Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 41/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 10.10.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 154/2008 vp) Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tai lakkauttamisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta. Suomi irtisanoo Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön (AITIC) perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen tai äänestää edustajien neuvostossa järjestön lakkauttamisen puolesta, koska järjestön toiminta ei ole vastannut sille perustettaessa asetettua tarkoitusta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

Esitys (HE 155/2008 vp) laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta. Laista poistetaan maininta Kriminaalihuoltolaitoksen ylijohtajan toimivallasta ratkaista Rikosseuraamusvirastossa käsiteltävät Kriminaalihuoltolaitosta ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevat asiat. Jatkossa kaikki Rikosseuraamusvirastossa käsiteltävät asiat ratkaisee viraston päällikkö, jollei asiaa ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty muun virkamiehen ratkaistavaksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 160 67734)

Esitys (HE 156/2008 vp) sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevien rangaistussäännösten muuttamisesta. Rikoslakia muutetaan siten, että ihmisen sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevat vankeusuhkaiset rangaistussäännökset kootaan samaan lukuun. Rikoslain sikiönlähdettämistä koskevat rangaistussäännökset korvataan laitonta raskauden keskeyttämistä ja törkeää laitonta raskauden keskeyttämistä koskevilla rangaistussäännöksillä. Samaan rikoslain lukuun siirretään ja samalla osittain yhdistetään eräin muutoksin lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja hedelmöityshoidoista annetun lain vankeusuhkaiset rangaistussäännökset. Tällaisia rikoksia ovat laiton alkioon puuttuminen, laiton perimään puuttuminen, laiton sukusolujen käyttö ja lapsen identiteetin loukkaaminen. Raskauden keskeyttämisestä, lääketieteellisestä tutkimuksesta ja hedelmöityshoidoista annettuihin lakeihin tehdään tarvittavat muutokset, ja niihin jäävät rikoslaissa säädettäviä rikoksia lievemmät lainrikkomukset, joista voi seurata vain sakkoa. (OM lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula 160 67724)

Esitys (HE 157/2008 vp) laeiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä, eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä sekä tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta. Laeilla annetaan eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 861/2007 ja eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1896/2006 täydentävät kansalliset säännökset. Laeissa säädetään muun muassa menettelyissä toimivaltaisesta tuomioistuimesta sekä oikeusriidan käsittelyn jatkamisesta tilanteessa, jossa se ei enää kuulu asetuksissa säädettyjen menettelyjen soveltamisalaan. Asetus eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta tulee täysmääräisesti sovellettavaksi 12.12.2008 ja asetus eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä vastaavasti 1.1.2009. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 12.12.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 160 67704)

Esitys (HE 158/2008 vp) laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:n sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a §:n muuttamisesta. Luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 § muutetaan siten, että talletusrahastosta korvattavan talletuksen enimmäismäärä korotetaan 25 000 eurosta 50 000 euroon. Ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a § muutetaan siten, että Euroopan talousalueella toimiluvan saaneen ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori voi hakea talletussuojarahastosta lisäsuojaa enintään 50 000 euroon saakka ja muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen luottolaitoksen talletussuojarahastoon kuuluvan sivukonttorin talletussuojan enimmäismäärä korotetaan vastaavasti 50 000 euroon. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 160 33096)

Esitys (HE 159/2008 vp) laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta. Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön oikeuden luovuttamisesta tai oikeuden perusteella saamista tekijänkorvauksista on suoritettava arvonlisäveroa. Tekijänoikeusjärjestöjen saamiin tekijänkorvauksiin sovelletaan alennettua 8 prosentin verokantaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (VM neuvotteleva virkamies Tiina Maisala 160 33205)

Esitys (HE 160/2008 vp) laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta. Pienet ja keskisuuret yritykset voivat tehdä verotuksessa korotetut poistot myös vuosina 2009-2011 tekemiensä käyttöomaisuusinvestointien hankintamenoista. Käyttöomaisuuden hankintamenosta tehtävän poiston enimmäismäärä on käyttöönottovuotena ja kahtena seuraavana verovuotena säännönmukainen poisto korotettuna 50 prosentilla. Huojennuksen soveltamisala pysyy pääosin ennallaan. Tukiohjelmaan sovelletaan Euroopan yhteisöjen komission 6.8.2008 antamaa yleistä ryhmäpoikkeusasetusta (EY) N:o 800/2008. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (VM ylitarkastaja Minna Upola 160 33168)

Esitys (HE 161/2008 vp) laiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä valtiolta yksityiselle yhteisölle ja säätiöille. Valtion ammatillisten erityisoppilaitosten siirtyessä 1.1.2009 lukien yksityiselle yhteisölle tai säätiölle, niiden palveluksessa siirtohetkellä olevat ennen vuotta 1980 syntyneet henkilöt pysyvät valtion eläkejärjestelmän piirissä niin kauan kuin he ovat työsuhteessa johonkin edellä tarkoitettuun vastaanottavaan koulutuksen järjestäjäorganisaatioon. Muu henkilöstö siirtyy työntekijän eläkelain piiriin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.1.2009. (OPM hallitusneuvos Kaija Suorsa-Aarnio 160 77204)

Esitys (HE 162/2008 vp) laiksi yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Yksityisistä teistä annettua lakia muutetaan väliaikaisesti siten, että nykyisten avustusehtojen estämättä voidaan metsätalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi osoittaa valtion vuosien 2009-2011 talousarvion rajoissa parantamisavustusta sellaisille yksityisille teille, joilla on puutavarakuljetusten kannalta huomattava merkitys ja perustellusta syystä avustaa myös uuden tien tekemistä. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 160 28483)

