Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 2/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 9.1.2009 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 231/2008 vp) Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 21.2.2008. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Vietnamin kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 9.1.2009 seuraavat lait:

Laki autoverolain muuttamisesta, laki arvonlisäverolain muuttamisesta ja laki ajoneuvolain 60 §:n muuttamisesta (HE 192/2008 vp). Pakettiautojen autoveroa uudistetaan siten, että vero perustuu yleiseen kuluttajahintaan ja hiilidioksidipäästöön samalla tavalla kuin henkilöautojen vero. Kookkaampien tavarankuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen kuljetuskyky kuitenkin otetaan huomioon hiilidioksidipäästöihin perustuvan veron määrää vähentävänä tekijänä. Autoverolakiin lisätään säännös vientipalautuksesta, joka mahdollistaa tietyin edellytyksin ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palautuksen, kun käytetty ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ulkomaille. Autoverolle ei enää kanneta arvonlisäveron suuruista veroa. Arvonlisäverolaista kumotaan vastaavasti kyseisen veron vähennysoikeutta koskevat säännökset. Autoverolain säännöksiä verotettavasta tapahtumasta ja verovelvollisuudesta muutetaan siten, ettei autoveroa enää pääsääntöisesti tarvitse lukea ajoneuvon myynnistä suoritettavan arvonlisäveron perusteeseen. Autoveroa korotetaan vastaavasti arvonlisäveron määrällä, joten muutoksen seurauksena ajoneuvojen kokonaisverotus ei kevene. Muutos koskee kaikkia autoveron alaisia ajoneuvoja. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lain autoverolain muuttamisesta 34 d § tulee kuitenkin voimaan 1.1.2010. (VM hallitusneuvos Irmeli Virtaranta 160 33065)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.1.2009 seuraavat nimitysasiat:

Neuvonantaja, oikeustieteen kandidaatti Päivi Kaarina Kairamo-Hella määräaikaiseen virkasuhteeseen hoitamaan tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikön virkaa 1.3.2009-29.2.2012. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

Laamanni Erkki Tapio Hämäläinen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamannin virkaan, laamanni Tauno Juhani Hirvonen Kanta-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virkaan, laamanni Martti Juhani Kurri Kymenlaakson käräjäoikeuden laamannin virkaan, laamanni Kari Laurén Satakunnan käräjäoikeuden laamannin virkaan, laamanni Johan Mikael Eklund Pohjanmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.1.2010 lukien, hovioikeudenneuvos Hannu Antero Rimmanen Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, hallinto-oikeustuomari Seppo Martti Juhani Jussila Kouvolan hallinto-oikeuden virkaan ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Petri Antero Nykänen Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2009 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Määräaikainen laamanni, käräjätuomari Kristina Maria Fagerlund Ahvenanmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan, julkinen oikeusavustaja, määräaikainen käräjätuomari Marja Helena Virtanen Tampereen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2009 lukien, viskaali, määräaikainen käräjätuomari Eija Irmeli Tiukuvaara toiseksi täytettävään virkaan, käräjätuomari Jaakko Eeli Rieti Raittila Ylivieskan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2009 lukien, käräjätuomari Juha Einari Nieminen Joensuun käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 15.1.2009 lukien ja asianajaja Tuija Hannele Turpeinen toiseksi täytettävään virkaan 1.5.2009 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.1.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista. Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista tuli voimaan 1.1.2009. Lakiin liittyen asetuksella annetaan tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain täydentävät säännökset energiaa käyttävän tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ilmoitettavien tietojen osalta. Asetuksella ja lailla tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista toimeenpannaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta (EuPdirektiivi, jota kutsutaan myös Eco-Design-direktiiviksi). Asetus tulee voimaan 15.1.2009. (TEM hallitussihteeri Sari Rapinoja 010 60 63202)

