamisalan epäselvyys, sallitun liiketoiminnan kapea-alaisuus, sähköisen rahan lunastettavuus ja toiminnan vakauden valvontajärjestelmässä ilmenneet puutteet. Tutkimustulosten seurauksena komissio on päättänyt ehdottaa, että sähkörahadirektiivi yhdenmukaistetaan maksupalveludirektiivin kanssa. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 160 33096)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 5/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa (öljyvarastodirektiivi). Euroopan yhteisöjen komissio on 13.11.2008 tehnyt ehdotuksen neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa. Direktiivi korvaisi voimassaolevat yhteisön öljyn varmuusvarastoja koskevat säädökset. (TEM ylitarkastaja Mauri Valtonen 010 60 64814)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 12.2.2009 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Kreetta Simola liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2009-31.8.2010, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Tatu Tuomisen virkavapauden ajaksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 11.2.2009 seuraavia asioita:

Vuoden 2009 talousarvion momentilta 24.30.66.5 (Varsinainen kehitysyhteistyö; humanitaarinen apu) 6 000 000 euron myöntäminen yleisavustuksena CERF-rahastoon. Humanitaarisen rahoituksen ennustettavuutta ja maksatusten nopeuttamista silmällä pitäen perustettiin vuonna 2005 CERF-rahasto eli YK:n keskitetty hätäapurahasto (Central Emergency Response Fund). Päätöksen tavoitteena oli luoda kolmen vuoden kuluessa 500 miljoonan dollarin rahasto, joka koostuu 450 miljoonan dollarin lahja-apuosasta ja 50 miljoonan dollarin lainaosasta. CERF-rahasto aloitti toimintansa vuoden 2006 maaliskuussa. Suomen tuki CERF-rahastoon vuonna 2006 oli 4 miljoonaa euroa ja vuosina 2007 ja 2008 Suomen tuki oli 5 miljoonaa euroa. (UM lähetystöneuvos Ulla-Maija Finskas 160 56225)

Vuoden 2009 valtion talousarvion momentilta 24.30.66.5 (Varsinainen kehitysyhteistyö; humanitaarinen apu) 7 000 000 euro myöntäminen UNHCR:lle yleisavustuksena. UNHCR:n (Office of the UN High Commissioner for Refugees) kohderyhmänä vuonna 2009 on noin 32 miljoonaa henkeä. Järjestön operaatioiden painopiste on Afrikassa ja prioriteettina kaikkialla pakolaisnaiset ja -lapset. Järjestön vuoden 2009 kokonaisbudjetti on 1,275 miljardia dollaria, jonka lisäksi tällä hetkellä täydentäviä ohjelmia varten tarvitaan noin 592 miljoonaa dollaria. (UM lähetystöneuvos Ulla-Maija Finskas 160 56225)

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2009 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista. Valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2009 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä vuoden alusta noudatettavat jako-osuudet vahvistetaan. Samassa vahvistetaan myös ne laskentaperusteet, joita noudatetaan yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia laskettaessa. Asetus tulee voimaan 18.2.2009. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Vuoden 2008 talousarvion momentin 29.30.32 (Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö, Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen) arviomäärärahan ylittäminen 14 054 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu ennakoitua suuremmasta opiskelijamäärästä. (OPM taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen 160 77442)

Vuoden 2008 talousarvion momentin 29.40.30 (Ammattikorkeakouluopetus, Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin) arviomäärärahan ylittäminen 2 888 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu lähinnä yksityisten ammattikorkeakoulujen ylläpitojärjestelyjen yhteydessä lain mukaan hyvitetyistä arvonlisäveroista. (OPM taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen 160 77442)

Vuoden 2008 talousarvion momentin 29.70.52 (Opintotuki, Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki) arviomäärärahan ylittäminen 3 595 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu takausvastuusuoritusten ja velan vanhentumisen perusteella myönnettävien maksuvapautusten ennakoitua suuremmasta määrästä. (OPM tarkastustoimenpäällikkö Tiina Heikkinen 160 77300)

Vuoden 2008 talousarvion momentin 29.70.59 (Opintotuki, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki) arviomäärärahan ylittäminen 1 447 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu koulumatkatuen mitoitusperusteena olevien linjaliikenteen sarjalipputaksojen ennakoitua suuremmasta noususta. (OPM tarkastustoimenpäällikkö Tiina Heikkinen 160 77300)

