Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 43/2008

Oikaisu valtioneuvoston viikkoon nro 42/2008:

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 22.10.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 181/2008 vp) suomalaisille pankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksen siihen, että valtioneuvosto voisi määräämillään ehdoilla vastavakuuksia vaatimatta antaa valtiontakauksen suomalaisten pankkien tai niiden omistusyhteisöjen vuoden 2009 loppuun mennessä liikkeeseen laskemille rahoitusmarkkinoiden ja rahoitushuollon toiminnan turvaamiseksi tarvittaville velkainstrumenteille. Tarve uusien takausten myöntämiseen harkitaan kuitenkin puolen vuoden kuluttua erikseen. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 160 34953)

Esitys (HE 182/2008 vp) Kaupthing Bankin Suomen sivuliikkeeseen tehtyjen talletusten valtiontakuusta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksen siihen, että valtioneuvosto tai sen määräämillä ehdoilla valtiovarainministeriö voisi antaa vastavakuuksia vaatimatta valtiontakuun Kaupthing Bank hf:n Suomen sivuliikkeeseen tehtyjen talletusten maksujärjestelyihin liittyvien mahdollisten takaisinsaanti- tai muiden vastaavien insolvenssioikeudellisten vaateiden varalta. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 160 34953)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 23.10.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen (333/2008) lisätään uusi 10 a pykälä, jossa säädetään tiheästä salaojituksesta ja muutetaan asetuksen 5 pykälää. Tuetussa ojituksessa voidaan käyttää aiemmin hyväksyttyjä esipäällysteitä ohuempaa suojakangasta. Tukikelpoinen kustannus on tällä kankaalla 1,50 euroa salaojametriä kohden. Hehtaarikohtainen tukikelpoinen enimmäiskustannus vaihtelee maalajeittain 1 400 eurosta 2 800 euroon. Asetuksella säädetään myös salaojitussuunnittelijan tutkintovaatimuksesta. Asetus tulee voimaan 29.10.2008. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan tuen myöntämisessä käytettävien yrittäjätulon laskentatapojen osalta. Pienehköissä hankkeissa yrittäjätulo saadaan kassajäämän avulla elinkeinosuunnitelmiin sisältyvien pitkän aikavälin kannattavuuslaskelmien sijaan. Nyt kassajäämälaskelmaa voidaan käyttää vain salaojitus- ja maanhankintainvestoinneissa. Sen käyttö laajennetaan myös turkistarhausta ja mehiläistaloutta, lämpökeskuksia, sadonkorjuukoneita ja työympäristön parantamista koskeviin investointeihin sekä investointeihin, joiden tarkoituksena on edistää ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia tai tuotantohygieniaa. Nuoren viljelijän aloitustukeen lisätään 15 000 euron lisäkorkotuki myös C-tukialueelle. Sen myöntäminen edellyttää kuitenkin EU:n komission hyväksyntää. Avustuksen myöntämis- ja maksamismenettelyjä eräissä tilanteissa muutetaan, asetuksen rakennetta selkeytetään ja säännöksiä täsmennetään. Asetus tulee voimaan 31.10.2008. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 160 54298)

