Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 36/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 5.9.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 106/2008 vp) Suomen ja Bulgarian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavalta ja Bulgarian tasavalta ovat 16.4.2008 allekirjoittaneet sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Suomen ja Bulgarian välisessä yhteistyössä tarpeellisten arkaluonteisten tietojen vaihto ja suojaaminen. Sopimusta sovelletaan salassa pidettävien tietojen vaihtoon Suomen ja Bulgarian välillä ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- ja teollisuusasioissa. Sopimusteksti pohjautuu pitkälti Suomen mallisopimukseen. (UM lainsäädäntöjohtaja Kaija Suvanto 160 55711)

Esitys (HE 107/2008 vp) laiksi kuntajakolain 25 §:n muuttamisesta. Kuntajakolakiin lisätään uusi vaihtoehtoinen tapa muodostaa uuden kunnan valtuusto kuntajaon muutoksen tullessa voimaan kesken kunnallisen vaalikauden. Uusien vaalien toimittamisen tai valtuustojen yhdistämisen lisäksi yhdistyvien kuntien valittavana on vaihtoehto, jossa uuden kunnan valtuusto muodostetaan kuntien sopimasta määrästä edellisissä kunnallisvaaleissa valittuja valtuutettuja. Kustakin yhdistyvästä kunnasta valtuustoon tulee kuitenkin vähintään neljäsosa valtuutetuista. Kustakin kunnasta valtuustoon tulevat valtuutetut määräytyvät edellisissä kunnallisvaaleissa saatujen vertauslukujen perusteella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (VM lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää 160 32248)

Esitys (HE 108/2008 vp) laiksi elintarvikelain muuttamisesta. Elintarvikelakia muutetaan eräiden Euroopan yhteisön elintarvikelainsäädäntöön tehtyjen muutosten sekä käytännön valvontatyössä esiintyneiden kansallisten muutostarpeiden vuoksi. Elintarvikkeiden täydentämistä koskevasta lupamenettelystä luovutaan. Siirrettävistä myyntikojuista, -katoksista ja muista niin sanotuista liikkuvista elintarvikehuoneistoista tulee ilmoittaa alueen valvontaviranomaiselle. Virheellisin perustein myönnetty hygieniaosaamistodistus voidaan perua. Kansallinen vertailulaboratorio velvoitetaan ilmoittamaan eräistä tarttuvien tautien ja ruokamyrkytysten aiheuttajista. Lihantarkastuksesta tulee antaa asianosaiselle kirjallinen päätös ja oikaisuohjeet. Lisäksi lakiin tehdään eräitä muita lähinnä teknisluonteisia muutoksia. (MMM elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi 160 52211)

Esitys (HE 109/2008 vp) laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta. Viestintämarkkinalain kytkykauppaa koskevaa sääntelyä muutetaan. Kytkykaupan salliva viestintämarkkinalain 70 §:n kolmen vuoden määräaikainen muutos tuli voimaan 1.4.2006. Määräaikaisen muutoksen vaikutuksia on arvioitu ja kytkykaupalle myönnetään jatkoa 1.4.2009 päättyvän määräajan jälkeen. Kytkykauppakielto koskee edelleen sellaisia matkapuhelimia ja liittymiä, joita voidaan käyttää vain GSM-matkaviestinverkossa, mutta ei uudempaa teknologiaa hyödyntävien matkapuhelinten kauppaa. Poikkeuksen muodostavat niin sanotut erikoispuhelimet, jotka toimivat GSM-matkaviestinverkossa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2009. (LVM neuvotteleva virkamies Sanna Helopuro 160 28464)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 5.9.2008 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Mikko Jokelan tai hänen estyneenä ollessaan lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinosen valtuuttaminen allekirjoittamaan Haagissa 13.1.2000 tehty yleissopimus aikuisten kansainvälisestä suojelusta. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 160 67665)

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten hyväksyminen. Muutosehdotukset koskevat lähinnä teknisiä yksityiskohtia, kuten joidenkin aineiden luokituskriteereitä, kuormansidontaa koskevia täsmennyksiä, kaasupulloja ja -säiliöitä, pakkauksia, radioaktiivisia aineita ja liikkuvia räjähteiden valmistusyksiköitä koskevia määräyksiä sekä pienten ainemäärien kuljetusmääräysten harmonisointia ilmakuljetusmääräysten kanssa. Sopimuksen (SopS 23/1979) muutokset tulevat voimaan 1.1.2009, ellei 1.10.2008 mennessä vähintään viisi sopimuspuolta ole ilmoittanut vastustavansa muutoksia. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 160 28563)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 5.9.2008 seuraavat nimitysasiat:

