Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 37/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 12.9.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 110/2008 vp) laeiksi kuntien valtionosuuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta. Kuntien valtionosuuslakia muutetaan siten, että kunnille myönnettävästä yleisen valtionosuuden perusosasta tehdään edunvalvonta-, kuluttajaneuvonta- ja elatustukitehtävien siirrosta kunnilta valtiolle ja Kansaneläkelaitokselle johtuvat vähennykset. Lisäksi yleistä valtionosuutta vähennetään vuonna 2009 KuntaIT:n toiminnan rahoittamiseksi. Kuntien valtionosuuslakia ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia lisäksi tarkennetaan kuntajakomuutoksissa siten, että laissa säädetään kuntien kokonaisliitoksissa valtionosuuksien määräytyvän uuden tai laajentuvan kunnan asukasluvun sekä yhdistettyjen valtionosuusperusteiden mukaan. Osaliitoksen voimaantulovuonna laajentuva kunta saisi siirtyvän asukasluvun mukaisen osan niistä valtionosuuksista, jotka supistuva kunta olisi saanut, jos kuntajaonmuutosta ei olisi tehty. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (VM lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu 160 32220)

Esitys (HE 111/2008 vp) laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa säädettyä valtion ja kuntien välistä kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustenjakoa muutetaan siten, että vuonna 2009 valtion osuutta sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksista korotetaan 32,74 prosentista 34,64 prosenttiin. Tällöin vastaavasti kuntien osuus mainituista kustannuksista alenee 67,26 prosentista 65,36 prosenttiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (STM hallitusneuvos Anne Kumpula 160 74113)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 12.9.2008 seuraavat lait:

Tasavallan presidentti ratifioi Lissabonin sopimuksen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta ja vahvisti lain Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 23/2008 vp). Lissabonin sopimuksella muutetaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan yhteisön perustamissopimusta. Sopimuksella yhdistetään Euroopan yhteisö ja Euroopan unioni yhdeksi oikeushenkilöksi. Sopimuksella vahvistetaan unionin perus- ja ihmisoikeusulottuvuutta, kehitetään unionin toimielinjärjestelmää, avoimuutta, hyvää hallintoa ja kansanvaltaisuutta. Sopimuksella selkeytetään unionin ja jäsenvaltioiden välistä toimivallanjakoa, lisätään joitakin politiikka-aloja ja kehitetään edelleen unionin nykyisiä toimivaltuuksia. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Valtioneuvoston lausuma; Ahvenanmaan maakunnan edustajien kanssa on käyty Lissabonin sopimuksen ratifioimisen yhteydessä keskusteluja Ahvenanmaan osallistumisesta EU-asioiden käsittelyyn sekä maakunnan mahdollisuuksista vaikuttaa niihin. Näiden keskustelujen pohjalta valmistellaan periaatepäätös valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Sen lisäksi on asetettu työryhmä valmistelemaan itsehallintolain muutosta koskien maakunnan mahdollisuutta tulla kuulluksi EY-tuomioistuimessa. Tasavallan presidentin lausuma; Eduskunta on 11.6.2008 hyväksynyt Lissabonin sopimuksen ja lain sen voimaansaattamisesta. Tasavallan presidentin on päätettävä lain vahvistamisesta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun laki on toimitettu vahvistettavaksi. Sopimuksen voimaansaattamislaki on edelleen Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltävänä, koska lain säännökset tulevat voimaan maakunnassa vain maakuntapäivien hyväksymisellä. Vaikka maakuntapäivien hyväksyminen ei ole eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan Lissabonin sopimuksen kansallisen ratifioinnin edellytys, olisi se kuitenkin yleisen edun kannalta erittäin toivottavaa. On hyvä, että valtioneuvosto on eilen hyväksynyt asiasta lausuman, jonka mukaan Ahvenanmaan maakunnan edustajien kanssa on käyty Lissabonin sopimuksen ratifioimisen yhteydessä keskusteluja Ahvenanmaan osallistumisesta EU-asioiden käsittelyyn sekä maakunnan mahdollisuuksista vaikuttaa niihin. Näiden keskustelujen pohjalta valmistellaan periaatepäätös valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Sen lisäksi on asetettu työryhmä valmistelemaan itsehallintolain muutosta koskien maakunnan mahdollisuutta tulla kuulluksi EY-tuomioistuimessa. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 12.9.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Mongolian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Suomen tasavallan hallituksen ja Mongolian hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Ulan Batorissa 15.5.2007 tehty sopimus on voimassa 19.6.2008 alkaen niin kuin siitä on sovittu. Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 16.5.2008 annettu laki (324/2008) tulee voimaan 17.9.2008. Asetus tulee voimaan 17.9.2008. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 12.9.2008 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi Suomen Punaisen Ristin hopeisen ansiomitalin seitsemälle henkilölle ja pronssisen ansiomitalin 23 henkilölle. (SM hallitusneuvos Tarja Oksanen 160 42973)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 12.9.2008 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäinen Buenos Airesissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.11.2008 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Lauri Aaltonen 160 55401)

