Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 45/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 7.11.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 190/2008 vp) laiksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehty neuvoston puitepäätös ja annetaan säännökset puitepäätöksen soveltamisesta. Lailla säädetään puitepäätöksen säännökset Suomessa lakina noudatettaviksi ja annetaan eräitä tarkentavia säännöksiä. Laki sisältää tietojen ja tiedustelutietojen määritelmät. Toimivaltaisia lainvalvontaviranomaisia ovat poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos. Laki sisältää säännökset tietojen ja tiedustelutietojen luovuttamisesta pyynnöstä tai oma-aloitteisesti sekä tietojen luovuttamista koskevista kieltäytymisperusteista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 18.12.2008. (SM poliisiylitarkastaja Marja Kartila 160 42850)

Esitys (HE 191/2008 vp) laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Kuntien valtionosuuslakiin lisätään säännös, jonka mukaan kunnalle vuonna 2009 myönnettävää yleistä valtionosuutta lisätään tai vähennetään vuoden 2009 verotuksessa toteutettavan työn verotuksen keventämisen ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen korottamisen kunnan tuloihin aiheuttamien muutosten tasoittamiseksi sen jälkeen kun mainittujen toimenpiteiden aiheuttamat kuntien verotulojen menetykset on kokonaisuutena kompensoitu kunnille yhtä suurina asukaskohtaisina sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien lisäyksinä. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (VM hallitusneuvos Arto Sulonen 160 32219)

Esitys (HE 192/2008 vp) laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 §:n muuttamisesta. Pakettiautojen autoveroa uudistetaan siten, että vero perustuu yleiseen kuluttajahintaan ja hiilidioksidipäästöön samalla tavalla kuin henkilöautojen vero. Kookkaampien tavarankuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen kuljetuskyky kuitenkin otetaan huomioon hiilidioksidipäästöihin perustuvan veron määrää vähentävänä tekijänä. Autoverolakiin lisätään säännös vientipalautuksesta, joka mahdollistaa tietyin edellytyksin ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palautuksen, kun käytetty ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ulkomaille. Autoverolle ei enää kanneta arvonlisäveron suuruista veroa. Arvonlisäverolaista kumotaan vastaavasti kyseisen veron vähennysoikeutta koskevat säännökset. Autoverolain säännöksiä verotettavasta tapahtumasta ja verovelvollisuudesta muutetaan siten, ettei autoveroa enää pääsääntöisesti tarvitse lukea ajoneuvon myynnistä suoritettavan arvonlisäveron perusteeseen. Autoveroa korotetaan vastaavasti arvonlisäveron määrällä, joten muutoksen seurauksena ajoneuvojen kokonaisverotus ei kevene. Muutos koskee kaikkia autoveron alaisia ajoneuvoja. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. (VM lainsäädäntöneuvos Merja Sandell 160 33061)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 7.11.2008 seuraavat lait:

Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 87/2008 vp). Vähemmistövaltuutetun tehtäväksi säädetään etnistä syrjintää koskevien selvitysten tekeminen ja teettäminen. Laki tulee voimaan 15.11.2008. (SM hallitusneuvos Päivi Pekkarinen 160 44613)

Laki eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta (HE 88/2008 vp). Lakiin lisätään säännökset punaisen puolikuun ja punaisen kristallin käytöstä. Lisäksi lakiin tehdään eräitä muita tarkistuksia. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (SM pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa 160 42281)

Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 74/2008 vp). Ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annettua lakia muutetaan siten, että lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät pääasiallisesti sellaiset Euroopan talousalueelle tai verosopimusvaltioihin sijoittautuneet yhteisöt, jotka ovat tosiasiallisesti asettautuneet asuinvaltioonsa ja harjoittavat siellä taloudellista toimintaa. Lakia muutetaan siten, että se vastaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käytäntöä. Väliyhteisön määritelmää muutetaan siten, että matalan verorasituksen valtioon sijoittautunut ulkomaisen yhteisön kiinteä toimipaikka rinnastetaan lain soveltamista arvioitaessa itsenäiseen ulkomaiseen yhteisöön, jos kiinteän toimipaikan tuloa ei ole verotettu yhteisön asuinvaltiossa. Lakiin tehdään lisäksi veronalaista tuloa, tappion vähentämistä ja ulkomaisen veron hyvittämistä koskevia täsmennyksiä. Laki tulee voimaan 1.1.2009. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa. (VM lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén 160 33146)

