Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 39/2008

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 25.9.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta. Muutokset koskevat siviilivihkimisestä perittäviä maksuja ja ilmoituksen tekemistä vihkimisoikeuden myöntämisestä tai sen peruuttamisesta. Asetus tulee voimaan 1.10.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 160 67665)

Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Asetuksella säädetään ketä on pidettävä rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008) tarkoitettuna toisen valtion poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä, poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenenä ja poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppanina. Lisäksi asetuksella säädetään rahanpesulaissa säädetyn rahanpesuilmoituksen sisällöstä ja rekisteröitymistä koskevasta hakemuksesta. Säädöksellä pannaan osaksi täytäntöön Euroopan yhteisöjen komission antama direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/ EY täytäntöönpanotoimenpiteistä "poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön" määritelmän sekä yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä sekä satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti harjoitetun rahoitustoiminnan perusteella myönnettyjä poikkeuksia koskevien teknisten perusteiden osalta 2006/70/ EY. Asetus tulee voimaan 15.10.2008. (SM ylitarkastaja Tiina Ferm 160 42756)

Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään käyttöomaisuuden määritelmästä, talkootyön käyttämisestä hanketuissa, rakennelman lisäämisestä investointituen kohteeksi ja rakentamisinvestointien vakuuttamisvelvollisuudesta sekä muista asetuksen sisältöä täsmentävistä seikoista. Asetus tulee voimaan 6.10.2008. Asetuksen 41 §:ää ja 45 §:n 2 sekä 3 momenttia sovelletaan myös sellaisiin hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 17.9.2007 tai sen jälkeen. Asetuksen 22 §:n 1 momentin 1 kohtaa 25 §:n 1 momentin 1 kohtaa ja 50 §:n 2 momenttia sovelletaan hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 1.1.2008 tai sen jälkeen. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 25.9.2008 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää lähetystöneuvos Jukka Nysténille ero Singaporen, Venezuelan, Thaimaan, Pakistanin, Bangladeshin, Ghanan ja Turkin kanssa sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevien kahdenvälisten sopimusneuvottelujen valtuuskuntien puheenjohtajan tehtävistä sekä Venäjän sopimusneuvottelujen valtuuskunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja ulkoasiainneuvos Teppo Takalalle myönnetään ero Kolumbian valtuuskunnan puheenjohtajan tehtävästä sekä ulkoasiainneuvos Tero Lehtovaaralle myönnetään ero Venäjän valtuuskunnan puheenjohtajan tehtävästä ja heidän tilalleen määrätään puheenjohtajaksi ulkoasiainneuvos Manu Virtamo ja varapuheenjohtajaksi kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori. Ulkoasiainministeriö oikeutetaan määräämään valtuuskunnille tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

Päätös vapauttaa apulaisosastopäällikkö Ilkka Heiskanen Suomen varaedustajan tehtävistä Aasian kehityspankin (AsDB), Afrikan kehityspankin (AfDB) ja Latinalaisen Amerikan kehityspankin (IDB) hallintoneuvostoissa ja nimittää hänen tilalleen Aasian kehityspankkiin ja Afrikan kehityspankkiin apulaisosastopäällikkö Pasi Hellman ja Latinalaisen Amerikan kehityspankkiin yksikön päällikkö Pekka Hukka. Osastopäällikkö Anneli Vuorinen vapautetaan Suomen edustajan tehtävistä Kansainvälisen maatalouden kehittämisrahaston (IFAD) hallintoneuvostossa ja Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) johtokunnassa ja hänen tilalleen nimitetään Kansainvälisen maatalouden kehittämisrahastoon alivaltiosihteeri Marjatta Rasi ja Pohjoismaiseen kehitysrahastoon varsinaiseksi edustajaksi yksikön päällikkö Pekka Hukka ja varaedustajaksi yksikön päällikkö Pertti Anttinen. (UM lähetystöneuvos Tarja Reponen 160 56320)

