Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 25/2008

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 19.6.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta. Asetuksella täsmennetään viranhakumenettelyä koskevaa sääntelyä. Viranhakumenettelyn täsmentämisessä kyse on siitä, että viranhakija voi kaikissa tapauksissa halutessaan toimittaa hakemuksensa paitsi kirjallisesti, myös sähköisesti. Virkamiehen ei jatkossa tarvitse liittää nimikirjanotetta hakemukseensa. Muutoksen myötä riittää, että nimikirjanote esitetään ennen virkaan nimittämistä. Asetus tulee voimaan 30.6.2008. (VM työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi 160 34965)

Valtioneuvoston asetus sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetuksella säädetään viljelijöille ja koneurakoitsijoille markkinointivuodelta 2007/ 2008 maksettavan sokerialan rakenneuudistustuen määrä. Viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksettavan sokerialan rakenneuudistustuen maksaminen perustuu Euroopan yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklaan. Asetus tulee voimaan 25.6.2008. (MMM neuvotteleva virkamies Juha Palonen 160 52935)

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008-2013. Asetuksella säädetään eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnan järjestämisestä ja valvonnan seuraamuksista neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1975/2006 edellyttämällä tavalla. Asetuksella säädetään seuraamuksista, jotka aiheutuvat tuen ehtojen laiminlyönneistä. Asetuksella säädetään myös seuraamusvälistä, jonka sisällä seuraamuksia ehtojen laiminlyöntitapauksissa voitaisiin antaa. Asetus tulee voimaan 25.6.2008. (MMM neuvotteleva virkamies Juha Palonen 160 52935)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta. Asetuksella säädetään vuodelta 2008 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnan järjestämisestä, kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien tarkastamisesta sekä valvonnan seuraamuksista. Asetus tulee voimaan 25.6.2008. (MMM neuvotteleva virkamies Juha Palonen 160 52935)

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 13 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että asetukseen sisällytetään vuonna 2008 ensimmäistä kertaa myönnettävä eläinten hyvinvoinnin tuki, jonka eräänä ehtona on täydentävien ehtojen noudattaminen. Eläinten hyvinvoinnin tukea hakeneen maatilan tarkastuksen yhteydessä havaittu tai muutoin valvontaviranomaisen tietoon tullut täydentävien ehtojen noudattamatta jättäminen aiheuttaa sen, että tilalle tehdään täydentävien ehtojen valvonta. Täydentävien ehtojen noudattamatta jättämisen tai tahallisen laiminlyönnin seuraamus ulotetaan koskemaan myös eläinten hyvinvoinnin tukea. Asetus tulee voimaan 25.6.2008. (MMM neuvotteleva virkamies Juha Palonen 160 52935)

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutoksella vahvistetaan analogisilta televisiotaajuuksilta vapautuvan taajuuskapasiteetin käyttö tulevaisuudessa. Televisiopalveluille osoitetaan nykyisten kanavanippujen lisäksi yksi uusi valtakunnallinen kanavanippu. Taajuuksia osoitetaan myös teräväpiirtotelevisiolähetyksille. Lisäksi laajakaistaiselle digitaaliselle matkaviestinverkolle osoitetaan ns. UHF-alueen taajuusalue 790 -862 MHz. Lisäksi Yleisradio Oy:n käytössä olevassa kanavanipussa voidaan yhtiön nykyisten lähetysten lisäksi välittää SVT Europen ohjelmisto. Kansainvälisen tutkimusyhteisöjen järjestön (EISCAT) Sodankylässä sijaitsevan radiovastaanottoaseman suojaamiseksi annetut säännökset poistetaan siirtymäajan kuluttua vuonna 2010. Asetus tulee voimaan 1.7.2008. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

Valtioneuvoston asetus magneettilelujen varoitusmerkinnöistä. Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain nojalla annetaan valtioneuvoston asetus magneettilelujen varoitusmerkinnöistä. Asetuksella pannaan täytäntöön huhtikuussa 2008 tehty EU:n komission päätös jäsenvaltioiden velvoittamisesta varmistamaan, että markkinoille saatetuissa tai markkinoille saataville asetetuissa magneettileluissa on varoitus niiden aiheuttamista terveys- ja turvallisuusvaaroista. Asetus tulee voimaan 21.7.2008. (TEM kaupallinen neuvos Ilkka Cantell 010 60 63531)