Esitys (HE 163/2008 vp) laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista. Lain tavoitteena on yhdenmukaistaa energiaa käyttävien tuotteiden ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevat säännökset ja varmistaa tuotteiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla. Lain keskeisenä päämääränä on ympäristönäkökohtien ja elinkaariajattelun yhdistäminen tuotteiden tuotesuunnitteluvaiheeseen. Lailla edistetään kestävää kehitystä parantamalla energiatehokkuutta ja ympäristönsuojelullista tasoa ja samalla energiahuoltovarmuutta. Lailla toimeenpannaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/ EY energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta. Lisäksi laki sisältää energiamerkintää ja energiatehokkuutta sekä siihen liittyvää tarkastustoimintaa koskevat säännökset. Laki on luonteeltaan puitelaki. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (TEM hallitussihteeri Sari Rapinoja 010 60 63202)

Esitys (HE 164/2008 vp) laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta. Jalometallituotteista annettua lakia muutetaan siten, että jalometallin määritelmään lisätään palladium. (TEM ylitarkastaja Veli Viitala 010 60 63725)

Esitys (HE 165/2008 vp) laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n, työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 17 §:n muuttamisesta. Julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia, työttömyysturvalakia ja vuorotteluvapaalakia muutetaan siten, että työvoimatoimistojen yhteydessä toimivat työvoimatoimikunnat muutetaan työllisyyden edistämistoimikunniksi. Toimikuntien merkitystä strategisina toimijoina vahvistetaan siirtämällä työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen yksittäisen työnhakijan oikeudesta saada työttömyysetuutta ja vuorottelukorvausta työ- ja elinkeinotoimistoiksi muuttuville työvoimatoimistoille ja lisäämällä toimikuntien osuutta työvoiman saatavuuden turvaamisessa ja työllisyyden parantamisessa sekä työmarkkinoilla tapahtuvien muutostilanteiden ennakoinnissa ja muutosten johdosta tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (TEM ylitarkastaja Timo Meling 010 60 49084)

Esitys (HE 166/2008 vp) laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta. Lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista lisätään säännökset vaikeavammaisen henkilön oikeudesta henkilökohtaiseen apuun sekä säännökset vammaisen henkilön palvelutarpeen selvittämisestä, palvelusuunnitelman laatimisesta ja asian viivytyksettömästä käsittelystä. Lisäksi laki säädetään ensisijaiseksi suhteessa kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia muutetaan niin, että henkilökohtainen apu on maksuton sosiaalipalvelu. Esitys liittyy vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2009. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 160 74360)

Esitys (HE 167/2008 vp) laiksi tartuntatautilain muuttamisesta. Tartuntatautilakia muutetaan siten, että lääkärin tekemät tartuntatauti-ilmoitukset lähetetään sähköisesti suoraan Kansanterveyslaitokseen. Sairaanhoitopiirien pitämät alueelliset tartuntatautirekisterit lopetetaan tarpeettomina. Sairaanhoitopiireille annetaan velvoite korjata virheellisiä ja täydentää puuttuvia oman sairaanhoitopiirin alueen tartuntatautirekisterin tietoja. Kansanterveyslaitos voi luovuttaa myös hiv -infektiotapausta koskevat tunnistetiedot tartuntatautirekisteristä sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Sairaanhoitopiiri voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa alueellisesta lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien kantajien rekisteristä potilasta koskevia tietoja saman erityisvastuualueen toiselle toimintayksikölle epidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Matkanjärjestäjille asetetaan velvoite luovuttaa matkailijoita koskevia tietoja korvauksetta Kansanterveyslaitokselle tartuntataudin leviämisen estämiseksi tai matkustajan oman terveyden suojelemiseksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 160 73854)

Esitys (HE 168/2008 vp) laeiksi lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta. Lääkärin hyväksymistä merimieslääkäriksi koskevat asetustasoiset säännökset siirretään lain tasolle perustuslain edellyttämällä tavalla. Oikeuden toimia merimieslääkärinä myöntää 1.1.2009 aloittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Merenkulkulaitoksen sijasta. Oikeus voidaan myöntää laillistetulle lääkärille, jolle on Suomessa myönnetty oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä ja joka on Suomessa suorittanut merimieslääkäreille tarkoitetun koulutuksen. Oikeus toimia merimieslääkärinä myönnetään toistaiseksi, eikä sitä sidota enää viiden vuoden määräaikaan. Merimieslääkärillä on velvollisuus suorittaa ammatillista täydennyskoulutusta riittävästi, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Oikeutta toimia merimieslääkärinä ei myönnetä nimettyyn toimipaikkaan. Merimieslääkärioikeudet saanut lääkäri voi toimia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla eri toimipaikoissa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto pitää saatavilla luetteloa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkityistä merimieslääkäreistä. Tämän vuoksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia muutetaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 160 73860)

Esitys (HE 169/2008 vp) laiksi säteilylain 52 a §:n muuttamisesta. Säteilylakiin lisätään säännös, jolla kansallisesti täytäntöönpannaan radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta annettu neuvoston direktiivi 2006/117/Euratom. Jätesiirtodirektiivissä säädetään jätteen siirron, tuonnin tai kauttakulun yhteydessä vaadittavista lupahakemuksista, toimivaltaisten viranomaisten suostumusten antamisesta ja lupien myöntämisestä, siirtoa koskevista vastaanottoilmoituksista, vientikielloista, vakioasiakirjojen käyttämisestä sekä toimivaltaisten viranomaisten nimeämisestä. Järjestelmän tarkoituksena on työntekijöiden ja väestön suojelu. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 25.12.2008. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 160 73860)

