Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 42/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 17.10.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 174/2008 vp) Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Geneven vuoden 1949 yleissopimuksilla ja niiden vuonna 1977 tehdyillä lisäpöytäkirjoilla suojataan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun tunnusmerkit ja määrätään niiden käytöstä. Suojamerkit eivät ole kyenneet kaikilla konfliktialueilla tarjoamaan riittävää suojaa. Vuoden 2005 lisäpöytäkirjalla hyväksyttiin aiempia tunnuksia täydentävä uusi, punaiseksi kristalliksi nimetty tunnusmerkki. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 160 55726)

Esitys (HE 175/2008 vp) laeiksi kiinteistörahastolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Kiinteistörahastolakia täydennetään säännöksillä yksinomaan tai pääasiallisesti vuokra-asuntoihin varojaan sijoittavasta osakeyhtiömuotoisesta kiinteistörahastosta. Lisäksi säädetään Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnasta, sekä lautakunnalle kiinteistönarvioitsijoiden hyväksymistä ja valvontaa koskevia tehtäviä. Kiinteistörahastolle tulee myös velvollisuus perustella, jollei se arvosta omistamiaan kiinteistöjä käypään arvoon tai käytä riippumatonta kiinteistönarvioitsijaa. Lisäksi useisiin lakeihin tehdään täsmennyksiä, jotka liittyvät kiinteistörahastolakiin tehtäviin muutoksiin kiinteistönarviointilautakunnasta ja kiinteistösijoittamista koskevasta erityisestä tiedonantovelvollisuudesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.9.2009. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju 160 33082)

Esitys (HE 176/2008 vp) laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä tuloverolain 45 §:n muuttamisesta. Elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin tehdään kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista ja kirjanpitolainsäädännön kehittymisestä aiheutuvia muutoksia. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvälineiden tilinpäätökseen merkityt realisoitumattomat arvonmuutokset ovat veronalaista tuloa ja vähennyskelpoista menoa. Tilinpäätökseen merkityt, realisoitumattomat valuuttakurssivoitot säädetään veronalaiseksi tuloksi sekä tiettyjen valuuttakurssimuutoksilta suojaavien instrumenttien realisoitumattomat arvonmuutokset veronalaiseksi tuloksi ja vähennyskelpoiseksi menoksi. Luottotappiovarausjärjestelmästä luovutaan vakuutus- ja eläkelaitosten osalta. Yhtiön luovuttamista omista osakkeista saadut vastikkeet säädetään verovapaaksi tuloksi ja niistä suoritettu määrä vähennyskelvottomaksi menoksi. Työsuhteeseen perustuen luovutettavista omista osakkeista suoritettu määrä on kuitenkin tietyin edellytyksin vähennyskelpoista. Tiettyjen liittymismaksujen verokohtelua muutetaan. Hyödykkeen hankintamenon määrittämiseen, vaihto-omaisuuden arvostamiseen ja tulon jaksottamiseen tehdään pieniä tarkistuksia. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden käyttö vastikkeena yritysjärjestelyissä sallitaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. (VM neuvotteleva virkamies Terhi Järvikare 160 34933)

Esitys (HE 177/2008 vp) laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta. Suomessa yleisesti verovelvollinen osakeyhtiö vapautetaan hakemuksesta velvollisuudesta suorittaa tuloveroa. Verovapauden edellytyksenä on, että yhtiö harjoittaa yksinomaan omistamiensa ja osakeomistuksen perusteella hallitsemiensa tilojen vuokraustoimintaa ja siihen liittyviä toimintoja. Yhtiön varoista vähintään 80 prosenttia tulee muodostua pääasiassa asuinkäytössä olevista kiinteistöistä tai huoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista asunto-osakeyhtiössä tai muussa keskinäisessä kiinteistöyhtiössä. Asuinhuoneistojen vuokrien osuus yhtiön kaikista tuloista, joihin ei lueta asuntovarallisuudesta saatuja luovutushintoja, tulee olla vähintään 80 prosenttia. Yhtiön on jaettava osinkona vähintään 90 prosenttia tilikauden voitosta. Yhtiö voi jättää jakamatta lisäksi 30 prosenttia voitosta käytettäväksi asuntovarallisuuden hankkimiseen. Jos määrää ei seitsemän seuraavan tilikauden aikana käytetä uustuotannon hankkimiseen, yhtiön maksettavaksi määrätään kymmenen prosenttia käyttämättä jääneestä määrästä. Lisävaatimuksia liittyy muun ohessa yksittäisen osakkaan omistusosuuteen, yhtiön vieraan pääoman määrään ja yhtiön listautumiseen. Yhtiön oikeutta harjoittaa kiinteistökauppaa ja myyntiin tähtäävää kiinteistönkehittämistä rajoitetaan vähimmäisomistusaikaa ja luovutusten vuosittaista enimmäismäärää koskevilla vaatimuksilla. Rajoituksia tehostetaan veronluonteisilla sanktioilla, jollaisia liittyy lisäksi yksittäisen osakkaan omistusosuuden ylittymiseen sekä yhtiön tulorakennetta koskevan vaatimuksen laiminlyöntiin. Asuntojen vuokraustoimintaa jo harjoittava yhtiön siirtyessä järjestelmän piiriin piilovaraukset ja realisoitumaton arvonnousu verotetaan yhtiön verovapauden alkamista edeltävän vuoden tulona. Yhtiön jakama osinko on saajalleen koko määrältään veronalaista tuloa. Verohallinto hyväksyy yhtiön verovapaaksi, ja se valvoo vuosittain verovapauden edellytysten täyttymistä. Jos edellytykset eivät täyty eikä yhtiö ole määräajassa poistanut puutetta, verovapaus peruutetaan. Yhtiöllä verovapauden päättyessä olevat jakamattomat voittovarat luetaan yhtiön seuraavan verovuoden tuloksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2009 sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt ehdotetun valtiontuen. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran kalenterivuoden 2009 aikana alkavalta verovuodelta toimitettavassa verotuksessa. (VM neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 160 34753)