Bukarestin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Irmeli Mustosen sivuakkreditointi Moldovaan. (UM henkilöstöjohtaja Lauri Aaltonen 160 55401)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 11.9.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa. Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta (561/2008) ja muut sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavat muutokset lakeihin tulevat voimaan 1.10.2008. Direktiivin I liitteen täytäntöön panemiseksi on lisäksi tarpeen antaa valtioneuvoston asetus, jossa säädetään menettelytavoista, joita pidetään markkinoinnissa ja asiakassuhteissa kaikissa tapauksissa harhaanjohtavina tai aggressiivisina ja siten kuluttajansuojalain 2 luvussa tarkoitetulla tavalla sopimattomina. Asetus tulee voimaan 1.10.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen 160 67514)

Valtioneuvoston asetus vähemmistövaltuutetusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Vähemmistöasiain neuvottelukunnan jäsenmäärä kasvaa 16:sta 19:ään. Neuvottelukunnassa on varsinainen edustus myös ulkoasiainministeriöstä ja saamelaiskäräjiltä. Sen lisäksi neuvottelukuntaan nimetään sen toimialaan liittyviä järjestöjä edustavia muita jäseniä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii vähemmistövaltuutettu. Asetus tulee voimaan 18.9.2008. (SM neuvotteleva virkamies Kimmo Kiiski 160 42859)

Valtioneuvoston asetus uuden 42 a §:n lisäämisestä patenttiasetukseen. Muutoksella mahdollistetaan patenttiviraston asiakirjojen allekirjoitusten koneellinen merkintä. Asetus tulee voimaan 1.10.2008. (TEM hallitusneuvos Timo Pekkarinen 010 60 63566)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 11.9.2008 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) Wienissä 29.9.-4.10.2008 pidettävään 52. yleiskokoukseen ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs Kirsti Kauppi Wienin suurlähetystöstä ja varapuheenjohtaja teollisuusneuvos Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Valtuuskunnan jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Mauri Riihonen ja ylitarkastaja Anne Väätäinen työ- ja elinkeinoministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Outi Hyvärinen ulkoasiainministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Jani Raappana Suomen suurlähetystöstä Wienistä ja pääjohtaja Jukka Laaksonen Säteilyturvakeskuksesta. (UM apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen 160 55519)

Päätös määrätä professori Pauli Niemelä Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäseneksi 31.12.2009 päättyväksi toimikaudeksi. (OPM opetusneuvos Mirja Vihma-Kaurinkoski 160 77319)

Päätös peruuttaa Euroopan komissiolle tehty esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan (2007-2013) sisältyvän maatalouden ympäristötuen kansallisesta lisätuesta. Valtioneuvoston 31.1.2008 Euroopan komissiolle tekemä maatalouden ympäristötuen kansallista lisätukea koskeva esitys peruutetaan. Komissio ei hyväksy lisätukea Suomen ehdottamassa muodossa. Lisätuen käyttöönottoa ei pidetä perusteltuna komission edellyttämin perustein ottaen huomioon hyväksyttävissä olevan lisätuen taso seuraavalle kahdelle vuodelle, tämän jälkeiseen aikaan liittyvä epävarmuus maksettavasta tukitasosta sekä uuden rinnakkaisen ympäristötukijärjestelmän hallinnoinnista aiheutuvat lisääntyvät suunnittelu- ja toimenpanotehtävät. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 160 52657)