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2009. Asetuksessa määritellään maatalouden investointituen kohteet, tuen muoto ja enimmäismäärä. Tukikelpoisia ovat pääosin samat kohteet kuin aikaisempinakin vuosina. Kotieläintaloudessa tuetaan lypsy- ja nautakarjataloudessa sekä lammas-, vuohi- ja hevostaloudessa tarvittavien rakennusten uudisrakentamista, laajentamista ja peruskorjaamista, sikataloudessa ja siipikarjanlihan tuotannossa peruskorjausta ja kananmunantuotannossa lähinnä häkki- ja tuotannontavan muutosta koskevia investointeja. Lisäksi tukikelpoisia kohteita ovat kasvihuoneet, salaojitus, kuivaamot, vilja- ja muut tuotevarastot, yhteiskäyttöiset sadonkorjuukoneet ja eräisiin erityisiin tuotantosuuntiin liittyvät investoinnit. Lisäksi tuetaan tavanomaista korkeammalla tuella eräitä ylimääräisiä kustannuksia, jotka johtuvat ympäristönsuojelun, eläinten hyvinvoinnin ja tuotantohygienian parantamisesta. Tuki myönnetään avustuksena ja korkotukilainan korkotukena. Lypsy- ja nautakarjatalouden rakentamisessa voidaan lisäksi käyttää valtiontakauksia. Avustusten määrä vaihtelee kohteittain siten, että edellä tarkoitettujen ylimääräisten kustannusten tuki on 75 prosenttia, kotieläintalouden rakentamisinvestoinneissa avustus vaihtelee 15-40 prosentin välillä ja muissa kohteissa se on useimmiten 20 prosenttia. Korkotuen määrä vaihtelee 15 ja 20 prosentin välillä. Maanhankintaan voidaan kuitenkin myöntää korkotukea vain 5 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Kaikkiaan tuen määrä samalla hakijalla voisi olla enintään 500 000 euroa 3 vuoden verovuoden aikana. Yhteishankkeissa enimmäistuki voi kuitenkin 3 verovuoden jaksolla olla enintään 1 000 000 euroa. Tukea voi hakea kahtena hakuaikana vuoden 2009 määrärahoista ja myöntämisvaltuudesta. Ensimmäinen haku on 31.10.2008-9.1.2009 ja toinen 15.2.-25.4.2009. Maanhankintaan voi tukea kuitenkin hakea jatkuvasti 30.11.2009 asti. Asetus tulee voimaan 31.10.2008. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 160 54298)

Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmään liittyvää laskennallista vahingon arvoa tarkistetaan. Tämä arvo perustuu kolmen edellisen poronhoitovuoden aikana maksettujen poronlihan myyntiteuraiden keskihintoihin. Tätä laskennallista arvoa tarkistetaan nyt vastaamaan vuosien 2005-2007 mukaisia tilastoja. Näin menetellen otetaan huomioon poronlihan hinnan vuotuinen vaihtelu. Voimassa olevassa asetuksessa laskennallinen arvo on 426 euroa. Uusi arvo on 449 euroa, mikä on ainoa pykälään tehtävä muutos. Asetus tulee voimaan 30.10.2008. (YM hallitussihteeri Satu Sundberg 050 550 9483)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 21.10.2008 seuraavat päätökset:

Päätös luovuttaa valtion kokonaan omistamalle Solidium Oy:lle valtion omistamat osakkeet kahdeksassa pörssiyhtiössä: Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Sponda Oyj, Stora Enso Oyj ja TeliaSonera AB. Luovutettavien osakkeiden käypä arvo/ 17.10.2008 oli yhteensä 5,351 miljardia euroa. Samassa yhteydessä Solidiumin yhtiöjärjestys muutetaan ja yhtiön toimialaksi tulee yksinomaan omistusyhteisönä eli holding -yhtiönä toimiminen. Yhtiö sijoittaa varoja yrityksiin, joilla katsotaan olevan kansallista merkitystä. Sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkäjänteinen omistaja-arvon kasvattaminen ja sijoitusten tulee olla taloudellisesti perusteltuja. Osakkeet sijoitetaan apporttiomaisuutena yhtiön sidottuun ja vapaaseen pääomaan siten, että sidottuun pääomaan sijoitetaan vähintään 5 prosenttia ja enintään 20 prosenttia kokonaispääomasta ja loput sijoitetaan vapaaseen pääomaan. Valtioneuvoston kanslia valtuutetaan päättämään Solidiumin yhtiökokouksessa merkintäsuhteesta. (VNK osastopäällikkö Pekka Timonen 160 23000)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 23.10.2008 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää ylitarkastaja Pertti Isotalolle ero vientivalvontaneuvottelukunnan jäsenen tehtävästä ja tarkastaja Topi Koskiselle neuvottelukunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä heidän tilalleen neuvottelukunnan jäseneksi tarkastaja Jukka Koskinen ja varajäseneksi ylitarkastaja Pertti Isotalo neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 14.2.2009. (UM lähetystöneuvos Tapani Lehtinen 160 55546)

