Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 51/2008

Liite: Ministereiden sijaiset 19.12.2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentti vapautti 19.12.2008 pyynnöstä röntgenhoitaja, terveydenhuollon maisteri, kansanedustaja Sari Johanna Sarkomaan valtioneuvoston jäsenyydestä ja opetusministerin tehtävistä sekä nimitti filosofian lisensiaatti, kansanedustaja Henna Maria Virkkusen valtioneuvoston jäseneksi ja määräsi hänet opetusministeriksi. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 19.12.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 216/2008 vp) ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 11 luvun 11 §:n ja 47 luvun 3 §:n muuttamisesta. Yleissopimus allekirjoitettiin 1997 Oviedossa. Siinä ilmaistaan biolääketiedettä koskevat tärkeimmät ihmisoikeusperiaatteet. Yleissopimus sisältää yhteiset ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamista koskevat vähimmäisvaatimukset sekä olemassa olevilla että kehittyvillä biolääketieteen soveltamisaloilla. Yleissopimuksen keskeiset velvoitteet koskevat terveydenhuoltopalveluiden ja niiden ammatillisuuden turvaamista, henkilön suostumusta lääketieteellisiin toimenpiteisiin, yksityiselämän suojaa ja tiedonsaantioikeutta terveyttä koskevista tiedoista, yksilön perimään liittyviä kysymyksiä, yksilön suojaa biolääketieteellisissä tutkimuksissa sekä ihmisen elinten ja kudosten irrottamista elinsiirtoa varten. Lisäpöytäkirjat sisältävät yleissopimusta täydentäviä ja täsmentäviä säännöksiä eräiden erityisalueiden osalta. (UM lähetystöneuvos Jaakko Halttunen 160 55713)

Esitys (HE 217/2008 vp) laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Edustajan palkkio, siirtymäkorvaus ja eläke maksetaan Euroopan parlamentin vuonna 2009 alkavasta vaalikaudesta lähtien Euroopan parlamentin päätöksen mukaisesti ja rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kumottavaa lakia sovelletaan kuitenkin edelleen niihin Suomesta valittuihin edustajiin, jotka ovat olleet Euroopan parlamentin jäseniä ennen vuonna 2009 alkavaa parlamentin vaalikautta, sekä niihin, jotka ilmoittavat parlamentin puhemiehelle pysyvänsä laissa säädetyn palkkio- ja eläkejärjestelmän piirissä. Muutoin Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavan edustajan palkkio sekä siirtymäkorvaus ja eläke-edut määräytyvät parlamentin uuden jäsenten ohjesäännön mukaan. (OM lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen 160 67690)

Esitys (HE 218/2008 vp) lasten suojelua koskevan Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Haagissa 19.10.1996 tehty yleissopimus sisältää määräyksiä viranomaisten toimivallasta, sovellettavasta laista, sopimusvaltioiden viranomaisten välisestä yhteistyöstä ja sopimusvaltiossa tehtyjen lasten suojelua koskevien toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta muissa sopimusvaltioissa. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin sekä lastensuojelulakiin tehdään pienehköjä muutoksia. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 160 67665)

Esitys (HE 219/2008 vp) rajavartiointia koskevan lainsäädännön sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Lakiin otetaan säännökset Rajaturvallisuusviraston (Frontex) koordinoimiin operaatioihin ja kokeiluhankkeisiin osallistumisesta, nopeiden rajainterventioryhmien kutsumisesta sekä vierailevien rajavalvontaan osallistuvien virkamiesten toimivaltuuksista Suomessa. Samalla synkronoidaan Schengenin rajasäännöstön ja kansallisen lainsäädännön säännökset keskenään lähinnä päällekkäisyyksiä kansallisesta lainsäädännöstä poistamalla. (SM apulaisosastopäällikkö Katriina Laitinen 071 8721602)

Esitys (HE 220/2008 vp) laiksi tuloverolain 20 §:n muuttamisesta. Tuloverolakia muutetaan siten, että Ekokem Oy Ab:n tuloverovapaus poistetaan verovuodelta 2008 toimitettavasta verotuksesta alkaen. (VM neuvotteleva virkamies Jari Salokoski 160 33166)

Esitys (HE 221/2008 vp) verotililaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta. Uusi verojen maksamista, ilmoittamista ja palauttamista koskeva verotililaki säädetään. Lain vuoksi tehdään sen edellyttämät muutokset useaan muuhun verolakiin. Laki koskee oma-aloitteisesti maksettavia veroja. Myöhemmin lain soveltamisalaan siirtyvät muut Verohallinnon kantamat verot ja perintämenettely. Verohallinnon ylläpitämä verotilijärjestelmä koostuu verovelvolliskohtaisista verotileistä. Verotilille kootaan ilmoitus- ja maksutiedot sekä muut verotuksen toimittamiseen ja verojen perintään tarvittavat tiedot. Verot ilmoitetaan kuukausittain annettavalla kausiveroilmoituksella. Lakeja sovellettaisiin pääsääntöisesti 1.1.2010 tai sen jälkeen päättyvien kohdekausien verojen ilmoittamisessa ja maksamisessa. (VM neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 160 34753)

Esitys (HE 222/2008 vp) laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta. Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettua lakia muutetaan siten, että säännökset kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta hyvitysmenetelmällä koskevat myös Euroopan parlamentin jäsenille maksettuja suorituksia sekä perhe-eläkkeen osalta myös heidän edunsaajilleen maksettuja suorituksia. Lakia sovellettaisiin Euroopan parlamentin vuonna 2009 alkavan vaalikauden ensimmäisestä päivästä. (VM ylitarkastaja Minna Korhonen 160 34735)

Esitys (HE 223/2008 vp) laeiksi viestintämarkkinalain sekä radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta. Yleisen teletoiminnan toimilupasääntelyä muutetaan siten, että Viestintävirasto voi myöntää verkkotoimiluvan lyhytaikaiseen ja pienimuotoiseen toimintaan. Toimilupamenettelyä kevennetään myös tapauksissa, joissa on kyse Viestintäviraston jo myöntämän radioluvan käyttötarkoituksen muuttamisesta. Lisäksi viestintämarkkinalain mukaisia yleispalveluyritykselle asetettavia velvoitteita täsmennetään siten, että niitä voidaan jatkossa asettaa tehokkaasti myös verkkoyritykselle. Teleyritykselle asetettavan yleispalveluvelvoitteen sisältöä muutetaan siten, että tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden nopeus voidaan vahvistaa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2009. (LVM viestintäneuvos Juhapekka Ristola 160 28348)

Esitys (HE 224/2008 vp) ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC) on hyväksynyt 81. istunnossaan päätöslauselman 211, joka muuttaa ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen sopimuksen liitteitä (ns. SOLAS-yleissopimus, SopS 11/1981). Muutoksilla luodaan alusten pitkänmatkan tunnistus- ja seurantajärjestelmä. (LVM kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Esitys (HE 225/2008 vp) teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi mallioikeuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Genevessä heinäkuussa 1999 tehdyn teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan, lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain mallioikeuslain muuttamisesta. Mallioikeuslakiin tehdään eräitä yksittäisiä, Geneven asiakirjaan liittymisestä riippumattomia säännösmuutoksia sekä lakiteknisiä täsmennyksiä. Geneven asiakirja tulee Suomen osalta voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun Suomi on tallettanut liittymiskirjansa Maailman henkisen omaisuuden järjestön pääjohtajan haltuun. (TEM vanhempi hallitussihteeri Minna Tukiainen 010 60 64784)

Esitys (HE 226/2008 vp) laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta. Niitä perusteita, joilla soviteltua työttömyysetuutta voidaan maksaa ennakkona hakijan oman ilmoituksen perusteella, väljennetään. Muutosten tavoitteena on lisätä ennakkomaksun käyttöä. Ennakkomaksun käyttö vähentää viiveitä etuuden maksatuksessa ja siten edistää työn vastaanottamista. (STM hallitusneuvos Esko Salo 160 73180)

Esitys (HE 227/2008 vp) laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta. Sellaisten tupakkatuotteiden, joiden pakkausmerkinnät poikkeavat tupakkalainsäädännön vaatimuksista, yksityiselle maahantuonnille ja hallussapidolle asetetaan määrälliset rajoitukset. Esimerkiksi savukkeiden raja on 200 kappaletta. Laissa säädettyjen määrien ylitys on tupakkatuoterikkomuksena sakolla rangaistava teko. Tavoitteena on varmistaa erityisesti tupakkatuotteiden pakkausten suomen- ja ruotsinkielisten varoitusmerkintöjen vaikuttavuus tilanteessa, jossa tupakan matkustajatuonti kaikista jäsenvaltioista vapautuu. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 160 73787)

Esitys (HE 228/2008 vp) ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamista koskevaksi lainsäädännöksi. Lailla eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta sekä laeilla luonnonsuojelulain, ympäristönsuojelulain, vesilain, geenitekniikkalain ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/35/EY ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta. Laeilla tehostetaan vakavien ympäristövahinkojen korjaamisvastuuta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Korjaamisvelvoite koskee suojelluille lajeille ja luontotyypeille (luontovahinko) sekä vesistöille ja pohjavesille aiheutuneita merkittäviä vahinkoja. Vastuun edellytyksenä on, että vahinko on aiheutettu toimimalla lainvastaisesti. Jos kyse on onnettomuudesta, vastuuta kohtuullistetaan. Luonnonsuojelulakia täydennetään lisäämällä lakiin uusi luontovahingon määritelmä ja täydentämällä lajien esiintymispaikkojen suojelua. Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostusvastuusta säädetään ympäristönsuojelulaissa ja pilaantumisvahinkoihin liittyvästä vahingonkorvausvastuusta laissa ympäristövahinkojen korvaamisesta. Molemmissa laeissa vastuu perustuu tuottamuksesta riippumattomaan ankaraan vastuuseen. (YM hallitussihteeri Satu Räsänen 050 358 1359)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 19.12.2008 seuraavat lait:

Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta (HE 196/2008 vp). Rikoslakia muutetaan siten, että kissan tai koiran turkiksen tai niitä sisältävien tuotteiden markkinoille saattaminen on rangaistavaa. Uuden rikosnimikkeen nimi on kissan tai koiran turkiksen markkinoillesaattamisrikkomus. Seuraamukseksi kiellon rikkomisesta määrätään sakkoa. Laki tulee voimaan 31.12.2008. (OM lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa 160 67700)

Laki oikeusapulain muuttamisesta, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun muuttamisesta, laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain muuttamisesta, laki eräiden oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ja laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta (HE 103/2008 vp). Sähköinen asiointi mahdollistetaan haettaessa oikeusapua oikeusaputoimistossa ja päätettäessä tuomioistuimessa oikeudenkäyntiavustajalle tai puolustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulujen korvauksesta. Oikeusapulakiin ja eräisiin siihen liittyviin lakeihin tehdään samalla vähäisiä tarkistuksia. Lisäksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosovittelijan oikeudesta saada valtion varoista palkkio ja korvaus kuluista säädetään laissa. Lait tulevat voimaan 1.2.2009. Laki oikeusapulain muuttamisesta tulee voimaan 1.12.2009. (OM hallitusneuvos Merja Muilu 160 67564)

Laki valmismatkalain muuttamisesta (HE 83/2008 vp). Valmismatkalain soveltamisalaan vaikuttavaa valmismatkan määritelmää tarkistetaan, jotta lain soveltaminen niin sanottujen nettimatkatoimistojen tarjontaan tulee nykyistä selvemmäksi. Valmismatkoiksi katsotaan muun muassa sellaiset tietoverkoissa tarjolla olevat kuljetuksen ja majoituksen sisältävät yhdistelmät, jotka myydään yhteishintaan. Valmismatkoina ei sen sijaan pidetä yhdistelmiä, jotka matkustaja omatoimisesti kokoaa tietoverkoissa erikseen tarjolla olevista ja erikseen hinnoitelluista vaihtoehtoisista palveluista. Matkanjärjestäjien tiedonantovelvoitteita täydennetään. Matkustajalle tulee muun muassa kertoa, kuuluuko matka maksukyvyttömyysvakuuden piiriin. Lisäksi tulee antaa tietoja matkakohteen mahdollisista turvallisuusriskeistä ja tuoda esille tarve kattaa riskit vakuutuksella. Lisäksi tarkistetaan säännöksiä, jotka koskevat matkustajan oikeutta peruuttaa matkasopimus odottamattoman ja vakavan tapahtuman, kuten sairauden tai tapaturman johdosta. Peruuttamisoikeutta voidaan määrätyin edellytyksin rajoittaa sopimusehdoissa. Laki tulee voimaan 1.7.2009. (OM lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma 160 67672)

Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta (HE 61/2008 vp). Lailla pannaan täytäntöön Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi tehdyn Euroopan unionin neuvoston päätöksen määräykset, jotka edellyttävät sääntelyä kansallisessa lainsäädännössä. Laissa on säännökset Eurojustin kansallisesta jäsenestä, Suomen edustajasta Eurojustin yhteisessä valvontaelimessä sekä kansallisista yhteyshenkilöistä. Lisäksi laissa on säännökset henkilötietojen luovuttamisesta ja tarkastamisesta. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (OM hallitussihteeri Juho Martikainen 160 67754)

Laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta (HE 64/2008 vp). Suomen Pankin johtokunnan jäsenten nimitysmenettelyä muutetaan siten, että muut johtokunnan jäsenet kuin puheenjohtajan nimittää pankkivaltuusto. Johtokunnan jäsenten kelpoisuusvaatimuksia täsmennetään. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (VM hallitusneuvos Pekka Laajanen 160 33040)