Valtioneuvoston asetus työ-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvostosta. Asetuksella perustetaan 1.1.2008 voimaan tulleen valtioneuvoston organisaatiouudistuksen mukainen uusi työ-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvosto. Uuden neuvoston tehtävät ja asema ovat samat kuin aikaisemmalla, valtioneuvoston asetuksen (933/2004) mukaisella työ- ja koulutusasiainneuvostolla. Erona aikaisempaan neuvostoon nähden on kuitenkin se, että neuvosto käsittelee myös sellaisia elinkeinoasioita, joilla on kiinteä yhteys työ- tai koulutuspolitiikkaan. Neuvostolla on myös yksi tai useampia jaostoja. Jaostojen asettamisesta ja jäsenten nimeämisestä päättää neuvosto. Asetus tulee voimaan 1.7.2008. (TEM ylitarkastaja Olli Sorainen 010 60 48022)

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston asetuksella on säädetty tuloista, joiden perusteella työttömyysetuuden suuruus määräytyy. Asetuksessa on lueteltu tulot, jotka otetaan huomioon määrättäessä vakiintunutta ansiotuloa sekä maksettaessa soviteltua työttömyysetuutta. Työttömyysturvalakia muutettiin vuoden 2008 alusta lukien siten, että lakiin sisällytettiin säännökset siitä, miten työaikapankin käyttö vaikuttaa työttömyysetuuksiin. Asetukseen tehdään lainmuutoksesta johtuvat muutokset. Asetus tulee voimaan 1.7.2008. (STM hallitusneuvos Esko Salo 160 73180)

Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan lasten päivähoidosta annetun asetuksen säännöksiä päivähoitopaikan hakemisesta ja saamisesta. Kun päivähoidossa olevan lapsen hoitotarve muuttuu osa-aikahoidosta kokopäivähoitoon ennakoimattomasta työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta johtuen, kunnan on järjestettävä laajentuneen hoitotarpeen mukainen hoitopaikka välittömästi saatuaan tiedon tarpeen muutoksesta. Päivähoitoasetukseen lisätään myös säännös, jolla mahdollistetaan lasten ja hoitohenkilökunnan välisistä suhdeluvuista poikkeaminen edellä tarkoitetuissa tilanteissa. Asetus tulee voimaan 1.8.2008. (STM hallitusneuvos Anne Kumpula 160 74113)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. 1.8.2008 tulee voimaan laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (387/ 2008). Lainmuutoksella korjataan viimeksi vuonna 2002 tarkistettujen asiakasmaksujen jälkeenjääneisyys ottamalla huomioon vuosien 2002-2006 kustannuskehitys. Lisäksi tulevan kustannuskehityksen huomioon ottamiseksi maksut ja niiden perusteena olevat tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi erikseen määriteltävien indeksimuutosten mukaisesti. Asetukseen tehdään tarkoitettuja maksuja ja maksujen perusteena olevia tulorajoja koskevat muutokset. Asetus tulee voimaan 1.8.2008 (STM hallitusneuvos Anne Kumpula 160 74113)

Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen asennetun pariston tai akun on oltava helposti poistettavissa laitteesta käytön jälkeen. Vaatimusta ei sovelleta, jos muun ohella turvallisuussyyt edellyttävät jatkuvaa virransyöttöä ja kiinteää kytkentää laitteen ja pariston tai akun välillä. Laitteeseen on liitettävä poistamista koskevat ohjeet. Säännös on tarpeellinen paristoja ja akkuja koskevan direktiivin 2006/ 66/EY täsmälliseksi täytäntöön panemiseksi 26.9.2008 mennessä. Asetus tulee voimaan 26.9.2008. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 020 490 7327)

Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista. Asetuksella täsmennetään jätelain (1072/1993) säännöksiä käytettyjen paristojen ja akkujen jätehuollon järjestelyistä ja rahoituksesta, jotka vastedes perustuvat tuottajavastuuseen. Asetuksessa yksilöidään käytettyjen paristojen ja akkujen keräykselle ja kierrätykselle asetetut tavoitteet. Lisäksi säädetään paristojen ja akkujen merkitsemisestä, käyttäjille annettavista tiedoista ja tuottajatiedostoon tehtävän ilmoituksen sisällöstä. Asetuksella rajoitetaan elohopean ja kadmiumin käyttöä paristoissa ja akuissa. Asetus on tarpeellinen paristoja ja akkuja koskevan direktiivin 2006/ 66/EY täsmälliseksi täytäntöön panemiseksi 26.9.2008 mennessä. Asetus tulee voimaan 26.9.2008. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 020 490 7327)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 18.6.2008 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta tutkimusministereiden hallitustenvälisessä konferenssissa Brysselissä 18.6.2008. Suomea edustaa Suomen pysyvän EU-edustuston coreper-1 suurlähettiläs Nina Vaskunlahti. (TEM teollisuusneuvos Paula Nybergh 010 60 63745)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 19.6.2008 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää Patria Aviation Oy:lle maastavientilupa Kroatiaan. Maastavientiluvan perusteella Patria Aviation Oy saa viedä maasta 31.5.2009 mennessä Kroatiaan Helsinki-luokan ohjusveneitä 2 kappaletta (ohjusveneet Kotka ja Oulu) varusteineen ja varaosineen. Ohjusveneet sisältävät Bofors Mk. 1.57 mm kanuunan (2 kappaletta), 9LV225/Mk. II tulenjohtojärjestelmän (2 kappaletta), RBS-15 laukaisujärjestelmän (2 kappaletta) ja CelsiusTech Philax 1064/4 silppuheittimen (2 kappaletta). Tuotteiden loppukäyttäjä on Kroatian merivoimat. (PLM kaupallinen neuvos Arto Koski 160 88125)

Päätös antaa Merivoimien Esikunnalle lupa myydä Patria Aviation Oy:lle kaksi Helsinki-luokan ohjusvenettä sekä ohjusveneisiin liittyvä varaosapaketti yhteishintaan 4 020 000 euroa. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 160 88257)

Päätös Savonrannan kunnan liittämisestä Savonlinnan kaupunkiin ja eräiden Enonkosken kuntaan kuuluvien alueiden siirtämisestä Savonlinnan kaupunkiin. Itä-Suomen lääninhallituksen 28.5.2008 antaman lausunnon mukaan kuntajaon muutoksella ei ole olennaisia vaikutuksia valtion alue- ja paikallishallintoon eikä Euroopan unionin toiminnassa noudatettaviin aluejakoihin. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (VM ylitarkastaja Anu Hernesmaa 160 32206)

Päätös Sammatin kunnan liittämisestä Lohjan kaupunkiin. Etelä-Suomen lääninhallituksen 29.5.2008 antamassa lausunnossa todetaan, ettei kuntajakomuutoksella ole saatujen selvitysten perusteella olennaisia vaikutuksia valtion alue- ja paikallishallintoon eikä Euroopan unionin toiminnassa noudatettaviin aluejakoihin. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (VM ylitarkastaja Anu Hernesmaa 160 32206)

Päätös Hauhon kunnan, Hämeenlinnan kaupungin, Kalvolan kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuuloksen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Hämeenlinnan kaupungin perustamisesta sekä eräiden alueiden siirtämisestä Hattulan kunnasta uuteen Hämeenlinnan kaupunkiin. Kuntajakoa muutetaan Hattulan kunnan ja uuden Hämeenlinnan välillä siten, että uuteen Hämeenlinnan kaupunkiin siirretään Hattulan kunnasta alue, joka rajoittuu nykyisiin Rengon, Tammelan ja Kalvolan kuntiin ja sijaitsee Hattulan kunnan eteläpäässä. Kysymyksessä oleva kuntajaon muutos on tarpeen maayhteyden muodostamiseksi Kalvolan kunnan ja viiden muun kunnan muodostaman kokonaisuuden välille. Hattulan kunnasta uuteen Hämeenlinnan kaupunkiin siirrettävän alueen pinta-ala on 27,60 km2 ja sillä asuu 32 henkilöä. Etelä-Suomen lääninhallituksen 5.5.2008 antaman lausunnon mukaan kuntajakomuutoksella ei ole olennaisia vaikutuksia valtion alue- ja paikallishallintoon eikä Euroopan unionin toiminnassa noudatettaviin aluejakoihin. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. Valtioneuvoston lausuma; Syntynyt päätös Hattulan kunnan alueen siirrosta Hämeenlinnaan ei toimi ennakkotapauksena vastaavien tilanteiden osalta. Kuntajakolakia on tarkoitus uudistaa niin, että uutta lakia sovelletaan vuoden 2011 alusta voimaan tulevissa kuntajaon muutoksissa. Lakia uudistettaessa selvitetään mm. kuntajaon muutoksen edellytysten täsmentämisen tarvetta ja esitysten valmistelu- ja päätöksentekoprosessin kehittämistä myös tämän kaltaisten tilanteiden osalta. Lain uudistuksessa on tarkoitus kehittää kuntajaon muutosprosesseja niin, että niissä etsittäisiin mahdollisimman pitkälti kuntien yhteiseen tahtoon perustuvia ratkaisuja. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 160 32217)