Esitys (HE 170/2008 vp) laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta. Työttömyyskassalakiin lisätään säännökset, jotka koskevat työttömyyskassan sisäistä valvontaa, riskienhallintaa, varojen sijoittamista ja sijoitussuunnitelmaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Esitys (HE 171/2008 vp) laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Sähköinen eläkeote otetaan käyttöön. Vakuutettu voi itse valita, haluaako hän eläkeotteensa kirjallisena vai sähköisenä. Sähköisen eläkeotteen antaneella eläkelaitoksella on velvollisuus valvoa, että sähköisen eläkeotteen valinnut vakuutettu kirjautuu eläkelaitoksen sähköiseen asiointipalveluun eläkeotteen katsomista varten. Lisäksi työntekijän eläkelaki ei koske työntekijää, jonka ulkomainen työnantaja lähettää Suomeen työhön, jos lähetetyn työntekijän työskentely Suomessa kestää enintään kaksi vuotta. Jos työntekijään sovelletaan Suomen lainsäädäntöä EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien määräysten perusteella tai jos työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen välittömästi ennen Suomessa työskentelyn alkamista, häneen sovelletaan kuitenkin työntekijän eläkelakia. Lisäksi Eläketurvakeskus voi hakemuksesta vapauttaa ulkomaisen työnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta enintään viideksi vuodeksi Suomessa työskentelyn alkamisesta lukien, kun työnantaja lähettää työntekijän Suomeen työhön yli kahdeksi vuodeksi tai työskentely Suomessa jatkuu ennalta arvaamattomista syistä yli kaksi vuotta. Edellytyksenä vapauttamiselle on, että työnantaja esittää selvityksen lähetetyn työntekijän eläketurvan järjestämisestä muualla. Muutoksia tehdään myös työeläkejärjestelmän asiakirjojen säilytysaikoihin ja joitakin teknisiä muutoksia työeläkelakeihin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (STM ylitarkastaja Milla Meretniemi 160 73140)

Esitys (HE 172/2008 vp) laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta. Lakia muutetaan siten, että ylläpitokorvausta voidaan maksaa kuntoutujalle, jolla on oikeus kuntoutusrahaan kuntoutuksen ajalta ja jonka kuntoutusrahan vähentämätön määrä on enintään ammatillisessa kuntoutuksessa olevan ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärän suuruinen tai enintään sairausvakuutuslain mukaisen vähimmäismääräisen päivärahan suuruinen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (STM lakimies Päivi Soitamo 160 73914)

Esitys (HE 173/2008 vp) laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta. Lain mukaan valtio voi myöntää täytetakauksen luottolaitoksen antamalle lainalle, joka käytetään vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen. Takaus suunnataan kysyntäalueille, joilla asuntomarkkinat eivät tarjoa markkinaehtoisesti soveliaita vuokra-asuntoja tyydyttävässä määrin. Luoton hyväksymisestä takausjärjestelmän piiriin päättää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus hankkeen sijaintikunnan puollosta. Valtiontakauksen myöntäminen edellyttää, että lainansaajalla katsotaan olevan riittävät edellytykset lainan takaisinmaksamiseen ja asuntojen vuokralle antamiseen. Takausaika on enintään 30 vuotta takauslainan ensimmäisen erän nostamisesta. Takauksesta seuraa velvollisuus käyttää talon asuinhuoneistoja vuokra-asuntoina takausajan, kuitenkin vähintään 20 vuotta. Asukasvalintaa ei säännellä. Takauksesta peritään takausmaksu. (YM hallitussihteeri Anna Simola 040 0143873)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 10.10.2008 seuraavat lait:

Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) välillä OCCARin ESSOR-ohjelmaan liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta ja vahvisti lain Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) välillä OCCARin ESSOR-ohjelmaan liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 104/2008 vp). Sopimus liittyy Suomen osallistumiseen OCCARin yhteydessä toteutettavaan ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR). OCCAR on vuonna 1996 perustettu kansainvälisiä puolustusmateriaalialan yhteisiä kahden- tai monenvälisiä kehityshankkeita koordinoiva kansainvälinen organisaatio, jolla on sen yleissopimuksen mukaan oikeushenkilön asema. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (PLM hallitussihteeri Jenni Honkonen 160 88110)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 10.10.2008 seuraavat kansainväliset asiat:

Pääministeri Matti Vanhasen sekä ministerien Alexander Stubb, Mari Kiviniemi, Paavo Väyrynen, Stefan Wallin, Mauri Pekkarinen, Liisa Hyssälä, Paula Lehtomäki, Paula Risikko, Jan Vapaavuori määrääminen hallituksen edustajiksi Pohjoismaiden neuvoston 60. istuntoon Helsingissä 27.-29.10.2008.(UM ulkoasiainneuvos Christina Harttila 160 55327)

Valtuuskunnan asettaminen Pekingissä 24.-25.10.2008 järjestettävään ASEM 7 -huippukokoukseen ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on tasavallan presidentti ja varapuheenjohtaja maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors. Jäseniä ovat suurlähettiläs Antti Kuosmanen, presidentin neuvonantaja Päivi Kairamo-Hella, osastopäällikkö Elina Kalkku, yksikönpäällikkö Johan Schalin, lehdistöpäällikkö Eila Nevalainen, neuvotteleva virkamies Liisa Talonpoika, lähetystöneuvos Valtteri Hirvonen, lähetystöneuvos Annikki Arponen ja ulkoasiainsihteeri Laura Lindgren. (UM lähetystöneuvos Rauli Suikkanen 160 55523)