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta (HE 56/2008 vp). Hyödyllisyysmallioikeudesta annettua lakia muutetaan niin, että tarkoituksenmukainen yhdenmukaisuus patenttilain sisällön kanssa lisääntyy. Patenttioikeutta koskevat kansainväliset sopimukset ja niiden muutokset kuten patenttiyhteistyösopimus, patenttilakisopimus ja Euroopan patenttisopimuksen uudistamiskirja tulevat soveltuvin osin huomioiduiksi. Laki tulee voimaan 1.12.2008. (TEM ylitarkastaja Heli Honkapää 010 60 63580)

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 93/2008 vp). Tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen toimivaltaiseksi viranomaiseksi säädetään Suomen ympäristökeskus. Kylmäaineita tai liuottimia sisältävien laitteiden sekä niitä sisältävien sammutus- ja torjuntalaitteiden huoltohenkilökunnan pätevyyttä koskevaa säännöstä täydennetään vastaamaan asetuksen vaatimuksia. Viranomainen pitää rekisteriä huoltohenkilökunnan pätevyyksistä. Valvonta- ja hallintopakkosäännöksiä täydennetään koskemaan asetuksen valvontaa. Rangaistussäännöksiä täydennetään siten, että asetuksen rikkominen säädetään rangaistavaksi. Lisäksi pannaan täytäntöön epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus siltä osin, kuin siinä edellytetään säädettäväksi seuraamuksista asetuksen rikkomistilanteissa. Laki tulee voimaan 24.11.2008. (YM lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto 050 356 0723)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan vastauksen Kaupthing Bankin Suomen sivuliikkeeseen tehtyjen talletusten maksuun liittyvästä valtiontakuusta merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 182/2008 vp). (VM lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen 160 33040)

Tasavallan presidentti hyväksyi aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja päätti selityksen antamisesta sekä vahvisti lain aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain merilain muuttamisesta (HE 140/2008 vp). Yleissopimuksen mukaan aluksen omistajalla on ankara vastuu aluksen polttoaineen aiheuttamasta vahingosta. Yleissopimus koskee pilaantumisvahinkoa sopimusvaltion alueella ja talousvyöhykkeellä sekä torjuntatoimenpiteitä riippumatta siitä, missä niihin on ryhdytty. Aluksen rekisteröidyllä omistajalla on velvollisuus vakuuttaa yleissopimuksen määräysten mukainen vastuunsa silloin, kun aluksen bruttovetoisuus on suurempi kuin 1<|>000. Vahingonkorvausvaatimus voidaan osoittaa suoraan vakuutuksenantajalle. Yleissopimus tulee kansainvälisesti voimaan 21.11.2008. Sopimuksen hyväksymisen yhteydessä annetaan seuraava selitys: "Tämän yleissopimuksen alaan kuuluvia asioita koskevat tuomiot, jotka on annettu Itävallan, Belgian, Bulgarian, Kyproksen, Tshekin tasavallan, Viron, Ranskan, Saksan, Kreikan, Unkarin, Irlannin, Italian, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Puolan, Portugalin, Romanian, Slovakian, Slovenian, Espanjan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimessa, tunnustetaan ja pannaan täytäntöön Suomessa asiaa koskevien yhteisön sisäisten säännösten mukaisesti." Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Lain merilain muuttamisesta voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM ylitarkastaja Topi Sirén 160 28457)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 7.11.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus patenttiyhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta. Asetus tulee voimaan 1.12.2008. (TEM ylitarkastaja Heli Honkapää 010 60 63580)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 7.11.2008 seuraavat kansainväliset asiat:

Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallitustenvälisen lähialueyhteistyön kehittämisryhmän Suomen osapuolen varapuheenjohtajaksi 7.11.2008 alkaen toistaiseksi. (UM osastopäällikkö Nina Vaskunlahti 160 55038)