Päätös määrätä Suomen valtion edustajaksi IAEA:n hallintoneuvostoon suurlähettiläs Kirsti Kauppi ja sijaisiksi yksikön päällikkö Outi Holopainen ulkoasiainministeriöstä, ylitarkastaja Anne Väätäinen työ- ja elinkeinoministeriöstä, teollisuusneuvos Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ulkoasiainsihteeri Jani Raappana Suomen suurlähetystöstä Wienistä. Ulkoasiainministeriö oikeutetaan määräämään tarvittavat asiantuntijat Suomen valtion hallintoneuvostoedustautumisen tueksi. (UM lähetystöneuvos Timo Kantola 160 55480)

Päätös asettaa Pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimen Suomen valtuuskunta 31.3.2012 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallitusneuvos Mirja Kurkinen oikeusministeriö; jäsenet: lainsäädäntöneuvos Tapio Puurunen oikeusministeriö, hallitusneuvos Timo Tolvi maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja Katri Santtila opetusministeriö ja lakimiessihteeri Aimo Guttorm Saamelaiskäräjät. (OM hallintojohtaja Olli Muttilainen 160 67622)

Päätös muuttaa Veikkaus Oy:lle raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien toimeenpanemiseen myönnettyä rahapelilupaa. Rahapeliluvan kohtia A 3 b, A 3 e, A 7 muutetaan ja lisätään uusi kohta A 8. Kohdan A 3 b muutoksella pyritään pysäyttämään muuttuvakertoimisen vedonlyönnin myynnin laskeva kehitys. Kohdassa A 8 tarkoitetun monikansallisen veikkauspelin pelikatteeksi arvioidaan noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. (SM hallitusneuvos Jouni Laiho 160 42849)

Päätös vahvistaa kuntien valtionosuuslain nojalla kuntien yleisen valtionosuuden perusteena oleva asukaskohtainen euromäärä 29,68 euroksi. (VM neuvotteleva virkamies Markku Nissinen 160 32211)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelma vuoteen 2020 (VNS 3/2008 vp) pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin Eduskunnan lausumat; 1. Vaalikauden alussa laadittavasta liikennepoliittisesta selonteosta on tehtävä pysyvä käytäntö. 2. Maankäytön ja liikenteen seudullista ja valtakunnallista suunnittelua ja niihin liittyviä ohjausmenetelmiä on kehitettävä määrätietoisesti, jotta yhdyskuntarakenne eheytyy ja liikkumisen tarve vähenee. Kevyen liikenteen tarpeet on otettava huomioon maankäytössä, kaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa ja kevyen liikenteen väylien rahoitus on turvattava. 3. Maamme elinkeinoelämän kilpailukykyä verrattuna kilpailijamaihin on parannettava alentamalla logistiikkakustannuksia. Yhteistyössä EU:n ja Venäjän viranomaisten kanssa on kiireellisesti ja molempien osapuolten kannalta tasavertaisesti sujuvoitettava rajanylityskäytännöt maamme itärajalla. 4. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta on lisättävä kehittämällä lippujärjestelmiä, joukkoliikenteen palvelujen yhteensopivuutta, palvelutasoa ja luotettavuutta. Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetuki on otettava käyttöön vuonna 2009. 5. Liikennesektorin on saavutettava Suomelle asetettavat liikenteen päästövähennystavoitteet edistämällä uusimman ajoneuvoteknologian käyttöönottoa ja lisäämällä biopolttoaineiden käyttöä ja kehittämistä sekä muuttamalla autoilun verotusta nykyistä voimakkaammin päästövähennystavoitteita tukevaksi. 6. Liikenneturvallisuustyötä on tehostettava kokonaisvaltaisella turvallisuusohjelmalla, joka ulottuu maankäytön ratkaisuista liikennekasvatukseen, ja jolla alennetaan pysyvästi liikenteen onnettomuus- ja kuolleisuuslukuja. Liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvät linjaukset ja ratkaisut tulee aina arvioida erityisesti liikenneturvallisuuden kehittymisen kannalta. 7. Paikannukseen perustuvien ruuhka- ja tienkäyttömaksujen käyttömahdollisuudet tulee selvittää. 8. Perusväylänpitoon on osoitettava jo vaalikauden kehyspäätöksessä liikenneverkon riittävän kunnon ja tarpeellisen kehittämisen turvaava rahoitus. 9. Liikenneinvestoinneista ja niiden rahoituksesta on päätettävä parlamentaarisesti yhtä vaalikautta pidempinä kokonaisuuksina ja siten, että rakentamisen volyymi on tasainen myös hallituskausien taitteessa. Mahdollisuudet tie- ja liikennerahastojen käyttämiseen on selvitettävä tällä hallituskaudella. (LVM osastopäällikkö Juhani Tervala 160 28482)