Päätös nimetä Imatran ja Kajaanin seutukunnat äkillisen rakennemuutoksen alueiksi vuosiksi 2008-2010 ja jatkaa aiemmin nimetyn Etelä-Pirkanmaan seutukunnan määräaikaa kyseisenä alueena vuoden 2009 loppuun. (TEM johtaja Anssi Paasivirta 010 60 62662)

Päätös myöntää Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Laihian ja Vähänkyrön kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Vähäkyrö-Höysälä). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)

Päätös myöntää Suur-Savon Sähkö Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Kerimäen ja Punkaharjun kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Iskola-Kulennoinen). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 11.9.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 41/2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhtiöoikeus, asetus yksityisen eurooppayhtiön (SPE) säännöistä). Asetuksella pyritään tarjoamaan yrityksille uusi joustava osakeyhtiömuoto, joka tunnettaisiin kaikkialla EU:ssa ja joka perustuisi yhteisiin, pk-yritysten tarpeisiin mukautettuihin periaatteisiin. Lisäksi ehdotuksella pyritään vähentämään kustannuksia, joita aiheutuu yritysten perustamista ja toiminnan harjoittamista koskevien säännösten noudattamisesta muissa jäsenvaltioissa. Ehdotus poikkeaa nykyisistä EU-lainsäädäntöön perustuvista yhtiömuodoista, kuten eurooppayhtiöstä, siten, että uudessa yhtiömuodossa yhtiön sisäiset suhteet, kuten hallintomalli ja osakkaiden ja johdon asema, ja velkojien asema perustuisivat pääosin asetukseen ja yhtiöjärjestyksen määräyksiin. Ehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan neuvoston yksimielinen päätös ja Euroopan parlamentin hyväksyntä. (OM lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 160 67664)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 11.9.2008 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Jukka Pietikäinen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.11.2008 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Lauri Aaltonen 160 55401)

Oikeustieteen kandidaatti, neuvotteleva virkamies Irja Vesanen-Nikitin liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.10.2008 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Filosofian maisteri, viestintäpäällikkö Taina Maarit Pieski liikenne- ja viestintäministeriön viestintäjohtajan virkaan 15.10.2008-14.10.2013. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.9.2008 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön päätös valtiovarainministeriön hallintaan siirrettävästä omaisuudesta, siirron muista ehdoista sekä omaisuuden edelleen luovuttamisesta Ahvenanmaan maakunnalle ja luovutukseen liittyvästä valtuutuksesta. Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti, jos valtio ei enää tarvitse maakunnassa maata varsinaista valtionhallintoa varten, siirtyy valtion oikeus maahan maakunnalle, ja maakunta saa tarpeettomat rakennukset ja laitokset, jollei niitä siirretä pois. Maan ja muun omaisuuden siirtymisestä maakunnalle on sovittava asianomaisen ministeriön ja maakunnan hallituksen kesken. Koska hallinnansiirron johdosta Senaatti-kiinteistöjen oma pääoma pienenee, on asia käsiteltävä ennen päätöksentekoa valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa. Päätöksellä siirretään Senaatti-kiinteistöiltä valtiovarainministeriölle Ahvenanmaan Maarianhaminassa sijaitsevat noin 330 m2 suuruinen laitesuojaosuus ja osuutta vastaava oikeus laitesuojan yhteisiin tiloihin (kohde sijaitsee pääasiallisesti kiinteistön 478-7-2-8 alueella) sekä noin 1 298 m2 suuruisen tontinosa (kiinteistötunnus 478-1-8-12) sillä olevine rakennuksineen. Kohteet ovat valtionhallinnon kannalta tarpeettomia. Omaisuuden käyväksi siirtoarvo on yhteensä 712 920 euroa, joka vastaa kohteiden tasearvoa Senaatti-kiinteistöjen kirjanpidossa. Siirrettävä omaisuus merkitään Senaatti-kiinteistöjen taseeseen 1.10.2008 ja 31.12.2008 lukien oman muun pääoman vähennykseksi. Siirretty omaisuus luovutetaan edelleen Ahvenanmaan maakunnalle Ahvenanmaan itsehallintolaista johtuen vastikkeetta. (VM hallitussihteeri Ilkka Koponen 160 33018)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 4.9.2008

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän asettaminen

Hallitus päätti neuvottelussaan torstaina 4. syyskuuta asettaa sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän.