Esitys (HE 178/2008 vp) laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta. Valtion eläkelakia muutetaan siten, että työntekijällä on oikeus saada valituskelpoinen päätös Valtiokonttorin Kansaneläkelaitokselle ilmoittamasta teoreettisen eläkkeen määrästä. Lisäksi valtion eläkelakiin tehdään lähinnä teknisluonteisia korjauksia, joilla se saatetaan vastaamaan työntekijän eläkelakia ja kunnallista eläkelakia. Lain viittaussäännöksiin tehdään muuttuneen lainsäädännön mukaiset korjaukset. Valtion eläkelain voimaanpanosta annettuun lakiin tehdään teknisluonteisia korjauksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (VM työmarkkinalakimies Marja Isomäki 160 34945)

Esitys (HE 179/2008 vp) laiksi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta. Lailla Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta korvataan kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta annettu laki. Keskuksen tehtäviä ja hallintoa koskevat säännökset ajantasaistetaan ja saatetaan vastaamaan keskuksen nykyisiä tehtäviä. Lisäksi keskuksen nimi muutetaan paremmin kuvaamaan keskuksen nykyistä toimintaa ja vakiintunut lyhenne CIMO otetaan käyttöön keskuksen nimenä. (OPM hallitusneuvos Satu Paasilehto 160 77248)

Esitys (HE 180/2008 vp) laiksi lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamisesta. Eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevia säännöksiä muutetaan väliaikaisesti kansainvälisen rahoitusmarkkinakriisin johdosta. Tarkoituksena on yksityisalojen työeläkelaitosten vakavaraisuuden vahvistaminen siten, ettei eläkelaitosten tarvitse myydä muun muassa suomalaisia osakeomistuksiaan epäedullisessa markkinatilanteessa. (STM osastopäällikkö Tarmo Pukkila 160 73864)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.10.2008 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Ari Heikkisen tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Kirsti Hyypän valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Montenegron välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen tai hänen estyneenä ollessaan finanssineuvos Antero Toivaisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Jerseyn väliset sopimukset tietojen vaihtamisesta veroasioissa, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi, keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä ja luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi sekä osapuolten välinen poliittinen julistus. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 160 33158)

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen tai hänen estyneenä ollessaan finanssineuvos Antero Toivaisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Guernseyn alueen väliset sopimukset tietojen vaihtamisesta veroasioissa, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi, keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä ja luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi sekä osapuolten välinen poliittinen julistus. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 160 33158)

Ylijohtaja Kim Salosen tai hänen estyneenä ollessaan johtaja Matti Tupamäen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Filippiinien välinen lentoliikennesopimus. (LVM esittelijä Topi Sirén 160 28457)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 17.10.2008 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Ehdotus tasavallan presidentin asetukseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 160 67686)

Varatuomari Markus Petri Äimälä työtuomioistuimen työsuhteisiin perehtyneeksi sivutoimiseksi jäseneksi 1.11.2008-31.12.2009. (OM erityisasiantuntija Pekka Pärnänen 160 67610)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.10.2008 seuraavat nimitysasiat:

Lusakan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Sinikka Antilan valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Itäisen ja eteläisen Afrikan yhteismarkkinajärjestössä (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA) ja Abujan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Anneli Vuorisen valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Länsi-Afrikan maiden talousyhteisössä (ECOWAS). (UM henkilöstöjohtaja Lauri Aaltonen 160 55401)

Kuala Lumpurin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Tapio Saarelan sivuakkreditointi Bruneihin. (UM henkilöstöjohtaja Lauri Aaltonen 160 55401)

Tekniikan tohtori Åke Allan Johanssonin määrääminen toimimaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa yli-insinöörineuvoksena patenttia, hyödyllisyysmallioikeutta tai integroidun piirin piirimallia koskevien asioiden käsittelyssä 1.11.2008-31.12.2009 ja yli-insinöörineuvos, tekniikan tohtori Raimo Erik Sepposen 1.2.2009-31.1.2013. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 160 67502)

Laamanni Ritva Marjatta Pesonen-Ehrola Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden laamannin virkaan, laamanni Leena Marketta Kartimo Hyvinkään käräjäoikeuden laamannin virkaan, laamanni Pekka Olavi Laitinen Etelä-Savon käräjäoikeuden laamannin virkaan, laamanni Juha Esko Tervo Kainuun käräjäoikeuden laamannin virkaan, laamanni Pertti Juhani Mähönen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaan ja laamanni Juha Antti Hyvärinen Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.1.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Määräaikainen käräjätuomari, hovioikeudenneuvos Pauli Jaakko Viitanen Helsingin hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Pirjo Anneli Peura-Vasama Lappeenrannan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Ulla-Maj Leppäkorpi Vaasan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Mika Ossi Falck Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, asessori Lasse Juhani Tamminen Lahden käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2008 lukien ja käräjätuomari Arto Juhani Järvinen Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2009 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 16.10.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta. Asetuksella täsmennetään 1.10.2006 voimaan tulleen poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain säännöksiä. Poliisin tiloissa säilytettävien vapautensa menettäneiden kohtelusta on aikaisemmin yksityiskohtaisesta säännelty sisäasiainministeriön poliisiosaston antamilla määräyksillä. Säännökset perustuvat poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain eri luvuissa oleviin asetuksenantovaltuuksiin. Asetus tulee voimaan 1.11.2008. (SM poliisiylitarkastaja Robin Lardot 160 42870)

Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta. Asetuksella säädetään valtion talousarvion mukaisen elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustuksen hakemisesta, myöntämisestä, maksamisesta ja käyttämisestä. Avustusta voidaan myöntää maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän elintarviketalouden laatustrategian toteuttamiseen liittyviin hankkeisiin, jotka vaikuttavat elintarvikeketjun kilpailukyvyn parantumiseen, elintarviketalouden yhteiskuntavastuullisen toimintatavan vahvistumiseen tai kuluttajien tietoisuuden parantumiseen kotimaisen elintarviketalouden toiminnasta. Hankkeet voidaan toteuttaa esimerkiksi tiedottamisen tai neuvonnan keinoin. Kyseessä on noin kymmenen vuotta voimassa ollut avustusmuoto. Asetus vahvistaa aiemmin hakuohjeisiin perustuneet menettelyt säädöstasolla. Lisäksi täsmennetään eräät yhteisön valtiontukisäännöksistä johtuvat rajoitukset. Asetus tulee voimaan 22.10.2008. (MMM hallitussihteeri Aku-Petteri Korhonen 160 54773)

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta. Avustusta yksin toimintaa harjoittavalle yrittäjälle ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin voidaan 22.10.2008 lukien myöntää myös äkillisen rakennemuutoksen alueeksi nimetyn Imatran seutukunnan alueella. Asetus tulee voimaan 22.10.2008. (TEM hallitussihteeri Mikko Ojala 010 60 63506)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 16.10.2008 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO vuosiksi 2010-2013. Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO on alueiden kehittämisestä annetussa laissa tarkoitettu erityisohjelma. KOKO:n ohjelma-asiakirja sisältää muun muassa esityksen ohjelman yleisistä tavoitteista ja ohjelmaan hakeutumisesta sekä esityksen siitä, että KOKO:oon sulautetaan nykyisin toteutettavista alueellisen kehittämisen erityisohjelmista aluekeskusohjelma sisältäen Uudellamaalla toteutettavat kaupunkiohjelmat, maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen osio ja saaristo-ohjelman paikallinen ja alueellinen toteuttaminen. (TEM aluekehitysjohtaja Janne Antikainen 010 60 64915)