Suurlähettiläs Irma Ertmanin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Ann-Christine Krankin valtuuttaminen allekirjoittamaan lasten adoptiota koskeva uudistettu eurooppalainen yleissopimus. (OM lainsäädäntöneuvos Salla Lötjönen 160 67703)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 7.11.2008 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2007 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti toimittanut vuoden 2007 tasoituksen ja 4.9.2008 tehnyt Ahvenanmaan maakunnalle tulevaa lopullista tasoitusmäärää koskevan päätöksen. Lopullinen tasoitusmäärä on 194 452 534,30 euroa. Koska Ahvenanmaan maakunta on saanut ennakkona yhteensä 193 400 000 euroa, valtion on maksettava maakunnalle lisäyksenä 1 052 534,30 euroa. (VM valtiosihteeri Raimo Sailas 160 33000)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 7.11.2008 seuraavat nimitysasiat:

Damaskoksen suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Harri Mäki-Reinikan sivuakkreditointi Irakiin sekä Managuan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Eija Rotisen sivuakkreditointi Guatemalaan ja Hondurasiin. (UM lähetystöneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaa 160 55410)

Ympäristöasiantuntijaneuvos, filosofian tohtori Mikael Hildén 1.2.2009-31.1.2013 ja ympäristöasiantuntijaneuvos, diplomi-insinööri Leena Nurmento 1.2.2009-31.10.2012 korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksiksi. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 160 67502)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 6.11.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Kaakkois-Suomen verovirasto ja Savo-Karjalan verovirasto yhdistetään Itä-Suomen verovirastoksi sekä Lounais-Suomen verovirasto ja Länsi-Suomen verovirasto uudeksi Länsi-Suomen verovirastoksi 1.1.2010 lukien. Itä-Suomen veroviraston toimialue muodostuu Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnista. Länsi-Suomen veroviraston toimialue muodostuu Ahvenanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja VarsinaisSuomen maakunnista. Verovirastojen nimiin ja virka-alueisiin ei muilta osin tule muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetus sisältää tarkemmat säännökset muun muassa hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä ja suojavaatimusjulkaisusta. Asetus tulee voimaan 1.12.2008. (TEM ylitarkastaja Heli Honkapää 010 60 63580)

Valtioneuvoston asetus metsäalan palkkatilastolautakunnasta annetun asetuksen kumoamisesta. Asetus (16/1992) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen kumotaan, koska sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ollut metsäpalkkatilastolautakunta lakkautetaan tarpeettomana. Asetus tulee voimaan 1.12.2008. (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio 160 72420)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 6.11.2008 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta EU:n valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallisessa tapaamisessa Brysselissä 7.11.2008. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen. Päämiestapaamisen tarkoituksena on valmistautuminen presidentti George W. Bushin koollekutsumaan kansainväliseen huippukokoukseen, joka järjestetään Yhdysvalloissa 15.11.2008. Huippukokouksessa käsitellään kansainvälistä rahoitusjärjestelmää. Epävirallisen päämiestapaamisen tavoitteena on EU:n yhteisen näkemyksen löytäminen. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Kare Halonen 160 22180)

Päätös muuttaa 23.10.2008 asetetun valtuuskunnan kokoonpanoa Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n 35. ylimääräiseen yleiskokoukseen Roomassa 18.-22.11.2008 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Puheenjohtajaksi määrätyn maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan sijasta puheenjohtajaksi tulee elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, varapuheenjohtajiksi Riikka Laatu Suomen Rooman suurlähetystöstä, Suomen pysyvä edustaja FAO:ssa ja ylijohtaja Veli-Pekka Talvela maa- ja metsätalousministeriöstä. Jäsenet ovat ylitarkastaja Anna Santala maa- ja metsätalousministeriöstä sekä lähetystöneuvos Ismo Kolehmainen ulkoasiainministeriöstä. Aiemmin jäseneksi määrätty ministerin erityisavustaja Minna-Mari Kaila ei osallistu kokoukseen. (UM lähetystöneuvos Tarja Reponen 160 56320)

