Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 33/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 15.8.2008 seuraavat lait:

Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta (HE 41/2008 vp). Laissa tarkoitetun kuorma- ja linja-auton käsitettä, koulutuskeskuksen velvollisuuksia ja kuljettajan ammattipätevyyskortin voimassaoloa tarkennetaan. Lakiin sisällytetään säännös, joka koskee henkilöliikenteen kuljettajan ammattipätevyysvaatimuksen soveltamista ulkomailta tulevan kuljetuksen kuljettajaan. Laki tulee voimaan 10.9.2008. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kokonaisvaltaisen selvityksen pohjalta pikaisesti tarvittaviin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin liikennetraktoreita koskevan lainsäädännöllisen aseman selkiyttämiseksi. Selvitys on annettava liikenne- ja viestintävaliokunnalle vuoden 2008 aikana. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 160 28571)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 15.8.2008 seuraavat nimitysasiat:

Kansliapäällikkö, VTM, OTK Ritva Viljanen sisäasiainministeriön kansliapäällikön virkaan 1.10.2008 lukien 30.9.2013 päättyväksi määräajaksi. Tasavallan presidentin lausuma; Perustuslain mukaan yleiset virantäytön kriteerit ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Valtion ylimmältä virkamiesjohdolta vaaditaan enenevässä määrin poikkihallinnollista ja laaja-alaista näkemystä koko valtioneuvoston toiminnasta. Kansliapäällikön tehtävässä painottuvat ansiot monipuolisissa ja vaativissa johtamistehtävissä. Erityistä merkitystä on kokemuksella, joka liittyy valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätöksentekomenettelyihin ja ministeriön johtotehtäviin. Erityisen vahvaksi ansioituneisuudeksi voidaan tällaisista johtotehtävistä lukea ministeriöiden kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, hallinnonalan virastonpäällikön tai niitä vastaavan tasoisten johtotehtävien hoitamista, sitä kautta osallistumista ministeriön johtoryhmä-, tulosohjaus- tai tulosjohtamistyöskentelyyn. Sisäasiainministeriön tehtäväkenttä on muuttunut. Koko muutoksen ajan kansliapäällikkönä on ollut Ritva Viljanen ja hän on virkakautensa ajan ollut tekemisessä raja- ja muiden turvallisuusasioiden kanssa. Perusteellisen harkinnan jälkeen olen päätynyt siihen, että kansliapäällikkö, VTM, OTK Ritva Viljasella on sellainen koulutus, kokemus, osaaminen ja taito, joiden perusteella hänellä on parhaat edellytykset toimia menestyksellisesti sisäasiainministeriön kansliapäällikkönä. Hän on toiminut tässä tehtävässä viisi vuotta ja hoitanut tehtävänsä moitteettomasti ja ansiokkaasti. Viljanen on hakijoista ansioitunein eikä ole esitetty sellaista syytä, miksi häntä ei nimitettäisi toiselle viisivuotiskaudelle. (SM hallintojohtaja Janne Kerkelä 160 42788)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 14.8.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuonna 2008 toimitettavissa kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista sekä kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaikasta Ahvenanmaan maakunnassa. Ennakkoäänestyspaikkoja on 82 valtiossa yhteensä 139. Ennakkoäänestyspaikkana Ahvenanmaan maakunnassa on Maarianhaminan postikonttori. Asetus tulee voimaan 1.9.2008 ja on voimassa 31.10.2008 saakka. (OM neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen 160 67620)

Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Merivartioasemien asemasta rajanylityspaikkoina luovutaan lukuun ottamatta neljää Suomenlahdella sijaitsevaa rajanylityspaikkaa sekä Maarianhaminan merivartioasemaa. Muutos liittyy vapaan liikkuvuuden alueen laajenemiseen Itämeren alueella. Asetus tulee voimaan 1.9.2008. (SM hallitusneuvos Tomi Vuori 020 410 6600)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 14.8.2008 seuraavat päätökset:

Päätös nimittää Aalto-korkeakoulusäätiön hallituksen jäseniksi tekniikan tohtori Matti Alahuhta ja filosofian tohtori Marja Makarow 31.12.2012 päättyväksi toimikaudeksi sekä Doctor of Philosophy Robert A. Brown, tekniikan tohtori, filosofian maisteri Saku Mantere ja taiteen tohtori Anna Valtonen 31.12.2010 päättyväksi toimikaudeksi. (OPM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 160 77077)

Päätös hylätä MTV Oy:n toimiluvan muuttamista koskeva hakemus. Valtioneuvosto on myöntänyt MTV Oy:lle toimiluvan televisiotoiminnan harjoittamiseen toimilupakaudeksi 1.9.2007-31.12.2016. Toimilupa oikeuttaa televisio-ohjelmiston lähettämiseen kanavanipussa E. Lähetettävän ohjelmiston tulee toimilupamääräyksen mukaan koostua pääosin monipuolisesti eri aihepiirejä käsittelevistä dokumentti- ja asiaohjelmista. Toimiluvanhaltija on pyytänyt ohjelmistoluvan määräysten muuttamista siten, että ohjelmistoa koskevaa määräystä muutettaisiin niin, että se mahdollistaisi naisyleisöä kiinnostavien ohjelmien esittämisen. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 160 28462)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 14.8.2008 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, filosofian kandidaatti Laura Elina Isoksela työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.9.2008 lukien. (TEM hallitussihteeri Teija Miller 010 60 62114)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.8.2008 seuraavia asioita:

Muutos maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittamiseen eräiden maatalouden rakennetukien toimeenpanoa varten vuonna 2008. Päätöksellä muutetaan 3.7.2008 työvoima- ja elinkeinokeskuksille osoitettua korkotukilainojen myöntämisvaltuutta käytettäväksi maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun asetuksen (299/2008) mukaisen aloitustuen ja maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2008 annetun asetuksen (334/2008) mukaisten investointitukien toimeenpanoa varten. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille salaojituksen tukemiseen osoitettua 4,5 miljoonan euron korkotukilainojen myöntämisvaltuutta korotetaan 661 030 eurolla sekä maanhankintaan osoitettua 2 miljoonan euron korkotukilainojen myöntämisvaltuutta vähennetään 661 030 eurolla. Lisäksi työvoima- ja elinkeinokeskusten välisiä myöntämisvaltuusjakoja muutetaan. (MMM hallitussihteeri Antti Linna 160 52242)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.