Päätös Houtskarin kunnan, Iniön kunnan, Korppoon kunnan, Nauvon kunnan ja Paraisten kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Länsi-Turunmaan kaupungin perustamisesta. Länsi-Suomen lääninhallituksen 20.12.2007 antaman lausunnon mukaan kuntajakomuutoksella ei ole vaikutuksia valtion alue- ja paikallishallintoon eikä Euroopan unionin toiminnassa noudatettaviin aluejakoihin. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 160 32217)

Päätös Kestilän kunnan, Piippolan kunnan, Pulkkilan kunnan ja Rantsilan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Siikalatvan kunnan perustamisesta. Oulun lääninhallituksen 2.6.2008 antaman lausunnon mukaan kuntaliitoksella ei ole vaikutusta valtion aluehallintoon. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 160 32217)

Päätös Suomen esityksestä pohjoisten alueiden maataloutta koskevan pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmän muuttamisesta. Pohjoista tukea maksettaisiin C-tukialueilla Keski- ja Pohjois-Suomessa liittymissopimuksen 142 artiklan perusteella. Tukijärjestelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että tukea saavat tuotteet ryhmiteltäisiin kuuteen pääryhmään. Pohjoisen tuen maksun rajoitteita (maksettavan tuen ja tukikelpoisen tuotannon enimmäismäärät) ehdotetaan tarkasteltavaksi ryhmätasolla. Lisäksi ehdotetaan muutoksia yksikkötuen enimmäismäärien tarkasteluun. Sika- ja siipikarjatalouden tuet ehdotetaan pääosin irrotettavaksi tuotannosta vuoden 2009 alusta lukien pääsääntöisesti samoin ehdoin kuin tukialueilla A ja B on päätetty tehtävän. Esitykseen ehdotetaan sisällytettäväksi pohjoisen tuen alueella nuoren viljelijän aloitustuen korotus sekä eräitä maatalouden investointitukeen haettavia poikkeuksia. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 160 52657)

Päätös asettaa Huoltovarmuusneuvosto toimikaudeksi 1.7.2008-30.6.2012. Kokoonpano: puheenjohtaja: vuorineuvos Jaakko Rauramo SanomaWSOY Oyj; varapuheenjohtaja: kansliapäällikkö Erkki Virtanen työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: johtaja Simo Airas Finnlines Oyj, toimitusjohtaja Leif Fagernäs Elinkeinoelämän keskusliitto, kehittämispäällikkö Martti Haiko Suomen Kuntaliitto, johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki, pääjohtaja Arto Hiltunen Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, toimitusjohtaja Satu Huber Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, alivaltiosihteeri Pekka Huhtaniemi ulkoasiainministeriö, toimitusjohtaja Kari Jalas Keskuskauppakamari, osastopäällikkö Linnea Johansson Ålands landskapsregering, hallinnollinen ylijohtaja Kari Kourilehto ympäristöministeriö (1.7.2008-31.8.2008), toimitusjohtaja Timo Lappalainen Orion-yhtymä Oyj, johtaja Lauri Lyly Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila Elisa Oyj, hallituksen puheenjohtaja Ahti Myllys Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL, toimitusjohtaja Kari Nenonen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriö (1.9.2008-), puheenjohtaja Timo Rajala Pohjolan Voima Oy, toimitusjohtaja Risto Rinne Neste Oyj, johtaja Pirkko Saarela Lapin TE-Keskus, hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa F-Secure Oyj, johtaja Anja Silvennoinen UPM-Kymmene Oyj, johtaja Veli Sundbäck Nokia Oyj, 3. puheenjohtaja Esko Suomala Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK, kansliapäällikkö Ritva Viljanen sisäasiainministeriö ja valtiosihteeri Risto Volanen valtioneuvoston kanslia (TEM neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen 010 60 64599)