Päätös asettaa tutkintalautakunta Jokelan koulukeskuksessa 7.11.2007 sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkintaa varten. Kokoonpano: puheenjohtaja: varatuomari Tuulikki Petäjäniemi; jäsenet: ylijohtaja Jarmo Littunen oikeusministeriö, valmiusjohtaja Janne Koivukoski sisäasiainministeriö, poliisitarkastaja Robin Lardot sisäasiainministeriö, hallitusneuvos Eeva-Riitta Pirhonen opetusministeriö, apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen liikenne- ja viestintäministeriö, ylilääkäri Tom Silfvast sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Maire Kolimaa sosiaali- ja terveysministeriö ja johtaja Tuomo Karppinen Onnettomuustutkintakeskus; sihteeri: johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

Päätös myöntää avustukset valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien ja niitä vastaavien sähköisten julkaisujen sekä ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamisen tukemiseen. Avustusta myönnetään Nyhetsbyrån FNB Ab:lle 400 000 euroa ja Nya Ålands Tidningsaktiebolag:lle 100 000 euroa. Tigertext Ab:n ja Arbetarförlaget Aktiebolag:n sekä Kuurojen Liitto ry:n hakemukset hylätään. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 160 28462)

Päätös hylätä Järviradio Oy:n paikalliseen radiotoimintaan myönnettyjen toimilupien yhdistämistä koskeva hakemus. Valtioneuvosto on myöntänyt Järviradio Oy:lle kaksi toimilupaa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi toimilupakaudella 1.1.2007-31.12.2011. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiasta. Selonteko sisältää Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian, jossa määritellään Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan keskeiset tavoitteet ja keinot osana Euroopan unionia ja sen tavoitteita vuodelle 2020. Euroopan unionin tavoitteet koskevat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, uusiutuvan energian edistämistä ja energiatehokkuuden parantamista. Tämän lisäksi strategiassa esitetään visioita aina vuoteen 2050. Näiden esittämisellä on haluttu korostaa ilmasto- ja energiapolitiikan pitkäjänteisyyttä. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot.(TEM osastopäällikkö Taisto Turunen 010 60 64700)

Päätös myöntää Savon Voima Lämpö Oy:n Iisalmen voimalaitokselle 5 560 t CO2 lisäpäästöoikeutta. Valtioneuvosto teki 14.2.2008 päätöksen laitoskohtaisten päästöoikeuksien myöntämisestä vuosille 2008-2012. Mainitussa päätöksessä Savon Voima Lämpö Oy:n Iisalmen voimalaitoksen päästöoikeusmäärän laskennassa huomioitiin virheellisesti voimalaitoksen keskimääräisen vuotuisen sähkömäärän laskennassa vuoden 2002 sähköntuotanto. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nina Routti-Hietala 010 60 62055)

