Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 50/2008

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 11.12.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta. Eräitä rikosvahinkolaissa säädettyjä rahamääriä tarkistetaan elinkustannusten nousua vastaavasti. Tarkistamisesta arvioidaan aiheutuvan valtiolle runsaan 200 000 euron vuotuinen lisäkustannus. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (OM lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen 160 67713)

Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtiokonttoriin perustetaan koko valtionhallintoa palveleva Valtion IT-palvelukeskus. Valtion IT-palvelukeskus tuottaa asiakkaiden kanssa sovitut ministeriöiden yhteiset tieto- ja viestintätekniikkapalvelut sekä koko valtionhallinnolle tarjottavat yhteiset tai laajaan käyttöön valtionhallinnolle tarjottavat tieto- ja viestintätekniikkapalvelut. Valtion IT-palvelukeskus voi tuottaa ministeriöille sopimusperusteisesti myös muita tieto- ja viestintätekniikkapalveluita. Valtiovarainministeriön valtion IT-toiminnan kehittämiseen liittyvistä tehtävistä yhteisten IT-palveluiden kehittämistehtävät sekä näihin liittyvät palvelutuotannon tehtävät siirtyvät Valtion IT-palvelukeskuksen hoidettaviksi. Tällaisia tehtäviä ovat ns. ValtIT- hankkeisiin liittyvät tietojärjestelmä- ja IT-palveluiden kehittämishankkeet ja näihin liittyvät palvelutuotannon tehtävät. Valtiovarainministeriön vastuulle jäävät esiselvitystehtävät sekä näiden pohjalta tehtävät uusien hankkeiden käynnistyspäätökset ml. niihin liittyvien investointien rahoitus. Valtiovarainministeriön yhteydessä toimiva valtioneuvoston tietohallintoyksikkö siirtyy Valtion IT-palvelukeskukseen, jolloin valtioneuvoston kanslian, valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden tehtäväksi jää palveluiden tilaaminen Valtiokonttorilta. Yliopistojen tutkintouudistuksen vuoksi tarkennetaan asetuksen 11 §:n 2 momenttia. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 160 33043)

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksesta kumotaan valtioneuvoston tietohallintoyksikköä koskevat säännökset yksikön siirtyessä valtiokonttorin yhteyteen. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 160 33043)

Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä. Valtion virkaehtosopimuslaissa, kunnallisessa virkaehtosopimuslaissa ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetussa laissa säädetyt ja valtioneuvoston 22.12.2005 tekemällä päätöksellä viimeksi tarkistetut hyvityssakkojen enimmäismäärät tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (VM neuvotteleva virkamies Mika Saarinen 160 34914)

Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Tuettavaa peltosalaojitusta koskevaa asetusta muutettiin syksyllä siten, että salaojasuunnitelmien laatijoilta edellytetään tutkintotodistus Opetushallituksen hyväksymän maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinnon salaojitusosiosta siten, että suunnittelijalla on oltava tutkintotodistus viimeistään 1.5.2010. Asetusta täsmennetään siten, että tutkintotodistusta koskevaa vaatimusta sovelletaan vasta sellaisiin hakemuksiin, jotka tulevat vireille aikaisintaan 1.5.2010. Asetus tulee voimaan 17.12.2008. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 160 54298)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta. Lihan kuljetusavustus on osa EY:n komission hyväksymää pohjoisen tuen järjestelmää. Kuljetusavustusta maksetaan tuotantopaikan sijainnista riippuen 38,26-153,24 euroa tonnilta ja yhteensä enintään 0,19 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 17.12.2008. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että tukea alennetaan 287 euroon hehtaarilta. Tuki voidaan maksaa 118 eurolla hehtaarilta korotettuna viljelijöille, jotka ovat tehneet tuotannon markkinoinnista kirjallisen viljelysopimuksen. Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella maksetaan lisätukea viljelijöille, joilla on kirjallinen viljelysopimus, 83 euroa ja muulle tuotannolle 58 euroa hehtaarilta. Asetus tulee voimaan 17.12.2008. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 160 52657) Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuen valvonnasta. Asetuksella säädetään tarkastuksista, niiden suorittamisesta sekä seuraamuksista, jotka aiheutuvat tuen ehtojen laiminlyönneistä. Asetus tulee voimaan 17.12.2008. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista. Laki työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista (796/2008) tulee voimaan 1.1.2009. Lailla on uudistettu em. virastojen organisaatiota vastaamaan paremmin 1.1.2008 aloittaneen työ- ja elinkeinoministeriön organisaatiota. Samalla virastojen nimet muutetaan vastaamaan yleishallinnollisesta ohjauksesta vastaavan ministeriön nimeä. Lain 6 §:n mukaan keskuksen virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja virkoihin nimittämisestä sekä keskusten lukumäärästä, toimialueista, organisaatiosta, keskuksen yhteydessä toimivista neuvottelu- ja toimikunnista, johtamisesta, virkavapauden myöntämisestä ja sijaisuudesta ja valtion edustamisesta tuomioistuimissa ja virastoissa säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lain 11 §:n mukaan toimistojen osalta vastaavista toimistoja koskevista asioista säädetään niin ikään valtioneuvoston asetuksella. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (TEM hallitusneuvos Matti Ilonen 010 60 49003)

Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään tarkemmin valtion talousarvion momenttien 32.30.40 (Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin) ja 32.30.47 (Avustus elinkeinopolitiikkaa edistäville järjestöille) perusteella myönnettävien valtionavustusten myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (TEM neuvotteleva virkamies Raila Kehälinna 010 60 64687)

Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. EteläAfrikka ja Kenia nostetaan Kiinan ja Kolumbian kanssa korkeimpaan tukiluokkaan. Tämän lisäksi Etiopia, Filippiinit ja Venäjä muodostaisivat oman uuden tukiluokkansa, jossa tuki on 3800 euroa nykyisen 3 000 euron sijasta. Muiden maiden osalta (Intia ja Thaimaa) tuki on edelleen 3 000 euroa ja Viron osalta 1 900 euroa. Muutoksella tuen osuus perheelle syntyvistä adoptiokustannuksista jakautuu nykyistä huomattavasti tasaisemmin. Adoptiotukea on ryhdytty maksamaan joulukuun alusta 2002 lukien. Tuen suuruutta ei ole kertaakaan muutettu. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 160 74360)

Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2009. Asumistuen määräytymisperusteet on annettava vuosittain. Tuensaajien määrän arvioidaan kasvavan noin 5 000:lla vuoden 2008 lopusta ja olevan noin 144 000 vuoden 2009 lopussa. Keskimääräisen asumistuen arvioidaan nousevan vuoden 2008 lopun 246 eurosta 259 euroon vuoden 2009 loppuun mennessä. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (STM johtaja Kari Ilmonen 160 74393)

Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta. Avokuntoutuksena annettavan 15 hoitokerran sarjan enimmäishinta korotetaan 620 eurosta 652 euroon ja kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enimmäishinta 930 eurosta 978 euroon. Muilta osin asetus on asiallisesti samansisältöinen kuin asetus vuonna 2008. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja se on voimassa 31.12.2009 saakka. (STM vanhempi hallitussihteeri Anne-Marie Brisson 160 74355)

Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta. Asetus on asiallisesti samansisältöinen kuin vuonna 2008. Kertasuorituksena myönnettävän rintama-avustuksen määrä pysyy vuoden 2008 tasolla eli 455 eurossa. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja se on voimassa 31.12.2009 saakka. (STM vanhempi hallitussihteeri Anne-Marie Brisson 160 74355) Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2009. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain omistusomakotitalossa asuvan asumistuensaajan hyväksyttävät lämmitys- vesi- ja kunnossapitokustannukset. Lisäksi valtioneuvosto vahvistaa eläkkeensaajan asumistukea saavan asumismenojen hyväksyttävät enimmäismäärät. Eläkkeensaajan lämmitys- sekä vesinormia korotetaan kustannusten nousua vastaavasti. Korotus on lämmitysnormissa 0,24 euroa/m2/kuukausi ja vesinormissa 2,68 euroa/henkilö/kuukausi. Kunnossapitonormia, keskuslämmitystä vailla olevien talojen lämmitysnormia ja vesijohtoa vailla olevien asuntojen vesinormia korotetaan kansaneläkeindeksin muutosta vastaavasti 4,6 prosenttia. Myös asumismenojen hyväksyttäviä enimmäismääriä korotetaan kansaneläkeindeksin muutosta vastaavasti 4,6 prosenttia. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja se on voimassa 31.12.2009 saakka. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 11.12.2008 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2007 johdosta pöytäkirjaan. Eduskunta on hyväksynyt pankkivaltuuston kertomuksen sekä talousvaliokunnan asiasta antaman mietinnön ja lähettänyt sen kirjelmällään valtioneuvostolle tiedoksi. (VM hallitusneuvos Pekka Laajanen 160 33040)

