Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 3/2009

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 15.1.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 25 §:n muuttamisesta. Muutoksella säädetään vuonna 2008 tukijärjestelmään sitoutuneita koskeva poikkeus, jonka mukaan tuen perusehtoihin kuuluvat terveydenhuoltokäynnit ja terveydenhuoltosuunnitelma on mahdollista toteuttaa ensimmäisen sitoumusvuoden loppuun mennessä. Eläinten hoitoa koskevia vaatimuksia muutetaan siten, että pesäntekomateriaalia on annettava myös ensikoille. Asetus tulee voimaan 21.1.2009. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 ja 2 §:ää muutetaan 1.1.2009 lukien toteutettujen hallinnonalan organisaatiouudistusten vuoksi. Kansanterveyslaitos ja Stakes on yhdistetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus on yhdistetty Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi. Vakuutusvalvontavirasto on yhdistetty Rahoitustarkastuksen kanssa Finanssivalvonnaksi, joka toimii Suomen Pankin yhteydessä ja jota koskevien asioiden käsittely valtioneuvostossa kuuluu valtiovarainministeriölle. Asetus tulee voimaan 19.1.2009. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 160 73797)

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Pientalojen korjauksiin kotitalouksille myönnettävien energia-avustusten muututtua tulosidonnaisiksi määritellään sovellettavat enimmäistulorajat. Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen, mukaan lukien veteraaniväestön asunnot, parantamiseen tarkoitettujen avustusten enimmäistulorajoja korotetaan. Energia-avustusten osalta lisätään avustettaviin toimenpiteisiin ilmalämpöpumppuja koskeva toimenpide. Asetus tulee voimaan 20.1.2009. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 040 014 3866)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 15.1.2009 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva opetusministeri Henna Virkkusen ilmoitus sidonnaisuuksiinsa. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös määrätä opetusministeri Henna Virkkunen talousneuvoston jäseneksi 7.5.2010 päättyväksi toimikaudeksi, kuitenkin enintään siksi ajaksi, minkä hän toimii valtioneuvoston jäsenenä. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Päätös hyväksyä valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehty virkaehtosopimus ja alistaa se eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. Valtiovarainministeriö ja valtion virkamiehiä edustavat keskusjärjestöt ovat 25.11.2008 tehneet virkaehtosopimuksen valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta 1.1.-31.12.2009 väliseksi ajaksi. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Koska virkaehtosopimuksesta aiheutuu valtiolle sellaisia lisämenoja, joiden hyväksymiseen tarvitaan eduskunnan päätös, sopimus on alistettava eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. Sopimuksen virkamiesten matkustusmenoja korottava vaikutus vuonna 2009 on 5,5 prosenttia eli noin 7,0 miljoonaa euroa. (VM neuvotteleva virkamies Lasse Kiivanen 160 34915)

Päätös asettaa kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta toimikaudelle 15.1.2009-14.1.2012. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): valtiovarainministeriö: hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi (valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas), ylijohtaja Päivi Laajala (hallitusneuvos Arto Sulonen), budjettipäällikkö Hannu Mäkinen (apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovala), budjettineuvos Raija Koskinen (finanssisihteeri Jani Pitkäniemi); opetusministeriö: talousjohtaja Eero Pulkkinen (johtaja Eeva-Riitta Pirhonen); sosiaali- ja terveysministeriö: apulaisosastopäällikkö Olli Kerola (apulaisosastopäällikkö Mikko Staff). Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi ja varapuheenjohtajaksi varatoimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Suomen Kuntaliitosta. (VM neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 160 32216)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (International Renewable Energy Agency, IRENA) Bonnissa 26.1.2009 pidettävään perustamiskonferenssiin. Kokoonpano: elinkeinoministeri, valtuuskunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen työ- ja elinkeinoministeriö, suurlähettiläs Harry Helenius Suomen Saksan suurlähetystö, ylijohtaja Taisto Turunen työ- ja elinkeinoministeriö, yli-insinööri Petteri Kuuva työ- ja elinkeinoministeriö, neuvotteleva virkamies Henri Backman työ- ja elinkeinoministeriö, lähetystöneuvos Juhani Joutsen ulkoasiainministeriö ja ulkoasiainsihteeri Petri Hakkarainen Suomen Saksan suurlähetystöstä (ex-officio). (TEM kansainvälisten asiain johtaja Sirkka Potila 010 60 48016)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) Lissabonissa 9.-13.2.2009 pidettävään 8. Euroopan aluekonferenssiin. Kokoonpano: hallituksen edustajat: hallitusneuvos Raila Kangasperko ja neuvotteleva virkamies Stina Modeen työ- ja elinkeinoministeriö; työnantajien edustaja: asiantuntija Anu Sajavaara Elinkeinoelämän keskusliitto EK; työntekijöiden edustaja: johtaja Marjaana Valkonen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK; työnantajien edustajan neuvonantaja: asiantuntija Simopekka Koivu Elinkeinoelämän keskusliitto EK; työntekijöiden edustajan neuvonantaja: kansainvälisten asioiden päällikkö Risto Kousa Toimihenkilökeskusjärjestö STTK. (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 010 60 48937)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä informaatio-ohjauksen toimivuudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotot; 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksen sitovuutta ja vaikuttavuutta sekä yhdenvertaisuutta perusoikeuksien toteutumisessa ja sosiaali- ja terveyspalveluiden saannissa ja että hallitus esittää tarvittavat säännökset sosiaali- ja terveyspalveluita koskeviin lakeihin. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus vahvistaa talouden ohjausta uudistamalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmät siten, että ne kannustavat kuntia kustannus- ja laatutietoiseen toimintaan ja palvelurakenteiden kehittämiseen. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus aluehallinnon uudistamishankkeessa varaa aluehallinnon suorittamalle ohjaus- ja valvontatoiminnalle riittävät voimavarat ja toimintaedellytykset ennalta ehkäisevälle ohjaukselle. 4. Eduskunta edellyttää hallituksen raportoivan kannanoton kohdissa 1-3 edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta vuoden 2009 kevätistuntokauden aikana. (STM osastopäällikkö Jaana Koski 160 73786)