Päätös nimetä Suomen edustajat EU:n ohjelmakauden 2007-2013 Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI CBC -ohjelman seurantakomiteaan. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Reijo Paajanen (maakuntahallituksen jäsen Anneli Kiljunen) Etelä-Karjalan liitto, hallituksen puheenjohtaja Harri Helminen (kansainvälisten asioiden sihteeri Pia Hurtta) Kymenlaakson liitto, kehittämisjohtaja Eero Aarnio (kehittämisjohtaja Riitta Koskinen) Etelä-Savon maakuntaliitto, osastopäällikkö Matti Kallio Kaakkois-Suomen TE-keskus (kehittämispäällikkö Irja Sokka Etelä-Savon TE-keskus), yksikön päällikkö Hanna Lehtinen (ulkoasiainsihteeri Kim Kuivalainen) ulkoasiainministeriö ja ylitarkastaja Petri Haapalainen (hallitusneuvos Pekka Järviö) työ- ja elinkeinoministeriö. (TEM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 010 60 64921)

Päätös nimetä Suomen edustajat EU:n ohjelmakauden 2007-2013 Kolartic ENPI CBC -ohjelman seurantakomiteaan. Kokoonpano: hallituksen jäsen Tatja Karvonen (hallituksen jäsen Hilkka Halonen) Lapin liitto, yksikön päällikkö Hanna Lehtinen (ulkoasiainsihteeri Kim Kuivalainen) ulkoasiainministeriö, hallitusneuvos Pekka Järviö (ylitarkastaja Petri Haapalainen) työ- ja elinkeinoministeriö, toimitusjohtaja Timo Rautajoki Lapin kauppakamari (hallituksen puheenjohtaja Hannu Autonen Lapin yrittäjät) ja aluejohtaja Seppo Wikström SAK Lappi (1. aluesihteeri Maarit Pallari AKAVA Lappi). (TEM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 010 60 64921)

Päätös nimetä Suomen edustajat EU:n ohjelmakauden 2007-2013 Karjala ENPI CBC -ohjelman seurantakomiteaan. Kokoonpano: maakuntajohtaja Pauli Harju (aluekehityspäällikkö Terttu Väänänen) Pohjois-Pohjanmaan liitto, maakuntajohtaja Alpo Jokelainen (valtuuston jäsen Merja Kyllönen) Kainuun maakunta -kuntayhtymä, maakuntajohtaja Pentti Hyttinen (suunnittelujohtaja Risto Poutiainen) Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, yksikön päällikkö Hanna Lehtinen (ulkoasiainsihteeri Kim Kuivalainen) ulkoasiainministeriö ja ylitarkastaja Petri Haapalainen (hallitusneuvos Pekka Järviö) työ- ja elinkeinoministeriö. (TEM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 010 60 64921)

Päätös asettaa yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta toimikaudeksi 17.10.2008-16.10.2011. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: valtiosihteeri Katariina Poskiparta (työmarkkinaneuvos Pirjo Harjunen) työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö Pekka Säilä (kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori) ulkoasiainministeriö; jäsenet: finanssineuvos Arto Honkaniemi (erityisasiantuntija Marja Pokela) valtioneuvoston kanslia, hallitusneuvos Heli Backman (apulaisosastopäällikkö Rolf Myhrman) sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Merja Saarnilehto (neuvotteleva virkamies Kerstin Stendahl) ympäristöministeriö, ekonomisti Olli Koski (eurooppasihteeri Katja Lehto-Komulainen) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki (yhteyspäällikkö Matti Hynynen) Toimihenkilökeskusliitto STTK ry, lakimies Jaana Meklin (elinkeinopoliittinen asiamies Mats Nyman) Akava ry, asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen (asiantuntija Anu Sajavaara) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, lainopillinen asiamies Merja Hirvonen (lainopillinen asiamies Janne Makkula) Suomen Yrittäjät, kirkkoneuvos Leena Rantanen (johtaja Kalle Kuusimäki) Suomen evankelis-luterilainen kirkko, maajohtaja Timo Vuori Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen osasto ry (osastopäällikkö Marja-Liisa Peltola Keskuskauppakamari), projektipäällikkö Juha Beurling (johtava lakimies Tuula Sario) Suomen Kuluttajaliitto ry, tuottaja Eeva Simola FinnWatch (asiantuntija Anita Kelles-Viitanen ATTAC ry) ja pääsihteeri Timo Tanninen (markkinointipäällikkö Anneli Alfthan) WWF Suomi. (TEM ylitarkastaja Jan Hjelt 010 60 48940)