Suurlähettiläs Peter Stenlundin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Tauno Pesolan valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Pohjoismaiden välillä Sri Lankan tarkkailuoperaation (SLMM) arkiston sijoittamisesta Norjan kansallisarkiston yhteyteen. (UM lähetystöneuvos Timo Kantola 160 55480)

Suurlähettiläs Irma Ertmanin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Ann-Christine Krankin valtuuttaminen allekirjoittamaan ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirja terveydellisessä tarkoituksessa tehtävistä geneettisistä testeistä. (UM lähetystöneuvos Jaakko Halttunen 160 55713)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 10.10.2008 seuraavat asiat:

Lippueamiraali Hanno Strangin, hallintoneuvos Tuulikki Keltasen ja lainsäädäntöjohtaja Pertti Laitisen vapauttaminen valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan varajäsenen tehtävästä sekä lippueamiraali Antero Karumaan, hallintoneuvos Sakari Vanhalan ja hallitusneuvos Ismo Atosuon määrääminen heidän tilalleen varajäseniksi. (VM hallitusneuvos Veikko Liuksia 160 34960)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 9.10.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen 1 §:n 5 kohdan kumoamisesta. Kumottavan kohdan perusteella opetusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virka täytetään määräajaksi, enintään kuitenkin viideksi vuodeksi kerrallaan. Asetus tulee voimaan 15.10.2008. (VM työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi 160 34965)

Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta. Asetuksen liite 1 muutetaan vastaamaan romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta 1.8.2008 annettua komission päätöstä 2008/689/EY. Muutos mahdollistaa alkuperäisten varaosien käytön sellaisissa kohteissa, joille on myönnetty määräaikainen poikkeus ja joiden määräaika on umpeutunut. Lisäksi liitteestä poistetaan kaksi kohtaa poikkeuksen määräajan umpeuduttua. Asetus tulee voimaan 1.11.2008. (YM yli-insinööri Hannu Laaksonen 050 538 6972)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 9.10.2008 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 15.-16.10.2008. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen avustajinaan ulkoasiainministeri Alexander Stubb ja ministeri Astrid Thors. Talous- ja rahaliittoa koskevissa kysymyksissä kokoukseen osallistuu myös valtiovarainministeri Jyrki Katainen. Eurooppa-neuvostossa keskustellaan muun muassa ajankohtaisesta taloustilanteesta ja finanssialan kriisistä. Myös öljyn hinnannousun vaikutukset ovat esillä puheenjohtajan raportin pohjalta. (VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Jukka Salovaara 160 22182)

Päätös määrätä asiantuntijat Pohjoismaiden neuvoston 60. istuntoon Helsingissä 27.-29.10.2008. Valtioneuvoston kanslia: ulkoasioiden alivaltiosihteeri Esko Hamilo, apulaistiedotuspäällikkö Sanna Kangasharju, pääministerin EU-asioiden neuvonantaja Riina Nevamäki ja protokollakoordinaattori Anja Laisi; ulkoasiainministeriö: virkamiessihteeri Tanja Jääskeläinen, II virkamiessihteeri Mikko Hautala, erityisavustaja Jori Arvonen, lehdistöavustaja Juha Kirstilä, yksikönpäällikkö Harri Salmi, pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö Kim Luotonen, lähetystöneuvos Kristina Pingoud, lähetystöneuvos Caj Söderlund, lähetystöneuvos Hans Ottelin ja lainsäädäntösihteeri Maria Guseff; valtiovarainministeriö: ministerin erityisavustaja Anna-Mari Vimpari, finanssineuvos Kristina Sarjo, finanssineuvos Antero Toivainen, finanssineuvos Rauno Niinimäki ja finanssineuvos Marja Granlund; opetusministeriö: ministerin erityisavustaja Martina Harms-Aalto, ministerin erityisavustaja Carl Haglund, ylijohtaja Riitta Kaivosoja, kulttuuriasiainneuvos Anna-Maija Marttinen, ylitarkastaja Emma Kuusi ja suunnittelija Viivi Seirala; maa- ja metsätalousministeriö: ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, neuvotteleva virkamies Maija Heinonen ja maatalousneuvos Taina Vesanto; työ- ja elinkeinoministeriö: neuvotteleva virkamies Barbro Widing, ylitarkastaja Aila Tommola-Kruse, aluekehitysneuvos Harry Ekestam ja johtaja Henrik Räihä; sosiaali- ja terveysministeriö: ministerin erityisavustaja Marja Tallavaara, ministerin erityisavustaja Anna Manner-Raappana, johtaja Liisa Ollila, ylitarkastaja Maria Waltari, ylitarkastaja Annamari Asikainen, neuvotteleva virkamies Lars-Mikael Bjurström, neuvotteleva virkamies Ralf Ekebom, neuvotteleva virkamies Anne Eriksson ja neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi; ympäristöministeriö: erityisavustaja Hanna Ekman, erityisavustaja Helena Pakarinen, ylijohtaja Pekka Jalkanen, neuvotteleva virkamies Ann-Britt Ylinen, ylitarkastaja Mari Korhonen ja tiedottaja Karoliina Kinnunen; eduskuna: ministeri Vapaavuoren eduskunta-avustaja Yamina Guerfi; Pohjola-Norden ry: pääsihteeri Larserik Häggman ja varapuheenjohtaja Magnus Öster; Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristölautakunta: toimittaja Erik Wahlström sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston Rajaestefoorumi: ministeri Ole Norrback. (UM ulkoasiainneuvos Christina Harttila 160 55327)