Päätös vahvistaa korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2009. Päätös sisältää vuoden 2009 korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien alueelliset ja muut perusteet. Vuoden 2009 talousarvion mukaan sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus toteutetaan edelleen vain korkotukilainoin. Aravalainojen myöntämisestä on luovuttu vuoden 2008 alusta alkaen. Vuonna 2009 valtion tukemasta tuotannosta pääosa suunnattaisiin edelleen tarpeiden mukaisesti suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 040 014 3870)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 15.1.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 82/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (FLEGT-lisätoimiasetus). Asetusehdotuksen tavoitteena on torjua yhteisön markkinoilta sellaista puutavaraa ja puutuotteita, joiden laillisuudesta ei ole kohtuullisia takeita. Asetusehdotus on osa Euroopan unionin vuonna 2003 julkistamaa niin sanottua FLEGT-toimintasuunnitelmaa (KOM (2003) 251), joka koskee metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa kolmansien maiden kanssa. Tämän toimintasuunnitelman toimeenpanon keskeiset elementit ovat FLEGT-lupajärjestelmästä annettu neuvoston asetus 2173/2005, FLEGT-kumppanussopimusten solmiminen puuntuottajamaiden kanssa sekä mahdolliset lisätoimenpiteet, joista nyt esitetyssä asetuksessa on kyse. Ehdotuksessa velvoitetaan puutavaraa ja puutuotteita ensimmäistä kertaa Euroopan unionin markkinoille tuovat toimijat noudattamaan asianmukaisen huolellisuuden periaatteita tarkistaessaan, että puutavaran hakkuussa ja muussa käsittelyssä on noudatettu puuntuottajamaan lainsäädäntöä. Velvoitteet koskevat sekä Euroopan unionin alueella että kolmansissa maissa tuotettua puuta. Toimivaltaiset viranomaiset velvoitetaan seuraamaan, että toimijat täyttävät velvollisuutensa. (MMM kansainvälisten asiain neuvos Aulikki Kauppila 160 52297)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 15.1.2009 seuraavat nimitysasiat:

Diplomi-insinööri Tomi Ristonpoika Lounema työ- ja elinkeinoministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 16.2.2009-31.8.2011, kuitenkin enintään siihen asti kun viran vakinainen haltija Matti Oivukkamäki on virkavapaana. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 010 60 63554)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.1.2009 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalaksen kanssa. Sopimuspalkka on 9 300 euroa kuukaudessa 1.1.2009 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Lainan myöntäminen Suomen Vientiluotto Oy:lle viennin jälleenrahoittamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää Suomen Vientiluotto Oy:lle vuoden 2009 talousarvion momentilta 32.30.80 (Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan) enintään 500 000 000 euron arvosta lainoja käytettäväksi viennin jälleenrahoitustoimintaan. Lainan käyttötarkoituksena on rahoitusmarkkinoiden toiminnan täydentämiseksi ottaa väliaikaisesti käyttöön niin sanottu jälleenrahoitusmalli, jossa Suomen Vientiluotto Oy jälleenrahoittaa koti- ja ulkomaisen luotto- tai rahoituslaitoksen suomalaiseen pääomatavaravientiin järjestämiä OECD-ehtoisia vientiluottoja. (TEM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 010 60 64938)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 9.1.2009