Päätös määrätä kansanedustajat Esko Kiviranta, Miapetra Kumpula-Natri, Olli Nepponen ja Kirsi Ojansuu, KHT tilintarkastaja Kari Manner sekä professori, KHT tilintarkastaja Kalervo Virtanen Valtion vakuusrahaston tilintarkastajiksi. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 160 34953)

Päätös myöntää määräaikaiselle hallintoneuvos, OTT, KTM Hannele Ranta-Lassilalle ero keskusverolautakunnan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen OTT Pauli K. Mattila henkilökohtaisena varajäsenenään KTT Tomi Viitala 11.12.2008 lukien lautakunnan 31.12.2009 päättyväksi toimikaudeksi. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

Periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista. Periaatepäätöksellä määritellään liikunnan edistämisen linjoja, joita julkinen sektori toteuttaa eri hallinnonalojen yhteistyönä sekä yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (OPM ylijohtaja Riitta Kaivosoja 160 77053)

Päätös asettaa Ilmailulaitoksen hallitus toimikaudeksi, jonka pituus on enintään 1.1.2009-31.12.2011. Kokoonpano: puheenjohtaja: toimitusjohtaja Jussi Järventaus; jäsenet: varatuomari Pirkko Juntti, neuvotteleva virkamies Rita Linna, taloustieteiden maisteri Eeva Niskavaara, vararehtori Hannu Seristö, kehitysjohtaja Erja Takala ja pääluottamusmies Pauli Manninen (henkilöstön edustaja). (LVM neuvotteleva virkamies Juha Parantainen 160 28383)

Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Lappeenrannan ja Joutsenon kaupungeissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 400+110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Lempiälä-Vuoksi). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)

Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Joutsenon ja Imatran kaupungeissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 2x110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Vuoksi-Onnela). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)

Päätös asettaa Valtion ydinjätehuoltorahaston johtokunta toimikaudeksi 1.1.2009-31.12.2011. Kokoonpano: puheenjohtaja: professori Eva Liljeblom Hanken, Svenska handelshögskolan; varapuheenjohtaja: budjettineuvos Tuomas Sukselainen valtiovarainministeriö; jäsenet: teollisuusneuvos Ritva Hainari työ- ja elinkeinoministeriö ja apulaisjohtaja Sakari Lehtiö Valtiokonttori. (TEM ylitarkastaja Anne Rothovius 010 60 63532)

Päätös asettaa työterveyshuollon neuvottelukunta toimikaudeksi 15.12.2008-14.12.2011. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: johtaja Tapani Melkas (johtaja Anja Kairisalo) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: pääjohtaja Harri Vainio Työterveyslaitos (tiimipäällikkö Pirjo Manninen Työterveyslaitos, Kuopion aluetoimipiste), lääkintöneuvos Heikki Savolainen (lääkintöneuvos Asko Aalto) sosiaali- ja terveysministeriö, apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen (ylilääkäri Timo Aronkytö) sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola (budjettineuvos Tuomas Sukselainen) valtiovarainministeriö, hallitusneuvos Raila Kangasperko (ylitarkastaja Antti Närhinen) työ- ja elinkeinoministeriö, lakimies Johanna Karlström (hallintoylilääkäri Liisa-Maria Voipio-Pulkki) Suomen Kuntaliitto, työterveyspäällikkö Arto Laine (suunnittelija Sari Pitkämäki) Kansaneläkelaitos, ylilääkäri Kari Kaukinen (asiantuntija Rauno Toivonen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Jyrki Hollmén (asiantuntija Katja Leppänen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, työympäristöasiantuntija Raili Perimäki (apulaisjohtaja Marja Erkkilä) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, asiantuntijalääkäri Kari Haring Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (neuvottelupäällikkö Anne Mironen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL), sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (kehittämispäällikkö Eija Kemppainen Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry), johtaja Kaarina Knuuti Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (varatuomari Helena Ålgars Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC), lainopillinen asiamies Outi Tähtinen (lainopillinen asiamies Risto Tuominen) Suomen Yrittäjät ry, puheenjohtaja Rea Lagerstedt (hallituksen sihteeri Antti Ormio) Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry ja puheenjohtaja, koulutuspäällikkö Leila Rautjärvi (työterveyshoitaja Eeva Himmanen) Suomen Työterveyshoitajaliitto ry. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 160 73854)

