Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 32/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.8.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 103/2008 vp) laeiksi oikeusapulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Sähköinen asiointi mahdollistetaan haettaessa oikeusapua oikeusaputoimistossa ja päätettäessä tuomioistuimessa oikeudenkäyntiavustajalle tai puolustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulujen korvauksesta. Oikeusapulakiin ja eräisiin siihen liittyviin lakeihin tehdään samalla vähäisiä tarkistuksia. Lisäksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosovittelijan oikeudesta saada valtion varoista palkkio ja korvaus kuluista säädetään laissa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta. Sähköisen oikeusapuasioinnin teknisten valmistelujen vuoksi oikeusapulakiin ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan vasta 1.12.2009. (OM lainsäädäntöneuvos Aki Rasilainen 160 67953)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 8.8.2008 seuraavat lait:

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 167/2007 vp). Ulkomaalaislain muutoksella pannaan täytäntöön kolmansien maiden kansalaisten erityistä maahanpääsymenettelyä tieteellistä tutkimusta varten koskeva niin sanottu tutkijadirektiivi. Tavoitteena on edistää kolmansien maiden kansalaisuutta olevien tutkijoiden maahanpääsyä Suomeen lisäämällä ulkomaalaislakiin säännökset direktiivin mukaisesta uudesta maahanpääsymenettelystä, joka on rinnakkainen nykyisten maahanpääsymenettelyjen kanssa. Direktiivissä määritellyt edellytykset täyttävät tutkimuslaitokset ja tutkijat voivat siten valita jatkossa uuden ja nykyisten maahanpääsymenettelyjen välillä. Uuden maahanpääsymenettelyn perustana on tutkimuslaitoksen ja tutkijan välinen vastaanottosopimus, jossa tutkimuslaitos sitoutuu vastaanottamaan tutkijan tutkimustyöhön ja tutkija sitoutuu suorittamaan tutkimustyön ennalta sovitun mukaisesti. Vastaanottosopimuksen perusteella maahanmuuttoviranomaiset myöntävät tutkijalle oleskeluluvan, jos tutkijan maahantulon ja maassa oleskelun edellytykset täyttyvät. Oleskelulupaan sisältyy mahdollisuus suorittaa osa tutkimustyöstä toisessa jäsenvaltiossa. Jos tutkija oleskelee tässä tarkoituksessa enintään kolme kuukautta toisessa jäsenvaltiossa, tutkimustyö voidaan toteuttaa ensimmäisessä jäsenvaltiossa tehdyn vastaanottosopimuksen perusteella olettaen, että tutkijan maahanpääsyn edellytykset toisessa jäsenvaltiossa täyttyvät. Uusi maahanpääsymenettely perustuu tutkimuslaitosten ja maahanmuuttoviranomaisten väliseen yhteistyöhön siten, että tutkimuslaitokselle annetaan keskeinen asema tutkijan maahanpääsymenettelyssä. Samalla säilytetään ennallaan maahanmuuttoviranomaisten maahanmuuton valvontaa koskevat toimivaltuudet. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (SM hallitusneuvos Eero Koskenniemi 160 42734)

Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta (HE 47/2008 vp). Taiteen alan akateemikon arvonimien enimmäismäärä nostetaan nykyisestä kahdeksasta yhteentoista. Laki tulee voimaan 1.10.2008 (OPM hallitusneuvos Tuula Lybeck 160 76910)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.8.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Suomen tasavallan hallituksen ja Valko-Venäjän tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Minskissä 18.12.2007 tehty sopimus on voimassa 13.7.2008 alkaen niin kuin siitä on sovittu. Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 28.3. 2008 annettu laki (183/2008) tulee voimaan 18.8.2008. Asetus tulee voimaan 18.8.2008. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 8.8.2008 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti määräsi maakuntalain 4 §:n raukeamaan (Ahvenanmaan maakuntalaki elinkeinotuesta) ja päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakiin muilta osin. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.8.2008 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Anneli Vuorinen Abujassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 15.9.2008 lukien ja ulkoasiainneuvos Timo Lahelma ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään Kazakstaniin, Kirgistaniin ja Turkmenistaniin 1.9.2008 lukien. (UM osastopäällikkö Maarit Jalava 160 55400)

Dar es Salaamin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Juhani Toivosen sivuakkreditointi Ruandaan, Lusakan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Sinikka Antilan sivuakkreditointi Malawiin ja Maputon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Kari Alangon sivuakkreditointi Angolaan. (UM osastopäällikkö Maarit Jalava 160 55400)

Hallinto-oikeustuomari, ekonomi, OTK Juha Aarne Rautiainen korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan ajaksi 1.9.-31.12.2008. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 160 67502)

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kenraalimajuri Jaakko Kaukanen rajavartiolaitoksen päällikön virkaan ja rajavartiolaitoksen päällikön tehtävään 1.12.2008 lukien 31.12.2015 päättyväksi määräajaksi. (SM ylitarkastaja Katriina Laitinen 020 4106605)

Suomenlahden merivartioston komentaja, kommodori Matti Möttönen rajavartiolaitoksen apulaispäällikön virkaan ja rajavartiolaitoksen apulaispäällikön tehtävään 1.12.2008 lukien 31.12.2015 päättyväksi määräajaksi. (SM ylitarkastaja Katriina Laitinen 020 4106605)

Sisäasiainministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen. Tasavallan presidentti ei hyväksynyt valtioneuvoston esitystä. Perustuslain 58 §:n 2 momentin mukaisesti asia palautui valtioneuvoston valmisteltavaksi. (SM hallintojohtaja Janne Kerkelä 160 42788)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 7.8.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista. Televisiomaksu on 1.1.2009 lukien yhdeltä kuukaudelta 19,35 euroa, kolmelta kuukaudelta 57,10 euroa, kuudelta kuukaudelta 112,85 euroa ja kahdeltatoista kuukaudelta 224,30 euroa. Televisiomaksu nousee 4,1 prosentilla. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 160 28462)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 7.8.2008 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ylitarkastaja Natalia Härkin valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitussihteeri Teija Miller 010 6062114)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 7.8.2008 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Tapani Kivelälle palkatonta virkavapautta ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virasta 8.9.2008-9.9.2011 Tunisissa Afrikan kehityspankissa työskentelyä varten. (UM osastopäällikkö Maarit Jalava 160 55400)

Valtioneuvosto myönsi Matti Juhani Oivukkamäelle palkatonta virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvoksen virasta 1.9.2008-31.8.2011. (TEM henkilöstöjohtaja Mikko Salmenoja 010 6047986)

Valtioneuvosto myönsi Kari Antero Virtaselle palkatonta virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön kaupallisen neuvoksen virasta 1.9.2008-31.8.2011. (TEM henkilöstöjohtaja Mikko Salmenoja 010 6047986)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.