Afganistanin vaalien turvaaminen

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 9. tammikuuta Suomen osallistumista ISAF-operaation tukitoimiin vaalien järjestämiseksi Afganistanissa vuonna 2009. Afganistanissa järjestettävien presidentin- ja maakuntavaalien onnistumisella on tärkeä merkitys maan vakaudelle ja demokratiakehityksen jatkumiselle. Maan turvallisuusviranomaiset ovat ensisijaisesti vastuussa vaalien turvallisuusjärjestelyistä, mutta tarvitsevat Nato-johtoisen ISAF-operaation tukea tehtävässään. Nato on pyytänyt ISAF:iin joukkoja luovuttavia maita vahvistamaan läsnäoloaan vaalien ajaksi. Määräaikaisten joukkojen käytön tarkka aikataulu täsmentyy Afganistanin hallinnon tehtyä päätöksensä vaalipäivästä. Suomi valmistautuu väliaikaisesti vahvistamaan sotilaallista kriisinhallintaosallistumistaan PohjoisAfganistanin alueella noin 100 sotilaalla vaalien järjestämisen yhteydessä.

Valtioneuvosto tulee sotilaallista kriisinhallintaa koskevan lain mukaisesti kuulemaan asiassa eduskuntaa antamalla sille selonteon helmikuun aikana.

Suomella on tällä hetkellä ISAF-operaatiossa noin 110 sotilasta. Näistä 80 sotilasta sekä neljän hengen siviiliasiantuntijaryhmä työskentelee alueellisessa jälleenrakennusryhmässä Mazar-e-Sharifin alueella Pohjois-Afganistanissa. Suomi osallistuu lisäksi Afganistanin armeijan koulutustoimintaan.

Lisäksi saatiin katsaukset ja keskusteltiin Gazan ajankohtaisesta tilanteesta sekä Venäjän ja Ukrainan välisestä kaasukiistasta.

Lisätietoja: Afganistan: apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55519; ylijohtaja Pauli Järvenpää, puolustusministeriö, p. (09) 160 88140; Gazan tilanne: yksikön päällikkö Helena Tuuri, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 56538; Venäjä-Ukraina -kaasukiista: osastopäällikkö Nina Vaskunlahti, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55038

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Avoliittotyöryhmä luovutti 14.1.2009 mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmä ehdottaa, että yhteistalouden purkamisesta avoliiton päättyessä säädettäisiin oma lakinsa. Lain tarkoituksena ei olisi rinnastaa avoliittoja avioliittoihin vaan antaa tarvittaessa vähimmäissuojaa avopuolison turvaksi erotilanteessa tai toisen avopuolison kuoltua. Uuden lain lähtökohtana olisi, että kumpikin avopuoliso pitäisi oman omaisuutensa omaisuuden erottelussa. Avopuolisolla olisi kuitenkin oikeus hyvitykseen yhteisen talouden hyväksi antamastaan panoksesta, jos hän on esimerkiksi pitkän avoliiton aikana auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan omaisuuttaan ja omaisuuden erottelu omistuksen perusteella merkitsisi hyötymistä toisen kustannuksella. Mietintöön sisältyvät ehdotukset myös perintö- ja lahjaverolakiin, oikeudenkäymiskaaren 10 lukuun, asunto-osakeyhtiölakiin, takaisinsaannista konkurssipesään annettuun lakiin, maistraattien eräistä henkilörekistereistä annettuun lakiin sekä holhoustoimesta annettuun lakiin tehtävistä välttämättömistä seurannaismuutoksista. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Tyoryhmamietintoja/Tyoryhmamietintojenarkisto/Tyoryhmamietintoja2008/1231479420272. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Salla Lötjönen p. (09) 160 67703, oikeusministeriö.