Päätös myöntää Nokian Lämpövoima Oy:n Mussalon voimalaitokselle 17 372 t CO2 lisäpäästöoikeutta. Valtioneuvosto teki 14.2.2008 päätöksen laitoskohtaisten päästöoikeuksien myöntämisestä vuosille 2008-2012. Mainitussa päätöksessä Nokian Lämpövoima Oy:n Mussalon voimalaitoksen päästöoikeusmäärän laskenta oli virheellinen, koska päätös perustui siihen, että Nokian Lämpövoima Oy:llä olisi ollut fyysinen yhteys Kotkan kaukolämpöverkkoon. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nina Routti-Hietala 010 60 62055)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 6.11.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 59/2008) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (luottolaitosdirektiivin muutos). Keskeisimmät ehdotukset koskevat niiden periaatteiden tarkistamista, jotka koskevat sekamuotoisten pääomainstrumenttien sisällyttämistä luottolaitosten omiin varoihin, luottolaitosten suuria asiakasriskejä koskevien periaatteiden tarkistamista, luottojen arvopaperistamiselle asetettujen vaatimusten tiukentamista sekä rajat ylittävän valvonnan tehostamista erityisesti säätämällä pakollisiksi eri jäsenvaltioiden valvontaviranomaisista koostuvat ns. valvontakollegiot. (VM lainsäädäntöneuvos Tuija Vuorinen 160 33095)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 60/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailusta yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella annetun asetuksen (EY) N:o 717/2007 ja sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/ EY muuttamisesta (verkkovierailuasetuksen uudelleentarkastelu). Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että hinnat, joita yleisten matkaviestintäverkkojen käyttäjän yhteisön alueella matkustaessaan eivät ole kohtuuttoman paljon korkeampia kuin hinnat, joita he maksavat omassa maassaan. Euroopan yhteisöjen komissio ehdottaa, että nykyisen asetuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin kolmella vuodella. Verkkovierailupuheluiden osalta tukku- ja vähittäishintakattojen alentamista jatkettaisiin vuosittain. Asetuksen soveltamisalaa laajennettaisiin kattamaan myös verkkovierailutekstiviestit ja verkkovierailudata. Lisäksi ehdotuksessa on eräitä säännöksiä, joilla parannettaisiin viestintäpalveluiden hinnoitteluun liittyvää avoimuutta. (LVM neuvotteleva virkamies Olli-Pekka Rantala 160 28585)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 61/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen). Säännösten yhtenäistäminen asetuksella lisää CE-merkittyjen tuotteiden liikkuvuutta ja käytettävyyttä kaikissa jäsenvaltioissa. Kun rakennustuotteiden liikkuvuus jäsenvaltiosta toiseen paranee, kilpailun voidaan katsoa lisääntyvän ja sillä voi olla vaikutusta hintoihin. Osalle valmistajista koituu CE-merkinnästä uusia kustannuksia. Asetusehdotuksen 27 artiklaan sisältyvä, alle kymmenen hengen mikroyrityksiä koskeva mahdollisuus teknisen erityisasiakirjan (STD) käyttämiseen antaa paikallisesti toimiville tuottajille mahdollisuuden tuotteiden saamisen markkinoille ilman kallista testausta, joka on edellytyksenä CE-merkin kiinnittämiselle. Yksinkertaistettu menettely on myös taloudellisesti tärkeä ja Suomen oloissa edellytys järjestelmän toimivuudelle. Lisääntyvän tarjonnan myötä rakennustuotteiden valikoima paranee ja kasvavalla kilpailulla on vaikutusta rakennustuotteiden hintoihin. Parhaimmillaan hintakilpailu näkyy myös rakentamisen kustannuksissa ja asuntojen hinnoissa. (YM hallitussihteeri Kirsi Martinkauppi 040 350 1181)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 6.11.2008 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen valtionsyyttäjä Ari-Pekka Antero Koivisto Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2008-31.7.2011, kuitenkin enintään ajaksi, jonka viran varsinainen haltija on virkavapaana, määräaikainen valtionsyyttäjä Anu Maaret Johanna Mantila valtionsyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2008-31.12.2010, kuitenkin enintään ajaksi, jonka viran varsinainen haltija on virkavapaana ja määräaikainen valtionsyyttäjä Jarl Christian Lundqvist valtionsyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2008-31.3.2010, kuitenkin enintään ajaksi, jonka viran varsinainen haltija on virkavapaana. (OM osastopäällikkö Jarmo Littunen 160 67783)

Oikeustieteen kandidaatti Sanna Pekkarinen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.12.2008 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

Asiantuntija, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Lasse Tallskog ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2008-31.8.2011, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Ulla-Riitta Soverin virkavapauden ajaksi. (YM hallitussihteeri Heidi Sederholm 040 014 3898)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.11.2008 seuraavia asioita:

Helsingin yliopiston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus yliopiston 1884 htm2 osuudesta Viikin kampuksen yhteyteen rakennettavista väestönsuojatiloista. Sopimuksen kesto on 15 vuotta ja vuosivuokra on noin 0,3 miljoonaa euroa (alv 0%). Rakennushanke on tarkoitus toteuttaa 2009-2010. Uudisrakennus sisältyy Senaatti-kiinteistöjen yliopistokiinteistöjen priorisoituun investointiohjelmaan. Väestönsuoja on viranomaisvaatimusten mukaisesti toteutettava vuoden 2010 loppuun mennessä. (OPM yliarkkitehti Liisa Munsterhjelm 160 77222)

Vuoden 2008 talousarvion momentin 33.01.29 (Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 4 000 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu loppuvuoden arvioitua suuremmista menoista. (STM apulaisosastopäällikkö Mikko Staff 160 73791)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 31.10.2008

Suomen kanta Oslon sopimukseen

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 31. lokakuuta Suomen linjauksia uuteen rypäleaseiden kieltoa koskevaan kansainväliseen sopimukseen.