Päätös asettaa Valtion asuntorahaston/ Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtokunta toimikaudeksi 1.1.2009-31.12.2012. Kokoonpano: puheenjohtaja: toimitusjohtaja Harri Hiltunen Suomen Kiinteistöliitto ry; varapuheenjohtaja: asuntotoimen johtaja Teija Ojankoski Vantaan kaupunki; jäsenet: toimitusjohtaja Pasi Holm Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, luottopäällikkö Anneli Nieminen Valtiokonttori, maaherra Rauno Saari Länsi-Suomen lääni, ylitarkastaja Anne Salin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (henkilöstön edustaja) ja johtaja Hannu Salokorpi Raha-automaattiyhdistys. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 040 014 3870)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 11.12.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 75/2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisöjen tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet). Voimassa olevan asetuksen liitteessä on lueteltu tuotteet, joille tulliedut on myönnetty. Voimassa olevan asetuksen liite ehdotetaan korvattavan ehdotuksen liitteellä. Ehdotuksen liitteessä luetellaan uudistettavat tullisuspensiot sekä 88 uutta tullisuspensiota. Liitteestä ehdotetaan myös poistettavan 610 tuotetta, jotka eivät enää täytä tullisuspension myöntämiselle asetettuja vaatimuksia. (VM ylitarkastaja Jukka M. Kekkonen 160 33475)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 76/2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet). Yhteisön jalostusteollisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi komissio ehdottaa eräiden voimassa olevien kiintiömäärien muuttamista ja uuden tariffikiintiön avaamista. Toisaalta komissio ehdottaa poistettavaksi tariffikiintiöt tuotteilta, joiden osalta tariffikiintiön ylläpitäminen ei enää ole yhteisön etujen mukaista. Voimassa olevan asetuksen liite ehdotetaan korvattavan asetusehdotuksen liitteellä. Liitteessä on lueteltu tuotteet, joille on esitetty tullittomuutta määrättyyn enimmäismäärään saakka. (VM ylitarkastaja Jukka M. Kekkonen 160 33475)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 11.12.2008 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian maisteri Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriön kalastusneuvoksen virkaan 1.1.2009 lukien. (MMM hallintojohtaja Kirsi Koskinen 160 53327)

Metsänhoitaja Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvoksen virkaan 1.1.2009 lukien. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 160 53331)

Oikeustieteen kandidaatti Kaisa Hannukka Laitinen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.1.2009 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Piiripäällikkö Kaarina Myyri-Partanen Uudenmaan työsuojelupiirin piiripäällikön virkaan 1.1.-31.12.2009. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Piiripäällikkö Arto Teronen Vaasan työsuojelupiirin piiripäällikön virkaan 1.1.-31.12.2009. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763) Piiripäällikkö Maari Pohjola ItäSuomen työsuojelupiirin piiripäällikön virkaan 1.1.-31.12.2009. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.12.2008 seuraavia asioita:

Suomen liittyminen Aasian kehityspankin Future Carbon Fund (FCF) -hiilirahastoon. Rahasto hankkii vuodesta 2013 vuoteen 2020 toteutuvia päästöyksiköitä uusiutuvan energian ja energiatehokkuushankkeista sekä muista kasvihuonekaasupäästöjä vähentävistä hankkeista. Sijoitus on 20 miljoonan dollarin suuruinen. Rahastosijoitukset ovat olennainen osa valtion osto-ohjelman toimeenpanoa puhtaan kehityksen mekanismin osalta. Merkittävien ja riittävän ajoissa tehtyjen rahastosijoitusten kautta varmistetaan parhaiten päästöyksiköiden kustannustehokas hankinta. Aasian kehityspankin FCF-rahasto täyttää hyvin valtion osto-ohjelman tavoitteita. (UM osastopäällikkö Ritva Koukku-Ronde 160 56490)

