Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 40/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 3.10.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 144/2008 vp) Suomen ja Slovenian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavalta ja Slovenian tasavalta ovat 6.5.2008 allekirjoittaneet sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Suomen ja Slovenian välisessä yhteistyössä tarpeellisten arkaluonteisten tietojen vaihto ja suojaaminen. Sopimusta sovelletaan salassa pidettävien tietojen vaihtoon Suomen ja Slovenian välillä ulko-, puolustus-, turvallisuus- ja poliisiasioissa sekä teollisuus- tai teknologia-asioissa. Sopimusteksti pohjautuu pitkälti Suomen mallisopimukseen. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Esitys (HE 145/2008 vp) eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta. Arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain säännöksiä muutetaan siltä osin kuin ne koskevat matkustajan Euroopan yhteisön ulkopuolelta Suomeen tuomien tavaroiden arvonlisä- ja valmisteverovapauksia. Tähän liittyen muutetaan myös tullilakia ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua lakia. Muutoksilla pannaan täytäntöön kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta annettu neuvoston direktiivi. Keskeisinä muutoksina nykyiseen lainsäädäntöön ovat sen arvon korottaminen, jonka osalta matkustajan yhteisön ulkopuolelta tuomat tavarat vapautetaan arvonlisäverosta ja eri suuruisen arvon soveltaminen lento- ja meriliikenteen matkustajiin kuin muun liikenteen matkustajiin. Lisäksi tehdään eräitä vähäisiä muita muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2008. (VM hallitusneuvos Irmeli Virtaranta 160 33065)

Esitys (HE 146/2008 vp) laeiksi kuntalain muuttamisesta ja kuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Kuntalakia muutetaan siten, että kunnallisten toimielinten kokouksiin on mahdollista osallistua myös videoneuvotteluyhteyden avulla. Kuntalaissa säädetään yleisesti niistä edellytyksistä, joita asetetaan kokoukseen osallistumiselle videoneuvotteluyhteysteitse. Kunta määrää tarkemmin hallintosäännössään, antaako se mahdollisuuden osallistua kokouksiin videoneuvotteluyhteyden avulla ja millä tavalla tämä kyseisessä kunnassa toteutetaan. Kunnalla on tällöin myös velvollisuus huolehtia, että osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. Lisäksi kuntalaissa säädetään muun muassa kokouksen puheenjohtajan velvollisuuksista, yleisön mahdollisuudesta seurata toimielimen julkisia kokouksia myös käytettäessä videoneuvotteluyhteyttä sekä vaalisalaisuuden turvaamisesta toimitettaessa vaali suljetuin lipuin. Kuntalaissa säädetään myös mahdollisuudesta lähettää valtuuston kokouskutsu sähköisesti. Luonteeltaan teknisenä muutoksena tässä yhteydessä korjataan kuntalaissa konsernivalvonnasta käytettyä ruotsinkielistä sanamuotoa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (VM lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää 160 32248)

Esitys (HE 147/2008 vp) laeiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain sekä seutuvaltuustokokeilusta annetun lain kumoamisesta. Seutuyhteistyökokeilusta annettu laki ja seutuvaltuustokokeilusta annettu laki kumotaan. Oulun seudulla ja Kuuma-seudulla kunnan tehtävien ja päätösvallan siirtäminen julkisoikeudelliselle seudulliselle toimielimelle on mahdollista vuoden 2012 loppuun. Oulun seudulla ja Kuuma-seudulla seudullinen toimielin voi vastata kokeiluseudun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämissuunnitelman laatimisesta ja toimeenpanosta. Lisäksi Oulun seudulla voidaan päättää yhteisestä yleiskaavasta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (VM lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu 160 32220)