Ministeriryhmän puheenjohtajana toimii sisäasiainministeri Anne Holmlund ja jäseninä oikeusministeri Tuija Brax, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors, puolustusministeri Jyri Häkämies, liikenneministeri Anu Vehviläinen ja peruspalveluministeri Paula Risikko.

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän asiantuntijajäseninä toimivat kansliapäälliköt Tiina Astola, Ritva Viljanen, Kari Rimpi, Harri Pursiainen, Kari Välimäki ja alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen. Ministeriryhmän sihteerinä toimii sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen.

Ministeriryhmän tehtävänä on johtaa ja ohjata sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoa. Valtioneuvosto teki 8. toukokuuta 2008 periaatepäätöksen tästä ohjelmasta.

Lisätietoja: pääministerin erityisavustaja Jukka Ihanus, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22009

HALLITUKSEN ILTAKOULU 10.9.2008

UPM Kymmenen ja Stora Enson työpaikkavähennykset vievät Imatran ja Kajaanin seutukunnat äkillisen rakennemuutoksen alueiksi - hallitus lupaa alueille nopeasti reagoivia toimia

Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 10. syyskuuta äkillisen rakennemuutoksen tilannetta, mikä johtuu UPM Kymmene Oyj:n ja Stora Enson ilmoittamista merkittävistä työpaikkavähennyksistä. UPM Kymmenen työpaikkavähennykset koskevat Kajaanin ja Tervasaaren tehtaan sulkemisia ja Stora Enson työpaikkavähennyksiä Imatralla, Kotkassa, Varkaudessa ja Kemissä. Uusista äkillisen rakennemuutoksen alueista mittavimmat työpaikkavähennykset ovat Kajaanin seutukunnassa, jonka osalta suunnitellaan erityistoimenpiteitä.

Hallituksen asettama rakennemuutoksen reagointityöryhmä on valmistellut tarvittavat toimenpiteet ja hallitus on käsitellyt ne tänään iltakoulussaan. Rakennemuutoksen reagointityöryhmä on keskustellut tilanteesta myös palkansaajajärjestöjen kanssa.

Tällä hetkellä nimettyjä äkillisen rakennemuutoksen alueita on 11, jotka on nimetty kahdeksi vuodeksi.

Valtioneuvosto päättää torstaina 11. syyskuuta kahden uuden alueen eli Imatran ja Kajaanin seutukuntien nimeämisestä äkillisen rakennemuutoksen alueiksi vuoden 2010 loppuun saakka sekä jo aiemmin nimetyn Etelä-Pirkanmaan seutukunnan määräajan jatkamisesta kyseisenä alueena vuoden 2009 loppuun saakka.

Kaikilla näillä alueilla TE-keskukset ovat jo tänään käynnistäneet paikallisten yhteistyöryhmien työn rakennemuutoksen hoitamiseksi. Työryhmissä ovat edustettuina rakennemuutoksen hoidon kannalta keskeiset tahot.

Nyt esille tulleissa rakennemuutoshankkeissa hyödynnetään aiemmista suurten rakennemuutosten hoitamisesta saadut hyvät kokemukset. Yhteistyössä yrityksen kanssa pyritään vielä aikaisempia vastaavia menettelyjä nopeammin reagoiviin toimenpiteisiin. Tavoitteena on palvelujen tarjoaminen jo irtisanomisaikana ja työstä työhön siirtyminen ilman väliin tulevaa työttömyysjaksoa.

Äkillisen rakennemuutoksen alueille jaettavilla varoilla varmistetaan toimenpiteiden tehokas jatkaminen ja loppuunsaattaminen sekä uusien nimettävien alueiden osalta toimenpiteiden ripeä käynnistäminen äkillisen rakennemuutoksen hoitamiseksi. Hallitus on ensi vuoden budjettiin varannut äkillisen rakennemuutoksen hoitamiseen 30 miljoonaa euroa. Hallitus on tänään sopinut, että tämän vuoden kolmanteen lisätalousarvioon lisätään tarkoitukseen varattuja määrärahoja. Määrärahojen tarpeen tarkempi selvittely on parhaillaan menossa.

Äkillisille rakennemuutosalueille käytettävissä olevia varoja voidaan käyttää uusia korvaavia työpaikkoja luoviin yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin, työllisyysperusteisiin investointeihin sekä muihin rakennemuutoksen hoitamiseen liittyviin kehittämishankkeisiin. Lisäksi on varauduttu muutosturvatoimenpiteiden ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoittamiseen tarpeita vastaavasti.