Tuhopolttojen ennaltaehkäisyn seurantaryhmä luovutti 12.1.2009 loppuraporttinsa sisäasiainministeriölle. Seurantaryhmä ehdottaa, että Suomeen perustettaisiin tahallisten tulipalojen ennaltaehkäisyn ja palontutkinnan kansallinen keskus. Keskuksen tehtäviin kuuluisivat tiedonkeruu ja tahallisten tulipalojen analysointi, koulutuksen järjestäminen ja materiaalin tuottaminen, tiedottaminen, paikallisen tason toiminnan tukeminen sekä varhaisen puuttumisen menetelmien toimeenpanon jatkaminen. Työryhmä esittää myös, että meneillään olevan pelastuslain uudistamisen yhteydessä selkiytettäisiin säännökset, jotka koskevat pelastusviranomaisen suorittamaa palontutkintaa. Seurantaryhmä pitää tärkeänä, että sisäasiainministeriö vahvistaisi tuhopolttojen torjunnan resursseja ja asettaisi uuden seurantaryhmän mahdollisimman nopealla aikataululla. Loppuraportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/74E360C0F2E73873C225753C0025AFA7/$file/352008.pdf. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Mikko Nygård, p. (09) 160 44085, sisäasiainministeriö.

Naisten urakehitystä pohtinut työryhmä luovutti 15.1.2009 loppuraporttinsa hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle. Työryhmä on etsinyt mahdollisimman konkreettisia keinoja saada naisjohtajuus nousuun valtionhallinnossa. Työryhmä on muokannut raporttinsa ohjeeksi valtionhallinnon esimiehille, joiden rooli on avainasemassa muun muassa silloin kun kartoitetaan valtion palveluksessa olevia tai muualta tulevia mahdollisia johtajia. Työryhmän mukaan esimiehiä tulisi kouluttaa tunnistamaan naisten johtamiskyky uran eri vaiheissa ja kannustamaan naisia osallistumaan johtamiskoulutukseen. Johtajan virkaa täytettäessä hakijoiden vertailu olisi tehtävä huolellisesti ja analysoitava tarkasti johtamiseen liittyvät kyvyt sen sijaan, että tarkasteltaisiin vain johtamiskokemuksen pituutta. Työryhmä pitää tärkeänä, että naisten osuutta hakijoista ja nimitetyistä kaikissa valtionhallinnon esimies- ja johtotehtävissä aletaan myös seurata järjestelmällisesti. Loppuraportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20090115Tyoeryh/Naisjohtajuus_RAPORTTI_final_yht.pdf. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Mari Näätsaari, p. (09) 160 34980 ja ylitarkastaja Minna Sneck, p. (09) 160 32243, valtiovarainministeriö.

Kainuun hallintokokeilun arvioinnin toinen väliraportti luovutettiin 12.1.2009 hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle. Raportissa tarkastellaan Kainuun hallintokokeilun tilannetta maakuntavaltuutettujen, Kainuun maakuntakuntayhtymän henkilöstön, kuntien talouden, kuntien toimijoiden sekä valtion ja maakunnan toimijoiden välisen suhteen kehittymisen näkökulmista. Raportin mukaan kokeilun rakenteelliset tavoitteet on onnistuttu toteuttamaan ja hallintokokeilu on vaikuttanut positiivisesti kuntien taloustilanteeseen maakunnan mittakaavassa vähentämällä oleellisesti velkaantumista. Kuntien itsehallinnon koetaan kuitenkin kärsineen kokeilun myötä. Kuntalaisten ja osin myös henkilöstön suhtautuminen kokeiluun on ollut kriittistä. Väliraportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/20090109Sinisi/Kainuu_II_taitto_NETTI_%2b_KANNET.pdf. Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, p. 160 32235, valtiovarainministeriö.

Valtiovarainministeriö julkisti 9.1.2009 maistraattien maksuasetuksen kehittämisryhmän raportin. Työryhmän tehtävänä oli tarkistaa maistraattien suoritteista perittävien maksujen valtion maksuperustelain mukaisuus, selvittää uusien maksujen laskentaperusteet, selvittää mahdollisuus maksutaulukon yksinkertaistamiseen, perusteet perittävien maksujen alikatteellisuudelle erityisesti holhoustoimen maksujen osalta sekä tehdä ehdotus uudeksi asetukseksi maistraattien suoritteiden maksuista. Kehittämisryhmän tuli myös valmistella perusteet kustannusvastaavuuslaskelman laatimiseksi erikseen pelkästään maistraattien julkisoikeudellisista ja markkinasuoritteista. Työryhmä esittää maistraattien maksuasetuksen kehittämiskohteiksi maksujen kustannusvastaavuutta, Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien maksujen yhteneväisyyttä, raportoinnin kehittämistä sekä maistraattien maksujen hinnoittelun yhtenäistämistä. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/20090109Maistr/maistraatttien_maksuasetuksen_kehittaemistyoeryhmaen..._netti_%2b_kannet._pdf.pdf. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Leena Lehtonen, p. 160 32234, valtiovarainministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.