Esitys (HE 148/2008 vp) laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain, merimieseläkelain 4 §:n ja merityöaikalain muuttamisesta. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia muutetaan siten, että alusten miehistökustannusten tuki laajennetaan eräisiin kansainväliselle kilpailulle alttiina oleviin kotimaan meriliikenteen lastialuksiin ja hinaajiin sekä työntäjiin. Rajoitetusti verovelvollisen merenkulkijan aluksella tehdyn työn perusteella maksettava tukea yhtenäistetään siten, että tukea myönnetään lastialusten lisäksi myös ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksille. Tuen laajennuksiin liittyy merimieseläkelain 4 §:n muutos, jonka mukaan lakia sovelletaan myös työntekijään, joka on työssä tukikelpoisessa kotimaan meriliikenteen aluksessa. Merityöaikalakia muutetaan siten, että työnantajan oikeutta saada korvausta valtion varoista laajennetaan tietyin osin koskemaan myös kustannuksia, jotka syntyvät miehistön vaihtojen yhteydessä (vuorottelujärjestelmä) tehtävistä matkoista. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettynä ajankohtana sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt tuen. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

Esitys (HE 149/2008 vp) laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta. Väylämaksun yksikköhintaa ja enimmäismäärää aluskäynniltä alennetaan keskimäärin 1,6 prosentilla. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (LVM merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman 160 28009)

Esitys (HE 150/2008 vp) laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain liitteiden sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain liitteiden muuttamisesta. Julkisista hankinnoista annetun lain liitteet A-C sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain liitteet A - C muutetaan. Mainitut liitteet perustuvat Euroopan yhteisön komission asetukseen ja asetusta on muutettu komission uudella asetuksella. Liitteiden sisältönä on yksilöidä tavara-, palvelu- ja rakennushankkeen sisältö ns. CPV-koodeilla. (TEM vanhempi hallitussihteeri Kyllikki Silvennoinen 010 60 63278) Esitys (HE 151/2008 vp) laiksi lääkkeiden velvoitevarastoinnista. Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista korvaa lääkkeiden velvoitevarastointilain, joka on vuodelta 1984. Lääkkeiden velvoitevarastoinnin tarkoituksena on turvata lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuudet tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saatavuus Suomeen on vaikeutunut tai estynyt lääkkeiden toimituskatkosten, vakavan kriisin tai muun näihin verrattavan syyn takia. Laki ei muuta nykyisen pääpiirteissään hyvin toimineen velvoitevarastointijärjestelmän keskeisiä piirteitä. Merkittävimmät lainsäädäntöön tehtävät muutokset koskevat velvoitevarastojen suuruuksia. Tavoitteena on kohdentaa lääkkeiden varastointivelvoitteeseen käytettävät voimavarat nykyistä selkeämmin valmisteisiin, joilla varmistetaan elintärkeän lääkehoidon varassa olevien terapiaryhmien terveysturvallisuus ja laaja yleiskirurginen sekä tehohoidon toiminta. Varastointivelvoite jakautuu kolmeen ryhmään, joissa kussakin velvoitevaraston suuruus määräytyy erikseen määritellyissä lääkeryhmissä normaaliaikaisen kulutuksen perusteella. Velvoite on suuruudeltaan 10, 6 tai 3 kuukauden normaaliaikaista kulutusta vastaava. Velvoitevarastoinnin aiheuttamia kustannuksia korvataan edelleen lääketehtaille ja lääkkeiden maahantuojille. Velvoitteen perusteella valtion, kuntien ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköille ei sen sijaan suoriteta erillistä korvausta. Korvausten perusteena on varastoituihin lääkkeisiin sitoutuneen pääoman arvo. Infuusionesteiden varastoinnista suoritetaan muita lääkevalmisteita korkeampi korvaus, koska niiden varastointi aiheuttaa muita lääkkeitä suuremmat kustannukset. Korvauksen suorittaa nykyiseen tapaan Huoltovarmuuskeskus. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 73800)

