Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 28/2008

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 10.7.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijan opintosuoritusten ja osaamisen arviointiasteikko viisiportaisesta kolmiportaiseksi. Vastaavasti muuttuu ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen ja muun ammatillisen koulutuksen arviointi. Lisäksi täsmennetään opiskelijalle annettavia todistuksia ja niihin merkittäviä tietoja koskevia säännöksiä. Asetus tulee voimaan 1.8.2008. (OPM hallitusneuvos Tarja Lehtinen 160 77469)

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 28 §:n muuttamisesta. Asetuksella riistanhoitopiireille annetaan oikeus myöntää erityisen merkittävien vahinkojen uhkaa aiheuttavien sekä turvallisuutta uhkaavien suurpetojen poikkeuslupia mihin vuoden aikaan tahansa. Kyseessä on haitallisesti käyttäytyvien yksilöiden poistaminen, joita koskeva hidas lupaprosessi on nostattanut viime aikoina kritiikkiä. Keskeistä muutoksissa on ministeriössä tehtävien yksittäistapauksellisten hallinnollisten päätösten delegoiminen aluehallinto-organisaatiolle. Näin toteutetaan pääministeri Vanhasen II hallituksen ohjelmaan kirjattua tavoitetta uudistaa keskushallintoa mm. siirtämällä ministeriöistä siirrettävissä olevia toimeenpanotehtäviä ja muita kuin valtakunnallisia kehittämistehtäviä alue- ja paikallishallinnolle. Maa- ja metsätalousministeriön ydintehtäviin ei kuulu yksittäisten poikkeuslupien myöntäminen. Toisaalta valtion tuottavuusohjelman mukaista ei ole lisätä ministeriön virkamieskuntaa, mikä olisi edellytys sille, että ministeriössä voitaisiin taata nykyistä tehokkaampi ja nopeampi lupakäsittely. Asetusmuutoksen tavoitteena on nopeuttaa näiden yksittäisten poikkeuslupapäätösten käsittelyä. Tämäkin on hallitusohjelman mukaista, sillä hallitusohjelman tavoitteena on saada joustavuutta suurpetopolitiikkaan sen varmistamiseksi, etteivät suurpedot aiheuta kohtuuttomasti ongelmia tai turvattomuutta maaseudun asumiselle ja elinkeinotoiminnoille. Asetus tulee voimaan 1.8.2008. (MMM apulaisosastopäällikkö Christian Krogell 160 53373)

Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (54/2008) tulee voimaan 16.7.2008. Asetus tulee voimaan 16.7.2008. (MMM vanhempi hallitussihteeri Heikki Koponen 160 54262)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 10.7.2008 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Kevin O`Higginsin nimittäminen Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomariksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.8.2013 saakka. (VNK neuvotteleva virkamies Arno Liukko 160 22190)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 10.7.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 37/2008) eduskunnalle komission ehdotuksesta yhteistyösopimukseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Liechtensteinin välillä (petostorjuntasopimus). Ehdotuksen tavoitteena on taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjuminen. Sopimusta sovelletaan osapuolten viranomaisten väliseen hallinnolliseen apuun ja kansainväliseen rikosoikeusapuun osapuolten taloudellisia intressejä koskevien petosten, kuten veropetosten, estämiseksi ja tutkimiseksi. (VM neuvotteleva virkamies Ismo Mäenpää 160 33077)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 10.7.2008 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian maisteri, opetusneuvos Seija Rasku opetusministeriön opetusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2008-31.12.2011, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan Eija Alhojärven virkavapauden ajaksi. (OPM ylijohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.7.2008 seuraavia asioita:

Helsingin yliopiston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus yliopiston Keskustakampuksen Unioninkatu 40 (Metsätalon) A-siiven peruskorjattavista yhteensä 6 527 htm2 tiloista. Sopimus liittyy Helsingin yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen väliseen 22.11.2005 allekirjoitettuun sopimukseen. Sopimuksen kesto on 15 vuotta ja vuosivuokra on noin 1,2 miljoonaa euroa (alv 0%). Peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa 8/2008-6/2009 aikana. (OPM yliarkkitehti Liisa Munsterhjelm 160 77222)

Palkkaussopimuksen tekeminen Ajoneuvohallintokeskuksen ylijohtaja Kari Wihlmanin kanssa. Sopimuspalkka on 8 149,00 euroa kuukaudessa 1.7.2008 lukien. (LVM osastopäällikkö, ylijohtaja Pekka Plathan 160 28340)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kerjäläisiin liittyviä viranomaistoimia ja niiden yhdenmukaistamista selvittänyt työryhmä luovutti 10.7.2008 raporttinsa maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsille. Työryhmän mukaan valtakunnallinen yhdenmukainen ohjeistus on tarpeen, erityisesti sosiaali- ja terveysviranomaisten, poliisin ja maahanmuuttoviranomaisten osalta. Työryhmä korostaa, että viranomaisten on toimittava hyvässä yhteistyössä ja puututtava tehokkaasti kerjäämiseen silloin, kun se lain mukaan on tehtävä, esimerkiksi lasten tai huonokuntoisten vanhusten kerjätessä. Työryhmän mukaan poliisi voi nykyisen järjestyslain perusteella puuttua aggressiiviseen ja häiritsevään kerjäämiseen. Työryhmän mielestä kerjäämisen kriminalisointi ei toisi toivottua tulosta, sillä se ei estäisi köyhien EU-kansalaisten tuloa Suomeen. Rangaistavuus voisi ohjata kerjäläiset hankkimaan elantonsa rikollisin keinoin. Työryhmän raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/3BC5FC068A0876D9C2257482001DCAF4/$file/212008.pdf. Lisätietoja antaa maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne, p. (09) 160 43416 sisäasiainministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.