Valtioneuvoston asetus jalometallituotteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen säännöksiä täydennetään palladiumtuotteiden osalta vastaamaan muiden jalometallituotteiden sääntelyä. Lisäksi tarkistetaan asetuksen säännöksiä käytännön kokemuksen ja markkinavalvonnan havaintojen pohjalta. Muutoksilla säilytetään alan yritysten toimintaedellytykset ja riittävä kuluttajansuoja poistamalla teknistä kehitystä ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta estävä sääntely. Kansalliset säännökset harmonisoidaan vastaamaan myös kansainvälisen kaupan perussääntöjä. Asetus tulee voimaan 14.1.2009. (TEM ylitarkastaja Veli Viitala 010 60 63725)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Opetusministeriö julkisti 22.12.2008 korkeakoulujen aikuiskoulutusta selvittäneen työryhmän muistion. Työryhmä esittää oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen luomista korkeakoulutetuille tutkinnon jälkeiseen koulutukseen. Työryhmän ehdotuksen mukaan koulutettavat olisivat normaalissa työsuhteessa koulutuksen aikana, ja työnantaja vastaisi työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta työnantajan ja korkeakoulun sopimalla tavalla. Koulutuksen tasosta ja laadusta vastaisi kaikilta osin korkeakoulu. Työryhmä ehdottaa lisäksi korkeakoulutetuille mahdollisuutta osoittaa näytöin tutkinnon jälkeen eri tavoin saavutettua laaja-alaista osaamista, laajuudeltaan 30-60 opintopistettä. Tutkintoon johtavan koulutuksen epätarkoituksenmukaista käyttöä aikuisväestön lisäkoulutustarpeisiin työryhmä vähentäisi parantamalla mahdollisuuksia tutkintojen osien suorittamiseen. Muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/akku/liitteet/akkukk.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja Hannu Sirén, p. 160 77239 ja työryhmän varapuheenjohtaja Marita Savola, p. 160 77315, opetusministeriö.

Selvitysmies Antti Tanskanen luovutti 8.1.2009 mietintönsä ehdotuksista yritysrahoituksen kehittämiseksi elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Selvitysmies esittää, että hallitus varaisi yli 10 miljardia euroa lisää yritystoiminnan ja pankkien luotonannon elvyttämiseen. Mietinnössä esitellään neljä suurta toimenpidekokonaisuutta yritysten rahoituksen parantamiseksi. Selvitysmiehen mukaan valtion merkittävimmät toiminta-alueet ovat Finnvera, yritystodistusmarkkinat, takuut pankkien varainhankinnalle ja pankkien pääomittaminen. Mietintö on osoitteessa http://www.tem.fi/files/21257/Tanskanen_YRarvio_080109.pdf. Lisätietoja antavat elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, p. 010 60 63500 ja elinkeinoministerin erityisavustaja Jyrki Peisa, p. 050 364 0836, työ- ja elinkeinoministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti 8.1.2009 Uralin klusterit -selvityksen. Selvityksen mukaan Uralin seudun merkitys Suomelle on kasvussa. Suomalaisten ja Venäjällä sijaitsevan Uralin federaatiopiirin yritysten väliset taloussuhteet tiivistyvät. Monet merkittävät suomalaiset yritykset ovat kehittäneet kauppaa alueen yritysten kanssa ja Uralin alueelle on tehty myös merkittäviä investointeja. Suomalais-venäläisen tutkijaryhmän mukaan Uralin seutu on lupaava kohde- ja sijoittumisalue suomalaisille yrityksille. Suomessa on eri toimialojen osaamista ja tuotantoa, jota alueella tarvitaan. Kysyntää on esimerkiksi metsä- ja maatalouden ja -teollisuuden teknologialle ja osaamiselle, puutalorakentamiselle sekä energian tuotannon ja energian säästön teknologialle sekä eri tuotannonalojen koneille ja laitteille. Luonnonolojen samanlaisuus ja logistiset yhteydet verrattuna muihin länsimaihin antavat etua suomalaisyrityksille. Selvitys on osoitteessa http://www.tem.fi/files/21245/TEM41.pdf. Lisätietoja antavat tutkimusjohtaja Hannu Hernesniemi, p. (09) 6099 0203, Etlatieto Oy, toimitusjohtaja Grigori Dudarev, p. 040 765 3199, Avanko Oy ja kaupallinen neuvos Eero Jäntti, p. 010 60 63658, työ- ja elinkeinoministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti 31.12.2008 yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen ohjausryhmän väliraportin. Ohjausryhmä ehdottaa väliraportissaan, että yritysten hallinnollista taakkaa vähennetään kansallisella toimintaohjelmalla vuoden 2006 tasoon verrattuna 25 prosenttia vuoden 2012 loppuun mennessä. Vähentämistavoite kohdistuu kansalliseen lainsäädäntöön ja viranomaismenettelyihin. Yritystoimintaan liittyvän byrokratian purkamisella ei kuitenkaan vaaranneta lainsäädännön tavoitteiden toteutumista. Kansallisen toimintaohjelman tarkoituksena on keventää yritysten hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla voimassa olevan lainsäädännön tiedonantovelvoitteita sekä kehittämällä viranomais<+>asiointia, erityisesti sähköistä asiointia. Lisäksi tavoitteena on, ettei valmisteltava uusi lainsäädäntö luo tarpeettoman raskaita uusia hallinnollisia velvoitteita yrityksille. Väliraportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/21219/TOIMINTAOHJELMA_final.pdf. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Katariina Poskiparta, p. 050 396 0010 ja lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen, p. 050 396 0096, työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.