Esitys (HE 152/2008 vp) laiksi maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Vapaaehtoinen lisäeläkejärjestelmä uudistetaan siten, että myös eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa on mahdollista toteuttaa kollektiivisia, maksuperusteisia ammatillisia lisäeläkejärjestelyjä. Nykyisin vain henkivakuutusyhtiöt voivat myöntää tällaisia lisäeläkejärjestelyjä ryhmäeläkevakuutuksen muodossa. Eläkesäätiöt ja eläkekassat saatetaan kilpailullisesti yhdenvertaiseen asemaan suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden ja myös ulkomaisten toimijoiden kanssa. Laissa säädetään maksuperusteisen lisäeläkejärjestelyn vähimmäisvaatimuksista. Lain taustalakeina toimivat nykyiset eläkesäätiölaki ja vakuutuskassalaki. Maksuperusteisessa järjestelyssä ei ole etukäteen luvattuja etuja, vaan etuudet määräytyvät järjestelyyn suoritettujen vakuutusmaksujen perusteella, vähennettynä näin kertyneiden varojen hoitokuluilla sekä lisättynä varojen sijoittamisesta saaduilla nettotuotoilla. Nykyisin eläkesäätiön voi perustaa ainoastaan työnantaja. Maksuperusteista lisäeläkejärjestelyä varten perustettavan eläkesäätiön voivat perustaa myös työnantaja ja vakuutetut yhdessä. Tällä pyritään vahvistamaan vakuutettujen vaikutusmahdollisuuksia erityisesti eläkesäätiön perustamisvaiheessa. Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY artiklan 17 vaatimukset vastuuvelan ylittävistä lakisääteisistä omista varoista saatetaan kansallisesti voimaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (STM hallitusneuvos Pia Jokinen 160 73751)

Esitys (HE 153/2008 vp) laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muutoksella pannaan täytäntöön Neuvoston direktiivi 2004/113/ EY miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla. Lakiin lisätään määritelmä kielletystä syrjinnästä tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa ja tavaroiden tai palvelujen tarjoajien tasa-arvolain vastaisen menettelyn seuraukset yhdenmukaistetaan lain muiden syrjinnän kieltojen rikkomisen kanssa. Tasa-arvolain hyvitystä ja vastatoimien kieltoa koskevia säännöksiä laajennetaan koskemaan myös tavaran tai palvelun tarjoajaa. Lisäksi työnantajan selvitysvelvollisuutta koskevat säännökset palautetaan yhtä kattaviksi kuin ne olivat ennen vuonna 2005 voimaan tullutta tasa-arvolain muutosta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (STM ylitarkastaja Pamela Sinclair 160 74154)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 3.10.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus eräiden eläkkeitä koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. Asetuksella siirretään eräitä maakunnan hallitukselle kuuluvia eläketurvan järjestämistä koskevia tehtäviä Eläketurvakeskukselle. Asetus tulee voimaan 1.11.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 3.10.2008 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Maija Lähteenmäen tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Hannu Ripatin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan ja Espanjan kuningaskunnan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 3.10.2008 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys Eduskunnalle Australian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 127/2008 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Tasavallan presidentti ratkaisi 15 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 2.10.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta. Etelä-Suomen kansallisen kasvihuonetuotannon tuen vuoden 2008 tukitasot vahvistetaan. Asetusta muutetaan siten, että kasvihuonetuotannon tuen tasoa korotetaan 0,1 euroa neliömetriltä lyhyen ja 0,3 euroa neliömetriltä pitkän viljelykauden tuotannon osalta. Asetus tulee voimaan 8.10.2008. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 160 52793)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 2.10.2008 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle selonteko kotouttamislain toimeenpanosta. Selonteossa arvioidaan kotouttamislain toimeenpanoa eduskunnan antaman velvoitteen mukaisesti ja tehdään laaja-alaisia kehittämisehdotuksia. Kehittämisehdotuksissa otetaan huomioon maahanmuuton kasvun ja monipuolistumisen myötä muuttuva toimintaympäristö, jolloin tavoitteet, toimenpiteet ja voimavarat tulee arvioida uudelleen. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (SM maahanmuuttojohtaja Mervi Virtanen 160 43470)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt luovuttamaan Royal House Oy:lle 8 600 000 euron kauppahinnalla ja muuten sopimillaan ehdoilla omistajahallinnassaan olevat Riihimäen kaupungissa sijaitsevat kiinteistöt 694-3-9012-29 (Palstakatu 7-9) ja 694-3-9005-1 (Temppelikatu 8), Forssan kaupungissa sijaitsevan kiinteistön 61-1-60-21 (Kartanonkatu 10), Loimaan kaupungissa sijaitsevan kiinteistön 430-1-57-1 (Vareliuksenkatu 2), Paraisten kaupungissa sijaitsevan kiinteistön 573-7-2-2 (Rantakatu 30), kaikki niillä olevine rakennuksineen sekä Kiinteistö Oy Riihimäen Temppelikatu 10 osakkeet nro:t 1-23820 ja Kiinteistö Oy Forssan Asemanpuiston (Rajakatu 2) osakkeet nro:t 376-4287 sekä nro:t 4297-4322. (VM hallitussihteeri Ilkka Koponen 160 33018)