Ennakkopäätös tosiasiallisen määräysvallan muutoksesta televisiotoimintaan myönnetyn toimiluvan haltijaan nähden. Kanal 5 Holding Oy, TV 4 Ab sekä Bonnier AB ovat tehneet osakekauppasopimuksen, jonka toteutuessa määräysvalta C More Entertainment Finland Oy:ssä siirtyy TV 4 Groupille. Järjestelyssä Bonnierryhmään kuuluva TV4 Group on 16.6.2008 allekirjoitetulla osakekauppasopimuksella ostanut Pro SiebenSat.1 Groupilta kaikki C More Entertainment -ryhmän osakkeet sisältäen myös C More Entertainment Finland Oy:n osakkeet. Osakekauppa on ehdollinen viranomaisten hyväksynnälle. Hakijat ovat pyytäneet, että valtioneuvosto tekisi ennakkopäätöksen televisio- ja radiotoimintaa koskevan 13 §:n nojalla, että C More Entertainment Finland Oy:lle myönnetty ohjelmistotoimilupa säilyy muuttumattomana voimassa määräysvallan vaihtumisesta huolimatta. Valtioneuvosto antaa ennakkopäätöksen, jossa se päättää lykätä lopullisen ratkaisun antamista hakemukseen siihen saakka, kunnes hakemuksessa kuvattu yritysjärjestely on kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti lainvoimaisesti ratkaistu. Lykkääminen on perusteltua, koska kilpailunrajoituslain mukainen arviointi on tässä tapauksessa merkittävä osa ennakkopäätöksen valmisteluun liittyvää arviointia. Hakemuksen katsotaan rauenneen, jos hakija ei kahden viikon kuluessa kilpailunrajoituslain mukaisen lainvoimaisen ratkaisun antamisesta uudista hakemustaan tai jos toimilupakausi päättyy. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 25.9.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 44/2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta (yhdenvertaisuusdirektiivi). Direktiivissä vahvistettaisiin yleiset puitteet uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiselle työn ja ammatin ulkopuolella yhdenvertaisen kohtelun periaatteen toteuttamiseksi jäsenvaltioissa. (OM apulaisosastopäällikkö Sami Manninen 160 67690)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 45/2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (alennetut arvonlisäverokannat). Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltioilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet soveltaa alennettuja verokantoja paikallisesti tarjottaviin palveluihin, kuten työvoimavaltaisiin ja ravintolapalveluihin. Ehdotus sisältää myös joitakin teknisiksi luonnehdittuja muutoksia. (VM neuvotteleva virkamies Tiina Maisala 160 33205)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 25.9.2008 seuraavat nimitysasiat:

Yksikönjohtaja Hannu Veikko Luntiala Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.10.2008-30.9.2013, kuitenkin enintään ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on virkavapaalla. (VM alivaltiosihteeri Juhani Turunen 160 33007)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 25.9.2008 seuraavia asioita:

Vuokrasopimuksien tekeminen. (SM poliisiylijohtaja Mikko Paatero 160 42840)