Hallitus lähtee siitä, että yritykset huolehtivat työstä työhön ohjelman toimeenpanosta ja rahoituksesta. Lisäksi hallituksen lähtökohtana on, että yritykset rahoittavat kunkin alueen elinkeinopolitiikan aktivointitoimenpiteitä sekä riskisijoitustoimenpiteitä.

Liite:

Kartta: Äkillisen rakennemuutoksen alueet vuonna 2008

http://www.vn.fi/tiedostot/julkinen/pdf/akillisen-rakennemuutoksen-alueet-2008/Akillisen_rakennemuutoksen_alueet_2008.pdf

Lisätiedot: elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, p. 010 606 3500 ja johtaja Anssi Paasivirta, p. 040 081 5418, työ- ja elinkeinoministeriö

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 12.9.2008

Periaatepäätös Ahvenanmaan osallistumisesta EU-asioiden käsittelyyn valmisteilla

EU-ministerivaliokunta esittää, että valtioneuvosto hyväksyisi periaatepäätöksen Ahvenanmaan osallistumisesta EU-asioiden valmisteluun. Päätökseen koottaisiin ne suuntaviivat, joita ministeriöiden on noudatettava EU-asioiden kansallisessa valmistelussa sekä EU:n toimielimissä tapahtuvassa valmistelussa ja päätöksenteossa.

Pyrkimyksenä on parantaa Ahvenanmaata koskevien EU-asioiden käsittelyä niin, että maakunnan näkemykset otettaisiin nykyistä paremmin huomioon. Ministerivaliokunnan tänään hyväksymän ehdotuksen mukaan ensisijainen tavoite on valtakunnan ja maakunnan kantojen yhteensovittaminen siten, että Suomella on vain yksi kanta. Jos kantoja ei pyrkimyksistä huolimatta ole voitu sovittaa yhteen, tulee maakunnan pyynnöstä myös maakunnan kanta esittää asian käsittelyssä EU-toimielimissä niissä tapauksissa, joissa asia itsehallintolain mukaan kuuluu maakunnan toimivaltaan tai muutoin on erityisen tärkeä maakunnalle.

Ehdotus periaatepäätökseksi on vielä käsiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa.

EU-ministerivaliokunta hyväksyi myös suuntaviivat maakunnan oikeudesta osallistua EY-tuomioistuimissa käsiteltäviin asioihin, jotka kuuluvat maakunnan toimivaltaan.

Ahvenanmaan itsehallintolakia on tarkoitus täydentää säännöksellä, jonka mukaan maakunnan kannan tulee maakunnan pyynnöstä käydä ilmi Suomen vastauksissa komissiolle ja EY-tuomioistuimessa maakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Asiaa valmistelee oikeusministeriön asettama työryhmä.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, p. (09) 160 67745

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä luovutti 12.9.2008 ehdotuksensa neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevasta asetuksesta peruspalveluministeri Paula Risikolle. Työryhmän mukaan terveystarkastukset on toteutettava koko maassa samoina ikäkausina ja niiden sisältöjen pitää olla riittävän yhteneväisiä. Laajoja terveystarkastuksia pitäisi järjestää yhteensä seitsemän kertaa. Työryhmä ehdottaa myös lasta odottavalle perheelle on laajaa terveystarkastusta. Ehdotuksessa painottuu varhaisen puuttumisen ja erityisen tuen tarpeen huomioon ottaminen. Siksi kouluterveydenhuolto on sidottava tehokkaammin osaksi oppilashuoltoa ja opiskeluterveydenhuolto osaksi opiskelijahuoltoa. Työryhmän ehdotuksen mukaan asetus tulisi voimaan 1.7.2009 ja kunta olisi velvollinen järjestämään asetuksessa tarkoitetut määräaikaiset terveystarkastukset viimeistään 1.1.2011. Työryhmän ehdotus on osoitteessa www.stm.fi. Lisätietoja antavat sosiaali- ja terveysministeriöstä lääkintöneuvos Merja Saarinen, p. (09) 160 74030, ylitarkastaja Maire Kolimaa, p. (09) 160 74138 ja ylitarkastaja Marjaana Pelkonen, p. (09) 160 74036.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.