Päätös myöntää Pirjo Väänäselle ero työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Saana Siekkinen 15.8.2008 alkaen työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2010 saakka. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 19.6.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 33/2008) eduskunnalle komission ehdotuksista eräiden yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevien säädösten uudistamisesta (yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastus). Euroopan komissio hyväksyi 20.5.2008 ehdotukset yhteisen maatalouspolitiikan ns. terveystarkastuksesta. Ehdotukset lisäisivät tuotannosta irrotettujen tukien määrää ja purkaisivat olemassa olevia tuotannonrajoitteita. Ehdotettuihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa sonnipalkkioiden ja eräiden erityisten kasvien tukien irrottaminen tuotannosta, kesannointivelvoitteen poisto, maitokiintiöiden asteittainen lisääminen kunnes ne poistuisivat vuonna 2015 sekä markkinainterventioiden karsiminen. Komissio ehdottaa myös modulaation kasvattamista (varojen siirtoa maatalouden suorista tuista maaseudun kehittämisen rahoittamiseen). Modulaatiolla saatavien varojen avulla voitaisiin komission mukaan vastata maatalouden uusiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjumiseen, uusiutuvan energian käytön edistämiseen, vesihuollon parantamiseen ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen. (MMM maatalousneuvos Matti Hannula 160 52730)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 34/2008) eduskunnalle ehdotuksista parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi tiettyjen yhtiöoikeudellisten direktiivien muuttamisesta koskien tiettyjä pienten ja keskisuurten yritysten julkistamisvaatimuksia ja konsernitilinpäätöksen laatimista sekä tiettyjä yrityksiä koskevia julkistamis- ja käännösvelvoitteita (tilinpäätösdirektiivien muuttaminen). Ehdotetuilla direktiiveillä muutettaisiin tilinpäätös- ja konsernitilinpäätösdirektiivejä sekä ensimmäistä (ns. julkistamisdirektiivi) ja yhdettätoista (ns. sivuliikedirektiivi) yhtiöoikeudellista direktiiviä pienten ja keskisuurten yritysten hallinnollisen taakan keventämiseksi. Komission direktiiviehdotukset antaisivat jäsenvaltioille mahdollisuuden olla vaatimatta pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä tilinpäätöksessä liitetietona liikevaihdon jakautumista maantieteellisten alueiden ja toimialojen mukaan, erittelyä perustamiskulujen aktivoidusta määrästä sekä vapauttaisi yritykset konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta tilanteessa, jossa emoyrityksellä ei ole muita kuin vähämerkityksisiä tytäryrityksiä. Lisäksi sivuliikkeitä koskevien kaupparekisterimerkintöjen yhteydessä sovellettavia käännöksiä koskevia vaatimuksia helpotetaan. (TEM neuvotteleva virkamies Mika Björklund 010 60 63586)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 19.6.2008 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Marjo-Riitta Inkeri Lahelma oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.8.2008 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Valtiotieteen lisensiaatti Kirsti Kuivajärvi oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2008-31.12.2009, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (OM apulaisosastopäällikkö Olavi Kaukonen 160 67642)

Oikeustieteen kandidaatti, hallintotieteiden maisteri Jenni Lilja opetusministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 11.8.2008-31.10.2011, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

Osastopäällikkö, diplomi-insinööri Marketta Virta Uudenmaan ympäristökeskuksen johtajan virkaan 1.7.2008 lukien viiden vuoden määräajaksi. (YM hallitusneuvos Riitta Rainio 020 490 7900)

Rakennusneuvos, diplomi-insinööri Helena Säteri ympäristöministeriön ylijohtajan virkaan 1.8.2008 lukien. (YM hallitusneuvos Riitta Rainio 020 490 7900)

Diplomi-insinööri Jukka Paavo Juhani Uosukainen ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.2008-31.12.2009, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Aira Kalelan virkavapauden ajaksi. (YM hallitusneuvos Aino Jalonen 020 490 7950)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 18.6.2008 seuraavia asioita:

Puolustusvoimien hankinta. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 160 88257)

Puolustusvoimien hankinta. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 160 88257)