Päätös myöntää eversti Heikki Bergqvistille ero kutsunta-asiain keskuslautakunnan jäsenen tehtävästä 10.10.2008 lukien ja määrätä hänen tilalleen lippueamiraali Antero Karumaa lautakunnan 31.1.2010 päättyväksi toimikaudeksi. (PLM hallitusneuvos Timo Turkki 160 88112)

Päätös antaa maavoimien materiaalilaitoksen esikunnalle lupa myydä Patria Land & Armament Oy:lle 20 kpl XA-360 kuljetuspanssarivaunujen Kongsberg Protector-asejärjestelmiä 7 944 404,85 euron yhteishintaan. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 160 88126)

Päätös myöntää maastavientilupa Patria Land & Armament Oy:lle Maastavientiluvan perusteella Patria Land & Armament saa viedä maasta Kongsberg Protector asejärjestelmiä (17 kappaletta) asennettavaksi Patria XA-360 (AMV) 8x8-ajoneuvoihin. Tuotteiden loppukäyttäjä on Slovenian puolustusministeriö. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 160 88126)

Päätös myöntää kenraalimajuri Arto Rädylle ero Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen eversti Kari-Pekka Rannikko 31.12.2009 päättyväksi toimikaudeksi. (PLM osastoesiupseeri Tuomo Repo 160 88155)

Päätös hyväksyä "Lissabon strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi - Suomen kansallinen toimenpideohjelma 2008-2010". Toimenpideohjelma vuosille 2008-2010 perustuu hallitusohjelmaan, valtiontalouden kehyksiin, hallituksen strategia-asiakirjaan sekä muiden hallituksen talouspoliittisten päätösten mukaisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Ohjelma perustuu Eurooppa-neuvoston (maaliskuu 2008) päätelmiin ja komission yhdennettyihin suuntaviivoihin. (VM osastopäällikkö Jukka Pekkarinen 160 33191)

Päätös antaa eduskunnalle innovaatiopoliittinen selonteko. Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman mukaisesti hallitus laatii kansallisen innovaatiostrategian, jossa linjataan innovaatiopolitiikan lähivuosien kehittämistä. Innovaatiotoiminnan talous- ja yhteiskuntapoliittisen merkityksen vuoksi valtioneuvosto päätti antaa kansallista innovaatiopolitiikan kehittämistä ja uudistamista koskevan selonteon eduskunnalle. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (TEM osastopäällikkö Petri Peltonen 010 60 63662)

Päätös korjata valtioneuvoston 18.9.2008 tekemää päätöstä siltä osin, että Pohjois-Savon TE-keskukselle jaetaan Euroopan sosiaalirahastosta myöntämisvaltuutta 346 500 euroa ja valtion vastinrahoitusta 153 500 euroa. Pohjois-Karjalan TE-keskukselle jaetaan Euroopan sosiaalirahastosta myöntämisvaltuutta 310 400 euroa ja valtion vastinrahoitusta 137 600 euroa. Aikaisemmassa päätöksessä edellä mainitut myöntämisvaltuudet, yhteensä 948 000 euroa, oli osoitettu teknisluonteisen virheen takia kokonaan Pohjois-Karjalan TE-keskukselle. Muilta osin valtioneuvoston 18.9.2008 tekemä päätös jää voimaan. (TEM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 010 60 64935)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 9.10.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 49/2008) eduskunnalle ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yhteissijoitusyritykset). Ehdotus on uudelleenlaadittu versio vuonna 1985 annetusta yhteissijoitusyrityksiä koskevasta direktiivistä ja sen muutosdirektiiveistä. Ehdotus sisältää säännökset uusista toimintamahdollisuuksista, joita ovat sijoitusrahastojen kansalliset ja rajat ylittävät sulautumiset ja mahdollisuus perustaa hallinnointi-markkinointi rakenteita sekä uudet säännökset sijoittajille annettavista avaintiedoista ja yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinointia toisessa jäsenvaltiossa koskevasta ilmoitusmenettelystä. (VM neuvotteleva virkamies Irmeli Vuori 160 33013)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 50/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta (eurovinjetti). Eurovinjettidirektiivin tarkoituksena on mahdollistaa verojen ja maksujen perintä raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta sääntelemällä kiinteiden ajoneuvoverojen vähimmäistasot, käyttäjämaksujen (vinjettien) enimmäistasoista ja lisäksi sääntelemällä tietullien määräytymisperusteista. Muutosehdotuksessa tietulleihin ehdotetaan lisättävän mahdollisuus kantaa maksua eräistä liikenteen ulkoisista kustannuksista. (LVM liikenneneuvos Lassi Hilska 160 28497)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 9.10.2008 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Pekka Puustinen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan sekä ulkoasiainministeriön Amerikan ja Aasian osaston apulaisosastopäällikön tehtävään sekä ulkoasiainneuvos Lauri Aaltonen ulkoasiainministeriön kansalaispalvelupäällikön tehtävään 1.11.2008 lukien. (UM hallintojohtaja Maarit Jalava 160 55400)

Filosofian maisteri Olli Kuukasjärvi sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 15.10.2008 alkaen. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.10.2008 seuraavia asioita:

Vuosien 2009-2011 yhteensä 17 800 000 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Plan Suomi Säätiölle. Ulkoasiainministeriöllä on vuodesta l992 ollut käytössään eräiden järjestöjen kanssa ns. kumppanuusmenettely, jonka myötä on siirrytty ohjelmakohtaiseen kehitysyhteistyön rahoittamiseen. Plan Suomi Säätiön kumppanuusohjelma 2009-2011 keskittyy kestävään kehitykseen lasten oikeuksien toteutumiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi. Toiminnan päämääränä ovat ihmisen ja ympäristön kannalta kestävien rakenteiden kehittäminen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen lasten oikeuksien toteutumiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi. Lastensuojelussa kiinnitetään huomiota lapsityövoiman sekä lasten hyväksikäytön ja pahoinpitelyn sekä väkivallan ehkäisemiseen, opetuksessa lapsiystävällisiin kouluihin ja kaikkien lasten oikeuteen osallistua yleisopetukseen. Esitetty kumppanuusohjelma on Suomen kehityspoliittisen ohjelman mukainen. Siinä painottuvat ihmisoikeusperustainen lähestymistapa, lapsen oikeudet, haavoittuvien ryhmien huomioiminen sekä syrjimättömyys ja sukupuolten välinen tasa-arvo. (UM lähetystöneuvos Marjatta Laires 160 56434)

Puolustusvoimien omaisuuden vuokraaminen. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 160 88126)

Palkkaussopimuksen tekeminen Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan Hannu Luntialan kanssa. Sopimuspalkka on 7 186 euroa kuukaudessa 1.10.2008 lukien. (VM osastopäällikkö Teuvo Metsäpelto 160 34900)

Finnvera Oyj:n korkotuettomien investointi- ja käyttöpääomalainojen ja takausten myöntämisvaltuuden korottaminen vuodelle 2008 60 000 000 eurolla. Finnvera Oyj voi myöntää vuonna 2008 korkotuettomia investointi- ja käyttöpääomalainoja ja takauksia yhteensä enintään 628 000 000 euroa. Talouskasvun hidastuessa on syytä varautua pk-yritysten rahoitustarpeiden kasvuun varsinkin rahoitusmarkkinoiden häiriöiden vuoksi. Myöntämisvaltuuden korottamisessa on otettu huomioon se, että työllisyyden ja yritysten kilpailukyvyn turvaaminen lisää yritysten investointeihin ja kehittämiseen tarvittavan rahoituksen kysyntää. Lisääntynyt kysyntä kohdistuu erityisesti kansainvälistyviin kasvuyrityksiin ja eräisiin kasvaviin toimialoihin. (TEM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 010 60 64938)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 6.10.2008

Rahoitusmarkkinoiden tilanne

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli rahoitusmarkkinoiden tilannetta maanantaina 6. lokakuuta.

Ministerivaliokunta päätti antaa seuraavan kannanoton: Hallitus on perehtynyt eurooppalaisten ja erityisesti Pohjoismaitten hallitusten toimiin rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi ja tallettajien aseman parantamiseksi. Hallitus toivoo, että muiden maiden toimet osoittautuvat tehokkaiksi siellä esiintyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Suomen markkinoilla ei ole esiintynyt merkittäviä häiriöitä.

Suomi tavoittelee Ecofin-ministerineuvoston kokouksesta yhteistä linjaa rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi. Hallitus seuraa tilanteen kehittymistä ja on valmis toimenpiteisiin tarvittaessa.

Lisätietoja: valtiosihteeri Raimo Sailas, p. (09) 160 33000, hallitusneuvos Pekka Laajanen, p. (09) 160 33040 ja finanssineuvos Heikki Solttila, valtiovarainministeriö, p. (09) 160 34895

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 8.10.2008

Suomi nostaa talletussuojan tasoa

Suomi nostaa talletussuojan tason nykyisestä 25 000 eurosta 50 000 euroon. Uudistus tulee voimaan välittömästi. Asiasta sovittiin talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa keskiviikkona 8. lokakuuta. Päätöksen edellyttämä lainmuutos toteutetaan normaalissa järjestyksessä.

Talletussuojan nosto on osa EU-maiden yhteistoimintaa Euroopan rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi, josta sovittiin Ecofin-neuvoston kokouksessa Luxemburgissa 7.10.2008. Se korjaa myös syntynyttä pankkien välistä kilpailun vääristymää muiden maiden nostettua suojan tasoa. Suomen rahoitusmarkkinoiden tilanne on vakaa eikä sellaisenaan edellyttäisi talletussuojan tarkistusta. Talletussuojan korkeampi taso on voimassa toistaiseksi, kuitenkin vähintään vuoden 2009 loppuun. Suojan tasoa on syytä tarkastella uudelleen, kun rahoitusmarkkinoiden tilanne on vakiintunut ja Komissio on saanut valmiiksi siltä kiireellisesti edellytetyn asianmukaisen esityksen talletussuojajärjestelyjen yhdenmukaistamisen edistämiseksi.

Talletussuojarahaston maksuvalmiudesta vastaavat, kuten tähänkin saakka, siihen osallistuvat pankit ja viime kädessä valtiovalta.

Lisätietoja: ylijohtaja Peter Nyberg, p. (09) 160 33055 ja finanssineuvos Heikki Solttila, p. (09) 160 34895, valtiovarainministeriö

ECOFIN-neuvoston päätelmät 7.10.2008

http://www.vn.fi/tiedostot/julkinen/pdf/Ecofin-paatelmat-071008/Ecofin-paatelmat_071008.pdf

HALLITUKSEN ILTAKOULU 8.10.2008

Hallitus valmistelee joukkoliikenteen kehittämisohjelmaa

Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 8. lokakuuta liikenneministeri Anu Vehviläisen esitystä joukkoliikenteen kehittämisohjelman tavoitteiksi ja lähtökohdiksi. Arki paremmaksi, joukkoliikenne toimivaksi -ohjelman tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen käyttöä ja turvata koko maassa joukkoliikennepalvelut.