Everstiluutnantti Heikki Olavi Brucen määrääminen puolustusasiamieheksi Slovakiaan 6.9.2008 lukien asemapaikkana Berliini. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

Majuri Aarni Olavi Jouriolle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi EUFOR TCHAD/RCA-kriisinhallintaoperaatiossa (Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa) annetun määräyksen peruuttaminen ja everstiluutnantti Hans Adolf Bertram Ehrnroothin määrääminen tähän tehtävään 1.10.2008 lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.9.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnasta. Asetuksella perustetaan yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta, joka korvaa kansainvälisen sijoitustoiminnan ja monikansallisten yritysten neuvottelukunnan. Asetus tulee voimaan 15.9.2008. (TEM työmarkkinaneuvos Pirjo Harjunen 010 60 48007)

Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta. Innovaatiotukea maksetaan Suomessa rekisteröidylle laivanrakennusyritykselle, laivankorjausyritykselle tai laivakonversioyritykselle uuden alustyypin kehittämiseen ja suunnitteluun, aluksen erillisiin innovatiivisiin osiin sekä innovatiivisten tuotanto-, suunnittelu- tai logistiikkamenetelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Asetus tulee voimaan 10.9.2008 ja on voimassa 31.12.2011 saakka. (TEM johtaja Risto Paaermaa 010 60 63575)

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään uusi 19 a pykälä. Asetuksen muutoksella siirretään TEKES - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen aiemmin myöntämä pienten- ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmistelurahoitus työvoima- ja elinkeinokeskusten myönnettäväksi. Asetus tulee voimaan 9.9.2008. (TEM hallitussihteeri Mikko Ojala 010 60 63506)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 4.9.2008 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiinsa. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös valtion vuoden 2008 toisen lisätalousarvion momentin 32.30.45 (Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen) myöntämisvaltuuden alueellisesta kiintiöimisestä valmistelurahoitusavustuksiin. Valtion vuoden 2008 toisessa lisätalousarviossa siirrettiin momentilta 32.20.40 momentille 32.30.45 myöntämisvaltuutta 2 500 000 euroa käytettäväksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan valmistelurahoitusavustuksiin. Päätöksellä jaetaan TE-keskuksille momentilla 32.30.45 olevasta valtuudesta 2 500 000 euroa. (TEM hallitussihteeri Mikko Ojala 010 60 63506)

Päätös myöntää Outokumpu Polarit Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Tornion kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Sellee-Röyttä). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)