Vuoden 2009 tuloveroasteikkolaki, laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja laki verontilityslain 10 §:n kumoamisesta (HE 112/2008 vp). Tuloveroasteikkolaki sisältää vuoden 2009 valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen tuloveroasteikon. Tuloverolaissa säädetään uudesta työtulovähennyksestä, joka korvaa valtionverotuksen ansiotulovähennyksen. Eläketulon verotusta kevennetään sekä valtionverotuksen että kunnallisverotuksen eläketulovähennystä kasvattamalla. Eläketuloa saavalle puolisolle myönnetään lisäksi yhtä suuri kunnallisverotuksen eläketulovähennys kuin yksinäiselle eläkeläiselle. Verovapaiden matkakustannusten korvausten maksuoikeutta laajennetaan yön yli kestävillä komennuksilla. Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten omavastuuosuutta korotetaan 600 euroon. Kulttuuriseteli ja muu tavanomainen ja kohtuullinen työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta säädetään 400 euroon asti verovapaaksi henkilökuntaeduksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä korotetaan 3 000 euroon ja vähennyksen soveltamisala laajennetaan koskemaan tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä palveluja. Urheilijarahastoon siirrettäviä enimmäismääriä korotetaan. Luonnollisille henkilöille tulee määräaikainen oikeus vähentää ansiotuloistaan yliopistolle tai korkeakoululle tekemänsä rahalahjoitus. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. (VM hallitusneuvos Panu Pykönen 160 33154)

Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta (HE 191/2008 vp). Kuntien valtionosuuslakiin lisätään säännös, jonka mukaan kunnalle vuonna 2009 myönnettävää yleistä valtionosuutta lisätään tai vähennetään vuoden 2009 verotuksessa toteutettavan työn verotuksen keventämisen ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen korottamisen kunnan tuloihin aiheuttamien muutosten tasoittamiseksi sen jälkeen kun mainittujen toimenpiteiden aiheuttamat kuntien verotulojen menetykset on kokonaisuutena kompensoitu kunnille yhtä suurina asukaskohtaisina sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien lisäyksinä. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (VM hallitusneuvos Arto Sulonen 160 32219)

Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta ja laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta (HE 185/2008 vp). Kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä sähkön valmisteveron palautusta korotetaan. Kevyen polttoöljyn valmisteveron palautusta korotetaan 2,1 senttiä litralta ja raskaan polttoöljyn veron palautusta 1,0 senttiä kilogrammalta. Sähkön valmisteveron palautusta korotetaan 0,39 senttiä kilowattitunnilta. Lisäksi tehdään muutoksia maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain määritelmiä ja muutoksenhakua koskeviin säännöksiin. Lakeja sovelletaan siihen kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn sekä sähköön, joka on käytetty 1.1.2008 ja sen jälkeen. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. (VM hallitusneuvos Irmeli Virtaranta 160 33065)

Laki kuntalain muuttamisesta ja laki kuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 146/2008 vp). Kuntalakia muutetaan siten, että kunnallisten toimielinten kokouksiin on mahdollista osallistua myös videoneuvotteluyhteyden avulla. Kuntalaissa säädetään yleisesti niistä edellytyksistä, joita asetetaan kokoukseen osallistumiselle videoneuvotteluyhteysteitse. Kunta määrää tarkemmin hallintosäännössään, antaako se mahdollisuuden osallistua kokouksiin videoneuvotteluyhteyden avulla ja millä tavalla tämä kyseisessä kunnassa toteutetaan. Kunnalla on tällöin myös velvollisuus huolehtia, että osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. Lisäksi kuntalaissa säädetään muun muassa kokouksen puheenjohtajan velvollisuuksista, yleisön mahdollisuudesta seurata toimielimen julkisia kokouksia myös käytettäessä videoneuvotteluyhteyttä sekä vaalisalaisuuden turvaamisesta toimitettaessa vaali suljetuin lipuin. Kuntalaissa säädetään myös mahdollisuudesta lähettää valtuuston kokouskutsu sähköisesti. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. (VM lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää 160 32248)

Laki Finanssivalvonnasta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 23 b §:n muuttamisesta, laki säästöpankkilain 120 b §:n muuttamisesta, laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 43 b §:n muuttamisesta, laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta, laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta, laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta, laki vakuutusedustuksesta annetun lain muuttamisesta, laki eläkesäätiölain muuttamisesta, laki vakuutuskassalain muuttamisesta, laki työttömyyskassalain muuttamisesta, laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta, laki liikennevakuutuslain muuttamisesta, laki potilasvahinkolain 5 §:n muuttamisesta, laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain muuttamisesta, laki tapaturmavakuutuslain 30 a §:n muuttamisesta, laki Koulutusrahastosta annetun lain 11 ja 15 §:n muuttamisesta, laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 12 luvun 7 §:n muuttamisesta, laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain 16 luvun 5 §:n muuttamisesta, laki valtion eläkerahastosta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta ja laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 66/2008 vp). Lailla Finanssivalvonnasta perustetaan uusi valvontaviranomainen, jolle siirtyvät Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston nykyiset tehtävät ja toimivaltuudet eräin vähäisin poikkeuksin. Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä kuten nykyinen Rahoitustarkastus. Muihin rahoitus- ja vakuutusmarkkinoita koskeviin lakeihin tehdään tarvittavat lainsäädäntötekniset muutokset. Valvonnan kustannukset katetaan pääosin valvonnan kohteilta perittävillä valvonta- ja toimenpidemaksuilla. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 160 33064)

Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta (HE 186/2008 vp). Lakiin tehdään tarkennuksia julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkintoon vaadittavien opintojen ja käytännön kokemuksen osalta eduskunnan tilintarkastuslain hyväksymisen yhteydessä hyväksymän lausuman mukaisesti. Lisäksi lakia muutetaan siten, että JHTT-lain ja valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain keskinäinen soveltamisala täsmentyy. Myös laadunvarmistustoimintaa koskevia säännöksiä muutetaan siten, että laaduntarkastukset tulevat selkeästi pakollisiksi JHTT-tilintarkastajille. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 160 33043)

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:n muuttamisesta ja laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a §:n muuttamisesta (HE 158/2008 vp). Luottolaitostoiminnasta annettua lakia muutetaan siten, että talletusrahastosta korvattavan talletuksen enimmäismäärä korotetaan 25 000 eurosta 50 000 euroon. Ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annettua lakia muutetaan siten, että Euroopan talousalueella toimiluvan saaneen ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori voi hakea talletussuojarahastosta lisäsuojaa enintään 50 000 euroon saakka ja muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen luottolaitoksen talletussuojarahastoon kuuluvan sivukonttorin talletussuojan enimmäismäärä korotetaan vastaavasti 50 000 euroon. Lait tulevat voimaan 22.12.2008. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa talousvaliokunnalle selvityksen talletussuojan vakuusjärjestelmistä ja talletussuojan tilanteesta vuoden 2009 loppuun mennessä. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 160 33096)

Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 b §:n muuttamisesta (HE 110/2008 vp). Kuntien valtionosuuslakia muutetaan siten, että kunnille myönnettävästä yleisen valtionosuuden perusosasta tehdään edunvalvonta-, kuluttajaneuvonta- ja elatustukitehtävien siirrosta kunnilta valtiolle ja Kansaneläkelaitokselle johtuvat vähennykset. Lisäksi yleistä valtionosuutta vähennetään vuonna 2009 KuntaIT:n toiminnan rahoittamiseksi. Kuntien valtionosuuslakia ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia lisäksi tarkennetaan kuntajakomuutoksissa siten, että laissa säädetään kuntien kokonaisliitoksissa valtionosuuksien määräytyvän uuden tai laajentuvan kunnan asukasluvun sekä yhdistettyjen valtionosuusperusteiden mukaan. Osaliitoksen voimaantulovuonna laajentuva kunta saa siirtyvän asukasluvun mukaisen osan niistä valtionosuuksista, jotka supistuva kunta olisi saanut, jos kuntajaonmuutosta ei olisi tehty. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. (VM lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu 160 32220)

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2009 annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 195/2008 vp). Lakia muutetaan siten, että kokeilua voidaan jatkaa vuonna 2009 toteutettavista kuntajaon muutoksista huolimatta Naantalin kaupungissa lakkautetun Velkuan kunnan alueella ja Länsi-Turunmaan kaupungissa lakkautettujen Houtskarin, Iniön, Korppoon ja Nauvon kuntien alueilla niiden työnantajien osalta, joilla on kiinteä toimipaikka näissä lakkautetuissa kunnissa ja jotka ovat tehneet lain mukaisen aloitusilmoituksen ja käyttänyt maksuvapautusta vuoden 2008 loppuun mennessä. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (VM lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu 160 32220)

Laki valtion eläkelain muuttamisesta ja laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta (HE 178/2008 vp). Valtion eläkelakia muutetaan siten, että työntekijällä on oikeus saada valituskelpoinen päätös Valtiokonttorin Kansaneläkelaitokselle ilmoittamasta teoreettisen eläkkeen määrästä. Lisäksi valtion eläkelakiin tehdään lähinnä teknisluonteisia korjauksia, joilla se saatetaan vastaamaan työntekijän eläkelakia ja kunnallista eläkelakia. Lain viittaussäännöksiin tehdään muuttuneen lainsäädännön mukaiset korjaukset. Valtion eläkelain voimaanpanosta annettuun lakiin tehdään teknisluonteisia korjauksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. (VM työmarkkinalakimies Marja Isomäki 160 34945)

Laki perusopetuslain 9 §:n muuttamisesta ja laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta (HE 118/2008 vp). Perusopetuslain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain perusopetukseen valmistavaa opetusta koskevia säännöksiä muutetaan. Lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin lisätään säännös siitä, että euromäärää, jolla perusopetuksen yksikköhintaa korotetaan perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseksi vuonna 2009, ei oteta huomioon laskettaessa mainitussa laissa tarkoitettua kuntien rahoitusosuutta. Laki perusopetuslain 9 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.8.2009. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2009. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen tarkasti seuraavan perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettujen valtionosuuksien kohdentamista ja vaikuttavuutta kunnissa. Opetusministeriön tulee antaa asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle syyskuun loppuun mennessä 2009. (OPM hallitusneuvos Outi Luoma-aho 160 77466)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 119/2008 vp). Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muutokset koskevat kunnan rahoitusosuuden korottamista, oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan määräytymisprosenttia, ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusprosentteja sekä lukion aineopintojen sisällyttämistä lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisperusteisiin. Laki tulee voimaan 1.1.2009. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että oppisopimuskoulutuksen rahoitukseen tehtyjen muutosten vaikutuksia seurataan tarkoin ja ryhdytään välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli uudistus vääristää oppisopimuskoulutuksen tarjontaa aloittain tai muutoin selvästi hankaloittaa oppisopimuskoulutuksen järjestämistä tarvetta vastaavasti. Opetusministeriön on annettava asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle vuoden 2009 loppuun mennessä. 2) Eduskunta edellyttää, että VOS-2010 valtionosuusuudistuksen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet ottaa oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelmässä käyttöön oma kustannuspohja. (OPM opetusneuvos Merja Leinonen 160 77265)

Laki Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta (HE 179/2008 vp). Lailla Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta korvataan kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta annettu laki. Keskuksen tehtäviä ja hallintoa koskevat säännökset ajantasaistetaan ja saatetaan vastaamaan keskuksen nykyisiä tehtäviä. Lisäksi keskuksen nimi muutetaan paremmin kuvaamaan keskuksen nykyistä toimintaa ja vakiintunut lyhenne CIMO otetaan käyttöön keskuksen nimenä. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (OPM hallitusneuvos Satu Paasilehto 160 77248)

Laki merentutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta, laki ilmatieteen laitoksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki ympäristöhallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki meripelastuslain 4 §:n muuttamisesta ja laki aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta (HE 121/2008 vp). Monitieteinen merentutkimus keskitetään Suomen ympäristökeskukseen ja Ilmatieteen laitokseen. Suomen ympäristökeskukseen perustetaan Merikeskus ja Ilmatieteen laitokseen merentutkimuksen ohjelma. Merentutkimuslaitoksen nykyiset tehtävät jaetaan Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen kesken. Ilmatieteen laitoksesta annettua lakia tarkennetaan laitoksen tehtävien osalta vastaamaan paremmin nykyisiä vaatimuksia. Ympäristöhallinnosta annettua lakia tarkistetaan siten, että siihen lisätään maininta merentutkimuksen harjoittamisesta Suomen ympäristökeskuksessa. Lisäksi Merentutkimuslaitoksen lakkauttamisesta aiheutuvat muutokset tehdään meripelastuslakiin ja aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annettuun lakiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Suomen ympäristökeskuksen toimintojen siirtämiseksi Viikin kampusalueelle mahdollisimman pikaisesti ja että hallitus selvittää mahdollisuudet Ilmatieteen laitoksen merentutkimuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, nyt lakkautetusta Merentutkimuslaitoksesta sekä muista Viikin kampusalueella toimivista meribiologian ja ympäristötutkimuksen yksiköistä koostuvan hallituksen esitystä laajemman Merikeskuksen perustamiseksi Viikkiin. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa valtion talousarviossa merentutkimusalus Arandan riittävän rahoituksen siten, että sillä on mahdollisuus suorittaa vuosittain vähintään 120 tutkimusvuorokautta. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus perustaa työryhmän seuraamaan merentutkimuksen kehittämistä ja sen rahoitusta sekä antamaan eduskunnalle siitä selvityksen syyskuussa 2010. 4) Eduskunta edellyttää, että Merentutkimuslaitoksesta siirtyvän henkilökunnan palkkaus korjataan mahdollisimman pian vastaamaan Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen henkilöstön palkkausta sekä edellyttää näitä organisaatioita antamaan siirtyneen henkilöstön palkkauksesta selvityksen ympäristövaliokunnalle ja liikenne- ja viestintävaliokunnalle syyskuussa 2009. (LVM ylijohtaja Pekka Plathan 160 28340)

Laki yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 162/2008 vp). Yksityisistä teistä annettua lakia muutetaan väliaikaisesti siten, että nykyisten avustusehtojen estämättä voidaan metsätalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi osoittaa valtion vuosien 2009-2011 talousarvion rajoissa parantamisavustusta sellaisille yksityisille teille, joilla on puutavarakuljetusten kannalta huomattava merkitys ja perustellusta syystä avustaa myös uuden tien tekemistä. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 160 28483)

Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta, laki merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta ja laki merityöaikalain muuttamisesta (HE 148/2008 vp). Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia muutetaan siten, että alusten miehistökustannusten tuki laajennetaan eräisiin kansainväliselle kilpailulle alttiina oleviin kotimaan meriliikenteen lastialuksiin ja hinaajiin sekä työntäjiin. Rajoitetusti verovelvollisen merenkulkijan aluksella tehdyn työn perusteella maksettava tukea yhtenäistetään siten, että tukea myönnetään lastialusten lisäksi myös ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksille. Tuen laajennuksiin liittyy merimieseläkelain 4 §:n muutos, jonka mukaan lakia sovelletaan myös työntekijään, joka on työssä tukikelpoisessa kotimaan meriliikenteen aluksessa. Merityöaikalakia muutetaan siten, että työnantajan oikeutta saada korvausta valtion varoista laajennetaan tietyin osin koskemaan myös kustannuksia, jotka syntyvät miehistön vaihtojen yhteydessä (vuorottelujärjestelmä) tehtävistä matkoista. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

Laki viestintämarkkinalain 15 a §:n muuttamisesta ja laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 §:n muuttamisesta (HE 122/2008 vp). Viestintämarkkinalain viestintämarkkinamaksun ja sähköisen viestinnän tietosuojalain tietoturvamaksun määräytymisperusteita muutetaan. Maksutaulukoihin, joiden perusteella maksu määräytyy, lisätään 10 maksuluokkaa. Maksutaulukkomuutokset tulevat voimaan kolmelle vuodelle jaksotettuna. Lisäksi tietoturvamaksun maksuyksikön suuruutta korotetaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. (LVM viestintäneuvos Juhapekka Ristola 160 28348)

Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta (HE 109/2008 vp). Viestintämarkkinalain kytkykauppaa koskevaa sääntelyä muutetaan. Kytkykaupalle myönnetään jatkoa 1.4.2009 päättyvän määräajan jälkeen. Kytkykauppakielto koskee edelleen sellaisia matkapuhelimia ja liittymiä, joita voidaan käyttää vain GSM-matkaviestinverkossa, mutta ei uudempaa teknologiaa hyödyntävien matkapuhelinten kauppaa. Poikkeuksen muodostavat niin sanotut erikoispuhelimet, jotka toimivat GSM-matkaviestinverkossa. Laki tulee voimaan 2.4.2009. (LVM neuvotteleva virkamies Sanna Helopuro 160 28464)

Laki valmismatkaliikkeistä ja laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta (HE 99/2008 vp). Nykyisin asetukseen sisältyvät elinkeino-oikeudelliset säännökset siirretään perustuslain vaatimuksia vastaavasti lain tasolle. Lain soveltamisala on jonkin verran nykyistä laajempi. Valmismatkaliikkeen harjoittamiseen rinnastetaan laissa lentokuljetusten järjestäminen, tarjoaminen tai välittäminen kuluttajille, jos kuljetuksen järjestää, tarjoaa tai välittää muu kuin lentoliikenteen harjoittaja. Valmismatkaliikkeen harjoittajien rekisteröintiä ja vakuudenasettamisvaatimuksia koskevat säännökset vastaavat vähäisin tarkennuksin voimassa olevaa lakia. Rekisteröinnin edellytyksiin lisätään vaatimus, jonka mukaan luonnollisen henkilön on oltava täysi-ikäinen. Lisäksi vaaditaan, ettei hän ole konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu. Valmismatkaliikerikoksesta säädetty enimmäisrangaistus korotetaan kuuden kuukauden vankeusrangaistuksesta yhden vuoden vankeusrangaistukseen. Samalla rangaistussäännökset siirretään rikoslakiin. Lait tulevat voimaan 1.7.2009. (TEM vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti 010 60 63537)

Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (HE 163/2008 vp). Lailla yhdenmukaistetaan energiaa käyttävien tuotteiden ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevat säännökset. Lailla toimeenpannaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta. Lisäksi laki sisältää energiamerkintää ja energiatehokkuutta sekä siihen liittyvää tarkastustoimintaa koskevat säännökset. Laki tulee voimaan 1.1.2009. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että viranomaistoimin valmistellaan erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatut selkeät, ymmärrettävät ja tuoteryhmäkohtaiset konkreettiset ohjeet siitä, mitä ekologisen suunnittelun yleiset ja erityiset vaatimukset yrityksiltä edellyttävät. Ohjeet tulee olla keskitetysti saatavilla ja helposti löydettävissä. (TEM hallitussihteeri Sari Rapinoja 010 60 63202)

Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja laki vuorotteluvapaalain 17 §:n muuttamisesta (HE 165/2008 vp). Työvoimatoimistojen yhteydessä toimivat työvoimatoimikunnat muutetaan työllisyyden edistämistoimikunniksi. Toimikuntien merkitystä strategisina toimijoina vahvistetaan siirtämällä työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen yksittäisen työnhakijan oikeudesta saada työttömyysetuutta ja vuorottelukorvausta työ- ja elinkeinotoimistoiksi muuttuville työvoimatoimistoille ja lisäämällä toimikuntien osuutta työvoiman saatavuuden turvaamisessa ja työllisyyden parantamisessa sekä työmarkkinoilla tapahtuvien muutostilanteiden ennakoinnissa ja muutosten johdosta tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. (TEM ylitarkastaja Timo Meling 010 60 49084)

Laki jalometallituotteista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 164/2008 vp). Jalometallituotteista annettua lakia muutetaan siten, että jalometallin määritelmään lisätään palladium. Laki tulee voimaan 14.1.2009. (TEM ylitarkastaja Veli Viitala 010 60 63725)

Laki lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta (HE 180/2008 vp). Eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevia säännöksiä muutetaan väliaikaisesti kansainvälisen rahoitusmarkkinakriisin johdosta. Laki tulee voimaan 22.12.2008. (STM osastopäällikkö Tarmo Pukkila 160 73864)

Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 123/2008 vp). Apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita tarkistetaan ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos vuodesta 2006 vuoteen 2007. Muutoksen perusteella apteekkimaksun osuus apteekkien liikevaihdosta on arviolta noin 6,3 prosenttia. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 73800)

Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista (HE 151/2008 vp). Lääkkeiden velvoitevarastoinnin tarkoituksena on turvata lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuudet tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saatavuus Suomeen on vaikeutunut tai estynyt lääkkeiden toimituskatkosten, vakavan kriisin tai muun näihin verrattavan syyn takia. Tavoitteena on kohdentaa lääkkeiden varastointivelvoitteeseen käytettävät voimavarat valmisteisiin, joilla varmistetaan elintärkeän lääkehoidon varassa olevien terapiaryhmien terveysturvallisuus ja laaja yleiskirurginen sekä tehohoidon toiminta. Varastointivelvoite jakautuu kolmeen ryhmään, joissa kussakin velvoitevaraston suuruus määräytyy erikseen määritellyissä lääkeryhmissä normaaliaikaisen kulutuksen perusteella. Velvoite on suuruudeltaan 10, 6 tai 3 kuukauden normaaliaikaista kulutusta vastaava. Velvoitevarastoinnin aiheuttamia kustannuksia korvataan lääketehtaille ja lääkkeiden maahantuojille. Velvoitteen perusteella valtion, kuntien ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköille ei sen sijaan suoriteta erillistä korvausta. Korvausten perusteena on varastoituihin lääkkeisiin sitoutuneen pääoman arvo. Infuusionesteiden varastoinnista suoritetaan muita lääkevalmisteita korkeampi korvaus, koska niiden varastointi aiheuttaa muita lääkkeitä suuremmat kustannukset. Korvauksen suorittaa Huoltovarmuuskeskus. Laki tulee voimaan 1.1.2009. Lain 21 §:n 1 momentissa olevan lain 7 §:ää koskeva poikkeussääntö tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 73800)

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (HE 130/2008 vp). Lapsilisälakia muutetaan siten, että lapsilisän määrää nostetaan perheen kolmannesta lapsesta alkaen kymmenellä eurolla kuukaudessa. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 160 74360)

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 166/2008 vp). Lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista lisätään säännökset vaikeavammaisen henkilön oikeudesta henkilökohtaiseen apuun sekä säännökset vammaisen henkilön palvelutarpeen selvittämisestä, palvelusuunnitelman laatimisesta ja asian viivytyksettömästä käsittelystä. Lisäksi laki säädetään ensisijaiseksi suhteessa kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia muutetaan niin, että henkilökohtainen apu on maksuton sosiaalipalvelu. Lait tulevat voimaan 1.9.2009. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 160 74360)

Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa (HE 125/2008 vp). Päivärahaetuuksista, jotka määräytyvät henkilön työtulon perusteella, vähennetään työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijän eläkevakuutusmaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaavana osuutena 4,5 prosenttia vuonna 2009. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (STM hallitusneuvos Esko Salo 160 73180)

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta (HE 101/2008 vp). Lakia muutetaan siten, että tupakkatuotteiden myynti on luvanvaraista ja luvan myöntäminen ja myynninvalvonta maksullista. Lupaviranomainen on kunta, joka voi myös tietyin edellytyksin peruuttaa antamansa tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksen vähimmäiskoko on 20 savuketta, 10 pikkusikaria tai 30 grammaa irtotupakkaa. Lisäksi savukkeiden on itsestään palamista koskevilta ominaisuuksiltaan täytettävä paloturvallisuusvaatimukset. Laki tulee voimaan 1.4.2009. Lain 5 §:n 2 momentti tulee voimaan 1.4.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että tupakkalain rangaistussäännösten tarkoituksenmukaisuus selvitetään pikaisesti ja arvioidaan erityisesti tupakan alaikäiselle myymisen rangaistustason asianmukaisuus muiden rikosten rangaistustasoon verrattuna. (STM neuvotteleva virkamies Olli Simonen 160 74376)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 111/2008 vp). Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa säädettyä valtion ja kuntien välistä kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustenjakoa muutetaan siten, että vuonna 2009 valtion osuutta sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksista korotetaan 32,74 prosentista 34,64 prosenttiin. Tällöin vastaavasti kuntien osuus mainituista kustannuksista alenee 67,26 prosentista 65,36 prosenttiin. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (STM hallitusneuvos Anne Kumpula 160 74113)

Laki kansaneläkelain muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ja laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta (HE 73/2008 vp). Valtion perusrahoitusosuus kansaneläkkeistä nostetaan 53 prosenttiin. Muu osa rahoitetaan työnantajan kansaneläkemaksuilla, kansaneläkerahaston tuotoilla ja valtion lisärahoitusosuudella. Kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärä on 5 prosenttia kansaneläkkeiden kuluista. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun maksuprosentista säädetään vuosittain annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Sairausvakuutusmaksuja määrättäessä hyväksyttävä sairausvakuutusrahaston liikkumavara on 8-12 prosenttia sairausvakuutuksen kuluista. Muut kuin sairausvakuutus- ja kuntoutusetuudet erotetaan sairausvakuutusrahastosta omaksi sosiaaliturvan yleisrahastoksi. Sosiaaliturvan yleisrahastossa rahastossa olevia varoja voidaan tilapäisesti käyttää jonkin toisen samaan rahastoon kuuluvan etuuden maksamiseen. Kansaneläkelaitoksen toimintakulut kohdennetaan nykyistä tarkemmin laitoksen eri etuusrahastoille. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 189/2008 vp). Vakuutetuilta perittävää sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua korotetaan 0,04 prosenttiyksikköä. Sairaanhoitomaksu on vuoden 2009 alusta 1,28 prosenttia, eläkkeen- ja etuudensaajilla kuitenkin 1,45 prosenttia. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta, laki tapaturmavakuutuslain 16 a ja 28 §:n muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 47 §:n muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 3 ja 27 §:n muuttamisesta, laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 29 ja 41 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 2 a ja 7 §:n muuttamisesta, laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta (HE 92/2008 vp). Apurahalla työskentelevät pääsevät laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin MYEL:n lakisääteisen eläketurvan ja kuntoutusetuuksien sekä ryhmähenkivakuutuksen piiriin. MYEL-eläkevakuutuksen perusteella apurahansaajat pääsevät myös MATAL:n mukaisen lakisääteisen työtapaturmaturvan ja SVL:n mukaisten ansiosidonnaisten päivärahaetuuksien ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahan piiriin. Näiden etuuksien perusteena on apurahansaajan MYEL-työtulo. Apurahansaajien sairauspäivärahan omavastuu on samanlainen kuin maatalousyrittäjillä. Lisäksi apurahansaajat voivat halutessaan ottaa MATAL:n vapaa-ajan vakuutuksen. Työttömyysturvassa MYEL-vakuutettujen apurahansaajien työmarkkinatuen tarveharkintaa lievennetään ja työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisia edellytyksiä täsmennetään. Lisäksi MYEL-vakuutetulla apurahansaajilla on mahdollisuus pysyä nykyistä pidemmän aikaa Suomen asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön piirissä ulkomailla olonsa ajalta. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet laajentaa apurahansaajien vakuuttamisvelvoitetta niin, että peräkkäiset, yhteen laskettuina vähintään neljän kuukauden mittaiset, apurahat tulisivat pakollisen vakuuttamisen piiriin. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Laki tartuntatautilain muuttamisesta (HE 167/2008 vp). Tartuntatautilakia muutetaan siten, että lääkärin tekemät tartuntatauti-ilmoitukset lähetetään sähköisesti suoraan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle. Sairaanhoitopiirien pitämät alueelliset tartuntatautirekisterit lopetetaan tarpeettomina. Sairaanhoitopiireille annetaan velvoite korjata virheellisiä ja täydentää puuttuvia oman sairaanhoitopiirin alueen tartuntatautirekisterin tietoja. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos voi luovuttaa myös hiv -infektiotapausta koskevat tunnistetiedot tartuntatautirekisteristä sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Sairaanhoitopiiri voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa alueellisesta lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien kantajien rekisteristä potilasta koskevia tietoja saman erityisvastuualueen toiselle toimintayksikölle epidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Matkanjärjestäjille asetetaan velvoite luovuttaa matkailijoita koskevia tietoja korvauksetta Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle tartuntataudin leviämisen estämiseksi tai matkustajan oman terveyden suojelemiseksi. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 160 73854)

Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä (HE 126/2008 vp). Laissa säädetään siitä, miten järjestetään poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen pyynnöstä terveydenhuollossa tehtävä tutkimus epäillyn lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämiseksi ja haitan arvioimiseksi. Tutkimuksen kustannukset siirretään kunnilta valtiolle. Palvelujen tuottamisesta lääninhallitus ja yliopistollista sairaalaa ylläpitävä sairaanhoitopiiri tekevät sopimuksen poliisia ja syyttäjälaitosta kuultuaan. Sairaanhoitopiiri voi tuottaa palvelut itse tai tarvittaessa hankkia palvelut tai osan niistä toiselta palvelun tuottajalta. Sairaanhoitopiiri vastaa tutkimusten järjestämisestä, koordinoinnista ja laadusta. Lailla ei vaikuteta poliisin tai syyttäjän asemaan esitutkinnassa. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (STM hallitussihteeri Anne Koskela 160 74340)

Laki työttömyyskassalain muuttamisesta (HE 170/2008 vp). Työttömyyskassalakiin lisätään säännökset, jotka koskevat työttömyyskassan sisäistä valvontaa, riskienhallintaa, varojen sijoittamista ja sijoitussuunnitelmaa. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 215/2008 vp). Lakien voimaantuloa siirretään yhdellä vuodella 1 päivään tammikuuta 2010. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 160 73787)

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (HE 153/2008 vp). Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muutoksella pannaan täytäntöön Neuvoston direktiivi 2004/113/EY miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla. Lakiin lisätään määritelmä kielletystä syrjinnästä tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa ja tavaroiden tai palvelujen tarjoajien tasa-arvolain vastaisen menettelyn seuraukset yhdenmukaistetaan lain muiden syrjinnän kieltojen rikkomisen kanssa. Tasa-arvolain hyvitystä ja vastatoimien kieltoa koskevia säännöksiä laajennetaan koskemaan myös tavaran tai palvelun tarjoajaa. Lisäksi työnantajan selvitysvelvollisuutta koskevat säännökset palautetaan yhtä kattaviksi kuin ne olivat ennen vuonna 2005 voimaan tullutta tasa-arvolain muutosta. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (STM ylitarkastaja Pamela Sinclair 160 74154)

Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta (HE 141/2008 vp). Pientaloille myönnettävät energia-avustukset muutetaan tulosidonnaisiksi. Uuden tarveharkintaisen avustuksen enimmäisavustusprosentti on 25 hyväksyttävistä kustannuksista. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (YM asuntoneuvos Ritva Kimari 040 0143866)

Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi, laki aravarajoituslain muuttamisesta ja laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta (HE 136/2008 vp). Valtio voi myöntää täytetakauksen luottolaitoksen antamalle lainalle, joka käytetään vuokra- tai asumisoikeustalon rakentamista, hankkimista tai perusparantamista varten myönnetyn aravalainan takaisinmaksamiseksi valtiolle. Valtiontakauksen myöntämisen edellytyksenä on, että lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät edellytykset lainan takaisinmaksamiseen. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. (YM hallitussihteeri Anna Simola 040 0143873)

Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta (HE 173/2008 vp). Lain mukaan valtio voi myöntää täytetakauksen luottolaitoksen antamalle lainalle, joka käytetään vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen. Takaus suunnataan kysyntäalueille, joilla asuntomarkkinat eivät tarjoa markkinaehtoisesti soveliaita vuokra-asuntoja tyydyttävässä määrin. Luoton hyväksymisestä takausjärjestelmän piiriin päättää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus hankkeen sijaintikunnan puollosta. Valtiontakauksen myöntäminen edellyttää, että lainansaajalla katsotaan olevan riittävät edellytykset lainan takaisinmaksamiseen ja asuntojen vuokralle antamiseen. Takausaika on enintään 30 vuotta takauslainan ensimmäisen erän nostamisesta. Takauksesta seuraa velvollisuus käyttää talon asuinhuoneistoja vuokra-asuntoina takausajan, kuitenkin vähintään 20 vuotta. Asukasvalintaa ei säännellä. Takauksesta peritään takausmaksu. Laki tulee voimaan 23.12.2008. (YM hallitussihteeri Anna Simola 040 0143873)

Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta ja laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 143/2008 vp). Asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain mukaan talon rakentamista ja perusparantamista varten myönnetyn korkotukilainan suuruus on enintään 40 prosenttia hankkeen kustannuksista. Jos tehtävillä toimenpiteillä parannetaan myös talon energiataloutta, vähennetään energiankäytöstä aiheutuvia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä, enimmäisosuus on 50 prosenttia. Lisäksi lakiin lisätään hankkeen rahoitusta koskeva kilpailuttamissäännös. Valtion asuntorahaston tehtävät ovat vuoden 2008 alusta siirtyneet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle. Lakeihin tehdään tästä johtuvat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2009. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 040 0143870)

Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista (HE 137/2008 vp). Lain nojalla valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää avustuksia vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämiseksi. Tervehdyttämisavustuksia voidaan myöntää aravavuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen lisäksi huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa oleville korkotukivuokrataloyhteisöille. Avustusta voidaan myöntää jo toteutuneiden alijäämien lisäksi valtiolle syntyvien luottotappioriskien tai takausvastuun toteutumisen välttämiseksi. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (YM ylitarkastaja Ulla-Maija Sirviö 040 0143874)

Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Suomen tasavallan ja Tšekin tasavallan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta ja vahvisti lain Tšekin kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 183/2008 vp). Suomen tasavalta ja Tšekin tasavalta allekirjoittivat 26.5.2008 sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Suomen ja Tšekin välisessä yhteistyössä tarpeellisten arkaluonteisten tietojen vaihto ja suojaaminen. Sopimusta sovelletaan salassa pidettävien tietojen vaihtoon Suomen ja Tšekin välillä ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- ja teollisuusasioissa. Sopimusteksti pohjautuu pitkälti Suomen mallisopimukseen. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Tasavallan presidentti ratifioi Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan uuden tunnusmerkin käyttöönotosta (III pöytäkirja) ja vahvisti lain Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 174/2008 vp). Geneven vuoden 1949 yleissopimuksilla ja niiden vuonna 1977 tehdyillä lisäpöytäkirjoilla suojataan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun tunnusmerkit ja määrätään niiden käytöstä. Vuoden 2005 lisäpöytäkirjalla hyväksyttiin aiempia tunnuksia täydentävä uusi, punaiseksi kristalliksi nimetty tunnusmerkki. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 160 55726)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan vastauksen suomalaisille pankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 181/2008 vp). (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 160 34953)

Tasavallan presidentti hyväksyi eräät Jerseyn kanssa tehdyt tuloverotusta koskevat sopimukset ja vahvisti lain eräiden Jerseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 203/2008 vp). Jerseyn kanssa tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehty sopimus, keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä tehty sopimus, laivoja ja ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus ja luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus hyväksytään. Sopimusten ensisijainen tarkoitus on verotietojenvaihdon mahdollistaminen sekä luonnollisten henkilöiden rajoitetussa määrin myös yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Tasavallan presidentti hyväksyi eräät Guernseyn alueen kanssa tehdyt tuloverotusta koskevat sopimukset ja vahvisti lain eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 204/2008 vp). Guernseyn alueen kanssa tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehty sopimus, keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä tehty sopimus, laivoja ja ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus ja luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus hyväksytään. Sopimusten ensisijainen tarkoitus on verotietojenvaihdon mahdollistaminen sekä luonnollisten henkilöiden rajoitetussa määrin myös yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Tasavallan presidentti määräsi, että eduskunnan päätös siitä, että se ei tässä vaiheessa hyväksy kalastusalan työtä koskevaa yleissopimusta ja että suositus, joka koskee kalastusalan työtä, otetaan huomioon tarpeellisin osin tulevassa lainsäädäntötyössä, merkitään pöytäkirjaan tiedoksi saatetuksi (HE 187/2008 vp). (TEM hallitussihteeri Liisa Saastamoinen 010 60 48946)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 19.12.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen kumoamisesta ja Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallituksenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta. Suomen irtisanottua Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallituksenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen 25.11.2008 asetuksella kumotaan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annettu asetus sekä saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annettu laki. Laki tulee voimaan 25.12.2008. Asetus tulee voimaan 25.12.2008. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

Tasavallan presidentin asetus Bulgarian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan Suomen tasavallan ja Bulgarian tasavallan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehty sopimus sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki. Sopimus ja laki tulevat voimaan 1.1.2009. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Tasavallan presidentin asetus Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan Hongkongin kanssa 19.11.2007 ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 28.3.2008 annettu laki. Sopimus tulee voimaan 5.12.2008. Laki tulee voimaan 1.1.2009. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 160 33158)

Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutoksilla saatetaan voimaan vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteen muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 160 28563)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC) on hyväksynyt 82. istunnossaan päätöslauselman 216, joka muuttaa ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteitä (ns. SOLAS-yleissopimus, SopS 11/1981). Päätöslauselmalla muutetaan meriturvallisuusmääräyksiä, jotka tarkoittavat sitä, että alusten vuotovakavuus määritellään uusien alusten osalta todennäköisyysperustein. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (LVM kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC) on hyväksynyt 82. istunnossaan päätöslauselman 219, joka muuttaa ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteitä (ns. SOLAS-yleissopimus, SopS 11/1981). Päätöslauselmalla muutetaan SOLAS-yleissopimukseen liittyvää IBC-säännöstöä (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk). Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (LVM kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymä työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskeva yleissopimus nro 187. Lisäksi asetuksella saatetaan voimaan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki. Sopimus ja laki tulevat voimaan 26.6.2009. Asetus tulee voimaan 26.6.2009. (STM hallitussihteeri Hanna-Mari Pekuri 160 73103)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 19.12.2008 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti päätti, että Suomi antaa Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta tehdyn yhteistyösopimuksen 44 artiklan 3 kohdan mukaisen julistuksen, jonka mukaan Suomi alkaa soveltaa sopimusta jo ennen sen kansainvälistä voimaantuloa, Sveitsin valaliiton annettua vastaavanlaisen julistuksen. (VM neuvotteleva virkamies Ismo Mäenpää 160 33058)

Tasavallan presidentti hyväksyi kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä vuonna 1972 tehtyyn yleissopimukseen liittyvien sääntöjen muutokset ja antoi asetuksen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä vuonna 1972 tehtyyn yleissopimukseen liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset tulevat voimaan 1.12.2009. Asetus tulee voimaan 1.12.2009. (LVM kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Tasavallan presidentti hyväksyi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutokset. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC) on hyväksynyt 83. istunnossaan päätöslauselmat 239 ja 240, jotka muuttavat ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen sopimuksen (ns. SOLAS-yleissopimus) liitettä. (LVM kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Tasavallan presidentti hyväksyi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän INF-säännöstön muutokset. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC) on hyväksynyt 83. istunnossaan päätöslauselman 241, joka muuttaa ihmishengen turvallisuudesta merellä tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen (ns. SOLAS-yleissopimus) liittyvää INF-säännöstöä. INF-säännöstö koskee pakatun säteilytetyn ydinpolttoaineen, plutoniumin ja runsasaktiivisen ydinjätteen merikuljetusta. (LVM kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Tasavallan presidentti valtuutti suurlähettiläs Maria Sereniuksen tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Hannu Heinosen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Latvian tasavallan hallituksen välisen sopimuksen raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 19.12.2008 seuraavat nimitysasiat:

Ottawan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Risto Piipposen sivuakkreditointi Bahamalle ja Buenos Airesin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Jukka Pietikäisen sivuakkreditointi Paraguayhin ja Uruguayhin. (UM lähetystöneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaa 160 55410)

Ulkoasiainneuvos Timo Oulan määrääminen Kabulissa (Afganistan) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.1.2009 lukien. (UM lähetystöneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaa 160 55410)

Puolustusasiamies, everstiluutnantti Erkki Juhani Pekosen asemapaikan määrääminen Tallinnaksi 1.1.2009 lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 18.12.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta. Asetuksella tarkistetaan oikeudenkäyntimaksujen suuruuksia rahan arvon muutosta vastaavasti. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (OM hallitusneuvos Ahti Penttinen 160 67547)

Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Asetuksella tarkistetaan sen soveltamisalaan kuuluvista suoritteista perittävien maksujen suuruuksia suoritekohtainen kustannuskehitys huomioon ottaen. Lisäksi tehdään tarpeelliseksi todetut rakenteelliset ja tulkintaongelmia poistavat muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (OM hallitusneuvos Ahti Penttinen 160 67547)

Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen muuttamisesta. Muutokset liittyvät siviilikriisinhallintatehtäviin nimitettävien poliisimiesten asemaan, paikallispoliisin johtamisjärjestelmän selkeyttämiseen sekä poliisin voimankäyttö- ja suojavälineitä koskevan säännöksen täsmentämiseen. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 160 42843)

Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 § muuttamisesta. Orimattilan kihlakunnan lakkauttamisen vuoksi maistraattien toimialueista annettua asetusta muutetaan Porvoon maistraatin osalta. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (VM hallitusneuvos Leena Lehtonen 160 32234)

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta. Palkkaustoimivaltaan ja työnantajavirkojen määritelmiin tehdään muutoksia eräiden ministeriöiden ja virastojen osalta. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (VM hallitusneuvos Tuija Wilska 160 34919)

Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään säännös, jonka mukaan osalle kuluttajaneuvontaa hoitavien kaksikielisten maistraattien kuluttajaneuvontaa antavista virkamiehistä asetetaan erityisiä kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia. Säännöksen tarkoituksena on varmistaa kuluttajaneuvontapalvelujen saatavuus sekä suomen että ruotsin kielellä kuluttajaneuvonnan siirtyessä kunnilta valtion viranomaisille. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (VM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 160 32239)

Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta. Talousarviotulojen osastojakoa, talousarviomenojen pääluokkajakoa, kassavirtaennusteiden laatimisvelvollisuutta ja valtiolla Suomen Pankissa olevaa sekkitiliä koskevia säännöksiä muutetaan. Muutokset liittyvät osakkeiden myyntitulojen budjetointikäytännön muuttamiseen, vuoden 2008 alusta voimaan tulleeseen valtioneuvoston organisaatiomuutokseen (laki 970/2007), kassavirtaennusteiden pääkäyttäjätehtävän siirtämiseen valtiovarainministeriöltä Valtiokonttorille sekä valtion sekkitilin korvaamiseen ns. Target2 -maksujärjestelmään kuuluvalla tilillä. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (VM lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale 160 33211)

Valtioneuvoston asetus virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003-2012 annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetus saatetaan vastaamaan 1.1.2009 voimassaolevaa kuntajakoa. Asetuksen 3 §:stä poistetaan seuraavat kaksikieliset kunnat, jotka kuntajaon muutosten vuoksi lakkaavat tai ovat jo lakanneet: Dragsfjärd, Houtskari, Iniö, Karjaa, Kemiö, Korppoo, Maksamaa, Nauvo, Parainen, Pohja, Särkisalo, Tammisaari, Västanfjärd ja Vöyri. Asetuksen 3 §:ään lisätään uudet perustettavat tai jo perustetut kaksikieliset kunnat: Kemiönsaari, Länsi-Turunmaa, Raasepori ja Vöyri-Maksamaa. Asetuksen 3 §:ssä kaksikielisiksi kunniksi, joiden asukkaiden enemmistön kielenä on ruotsi, säädetään uusista tai laajentuneista kunnista Kemiönsaari, Länsi-Turunmaa, Raasepori ja Vöyri-Maksamaa. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 160 32217)

Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetuksen (379/2003) 6 §:n 1 momentin 5 kohtaa muutetaan siten, että siihen lisätään uutena virkamiehenä tekijänoikeusneuvos. Pykälässä säädetään opetusministeriön virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista. Pykälän 1 momentin 5 kohdassa luetelluilta virkamiehiltä edellytetään oikeustieteen kandidaatin tutkintoa ja perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (OPM kansliapäällikkö Harri Skog 160 77210)

Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta. Asetuksella perustetaan innovaatiopoliittisessa selonteossa edellytetty tutkimus- ja innovaationeuvosto, jolla korvataan nykyinen tiede- ja teknologianeuvosto. Neuvosto toimii valtioneuvoston ja ministeriöiden tukena tiede-, teknologia ja innovaatiopolitiikan suuntaamista, seurantaa, arviointia ja yhteensovittamista koskevissa kysymyksissä. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (OPM korkeakouluneuvos Juhani Hakkarainen 160 77432)

Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2009. Asetuksella säädetään, mitkä laitteet kuuluvat yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun piiriin ja mikä on maksun suuruus. Asetus on samansisältöinen kuin vuoden 2008 loppuun voimassa oleva opetusministeriön asetus hyvitysmaksun suuruudesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa 31.12.2009 saakka. (OPM hallitusneuvos Jorma Waldén 160 77384)

Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen 7 §:n muuttamisesta. Niiden laitosten joukkoon, joilla on oikeus oppimateriaalin valmistamiseen ääntä tallentamalla, tulee Arla-instituutin tilalle Invalidisäätiö. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (OPM hallitusneuvos Jorma Waldén 160 77384)

Valtioneuvoston asetus liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnasta. Neuvottelukunnan tehtäviä, kokoonpanoa ja toimintatapoja kehitetään. Neuvottelukunnan päätehtävä on valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman valmistelu ja sen toteutumisen seuranta. Neuvottelukunnan jäsentahoja karsitaan ja mukana ovat vain ne, jotka tehtäviensä puolesta voivat edistää suunnitelman toteutumista. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 160 28571)

Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta. Vaihtuvaa liikenteen ohjausta koskevia säännöksiä kehitetään. Kiinteitä liikennemerkkejä koskevat säännökset eivät kaikilta osin sovellu vaihtuvan liikenteen ohjauksen tarpeisiin. Muutoksia tehdään muun muassa varoitusmerkkien sijaintivaatimuksiin ja kokoon sekä pysäköintilaitosten opastusmerkkien vaihtuviin tietoihin. Muutosten jälkeen nykyisin poikkeusluvilla toteutetut kokeilut väistyvät yhtenäisen sääntelyn myötä ja vaihtuvien merkkien käyttömahdollisuus laajenee. Asetus tulemaan voimaan 1.1.2009. (LVM yli-insinööri Jussi Salminen 160 28561)

Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan jatkamalla asetuksen voimassaoloaikaa vuoden 2009 loppuun. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (LVM neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä 160 28475)

Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvitysakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta. Hyvityssakkojen enimmäismäärät tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaaviksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (TEM neuvotteleva virkamies Jouni Lemola 010 60 48934)

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutokset koskevat lähinnä avustuksen enimmäisprosenttiosuuksia. Samassa yhteydessä tehdään kuitenkin myös eräitä muita muutoksia asetuksen 4 ja 10 §:ään, 11 §:n 1 momenttiin sekä 21 §:n 1 momentin 1 kohtaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (TEM hallitussihteeri Mikko Ojala 010 60 63506)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2009 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutokset perustuvat marraskuussa hyväksytyn voimavara-asetuksen jälkeen valmistuneisiin lopullisiin tilastotietoihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten perusteena olevien laskennallisten kustannusten määrää (1 §), sosiaali- ja terveydenhuollon ikäryhmittäisiä laskennallisia kustannuksia (2 §), työttömien lukumäärän ja työttömyysasteen mukaan määräytyviä laskennallisia kustannuksia (3 §), vaikeavammaisten henkilöiden palveluiden tarpeen mukaan määräytyviä laskennallisia kustannuksia (4 §), lastensuojelun tarpeen mukaan määräytyviä laskennallisia kustannuksia (5 §), sairastavuuden perusteella määräytyviä laskennallisia kustannuksia (6 §) sekä kunnan omarahoitusosuuden määrää (7 §) muutetaan kustannuksia vastaavasti. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksesta poistetaan Houtskarin, Iniön, Kestilän, Korppoon, Nauvon, Piippolan, Pulkkilan, Rantsilan, Savonrannan ja Velkuan kunnat, ja siihen lisätään uusi Siikalatvan kunta, jonka syrjäisyyskerroin on 1,05. Asetus tulemaan voimaan 1.1.2009. (STM hallitusneuvos Anne Kumpula 160 74113)

Valtioneuvoston asetus erityishuoltopiireistä. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan maa jaetaan erityishuoltopiireihin, joiden alueet määrää valtioneuvosto. Nykyinen valtioneuvoston päätös erityishuoltopiireistä vuodelta 1994 on vanhentunut. Se perustuu vanhaan lääninjakoon ja siinä esiintyy lukuisia kuntia, joita kuntaliitosten johdosta ei enää ole olemassa. Lisäksi uusia kuntaliitoksia tulee vuoden 2009 alusta lukien. Satakunnan erityishuoltopiiriin kuuluva Äetsä liittyy vuoden 2009 alusta perustettavaan Sastamalan kuntaan ja siihen liittyen haluaa erota Satakunnan erityishuoltopiiristä. Lisäksi Uudenmaan ja EteläHämeen erityishuoltopiirit ovat tuoneet esille halukkuutensa yhdistyä uudeksi Uudenmaan- ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiiriksi. Asetuksessa on huomioitu mainitut seikat ja se vastaa kuntajakotilannetta 1.1.2009. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (STM vanhempi hallitussihteeri Anne-Marie Brisson 160 74355)

Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §, jossa säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruudesta, muutetaan vastaamaan lailla vahvistetun työnantajan kansaneläkemaksun ja valtioneuvoston asetuksella vahvistetun työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärää. Maksu nousee 0,03 prosenttiyksikköä vuodesta 2008. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Ympäristöministeriön osastojakoa tarkistetaan siten, että ministeriöön perustetaan luontoympäristöosasto 1.3.2009 lukien nykyisten rakennetun ympäristön osaston ja ympäristönsuojeluosaston lisäksi. Lisäksi asetukseen lisätään säännökset kehittämisjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista ja viran nimitystoimivallasta. Asetus tulee voimaan 1.3.2009. (YM hallitusneuvos Riitta Rainio 050 559 9141)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 18.12.2008 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää kansanedustaja, kauppaneuvos Eero Lehdelle ero talousneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrätä puheenjohtaja Jarkko Wuorinen talousneuvoston jäseneksi 19.12.2008 lukien 7.5.2010 päättyväksi toimikaudeksi. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2007 ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2007 sekä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2007 johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmän lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää valtioneuvostolta vuosittaista selvitystä Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan linjausten toimeenpanosta mukaan lukien ruokaturvan vahvistaminen. (UM ulkoasiainneuvos Kim Luotonen 160 55046)

Päätös asettaa tietosuojalautakunta kolmivuotiskaudeksi 2009-2011. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja Pekka Nurmi (erityisasiantuntija Leena Vettenranta) oikeusministeriö; varapuheenjohtaja: professori Ahti Saarenpää Lapin yliopisto (professori Kai Kalima Helsingin yliopisto); jäsenet: hallintojohtaja Anna-Leena Reinikainen Tilastokeskus (hallintojohtaja Eila Ratasvuori Helsingin kaupunki), konsultti Pertti Saloranta Hämeenlinna (lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen valtiovarainministeriö), johtaja Lea Mäntyniemi Finanssialan Keskusliitto ry (johtava asiantuntija Riitta-Sisko Koskela Työterveyslaitos), johtaja Leena Linnainmaa Keskuskauppakamari (lakiasiainjohtaja Hannu Rautiainen Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry) ja johtava lakimies Tuula Sario Suomen Kuluttajaliitto ry (päälakimies Timo Koskinen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry). (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 160 67621)

Päätös määrätä vakuutusoikeuteen lääkärijäseniksi lääketieteen ja kirurgian tohtori, professori Seppo Kalevi Seitsalo, lääketieteen ja kirurgian tohtori, dosentti Arsi Tapani Kristian Harilainen, lääketieteen lisensiaatti Eero Antti Juhani Hyvärinen, lääketieteen lisensiaatti Marita Kristina Pippingsköld, lääketieteen tohtori Kalevi Juhani Hietaniemi, lääketieteen ja kirurgian tohtori, dosentti Mervi Annikki Kotila, lääketieteen tohtori Nina Christina Lindberg, lääketieteen lisensiaatti Jyrki Pekka Salmenkivi ja lääketieteen tohtori Hannu Kristian Väänänen sekä lääkärivarajäseniksi lääketieteen ja kirurgian tohtori, professori Jarl Christian Lindqvist, lääketieteen tohtori Raimo Olavi Uusitalo, lääketieteen ja kirurgian tohtori, dosentti Ritva Marketta Kauppinen-Mäkelin ja lääketieteen tohtori, dosentti Juha Tapio Halavaara toimikaudeksi 1.1.2009-31.12.2013. (OM erityisasiantuntija Pekka Pärnänen 160 67610)

Päätös määrätä sisäasiainministeriön ylitarkastajat Martti Ant-Wuorinen ja Reijo Lahtinen valtioneuvoston esittelijöiksi. (SM apulaisosastopäällikkö Katriina Laitinen 071 872 1602)

Päätös hyväksyä Suomen vakausohjelman tarkistus. Vakausohjelman tarkistuksessa esitetään Suomen talouspolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet erityisesti finanssipolitiikan osalta sekä arvioidaan niiden toteutumista vuoteen 2012 asti. Vakausohjelman tarkistuksen perustana on vuosia 2009-2012 koskeva valtiontalouden kehyspäätös, syyskuussa annettu vuoden 2009 talousarvioesitys ja 20.11.2008 annettu täydennetty talousarvioesitys sekä siihen liittyvät talouspolitiikan linjaukset ja arviot taloudellisesta kehityksestä. Vakausohjelman mukaan Suomen julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkenee voimakkaasti mutta säilyy ylijäämäisenä ohjelmakauden aikana. (VM osastopäällikkö Jukka Pekkarinen 160 33191)

Päätös Keski-Pasilan kiinteistöille 91-410-1-4, 91-436-3-9 ja 91-432-1-23 sijoittuvien määräalojen ja erityisten oikeuksien edelleen siirtämisestä Senaatti-kiinteistöjen hallintaan 1.1.2009 lukien. Omaisuuden käyväksi arvoksi vahvistetaan 24 miljoonaa euroa. (VM hallitussihteeri Ilkka Koponen 160 33018)

Päätös jakaa 48 kunnalle yhteensä 20 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraista rahoitusavustusta. Harkinnanvaraista rahoitusavustusta myönnetään kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. (VM ylitarkastaja Ville Salonen 160 32215)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön finanssisihteeri Armi Taipale valtioneuvoston esittelijäksi. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Päätös määrätä Liikenneturvan hallituksen jäseneksi vuosiksi 2009 ja 2010 neuvotteleva virkamies Merja Söderholm varajäsenenään hallitussihteeri Birgitta Hämäläinen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja ylitarkastaja Jukka Lehtinen varajäsenenään vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen opetusministeriöstä. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 160 28571)

Päätös vahvistaa Valtion televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelma. Rahastoon arvioidaan varainhoitovuonna 2009 kertyvän 424 300 000 euroa televisiomaksuja. Valtion televisio- ja radiorahaston varoja käytetään varainhoitovuonna 2009 Yleisradio Oy:n menojen rahoittamiseen 412 987 000 euroa. Viestintävirastolle arvioidaan aiheutuvan televisiomaksujen perinnästä ja tarkastuksesta kustannuksia 10 933 000 euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen ehdotetaan 366 000 euroa (sis. alv) ja rahaston tilintarkastukseen 14 000 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös myöntämisvaltuuden alueellisesta kiintiöimisestä vuonna 2008 valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisiin hankkeisiin. Vuoden 2008 talousarvion momentilla 32.30.45 on, toinen lisätalousarvio mukaan lukien, puhtaasti kansallisiin valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) mukaisiin yritystukihankkeisiin käytettävissä myöntämisvaltuutta yhteensä 46 178 000 euroa, josta 18 500 000 euroa on varattu äkillisen rakennemuutoksen alueiden avustuksiin. Vuoden 2008 kolmannessa lisätalousarviossa lisättiin momentin 32.30.45 myöntämisvaltuutta yhteensä 7 800 000 euroa käytettäväksi äkillisen rakennemuutoksen alueilla. Päätöksellä jaetaan Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Savon TE-keskuksille vuoden 2008 kolmannessa lisätalousarviossa em. momentille lisätty äkillisille rakennemuutosalueille varattu yhteensä 7 800 000 euron valtuus kokonaan käytettäväksi valtioneuvoston 11.9.2008 ja 2.10.2008 nimeämien äkillisen rakennemuutoksen alueilla uusia korvaavia työpaikkoja luoviin yritystukihankkeisiin. (TEM teollisuusneuvos Heikki Vesa 010 60 63674)