Liikenne- ja viestintäministeriön esityksen mukaan joukkoliikenteen kehittämisohjelman keskeiset toimenpiteet ovat:

Suurille ja keskisuurille kaupunkiseuduille laaditaan pitkäjänteiset joukkoliikenteen kehittämisohjelmat. Tavoitteet toteutetaan liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämässä Tulevaisuuden joukkoliikennekaupungit -hankkeessa, jossa mukana 19 kaupunkiseutua ja 146 kuntaa. Näissä joukkoliikenteen palvelutasolle ja käytölle asetetaan konkreettiset tavoitteet.

Haja-asutusalueilla toteutetaan kyytitakuu eli taataan haja-asutusalueen asukkaille julkisen liikenteen yhteydet, joilla on mahdollista tehdä vähintään kaksi kertaa viikossa asiointimatka kuntakeskukseen tai muuhun taajamaan. Kyytitakuu järjestetään ensisijaisesti kutsujoukkoliikenteenä ja palveluliikenteenä, joiden avulla palvelut voidaan järjestää mahdollisimman joustavasti ja taloudellisesti.

Toimijoiden välistä yhteistyötä parannetaan siten, että joukkoliikenteen palvelukokonaisuus on matkustajalle yhtenäinen. Matkaketjujen sujuvuudelle ovat tärkeitä yhtenäisemmät lipputyypit, yhteen sovitetut aikataulut, matkustajaterminaalien palvelut ja esteettömyys, hyvät sähköiset informaatiopalvelut, vaivaton liityntäliikenne ja liityntäpysäköinti sekä mahdollisuus liityntäpyöräilyyn.

Maksujärjestelmät kehitetään avoimiksi ja yhteen toimiviksi siten, että matkan maksaminen on helppoa ja selkeää. Matkakortteja tulee voida lukea eri lukijalaitteilla. Kyse on käytännössä yritysten ja liikennemuotojen välisistä sopimuksista ja ohjelmistomuutoksista. Tavoitteena tulee olla valtakunnallisesti yhtenäinen matkakortti.

Työsuhdematkalippujärjestelmä uudistetaan siten, että työsuhdematkalipun käyttöönotto ja käyttö on työnantajaorganisaatioille nykyistä toteutusmallia helpompi ja toimivampi ja että lippu on työntekijöille houkuttelevampi. Esitys laaditaan valtiovarainministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteistyönä vuoden 2008 loppuun mennessä.

Kevyen liikenteen kulkutapaosuutta kasvatetaan ja olosuhteita parannetaan valtion ja kuntien yhteistyönä. Kevyen liikenteen eli kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen tukee joukkoliikennettä, koska joukkoliikennematkaan käytännössä aina liittyy kevyen liikenteen matka. Laaditaan selkeät toimintalinjat (ml. toimintaohjelma, rahoitustarpeiden arviointi ja seuranta) kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.

Joukkoliikenteen kehittämisohjelman työ jatkuu loka- ja marraskuun aikana eri aihepiirejä koskevilla työpajoilla, joiden tulokset esitellään joulukuussa järjestettävässä yhteenvetoseminaarissa. Hallitus käsittelee ja hyväksyy joukkoliikenteen kehittämisohjelman alkuvuodesta 2009.

Lisätietoja: erityisavustaja Kari Jääskeläinen, p. (09) 160 28325 tai 044 058 1030, ylijohtaja Juhani Tervala, p. (09) 160 28482, yli-insinööri Marcus Merin, p. (09) 160 28374, liikenne- ja viestintäministeriö

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 9.10.2008

Edunvalvonta järjestetään 41 oikeusaputoimistossa

Holhoustoimen yleisen edunvalvonnan palvelut järjestetään vuoden 2009 alusta lähtien 41 oikeusaputoimistossa. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi oikeusministeriön esitystä torstaina 9. lokakuuta.

Edunvalvonnan toimipaikkoina ovat alkuvaiheessa useimmiten ne paikkakunnat, joilla palveluja tuotetaan nykyisinkin. Pysyvät toimipaikat määritellään kolmen vuoden pituisen siirtymävaiheen aikana.

Valtion oikeusaputoimistoja on tällä hetkellä 60. Ensi vuonna määrää vähennetään kymmenellä ja jatkossa oikeusaputoimistoja on tarkoitus yhdistää edelleen siten, että niitä olisi 40 vuoteen 2011 mennessä.

Yhdeksän oikeusaputoimistoa toimii kaksikielisinä yleisen edunvalvonnan osalta. Ne ovat Espoon, Helsingin, Kokkolan, Kotkan, Lohjan, Porvoon, Turun, Vaasan ja Vantaan oikeusaputoimistot. Kielellisistä oikeuksista huolehtiminen on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon edunvalvontatehtävän luonne.

Edunvalvontapalveluiden tuottaminen siirtyy kunnilta valtiolle 1.1.2009. Muutos on osa meneillään olevaa kunta- ja palvelurakenneuudistusta.