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n 35. ylimääräiseen yleiskokoukseen Roomassa 18.-22.11.2008 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila, varapuheenjohtajat ylijohtaja Veli-Pekka Talvela maa- ja metsätalousministeriöstä ja Riikka Laatu Suomen Rooman suurlähetystöstä, Suomen pysyvä edustaja FAO:ssa sekä jäsenet ministerin erityisavustaja Minna-Mari Kaila ja ylitarkastaja Anna Santala maa- ja metsätalousministeriöstä sekä lähetystöneuvos Ismo Kolehmainen ulkoasiainministeriöstä. (UM lähetystöneuvos Jarl-Håkan Rosengren 160 55534)

Päätös määrätä ylitarkastajat Jutta Gras, Sonja Hämäläinen, Mirkka Mykkänen, Harri Sivula, Pia Salmela, Juha-Pekka Suomi ja Wivi-Ann Wagello-Sjölund valtioneuvoston esittelijöiksi. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 160 42816)

Päätös myöntää maastavientilupa Patria Land & Armament Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella Patria Land & Armament Oy saa viedä maasta 30.6.2013 mennessä Patria AMV 8x8 panssaroituja pyöräajoneuvoja 8 kappaletta; Patria AMV 8x8 panssaroidun pyöräajoneuvon osakokoonpanoja (apurunko, jakovaihteisto, renkaat, kojetaulu ja hydrooppi), 78 sarjaa; ILS-paketin: dokumentaatio, koulutus, varaosat ja erikoistyökalut, 1 sarja ja tarvittavan teknologian siirron. Tuotteiden loppukäyttäjä on Kroatian puolustusvoimat. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 160 88126)

Päätös myöntää maastavientilupa Scott Health & Safety Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella Scott Health & Safety saa viedä maasta 31.12.2009 mennessä M-95 suojanaamareita 17 000 kappaletta ja suodattimia 17 000 kappaletta. Tuotteiden loppukäyttäjä on Saudi-Arabian puolustusministeriö. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 160 88126)

Päätös myöntää maastavientilupa TietoSaab Systems Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella TietoSaab Systems Oy saa viedä maasta 31.12.2010 mennessä herätemittausjärjestelmän MGS-900, 1 kappale. Tuotteen loppukäyttäjä on Viron puolustusvoimat. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 160 88126)

Päätös hyväksyä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen C (RID) ehdotetut muutokset. Hallitustenvälisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia käsittelevä RID-asiantuntijakomissio on hyväksynyt muutoksia näiden aineiden kuljetusta koskeviin RID-määräyksiin. Muutosehdotukset koskevat lähinnä teknisiä yksityiskohtia, kuten joidenkin aineiden luokituskriteereitä, ympäristölle vaarallisten aineiden merkintää sekä pakkauksille ja säiliöille asetettujen vaatimusten täsmennyksiä. (LVM yliinsinööri Liisa Virtanen 160 28564)

Päätös asettaa kuluttajatutkimuskeskuksen johtokunta toimikaudeksi 1.11.2008-31.10.2012. Kokoonpano: puheenjohtaja: professori Visa Heinonen Helsingin yliopisto; varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Tero Kuitunen työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: johtaja Eila Kilpiö kuluttajatutkimuskeskus, professori Marja Vehviläinen Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, ylitarkastaja Taina Nikula ympäristöministeriö, Ilpo Koskinen taideteollinen korkeakoulu ja erikoistutkija Mari Niva kuluttajatutkimuskeskus (henkilöstön edustaja). (TEM ylitarkastaja Anne Rothovius 010 60 63532)

