Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 1/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 30.12.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 229/2008 vp) Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien sopimusten hyväksymisestä, jotka on tehty Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella, sekä laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Euroopan yhteisön ja sen 25 jäsenvaltion 17 Maailman kauppajärjestön jäsenen kanssa tekemät sopimukset käsittelevät vuosina 1995 ja 2004 Euroopan unioniin liittyneen 13 valtion Maailman kauppajärjestössä tekemien, palvelukauppaa koskevien sitoumusten heikentämistä sekä hyvityksenä näistä heikennyksistä tehtyjä uusia sitoumuksia. Sitoumusten muuttaminen oli tarpeen yhteisön yhteisen sitoumusluettelon luomiseksi ja yhteisön oikeuden huomioimiseksi uusien jäsenvaltioiden sitoumuksissa sekä sitoumusten yhtenäisen tulkinnan varmistamiseksi. Bulgarian ja Romanian sitoumusten yhdistämistä yhteisön yhteiseen sidontalistaan koskevat neuvottelut on aloitettu sen jälkeen, kun neuvottelut esityksen kohteena olevista sopimuksesta oli saatu jo päätökseen. Suomen sitoumuksia heikennetään niin sanottujen yleishyödyllisten palvelujen, valtiontukien sekä tiettyjen lentokoneiden vuokrauspalvelujen osalta. Hyvityksenä näistä heikennyksistä Suomi parantaa sitoumuksiaan televiestintäpalveluissa, rahoituspalveluissa sekä kampaamopalveluissa. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Esitys (HE 230/2008 vp) laeiksi terveydensuojelulain, elintarvikelain, kemikaalilain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta. Ympäristöterveydenhuollon lakeihin lisätään valtion ja kuntien väliseen kustannustenjakoon vaikuttavat säännökset, joiden mukaan valtion tulee korvata kunnille kustannukset, jotka aiheutuvat keskusviranomaisten kunnille toimeenpantaviksi antamista sellaisista tehtävistä, jotka on säädetty edellä mainituissa laeissa keskusviranomaisen tehtäviksi. Lakeihin lisätään myös kunnan toiminnanharjoittajilta perimien maksujen viivästyskorkoa koskevat säännökset. Terveydensuojelulakiin lisätään säännös, jonka mukaan puolustusvoimat vastaavat kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävistä puolustusvoimien sotilaallisissa harjoituksissa, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävissä kohteissa sekä sotilaallisessa kriisinhallinnassa ulkomailla. Lisäksi terveydensuojelulakiin lisätään säännös, jonka mukaan kunnan tulee huolehtia alueellaan lain soveltamisalaan liittyvistä Maailman terveysjärjestön terveyssäännöstön eräissä artikloissa tarkoitetuista tehtävistä. (STM neuvotteleva virkamies Jari Keinänen 160 73126)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 30.12.2008 seuraavat lait:

Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta (HE 193/2008 vp). Lakiin lisätään säännökset vähemmistövaltuutetun uudesta tehtävästä toimia kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (SM ylitarkastaja Tero Mikkola 160 43412)

Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta, laki opintotukilain 3 §:n muuttamisesta ja laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 62/2008 vp). Maanpuolustuskorkeakoulun asemaa, hallintoa, opetusta ja tutkintoja koskevia säännöksiä täydennetään ja uudistetaan. Opiskelijoiden oikeusturvan parantamiseksi opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään lain tasolla. Laki avaa siviileille mahdollisuuden hakeutua sotatieteellisiin opintoihin. Mahdollisuus sotatieteiden maisterin ja myöhemmin sotatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamiseen avataan myös opiskelijoille ilman, että suoritettu tutkinto johtaa puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen virkaan. Lisäksi muutetaan opintotukilakia siten, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lisäksi myös Maanpuolustuskorkeakoulu määritellään korkeakouluksi. Opintotukea voi saada muun kuin upseerin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittamiseen Maanpuolustuskorkeakoulussa. Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annettua lakia muutetaan siten, että sitä sovelletaan myös puolustushallinnon sotilasvirkoihin. Opiskelija voidaan ottaa suorittamaan sellaista sotatieteiden kandidaatin tutkintoa, joka ei johda upseerin virkaan, ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. (PLM vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen 160 88202)

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja laki tuloverolain 45 §:n muuttamisesta (HE 176/2008 vp). Elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin tehdään kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista ja kirjanpitolainsäädännön kehittymisestä aiheutuvia muutoksia. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvälineiden tilinpäätökseen merkityt realisoitumattomat arvonmuutokset ovat veronalaista tuloa ja vähennyskelpoista menoa. Tilinpäätökseen merkityt, realisoitumattomat valuuttakurssivoitot säädetään veronalaiseksi tuloksi sekä tiettyjen valuuttakurssimuutoksilta suojaavien instrumenttien realisoitumattomat arvonmuutokset veronalaiseksi tuloksi ja vähennyskelpoiseksi menoksi. Luottotappiovarausjärjestelmästä luovutaan vakuutus- ja eläkelaitosten osalta. Yhtiön luovuttamista omista osakkeista saadut vastikkeet säädetään verovapaaksi tuloksi ja niistä suoritettu määrä vähennyskelvottomaksi menoksi. Työsuhteeseen perustuen luovutettavista omista osakkeista suoritettu määrä on kuitenkin tietyin edellytyksin vähennyskelpoista. Tiettyjen liittymismaksujen verokohtelua muutetaan. Hyödykkeen hankintamenon määrittämiseen, vaihto-omaisuuden arvostamiseen ja tulon jaksottamiseen tehdään pieniä tarkistuksia. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden käyttö vastikkeena yritysjärjestelyissä sallitaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. (VM hallitusneuvos Tarja Jääskeläinen 160 33143))

Laki perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta (HE 205/2008 vp). Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvien verovelvollisten perintöosuuksiin ja lahjoihin sovellettavia veroprosentteja alennetaan kolmella prosenttiyksiköllä. Muutosta sovelletaan 1.1.2009 lukien. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (VM hallitusneuvos Tarja Jääskeläinen 160 33143))

Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 a §:n muuttamisesta ja laki maatilatalouden tuloverolain 6 §:n muuttamisesta (HE 206/2008 vp). Tuloverolakiin ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettuun lakiin tehdään muutoksia, jotka koskevat metsäverotuksessa sovellettavia määräaikaisia verovapauksia. Lisäksi muutetaan tuloverolaissa säädettyä metsävähennystä koskevia säännöksiä sekä tehdään näiden muutosten edellyttämät muutokset elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin sekä maatilatalouden tuloverolakiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että yhteismetsiin liittyvät ongelmat de minimis -järjestelmässä ratkaistaan ja hallitus antaa asiasta esityksen siinä aikataulussa, että säännöksiä voidaan soveltaa jo vuoden 2008 verotuksessa. (VM hallitusneuvos Tarja Jääskeläinen 160 33143))