Entisen Suomussalmen kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksen kiinteistön valtionosuuskäytön päättyminen ja palautettavaksi määrättävissä olevan euromäärän siirtäminen Suomussalmen kunnan opetus- ja sivistystoimen rakennushankkeisiin. Valtion Suomussalmen kunnalle luovuttaman entisen Suomussalmen kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksen kiinteistön valtionosuuskäyttö on päättymässä. Luovutussopimuksen ehdon mukaan luovutetun omaisuuden valtionosuuskäytön päättyessä valtio voi vaatia palautettavaksi valtiolle luovutettua omaisuutta vastaavan suhteellisen osan omaisuuden käyvästä arvosta. Omaisuuden käyväksi arvoksi on arvioitu 1 131 816 euroa, joka kokonaan kohdistuu valtion luovutukseen. Opetusministeriön on tarkoitus antaa Suomussalmen kunnalle päätös, että se ei tule vaatimaan luovutussopimuksen mukaista luovutetun omaisuuden käyvän arvon palautusta tässä vaiheessa, vaan palautettavaksi määrättävissä oleva euromäärä siirretään palautusehtoineen valtion rahoitukseksi nimettyihin opetus- ja sivistystoimen perustamishankkeisiin opetusministeriön määräämin ehdoin. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 160 77253)

Vuoden 2009 talousarvion momentilta 30.60.45 (Metsäluonnon hoidon edistäminen) 7 465 000 euron osoittaminen käytettäväksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) 19 §:ssä tarkoitetun ympäristötuen maksamiseen ja 20 §:ssä tarkoitetuista metsäluonnon hoitohankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen. Vuoden 2009 talousarvion momentilta 30.60.45 (Metsäluonnon hoidon edistäminen) varataan 500 000 euroa ja vastaavalta momentilta vuodelta 2008 siirtyneitä varoja 44 000 euroa yhteensä 544 000 euroa käytettäväksi valtakunnallisiin metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä tukeviin hankkeisiin maa- ja metsätalousministeriön erillisillä päätöksillä. (MMM neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen 160 52402)

Vuoden 2008 talousarvion momentin 31.40.78 (Eräät ratahankkeet) arviomäärärahan ylittäminen 4 000 000 eurolla. Vuoden 2008 lopulla Ilmalan ratapihan rakentaminen eteni hyvin ripeästi, minkä vuoksi hanke tarvitsee lisämäärärahaa vuodelle 2008 yhteensä 4 000 000 euroa. Loppuosa hankkeesta, noin 45 800 000 euroa, rahoitetaan vuosina 2009-2010. Hankkeen sopimusvaltuus ei muutu. Hanke valmistuu vuonna 2010. (LVM neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö 160 28607)

Vuoden 2008 talousarvion momentin 31.40.76 (Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset) arviomäärärahan ylittäminen 500 000 eurolla. Lisämäärärahan tarve on aiheutuu maa-alueiden lunastushintojen kohoamisesta Kerava-Lahti oikorata- hankkeessa (400 000 euroa) sekä toimituskäsittelyjen nopeutumisesta Lahti-Luumäki-Vainikkala -hankkeessa (100 000 euroa). (LVM neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö 160 28607)

Vuoden 2008 talousarvion momentin 31.99.29 (Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) ylittäminen 25 747 000 eurolla. Vuoden 2008 osalta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenojen käyttö on noin 340 000 000 euroa. Vuoden 2008 lisätalousarvioissa hallinnonalalla on määrärahoihin tehty sekä lisäyksiä että vähennyksiä. Lisäys muille momenteille on merkinnyt arvonlisäveromenojen lisääntymistä, joiden johdosta arviomäärärahan ylitystarve on 25 747 000 euroa. Suurimmat käyttäjät ovat Tiehallinto ja Ratahallintokeskus. (LVM neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö 160 28607)

Vuoden 2008 talousarvion momentin 32.90.51 (Eräät merimiespalvelut) arviomäärärahan ylittäminen 252 000 eurolla. Vuoden 2008 määräraha ei riitä voimassa olevan lainsäädännön mukaisten merimiesten matkakustannusten valtionosuuksiin. Määrärahan käyttöön sisältyi myös vuodelle 2007 kohdistuneita valtionosuuksia, joita ei voitu hakemusten puutteellisuuden vuoksi maksaa vuonna 2007. Lisäksi vuosittain joudutaan lakiin perustuen maksamaan määrärahasta edelliseen vuoteen kohdistuneita menoja. (TEM neuvotteleva virkamies Mika Niemelä 010 60 62135)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Luottotietolain tarkistamistyöryhmä luovutti 12.2.2009 mietintönsä oikeusministeriölle. Työryhmän mukaan maksuhäiriömerkintä tulisi poistaa luottotietorekisteristä heti, kun velka on lopullisesti vanhentunut. Uudistus voisi aktivoida velallisia ja parantaa heidän taloudellista toimintakykyään. Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa muun muassa lainan saamista ja asunnon vuokraamista. Työryhmä ehdottaa toisaalta myös laajennuksia luottotietoihin. Tarkoituksena on varmistaa rekisterin kattavuus ja velallisten yhdenvertainen kohtelu. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että ulosoton määräajan jatkamiskanteesta saataisiin merkitä tieto luottotietorekisteriin. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/1232607388505. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Tuula Linna, p. (09) 160 67718, oikeusministeriö.

