Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 29/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 18.7.2008 seuraavat lait:

Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 60/2008 vp). Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöiden virkanimikkeet muutetaan vastaamaan paremmin näiden tehtävien vaativuutta. Hallintosihteerien virat muutetaan oikeussihteerin viroiksi ja vanhemman hallintosihteerin virat muutetaan esittelijäneuvoksen viroiksi. Muutoksilla ei ole taloudellisia vaikutuksia eikä vaikutuksia korkeimman hallinto-oikeuden esittelijänviroissa tällä hetkellä olevien henkilöiden palvelussuhdeturvaan. Laki tulee voimaan 1.9.2008. (OM erityisasiantuntija Pekka Pärnänen 160 67610)

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä, laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 145 §:n muuttamisesta, laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 69 §:n muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain 144 §:n muuttamisesta, laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 29 b §:n muuttamisesta ja laki luottotietolain 19 ja 30 §:n muuttamisesta (HE 25/2008 vp). Lailla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä pannaan täytäntöön kolmas rahanpesudirektiivi. Laki sisältää entistä yksityiskohtaisempia ja täsmällisempiä säännöksiä asiakkaiden tunnistamisesta ja tuntemisesta sekä asiakassuhteiden jatkuvasta seurannasta. Maksuliikkeille ja valuutanvaihtotoimintaa harjoittaville sekä omaisuudenhoito- ja yrityspalveluita tarjoaville asetetaan direktiivin vaatimusten mukaisesti rekisteröitymisvelvollisuus ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröinti- ja valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen lääninhallitus. Vero-, tulli-, rajavartio- ja ulosottoviranomaisen sekä konkurssiasiamiehen on huolehdittava siitä, että niiden toiminnassa kiinnitetään huomiota rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja selvittämiseen sekä tehtäviensä hoidon yhteydessä ilmitulleiden epäilyttävien liiketoimien tai terrorismin rahoittamisen epäilyn ilmoittamiseen rahanpesun selvittelykeskukselle. Lait tulevat voimaan 1.8.2008. (SM ylitarkastaja Tiina Ferm 160 42756)

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta ja laki henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta (HE 19/2008 vp). Yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin lisätään säännös siitä, millä perusteilla työnantajalla on oikeus käsitellä työnhakijaa tai työntekijää koskevia henkilöluottotietoja heidän luotettavuutensa arvioimiseksi. Henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännös, jonka mukaan henkilötietolain muutoin kumottua 20 §:n 4 momenttia sovelletaan luovutettaessa työnantajalle työnhakijaa tai työntekijää koskevia henkilöluottotietoja, kumotaan samalla. Lait tulevat voimaan 1.9.2008. (TEM lainsäädäntöjohtaja Tarja Kröger 010 6048937)

Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta (HE 42/2008 vp). Lailla ulkorajayhteistyön hallinnosta pannaan täytäntöön Euroopan yhteisön antamat eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevat säännökset. Lakiin otetaan säännökset yhteisön ulkorajoilla toteutettavien yhteisten toimintaohjelmien valmistelusta, hallinnoinnista, seurannasta, valvonnasta ja tarkastuksesta. Ohjelmat korvaavat vuosina 2004-2006 muun muassa Suomen ja Venäjän raja-alueella toteutetut naapuruusohjelmat. Säännökset vastaavat käytännössä pitkälti rakennerahastolain Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjelmien vastaavia säännöksiä. Lakiin otetaan myös säännökset ohjelmien yhteisten hallintoviranomaisten nimeämisestä, tehtävistä ja toimivaltuuksista. Yhteisen hallintoviranomaisen keskeisenä tehtävänä on myöntää hankkeisiin yhteisön ulkorajayhteistyöhön osoittama ja sitä vastaava valtion rahoitusosuus. Se myös huolehtii tuen maksamisesta ja takaisinperinnästä. Kansallisen vastinrahoituksen voi määrätyissä tilanteissa myöntää yhteisen hallintoviranomaisen sijaan muu toimivaltainen viranomainen. Laki tulee voimaan 1.8.2008. (TEM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 010 6064938)