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 202/2008 vp). Alkoholiveroa korotetaan 10 prosenttia. Korotuksen johdosta alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousevat keskimäärin 4,5 prosenttia. Väkevien alkoholijuomien hinnat nousevat keskimäärin kaksi kertaa enemmän kuin oluen ja viinin hinnat. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (VM hallitusneuvos Tarja Jääskeläinen 160 33143))

Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä (HE 194/2008 vp). Lailla uudistetaan valtion yhteishankintayksikön toimialaa ja tehtäviä koskevat säännökset. Laki sisältää myös säännökset Hansel Oy:n asiakasryhmistä. Lailla selkeytetään yhtiön asemaa uuden hankintalain tultua voimaan. Lailla kumotaan Valtion hankintakeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi annettu laki (1508/1994). Laki tulee voimaan 1.1.2009. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 160 33043)

Laki lukiolain muuttamisesta (HE 98/2008 vp). Lukiolain opiskelijan arviointia ja opintojen hyväksilukemista koskevia säännöksiä muutetaan. Kielten opetuksessa opiskelijalta arvioidaan kielitaidon muiden osa-alueiden lisäksi suullinen kielitaito. Suullista kielitaitoa arvioidaan erillisellä kokeella, jonka laatimisesta vastaa Opetushallitus. Opintojen hyväksilukemista koskevaa säännöstä täsmennetään ja täydennetään siten, että opiskelijan oikeus osaamisen tunnustamiseen käsittää aikaisemmin suoritettujen opintojen lisäksi myös muutoin hankitun osaamisen hyväksilukemisen ja tunnustamisen. Laki tulee voimaan 1.1.2009. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lukion opiskelijan suullisen kielitaidon arviointia koskevan lainmuutoksen käytännön toteuttamista ja erityisesti sitä, saavatko opiskelijat yhtä paljon opetusta opiskelupaikasta riippumatta. Hallituksen tulee tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin, jos osoittautuu, ettei muutos ole tarkoituksenmukainen kieltenopetuksen syventävien opintojen tai opiskelijoiden tasapuolisen kohtelun kannalta. (OPM opetusneuvos Merja Leinonen 160 77265)

Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta (HE 120/2008 vp). Lailla korotetaan kalenterivuodelta perittävää läänikohtaista viehekalastusmaksua 27 eurosta 29 euroon ja seitsemän vuorokauden viehekalastusmaksua kuudesta eurosta seitsemään euroon. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (MMM kalastusneuvos Eija Kirjavainen 160 52421)

Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 52/2007 vp). Laki tulee voimaan 1.1.2009. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää maa- ja metsätalousministeriön antavan maa- ja metsätalousvaliokunnalle vuoden 2009 loppuun mennessä yksityiskohtaisen selvityksen lain toimivuudesta ja vaikutuksista ottaen muun ohella huomioon, mitä perustuslakivaliokunta on asiasta antamissaan lausunnoissa esittänyt. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Laki elintarvikelain muuttamisesta (HE 108/2008 vp). Elintarvikelakia muutetaan eräiden Euroopan yhteisön elintarvikelainsäädäntöön tehtyjen muutosten sekä käytännön valvontatyössä esiintyneiden kansallisten muutostarpeiden vuoksi. Elintarvikkeiden täydentämistä koskevasta lupamenettelystä luovutaan. Siirrettävistä myyntikojuista, -katoksista ja muista niin sanotuista liikkuvista elintarvikehuoneistoista tulee ilmoittaa alueen valvontaviranomaiselle. Virheellisin perustein myönnetty hygieniaosaamistodistus voidaan perua. Kansallinen vertailulaboratorio velvoitetaan ilmoittamaan eräistä tarttuvien tautien ja ruokamyrkytysten aiheuttajista. Lihantarkastuksesta tulee antaa asianosaiselle kirjallinen päätös ja oikaisuohjeet. Lisäksi lakiin tehdään eräitä muita lähinnä teknisluonteisia muutoksia. Laki tulee voimaan 1.2.2009. Lain 43 a ja 75 § tulevat voimaan 1.5.2009. (MMM eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki 160 52435)

Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 208/2008 vp). Vienti- ja alusluottoja koskevien korontasaussopimusten ja -tarjousten vuosien 1997-2010 myöntämisvaltuus nostetaan 5 000 miljoonasta eurosta 6 000 miljoonaan euroon. Lisäksi viennin rahoituksen likviditeetin turvaamiseksi otetaan käyttöön määräaikaisesti enintään vuoden 2010 loppuun OECD-ehtoisten vientiluottojen jälleenrahoittamiseksi toimintamalli. Jälleenrahoitusmallissa korontasaussopimuksia voidaan tehdä myös Valtiokonttorin ja Suomen Vientiluotto Oy:n välillä. Tällöin laissa tarkoitetulla korontasausyhtiöllä tarkoitetaan soveltuvin osin Valtiokonttoria ja laissa tarkoitettuna rahoituslaitoksena Suomen Vientiluotto Oy:tä. Suomen Vientiluotto Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen tehnyt luotto- ja rahoituslaitos toimii vienti- ja alusluoton järjestäjänä ja luoton hallinnoijana. Laki tulee voimaan 1.1.2009. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tarkoin yritysten rahoitustilanteen kehittymistä ja antaa helmikuussa 2009 talousvaliokunnalle selvityksen tilanteesta sekä esitykset mahdollisesti tarvittavista lisätoimista. (TEM ylitarkastaja Christina Snellman 010 60 62642)

Laki valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 209/2008 vp). Valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n mukaista valtion vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyjen kokonaisvastuuta korotetaan 7,9 miljardista eurosta 10 miljardiin euroon. Valtuutta korotetaan, koska vientitakuiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti ja koska viennin rahoituksen jälleenrahoitusmalli edellyttää aina valtion vientitakuuta. Lain tarkoituksena on turvata vientiyritysten rahoituksen saatavuus rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteen aikana sekä varautua erityisesti vientiyrityksille aiheutuvaan rahoituksen saannin vaikeutumiseen. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (TEM ylitarkastaja Christina Snellman 010 60 62642)

Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 211/2008 vp). Valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettua Finnvera Oyj:n antamien luottojen ja takausten enimmäismäärää korotetaan 600 000 000 eurolla. Korotuksen jälkeen valtion osittain korvattavien luottojen pääomaa saa olla takaisin maksamatta ja takauksia saa olla pääomaltaan voimassa yhteensä enintään 3,2 miljardia euroa. Tarkoituksena on varautua rahoitusmarkkinoiden häiriöstä pk-yrityksille aiheutuvaan rahoituksen saannin vaikeutumiseen. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (TEM ylitarkastaja Christina Snellman 010 60 62642)

Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (HE 210/2008 vp). Finnvera Oyj:n tehtäviä lisätään siten, että yhtiö voi harjoittaa rahoitustoimintaa hankkimalla rahoitusmarkkinoilta varoja viennin rahoittamiseksi. Lainojen lisäksi valtion antamiin omavelkaisiin takauksiin luetaan kuuluvaksi myös lainoihin liittyvät koronvaihto- ja valuutanvaihtosopimukset. Varainhankintaan liittyen yhtiön ottamiin lainoihin ja niistä aiheutuviin koronvaihto- ja valuutanvaihtosopimuksiin liittyvien takausten määrää korotetaan 1,9 miljardilla eurolla. Siten lainoja ja koronvaihto- ja valuutanvaihtosopimuksia saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta pääomaltaan yhteensä enintään 3,1 miljardia euroa. Tavoitteena on, että Finnvera Oyj voi käyttää hankkimansa varat viennin rahoituksessa käyttöön otettavan jälleenrahoitusmallin rahoitukseen. Tarkoituksena on turvata vientiyritysten rahoituksen saatavuus rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteen aikana sekä varautua vientiyritysten rahoituksen saannin vaikeutumiseen. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (TEM ylitarkastaja Christina Snellman 010 60 62642)a

Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 8 ja 9 §:n muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta ja laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 171/2008 vp). Sähköinen eläkeote otetaan käyttöön. Vakuutettu voi itse valita, haluaako hän eläkeotteensa kirjallisena vai sähköisenä. Sähköisen eläkeotteen antaneella eläkelaitoksella on velvollisuus valvoa, että sähköisen eläkeotteen valinnut vakuutettu kirjautuu eläkelaitoksen sähköiseen asiointipalveluun eläkeotteen katsomista varten. Lisäksi työntekijän eläkelaki ei koske työntekijää, jonka ulkomainen työnantaja lähettää Suomeen työhön, jos lähetetyn työntekijän työskentely Suomessa kestää enintään kaksi vuotta. Jos työntekijään sovelletaan Suomen lainsäädäntöä EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien määräysten perusteella tai jos työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen välittömästi ennen Suomessa työskentelyn alkamista, häneen sovelletaan kuitenkin työntekijän eläkelakia. Lisäksi Eläketurvakeskus voi hakemuksesta vapauttaa ulkomaisen työnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta enintään viideksi vuodeksi Suomessa työskentelyn alkamisesta lukien, kun työnantaja lähettää työntekijän Suomeen työhön yli kahdeksi vuodeksi tai työskentely Suomessa jatkuu ennalta arvaamattomista syistä yli kaksi vuotta. Edellytyksenä vapauttamiselle on, että työnantaja esittää selvityksen lähetetyn työntekijän eläketurvan järjestämisestä muualla. Muutoksia tehdään myös työeläkejärjestelmän asiakirjojen säilytysaikoihin ja joitakin teknisiä muutoksia työeläkelakeihin. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ulkomaisten työntekijöiden määrän kehitystä ja sijoittumista eri aloille ja selvittää mahdollisuudet lisätä valvontaa sen suhteen, täyttävätkö ulkomaiset työnantajat niin veroja kuin sosiaalivakuutusmaksuja koskevat velvoitteensa, sekä ryhtyy tarvittaessa selvitysten pohjalta toimenpiteisiin. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 160 74412)

Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja laki kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 188/2008 vp). Lakien voimaantulosäännöksiä muutetaan siten, että vuoden 2005 alusta aloitettu kotihoidon kokeilu voi jatkua vuoden 2010 loppuun. Kunta tai kuntayhtymä voi irrottautua kokeilusta ilmoitettuaan siitä sosiaali- ja terveysministeriölle. Jos kokeilukunta lakkaa kuntajaon muutoksen seurauksena, kokeilu voi jatkua muutoksen seurauksena muodostuneessa kunnassa, jos tämä niin haluaa. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. (STM neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen 160 74135)

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 102/2008 vp). Asemakaavoihin otetaan varsin laajalti käyttöön valituslupajärjestelmä, samoin kaavallista harkintaa sisältävät luvat tulevat valituslupajärjestelmän piiriin. Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisestä yleiskaavasta sekä siitä johtuvasta valtion ohjauksen keventämisestä otetaan säännökset lakiin. Kaukolämpöverkkoon liittymisvelvollisuudesta tulee mahdolliseksi määrätä asemakaavassa. Maaseudun kylien rakentamista helpotetaan mahdollistamalla rakennusluvan myöntäminen yleiskaavan perusteella. Rakennusluvan ja purkamisluvan edellytykset yhtenäistetään purkamisen sisältyessä rakennuslupaan ja tällaisesta luvasta annetaan valitusoikeus alueelliselle ympäristökeskukselle. Asemakaavassa annettujen kadunnimien muuttamista joustavoitetaan. Alueellinen poikkeamispäätös tehdään mahdolliseksi ja poikkeamisen toimivaltaa täsmennetään. Laki tulee voimaan 1.1.2009. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää kaupunkiseutujen suunnittelutarpeiden korostuessa ja kuntarakenteen kehittyessä kaavajärjestelmän kehittämistarpeita liittyen maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan suhteeseen kuntien yleiskaavoituksen ohjaamisessa sekä yhteistä yleiskaavaa koskevan päätöksentekomenettelyn kehittämiseen siten, että yhteinen yleiskaava voitaisiin hyväksyä myös kuntien erillisin päätöksin. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää uusiutuvan energian käyttöä kaukolämmön tuotannossa. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa valituslupajärjestelmän toimivuutta sekä vaikutusta kaavoituksen nopeutumiseen ja oikeusturvan toteutumiseen. (YM rakennusneuvos Matti Vatilo 040 5061168)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2009 sekä esityksestä vuoden 2009 talousarvioesityksen (HE 116/2008 vp) täydentämisestä merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 116/2008 vp ja HE 199/2008 vp). Eduskunta on 19.12.2008 päättänyt, että vuotta 2009 koskevaa talousarviota sovelletaan 1.1.2009 alkaen. Eduskunnan lausumat; 1) Yleisperustelut; Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa huomioon eduskunnan pysyväisluonteisiksi tarkoittamat määrärahalisäykset ja vakiinnuttaa ne sellaiselle tasolle, ettei eduskunnan tarvitse korjata tilannetta vuosittain talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä. Tällaisia määrärahoja ovat ainakin maatalousmuseo Saran, metsämuseo Luston, 4H-toiminnan, harjoittelukoulujen ja yliopistokeskusten määrärahat. 2) Momentti 29.50.01; Eduskunta edellyttää, että hammaslääkärien koulutusta koskevat päätökset Kuopion osalta tehdään kevään 2009 kehysriihessä. (VM lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen 160 33015)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 30.12.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'aide socio-economique-mekanismin Supporting Palestinian Public Administration and Services-ohjelmalle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Suomen hallituksen ja palestiinalaishallinnon välillä tehty sopimus Suomen tuesta Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'aide socio-economique-mekanismin Supporting Palestinian Public Administration and Services-ohjelmalle. Sopimus tulee voimaan 22.1.2009. Asetus tulee voimaan 22.1.2009. (UM apulaisosastopäällikkö Sirpa Mäenpää 160 56366)

