Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 24/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 12.6.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 80/2008 vp) ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinenergialain 69 §:n ja rikoslain muuttamisesta. Ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen tarkoituksena on torjua terroritekoja, jotka tehdään ydinräjähteitä käyttäen tai jotka kohdistuvat ydinlaitoksiin. Yleissopimuksessa määrätään rangaistavaksi tiettyjä ydinlaitosten sekä ydinräjähteiden, radioaktiivisten aineiden ja säteilylähteiden käyttöön ja hallussapitoon liittyviä tekoja silloin, kun tekojen tarkoituksena on aiheuttaa kuolema, vakava ruumiinvamma taikka vakavaa vahinkoa ympäristölle tai omaisuudelle. Sopimuksessa määrätään myös tällaisista rikoksista epäiltyjen syyttämisestä ja luovutuksesta sekä oikeusavusta samoin kuin muista toimista ydinterrorismin ehkäisemiseksi. Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä ydinenergialain 69 §:n ja rikoslain muuttamisesta. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 160 55726)

Esitys (HE 81/2008 vp) laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Lakiin ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta lisätään säännös, jonka mukaan vaalirahoitusilmoituksessa on oltava tiedot kunnallisvaaliehdokkaan vaalikampanjan kuluista eriteltyinä vaalimainontaan sanoma- ja aikakauslehdissä, radiossa, televisiossa ja muissa viestintävälineissä, ulkomainontaan, muuhun vaalimainontaan, mainonnan suunnitteluun ja vaalitilaisuuksiin käytettyihin kuluihin sekä muihin kuluihin. Lisäksi yksittäisen tuen arvoa ja sen antajan nimeä koskevan ilmoitusvelvollisuuden raja lasketaan kunnallisvaaleissa nykyisestä 1 700 eurosta 1 000 euroon. (OM vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 160 67572)

Esitys (HE 82/2008 vp) laiksi yhdenvertaisuuslain 2 §:n muuttamisesta. Yhdenvertaisuuslain soveltamisalaa tarkistetaan. Etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kielto laajennetaan osittain koskemaan yksityishenkilöiden välisiä suhteita, kun kysymys on yleisesti saatavilla olevien asuntojen, muun irtaimen tai kiinteän omaisuuden taikka palvelujen tarjoamisesta yleisölle. Yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvat oikeustoimet jäävät kuitenkin edelleen lain soveltamisalan ulkopuolelle. Tarkoituksena on oikaista rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta vuonna 2000 annetun neuvoston direktiivin virheellinen täytäntöönpano. (OM lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma 160 67672)

Esitys (HE 83/2008 vp) laiksi valmismatkalain muuttamisesta. Valmismatkalain soveltamisalaan vaikuttavaa valmismatkan määritelmää tarkistetaan, jotta lain soveltaminen niin sanottujen nettimatkatoimistojen tarjontaan tulee nykyistä selvemmäksi. Valmismatkoiksi katsotaan muun muassa sellaiset tietoverkoissa tarjolla olevat kuljetuksen ja majoituksen sisältävät yhdistelmät, jotka myydään yhteishintaan. Valmismatkoina ei sen sijaan pidetä yhdistelmiä, jotka matkustaja omatoimisesti kokoaa tietoverkoissa erikseen tarjolla olevista ja erikseen hinnoitelluista vaihtoehtoisista palveluista. Matkanjärjestäjien tiedonantovelvoitteita täydennetään. Matkustajalle tulee muun muassa kertoa, kuuluuko matka maksukyvyttömyysvakuuden piiriin. Lisäksi tulee antaa tietoja matkakohteen mahdollisista turvallisuusriskeistä ja tuoda esille tarve kattaa riskit vakuutuksella. Lisäksi tarkistetaan säännöksiä, jotka koskevat matkustajan oikeutta peruuttaa matkasopimus odottamattoman ja vakavan tapahtuman, kuten sairauden tai tapaturman johdosta. Peruuttamisoikeutta voidaan määrätyin edellytyksin rajoittaa sopimusehdoissa. (OM lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma 160 67672)

Esitys (HE 84/2008 vp) alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta. Esityksessä ehdotetaan alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamista. Rikoslakiin lisätään uusi 50 a luku alkoholirikoksista, johon kootaan rikoslain kokonaisuudistuksessa noudatetun keskittämisperiaatteen mukaisesti vankeusuhkaiset alkoholirikoksia koskevat säännökset. Luvussa säädetään lisäksi oikeushenkilön vastuusta ja määritelmistä. Väkevän alkoholijuoman ja alaikäisiin kohdistuvan miedon alkoholijuoman mainonta säädetään rangaistavaksi alkoholijuoman markkinointirikoksena rikoslain elinkeinorikoksia koskevassa 30 luvussa. Alkoholilaissa säädetään edelleen sakonuhkaisesta alkoholirikkomuksesta. Oikeushenkilön rangaistusvastuuta sovelletaan alkoholirikokseen, törkeään alkoholirikokseen ja alkoholijuoman markkinointirikokseen. Rikesakon soveltamisala laajennetaan koskemaan eräitä vähäisiä alkoholirikkomuksia. (OM lainsäädäntöneuvos Lena Andersson 160 67725)