Päätös asettaa työ-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvosto kolmivuotiskaudeksi 5.9.2008-4.9.2011. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): neuvoston puheenjohtajana toimii käsiteltävästä asiasta riippuen työministeri tai opetusministeri. Elinkeinopolitiikkaan liittyvien asioiden käsittelyyn osallistuu myös elinkeinoministeri. Varapuheenjohtajat: osastopäällikkö Tuija Oivo (työmarkkinaneuvos Marja Merimaa) työ- ja elinkeinoministeriö, johtaja Marita Savola (suunnittelupäällikkö Kirsi Kangaspunta) opetusministeriö; jäsenet: alivaltiosihteeri Vesa Vihriälä (neuvotteleva virkamies Riitta Kirjavainen) valtioneuvoston kanslia, valtiosihteeri Raimo Sailas (alivaltiosihteeri Martti Hetemäki) valtiovarainministeriö, kansliapäällikkö Ritva Viljanen (ylijohtaja Pentti Visanen) sisäasiainministeriö, osastopäällikkö Päivi Sillanaukee (osastopäällikkö Mikko Hurmalainen) sosiaali- ja terveysministeriö, valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto (neuvottelujohtaja Seija Petrow) Valtion työmarkkinalaitos, työmarkkinajohtaja Markku Jalonen (kehittämispäällikkö Jorma Palola) Kunnallinen työmarkkinalaitos, johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen (lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, koulutusjohtaja Markku Koponen (johtaja Timo Kekkonen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, puheenjohtaja Mikko Mäenpää (pääsihteeri Leila Kostiainen) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola (koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Saana Siekkinen) Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, puheenjohtaja Matti Viljanen (koulutusasiain päällikkö Matti Lahtinen) AKAVA ry, johtaja Martti Pallari (työmarkkina-asiamies Merja Hirvonen) Suomen yrittäjät ry, MMT, maanviljelijä Juha Marttila (johtaja Olli-Pekka Väänänen) Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry ja sopimusjohtaja Risto Voipio (neuvottelupäällikkö Oili Marttila) Kirkon sopimusvaltuuskunta. (TEM ylitarkastaja Olli Sorainen 010 60 48022)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 4.9.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 38/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (avoimuusasetuksen uudelleen laatiminen). Ehdotuksen tavoitteena on avoimuuden ja asiakirjajulkisuuden lisääminen. Avoimuusasetuksen toimintaa arvioidaan uudelleen sen täytäntöönpanosta saatujen kokemusten sekä asetusta koskevan oikeuskäytännön ja Euroopan oikeusasiamiehen ratkaisujen valossa. (OM lainsäädäntöneuvos Päivi Leino-Sandberg 160 67774)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 39/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yritysneuvostodirektiivi). Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on uudelleen laatia eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä 22.9.1994 annettu neuvoston direktiivi (94/45/EY) muutoksineen. Ehdotuksella pyritään varmistamaan, että työntekijöiden oikeudet saada tietoa ja tulla kuulluksi ylikansallisesti toimivat tehokkaasti ja työntekijät voivat ennakoida rakennemuutoksia ja sopeutua niihin. (TEM neuvotteleva virkamies Jouni Lemola 010 60 48934)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 40/2008) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (valtuutus kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen ratifiointiin). Neuvoston päätöksellä jäsenvaltiot valtuutetaan ratifioimaan kalastusalan työtä koskeva yleissopimus siltä osin, kun se kuluu yhteisön toimivaltaan. Tätä varten jäsenvaltioiden tulisi ryhtyä toimenpiteisiin niin, että ne voisivat tallettaa ratifioimisasiakirjansa Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan huostaan mahdollisimman pian, mieluiten ennen 31.12.2012. (TEM hallitussihteeri Liisa Saastamoinen 010 60 48946)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.9.2008 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Kirsi Äijälä valtiovarainministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.10.2008 lukien. (VM hallitusneuvos Veikko Liuksia 160 34960)

Oikeustieteen kandidaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri, lakimies Outi Luoma-aho opetusministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.10.2008 lukien. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.9.2008 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2008 käyttösuunnitelman muutoksen vahvistamisesta. Vuoden 2008 käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 180,05 miljoonaa euroa. Sijoitusmenojen määrää korotetaan 0,20 miljoonalla eurolla ja kulutusmenojen määrää 5,00 miljoonalla eurolla. Sijoitusmenojen määrä nousee siten 5,00, kulutusmenojen 163,36 ja käyttösuunnitelman menojen määrä yhteensä 172,36 miljoonaan euroon. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

Yhteensä 2 380 000 euron valtionavustuksen myöntäminen metsäkeskuksille ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle seuraavasti: Rannikon metsäkeskus 127 500 euroa, Lounais-Suomen metsäkeskus 168 150 euroa, Hämeen-Uudenmaan metsäkeskus 150 500 euroa, KaakkoisSuomen metsäkeskus 105 700 euroa, Pirkanmaan metsäkeskus 145 350 euroa, Etelä-Savon metsäkeskus 165 200 euroa, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 204 500 euroa, Keski-Suomen metsäkeskus 147 000 euroa, Pohjois-Savon metsäkeskus 206 500 euroa, Pohjois-Karjalan metsäkeskus 150 600 euroa, Kainuun metsäkeskus 132 950 euroa, Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus 241 400 euroa, Lapin metsäkeskus 231 300 euroa ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 203 350 euroa. (MMM neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen 160 52402)

Valtion vuoden 2008 talousarviossa momentille 30.20.60 (Siirto interventiorahastoon) osoitetun 1 000 000 euron kiinteän määrärahan siirtäminen Maatalouden interventiorahastoon. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Palkkaussopimuksen tekeminen ympäristöministeriön kansliapäällikön Hannele Pokan kanssa. Sopimuspalkka on 10 093 euroa kuukaudessa 1.9.2008 lukien. (YM hallitusneuvos Riitta Rainio 050 559 9141)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 29.8.2008

Suomi toivoo EU:n yhtenäistä näkemystä Georgian kriisiin

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteiskokouksessa sekä hallituksen EU-ministerivaliokunnassa keskusteltiin perjantaina 29. elokuuta Georgian kriisistä. Asia on esillä ylimääräisessä Eurooppa-neuvostossa Brysselissä 1. syyskuuta.