Lisätietoja: hallitussihteeri Maaria Rubanin, p. (09) 1606 9381 ja hallitusneuvos Merja Muilu, p. (09) 1606 7564, oikeusministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriön asettama Perustuslaki 2008 -työryhmä julkisti 9.10.2008 muistionsa. Työryhmä on valmistellut ja kartoittanut ennakolta perustuslain toimivuuteen ja mahdollisiin muutostarpeisiin liittyviä kysymyksiä myöhemmin asetettavaa parlamentaarista valmisteluelintä varten. Työryhmä on arvioinut hankkeeseen liittyvät selvitystarpeet ja ohjannut tarvittavien selvitysten laatimista. Työryhmän mukaan vuoden 2000 perustuslain keskeiset ratkaisut esimerkiksi eduskunnan asemasta ja toiminnasta ovat osoittautuneet toimiviksi. Ne ovat myös käytännössä toteuttaneet tavoitetta parlamentarismin vahvistamisesta. Myös hallituksen muodostamista koskevat säännökset ovat tähän mennessä osoittautuneet käytännössä toimiviksi. Muistio on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Tyoryhmamietintoja. Lisätietoja antavat lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, p. (09) 160 67690, ja lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, p. (09) 160 67697, oikeusministeriö.

Työvoiman maahanmuuton edistämisen yhteistyömuotoja lähtömaiden kanssa selvittänyt työryhmän luovutti loppuraporttinsa 9.10.2008 maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsille. Hanketyöryhmä on laatinut suositukset, jotka koskevat julkishallinnon tehtäviä työvoiman maahanmuutossa Suomessa ja ulkomailla, tiedottamista, EU-rahoitteisia ohjelmia, sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön rekrytointia, lähtömaissa järjestettävää valmennusta ja kielenopetusta, maahanmuuttajien opastusjärjestelmää ja ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymisen edistämistä. Työryhmän mukaan tulisi muun muassa vahvistaa Suomen edustustojen rekrytointiosaamista ja tehostaa kuntien ja työnantajien välistä yhteistyötä. Loppuraportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/A9AF8FF1470F65D4C22574DB004DB30D/$file/312008.pdf. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Eero Koskenniemi, (09) 160 42734, sisäasiainministeriö.

Valtion virkamatkustuksen ohjauksen kehittämistyöryhmä luovutti ehdotuksensa valtion matkustusstrategiaksi 6.10.2008 valtiovarainministeriölle. Työryhmän ehdotus sisältää linjauksia taloudelliselle ja tarkoituksenmukaiselle virkamatkustamiselle ja malleja hyviksi käytännöiksi, joilla voidaan tukea virastojen ja laitosten virkamatkustuksen ohjausta ja matkahallintoa. Ehdotus sisältää myös linjauksia virkamatkustamista ja siihen liittyvää matkahallintoa tukevien konsernipalvelujen ja yhteisten työkalujen käytölle, sisällölle ja prosessien hallinnalle. Strategian tavoitteena on lisätä valtion matkahallinnon tuottavuutta ja tukea virastojen ja laitosten käynnistämiä matkahallinnon tuottavuuden kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Ehdotus on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkaisut/20081003Ehdotu/Matkatyoeryhmaen_raportti_%2b_KANNET.pdf. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Tomi Hytönen, p. (09) 160 32565, valtiovarainministeriö.

Yliopistokiinteistöjen käyttämistä yliopistojen pääomittamisessa selvittänyt työryhmä luovutti muistionsa 6.10.2008 valtiovarainministeriölle ja opetusministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että valtion omistamat ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevat yliopistokiinteistöt yhtiöitetään kolmeen yliopistojen ja valtion omistamaan kiinteistöosakeyhtiöön. Yksi kiinteistöyhtiö hallinnoisi Helsingin yliopiston ja pääkaupunkiseudun muiden yliopistojen kiinteistöjä, toinen Aalto-korkeakoulusäätiön kiinteistöjä ja kolmas Suomen muiden yliopistojen kiinteistöjä. Muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/tr25.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa johtaja Anita Lehikoinen, (09) 160 77353, opetusministeriö.

Kaivoslain uudistamista selvittänyt työryhmä luovutti 8.10.2008 ehdotuksensa elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Työryhmä esittää vanhentuneen, vuonna 1965 säädetyn lain korvaamista modernilla lainsäädännöllä, jolla kaivostoiminnan ja malminetsinnän edellytykset turvattaisiin yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Uudessa kaivoslaissa otettaisiin huomioon niin ympäristönäkökohdat, kansalaisten perusoikeudet, maanomistajien oikeudet ja kuntien vaikuttamismahdollisuudet kuin varmistettaisiin myös malminetsinnän ja kaivostoiminnan edellytykset. Työryhmän ehdotus on osoitteessa http://www.tem.fi/files/20270/Ehdotus_uudeksi_kaivoslaiksi_...pdf. Lisätietoja antavat vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko, p. 010 60 62078, hallitussihteeri Sari Rapinoja, p. 010 60 63201 ja kaivosylitarkastaja Pekka Suomela, p. 010 60 63727, työ- ja elinkeinoministeriö.

Lapin alueen kehityssuuntia selvittänyt työryhmä luovutti 3.10.2008 loppuraporttinsa elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Työryhmän mukaan Lapin yleiset kehitysnäkymät ovat myönteiset, mutta kasvu edellyttää investointeja keskeisten voimavarojen kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Keskeisiä kehittämistarpeita ovat liikenneyhteyksien ja infrastruktuurin parantaminen etenkin kaivoshankkeiden ja matkailun tarpeisiin sekä Murmanskin suuntaan, teollisuuden kasvavaan energiantarpeeseen vastaaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Työryhmä esittää useita valtakunnallisia ja alueellisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien kehittämistä ja vesivoima- ja tuulivoimarakentamisen sekä bioraaka-aineen tehokkaampaa hyödyntämistä. Loppuraportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/20233/Lappi-tyoryhma_loppuraportti_031008.pdf. Lisätietoja antavat elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, p. 050 511 3097 ja kansanedustaja Hannes Manninen, p. 050 511 3070.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.