Päätös asettaa valtuuskunta Poznanissa, Puolassa 1.-12.12.2008 pidettävään ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 14. konferenssiin ja Kioton pöytäkirjan sopimuspuolten 4. kokoukseen ja oikeuttaa ympäristöministeriö määräämään valtuuskunnalle asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ministeri Paula Lehtomäki, varapuheenjohtajat kansliapäällikkö Hannele Pokka ja pääneuvottelija Sirkka Haunia ympäristöministeriöstä ja jäsenet ovat hallituksen ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen valtioneuvoston kansliasta, kansainvälisten asiain johtaja Jukka Uosukainen ympäristöministeriöstä, osastopäällikkö Ritva Koukku-Ronde ulkoasiainministeriöstä, ulkoasiainneuvos Markku Niinioja ulkoasiainministeriöstä, kansainvälisten asiain neuvos Aulikki Kauppila maa- ja metsätalousministeriöstä, neuvotteleva virkamies Päivi Janka työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo valtiovarainministeriöstä. (YM ylitarkastaja Sara Viljanen 040 039 9089)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 23.10.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 52/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstöksi (viisumisäännöstö). Euroopan yhteisöjen komissio on 20.7.2006 tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta. Siinä kootaan kaikki viisumipäätöksiä koskevat säännökset yhdeksi viisumisäännöstöksi sekä muutetaan eräitä voimassa olevia säännöksiä, jotta voidaan ottaa huomioon viimeaikainen kehitys. Tarkoituksena on myös lisätä avoimuutta ja oikeusvarmuutta. (UM lähetystöneuvos Hilkka Nenonen 160 55211)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 53/2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (tupakkatuotteiden vähimmäisverot). Ehdotuksella muutettaisiin niitä kolmea direktiiviä, joilla tupakkatuotteisiin sovellettava valmistevero on yhtenäistetty yhteisön oikeudessa. Direktiiveissä on säädetty muun muassa yhteisön vähimmäisveroista ja tupakkaverotuksen rakenteesta. Komission direktiiviehdotuksen keskeisenä tavoitteena on korottaa tupakkatuotteiden vähimmäisveroja. Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisveroon tehtäisiin muita tuoteryhmiä suurempi korotus. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on myös yksinkertaistaa savukkeiden verotuksen rakennetta ja vähimmäisveron laskentaperusteita. Tämän seurauksena yhteisön vähimmäisvero ulotettaisiin koskemaan myös kysytyintä hintaluokkaa halvempia savukkeita. Lisäksi jäsenvaltioille annettaisiin enemmän joustovaraa savukkeiden kansallisten vähimmäisvalmisteverojen soveltamiseen. (VM hallitusneuvos Irmeli Virtaranta 160 33065)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 54/2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisia tutkimusinfrastruktuureja koskevasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä (tutkimusinfrastruktuurit). Euroopan yhteisöjen komissio on 25.7.2008 tehnyt ehdotuksen (KOM(2008)467), että neuvosto antaisi perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla asetuksen, jolla määriteltäisiin eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri ja valtuutettaisiin komissio päättämään tutkimusinfrastruktuuriin osallistuvien jäsenmaiden hakemuksen perusteella, voidaanko infrastruktuurille myöntää eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin asema. Menettelyä voitaisiin soveltaa Euroopan yleistä etua palveleviin tutkimusinfrastruktuureihin. (OPM opetusneuvos Mirja Arajärvi 160 77285)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 55/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hyljetuotteiden kaupasta (hyljetuotteiden kauppa). Asetusehdotuksen mukaan hyljetuotteiden kauppa kiellettäisiin, mutta kauppa olisi kuitenkin mahdollista silloin, kun eräät hylkeiden tappamis- ja nylkemistapoihin liittyvät edellytykset täyttyvät. Hyljetuotteiden kaupan jatkuminen jäsenvaltiossa edellyttäisi poikkeuksen hakemista komissiolta. Poikkeuksen saamisen edellytysten täyttyminen arvioitaisiin asetusehdotuksen liitteessä II esitettyjen arviointiperusteiden pohjalta. Kielto ei koskisi hyljetuotteita, jotka ovat peräisin inuiittiyhteisöjen toimeentulonsa edistämiseksi harjoittamasta perinteisestä hylkeenpyynnistä. Asetusehdotuksessa vahvistettaisiin myös merkintävaatimukset, joilla on tarkoitus varmistaa, että hyljetuotteisiin - joiden kaupan pitäminen olisi mahdollista voimassa olevista kielloista myönnetyn poikkeusluvan perusteella - merkitään selkeästi, että ne ovat joko peräisin vaaditut edellytykset täyttävästä maasta tai vaihtoehtoisesti että hylkeet tappaneet ja nylkeneet henkilöt toimivat mainitut edellytykset täyttävän maan lainkäyttövallan alaisina. Asetusehdotuksen tarkoituksena on vahvistaa yhdenmukaiset säännöt hyljetuotteiden saattamisesta Euroopan yhteisöjen markkinoille, tuonnista yhteisöön, kauttakulusta yhteisön kautta ja viennistä yhteisöstä. (MMM hallitusneuvos Timo Tolvi 160 52445)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.10.2008 seuraavia asioita:

Jyväskylän yliopiston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus yliopiston hiukkaskiihdytinrakennuksen laajennuksen uusista, yhteensä 854 htm2 :n toimitiloista. Sopimuksen kesto on 25 vuotta ja vuosivuokra on noin 0,334 miljoonaa euroa (alv 0%). Uudisrakennuksen on tarkoitus valmistua yliopiston kä0yttöön 1.7.2009. (OPM yliarkkitehti Liisa Munsterhjelm 160 77222)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 20.10.2008

Valtion toimenpiteet Kaupthing-ratkaisun johdosta

Rahoitusvalvojat Suomessa ja Islannissa ovat hyväksyneet järjestelyn Kaupthing Bank hf:n Suomen sivuliikkeen talletusten maksamiseksi. Nordea Pankki Suomi Oyj, OP-Pohjola-ryhmä ja Sampo Pankki Oyj ovat antaneet määräaikaisen sitoumuksen järjestää rahoituksen, jolla Kaupthing Bank hf:n Suomen sivuliikkeen tallettajille (noin 10 000 asiakasta) maksetaan heidän talletuksensa täysimääräisinä korkoineen.

Kysymyksessä on yksityisen sektorin markkinaehtoinen ratkaisu, jossa edellä mainitut pankit kantavat järjestelyyn liittyvän kaupallisen riskin ja luottoriskin. Ratkaisu ei muuta Suomen voimassa olevia talletussuojaperiaatteita.

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen, jonka tarkoituksena on tukea järjestelyä myöntämällä siihen osallistuville suomalaisille tahoille takuu mahdollisia takaisinsaantikanteita ja niihin verrattavia oikeudellisia riskejä vastaan. Järjestely on Islannin rahoitusvalvonnasta vastaavan viranomaisen (FME) hyväksymä ja se katsoo ratkaisun olevan Islannin lainsäädännön mukainen. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa järjestelyä.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen ja pankkisektorista vastaava ministeri Mari Kiviniemi pitävät suomalaispankkien ja Kaupthingin välille syntynyttä markkinaehtoista ratkaisua hyvänä.

Lisätietoja: lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen, p. 09 160 33040, valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 21.10.2008

Hallitus sopi kolmannesta lisäbudjetista: Talouspolitiikka on kasvua tukevaa

Hallitus sopi 21.10.2008 kolmannesta lisäbudjetista talouden epävarmuuden lisääntyessä. Maailmantalouden kasvunäkymät ovat poikkeuksellisen epävarmat ja kasvuvauhdin hidastuminen jatkuu. Suomen talous on kuitenkin perustaltaan terve, joten talouskasvu yltänee kotimaisen kysynnän voimin lähes kolmeen prosenttiin tänä vuonna, vaikka vuoden toisen puoliskon kasvu jää jo vähäiseksi. Inflaatioksi ennakoidaan tänä vuonna neljä prosenttia. Työllisten määrä lisääntynee suhdanteiden heikentymisestä huolimatta noin neljälläkymmenellä tuhannella kuluvana vuonna. Kotitalouksien ostovoiman arvioidaan kasvavan tänä vuonna 2 1/2 prosenttia ja ensi vuonna 3 1/2 prosenttia.