Vuoden 2008 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö; käyttösuunnitelman kohta 2. maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) 7,5 miljoonan euron myöntäminen Nicaraguan terveyssektorin sektoriohjelman jatkorahoitukseen (Fonsalud-korirahoitus) vuosina 2009-2012. FONSALUD-sektoriohjelman tarkoituksena on tukea Nicaraguan kansallista terveyspolitiikkaa ja rahoittaa Nicaraguan terveysministeriön SWAp-prosessia, joka perustuu Nicaraguan kansallisen terveyssuunnitelman viisivuotissuunnitelmaan 2005-2009 ja sen monivuotissuunnitelmaan vuosille 2009-2011. Suunnitelmien yleistavoitteena on parantaa Nicaraguan perusterveydenhuoltoa lisäämällä terveyspalvelujen kattavuutta ja laatua sekä edesauttamalla institutionaalista vahvistumista ja desentralisaatiota terveyssektorin kaikilla tasoilla. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 160 55658)

Vuoden 2008 talousarvion momentilta 24.30.66.4 (Varsinainen kehitysyhteistyö; Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö) yhteensä 14 miljoonan euron myöntäminen Liikekumppanuusohjelmalle (Finnpartnership) vuosille 2009-2011. Ulkoasiainministeriö käynnisti Liikekumppanuusohjelman kesäkuussa 2006. Ohjelman tavoitteena on palvella suomalaisia yrityksiä kysyntävetoisesti kaupallisen yhteistoiminnan kehittämiseksi ja kehitysvaikutusten aikaansaamiseksi kehitysmaissa. Päähuomio on sellaisen yhteistyön edistämisessä, joka voi johtaa osaamisen ja teknologian siirtoon ja suomalaisiin investointeihin kehitysmaissa ja/tai kehitysmaista tapahtuvan viennin kasvuun, edistäen samalla kehitysmaiden taloudellista kasvua ja tuotantorakenteen monipuolistumista sekä työllisyyttä. (UM lähetystöneuvos Pekka Hukka 160 56323)

Vuoden 2008 talousarvion momentilta 24.30.66.8 (Varsinainen kehitysyhteistyö; Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle) kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Suomen World Visionille ja Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK:lle. Yhteensä 25 080 000 euron määräraha osoitetaan vuosille 2009-2011. (UM lähetystöneuvos Marjatta Laires 160 56434)

Vuoden 2008 talousarvion momentilta 24.30.66.2 (Varsinainen kehitysyhteistyö; maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) 10 miljoonaa euron osoittaminen opetuksen laadun parantamisohjelmalle Etiopiassa vuosille 2009-2012. Ohjelmalle on aiemmin myönnetty lisäksi 5 miljoonaa euroa vuoden 2006 talousarvion myöntö- ja sopimusvaltuuksista. Koulutus on yksi Etiopian strategisista sektoreista, jota kehittämällä pyritään parantamaan maan sosio-ekonomista tilannetta. Etiopia on ohjannut merkittävää ja kasvavaa tukea opetussektorille, joka on saavuttanut jo lähes 20 prosentin osuuden maan budjetista. (UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen 160 56260)

Vuoden 2008 talousarvion momentilta 24.30.66.2 (Varsinainen kehitysyhteistyö; maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) yhteensä 18 miljoonan euron osoittaminen Mosambikin opetussektorin yhteisrahasto FASE:n tuelle vuosille 2010-2012. Opetussektorin tuki on osa Suomen ja Mosambikin välistä kahdenvälistä kehitysyhteistyötä. Sektorin tuki kanavoidaan yhteisrahasto FASE:n kautta opetussektorin sektoristrategian toteuttamiseen. Suomen lisäarvo opetuksen alalla perustuu omien kokemusten ja osaamisen hyödyntämiseen sovittaen ne kehitysmaan tarpeisiin ja todellisuuteen. Suomen tavoitteena on tukea Mosambikin kolmannen opetus- ja kulttuuristrategian muotoutumista siten, että myös osaamisyhteiskunnan ja tietotalouden tarpeet tulevat siinä huomioon otetuiksi. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 160 56235)

Puolustusvoimien hankinta. (PLM neuvotteleva virkamies Jari Takanen 160 88258)