Vuoden 2008 talousarvion momentin 30.10.61 (EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen) arviomäärärahan ylittäminen 7 000 000 eurolla. Momentilla on 53 000 000 euron arviomääräraha, josta 25 700 000 euroa on tarkoitettu ohjelmakautta 2000-2006 varten ja 27 300 000 euroa ohjelmakautta 2007-2013 varten. Vuoden 2008 toisessa lisätalousarviossa on esitetty ohjelmakauden 2000-2006 Itä-Suomen tavoite 1-ohjelman osalta Kainuun määrärahaa lisättäväksi 1 360 000 eurolla ja vastaava vähennys tehtäväksi muun kuin Kainuun määrärahassa. Arviomäärärahan ylityksellä varmistetaan muilta osin ohjelmakauden 2000-2006 Itä- ja Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelman sekä Leader+ -yhteisöaloiteohjelman määrärahan riittävyys viimeisten maksatusten toteuttamiseksi määräaikaan mennessä. (MMM ylitarkastaja Leena Summanen 160 54229)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 17.6.2008

Talouspoliittinen ministerivaliokunta esittää: Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotanto yhtiöitetään

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta esittää, että Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotanto yhtiöitetään vuoden 2010 alusta. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli Merenkulkulaitoksen sisäisen tuotannon yhtiöittämistä 17. kesäkuuta.

Yhtiöittäminen koskee noin 300 henkilöä. Yhtiöittämisen yhteydessä tapahtuvan Merenkulkulaitoksen henkilöstön sopeuttamisessa on noudatettava valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisia tukitoimia. Sopeuttamisen valmistelu aloitetaan välittömästi niin, että yhtiöittämistoimenpiteet voidaan aloittaa jo ensi vuoden puolella.

Yhtiön henkilöresurssit toiminnan alkaessa ovat noin 220 henkilöä ja siirtymäkauden jälkeen noin 180 henkilöä. Sisäisen tuotannon ikärakenne helpottaa sopeuttamistoimenpiteitä.

Yhtiöittämisen yhteydessä pitää varmistaa, että meriliikenteen väyläpalveluiden laatu ja saatavuus eivät vaarannu.

Kolmen vuoden siirtymäkauden jälkeen valtion arvioidaan saavan vähintään 5 miljoonan euron säästöt vuodessa. Valtion talousarviossa varaudutaan yhtiöittämisen edellyttämään rahoitukseen. Tuotantoyhtiön liikevaihdoksi arvioidaan noin 20 miljoonaa euroa.

Merenkulkulaitoksen sisäisen tuotannon tehtävänä on väylien ja kanavien ylläpito ja rakentaminen, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä merikarttatuotanto.

Liikenne- ja viestintäministeriö nimeää hanketta valmistelemaan projektipäällikön.

Lisätietoja: ylijohtaja Juhani Tervala, p. 050 552 7260, liikenne- ja viestintäministeriö

Hallitus päätti yliopistojen toimintaedellytysten parantamisesta ja maksuvalmiuden turvaamisesta

Talouspoliittinen ministerivaliokunta sopi tiistaina 17. kesäkuuta julkisoikeudellisina laitoksina toimivien yliopistojen maksuvalmiuden turvaamisesta, yliopistoihin suunnattavien valtion finanssisijoitusten kohdentamisesta ja yliopistojen eläkeratkaisuista. Tavoitteena on turvata kaikkien yliopistojen tasavertaiset toimintaedellytykset niiden aloittaessa toimintansa uudessa oikeushenkilöasemassa 1.1.2010. Säätiömuotoisena toimivaa Aalto-korkeakoulua koskevat ratkaisut hallitus on päättänyt erikseen.

Valtio varautuu yhteensä 150 miljoonan euron lisäpanostukseen julkisoikeudellisina laitoksina toimiville yliopistoille niiden maksukyvyn turvaamiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi. Yliopistojen nykyisissä taseissa oleva omaisuus luovutetaan yliopistoille. Kansallisomaisuudesta ja muusta eriytettävästä omaisuudesta tehdään päätös erikseen.

Valtio varautuu tekemään yliopistoihin vuosina 2010-2014 finanssisijoituksia aiemmin päätetyn Aalto-korkeakoulun 500 miljoonan euron lisäksi. Finanssisijoitusten määrästä päätetään tarkemmin valtiontalouden kehysten ja valtion vuotuisen talousarvion valmistelun yhteydessä. Finanssisijoitusten tuottoja yliopistot voivat käyttää koulutus- ja tutkimustoimintansa kehittämiseen.