Vakuutusyhtiölaki, laki vakuutusyhtiölain voimaanpanosta, laki työeläkevakuutusyhtiön toimilupamaksusta, laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, laki vakuutusluokista, laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki kilpailunrajoituksista annetun lain 11 c §:n muuttamisesta, laki kaupparekisterilain 9 §:n muuttamisesta, laki tuloverolain 34 §:n muuttamisesta (HE 13/2008 vp). Vakuutusyhtiölainsäädännön kokonaisuudistuksen lähtökohtana on sopeuttaa vakuutusyhtiö-lainsäädäntö osakeyhtiölakiin. Laissa on otettu huomioon osakeyhtiölain kokonaisuudistus, joka tuli voimaan 2006. Vakuutusyhtiölain rakenne ja kirjoitustapa uudistetaan kokonaisuudessaan osakeyhtiölain mukaiseksi. Myös keskinäisiin vakuutusyhtiöihin sovelletaan mahdollisimman pitkälle osakeyhtiölain säännöksiä. Uusi vakuutusyhtiölaki sisältää myös vakuutustoiminnan erityispiirteitä koskevan säännöstön. Säännöstö koskee toimilupaa, vastuuvelkaa, vastuuvelan katetta, kohtuusperiaatetta, toimintapääomaa, vakavaraisuuspääomaa, henkivakuutusta ja valvontaa. Yleinen osakeyhtiölaki ei sisällä näitä asiaryhmiä koskevia säännöksiä. Laissa on tarkistettu sosiaali- ja terveysministeriölle ja Vakuutusvalvontavirastolle delegoidun norminantovallan perustuslainmukaisuus. Vakuutusyhtiöiden toimilupa-asioiden käsittely siirretään sosiaali- ja terveysministeriöltä Vakuutusvalvontavirastolle. Kilpailuviraston ja Vakuutusvalvontaviraston toimivaltasuhteita muutetaan. Vakuutusvalvontavirasto ei enää valvo kilpailuoikeudelliselta näkökannalta omistajakontrollisäännösten noudattamista eikä sulautumisen ja vakuutuskannan luovuttamisen muodossa tapahtuvia yritysjärjestelyjä. Näihin yritysjärjestelyihin liittyvät kilpailuoikeudelliset kysymykset siirtyvät myös vakuutustoimialan osalta kokonaan Kilpailuviraston toimivaltaan. Vakuutusyhtiön vastuuvelkaa, vastuuvelan kattamista, toimintapääomaa ja henkivakuutusta koskeviin säännöksiin ei ole tulossa olennaisia muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.10.2008. (STM hallitussihteeri Juhani Turunen 160 74470)

Laki kemikaalilain muuttamisesta (HE 50/2008 vp). Kemikaalilakia muutetaan siltä osin kuin se on välttämätöntä kemikaaleja koskevan Euroopan yhteisön niin sanotun REACH-asetuksen sovellettavien säännösten takia. Lisäksi kemikaalilakiin tehdään eräitä perustuslaista johtuvia muutoksia. Kemikaalilaista kumotaan REACH-asetuksen kanssa päällekkäiset ja ristiriitaiset säännökset. Laissa säädetään myös REACH-asetuksen noudattamista valvovista viranomaisista ja näiden tehtävistä sekä asetuksen velvoitteiden rikkomisesta seuraavista rangaistuksista. Laki tulee voimaan 21.7.2008. (STM neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen 160 73922)

Tasavallan presidentti hyväksyi ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen ja vahvisti lain ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 24/2008 vp). Ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muuttaminen hyväksyttiin Wienissä pidetyssä diplomaattikonferenssissa 8.6.2005. Muutos koskee yleissopimuksen soveltamisalan laajentamista kotimaiseen ydinaineen käyttöön, varastointiin ja kuljetuksiin sekä määräyksiä sabotaasista ydinlaitoksia tai ydinainetta vastaan. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Tasavallan presidentti hyväksyi kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ja päätti liittymisestä kansalaisuudettomuuden vähentämisestä tehtyyn yleissopimukseen, varaumien tekemisestä ja ilmoituksen antamisesta sekä vahvisti lain kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain kansalaisuudettomuuden vähentämisestä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 165/2007 vp). Suomen kansalaisuuslainsäädäntö vastaa täysin molempien yleissopimusten määräyksiä. Kansalaisuudesta tehty eurooppalainen yleissopimus sisältää monikansalaisten asevelvollisuutta koskevia määräyksiä. Asevelvollisuuden suorittamisesta säädetään Suomessa asevelvollisuuslaissa. Kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä tehdään seuraavat varaumat:

"Yleissopimuksen 29 artiklan 1 kappaleen mukaisesti Suomi tekee 21 artiklan 3 kappaleen g kohtaan varauman, jonka mukaan 21 artiklaan perustuvat velvoitteet eivät sido Suomea määrättäessä joukkoja asevelvollisuuslain nojalla ylimääräiseen palvelukseen, jolla tarkoitetaan normaaliolojen vakavassa häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa määrättävää palvelusta, jonka tarkoituksena on kohottaa ja ylläpitää puolustusvalmiutta ja harjoittaa joukkokokonaisuuksia niille suunnitellussa kokoonpanossa niin, että joukko voidaan tarvittaessa määrätä liikekannallepanon aikaiseen palvelukseen. Yleissopimuksen 29 artiklan 1 kappaleen mukaisesti Suomi tekee 22 artiklan a kohtaan varauman, jonka mukaan toisessa sopimusvaltiossa varusmiespalveluksesta vapautetun ei katsota suorittaneen varusmiespalvelusta Suomessa. Henkilö voidaan kuitenkin vapauttaa varusmiespalveluksesta asevelvollisuuslain 74 tai 76 §:n nojalla. Suomi ilmoittaa yleissopimuksen 22 artiklan b kohdassa tarkoitetuksi iäksi 30 vuotta. Lakien voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (SM ylijohtaja Pentti Visanen 160 42700)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 18.7.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Indonesian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Suomen tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Helsingissä 12.9.2006 tehty sopimus tulee voimaan 2.8.2008. Laki (952/2007) tulee voimaan 2.8.2008. Asetus tulee voimaan 2.8.2008. (UM lähetystöneuvos Jukka Nysten 160 55071)

Tasavallan presidentin asetus Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Suomen ja eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) välillä 11.12.2007 tehty sopimus tulee voimaan 3.7.2008. Laki (458/2008) tulee voimaan 23.7.2008. Asetus tulee voimaan 23.7.2008. (PLM esittelijä Anna Korhola 160 88173)

Tasavallan presidentin asetus Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Suomen tasavallan hallituksen ja Georgian tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Helsingissä 11.10.2007 tehty sopimus tulee voimaan 23.7.2008. Laki (385/2008) tulee voimaan 23.7.2008. Asetus tulee voimaan 23.7.2008. (VM ylitarkastaja Minna Korhonen 160 34735)

Tasavallan presidentin asetus kontteja koskevan vuoden 1972 tulliyleissopimuksen liitteiden 1 ja 4 muutosten voimaansaattamisesta. Brysselissä 8.11.2006 tehdyt kontteja koskevan tulliyleissopimuksen liitteiden 1 ja 4 muutokset tulevat voimaan 20.7.2008. Asetus tulee voimaan 20.7.2008. (VM ylitarkastaja Minna Korhonen 160 34735)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 18.7.2008 seuraavat kansainväliset asiat:

Vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen muutoksien hyväksyminen. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Apulaisosastopäällikkö Pasi Hellmanin tai hänen estyneenä ollessaan yksikön päällikkö Riitta Oksasen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Euroopan investointipankin välinen sopimus Euroopan investointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja alueille myöntämien lainojen takaamisesta ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Harri Sallinen 160 56361)

Suurlähettiläs Jan Storen tai hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan sijaisen Nina Vaskunlahden valtuuttaminen allekirjoittamaan CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimus. (UM lähetystöneuvos Harri Sallinen 160 56361)

Apulaisosastopäällikkö Pasi Hellmanin tai hänen estyneenä ollessaan yksikön päällikkö Riitta Oksasen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Euroopan investointipankin välinen sopimus Euroopan investointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja alueille myöntämien lainojen rästisaatavien hallinnoinnista ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Harri Sallinen 160 56361)

Kontteja koskevan vuoden 1972 tulliyleissopimuksen liitteiden 1 ja 4 muutoksien hyväksyminen. Muutokset koskevat vaadittavia konttien merkintöjä ja teknisiä ominaisuuksia, jotta ne voidaan hyväksyä tullisinetöityyn tavarankuljetukseen. (VM ylitarkastaja Minna Korhonen 160 34735)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 18.7.2008 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 20 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 18.7.2008 seuraavat nimitysasiat:

Laamanni Kenneth Göran Johannes Nygård Raaseporin käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.9.2008 lukien, hovioikeudenneuvos Erkki Olavi Nenonen Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.10.2008 lukien, hovioikeudenneuvos Kari Paavo Juhani Janhunen Kouvolan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.8.2008 lukien, käräjätuomari Jukka Sakari Harju Porin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2008 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Liisa-Maija Mikkonen Porin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2009 lukien, käräjätuomari Juha Antti Niemi-Pynttäri Kauhavan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2008 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Maarit Virginia Alhonnoro Kouvolan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.8.2008 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallintopäällikkö Anna-Kaisa Marski Rovaniemen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.8.2008 lukien. (OM erityisasiantuntija Pekka Pärnänen 160 67610)