Tasavallan presidentin asetus poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään säännökset valtakunnan poliisin oikeudesta toimia maakunnassa, kun virallinen syyttäjä johtaa maakunnan poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinnan toimittamista maakunnassa, sekä valtakunnan ja maakunnan välisestä kustannusvastuusta, kun maakunnan poliisiviranomainen hoitaa valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvia tehtäviä. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 160 67686)

Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan Pohjoismaiden välillä 4.4.2008 allekirjoitettu tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 28.11.2008 annettu laki. Sopimus tulee voimaan 29.12.2008. Laki tulee voimaan 31.12.2008. Asetus tulee voimaan 31.12.2008. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 30.12.2008 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti määräsi oikeusneuvos Gustaf Möllerin edelleen Pysyvän välitystuomioistuimen jäseneksi 1.1.2009 alkavaksi kuuden vuoden toimikaudeksi. (UM lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä 160 55588)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 30.12.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään vuoden alussa toteutettavaan Rikosseuraamusviraston organisaatiouudistukseen liittyvät tarkistukset. Lisäksi uudistetaan ja selkeytetään eräitä rikosseuraamusalaa koskevia toimivaltasäännöksiä myös muulla tavoin. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 160 67734)

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Metsäverotusta koskevia säännöksiä on muutettu 30.12.2008 vahvistetuilla laeilla, joista osa on voimassa määräaikaisesti. Ennakkoperintäasetuksen 15 §:ään lisätään väliaikaisesti säännös, joissa säädetään ennakonpidätyksen toimittamisesta puun osittain verovapaasta myyntitulosta sekä ennakonpidätyksen toimittamisesta ensiharvennushakkuusta saadusta puun myyntitulosta. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa 31.12.2011 saakka. (VM hallitusneuvos Tarja Jääskeläinen 160 33143)

Valtioneuvoston asetus rikemaksun ja seuraamusmaksun täytäntöönpanosta. Asetuksella säädetään Finanssivalvonnasta annetussa laissa säädetyn rikemaksun ja seuraamusmaksun täytäntöönpanoa koskevasta hallinnollisesta menettelystä. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 160 33064)

Valtioneuvoston asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista. Asetus uusitaan kokonaisuudessaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muutosten vuoksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 160 33043)

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n 7 momentissa edellytetyt säännökset lukion oppimäärään kuuluvien yksittäisten oppiaineiden muuntamisesta opiskelijamääräksi ja määrän huomioon ottamisesta lukiokoulutuksen rahoitusperusteissa. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (OPM hallitusneuvos Marja-Leena Pönkä 160 77271)

Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetukseen lisätään säännös etä- ja monimuoto-opetuksen suoritteiden laskemisesta kansanopistoissa ja valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (OPM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 160 77271)

Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta. Asetuksella annetaan Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta annetun lain (951/2008) perusteella tarkempia säännöksiä CIMOn johtajan tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista, henkilöstön nimittämisestä ja ottamisesta ja virkavapauden myöntämisestä sekä neuvottelukunnasta, sen kokoonpanosta, asettamisesta ja tehtävistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (OPM hallitusneuvos Satu Paasilehto 160 77248)

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta täsmennetään maatilojen lämpökeskusten tuen ja eräiltä osin vaiheittaisia sukupolvenvaihdoksia koskevien tuen myöntöedellytysten osalta. Lisäksi maanhankinnan tuen haku keskeytetään asetuksen voimaantulosta alkaen samoin kuin tuen myöntäminen jo tehtyihin hakemuksiin. Tukea voidaan myöntää vain edellyttäen, että Euroopan yhteisöjen komissio ei osoita vastustavansa tuen myöntämistä mainittuun tarkoitukseen asetuksessa säädetyin edellytyksin. Tukien myöntämistä maanhankintaan voidaan jatkaa vasta, kun tukijärjestelmä on saatettu täyttämään valtiontukisääntöjen vaatimukset siten, kuin komissio edellyttää niitä sovellettavan. Asetus tulee voimaan 31.12.2008. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 160 54298)

Valtioneuvoston asetus eläinlääkintähuoltoasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Kunnaneläinlääkärien eläkkeen määräytymiseen liittyvät säännökset siirtyvät vuoden vaihteessa eläinlääkintähuoltolaista kunnalliseen eläkelakiin ja sen nojalla annettavaan asetukseen. Tässä syystä kumotaan eläinlääkintähuoltoasetuksesta ne säännökset, jotka koskevat kunnaneläinlääkärien eläkkeen määräytymistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (MMM hallitusneuvos Timo Rämänen 160 53406)

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että ministeriön tehtävät vastaavat merentutkimuksen uudelleenjärjestelyä. Lisäksi asetuksessa oleva maininta Tieliikelaitoksesta poistetaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (LVM osastopäällikkö Pekka Plathan 160 28340)

Valtioneuvoston asetus ilmatieteen laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen muutoksella johtokunta korvataan neuvottelukunnalla. Tällöin johtokunnan ratkaisuvaltaa koskevat säännökset kumotaan. Lisäksi neuvottelukunnan nimeämisessä otetaan huomioon myös laitokselle esitetyt uudet tehtävät. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (LVM osastopäällikkö Pekka Plathan 160 28340)

Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista. Asetuksessa tehdään muutoksia joukkoliikenteen valtionavustuksen myöntämisen perusteisiin ja täsmennetään määritelmiä. Kaupunkilipun määrittelyjä muutetaan niin, että mahdollistetaan kaupunkilippujen vyöhykehinnoittelu, mikä estää kuntaliitosten aiheuttamien kuntien kustannusten kasvun. Matkapalvelukeskusmäärittelyn muutoksella matkojen yhdistelyyn varattua määrärahaa voidaan jatkossa kohdistaa niin, että vastuu toiminnan koordinoimisesta on kunnilla. Määrärahaa voidaan nyt myöntää kunnan itse järjestämien tai hankkimien keskusten suunnitteluun ja projektinhallintakustannuksiin. Lähtökohtana on kuitenkin yleensä yhä koko seudun tarpeet. Lääninhallitus voi edelleen myöntää avustusta kunnalle toiminnan käynnistämiseen entisin ehdoin. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä. Voimassa olevan asetuksen 4 §, jossa säädetään työvoimatoimiston ja työvoimatoimikunnan tehtävänjaosta, jää 1.1.2009 voimaan tulevan työvoimatoimikuntien lakkauttamista ja työllisyyden edistämistoimikuntien perustamista koskevan työttömyysturvalain (1290/2002) muutoksen takia tarpeettomaksi, eikä asiasta tämän vuoksi enää säädetä asetuksella. Työllisyyden edistämistoimikuntien kokouspalkkioista ja kustannusten korvaamisesta on tarkoituksenmukaisuussyistä ehdotettu säädettäväksi valtioneuvoston asetuksessa julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta (1347/2002) eikä nykyistä vastaavasti valtioneuvoston asetuksessa työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä. Asetukseen on lisäksi tehty viittaussäännöksiä koskevat tekniset muutokset. Muulta osin se vastaa voimassa olevaa valtioneuvoston asetusta. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (TEM ylitarkastaja Timo Meling 010 60 49084)

Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 3 §:n 5 momentin mukaan te-toimikunnan tehtävistä sekä kokouspalkkioista ja kustannusten korvaamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Asetuksessa säädettäviä tehtäviä ovat sopiminen toimintamalleista, joiden avulla työmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia voidaan hallita, työllisyysmäärärahoihin liittyvien kysymysten käsittely, työ- ja elinkeinotoimistolle asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuraaminen sekä toiminnan vaikuttavuuden ja laadun arvioiminen. Lisäksi asetuksessa säädetään te-toimikunnan kokouspalkkioista ja kustannusten korvaamisesta. Säännös vastaa tältä osin asiasisällöltään pääosin valtioneuvoston työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä antaman asetuksen (1351/2002) 5 §:ää. Valtioneuvostolla on käsiteltävänään ehdotus, jolla mainittu asetus kumottaisiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (TEM ylitarkastaja Timo Meling 010 60 49084)

Valtioneuvoston asetus Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annettu asetus (299/2007) kumotaan sekä annetaan uusi asetus. Muutos käsittää kehittämiskeskuksen tehtävien tarkennuksia sekä ehdotuksen jättää pois asetuksesta lakiin siirrettyjä pykäliä, jotka koskevat kehittämiskeskuksen toimielimiä ja näiden tehtäviä ja joihin liittyy perustuslain mukaista julkisen vallan käyttöä. Kehittämiskeskuksen valtuuskunnan jäsenmäärää nostetaan. Kehittämiskeskuksen tehtäviin tulee aikaisempien tehtävien lisäksi työelämän innovaatioperusteinen kehittäminen. Työ- ja elinkeinoministeriön uudistus aiheuttaa myös asetukseen muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (TEM erityisasiantuntija Tuija Ypyä 010 60 62115)

Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista. Asetuksessa määritellään lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain perusteella ne lääkeaineet, joita lääketehtaiden, lääkkeiden maahantuojien sekä terveydenhuollon toimintayksiköiden tulee varastoida. Lisäksi asetuksessa säädetään varastointivelvollisuuden järjestämisestä vaihtoehtoisella tavalla, varastointivelvoitteen alittamisesta, tarkastuksista sekä lääketehtaille ja lääkkeiden maahantuojille suoritettavista korvauksista. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. Asetuksen siirtymäsäännöksen perusteella uusia lääkeaineita koskeva varastointivelvoite tulee kuitenkin voimaan vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 73800)

Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään tekniset muutokset, jotka aiheutuvat vuoden 2009 alusta voimaan tulevista valtion rahoitusosuuksia koskevista kansaneläkelain muutoksista. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään vuoden 2009 alusta voimaan tulevista valtion rahoitusosuutta koskevista sairausvakuutuslain 18 luvun muutoksista aiheutuvat muutokset valtion rahoitusosuuden suorittamiseen. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun asetuksen kumoamisesta. Tarpeettomaksi käynyt asetus kumotaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Vuoden 2009 alusta tulevat voimaan Kansaneläkelaitoksen uutta sosiaaliturvan yleisrahastoa koskevat Kansaneläkelaitoksesta annetun lain säännökset. Asetukseen lisätään sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulujen rahoittamista koskevat tarkemmat säännökset. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan maatalousyrittäjän eläkelakiin vuoden 2009 alusta voimaan tulevien muutosten, jotka koskevat apurahansaajien eläke- ja ryhmähenkivakuutusturvaa, vuoksi. Lisäksi asetusta tarkistetaan vuoden 2009 alusta tapahtuvien kuntaliitoksien vuoksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että pistoksena annettavia rokotuksia saa antaa lääkäri tai siihen asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattihenkilö. Hiv-infektio on edelleen tauti, josta ei luovuteta tunnistetietoja terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Escherichia coli ja Klebsiella pneumoniae, joiden herkkyys 3 polven kefalosporiineille on alentunut (ESBL) lisätään mikrobeihin, joiden kantajia koskevia tietoja voi olla ns. resistenssirekisterissä. Lisäksi asetuksessa luetellaan kunnan eläinlääkintäviranomaiselle ilmoitettavat tartuntataudit, jotka voivat olla peräisin eläimestä tai jotka voivat tarttua ihmisestä eläimeen. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (STM neuvotteleva virkamies Jari Keinänen 160 73126)

Valtioneuvosto antoi 30.12.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 20 §:n muuttamisesta. Liikenne- ja viestintäministeriön toimialaa tarkistetaan liittyen Merentutkimuslaitoksen toimintojen uudelleen järjestämiseen 1.1.2009 lukien. Merentutkimuslaitoksen tehtävät jaetaan Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen kesken. Liikenne- ja viestintäministeriön toimialaa tarkistetaan siten, että siitä poistetaan merentutkimus ja lisätään ilmakehän seuranta sekä fysikaalinen merentutkimus. Näillä muutoksilla liikenne- ja viestintäministeriön toimialaa täsmennetään muun muassa suhteessa ympäristöministeriön toimialaan, jonne siirtyy osa Merentutkimuslaitoksen tehtävistä. Ympäristöministeriön toimialaan muutokset eivät vaikuta. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (VNK hallitussihteeri Marika Paavilainen 160 24027)