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen syysistuntokaudelle 3.11.-7.11.2008 kansliapäällikkö Harri Skog ja varaedustajiksi ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola. (OPM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 160 77444)

Päätös Helsinki-Vantaan lentoasemalla sijaitsevien kahden valtion maa-alueen vuokraamisesta Finnair Facilities Management Oy:lle. Noin 126 000 m2:n alueelle rakennetaan rahtiterminaali ja toiselle, 69 098 m2:n alueelle lentokonehalli. Vuokrasopimukset on tarkoitus solmia 50 vuodeksi. Ehdotettu vuokra 14 euroa/ m2 sidotaan elinkustannusindeksiin. (LVM neuvotteleva virkamies Juha Parantainen 160 28383)

Päätös hylätä Profiso Oy:n toimiluvan muuttamista koskeva hakemus. Valtioneuvosto on myöntänyt Metroradio Finland Oy:lle toimiluvan valtakunnalliseen rinnastettavan radiotoiminnan harjoittamiseen toimilupakaudella 1.1.2007-31.12.2011. Lähetettävän ohjelmiston musiikkisisällön on oltava pääasiassa klassista musiikkia. Toimintaa on harjoitettu Classic Radion nimellä. Metroradio Finland Oy siirsi toimiluvan omistamalleen tytäryhtiö Profiso Oy:lle. Metroradio Finland Oy ja 4Radio Oy sopivat keväällä 2008 Profiso Oy:n kaupasta, jossa 4Radio Oy osti koko Profiso Oy:n osakekannan ja Classic Radion liiketoiminnan. Profiso Oy on pyytänyt toimiluvan ohjelmiston määrittelyä koskevan toimilupamääräyksen muuttamista siten, että se mahdollistaisi lapsille suunnattujen ohjelmien lähettämisen. (LVM neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen 160 28498)

Päätös nimetä Varkauden seutukunta äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuosiksi 2008-2010. Päätöksen jälkeen äkillisen rakennemuutoksen alueita on yhteensä 14 seutukuntaa, joista kuuden määräaika päättyy vuoden 2008 lopussa, viiden vuoden 2009 lopussa ja kolmen vuoden 2010 lopussa. (TEM aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius 010 60 64905)

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Timo Meling valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitussihteeri Teija Poikela 010 60 62114)