Everstiluutnantti Jyrki Sakari Nurmiselle puolustusasiamieheksi Tsekissä ja Slovakiassa sekä apulaispuolustusasiamieheksi Saksan Liittotasavallassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2008 lukien ja everstiluutnantti Heikki Olavi Brucen määrääminen puolustusasiamieheksi Tsekkiin sekä apulaispuolustusasiamieheksi Saksan Liittotasavaltaan 1.8.2008 lukien asemapaikkana Berliini, everstiluutnantti Esapekka Juhaninpoika Vehkaojan määrääminen puolustusasiamieheksi Italiaan 1.8.2008 lukien asemapaikkana Pariisi. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

Komentaja Timo Kalevi Kirvesojalle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi EUFOR TCHAD/RCA- kriisinhallintaoperaatiossa (Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa) annetun määräyksen peruuttaminen ja majuri Aarni Olavi Jourion määrääminen tähän tehtävään 1.8.2008 lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

Maaherra, yhteiskuntatieteiden maisteri Anneli Taina Etelä-Suomen lääninhallituksen maaherran virkaan 1.1.2009 lukien 31.12.2009 päättyväksi määräajaksi. (VM finanssineuvos Heikki Joustie 160 34858)

Maaherra, filosofian kandidaatti Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen Itä-Suomen lääninhallituksen maaherran virkaan 1.1.2009 lukien 31.12.2009 päättyväksi määräajaksi. (VM finanssineuvos Heikki Joustie 160 34858)

Maaherra, valtiotieteen maisteri Rauno Saari Länsi-Suomen lääninhallituksen maaherran virkaan 1.1.2009 lukien 31.12.2009 päättyväksi määräajaksi. (VM finanssineuvos Heikki Joustie 160 34858)

Maaherra, filosofian tohtori Eino Siuruainen Oulun lääninhallituksen maaherran virkaan 1.1.2009 lukien 31.12.2009 päättyväksi määräajaksi. (VM finanssineuvos Heikki Joustie 160 34858)

Kaupunginjohtaja, valtiotieteen maisteri Timo Ensio Korva Lapin lääninhallituksen maaherran virkaan 1.9.2008 lukien 31.12.2009 päättyväksi määräajaksi. (VM finanssineuvos Heikki Joustie 160 34858)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 17.7.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maatilojen lämpökeskusten, siipikarjatalouden ja turkistarhauksen rakentamisinvestointien tukemisesta vuonna 2008. Tuki myönnetään turkistalouden investointeihin avustuksena ja siipikarjatalouden sekä maatilan lämpökeskusinvestointeihin avustuksena ja korkotukilainan korkotukena. Avustusta voidaan myöntää ympäristön suojelusta johtuvista syistä siirrettävän turkistarhan rakentamisinvestointiin enintään 45 prosenttia sekä turkistalouden häkkien korvaamisinvestointiin enintään 15 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Lämpökeskusinvestointiin ja siipikarjatalouden rakentamisinvestointiin voidaan myöntää avustusta enintään 15 prosenttia ja korkotukea enintään 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Korkotuella tuetun lainan määrä on enintään 80 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Asetus tulee voimaan 7.8.2008. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan sitä, mihin investointeihin tarvitaan suppeampi elinkeinosuunnitelma laajemman sijasta. Lisäksi muutetaan viittaus asetuksessa uuteen komission tiedonantoon viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta ja säädetään nostoluvan hakemisesta tilanteessa, jossa hankkeeseen on myönnetty yksinomaan korkotukilainaa. Asetus tulee voimaan 23.7.2008. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta. Nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallista tukea maksetaan komission päätöksen hehtaarikohtaisten enimmäistasojen mukaisesti 73 euroa hehtaarilta viljakasvien siementuotannolle ja 220 euroa hehtaarilta nurmikasvien siementuotannolle. Asetus tulee voimaan 23.7.2008. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta. Nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallista tukea maksetaan komission päätöksen hehtaarikohtaisten enimmäistasojen mukaisesti 73 euroa hehtaarilta viljakasvien siementuotannolle ja 220 euroa hehtaarilta nurmikasvien siementuotannolle. Asetus tulee voimaan 23.7.2008. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään EY:n maaseuturahastokauden vaihtumisesta ja lainsäädännön muuttumisesta johtuvat teknisluonteiset muutokset. Muutokset mahdollistavat osaltaan sen, että kyseinen tukijärjestelmä voidaan ottaa jälleen käyttöön. Muutoksilla ei ole vaikutuksia maatilatalouden kehittämisrahastoon. Asetus tulee voimaan 24.7.2008. (MMM hallitussihteeri Jukka Mirvo 160 54236)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 17.7.2008 seuraavat päätökset:

Päätös nimittää oikeusneuvos Hannu Rajalahti jäseneksi ja professori Ahti Saarenpää varajäseneksi Suomen Asianajajaliiton valvontalautakuntaan 1.11.2008-31.10.2011. (OM hallitussihteeri Kirta Heine 160 69496)

Päätös myöntää laamanni Nanny Granfeltille ero tuomarinvalintalautakunnan jäsenen tehtävästä 1.6.2008 lukien sekä määrätä käräjäoikeuksien laamannien keskuudesta Vaasan käräjäoikeuden laamanni Johan Mikael Eklund tulevaksi tuomarinvalintalautakunnan jäseneksi 1.8.2008 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 14.5.2010. (OM erityisasiantuntija Pekka Pärnänen 160 67610)

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän asettaminen 16.7.2013 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen maa- ja metsätalousministeriö (ylijohtaja Heimo Hanhilahti); varapuheenjohtaja: aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä työ- ja elinkeinoministeriö (ryhmäpäällikkö Janne Antikainen); jäsenet: budjettineuvos Kati Suihkonen valtiovarainministeriö (neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo), neuvotteleva virkamies Aila Ryynänen työ- ja elinkeinoministeriö (ylitarkastaja Harri Ahlgren), neuvotteleva virkamies Marja Taskinen työ- ja elinkeinoministeriö (ylitarkastaja Paavo Saikkonen), kehittämispäällikkö Pirkko Liisi Kuhmonen opetusministeriö (opetusneuvos Ari Saarinen), neuvotteleva virkamies Riitta Viren liikenne- ja viestintäministeriö (neuvotteleva virkamies Jarmo Koskela), ylitarkastaja Pentti Kananen sosiaali- ja terveysministeriö (erikoistutkija Kari Gröhn), Maatalousneuvos Esko Juvonen maa- ja metsätalousministeriö (neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen), ylitarkastaja Rainer Lahti ympäristöministeriö (ylitarkastaja Tarja Haaranen), yliarkkitehti Anne Jarva ympäristöministeriö (ylitarkastaja Tapio Heikkilä), opetusneuvos Susanna Tauriainen opetushallitus (erityisasiantuntija Pekka Tauriainen), pääjohtaja Matti Heikkilä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES (erikoistutkija Liisa Heinämäki), johtaja Leila Helaakoski Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus (johtaja Juha Niemelä Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus), maakuntajohtaja Asko Peltola EteläPohjanmaan liitto (aluekehityspäällikkö Eira Varis Pohjois-Karjalan liitto), erityisasiantuntija Tytti Seppänen Suomen Kuntaliitto (erityisasiantuntija Jarkko Huovinen), toiminnanjohtaja Pirkko Haikkala Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK (johtaja Juha Ruippo), ombudsman Rikard Korkman Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (verkställande director Kim Nordling ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund), aluejohtaja Paula Kivivuori SAK:n Etelä-Savon aluepalvelutoimisto (elinkeinopolitiikan asiantuntija Pia Björkbacka SAK), elinkeinopoliittinen asiamies Mats Nyman Akava (lakimies Jaana Meklin), puheenjohtaja Håkan Nystrand METO - Metsäalan asiantuntijat (alue- ja järjestöpoliittinen asiantuntija Pekka Salmi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK), toimitusjohtaja Jarkko Wuorinen Suomen Yrittäjät (toimitusjohtaja Erkki K. Mäkinen), projektinjohtaja FM Annalena Sjöblom Saaristoasiain neuvottelukunta (maaseutuyrittäjä Tarja Tornio), tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen Helsingin yliopisto/ Ruralia-instituutti (tutkija FT Tuija Mononen Joensuun yliopisto/Karjalan tutkimuslaitos), rehtori Veli Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulu (koulutuspäällikkö Marja Kopeli), toiminnanjohtaja Liisa Niilola Maa- ja kotitalousnaisten Keskus (tuoteryhmäpäällikkö Hannu Heikkilä ProAgria Maaseutukeskusten Liitto), johtaja Ritva Toivonen Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (tulosalueen päällikkö Jouko Lehtoviita), kirkkoherra Hannu Komulainen Juankosken seurakunta (työalasihteeri Marja Kantanen Kirkkohallitus), koulutussuunnittelija Anna-Liisa Knuuti Maaseudun Sivistysliitto (koulutussuunnittelija Timo Reko), Folktingssekreterare Stefan Svenfors Svenska Finlands folkting (rektor Björn Wallén Svenska studiecentralen), pääsihteeri Risto Matti Niemi Suomen Kylätoiminta ry SYTY (varapuheenjohtaja Silja Saveljeff); yhteistyöryhmän pääsihteeri: maaseutuneuvos Eero Uusitalo maa- ja metsätalousministeriö. (MMM vanhempi hallitussihteeri Heikki Koponen 160 54262)