Päätös nimetä Heinolan, Keski-Karjalan ja Koillis-Savon seutukunnat äkillisen rakennemuutoksen alueiksi vuosiksi 2008-2010. (TEM neuvotteleva virkamies Ilkka Mella 010 60 64910)

Päätös vuoden 2008 talousarvion momentin 32.80.64 myöntämisvaltuuden alueellisesta kiintiöimisestä työllisyysperusteisiin investointeihin. Vuoden 2008 talousarvion momentilla 32.80.64 (Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin, arviomääräraha) on käytettävissä myöntämisvaltuutta työllisyysperusteisiin investointeihin enintään 18 250 000 euroa, josta 8 500 000 euroa on varattu käytettäväksi talouden rakennemuutoksen työllisyydelle ja tuotantotoiminnalle aiheuttamien ennalta arvaamattomien häiriöiden lieventämisen edellyttämiin sitoumuksiin eli äkillisen rakennemuutoksen alueiden avustuksiin. Vuoden 2008 kolmannessa lisätalousarviossa momentin 32.80.64 myöntämisvaltuutta lisättiin yhteensä 3 600 000 euroa käytettäväksi äkillisen rakennemuutoksen alueilla. Päätöksellä jaetaan Pirkanmaan-, Kaakkois-Suomen- ja Etelä-Savon TE-keskuksille vuoden 2008 kolmannessa lisätalousarviossa em. momentille lisätty äkillisille rakennemuutosalueille varattu yhteensä 3 600 000 euron myöntämisvaltuus kokonaan käytettäväksi valtioneuvoston 11.9.2008 ja 2.10.2008 nimeämien äkillisen rakennemuutoksen alueilla uusia korvaavia työpaikkoja luoviin työllisyysperusteisiin investointihankkeisiin. (TEM ylitarkastaja Natalia Härkin 010 60 49016)

Päätös asettaa Työterveyslaitoksen johtokunta toimikaudeksi 1.1.2009-31.12.2011. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ohjelmajohtaja Maija Perho (hallitusneuvos Raimo Salonen) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Leo Suomaa (lääkintöneuvos Heikki Savolainen) sosiaali- ja terveysministeriö, työmarkkinaneuvos Pirjo Harjunen (hallitusneuvos Raila Kangasperko) työ- ja elinkeinoministeriö, ylilääkäri Kari Kaukinen (asiantuntija Päivi Rothoff) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Jyrki Hollmén (asiantuntija Katja Leppänen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiamies Ilpo Mattila (lakimies Maire Lumiaho) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, apulaisjohtaja Marja Erkkilä (asiantuntijalääkäri Kari Haring) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, johtaja Kauko Passi (sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen (kehittämispäällikkö Jorma Palola) Kunnallinen työmarkkinalaitos) ja varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen Suomen Lääkäriliitto (lakimies Paula Ilveskivi Akava ry). (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 160 73854)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 19.12.2008 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten välinen työnjako opetusministeriössä. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa.

Muilta osin työnjako opetusministeriössä on seuraava:

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin käsittelee kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastolle, hallinto-osastolle ja kansainvälisten asiain sihteeristölle kuuluvat asiat sekä koulutus- ja tiedepolitiikan osastolle kuuluvat opintotukiasiat.

Opetusministeri Henna Virkkunen käsittelee muut opetusministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite). (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 18.12.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 77/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kuluttajan oikeudet). Ehdotettu uusi direktiivi korvaisi neljä nykyistä direktiiviä eli kotimyyntiä, etämyyntiä, kohtuuttomia sopimusehtoja ja kulutustavaran kauppaa koskevat direktiivit. Direktiiviehdotuksessa on suhteellisen vähän uutta sääntelyä. Pääosa säännöksistä vastaa asiallisesti nykyisiä. Merkittävin muutos on se, että lähes kaikki säännökset ovat täysharmonisoivia. Nykyiset direktiivit ovat minimisäädöksiä. (OM lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma 160 67672)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 78/2008) eduskunnalle ehdotuksesta direktiiviksi toisen, kolmannen ja kuudennen yhtiöoikeudellisen direktiivin yksinkertaistamiseksi. Ehdotuksen tarkoituksena on vähentää EU:n ja jäsenvaltioiden yhtiöoikeudellisesta sääntelystä yhtiöille aiheutuvia sulautumis- ja jakautumismenettelyn kustannuksia. Ehdotuksella poistetaan sellaisia päällekkäisiä ja tarpeettomia yksityiskohtaisten tietojen ilmoittamista koskevia vaatimuksia, joita sulautumiseen tai jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden on noudatettava. Lisäksi ehdotuksessa otetaan huomioon tietotekniikan kehityksen tarjoamat mahdollisuudet tietojen julkistamisen osalta. Ehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistöpäätös ja yhteispäätösmenettely. (OM lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 160 67664)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 79/2008) eduskunnalle ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston asetukseksi (luottolaitosluokitukset). Ehdotuksella on neljä yleistavoitetta: 1) varmistaa, että luottoluokituslaitokset pyrkivät välttämään toiminnassaan eturistiriitoja ja ottavat käyttöönsä menetelmät, joilla eturistiriidat ovat asianmukaisesti hallittavissa; 2) parantaa luottoluokituslaitosten käyttämiä menetelmiä ja luokitusten laatua; 3) lisätä avoimuutta asettamalla luottoluokituslaitoksille tiedonantovelvollisuuksia; 4) varmistaa, että rekisteröinti- ja valvontakehys toimii tehokkaasti ja että vältetään tilanne, jossa luottoluokituslaitokset saisivat mahdollisuuden valita sijaintipaikkansa sen mukaan, missä on niille itselleen edullisin sääntely. (VM neuvotteleva virkamies Minna Aaltonen 160 34939)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 80/2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin muuttaminen). Merkittävimmät muutokset koskevat tosiasiallisen edunsaajan määritelmää ja tunnistamista, maksuasiamiehen määritelmää ja säästöjen tuottamien tulojen määritelmiä. Lisäksi direktiivin ehdotetaan muutamia muitakin tarkistuksia. (VM ylitarkastaja Minna Korhonen 160 34735)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 81/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä annetun direktiivin 2002/15/EY muuttamisesta (kuljettajien työaikadirektiivi). Ehdotuksessa esitetään, että yrittäjäkuljettajien työaikasäätelystä luovuttaisiin. Samalla tehtäisiin vähäinen väljennys palkkakuljettajien yötyön enimmäisajan rajoitukseen. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 160 28503)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 18.12.2008 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Timo Oula ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.1.2009 lukien. (UM lähetystöneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaa 160 55410)

Oikeustieteen kandidaatti, ylijohtaja Antti Pelttari ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 1.1.2009 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään sisäasiainministeri Anne Holmlundin toimikauden ajaksi. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 160 42803)

Valtioneuvosto myönsi ylijohtaja Antti Pelttarille palkatonta virkavapautta sisäasiainministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden johtajan virasta 1.1.2009 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään siksi ajaksi, kun hän toimii ministerin toimikaudeksi nimitettävässä valtiosihteerin virassa. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 160 42803)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Hannamari Vuorinen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.2.2009 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Valtioneuvosto myönsi hallitussihteeri Eeva Mäenpäälle palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virasta 16.1.2009-31.12.2009. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

Oikeustieteen lisensiaatti, ympäristölakimies Klaus Mikael Metsä-Simola ympäristöministeriön hallitussihteerin virkaan 15.3.2009 lukien. (YM hallitusneuvos Aino Jalonen 040 078 9203)

Valtioneuvosto päätti 19.12.2008 seuraavat nimitysasiat:

Valtiosihteeri, VTM Heljä Misukka ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 19.12.2008 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään opetusministeri Henna Virkkusen toimikauden ajaksi. (OPM ylijohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 17.12.2008 seuraavia asioita:

Talousarvion momentilta 24.30.66. (Varsinainen kehitysyhteistyö; maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) Latinalaisen Amerikan alueellisen ja temaattisen yhteistyön vuoden 2008 myöntö- ja sopimusvaltuuksista 5 472 000 euron osoittaminen Keski-Amerikan integroidun ympäristö- ja maatalousyhteistyöhankkeen (FINNFOR) tukemiseen käytettäväksi vuosina 2009-2011. Costa Rica:ssa toimiva Trooppisen maatalouden tutkimus- ja opetuskeskus CATIE (Centro Agrónomico Tropical de Investigación y Enseñanza) osallistui strategian laatimiseen ja on suunnitellut Keski-Amerikan integroidun alueellisen ympäristö- ja maatalousyhteistyöhankkeen (FINNFOR). Hanke tähtää strategian mukaisesti alueen metsien hoitoon ympäristön kannalta kestävällä tavalla, jotta säilytettäisiin lajien monimuotoisuus ja vähennettäisiin aavikoitumista. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 160 55658)

Talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö; maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) Latinalaisen Amerikan alueellisen ja temaattisen yhteistyön vuoden 2008 myöntö- ja sopimusvaltuuksista 6,275 miljoonaa euron osoittaminen Suomen ja Andien yhteisön välisen Andien alueellisen ympäristöohjelman BioCANin toteuttamiseen vuosille 2009-2012. Kehitystavoite on köyhyyden vähentäminen ympäristön kestävän käytön ja suojelun kautta. Hanke edistää kansainvälisten biodiversiteettisopimusten ja alueellisten ohjelmien toimeenpanoa, ympäristöhallinnon kapasitointia alueellisella ja paikallistasolla, informaatioyhteiskuntaa ja alueellista integraatiota. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 160 55658)

Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Maailmanpankin Etelä-Sudanin yhteisrahastoon 2008-2011. Suomi ja muu kansainvälinen yhteisö on viime vuosina antanut mittavaa apua jälleenrakennukseen ja kehitykseen Sudanissa Maailmanpankin hallinnoimien yhteisrahastojen eli Multi-Donor Trust Fund (MDTF) rahastojen kautta. MDTF rahastot, Etelä-Sudanin (MDTF-S) ja Pohjois-Sudanin (MDTF-N), aloittivat toimintansa 2005. MDTF:iin suunnattavaa tukea ei voi korvamerkitä, vaan se ohjataan yhteisestä MDTF-S rahastosta eri ohjelmiin. Suomen tuki MDTF-S rahastoon vuosina 2008-2011 on 10,5 miljoonaa euroa. (UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen 160 56260)

Miljoonan euron myöntäminen Etiopialle kohdennetuista vuoden 2008 määrärahoista ja 10,5 miljoonan euron myöntäminen Etiopialle kohdennetuista vuoden 2008 myöntö- ja sopimusvaltuuksista käytettäväksi Benishangul-Gumuzin vesihuolto-, sanitaatio-, ja hygieniahankkeen toteutusvaiheeseen vuosina 2009-2013. Etiopia on yksi Suomen kahdeksasta pitkäaikaisesta yhteistyömaasta. Suomen prioriteettisektoreiksi Etiopiassa on sovittu vesi ja opetus. (UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen 160 56260)

Yhdeksän miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Tansanian paikallisten elinkeinojen kehittämishankkeen (DESEMP) toteutukseen vuosille 2009-2012. Tansania on yksi Suomen kahdeksasta pitkäaikaisesta yhteistyömaasta. Suomen tuki kohdistetaan Tansaniassa useille sektoreille, joista aluekehitys muodostaa yhden painopistealueen. (UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen 160 56260)

13 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Tansanian paikallishallintouudistus LGRP II:n uudelle vaiheelle vuosille 2009-2012. Suomen kehityspoliittisen ohjelman mukaisesti tasa-arvoisen ja kestävän aluekehityksen ja osallistavan paikallishallinnon tukeminen ovat Suomen Tansanian ohjelman keskiössä. Suomi on tukenut paikallishallinnon uudistamista jo vuodesta 1998 lähtien noin 11 miljoonalla eurolla. (UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen 160 56260)

Yhdeksän miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Tansania/Sansibarin kestävän maankäytön hallinnan ja ympäristönsuojelun tukihankkeelle (SMOLE II); tuen jatkoesitys vuosille 2009-2013. Tansania on yksi Suomen kahdeksasta pitkäaikaisesta yhteistyömaasta. Suomen tuki kohdistetaan Tansaniassa useille sektoreille, joista ympäristö muodostaa yhden painopistealueen. Sansibarin ja Suomen yhteistyö maankäytön ja ympäristönsuojelun alueella aloitettiin vuonna 1992. Vuodesta 2003 lähtien olemme tukeneet Tansania/Sansibarin kestävän maankäytön ja ympäristön hallinnan hanketta (Sustainable Management of Land and Environment, SMOLE). Toteutusvaiheelle vuosille 2005-2009 rahoitus oli 4,5 miljoonaa euroa. (UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen 160 56260)

Viiden miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Mosambikin maaseutusektorin yhteisrahasto PROAGRI II:n tuelle vuodelle 2010. Mosambik on yksi Suomen kahdeksasta pitkäaikaisesta yhteistyömaasta. Suomen tuki keskitetään budjettituen lisäksi kolmelle sektorille (opetus, terveys ja maatalous). Maataloussektorin lisäksi Suomi tukee maaseutukehitystä erillisen maaseutukehityshankkeen, sekä ensi vuonna käynnistyvän uuden, osaksi projektimuotoisen, metsäalan yhteistyön kautta. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 160 56235)

Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista. Asetuksella säädetään, mitkä hätäkeskuslaitoksen suoritteet ovat maksullisia ja mistä suoritteesta maksu määrätään omakustannusarvon perusteella sekä mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (SM neuvotteleva virkamies Johanna Hakala 160 42957)

Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta. Opiskelijalle myönnettävän ensimmäisen oleskeluluvan maksua nostetaan 55 eurosta 100 euroon, sillä nykyinen maksu on selvästi alle valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisen omakustannushinnan. Muihin Maahanmuuttoviraston suoritteista perittäviin maksuihin ei tässä vaiheessa tule muutoksia. Maahanmuuttoviraston maksulliset suoritteet tarkistetaan kokonaisuudessaan vuoden 2009 aikana, kun Maahanmuuttovirastossa otetaan käyttöön ulkomaalaisasioiden sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä (UMA). Tavoitteena on vuoden 2010 alusta siirtyä pääsääntöisesti omakustannusarvon mukaisiin maksuihin. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (SM lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola 160 43985)

Karjalan Prikaatin ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Karjalan Prikaati vuokralaisena allekirjoitti 14.11.2008 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Valkealan varaston alueelle rakennettavien varastojen uudis- sekä perusparannusrakennushankkeen ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan investointiesityksen 23.10.2008. Hanke liittyy puolustusministeriön räjähdepäätöksen edellyttämään räjähdeturvallisuuden kuntoon saattamiseen sekä puolustusvoimien varastoinnin kehittämiseen ja keskittämiseen. Hanke on arvioitu valmistuvaksi kokonaisuudessaan 30.8.2010. Vuokra-aika alkaa 1.9.2010. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 7 000 000 euroa (ALV 0%, hintataso 4/2008). Valkealan varaston perusparannettavien varastorakennusten nykyinen pääomavuokra on 19 650 euroa/vuosi ja nykyiset ylläpitokustannukset ovat 39 752 euroa/vuosi. Nykyiset toimitilakustannukset ovat yhteensä 59 402 euroa/vuosi, joka tarkoittaa 3,79 euroa/hu-m2/kuukausi. Rakentamisen myötä pääomavuokra kasvaa 464 969 euroa/vuosi ja ylläpitovuokra 61 176 euroa/vuosi (hinnat ALV 0%). Pääomavuokrakustannukset hankkeen valmistumisen jälkeen ovat 1.9.2010 lähtien 484 619 euroa/vuosi (ALV 0%). Hankkeen valmistuttua tulevat toimitilakustannukset olemaan yhteensä noin 585 547 euroa/vuosi, joka tarkoittaa 17,65 euroa/hu-m2/kuukausi (hinnat ALV 0%). (PLM erityisasiantuntija Kai Heng 160 88227)

Itä-Suomen Huoltorykmentin ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Itä-Suomen Huoltorykmentti vuokralaisena allekirjoitti 6.11.2008 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Hartolan varaston, Rakalin alueelle, rakennettavien varastojen uudisrakennushankkeen ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan investointiesityksen 13.11.2008. Hanke liittyy puolustusministeriön räjähdepäätöksen edellyttämään räjähdeturvallisuuden kuntoon saattamiseen sekä puolustusvoimien varastoinnin kehittämiseen ja keskittämiseen. Hanke toteutetaan vaiheittain. Hanke on arvioitu valmistuvaksi kokonaisuudessaan 12.10.2012. Vuokra-aika alkaa vaiheittain 1 A 1.8.2010, 1 B 1.2.2011, 1 C 1.10.2011, 2 A 1.2.2012 ja 2B 1.10.2012. Hankkeen tavoitehintaarvio on 36 000 000 euroa (ALV 0%, hintataso 10/2008). Rakentamisen myötä pääomavuokra kasvaa 2 400 318 euroa/vuosi ja ylläpitovuokra 91 376 euroa/vuosi (hinnat ALV 0%). Hankkeen valmistuttua tulevat toimitilakustannukset olemaan yhteensä noin 2 491 694 euroa/vuosi, joka tarkoittaa 18,25 euroa/hu-m2/ kuukausi (hinnat ALV 0%). (PLM erityisasiantuntija Kai Heng 160 88227)

Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista. Maistraattien suoritteille ja Väestörekisterikeskuksen suoritteille annetaan erilliset asetukset vuoden 2009 talousarvioehdotukseen perustuen. Väestörekisterikeskuksen tietopalvelun eräitä hintoja tarkistetaan kustannusvastaavuuteen perustuen. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa 31.12.2010 saakka. (VM hallitusneuvos Leena Lehtonen 160 32234)

Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista. Maistraattien suoritteille ja Väestörekisterikeskuksen suoritteille annetaan erilliset asetukset vuoden 2009 talousarvioehdotukseen perustuen. Maistraattien eräiden erillispalvelujen sekä asiakirjapalvelujen maksuja korotetaan omakustannushintatutkimukseen perustuen ja kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa 31.12.2010 saakka. (VM hallitusneuvos Leena Lehtonen 160 32234)

Valtiovarainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta. Edunvalvontapalveluiden tuottajalle maksettiin vuonna 2008 korvauksena palvelujen tuottamisesta aiheutuneista nettokustannuksista enintään puolet, vähintään kuitenkin 70 euroa ja enintään 240 euroa edunvalvontaa kohti vuoden 2007 tilinpäätöstietojen perusteella valtion talousarviossa tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Edunvalvontapalveluksen tuottajalle vuonna 2008 suoritettuja ja vuoden 2007 tilinpäätöstietojen perusteella määräytyneitä korvauksia tulee tarkistaa siltä osin, kuin vuoden 2008 tilinpäätöstietojen perusteella laskettavat korvaukset palvelujen tuottamisesta ylittävät vuonna 2008 jo maksetut korvaukset. Tarkistusta suoritetaan vähintään 10 euron ylityksestä enintään 40 euron ylitykseen saakka edunvalvontaa kohti. Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun uuden lain (575/2008) perusteella edunvalvontapalvelujen järjestäminen siirtyy kunnilta oikeusaputoimistojen tehtäväksi. Laki tulee voimaan 1.1.2009. Siltä osin kuin edunvalvontapalvelun tuottaja ei ole vielä vaihtunut uuden lain mukaiseksi, tulee valtiovarainministeriön edelleen suorittaa korvauksia edunvalvontapalvelun tuottajalle, kuitenkin enintään 31.3.2009 saakka. Korvauksena suoritetaan palvelujen tuottamisesta aiheutuneista nettokustannuksista enintään puolet, vähintään kuitenkin 70 euroa ja enintään 240 euroa edunvalvontaa kohti vuoden 2008 tilinpäätöstietojen perusteella, palvelujen tuottamista vastaavalta ajalta. Korvausten tarkistukset ja vuoden 2009 korvaukset suoritettaisiin kesäkuussa 2009. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa 30.6.2009 saakka. (VM hallitusneuvos Leena Lehtonen 160 32234)

Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta. Asetuksella säädetään, mitkä tullilaitoksen suoritteet ovat valtion maksuperustelaissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ja mistä suoritteista peritään maksu liiketaloudellisin perustein. Eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain nojalla määritetään Tullihallituksen ennakkoratkaisuista perittävät maksut; perusteet vastaavat nykyistä käytäntöä. Tullihallitus on toimivaltainen päättämään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä tarkoitetuista maksuista lainkohdassa säädetyin edellytyksin. Asetuksen maksutaulukossa määrätään julkisoikeudellisista suoritteista perittävät kiinteät maksut, jotka on tarkistettu vastaamaan omakustannusarvoa. Eräistä suoritteista perittäisiin kuitenkin omakustannusarvosta poikkeava maksu. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa 31.12.2010 saakka. (VM finanssineuvos Sakari Alasalmi 160 34738)

Uudenmaan veroviraston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa Helsingin Pasilassa Ratapihantie 7:ssä sijaitsevia toimitiloja koskeva vuokrasopimus, joka käsittää 16 936,33 m2:n vuokraamisen viiden vuoden pituiseksi sopimuskaudeksi. Toimitilat muodostuvat Pasilan virastokeskuksessa Ratapihantie 7:ssä sijaitsevien nykyisten toimitilojen uudelleen vuokraamisesta sekä ko. kiinteistössä sijaitsevien lisätilojen käyttöön ottamisesta. Toimitilat peruskorjataan. Keskimääräinen vuokra on 13,89 euroa/m2/kuukausi ja toimistotilojen osalta 15 euroa/m2/kuukausi. Sopimus alkaa 1.1.2009 ja on voimassa 31.12.2013 saakka. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

Verohallinnon oikeuttaminen uusimaan Senaatti-kiinteistöjen kanssa Helsingissä Haapaniemenkatu 4:n virastotalossa sijaitsevia toimitiloja koskeva vuokrasopimus, joka käsittää 9275 m2:n vuokraamisen viiden vuoden pituiseksi sopimuskaudeksi. Tiloissa toimivat mm. Verohallitus, veronkantokeskus ja hallintopalvelu. Tilojen vuokra on 14,42 euroa/m2/kuukausi. Vuokran lisäksi vuokralainen maksaa verollisen sähkömaksun 4 637,50 euroa/kuukausi ja parkkipaikoista hieman alle 4 000 euroa kuukaudessa. Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina. Sopimus alkaa 1.1.2009 ja on voimassa 31.12.2013 saakka. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

Helsingin maistraatin toimitilojen vuokrasopimukseen sitoutuminen. Helsingin maistraatin nykyisten toimitilojen Albertinkatu 25 virastotalossa Helsingissä vuokrasopimus on tarkoitus uusia toimitiloihin tehtävän saneerauksen vuoksi. Vuokrasopimus tehdään kymmeneksi vuodeksi. Vuokranantaja on Senaatti-kiinteistöt. Kymmenen vuoden vuokrasopimuksen arvo on 5 960 000 euroa. Vuokrataso nousee noin 8 100 euroa/kuukausi. (VM neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto 160 32233)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 4 § 2 momentti kumotaan ja asetukseen lisätään uusi 4 a §, jossa määritellään maksuperusteet luovutettaessa tiettyjä aineistoja ja niiden käyttöoikeuksia valtion viranomaisille viranomaiskäyttöön. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa 31.12.2009 saakka. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 160 52709)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista. Nykyinen asetus on voimassa 31.12.2008 saakka. Voimassa oleva asetus korvataan uudella vuoden 2009 loppuun voimassa olevalla ministeriön asetuksella. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Rautatieviraston maksuista. Nykyinen asetus on voimassa 31.12.2008 saakka. Asetuksen 2 §:n 4 kohtaan tehdään vähäinen tekninen muutos. Muutoin asetusta ei muuteta. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa 31.12.2009 saakka. (LVM hallitusneuvos Pekka Kouhia 160 28612)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista. Nykyinen asetus on voimassa vuoden 2008 loppuun. Asetusta tarkennetaan ja selkeytetään. Suoritteiden yleinen maksutaso säilyy ennallaan. Myös koko maksukertymän arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin 2007-2008. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa 31.12.2009 saakka. (LVM kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Finnvera Oyj:n korkotuettomien investointi- ja käyttöpääomalainojen ja takausten myöntämisvaltuuden korottaminen vuodelle 2008. Finnvera Oyj:n vuodelle 2008 myöntämien korkotuettomien investointi- ja käyttöpääomalainojen ja takausten määrää korotetaan 33 000 000 eurolla siten, että Finnvera Oyj voi myöntää vuonna 2008 korkotuettomia investointi- ja käyttöpääomalainoja ja takauksia yhteensä enintään 661 000 000 euroa. Finanssikriisin seurauksena Finnvera Oyj:n tuotteiden kysyntä on lisääntynyt merkittävästi loppuvuonna 2008. Rahoituskysyntä on myös siirtynyt käyttöpääomarahoitukseen. Aikaisemmin myönnetyt valtuudet eivät ole riittäviä lisääntyneen kysynnän takia. Ilman korotusta rahoituspäätöksiä ei voida tehdä tarvittavaa määrää, vaan niitä jouduttaisiin lykkäämään ensi vuodelle. Tässä taloudellisessa tilanteessa päätösten lykkäämistä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena. (TEM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 010 60 64938)

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2009 talousarvion vahvistaminen. Valtion ydinjätehuoltorahaston hallintokulut vuonna 2009 olisivat talousarvioehdotuksen mukaan kaikkien kolmen erillisrahaston osalta yhteensä 135 157,00 euroa. Tähän sisältyy Varautumisrahaston talousarvio-osassa Valtiokonttorin sijoitustoimintapalkkiota varten tehty 29 000 euron varaus. Hallintokulut kasvaisivat edelliseen talousarvioon nähden 11 744,00 euroa. Rahaston taseen loppusumma tilikauden 2007 päättyessä oli noin 1,6 miljardia euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti 010 60 64836)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista. Asetus korvaa Kansanterveyslaitoksen maksullisista suoritteista annetun päätöksen ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen. Asetuksessa määritellään maksulliset suoritteet sekä maksujen perusteet. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa 31.12.2010 saakka. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 73800)

Vuoden 2008 talousarvion momentin 33.10.51 (Lapsilisät) 1 414 600 000 euron arviomäärärahan ylittäminen 1 000 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu vuonna 2008 syntyneiden lasten ennakoitua suuremmasta lukumäärän kasvusta sekä maahanmuuttajien lasten lukumäärän kasvusta. (STM finanssisihteeri Tuula Karhu 160 74354)

Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista. Nykyinen asetus on voimassa vuoden 2008 loppuun. Maksujen määräytymistä on täsmennetty siten, että niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat moottorikelkkaurien ylläpidosta, ei enää jatkossa oteta huomioon maastoliikenteen uralupien maksun määräämisessä. Tästä syystä julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut pysyisivät uudessa asetuksessa pääsääntöisesti ennallaan. Asetuksessa on myös varauduttu ns. mobiililuvista perittäviin maksuihin, jotka koskevat sähköisellä viestintävälineellä annettavia maastoliikennelupia. Asetukseen lisätään määräykset viivästyskoron perimisestä. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa vuoden 2011 loppuun. (YM talousjohtaja Oili Hintsala 040 546 1483)

Valtion vuoden 2007 talousarvion momentilla 35.10.60 (Siirto öljysuojarahastoon) olevan 2 300 000 euron määrärahan siirtäminen öljysuojarahastoon. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti öljyn pilaaman maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 050 525 0891)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 15.12.2008

Hallitus sai selvityksen SATA-komitean työn etenemisestä

Hallitus sai maanantaina 15. joulukuuta selvityksen sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmistelevan komitean (SATA) työn etenemisestä. Hallitus toteaa, että komiteassa esillä olevat linjausehdotukset ovat oikeansuuntainen vastaus toimeksiantoon. Ne tarjoavat mahdollisuuden korjata perusturvassa olevia epäkohtia. Lisäksi ne kannustavat työn tekoa ja parantavat muutenkin työttömien työllistämisedellytyksiä.