Hallitus käynnistää ilmasto- ja energiastrategian toimeenpanon

Hallitus esittää energiatuen valtuuteen 30 miljoonan euron lisäystä valmisteilla olevan ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden toimeenpanoa varten. Lisäyksestä yli puolet on tarkoitus käyttää tuulivoimahankkeiden tukemiseen ja loppuosa muihin uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta edistäviin hankkeisiin.

Asuntojen energia-avustuksiin esitetään 10 miljoonan euron lisäystä. Tämä käytettäisiin energia-avustusten myöntämiseen vuoden 2008 loppuun saakka voimassa olevien perusteiden mukaisesti. Energiakorjausten kannusteita on tarkoitus vuoden 2009 talousarvioesityksen mukaisesti lisätä. Kotitalousvähennystä korotetaan. Energia-avustukset suunnataan kerros- ja rivitaloille sekä kohteisiin, joissa kotitalousvähennystä ei tulojen pienuuden vuoksi voi hyödyntää. Näin luodaan suotuisat ja aiempaa oleellisesti joutuisammat edellytykset asuinrakennusten energiansäästöinvestoinneille ja ympäristöystävällisille lämmitystapamuutoksille.

Hallitus edistää vuokra-asuntotuotantoa

Hallitus esittää vuokra-asuntotarjonnan ja -tuotannon edistämiseksi uutta 62,5 miljoonan euron suuruista takausvaltuutta lainoille, joilla rakennettavat uudet asunnot pidetään vuokra-asuntoina vähintään 20 vuotta. Tarvetta ja kiinnostusta uuteen tuotantomuotoon synnyttää yhtäältä vuokra-asuntokysynnän kasvu ja toisaalta halu vakaisiin pitkäaikaisiin sijoituskohteisiin nyt kun rakennusalan resurssitilanne asteittain helpottuu huippusuhdanteen jälkeen.

Väylähankkeiden sopimusvaltuuksia ja määrärahoja korotetaan

Uutena hankkeena hallitus esittää 4,59 miljoonan euron sopimusvaltuutta Kevitsan kaivosalueen uuden tieyhteyden rakentamiseen. Kaivosyhtiö rahoittaa tieyhteyden ja valtio maksaa kustannukset korottomana takaisin hankkeen valmistuttua edellyttäen, että alueella on tuolloin merkittävää kaivostoimintaa.

Eräiden liikennehankkeiden ennakoitua suuremman kustannusnousun johdosta arvon-lisäverottomia tiehankkeiden sopimusvaltuuksia esitetään korotettavaksi: Lusi - Vaajakoski 20,5 miljoonalla eurolla ja Kehä I Turunväylä - Vallikallio 12,0 miljoonalla eurolla. Lisäksi korotettaisiin sopimusvaltuutta Haminan meriväylähankkeessa (10,3 miljoonalla eurolla) ja Vuosaaren sataman liikenneväylähankkeessa (5,6 miljoonalla eurolla). Eräiden keskeneräisten liikennehankkeiden viivästymisten ja nopeutumisten johdosta niiden määrärahatarpeita tarkistetaan. Vaalimaan rekkaparkkialueen arvioitu valmistuminen siirtyy kaavavalitusten johdosta vuoteen 2010.

Perustienpidon, perusradanpidon ja joukkoliikenteen määrärahoja esitetään lisättäväksi yhteensä 8,2 miljoonalla eurolla EU:n TEN-avustusten tuloutusmääriä vastaavasti.

Rakennemuutospaikkakuntien ahdinkoon lievitystä

Hallitus esittää yhteensä 33,5 miljoonaan euron lisäystä määrärahoihin ja valtuuksiin äkillisestä rakennemuutostilanteesta kärsiville Kajaanin, Imatran, Etelä-Pirkanmaan ja Varkauden seuduille. Määrärahoja ja valtuuksia on tarkoitus käyttää alueilla nopeasti uusia ja korvaavia työpaikkoja luoviin hankkeisiin.

Muita määrärahojen lisäyksiä

Elisa Oyj:n osakkeiden hankintaan esitetään käytettäväksi enintään 269 miljoonaa euroa.