Valtioneuvoston asetus vähemmistövaltuutetusta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n kumoamisesta. Asetuksella kumotaan vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annettuun lakiin (660/2001) siirtyvä säännös kertomuksen antamisesta sisäasiainministeriölle. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (SM ylitarkastaja Tero Mikkola 160 43412)

Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta. Asetuksella säädetään Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettavien tutkintojen tavoitteista ja laajuudesta, opintojen rakenteesta ja opetuksen järjestämisestä. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (PLM vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen 160 88202)

Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta. Lukioasetuksen opintojen arviointia ja todistuksia koskevia säännöksiä muutetaan. Muutokset liittyvät lukiolain muuttamisesta annettuun lakiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (OPM opetusneuvos Merja Leinonen 160 77265)

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta. Muutokset koskevat kaava-asioista tiedottamista. Kun yleiskaavan käyttöä rakennuslupaan oikeuttavana kaavana laajennetaan lainmuutoksella, on tarpeen muuttaa asetuksen säännöstä koskien ilmoitusta tällaisen kaavan nähtäville asettamisesta toisesta kunnasta olevalle maanomistajalle ja -haltijalle. Lainmuutoksella mahdollistetaan myös eräiden asemakaavassa määrättävien nimi- ja numerotietojen muuttaminen asemakaavan muuttamisen sijaan kunnan erillisellä päätöksellä. Tällöin on tarpeen asetuksella säätää siitä, millä tavoin muutettu tieto merkitään asemakaavaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (YM rakennusneuvos Matti Vatilo 040 506 1168)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 30.12.2008 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä valtiopäivien keskeyttämisestä ja päättymisestä sekä eduskunnan kokoontumisesta vuoden 2009 valtiopäiville merkittäväksi pöytäkirjaan tiedoksi saatetuksi. Vuoden 2008 valtiopäivät keskeytetään 19.12.2008 täysistunnon päätyttyä ja eduskunta kokoontuu vuoden 2009 valtiopäiville 3.2.2009 klo 12.00, jolloin vuoden 2008 valtiopäivät päättyvät. (VNK hallitussihteeri Marika Paavilainen 160 24027)

Päätös asettaa valtuuskunta turvallisuusluokiteltujen tietojen vastavuoroista suojaamista koskevasta kahdenvälisestä sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin Suomen ja Ison-Britannian sekä Suomen ja Luxemburgin välillä. Ulkoasiainministeriö oikeutetaan määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin ja valtuuskunta oikeutetaan valitsemaan yksimielisellä päätöksellään keskuudestaan varapuheenjohtajan. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkoasiainneuvos Ilkka Heiskanen ja jäsenet lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, turvallisuusjohtaja Juha Pekkola, hallitussihteeri Jenni Honkonen ja lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Päätös asettaa Suomen FAO -toimikunta toimikaudeksi 1.1.2009-31.12.2011. Kokoonpano: puheenjohtaja: ylijohtaja Veli-Pekka Talvela maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: yksikönpäällikkö Tarja Reponen ulkoasiainministeriö, asiantuntija Jouko Nieminen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, poliittisen verkoston koordinaattori Niina Pitkänen Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA ry, lähetystöneuvos Pirjo Välinoro ulkoasiainministeriö, kansainvälisten asioiden neuvos Aulikki Kauppila maa- ja metsätalousministeriö, eläinlääkintöneuvos Hentriikka Kontio maa- ja metsätalousministeriö ja kalastusneuvos Markku Aro maa- ja metsätalousministeriö; sihteeri: ylitarkastaja Anna Santala maa- ja metsätalousministeriö. (MMM neuvotteleva virkamies Antero Tuominen 160 52653)

Päätös asettaa maa- ja puutarhatalouden kansallista tuista annetun lain (1559/2001) 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräaika, joka päättyy 9.1.2009. Asetettava määräaika on tarpeen, koska valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) välisissä neuvotteluissa ei ole vielä päästy yhteiseen näkemykseen Euroopan yhteisön komissiolle tehtävästä pohjoisen tuen tukijärjestelmän muutosesityksestä. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Päätös hyväksyä eräiden Islannissa, Grönlannissa ja Färsaarilla olevien lennonvarmistuspalveluiden yhteisrahoitusta koskevien sopimusten muutokset. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) puitteissa on valmisteltu muutoksia eräiden Islannissa, Grönlannissa ja Färsaarilla olevien lennonvarmistuspalveluiden yhteisrahoitusta koskevaan kahteen sopimukseen ja niiden liitteisiin (eräiden Islannissa olevien lennonvarmistuspalveluiden yhteisrahoitusta koskeva sopimus SopS 3/1973, muutettu SopS 85/1989, sekä eräiden Grönlannissa ja Färsaarilla olevien lennonvarmistuspalveluiden yhteisrahoitusta koskeva sopimus, SopS 4/1973, muutettu SopS 86/1989). Sopimusmuutoksilla tarkistetaan lennonvarmistuspalvelujen käytöstä perittävien maksujen laskentatapaa vastaamaan saatuja palveluja ja siten ICAO:n, Euroopan yhteisön sekä Eurocontrol-järjestön periaatteita. Itse lennonvarmistuspalvelujen hintataso ei muutu. Lisäksi sopimuksiin tehdään lukuisia teknisiä tarkistuksia. Sopimusmuutoksia sovellettaisiin väliaikaisesti 1.1.2009 lukien ja lopullisesti ne tulisivat voimaan sen jälkeen kun ICAO:n pääsihteeri on vastaanottanut viralliset kirjalliset ilmoitukset muutoksen hyväksymisestä sopimuspuolina olevilta hallituksilta, jotka ovat yhteensä vastuussa vähintään 98 prosentilla kulloisestakin maksumäärästä. Lopullisesti sopimus tulisi arvion mukaan voimaan 1.1.2010. (LVM ylitarkastaja Topi Sirén 160 28457)

Päätös antaa hakemukseen perustuva suostumus Nord Stream AG:lle jatkaa tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä sekä antaa lupa päätöksen täytäntöönpanoon mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Nord Stream AG on hakenut aikaisemman tutkimuslupansa määräajan pidentämistä 30.6.2010 saakka. Lupa, jonka määräaikaan haetaan pidennystä, on valtioneuvoston 14.6.2007 antama suostumus suorittaa tutkimuksia, jotka tähtäävät suunnitteilla olevan merenalaisen kaasuputken linjauksen optimointiin. Hakija on lisäksi pyytänyt lupaviranomaiselta lupaa päätöksen välittömään täytäntöönpanoon. (TEM hallitussihteeri Teija Poikela 010 60 62114)