Osa komitean ehdotuksista, kuten aikuiskoulutusta ja työvoimapolitiikkaa koskevat ehdotukset, liittyvät vireillä oleviin uusiin elvytystoimenpiteisiin. Samalla ne ovat kytkeytyneet toimeentuloturvaa koskeviin osiin ehdotuskokonaisuudessa. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista tarkastella komitean ehdotuksia ja uusia elvytysratkaisuja samanaikaisesti ja kiirehtiä niiden toimeenpanoa tältä osin.

Selvitystyötä varten hallitus pidentää komitean työskentelyaikaa linjausten valmistelemiseksi tammikuun 2009 loppuun asti. Linjausten pohjalta hallitus määrittelee kantansa uudistuksen rahoitukseen ja aikatauluun kehysriihessä keväällä 2009. Komiteatyö jatkuu toimeksiannon mukaisesti vuoden 2009 loppuun saakka.

Hallitus käynnisti hallitusohjelmaan kirjatun sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen heti kautensa alussa. Valtioneuvosto asetti komitean valmistelemaan uudistusta 14.6.2007. Sosiaaliturvan uudistamiskomitean puheenjohtajaksi nimitettiin valtiotieteen tohtori Markku Lehto ja varapuheenjohtajaksi alivaltiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä.

Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on työn kannustavuuden parantaminen, köyhyyden vähentäminen ja riittävän perusturvan tason turvaaminen kaikissa elämäntilanteissa. Työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä arvioidaan verotuksen, perusturvan (mukaan lukien asumistuki) sekä työttömyysturvan uudistaminen.

Lisää aiheesta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla: http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/sostu/sosiaaliturvauudistus/index.htx

Lisätietoja: komitean puheenjohtaja Markku Lehto, p. 050 555 1333

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 16.12.2008

Hallitus käsitteli tuottavuusohjelmaa

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli tiistaina 16. joulukuuta valtion hallinnon tuottavuusohjelmaa vuosille 2012-2015. Edellisen käsittelyn jälkeen tehdyssä valmistelussa ministeriöiden kannat ovat lähentyneet toisiaan. Ohjelman valmistelua ministeriökohtaisesti päätettiin jatkaa. Tuottavuusohjelman lopullisesta sisällöstä ja tuottavuustavoitteiden kohdentamisesta päätetään hallituksen kehysriihessä maaliskuussa 2009.

Lisätietoja: budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö, p. (09) 160 33036

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 18.12.2008

Ministeri Pekkarinen: ansiottomia Windfall-voittoja leikkaamalla voidaan estää sähkön hinnan nousu

Hallitus on tänään talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa keskustellut elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen esityksestä päästökaupasta johtuvien ansiottomien voittojen, ns. Windfall-voittojen, leikkaamiseksi. Ministeri Pekkarisen johdolla on valmisteltu sellaisia vaihtoehtoisia malleja, joilla voitaisiin samalla hillitä tulevia sähkön hinnannousuja.

- Näiden Windfall-voittojen kohtelun kantavana periaatteena tulisi olla voittojen palauttaminen sopivalla tavalla sähkön käyttäjille tai veronmaksajille. Yhtenä vaihtoehtona on rahojen ohjaaminen kantaverkkoyhtiö Fingridille, jolloin voitot laskevat sähkönhintaa hyödyttäen suoraan sähkönkäyttäjiä, Pekkarinen linjaa.

- Tärkeää olisi ohjata järjestelmää siten, että saamme Suomeen lisää investointeja uusiutuviin energialähteisiin. Leikkaustoimien ulkopuolelle tulee jättää muun muassa teollisuuden oma osakkuussähkö ja pienvesivoima, korostaa Pekkarinen.

Vuonna 2005 alkaneella EU-laajuisella päästökaupalla on huomattavat vaikutukset sähkömarkkinoille.

- Sähkön tukkuhinta nousi viime vuoden aikana voimakkaasti, vaikka sähkön tuotantokustannukset eivät Pohjoismaissa juurikaan muuttuneet. Päästönkauppa on tuonut mukanaan suuruusluokaltaan satojen miljoonien eurojen voitot sähköntuottajille, laskee Pekkarinen.

Päästökaupasta johtuvat ansiottomat voitot perustuvat päästökaupan vaikutukseen sähkön tukkuhintaan. Tukkuhinta muodostuu pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla kullekin tunnille muuttuvilta tuotantokustannuksiltaan kalleimman sähköä tuottaneen voimalaitoksen, rajatuotantomuodon, kustannusten mukaisesti. Markkinamekanismi ohjaa voimalaitosten käyttöä siten, että voimalaitosten ajojärjestys perustuu laitosten muuttuvien tuotantokustannusten edullisuusjärjestykseen.

Tanskan ja Suomen hiililauhde on pääosan ajasta rajatuotantomuoto, joten markkinahinnan muodostuminen perustuu sen muuttuviin kustannuksiin. Rajatuotantomuotoa edullisemmille tuotantoteknologioille, pohjoismaisilla markkinoilla erityisesti vesi- ja ydinvoimalle, syntyy rajakustannushinnoitteluun perustuvassa järjestelmässä merkittäviä taloudellisia etuja.

Suurin osa pohjoismaisesta tuotannosta on päästötöntä vesi- ja ydinvoimaa eivätkä näiden tuotantomuotojen kustannukset mitenkään muutu päästökaupan vaikutuksesta.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta ei ottanut vielä kantaa esityksiin. Asian valmistelua jatketaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla.

Lisätiedot: elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, p. 050 511 3097, elinkeinoministerin erityisavustaja Jyrki Peisa, p. 050 364 0836, teollisuusneuvos Arto Lepistö, TEM, p. 010 606 4810 ja ylitarkastaja Pekka Tervo, TEM, p. 010 606 4796

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriö julkisti 18.12.2008 oikaisuvaatimustoimikunnan mietinnön. Toimikunnan mukaan oikaisuvaatimusjärjestelmän asemaa ja merkitystä oikeusturvakeinona tulisi vahvistaa. Tähän pyrittäisiin muun muassa laajentamalla oikaisuvaatimuksen käyttöä nykyistä useammille hallinnon osa-alueille. Lisäksi oikaisuvaatimuksen vireille tulosta, käsittelystä ja päätöksenteosta tulisi säätää nykyistä paremmin ja selkeämmin laissa. Toimikunta katsoo, että hallintolakiin tehtävillä muutoksilla selkeytettäisiin järjestelmää ja parannettaisiin mahdollisuuksia toimia joustavasti ja tehokkaasti hallintopäätösten virheiden oikaisemisessa. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Komiteanmietintoja/Komiteanmietintojenarkisto/Komiteanmietintoja2008/1229445036541. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Leena Halila, p. (09) 160 67740, oikeusministeriö.

Maksupalvelut-työryhmä luovutti mietintönsä 18.12.2008 oikeusministeriölle. Työryhmä ehdottaa säädettäväksi maksupalvelulain, jolla pantaisiin täytäntöön EU:n maksupalveludirektiivin säännökset. Uusi laki koskisi muun muassa pankkien ja luottokorttiyhtiöiden sekä osittain myös teleyhtiöiden tarjoamia maksupalveluja. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2009. Työryhmän mukaan maksujen välitystä EU:n alueella tulisi tehostaa ja nopeuttaa. Uudistuksen myötä esimerkiksi tilisiirrot ja suoraveloitusmaksut olisi toteutettava EU- ja ETA-alueella nykyistä nopeammin. Samalla maksajan suoja virhetilanteissa paranisi. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/1229445039085. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, p. (09) 160 67719 ja EU-asiantuntija Tia Möller, p. (09) 160 67751, oikeusministeriö.

Opetusministeriö julkisti 17.12.2008 Museovirasto-selvityksen seurantaryhmän ehdotuksen. Seurantaryhmä esittää Museoviraston nimeä muutettavaksi Suomen kulttuuriperintökeskukseksi, joka kuvaisi paremmin viraston laajaa tehtäväkenttää. Seurantaryhmän esitykset keskittyvät Museoviraston toiminnan vaikuttavuuden parantamiseen, organisaation kehittämiseen ja toiminnan taloudellisuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Seurantaryhmä esittää muun muassa kokoelmien ja tietoaineistojen saatavuuteen liittyvää asiantuntemusta koottavaksi uuteen Tietopalvelu-osioon sekä Museoviraston aluetoimistoverkostoa täydennettäväksi Itä- ja Pohjois-Suomen toimistoilla vuoden 2010 loppuun mennessä. Seurantaryhmän raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/tr36.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Hannele Koivunen, p. (09) 160 77070 ja ylitarkastaja Päivi Salonen, p. (09) 160 77431, opetusministeriö.

Eläinlääkintähuoltolakiesityksen jatkovalmistelun työryhmä luovutti ehdotuksensa 17.12.2008 maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Eläinlääkintähuoltolain uudistamisen tavoitteena on lisätä eläinten hyvinvointia ja ennaltaehkäisevää toimintaa eläinlääkintähuollossa. Ennaltaehkäisyllä vähennetään eläinten sairauksia ja niistä aiheutuvia ongelmia sekä lisätään eläinten hyvinvointia. Painopistettä eläinlääkintähuollossa halutaan siirtää jälkivalvonnasta eläinten terveydenhuoltoon. Samalla parannetaan suomalaisen maa- ja elintarviketalouden eettistä hyväksyttävyyttä, taloudellista tuloksellisuutta ja elintarviketurvallisuutta. Työryhmän ehdotus on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5gtVvmZ1L/5D82o1yEs/Files/CurrentFile/elainlaakintahuoltotyoryhma.pdf. Lisätietoja antaa osastopäällikkö Matti Aho, p. (09) 160 53380 tai 040 516 9857, maa- ja metsätalousministeriö.

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmä luovutti loppuraporttinsa 16.12.2008 maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Työryhmä ehdottaa uudistuksia erityisesti nuorten porotalousyrittäjien tukemiseen. Työryhmä esittää muun muassa, että nuorten porotalousyrittäjien lisäporojen hankintaa tuettaisiin valtionlainoituksen lisäksi avustuksella sekä muutoksia moottorikelkan ja mönkijän hankinnan tukemiseen. Loppuraportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5uWasqT21/5D6KknxNH/Files/CurrentFile/trm10_2008.pdf. Lisätietoja antavat osastopäällikkö Hannu Linjakumpu, p. 040 848 1962, TE-keskus ja neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen, p. 040 524 6112, maa- ja metsätalousministeriö.

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä liikennejärjestelmän parantamiseksi pohtinut selvitysmies luovutti raporttinsa 12.12.2008 liikenneministeri Anu Vehviläiselle. Selvitysmies Risto Kulmala esittää, että turvallisuutta edistetään lisäämällä ajantasaista tiedotusta esimerkiksi liikennetilanteesta, kelistä ja säästä sekä tie- ja katuverkkojen kunnosta. Tietoa välitetään muun muassa muuttuvien opastetaulujen ja liikennemerkkien avulla. Selvitysmies ehdottaa myös, että tiedonkulun edistämiseksi viranomaisten yhteistyöhön perustuvaa häiriötilanteiden hallintaa tehostetaan. Kulmala esittelee raportissaan laajasti toimintamalleja älykkään liikenteen käyttöönoton edistämiseksi ja käyttöönoton esteiden poistamiseksi ja toiminnan organisoimiseksi. Raportti on osoitteessa http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/view/691066. Lisätietoja antaa selvitysmies Risto Kulmala p. 020 722 4990 tai 040 502 6254.

Tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmistellut työryhmä luovutti loppuraporttinsa 18.12.2008 peruspalveluministeri Paula Risikolle. Työryhmä ehdottaa tupakkalakia muutettavaksi niin, että tupakkatuotteita ei saisi pitää näkyvästi esillä tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikoissa. Samalla kiellettäisiin tupakkatuotteiden maahantuonti, ostaminen ja hallussapito alle 18-vuotiaalta henkilöltä ja myyntiä koskevien säännösten rikkominen muuttuisi rikokseksi. Nuuskalle työryhmä ehdottaa täyskieltoa. Työryhmä ehdottaa myös, ettei tupakointitiloja saisi perustaa alaikäisten käytössä oleviin sisätiloihin eikä ulkoalueille tai erilaisten ilmanvaihtoaukkojen lähelle, eikä sairaaloiden ja terveyskeskusten sisätiloihin tai ulkoalueille. Loppuraportti on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tervh/thedi/tupakka.htx.i1347.pdf. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Ilkka Oksala, p. (09) 160 73165 ja neuvotteleva virkamies Olli Simonen, p. (09) 160 74376, sosiaali- ja terveysministeriö.

Pandemiavarautumisen suojain- ja lääkevarautumisen tarpeita selvittänyt työryhmä luovutti raporttinsa 16.12.2008 peruspalveluministeri Paula Risikolle. Työryhmän mukaan influenssapandemian uhka on edelleen todellinen ja siihen on varauduttava sekä infrastruktuuria että varmuusvarastointia kehittämällä. Terveydenhuollon henkilöstön riittävyydestä ja työkyvystä huolehtiminen on tärkeää koko väestön suojelemiseksi ja sairastuneiden hoitamiseksi. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/200812/hl1229520062143/passthru.pdf. Lisätietoja antavat lääkintöneuvos Merja Saarinen, p. (09) 160 74030 ja lääkintöneuvos Jouko Söder, p. (09) 160 74363, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.