Päätös antaa hakemukseen perustuva ehdollinen suostumus ZAO NPP Sevzaphydroprojectille suorittaa merenpohjan tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä. Suostumuksen perusteella ZAO NPP Sevzaphydroproject saisi suorittaa merenpohjan tutkimusta Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksensa mukaisesti Kalingradin ja Pietarin välisen valokuitukaapelilinjan merenalaisen osan asennushankkeeseen liittyen. Suostumus annetaan ehdollisena: hakijan tulisi toimittaa tutkimus- ja havaintoaineisto Suomen lupaviranomaisen käyttöön välittömästi tulosten valmistuttua. Hakijan tulee lisäksi noudattaa Suomen maahantulomääräyksiä siltä osin, kun tutkimus ulottuisi Suomen aluevesille. (TEM hallitussihteeri Teija Poikela 010 60 62114)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 2.10.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät: Valtioneuvoston kirjelmä (U 46/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (direktiivi rajat ylittävän lainvalvonnan helpottamisesta liikenneturvallisuuden alalla). Direktiivillä luotaisiin sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä, jonka avulla voitaisiin vaihtaa liikennerikkomuksissa käytettyjä ajoneuvoja ja niiden haltijoita koskevia tietoja. Nämä tiedot ovat Suomessa Ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämässä ajoneuvoliikennerekisterissä. Ehdotuksessa tarkoitettujen tietojen vaihtamisesta vastaisi Suomessa todennäköisesti poliisi. (LVM hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen 160 28629)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 47/2008) eduskunnalle Euroopan yhteisön komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta sekä neuvoston direktiivin 2006/23/ETY kumoamisesta (Euroopan lentoturvallisuusviraston toimivallan laajentaminen). Ehdotuksen tarkoituksena on laajentaa Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n toimivaltaa koskemaan lentopaikkojen turvallisuutta, lennonvarmistusta ja ilmaliikenteen hallintaa. (LVM ylitarkastaja Topi Sirén 160 28457)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 48/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (solvenssi II). Ehdotuksen tarkoituksena on luoda uudet, yhtenäiset vakavaraisuusvaatimukset vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksille EU:ssa sekä yhtenäiset periaatteet vakuutusvalvonnalle. Uudistuksen merkitys on erittäin suuri Euroopan vakuutusalalle ja viranomaisille. Uudistus on myös maailmanlaajuisesti merkittävä. Komission ehdotus sisältää myös 13 vakuutusalan voimassa olevan direktiivin yhdistämisen niiden pääasiallista sisältöä muuttamatta. Ehdotus on laadittu ns. uudelleenlaatimistekniikkaa käyttäen (recast). Komission ehdotus on pääosin ns. maksimiharmonisointia, joten sillä yhtenäistetään jäsenmaiden vakavaraisuussääntelyä sekä valvontaa. Ehdotus vastaa myös tavoitetta lähentää vakuutus- ja muun finanssialan valvonnan periaatteita. (STM johtaja Antero Kiviniemi 160 73878)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.10.2008 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen sisäasiainministeriön kansliapäällikön Ritva Viljasen kanssa. Sopimuspalkka on 10 325 euroa kuukaudessa 1.10.2008-30.9.2013. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 160 42816)

Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen paikallishallintokustannusten kokonaismäärän vahvistaminen vuodelle 2009 14 045 000 euroksi. Korvaus on tarkoitettu kuntien lomituspalvelujen hallintotehtäviä varten nimetyn vastuuhenkilön sekä työnjohto- ja toimistotehtäviä varten palkatun henkilöstön palkkauksesta ja ammatillisesta täydennyskoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin sekä lomitustoimintaan liittyvistä toimistotehtävistä ja muista vastaavista toiminnoista aiheutuviin kustannuksiin. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 160 74360)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmä luovutti 30.9.2008 loppuraporttinsa valtioneuvoston kanslialle. Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin yliasiamies Esko Aho Sitrasta. Työryhmä arvioi metsäsektorin keskipitkän ja pitkän aikavälin haasteita sekä menestystekijöitä. Työryhmän mukaan metsäteollisuus ja sen mukana koko metsäklusteri on historiansa suurimmassa murroksessa teknologisten ja markkinoiden muutosten johdosta. Työryhmä kuitenkin arvioi, että metsäsektori voi uudistua ja luoda uusia kasvumahdollisuuksia, kuten aiemmissakin murroskohdissa. Kuitenkin voidakseen uudistua, metsäteollisuuden nykyisen liiketoiminnan tulee olla kannattavaa. Arvioidessaan suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuutta, työryhmä on päätynyt seuraavaan visioon: "Puu on arvokas uusiutuva, kierrätettävä ja moneen vaihtoehtoiseen käyttötarkoitukseen soveltuva materiaali. Se on globaalissa taloudessa merkittävä kansallisen lisäarvon lähde, jonka hyödyntäminen samalla edistää ympäristö- ja energiaongelmien ratkaisua." Työryhmä esittää toteutettavaksi koko metsäsektorin kattavan kehittämisohjelman ja ehdottaa, että hallitus perustaa metsäsektorin tulevaisuuteen keskittyvän politiikkaohjelman. Loppuraportti on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2008/j19metsateollisuuden239906/pdf239907/fi239908.pdf. Lisätietoja antavat yliasiamies Esko Aho, p. (09) 6189 9432, Sitra ja ylitarkastaja Reima Sutinen, p. 010 60 62108, työ- ja elinkeinoministeriö.