Päätös asettaa uusi metsäneuvosto toimikaudeksi 17.7.2008-30.6.2011. Kokoonpano (suluissa varajäsen): puheenjohtaja: maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila; varapuheenjohtaja: osastopäällikkö Aarne Reunala maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen ympäristöministeriö (ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita ympäristöministeriö), teollisuusneuvos Paula Nybergh työ- ja elinkeinoministeriö (ylitarkastaja Reima Sutinen työ- ja elinkeinoministeriö), budjettipäällikkö Hannu Mäkinen valtiovarainministeriö (neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo valtiovarainministeriö), kehityspäällikkö Hannu Jokiluoma sosiaali- ja terveysministeriö (ylitarkastaja Kaija Kivinen sosiaali- ja terveysministeriö), johtaja Leena Vestala opetusministeriö (ylitarkastaja Keijo Mäkelä opetusministeriö), toimitusjohtaja Jyrki Kangas Metsähallitus (johtaja Hannu Jokinen Metsähallitus), professori Tuula Nuutinen Metsäntutkimuslaitos (ylijohtaja Hannu Raitio Metsäntutkimuslaitos), johtaja Karen Wik-Portin Rannikon metsäkeskus (johtaja Ritva Toivonen Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio) pääjohtaja Lea Kauppi Suomen ympäristökeskus (tutkimusjohtaja Heikki Toivonen Suomen ympäristökeskus), toimitusjohtaja Matti Peltola Koneyrittäjien liitto ry (varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola Koneyrittäjien liitto ry), pääsihteeri Timo Tanninen Maailman luonnon säätiön (WWF) Suomen rahasto (metsäpäällikkö Harri Karjalainen Maailman luonnon säätiön (WWF) Suomen rahasto), metsäjohtaja Antti Sahi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. (varametsäjohtaja Timo Nyrhinen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.), puheenjohtaja Håkan Nystrand METO - Metsäalan Asiantuntijat ry (toiminnanjohtaja Tapio Hankala Metsänhoitajaliitto ry), hallituksen varapuheenjohtaja Tauno Partanen Metsästäjäin Keskusjärjestö (toiminnanjohtaja Jari Pigg Metsästäjäin Keskusjärjestö), johtaja Anders Portin Metsäteollisuus ry (metsäasioiden päällikkö Antti Otsamo Metsäteollisuus ry), sihteeri Sauli Kovanen Paperiliitto (liittosihteeri Petri Vanhala Paperiliitto), liiton sihteeri Lauri Ainasto Puu- ja erityisalojen liitto (työehtosihteeri Sakari Lepola Puu- ja erityisalojen liitto), toiminnanjohtaja Liisa Sahi Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (toiminnanjohtaja Eki Karlsson Suomen Latu ry), varatoimitusjohtaja Jaana Heinisaari-Säteri FM Timber Team Oy/Suomen Sahat ry (toimitusjohtaja Jukka-Pekka Ranta Suomen Sahat ry), suunnittelija Anu Pietikäinen Saamelaiskäräjät (poromies Osmo Seurujärvi Saamelaiskäräjät), Metsäneuvoston pääsihteeri Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriö. (MMM vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen 160 53309)

Periaatepäätös hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta 2008-2011. Ohjelma 2008-2011 kokoaa keskeiset toimenpiteet, joilla hallitus edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Ohjelma perustuu hallitusohjelman tasa-arvotavoitteisiin. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (STM johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen 160 74494)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 17.7.2008 seuraavat nimitysasiat:

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Liisa Saarenmaa maa- ja metsätalousministeriön metsäosaston apulaisosastopäällikön virkaan 1.8.2008 lukien. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 160 53331)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.