Päätös asettaa Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toimikaudeksi 1.1.2009-31.12.2013. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): päätoiminen puheenjohtaja: varatuomari Silja Romo; päätoiminen varapuheenjohtaja: varatuomari Jukka Lilleberg; I sivutoiminen varapuheenjohtaja: varatuomari Maijaliisa Takanen; II sivutoiminen varapuheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti Hannu Hakkola; III sivutoiminen varapuheenjohtaja: varatuomari Pekka Järvinen; IV sivutoiminen varapuheenjohtaja: varatuomari Veikko Liuksia; lakimiesjäsenet: varatuomari Seppo Savolainen (varatuomari Pirjo Åkesson), varatuomari Maritta Hirvi (oikeustieteen kandidaatti Merja Hirvonen), varatuomari Katriina Alaviuhkola (varatuomari Outi Antila), oikeustieteen kandidaatti Mika Mänttäri (oikeustieteen kandidaatti, hallitussihteeri Arita Kaario), oikeustieteen kandidaatti Pasi Järvinen (oikeustieteen kandidaatti Ari Pulkkinen), varatuomari Jaakko Hannula (varatuomari Kirsi Pohjolainen); lääkärijäsenet: psykiatrian ja kirurgian tohtori, ylilääkäri Risto Skoglund (psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Tuula Kieseppä), sisätautien erikoislääkäri Raine Jussila (yleislääketieteen erikoislääkäri, dosentti Timo Kauppila), lääketieteen tohtori Juha Nevalainen (ortopedian, traumatologian ja kirurgian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Oliver Michelsson), lääketieteen lisensiaatti Matti Ojala (lääketieteen lisensiaatti Heikki Pärnänen), lääketieteen tohtori Lauri Vuorenkoski (yleislääketieteen erikoislääkäri Mikko Valkonen), lääketieteen lisensiaatti Marja Koski (työterveyshuollon erikoislääkäri Ritva Helimäki-Aro); muutoksenhakijoiden olosuhteiden tuntemusta edustavat jäsenet: valtiotieteiden lisensiaatti, oikeustieteen kandidaatti Christina Nissas-Arhippainen (sosiaalipsykologi Pekka Sormunen), oikeustieteen kandidaatti Johan Åström (hallintotieteen maisteri Vesa Rantahalvari), oikeustieteen kandidaatti Janne Metsämäki (oikeustieteen kandidaatti Matti Koskinen), toiminnanjohtaja Teuvo Ikonen (valtiotieteen kandidaatti Klaus Halla), oikeustieteen kandidaatti Maire Lumiaho (oikeustieteen kandidaatti Timo Sipilä), valtiotieteen maisteri Ismo Suksi (toiminnanjohtaja Veronica Fellman), valtiotieteen ylioppilas Mirja Janérus (valtiotieteen maisteri Ulla-Mari Karhu), valtiotieteen maisteri Suvi Aherto (oikeustieteen ylioppilas Hanna Laine), sosionomi (ylempi AMK) Pirjo Väänänen (oikeustieteen kandidaatti, EMA Annika Juurikko), varatuomari Ilkka Vainio (valtiotieteiden ylioppilas Sirpa Hartojoki), toiminnanjohtaja Hannu Partanen (yhteiskuntatieteiden ylioppilas Esa Suominen) ja sairaanhoitaja Ismo Kainulainen (HSO-sihteeri Tuula Lampinen). (STM osastopäällikkö Jaana Koski 160 73786)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 30.12.2008 seuraavat nimitysasiat:

Varatuomari Silja Romo Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätoimisen puheenjohtajan virkaan 1.1.2009 lukien. (STM osastopäällikkö Jaana Koski 160 73786)

Varatuomari Jukka Lilleberg Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätoimisen varapuheenjohtajan virkaan 1.1.2009 lukien. (STM osastopäällikkö Jaana Koski 160 73786)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 30.12.2008 seuraavia asioita:

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista (1210/2007) kumotaan. Uudessa maksuasetuksessa on otettu huomioon merentutkimuslaitoksesta Ilmatieteen laitokseen tulevat tehtävät sekä eräitä teknisluonteisia muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa vuoden 2010 loppuun. (LVM osastopäällikkö Pekka Plathan 160 28340)

Vuoden 2008 talousarvion momentin 32.90.50 (Palkkaturva) arviomäärärahan ylittäminen 2 000 000 eurolla. Korkeasuhdanteen taittuminen ja talouskasvun nopea hidastuminen ovat lisänneet palkkaturvan tarvetta. Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-lokakuussa pantiin vireille 14 prosenttia enemmän konkursseja kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökuntaa kaikissa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli 19 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä on heijastunut hyvin voimakkaasti maksettavan palkkaturvan määrään etenkin loppuvuonna. Sen lisäksi, että palkkaturvahakemusten lukumäärä loppuvuonna kasvoi, marras-joulukuun aikana tapahtui kolme suurta konkurssia (Stella Naves Russia Oy, Finlayson Oy ja Stromsdal Oy), joiden yhteydessä maksettiin palkkaturvaa yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Lisäksi 16.12.2008 meni konkurssiin Kuitu Oy, jonka palveluksessa työskentelee 300 työntekijää. Jo yksistään tämän konkurssin yhteydessä maksetaan vielä kuluvan vuoden aikana palkkaturvaa arviolta 1,5 miljoonaa euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Mika Niemelä 010 60 62135)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista. Asetuksen nojalla peritään sähkö- ja maakaasuliiketoimintoihin liittyviä hakemus- ja valvontamaksuja, kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevia lupa- ja käsittelymaksuja sekä päästökaupparekisterin rekisterimaksuja yhteensä noin 3,14 miljoonaa euroa vuonna 2009. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (TEM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 010 60 64828)

Vuoden 2006 toisen lisätalousarvion momentille 32.30.63 (Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen) merkitystä määrärahasta 5 847 286,75 Yhdysvaltain dollarin vasta-arvon euroissa siirtäminen valtiontakuurahastoon. Siirto liittyy Suomen ja Venäjän välillä vuonna 2006 tehtyyn velkakonversiosopimukseen. Valuuttakurssina käytetään siirtopäivänä vallitsevaa valuuttakurssia. (TEM ylitarkastaja Christina Snellman 010 60 62642)

Palkkaussopimuksen tekeminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajan Pekka Puskan kanssa. Sopimuspalkka on 9 200 euroa kuukaudessa 1.1.2009 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 160 73797)