Henkilöstön asema turvataan yliopistouudistuksen siirtymävaiheessa. Eläketurvasta säädetään niin, että säätiöpohjaisen yliopiston ja muiden yliopistojen henkilöstö on samassa eläkejärjestelmässä. Yliopistojen palveluksessa olevat ennen vuotta 1980 syntyneet henkilöt pysyvät valtion eläkejärjestelmän piirissä niin kauan kuin ovat työsuhteessa johonkin yliopistoista. Muu henkilöstö siirtyy yksityisen työeläkejärjestelmän piiriin. Uudet työsuhteet tulevat työeläkejärjestelmän piiriin.

Lisätietoja: erityisavustaja Laura Rissanen, p. (09) 160 77409, 041 540 4505 ja johtaja Anita Lehikoinen, p. (09) 160 77353, 040 518 4891, opetusministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriö julkaisi 17.6.2008 muutoksenhakulupatoimikunnan Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa -mietinnön. Hovioikeuksissa ehdotetaan otettavaksi käyttöön jatkokäsittelylupa. Se merkitsisi, että käräjäoikeuden päätöksestä tehdyn valituksen täysimittainen käsittely edellyttäisi tietyissä asioissa hovioikeuden myöntämää lupaa. Lupamenettely korvaisi seulontamenettelyn, jota on sovellettu vuodesta 2003 alkaen. Lupamenettely mahdollistaisi hovioikeuksien voimavarojen järkevän käytön niin, että voitaisiin nykyistä paremmin ottaa huomioon muutoksenhaun kohteena olevan asian laatu. Lisäksi ehdotetaan, että riita-asiassa tarvittaisiin jatkokäsittelylupa, jos velkaa tai muuta rahasaamista koskevan riidan häviöarvo on enintään 10 000 euroa. Häviöarvolla tarkoitetaan erotusta asianosaisen hovioikeudessa esittämän vaatimuksen ja käräjäoikeuden ratkaisun välillä. Jos häviöarvo on yli 10 000 euroa, jatkokäsittelylupaa ei tarvittaisi. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, p. (09) 160 67704 oikeusministeriöstä.

Puolustushallinnon ja ilmastonmuutoksen yhtymäkohtia selvittänyt työryhmä luovutti loppuraporttinsa 19.6.2008 puolustusministeri Jyri Häkämiehelle. Työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotuksia siitä, miten puolustushallinto voisi osaltaan hillitä haitallista kasvihuoneilmiötä sekä antaa toimenpidesuosituksia, joihin puolustushallinnon tulisi kiinnittää huomiota sopeutuessaan ilmiöstä aiheutuviin muutoksiin. Raportti on osoitteessa http://www.defmin.fi/files/1253/Ilmastonmuutosraportti_nettiin.pdf. Lisätietoja antavat puolustusministeriössä viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, p. (09) 160 88200 tai 050 568 0553 ja erityisasiantuntija Hanna Uusitalo, p. (09) 160 88226 tai 050 533 3177.

Selvitysmies Timo Kietäväinen luovutti Uusi julkinen asiakaspalvelumalli -selvitysraporttinsa 12.6.2008 hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle. Raportin mukaan jokaisessa kunnassa tulisi olla vähintään yksi yhteispalvelutoimisto, josta kansalaiset saisivat julkisen hallinnon asiakaspalvelut keskitetysti. Kuvapuhelinyhteyksillä ja verkkopalveluilla tuetaan fyysistä palvelua. Yhteispalvelun kehittäminen on entistä tärkeämpää kunta- ja palvelurakenneuudistuksen sekä valtion paikallis- ja aluehallinnon uudistusten myötä. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/index.jsp. Lisätietoja antaa selvitysmies, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043 Kuntaliitosta.