Suomen ETYJ-puheenjohtajuuteen liittyvän ulkoministereiden kokouksen turvajärjestelyihin suunnataan poliisille 1,5 miljoonaa euron ja Rajavartiolaitokselle 70 000 euroa. Ulkoasiainministeriön hallinnonalalla ETYJ-puheenjohtajuuskauden menoihin esitetään 0,6 miljoonan euron määrärahalisäystä.

Hallitus esittää Crisis Management Initiative ry:n (CMI) avustusta lisättäväksi 100 000 eurolla. Tämän lisäksi ensi vuoden talousarvioesitystä on tarkoitus täydentää siten, että CMI ry:n rahoitusta lisätään 135 000 eurolla vuonna 2009.

Ylimääräisen pääkaupunkiseudun hätäkeskuspäivystäjäkurssin järjestämiseen esitetään 425 000 euroa. Kansainvälisen pelastustoiminnan menoihin esitetään 0,8 miljoonaa euroa. Lisämäärärahan tarve aiheutuu kesällä Kiinan maanjäristysalueelle lähetetystä teltta-avusta.

Hallitus esittää kuntien harkinnanvaraisiin avustuksiin 2 miljoonan euron lisäystä. Yhteensä 22 miljoonan euron määrärahasta suunnattaisiin 4 miljoonaa euroa avustusten maksamiseen Kauhajoen ja Jokelan ampumistapauksista sekä Porin sadevesitulvista ja Nokian vesijohto-onnettomuudesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin.

Ratahallintokeskuksen hallinnassa olleita ja valtiovarainministeriölle siirrettyjä Keski-Pasilan alueella sijaitsevia kiinteistöjä ja alueita on tarkoitus siirtää Senaattikiinteistöille. Siirrettävien alueiden käyvän arvon on arvioitu olevan runsas 10 miljoonaa euroa.

Taiteen keskustoimikunnalle myönnetään 100 000 euroa tietojärjestelmätöihin. Maanmittauslaitokselle esitetään 500 000 euroa kirjaamistehtävien siirtyessä käräjäoikeuksilta. Saamelaiskäräjille myönnetään 50 000 euroa.

Maatilatalouden kehittämisrahastoon ehdotetaan kohdennettavaksi 33,7 miljoonaa euroa siirtona muilta momenteilta.

Lappeenrantaan perustettavalle Tali-Ihantala tieto- ja näyttelykeskukselle esitetään 1 miljoonaa euroa vuoden 2009 talousarvioon esitetyn 1 miljoonan euron lisäksi.

Lisäyksiä eräisiin toimintamenoihin

Vankeinhoitolaitoksen toimintaedellytysten turvaamiseen esitetään kertamenona 1 miljoonaa euroa.

Vapaan liikkuvuuden mahdollistavan SIS II Schengen -tietojärjestelmän loppurahoituksena esitetään poliisille 3 miljoonan euron määrärahaa. Rajavartiolaitokselle esitetään 1,3 miljoonaa euroa Kaakkois-Suomen rajavartioston kiinteän rajavalvontajärjestelmän kehittämiseen.

Tullilaitoksen toimintamenoihin esitetään 1,3 miljoonan euron nettolisäys junien läpivalaisulaitteiden hankintaan. Määräraha on siirtoa tullilaitoksen kaluston hankintamomentilta. Lisäksi Euroopan petostorjuntavirasto myöntää rahoitusta savukkeiden salakuljetuksia paljastavan laitteiston hankintaan 1,3 miljoonaa euroa.

Työttömyysmenoihin vähennystä, korkomenoihin lisäystä

Heikkenevistä suhdanteista huolimatta työllisten määrän lisääntyminen vähentää työttömyysturvamenoja 35 miljoonalla eurolla ja työllistymistä tukevia menoja 15 miljoonalla eurolla. Myös eläkemenot vähenevät noin 30 miljoonalla eurolla etuusmenoarvioiden tarkentumisesta johtuen.