Palkkaussopimuksen tekeminen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylijohtajan Jukka Männistön kanssa. Sopimuspalkka on 8 500 euroa kuukaudessa 1.1.2009 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 160 73797)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2009 suoritettavasta määrärahasta. Asetuksella säädetään työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin suoritettavan määrärahan suuruudesta erikoislääkärikoulutuksen tutkintoa kohden sekä määrärahan kohdentamisesta yliopistoille, Työterveyslaitokselle, yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille. Lisäksi säädetään suoritettavien korvausten hakemisesta, koulutuspaikkasopimuksen sisällöstä sekä määrärahan käytöstä tehtävistä selvityksistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (STM neuvotteleva virkamies Jari Keinänen 160 73126)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista. Asetusta tarkistetaan siten, että hinnoittelua yhtenäistetään rakenteellisesti ja asetuksen kohtia tarkistetaan uusien työmääräarvioiden perusteella. Lisäksi asetusta tarkistetaan 1.1.2009 voimaantulevan sairausvakuutuslain muutoksen ja 1.4.2009 voimaantulevan lääkelain muutoksen perusteella 1.4.2009 alkaen lääkekorvausjärjestelmässä sovellettavan viitehintajärjestelmän johdosta. Asetusta muutetaan siten, että asetus jaetaan myyntiluvallisiin valmisteisiin, kliinisiin ravintovalmisteisiin, perusvoiteisiin ja erityisluvallisiin valmisteisiin. Lisäksi asetusta muutetaan siten, että samaan hakemukseen sisältyvistä ensimmäisistä ja seuraavista lääke- tai valmistemuodoista ja vahvuuksista ei enää peritä erillisiä kappalemääräisiä maksuja, vaan ensimmäistä lääke- tai valmistemuotoa koskevaan hakemukseen sisältyvät seuraavat vahvuudet ja lääkemuodot ovat sisällytetty kunkin hakemuskohdan hintaan. Asetusta täydennetään lisäksi siten, että uutena hakemustyyppinä otetaan huomioon biosimilaarivalmiste tai sen uusintahakemus. Hakemuksesta perittävät maksut on määritelty siten, että maksut vastaavat niiden tuottamisesta valtiolle aiheutuneita kokonaiskustannuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa 31.12.2010 saakka. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 160 73174)

Valtion lisärahoitusosuuden ennakon vahvistaminen kansaneläkerahastosta vuonna 2009 maksettavista menoista 68 735 000 euroksi. (STM ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

Vuoden 2009 valtion osuuksien ennakon vahvistaminen sairausvakuutuslaista johtuvista menoista. Valtion osuuksien ennakko vahvistetaan sairaanhoitovakuutuksen kuluista 1 030 850 000 euroksi, sairaanhoitovakuutuksen toimintakuluista 50 992 500 euroksi, työtulovakuutuksen vähimmäismääräisen suuruisista päivärahoista 120 500 000 euroksi, 0,1 % ennakko muista kuin vähimmäismääräisistä vanhempainpäivärahoista 800 000 euroksi, yrittäjien työterveyshuollon ennakko 1 000 000 euroksi ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisen ennakko 1 900 000 euroksi eli yhteensä 1 206 042 500 euroa sairausvakuutuslaista johtuvista menoista. (STM ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

Vuoden 2009 valtion osuuden ennakon vahvistaminen Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakuluista 116 900 000 euroksi. (STM ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kemikaalivirastotyöryhmä luovutti muistionsa 19.12.2008 hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle. Työryhmän muistio sisältää ehdotuksen keskittää kemikaalien tuotevalvonnan tehtävät yhteen viranomaiseen. Tehtävien keskittämisen johdosta ei perustettaisi kokonaan uutta virastoa vaan tehtävät keskitettäisiin yhteen nykyisistä olemassa olevista organisaatioista. Työryhmä ehdottaa, että kemikaalien tuotevalvonnan tehtävät kootaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla olevaan Turvatekniikan keskukseen ja että keskittäminen toteutetaan vuosien 2010-2011 aikana. Muistio on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/20081219Kemika/Kemikaalivirastotyoeryhmaen__NETTI_%2b_kannet.pdf. Lisätietoja antaa apulaisosastopäällikkö Heikki Joustie, p. (09) 160 34858, valtiovarainministeriö.

Viljelijätukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja selvittänyt työryhmä luovutti 30.12.2008 loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Työryhmä esittää, että myös jatkossa kunnat vastaisivat alueellaan viljelijätukihallinnon tehtävien organisoinnista. Kunnat velvoitettaisiin lakisääteisesti muodostamaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueita ja luomaan tehtävien hoitamista varten alueelle sellainen hallinto, jossa viljelijätukihallinnon tehtävien hoitamisesta huolehtii niiden puolesta yksi kunta tai vaihtoehtoisesti kuntayhtymä. Työryhmän tavoitteena on, että koko maassa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta, olisi yhteensä enintään 80 tehtävien järjestämisestä vastaavaa kuntaa tai kuntayhtymää. Loppuraportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5uWasqT21/5DqAknPUg/Files/CurrentFile/trm2008_11_final.pdf. Lisätietoja antaa valtiosihteeri Jouni Lind, p. 050 521 3305, maa- ja metsätalousministeriö.

Ympäristöministeriö julkisti 19.12.2008 kaksi luonnonsuojelun tuottavuushankkeen alatyöryhmän loppuraporttia. Luonnonsuojelun tuottavuushanke on osa ympäristöhallinnon tuottavuusohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on lisätä tuottavuutta selkeyttämällä hallinnon työnjakoa sekä kehittämällä työtapoja ja prosessiohjausta. Eliölajien suojelun tuottavuutta pohtinut työryhmä (LAJI) antaa loppuraportissaan ehdotuksia eliölajien suojelun painopisteistä ja tehtävien priorisoinnista. Ryhmä pitää tuottavuuden kannalta tärkeimpänä tehtävänä yhteiskäyttöisen lajitietojärjestelmän kehittämistä. Luonnon monimuotoisuuden seurantaa ja tietojen hallintaa koordinoivan työryhmän (SETI) ehdotuksen mukaan nykyisten biodiversiteettiseurantojen tuottavuutta parannettaisiin kehittämällä sektoritutkimuslaitosten ja yliopistojen, erityisesti luonnontieteellisten museoiden, välistä koordinaatiota ja verkostoyhteistyötä sekä seurantatiedon käytettävyyttä. Tuottavuutta voitaisiin parantaa myös tukemalla seurantaa ja lajisuojelua tekeviä vapaaehtoisia. LAJI-projektiryhmän loppuraportti on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=96159&lan=fi. Lisätietoja antavat LAJI-ryhmän puheenjohtaja Petri Ahlroth, p. 040 585 3117, Suomen ympäristökeskus ja SETI-ryhmän puheenjohtaja Mikko Kuusinen, p. 050 345 0582, ympäristöministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.