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla työskennellyt työryhmä luovutti 2.6.2008 mopokorttia koskevat linjaukset (tiedote 12.6.2008). Työryhmä ehdottaa, että mopokortin saisi vasta pakollisen opetuksen jälkeen. Teoriatunteja vaadittaisiin 4-6, mopon käsittelyä vähintään kaksi opetuskertaa ja vähintään neljä ajokertaa liikenteessä. Tutkintoon kuuluisi nykyisen teoriakokeen lisäksi käsittelykoe. Työryhmän ehdotusten taustalla on mopoilun turvallisuuden parantaminen. Mopojen määrä ja samalla henkilövahinkoihin johtaneet mopo-onnettomuudet ovat lisääntyneet jyrkästi viime vuosina. Ehdotuksessa mopokortin ikäraja säilyisi ennallaan eli 15 vuotena. Kortilla saisi toistaiseksi kuljettaa myös kevyttä nelipyörää (mopomönkijät, mopoautot), mutta ajokorttivaatimukset voitaisiin jatkossa eriyttää. Muistio on osoitteessa http://www.lvm.fi/fileserver/mopomuistio.doc. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, p. (09) 160 28629 tai 0400 665 395 liikenne- ja viestintäminiteriöstä.

Radanpidon töiden toimintamallien kehittämistä selvittänyt työryhmä luovutti loppuraporttinsa 18.6.2008 liikenneministeri Anu Vehviläiselle ja omistajaohjausasioista vastaavalle ministeri Jyri Häkämiehelle. Raskas ratarakentaminen edellyttää erityiskalustoa, jonka käyttöaste Suomessa jää EU-maista poikkeavan raideleveyden ja sääolojen vuoksi alhaiseksi. Tämän vuoksi radanrakentamisen raskasta kalustoa varten olisi perustettava niin kutsuttu pooli. Tarkoituksena on, että alan yhtiöt luovuttavat korvausta vastaan raskaan kalustonsa poolin käyttöön. Kilpailutuksen voittanut yhtiö voi halutessaan vuokrata erityiskalustoa poolista. Mikäli työryhmän esittämään ratkaisuun päädytään, kalustopoolin muoto tulee selvittää tarkemmin. Raportti on osoitteessa http://www.mintc.fi/web/fi/julkaisu/view/283798. Lisätietoja antavat ylijohtaja Juhani Tervala, p. (09) 160 28482 tai 050 552 7260 ja työryhmän sihteeri, yli-insinööri Risto Murto, p. (09) 160 28639 tai 040 505 3320 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain yhdistämistä valmistellut työryhmä luovutti 16.6.2008 ehdotuksensa uudesta terveydenhuoltolaista peruspalveluministeri Paula Risikolle. Ehdotuksessa säädetään kunnan järjestämisvastuun piirissä olevasta terveydenhuollosta. Tarkoituksena on madaltaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisiä raja-aitoja ja edistää alueellisesti niiden yhteistyötä. Työryhmän ehdotuksessa lisättäisiin väestön mahdollisuuksia valita terveydenhuollon palveluja yli kuntarajojen. Potilaalla olisi oikeus valita nykyistä huomattavasti vapaammin terveydenhuollon toimintayksikkö, jossa häntä tutkitaan. Potilaalla olisi myös mahdollisuus valita yhdessä hoitavan lääkärin kanssa se erityisvastuualueella toimiva yksikkö, jossa häntä hoidetaan. Potilaan tai asiakkaan asemaa vahvistaisi lisäksi oikeus valita hoitava lääkäri tai hoitaja. Ehdotus on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/hankk/terveyslait/index.htx. Lisätietoja antavat apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, p. (09) 160 73804 tai 050 559 9169 lääkintöneuvos Jouko Isolauri, p. (09) 160 74194 tai 050 516 0624 ja hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, p. 050 500 3561 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Hevostallityöryhmä luovutti 18.6.2008 raporttinsa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Työryhmä selvitti hevostalouteen liittyviä maankäytön, rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjaustarpeita. Työryhmä suosittelee, että kunnat käsittelisivät hevostalouden ja -harrastuksen maankäyttökysymyksiä kaavoituksessa. Kaavoituksessa voidaan ottaa huomioon alueella jo olevat toiminnat ja varautua uusien toimintojen sijoittumiseen. Siinä voidaan myös turvata riittävät vapaa-alueet ja yhteydet hevosella liikkumista varten. Työryhmän käsityksen mukaan ei ole mahdollista antaa valtakunnallisia normeja esimerkiksi tallien ja naapurikiinteistöjen sopivista etäisyyksistä. Sen sijaan työryhmä antaa suosituksia maankäytön suunnittelun, rakentamisen ohjauksen ja ympäristönsuojelun periaatteista. Raportti on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=87208&lan=fi. Lisätietoja antavat yliarkkitehti Anne Jarva, p. 0400 143 957 ja ylitarkastaja Katri Nuuja, p. 0400 143 955 ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.