Kolmikantainen Resurssi II -työryhmä luovutti 30.9.2008 valtion uutta tuottavuusohjelmaa työsuojeluhallinnon kannalta koskevan välimuistionsa sosiaali- ja terveysministeriölle. Työryhmä ei pidä mahdollisena Valtioneuvoston selonteossa (2/2008) ehdotettua sadan henkilötyövuoden vähennystä vuoteen 2015 mennessä, sillä se vähentäisi oleellisesti valvontaa ja epäkohtiin puuttumista. Työryhmän mukaan sadan henkilötyövuoden vähennyksen jälkeen työsuojeluhallinnolla ei olisi enää edellytyksiä suorittaa tarkastustehtäviään tehokkaasti. Työsuojelun valvonta on työvaltaista työpaikoilla tapahtuvaa tarkastustoimintaa, joten tarkastajamäärän vähentyminen vaikuttaa suoraan työpaikkatarkastusten määrään. Huomattavat vähennykset johtavat väistämättä myös asiantuntemuksen heikentymiseen ja toiminnan laatuun. Lisätietoja antaa johtaja Leo Suomaa, p. (09) 160 73102, 040 506 5450.

Iäkkäiden liikenneturvallisuutta miettinyt työryhmä luovutti 2.10.2008 loppuraporttinsa liikenneministeri Anu Vehviläiselle. Työryhmän mukaan Iäkkäiden ihmisten omaehtoista liikkumista on tuettava liikkumisen edellytyksiä parantamalla. Erityisesti taajamien liikenne tulee suunnitella niin, etteivät iäkkäät joudu liikkumaan omien kykyjensä äärirajoilla. Myös suorituskykyyn vaikuttaviin sairauksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota iäkkäiden ihmisten liikenneturvallisuustyössä. Ajo-oikeuden arviointi 70 vuoden iässä perustuisi edelleen lääkärin lausuntoon, mutta kahden henkilön antama todistus ajotaidon säilymisestä jäisi pois. 75 ikävuoden jälkeen ajo-oikeus edellyttäisi laajennettua lääkärin lausuntoa. 80 vuoden iästä alkaen ajokortin uudistaminen vaatisi laajennetun lääkärinlausunnon lisäksi aina iäkkäille kuljettajille räätälöidyn ajokokeen. Lisäksi työryhmä esittää, että liikenneympäristöä pitäisi muuttaa esteettömämmäksi. Iäkkäiden jalankulkijoiden ongelmat olisi otettava uudella lailla huomioon ja julkisen liikenteen houkuttelevuutta lisättävä sekä palveluita parannettava. Tavoitteena on oltava se, että iäkkäät ihmiset eivät koe oman auton käyttöä välttämättömäksi. Raportti löytyy osoitteesta http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/547090. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja Matti Järvinen, p. 0400 424 391 ja hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, p. (09) 160 28629.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.