Suomen näkemyksen mukaan sotilaallisen voimankäytön ei tule kuulua yhdenkään maan ulkopolitiikkaan. Kaikkialla yhteisesti sovitut kansainvälisen kanssakäymisen periaatteet ovat voimassa. Millään maalla ei voi olla muihin maihin ulottuvaa etupiiriä.

Suomen lähtökohtana on Georgian itsenäisyyden, itsemääräämisoikeuden ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittaminen. Suomi ei siten voi hyväksyä Venäjän antamaa tunnustusta Abhasian ja Etelä-Ossetian itsenäisyydelle.

Suomi pitää välttämättömänä, että saavutettua tulitaukosopimusta noudatetaan täysimittaisesti. Samoin tulee pyrkiä pikaisesti aluetta koskeviin kansainvälisiin neuvotteluihin.

Tärkeää on, että Euroopan unioni löytää yhtenäisen linjan suhteessa Venäjään. Suomi suhtautuu kielteisesti Venäjään kohdistuviin sanktioihin. Tällainen menettelytapa johtaisi vastatoimikierteeseen, josta ulospääsy olisi vaikeaa.

Suomen mielestä Euroopan unionin tulee kehittää ja syventää suhteitaan Georgiaan ja muihin itäisiin naapureihin, erityisesti Ukrainaan. Unionin läsnäolon nopea lisääminen on tärkeä viesti tuesta Georgialle. Unionin on keskusteltava mittavammasta panoksesta koko Kaukasian tilanteen vakauttamiseksi ja myös jälleenrakennuksesta.

Euroopan unioni osallistuu Georgian humanitaarisen tilanteen parantamiseen 6 miljoonalla eurolla, ja jäsenmaat ovat luvanneet tämän lisäksi 10 miljoonaa euroa. Suomi on luvannut humanitaarista apua miljoonaan euroon asti. Suomi kannattaa avunantajakokouksen järjestämistä unionin johdolla Georgian jälleenrakentamisen tukemiseksi.

Georgian tilanteen vakauttamiseksi tarvittaisiin Suomen näkemyksen mukaan YK:n valtuuttama kansainvälinen rauhanturvaoperaatio. EU-ministerivaliokunnan muistio: http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/eu-briefit/2008/20080829/georgia.pdf

Meri- ja ilmatilannekuvayhteistyön kehittäminen

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin lisäksi Suomen aluevalvontaan liittyvän kansainvälisen meri- ja ilmatilannekuvayhteistyön kehittämistä.

Suomi pyrkii toimimaan aloitteellisena toimijana sekä osallistumaan aktiivisesti käynnissä oleviin merivalvonnan kansainvälisiin kehityshankkeisiin. Tähän liittyen Suomi pyrkii yhteistoiminnassa Ruotsin kanssa laajentamaan kahdenvälistä meritilannekuvan vaihtoyhteistyötä monikansalliseksi Itämeren meritilannekuvan vaihtoyhteistyöksi.

Suomi osallistuu myös valmisteilla olevaan pohjoismaiseen ilmatilannekuvayhteistyöhön Naton PfP-maille tarjoaman Air Situation Data Exchange -järjestelyn (ASDE) puitteissa. ASDE-järjestelyyn liittyminen mahdollistaa pohjoismaiden ja Itämeren alueella toteutettavan ilmatilannekuvan vaihtoyhteistyön, joka parantaa alueen lentoturvallisuutta ja takaa Suomelle kansainvälisesti yhteensopivan ja elinkaareltaan riittävän pitkän ratkaisun tämän yhteistyön jatkokehittämiselle.

Suomi toivoo, että kaikki Itämeren valtiot osallistuisivat näihin yhteistyöjärjestelyihin.

Kokous käsitteli myös Suomen kansallista toimintaohjelmaa YK:n turvallisuusneuvoston hyväksymän päätöslauselman 1325 "Naiset, rauha ja turvallisuus" täytäntöön panemiseksi. Päätöslauselman ja kansallisen toimintaohjelman tavoitteina on vahvistaa naisten osuutta ja päätösvaltaa konfliktien ehkäisyssä, kriisinhallinnassa, rauhanrakentamisessa ja yhteiskunnan vakauttamisessa konfliktien jälkeisissä tilanteissa. Toimintaohjelma vahvistaa edelleen Suomen toimintaa päätöslauselman tavoitteiden edistämisessä.

Lisätietoja: Georgia: osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55032 ja EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 160 22180, aluevalvonta: vanhempi osastoesiupseeri Kari Aapro, puolustusministeriö, p. (09) 160 88143 ja pll. 1325: yksikön päällikkö Sofie From, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 56551

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.