Päätös myöntää teollisuusneuvos Matti Oivukkamäelle ero Turvatekniikankeskuksen johtokunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen hallitusneuvos Antti Riivari johtokunnan 31.10.2011 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM ylitarkastaja Anne Rothovius 010 60 63532)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 16.10.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 51/2008) eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (Keski-Afrikan, Ghanan ja Norsunluurannikon ensivaiheen talouskumppanuussopimukset, EPA). Sopimuksissa sovittaisiin Euroopan unionin sekä Keski-Afrikan, Ghanan ja Norsunluurannikon välisen kaupan asteittaisesta ja vastavuoroisesta vapauttamisesta ja taloudellisen yhteistyön tiivistämisestä. (UM lähetystöneuvos Pirjo Suomela-Chowdhury 160 56272)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 52/2008) eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän (U 48/2008) peruuttamisesta. Valtioneuvosto on 2.10.2008 informoinut Eduskuntaa U-kirjelmällä 48/2008 Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (solvenssi II). Uusi U-kirjelmä ei ole ollut tarpeen, koska eduskuntaa on jo aikaisemmin informoitu U-kirjelmällä 36/2007 ja E-kirjelmällä STM2008-00112. (STM osastopäällikkö Tarmo Pukkila 160 73864)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 16.10.2008 seuraavat nimitysasiat:

Kauppatieteiden maisteri Jukka Uusitalo valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 24.11.2008-4.5.2013, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on virkavapaana. (VM osastopäällikkö Silja Hiironniemi 160 33250)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.10.2008 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen eräiden maatalouden rakennetukien toimeenpanoa varten vuonna 2008. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille osoitetaan myöntämisvaltuutta ja avustusvaroja käytettäväksi maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun asetuksen (299/2008) mukaisen aloitustuen sekä turkistarhauksen, siipikarjatalouden ja maatilojen lämpökeskusten investointien tukemisesta vuonna 2008 annetun asetuksen (495/2008) mukaisten investointitukien toimeenpanoa varten. Korkotukilainojen myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen koskisi työvoima- ja elinkeinokeskuksilta 1.7.-28.11.2008 haettavia nuoren viljelijän aloitustukia ja 7.8.-19.9.2008 haettuja investointitukia. Korkotukilainojen myöntämisvaltuutta osoitetaan yhteensä 24 170 900 euroa, mistä 15 000 000 euroa nuoren viljelijän aloitustukeen sekä 2 766 300 euroa siipikarjatalouden ja 6 404 600 euroa maatilojen lämpökeskusten investointeihin. Maatilatalouden kehittämisrahastosta avustusvaroja osoitetaan yhteensä 8 329 900 euroa, josta 4 995 000 euroa nuoren viljelijän aloitustukeen sekä 1 401 900 euroa turkistarhauksen, 518 700 euroa siipikarjatalouden ja 1 414 300 euroa maatilojen lämpökeskusten investointien avustuksiin. Aloitustuen avustuksessa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoitusosuus on 45 prosenttia. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö oikeutetaan päätöksellään kohdentamaan uudelleen työvoima- ja elinkeinokeskusten käyttöön 9 188 000 euroa nuorten viljelijöiden aloitustukien korkotukilainojen myöntövaltuutta ja 3 190 000 euroa avustusvaroja eli määrät mitkä 3.7.2008 ministeriön päätöksellä 12.5.-30.6.2008 nuorten viljelijöiden aloitustukiin osoitetusta 15 000 000 euron korkotukilainan myöntämisvaltuudesta ja avustuksiin osoitetusta 5 005 000 euron määrärahasta ei ole sidottu 30.8.2008 mennessä. Uudelleen kohdennettavat myöntövaltuus ja avustusvarat on käytettävissä 1.7.-28.11.2008 haettuihin aloitustukihakemuksiin. (MMM neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen 160 52901)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

SAG-yhteistyöryhmä luovutti 13.10.2008 raporttinsa hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle. Raportissa ehdotetaan kansalaisjärjestöjen kuulemista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun ministeriöissä valmistellaan lainsäädäntöä ja päätöksiä. Yhteistyöryhmä ehdottaa muun muassa, että ministeriöt järjestäisivät säännöllisiä tapaamisia kansalaisjärjestöjen kanssa ja että ministeriöiden verkkosivuja ja muuta sähköistä tiedonvälitystä kehitettäisiin entistä ajantasaisemmaksi, helppotajuisemmaksi, sisällöltään yksityiskohtaisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/20081013Paremp/SAG-raportti__netti_SUOMI_%2b_kannet.pdf. Lisätietoja antaa finanssineuvos Marja Granlund, p. 040 750 80 60, valtiovarainministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.