Savo-Karjalan veroviraston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa Kuopiossa Tulliportinkatu 35 sijaitsevia toimitiloja koskeva vuokrasopimus, joka käsittää 5 091 m2:n vuokraamisen 10 vuoden pituiseksi sopimuskaudeksi. Verotalo muodostuu peruskorjattavasta nykyisestä rakennuksesta sekä vähäisestä siihen liittyvästä lisärakennuksesta. Vuokra on 18,72 euroa/m2/kk. Sopimus alkaa 1.1.2011 ja on voimassa 31.12.2020 saakka. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen koulutuksen yksikköhinnan laskeminen kansanopistoissa, valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa, kesäyliopistoissa ja opintokeskuksissa vuodelle 2009. Yksikköhintoja koskevan laskelman pohjana on vuodelle 2008 vahvistetut yksikköhinnat. Lisäksi on otettu huomioon kustannustason arvioidut muutokset. Kustannustason arvioituna muutoksena vuodesta 2008 vuoteen 2009 on käytetty 3,9 prosenttia, mikä sisältää vuoden 2007 toteutuneen ja arvioidun kustannustason muutoksen erotuksesta aiheutuvan 0,8 prosenttiyksikön korjauksen. Yksikköhinnat määrätään arvonlisäverottomina lukuun ottamatta opintokeskuksia, joista kaikki ovat yksityisten yhteisöjen ylläpitämiä. (OPM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 160 77271)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 19.9.2008

Pohjoismainen puolustusalan yhteistyö

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 19. syyskuuta pohjoismaisen puolustusalan jatkoyhteistyötä sekä Suomen osallistumista helikoptereiden käytettävyyttä kriisinhallinnassa koskevaan aloitteeseen.

Kokouksessa päätettiin jatkaa pohjoismaisen puolustusalan yhteistyön kehittämismahdollisuuksien selvittämistä ja Suomen kannalta tarkoituksenmukaisten yhteistyöhankkeiden identifiointia.

Nordic Supportive Defence Structures (NORDSUP) järjestelyn tarkoituksena on pohjoismaisen puolustusalan yhteistyön syventäminen. Järjestelyn tavoitteena on tehostaa samankaltaisten maiden pysyvää ja pitkäkestoista yhteistyötä. Monipuolinen yhteistoiminta muun muassa perus- ja tukitoiminnoissa, rakenteiden kehittämisessä sekä materiaalihankinnoissa tukee kansallista puolustusta. Suunnittelun ja toimintatapojen yhtenäistämisellä kehitetään joukkojen yhteensopivuutta ja siten niiden kykyä kansainväliseen kriisinhallintaan. Laaja ja nykyistä pidemmälle menevä yhteistyö joukkojen ja kykyjen tuottamisessa sekä toiminnoissa vapauttaa pitkällä tähtäimellä resursseja kansalliseen toimintaan.

Norjan, Ruotsin ja Suomen puolustusvoimien komentajien aloitteesta käynnistyneen konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia kartoittavan selvityksen mukaan pohjoismainen yhteistyö suorituskyvyn ylläpidossa ja kehittämisessä on toteutettavissa hyvin. Raportin mukaan noin 140 yhteistyöalueesta noin 40:n arvioidaan olevan käynnistettävissä vuoden 2009 loppuun mennessä. Suomi toimii ensi vuonna Tanskan jälkeen pohjoismaisen puolustusalan yhteistyön puheenjohtajamaana.

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi Suomen osallistumista EU:ssa ja Natossa käynnistettyyn yhteisaloitteeseen, jolla parannetaan helikoptereiden saatavuutta kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa. Helikopterit ovat keskeinen suorituskykypuute.

Euroopan puolustusvirastossa EDAssa keskitytään helikopterimiehistöjen koulutukseen sekä koneiden huoltoon ja modernisointiin. Naton puitteissa on perustettu monikansallinen projektirahasto. Tässä vaiheessa valtaosa EU-maista on ilmoittanut osallistuvansa hankkeeseen.

Suomi aikoo osallistua aloitetta varten perustettuun rahastoon. Vuonna 2008 Suomen panos olisi 500 000 euroa. Tämän lisäksi selvitetään mahdollisuuksia pienimuotoiseen asiantuntija-apuun.

Lisätietoja: osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55032 ja yksikön johtaja Helena Partanen, puolustusministeriö, p. (09) 160 88135

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.