Valtionvelan korkomenoihin arvioidaan tarvittavan 80 miljoonaa euroa lisää. Korkotaso on noussut kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävakauden johdosta.

Suomen maksuosuutta Euroopan unionille esitetään lisättäväksi 13 miljoonalla eurolla EU:n talousarvioon tehtyjen tarkistusten johdosta.

Muita tarvearvioiden korotuksia on kaikkiaan noin 18 miljoonaa euroa.

Tuloarviot tarkentuneet

Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota lasketaan nettomääräisesti 738 miljoonalla eurolla. Verotuloarvion osuus laskusta on nettomääräisesti 765 miljoonaa euroa. Tuloveroarviota alennetaan 500 miljoonalla eurolla yhteisöveron ja luovutusvoitoista perittävien verojen kertymäarvioiden perusteella.

Autoveron tuottoarviota vähennetään 216 miljoonalla eurolla. Uusia henkilöautoja myytäneen ennakoitua vähemmän ja niistä maksetaan vähäpäästöisyyden vuoksi autoveroa keskimäärin arvioitua vähemmän. Toteutuneiden kertymätietojen perusteella perintö- ja lahjaveron tuloarviota nostetaan 70 miljoonalla eurolla ja tupakkaveron 19 miljoonalla eurolla. Varainsiirtoveron tuottoarviota puolestaan lasketaan 70 miljoonalla eurolla.

Tasapaino ja valtionvelka

Hallituksen esityksessä tulojen vähennykset ovat 738 miljoonaa euroa ja määrärahojen lisäykset 339 miljoonaa euroa. Kolmas lisätalousarvioesitys on siten 1,1 mrd. euroa alijäämäinen. Valtionvelkaa vähennetään vuonna 2008 yhteensä 1,36 mrd. eurolla, ja sen määrän arvioidaan olevan vuoden 2008 lopussa vajaat 55 mrd. euroa, mikä on vajaat 29 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Passiivisuustyöryhmä luovutti 23.10.2008 mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmän mukaan hallintoviranomaisen päätöksen viivästymistä vastaan tulisi ottaa käyttöön uusia oikeussuojakeinoja. Työryhmä ehdottaa, että asianosainen voisi päätöksen viivästyessä tehdä viranomaiselle kiirehtimisvaatimuksen ja edelleen viivästysvalituksen hallintotuomioistuimeen. Työryhmä painottaa asioiden käsittelyn joutuisuutta osana hyvää hallintoa. Mietinnössä ehdotetaan, että hallintoviranomaisten tulisi määritellä eri asiaryhmille kohtuulliset käsittelyajat ja julkaista tiedot niistä internetissä. Työryhmämietintö on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut. Lisätietoja antavat professori Matti Niemivuo, p. 040 594 6963, Lapin yliopisto ja tutkija Minna Laherto, p. (09) 160 67661, oikeusministeriö.

Ympäristöministeriö julkaisi 17.10.2008 selvityksensä kuntataloudesta ja yhdyskuntarakenteesta. Selvityksen mukaan uudisrakentamisen säätelyllä on kunnalle suuri taloudellinen merkitys. Mitä lähemmäs taajamaa rakennetaan, sitä edullisempaa se kunnalle on. Kalleimmaksi tulee antaa hajarakentamisen kasvaa taajaman ulkopuolelle ilman ohjausta. Kustannukset näkyvät vasta pitkän ajan päästä, mutta hyvin pitkäaikaisina. Kun haja-asutusalue vuosien saatossa kasvaa, siellä tarvitaan kunnallistekniikkaa, kunnossapitoa ja palveluja. Kun asutus on jo päässyt hajautumaan, keinot kustannusten hallintaan ovat vähissä. Yhdyskuntarakenteen perusratkaisut säilyvät jopa vuosisatoja. Kuntatalous ja yhdyskuntarakenne -selvitys on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=92843&lan=fi. Lisätietoja antavat projektipäällikkö Kimmo Koski, p. 010 409 5245, FCG Planeko Oy ja ympäristöneuvos Harry Berg, p. 0400 143 972, ympäristöministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.