Kokouksen päätös oli: "Suomi ei allekirjoita Oslon sopimusta joulukuussa 2008.

Oslon sopimukseen palataan, kun puolustusvoimien suorituskykyyn liittyvä tutkimus on tehty ja rypäleaseiden kansainvälinen kehitystyö, niiden hankintamahdollisuudet ja kustannusvaihtoehdot on selvitetty. Utva seuraa kehitystä vuosittain.

Suomi pitää Oslon sopimusta humanitaarisesta näkökulmasta merkittävänä ja tukee Oslon sopimuksen tavoitteita ja pyrkimyksiä sopimuksen universalisoimiseksi.

Suomi tulee osallistumaan Oslon sopimuksen toimeenpanoon humanitaarisen miinatoiminnan kautta."

Suomi valmistautuu jatkamaan Tshadissa

Kokouksessa käsiteltiin myös Suomen kriisinhallintaosallistumista Tshadissa. Suomi osallistuu käynnissä olevaan EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa noin 60 sotilaalla. Operaation on määrä päättyä maaliskuussa 2009. Suomi valmistautuu jatkamaan osallistumista Tshadissa myös suunnitteilla olevassa YK-operaatiossa.

EU-operaatio on yhdessä EU:n komission tukitoimien ja YK:n MINURCAT-siviilioperaation kanssa parantanut alueen turvallisuus- ja humanitaarista tilannetta. Positiivisen kehityksen turvaamiseksi YK aikoo ottaa EU-joukkojen tehtävät hoitaakseen maaliskuussa 2009. Tshadin ja Keski-Afrikan tasavallan vakauttaminen on osa alueellistuneen Darfurin kriisin ratkaisua.

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi Suomen käytännön yhteistyötä Naton johtamisjärjestelmäorganisaation (NATO Consultation, Command and Control Organization) kanssa. Johtamisjärjestelmäorganisaation (NC3-virasto) työkenttään kuuluvat muun muassa tiedonvaihdon, valvonnan ja johtamisen järjestelmien valmistelu, suunnittelu ja kilpailuttaminen.

Tarkoituksena on aloittaa neuvottelut yhteisymmärrysmuistion laatimiseksi Suomen puolustusministeriön ja NC3-viraston välille. Yhteisymmärrysmuistion tarkoituksena on helpottaa teknisen tason yhteistyötä ja kehittää Suomen kansallisia valmiuksia ja osallistumista kriisinhallintaan. Ruotsi on allekirjoittanut vastaavan muistion vuonna 2007.

Lisätietoja: rypäleaseet: osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55032; erityisasiantuntija Pentti Olin, puolustusministeriö, p. (09) 160 88242; Tshad-operaatio: osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros, ulkoasiainministeriö; puolustusasiainneuvos Helena Partanen, puolustusministeriö, p. (09) 160 88135; yhteistyö Naton NC3-viraston kanssa: neuvotteleva virkamies Jari Takanen, puolustusministeriö, p. (09) 160 88258

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Valtioneuvoston kanslia julkisti 5.11.2008 kaksi selvitystä ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon taustaksi. Tehokas ilmastopolitiikka -selvityksen mukaan ilmastopoliittisten toimien ja ohjauskeinojen kustannustehokkuus vaihtelee merkittävästi. Edullisimmat toimet kohdistuvat erityisesti energiansäästöön, energiatehokkuuden parantamiseen sekä maa- ja metsätalouteen. Energiantuotantoon ja liikenteeseen liittyvät ohjauskeinot ovat puolestaan usein kalliimpia. Päästörajoitusten ilmastohyödyt rajoitusten ulkopuolisissa maissa -selvityksessä arvioidaan, että päästörajoitukset tuottavat ilmastohyötyjä myös rajoitusten ulkopuolisissa maissa. Ilmiö voi osittain kompensoida mahdollista hiilivuotoa eli vaaraa, että päästöjä aiheuttavaa tuotantoa siirtyy rajoitusten ulkopuolisiin maihin. Selvitykset ovat osoitteissa http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2008/j18-tehokas-ilmastopolitiikka/pdf/fi.pdf. ja http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2008/j17-paastorajoitusten-ilmastohyodyt/pdf/fi.pdf. Lisätietoja antavat ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen, valtioneuvoston kanslia, p. 050 512 1584, tekniikan tohtori Juha Vanhanen, Gaia consulting Oy, p. 050 564 1889 ja tutkija Johannes Urpilainen, University of Michigan, jurpelai@umich.edu.