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2008 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista. Vuoden 2007 verotustietojen tultua käyttöön, valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2008 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia tarkistetaan. Lisäksi tarkistetaan ne laskentaperusteet, joita noudatetaan laskettaessa yksittäisten kuntien ja seurakuntien edellä mainittujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia. Asetus tulee voimaan 17.12.2008. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2009 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista. Jako-osuuksien vahvistaminen kerralla lopullisiksi poistaa jako-osuuksien oikaisuista aiheutuneita yhteisöveron tuottomuutoksia kuntien ja seurakuntien verotilityksissä ja lisää osaltaan kuntien ja seurakuntien talouden ennustettavuutta ja vakautta. Asetus tulee voimaan 17.12.2008. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149) Kansallisen audiovisuaalisen arkiston (KAVA) oikeuttaminen tekemään IVG Polar Oy:n kanssa vuokrasopimus koskien arkiston käyttöön osoitettavia enintään 2900 htm2:n tiloja osoitteessa Sörnäisten rantatie 25. Vuokrauksen alkamisajaksi on arvioitu vuoden 2009 syksy, ja sopimuksen kestoksi 10 vuotta. Toimitilojen arvioitu vuokrakustannus on 443 500 euroa/ vuosi (perusindeksi 6/2008). Hankkeen toteutus edellyttää arkiston vuokramäärärahoihin yhteensä 110 000 euroa/ vuosi lisäystä. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (100 %). Toimitilojen vuokran lisäksi varustamisesta aiheutuu vuonna 2009 kertainvestointina kustannuksia yhteensä noin 700 000 euroa. Lisäksi toimintojen muutoista ja siirroista aiheutuu kertaluontoisia kustannuksia. (OPM rakennusneuvos Tuulikki Terho 160 77345)

Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta. Muutokset voimassa olevaan asetukseen ovat teknisiä hinnantarkistuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (OPM hallitusneuvos Tuula Lybeck 160 76910)

Ab Utbildning Sydvästin Turussa ja Tammisaaressa olevien, valtion luovuttamien kiinteistöjen luovutus Axxell Utbildnig Ab:lle sekä kiinteistöjen myynti ja kauppahinnan käyttäminen Fastighetsbolaget Axxellin osakkeiden hankintaan. Ab Utbildning Sydväst luovuttaa Åbo navigationsinstitutin ja Ekenäs skogsinstitutin yksityistämiseen liittyen valtion luovuttamat kiinteistöt Utbildning Axxell Ab:lle, jolle niiden koulutustehtävä on siirtynyt ja joka on ottanut vastatakseen valtion kanssa tehdyn luovutussopimuksen mukaisista kiinteistöjen arvon palautusvelvoitteista mm. kiinteistöjä myytäessä tai niiden valtionosuuskäytön päättyessä. Utbildning Axxell Ab:n on tarkoitus myydä kiinteistöt ja käyttää saamansa nettomääräinen kauppahinta, jonka suuruudeksi on arvioitu noin 4 miljoonaa euroa, perustettavan Fastighetsbolaget Axxellin osakkeiden hankintaan. Kiinteistöyhtiön on tarkoitus rakentaa Karjaalle kustannusarvioltaan noin 20 miljoonan euron oppilaitoskiinteistö, johon keskitetään Utbildning Axxell Ab:n Karjaalla 6 toimipisteessä oleva koulutus. Kiinteistöyhtiö vuokraisi oppilaitoskiinteistön omakustannushintaan Utbildning Axxell Ab:n koulutuskäyttöön. Siten kiinteistöyhtiön osakepääoma, myös muiden osakkaiksi tulevien osalta, pienentää kiinteistöyhtiön perimää vuokraa. Opetusministeriön on tarkoitus antaa ilmoitus Utbildning Axxel Ab:lle, että em. järjestelyjen johdosta opetusministeriö ei tule määräämään luovutussopimukseen perustuvaa palautusta valtiolle, vaan palautusvelvollisuus kohdistetaan hankittaviin Fastighetsbolaget Axxellin osakkeisiin ja rakennettavan Karjaan kiinteistön valtionosuuskäyttöön opetusministeriön määräämin ehdoin. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 160 77253)

Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetuksella määrätään vuonna 2009 valtionosuuden perusteena noudatettavat opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnat. Koska vuonna 2008 aloitetuista hankkeista opetusministeriöön toimitettujen tietojen määrä on vähäinen, yksikköhinnat vahvistetaan vuoden 2008 yksikköhintojen perusteella niitä korottamalla rakennuskustannusindeksin muutoksen mukaisesti. Rakentamisen yksikköhinnaksi kalleusluokkaan 100 kuuluvan toimitilan lokakuun 2008 kustannustasossa (rakennuskustannusindeksin 2005 = 100 pisteluku 115,5) tulee 1 712 euroa/ m2. Muihin kalleusluokkiin kuuluvien toimitilojen yksikköhinnat määräytyvät suhteessa kalleusluokan 100 hintaan. Varustamisen lisähinnoiksi tulee perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta 143 euroa/m2 ja yleisten kirjastojen osalta 185 euroa/m2. Asetus tulee voimaan 15.1.2009 ja sitä sovelletaan perustamishankkeisiin, joille myönnetään valtionosuutta vuonna 2009. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 160 77253)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 11.12.2008

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä painotti asuntotuotantoa ja maahanmuuttajien työllisyyttä metropolipolitiikassa

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) käsitteli kokouksessaan 11. joulukuuta metropolipolitiikan toteutumista kuluvana vuonna.

Ministerityöryhmä piti tärkeänä, että taantuman tuomat mahdollisuudet lisätä kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa ja asuntotonttivarantoa hyödynnetään mahdollisimman tarkasti Helsingin seudun kuntien ja valtion välistä aiesopimusta toteutettaessa.

Keskustelussa korostui tarve tehostaa maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista. Ministeriryhmä kiirehti asiaa koskevan aiesopimuksen valmistumista.

Vastaavanlaisen sopimuksen valmistelu on hyödyllistä käynnistää ripeästi myös metropolialueen kilpailukykystrategian sekä tutkimus- ja yhteistyöohjelman pohjalta. Lisäksi ministerityöryhmä painotti tarvetta kehittää sosiaalista eheyttä tukevia erityistoimia muun muassa sosiaali- ja koulusektoreilla.

Metropolipolitiikka on tällä hallituskaudella käynnistetty politiikkakokonaisuus, joka keskittyy pääkaupunkiseudun erityiskysymyksiin. Hallitusohjelman mukaisesti se kohdistuu metropolialueen maankäytön, asumisen ja liikenteen, elinkeinopolitiikan ja kansainvälisen kilpailukyvyn, monikulttuurisuuden, maahanmuuton ja kaksikielisyyden sekä sosiaalisen eheyden kysymyksiin.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä koordinoi metropolipolitiikkaa valtionhallinnossa. Kukin ministeriö vastaa HALKE:ssa sovittujen suuntaviivojen pohjalta metropolipolitiikan valmistelusta hallinnonalallaan. Kumppanuuden vahvistamiseksi ja seurannan järjestämiseksi asetettiin 24.7.2008 metropolipolitiikan neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii asuntoministeri Jan Vapaavuori.

Lisätietoja: erityisavustaja Tatu Rauhamäki, p. 050 521 2907 ja Metropolipolitiikkasihteeristön puheenjohtaja Matti Vatilo, ympäristöministeriö, p. 040 506 1168 sekä erityisavustaja Anna-Mari Vimpari, valtiovarainministeriö, p. 040 722 7028

Liite: Katsaus metropolipolitiikan toteuttamiseen 2008 http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/pdf/metropolipolitiikan-tilannekatsaus/fi.pdf

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Puutuotetoimialan kilpailukykyä pohtinut työryhmä luovutti laatimansa kilpailukykyohjelman 9.12.2008 elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Ohjelmalla on tarkoitus panna toimeen Kansallinen metsäohjelma 2015:ssa esitettyjä puun käytön ja puurakentamisen lisäämistoimia sekä metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän toimenpide-ehdotukset puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen osalta. Toimialan visiona on, että tuotannon arvonsa vuoteen 2020 mennessä kaksinkertaistanut puutuoteteollisuusklusteri on kytkeytynyt loppukäyttöaloihin ja toimii kannattavasti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ohjelma pyrkii näihin tavoitteisiin mahdollisimman konkreettisin toimenpitein ja projektein kilpailukykyä parantaen yhdessä alan eri toimijoiden kanssa. Lisätietoja antavat toimialaryhmän sihteeri Tapani Tuohiniemi, p. 050 555 2839, Puuteollisuusyrittäjät ry ja ylitarkastaja Reima Sutinen, p. (09) 160 62108, työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.