Seksuaalirikollisten hoitoa seuraamusjärjestelmässä selvittänyt työryhmä luovutti 11.2.2009 mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmän mukaan seksuaalirikollisille tarkoitettu lääkehoito tulisi liittää osaksi ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa. Käytännössä tämä koskisi sellaisia rikoksentekijöitä, jotka on tuomittu esimerkiksi törkeästä raiskauksesta tai törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Näissä tapauksissa seksuaalirikollisella on usein ollut lukuisia uhreja, rikos on kohdistunut lapseen tai hyväksikäyttö on jatkunut pitkään. Lääkitystä käytettäisiin pääsääntöisesti yhdessä psykososiaalisen tuen kanssa. Työryhmä katsoo, että lääkehoidon tulisi aina perustua seksuaalirikoksesta tuomitun vapaaehtoisuuteen. Hoidon tehokkuuden kannalta on tärkeää, että tuomittu on itse motivoitunut hoitoon. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1232607372132. Lisätietoja antavat ylijohtaja Jarmo Littunen, p. (09) 160 67783 ja lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, p. (09) 160 67892, oikeusministeriö.

Selvityshenkilö Esa Iivonen luovutti 12.2.2009 raporttinsa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lainsäädännön toimivuudesta, toiminnan laadusta ja muutostarpeista opetusministeri Henna Virkkuselle. Selvitysmies Iivosen mukaan aamu- ja iltapäivätoiminta tulee mahdollistaa kaikille sitä tarvitseville pienille koululaisille. Kunnalle tulisi sen vuoksi säätää lailla velvoite järjestää toimintaa perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille kunnassa esiintyvää tarvetta vastaavassa laajuudessa. Kolmannen sektorin palveluntuottajien mahdollisuuksia toiminnan pitkäjänteiseen järjestämiseen on edistettävä muun muassa toistaiseksi voimassa olevilla avustussopimuksilla. Selvityksestä käy ilmi muun muassa, että aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulun yhteistyötä tulisi vahvistaa ja syventää. Erityisoppilaiden ja muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa tulisi kehittää. Selvitys on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr08.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa selvitysmies Esa Iivonen, p. 040 757 9950.

Opetusministeriö julkisti 6.2.2009 Saamelaisalueen koulutuskeskuksen (SAKK) tehtävää, asemaa ja lainsäädännön uudistamista pohtineen työryhmän selvityksen. Selvityksessä esitetään koulutuskeskuksen säilyttämistä erillisenä valtion oppilaitoksena alkuperäiskansan ja vähemmistökielen aseman turvaamiseksi sekä alueen väestön koulutusmahdollisuuksien ja elinkeinoelämän kehityksen tukemiseksi. Koulutuskeskuksen tulisi esityksen mukaan keskittyä ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen antamiseen lähinnä saamelaisalueen tarpeita varten sekä saamen kielen ja kulttuurin koulutuksen antamiseen. Saamen kielen ja kulttuurin koulutusmäärien säätelystä luovutaan ja jatkossa niitä voidaan toteuttaa myös valtakunnallisesti, erityisesti verkkomuotoisesti. Muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr03.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa johtaja Marita Savola, p. (09) 160 77315, opetusministeriö.

Pienten ja keskisuurten yritysten kokemia elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan ongelmia selvittänyt työryhmä luovutti 10.2.2009 raporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Työryhmän mukaan pienten ja keskisuurten elintarvikeyritysten lainsäädäntöä ja valvontaa tulisi kehittää. Työryhmän raportissa kehittämisehdotukset on jaettu kolmeen kokonaisuuteen. Kokonaisuudet liittyvät lainsäädännön vaatimuksiin ja elintarvikevalvontaan, asiakasnäkökulman huomioon ottamiseen valvonnassa sekä teurastustoimintaan. Raportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5DZnbhCti/5EtPgm9iE/Files/CurrentFile/trm3_final.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja Janne Tolvi, p. 050 5216 673, Kolatun juustola ja elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, p. (09) 160 52211, maa- ja metsätalousministeriö.

Mieli 2009 -työryhmä luovutti 10.2.2009 ehdotuksensa mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015 peruspalveluministeri Paula Risikolle. Työryhmän mukaan mielenterveys- ja päihdeongelmaisten on saatava palveluja joustavasti yhden oven kautta ja yhdenvertaisesti muiden kanssa. Palvelujärjestelmää on kehitettävä lisäämällä peruspalveluissa tehtävää mielenterveys- ja päihdetyötä sekä perustamalla yhdistettyjä mielenterveyshäiriöiden ja päihdehoidon avoyksiköitä. Työryhmän suunnitelmassa painotetaan asiakkaan aseman vahvistamista, mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä sekä perus- ja avohoitopalveluina toteutettavien mielenterveys- ja päihdepalvelujen monipuolistamista. Työryhmä ehdottaa muun muassa, että kunnat lisäisivät ja monipuolistaisivat päivystäviä, liikkuvia ja konsultaatiopalveluja mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville, minkä seurauksena laitospaikkojen tarve vähenisi. Selvitys on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2009/02/pr1233819605898/passthru.pdf. Lisätietoja antavat apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, p. (09) 160 73804 ja lääkintöneuvos Maria Vuorilehto, p. (09) 160 72357, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.