Valtiovarainministeriö julkisti 4.11.2008 aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) aluejakotyöryhmän ja organisaatio-, ohjaus- ja tuottavuustyöryhmän raportit. ALKU-hankkeessa maakunnan liittojen toimivaltaa vahvistetaan aluekehittämistyön kokoavana ja yhteen sovittavana viranomaisena. Valtion aluehallinnon tehtävät järjestetään kahden uuden viranomaisen pohjalle, joihin kootaan ja uudelleen organisoidaan valtion nykyisten kuuden viranomaisen (lääninhallitukset, TE-keskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, työsuojelupiirit ja tiepiirit) tehtävät. Uudistuksen tavoitteena on kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tuloksellisesti ja tehokkaasti toimiva aluehallinto. ALKU-hankkeen alatyöryhmien raportit ovat osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20081017ALKUha/name.jsp. Lisätietoja on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/022_alku/index.jsp.

Valtiovarainministeriö julkisti 5.11.2008 aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) keskushallinnosta aluehallintoon ja aluehallinnosta paikallishallintoon siirrettäviä tehtäviä selvittäneiden työryhmien raportit. ALKU-hankkeessa maakunnan liittojen toimivaltaa vahvistetaan aluekehittämistyön kokoavana ja yhteen sovittavana viranomaisena. Valtion aluehallinnon tehtävät järjestetään kahden uuden viranomaisen pohjalle, joihin kootaan ja uudelleen organisoidaan valtion nykyisten kuuden viranomaisen (lääninhallitukset, TE-keskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, työsuojelupiirit ja tiepiirit) tehtävät. Uudistuksen tavoitteena on kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tuloksellisesti ja tehokkaasti toimiva aluehallinto. ALKU-hankkeen alatyöryhmien raportit ovat osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20081017ALKUha/name.jsp. Lisätietoja on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/022_alku/index.jsp.

Valtiovarainministeriö julkisti 6.11.2008 aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) palvelurakenteen kehittämistyöryhmän, tietojärjestelmätyöryhmän ja taloustyöryhmän raportit. ALKU-hankkeessa maakunnan liittojen toimivaltaa vahvistetaan aluekehittämistyön kokoavana ja yhteen sovittavana viranomaisena. Valtion aluehallinnon tehtävät järjestetään kahden uuden viranomaisen pohjalle, joihin kootaan ja uudelleen organisoidaan valtion nykyisten kuuden viranomaisen (lääninhallitukset, TE-keskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, työsuojelupiirit ja tiepiirit) tehtävät. Uudistuksen tavoitteena on kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tuloksellisesti ja tehokkaasti toimiva aluehallinto. ALKU-hankkeen alatyöryhmien raportit ovat osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20081017ALKUha/name.jsp. Lisätietoja on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/022_alku/index.jsp.

Valtion tilastotoimen tehostamismahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia alueellistaa Tilastokeskuksen toimintoja selvittäneet selvityshenkilöt luovuttivat raporttinsa 4.11.2008 hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle. Selvityshenkilöt ehdottavat sekä tilastotoimen tehostamista että tiettyjen tilastokokonaisuuksien alueellistamista. Selvityshenkilöiden ehdotukset koskevat keskittämis- ja alueellistamistoimenpiteiden lisäksi tilastotoimen laatua ja tehokkuutta, tilastoviranomaisten yhteistyön kehittämistä, tietojen keruun rationalisointia, tietojen yhteiskäytön kehittämistä, tietojen käyttöön saattamista, tutkijapalvelujen kehittämistä, tilastotoimen maksupolitiikkaa sekä tietosuojan teknistä kehittämistä. Selvitysraportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20081104Tilast/tilastotoimenselvitys0411208.pdf. Lisätietoja antavat maaherra Eino Siuruainen, p. 0400 733 333 ja professori Reino Hjerppe p. 050 563 2910.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.