Esitys (HE 85/2008 vp) käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevien säännösten uudistamiseksi. Oikeudenkäymiskaaren, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain sekä käräjäoikeuslain käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevia säännöksiä muutetaan. Lautamiehet osallistuvat rikosasioiden ratkaisemiseen lähtökohtaisesti vain silloin, mikäli syytteen mukaisesta teosta voi seurata yli kahden vuoden mittainen vankeusrangaistus. Tätä lievemmät rikosasiat käsitellään pääsääntöisesti yhden tuomarin kokoonpanossa. Siviiliasioiden käsittelyyn lautamiehet eivät osallistu. Oikeudellisesti vaikeat rikosasiat voidaan käsitellä myös kolmen ammattituomarin kokoonpanossa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 160 67708)

Esitys (HE 86/2008 vp) laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Ulkomaalaislain muutoksella pannaan täytäntöön neuvoston direktiivi pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista. Direktiivin tavoitteena on ottaa käyttöön vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan yhteisössä pakolaisaseman myöntämistä ja poistamista koskevissa menettelyissä. Voimassa olevat ulkomaalaislain, hallintolain ja eräiden muiden lakien säännökset vastaavat pääosin direktiiviä. Kuitenkin eräistä nykyisin soveltamiskäytännön varassa olevista seikoista säädetään laissa. Lakiin esitetään lisätään säännökset tietojen antamisesta kansainvälistä suojelua hakevalle, kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen peruuttamisesta ja raukeamisesta, turvapaikkapuhuttelusta, tiedon hankkimisesta yksittäisessä kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa ja kansainvälistä suojelua koskevan asian raukeamisesta hallintotuomioistuimessa. Lisäksi lakia eräiltä osin täsmennetään. (SM lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola 160 43985)

Esitys (HE 87/2008 vp) laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annettua lakia muutetaan siten, että vähemmistövaltuutetun tehtäväksi säädetään etnistä syrjintää koskevien selvitysten tekeminen ja teettäminen. Taustalla on komission perusteltu lausunto, jossa komissio on katsonut, että Suomi ei ole täyttänyt syrjintädirektiivin vaatimuksia. (SM hallitusneuvos Päivi Pekkarinen 160 44613)

Esitys (HE 88/2008 vp) laiksi eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta. Lakiin eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä lisätään säännökset punaisen puolikuun ja punaisen kristallin käytöstä. Lisäksi lakiin tehdään eräitä muita tarkistuksia. Muutos liittyy Geneven vuoden 1949 yleissopimusten III lisäpöytäkirjan määräysten saattamiseen Suomessa voimaan. (SM pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa 160 42281)

Esitys (HE 89/2008 vp) laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista. Lailla väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista kumotaan väestötietolaki (507/1993). Lain tavoitteena on ohjata väestötietojärjestelmän tietojen sekä Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin tehtävien ja palvelujen ylläpitoa, hyväksikäyttöä sekä järjestelmä- ja palvelukehitystä. Laissa otetaan nykyistä täsmällisemmin huomioon kansalaisten perusoikeudet, kuten yksityiselämän ja henkilötietojen suoja sekä oikeusturva ja hyvä hallinto. Tavoitteena on myös lisätä ja parantaa väestötietojen ja varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen hyväksikäytön toimintaedellytyksiä yhteiskunnan eri sektorien toiminnoissa sekä edistää hyvää tiedonhallintatapaa. Lisäksi tavoitteena on selkiyttää Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien välistä työnjakoa sekä mahdollistaa joustavat toimivaltajärjestelyt näiden viranomaisten välillä. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen 160 32242)

Esitys (HE 90/2008 vp) riistavahinkolaiksi ja laiksi metsästyslain 87 §:n muuttamisesta. Riistavahinkolaki sisältää säännökset riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvausten maksamisen perusteista, niiden myöntämisessä noudatettavasta menettelystä sekä perusteettomasti maksettujen korvausten takaisin perimisestä. Näistä on aiemmin säädetty valtioneuvoston asetuksella. Lakiin otetaan myös säännökset avustusten myöntämisestä vahinkojen ennalta ehkäisemiseen, pienimmästä korvattavasta vahingosta, menettelytavoista, viranomaisten tietojensaantioikeudesta, tietojen luovuttamisesta, korvauksen palauttamisesta, palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle maksettavasta korosta, viivästyskorosta sekä muutoksenhausta. Laki vastaa nykyistä sääntelyä lukuun ottamatta suurpetojen porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamista sekä liikenteelle aiheutuvien vahinkojen korvaamista. Paliskunnalle voidaan maksaa poronomistajille edelleen jaettavaksi laskennallisin perustein määräytyvää vasahävikkikorvausta niistä vasoista, joiden arvioidaan jäävän kadoksiin suurpetojen aiheuttamien vahinkojen vuoksi vasonnan ja erotusten välisenä aikana. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädeltävissä tapauksissa korvataan poikkeuksellisen suurista porovahingoista erityiskorvaus. Hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamia liikennevahinkoja ei enää korvata. Voimassa olevia säännöksiä muutetaan myös siten, että korvauksesta vähennettävästä 250 euron omavastuusta luovutaan ja että laissa tarkoitettujen riistaeläinten aiheuttamat viljelys-, eläin-, irtaimisto-, poro- ja metsävahingot korvataan ilman euromääräistä rajoitusta, jos korvauksen hakijalle aiheutuneiden vahinkojen yhteenlaskettu määrä kalenterivuotta kohti on enemmän kuin 250 euroa. (MMM osastopäällikkö Pentti Lähteenoja 160 53360)

Esitys (HE 91/2008 vp) 94. Kansainvälisen merityökonferenssin hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen, 2006, johdosta. Yleissopimus määrittelee merenkulkualan työtä koskevat vähimmäisvaatimukset. Se sisältää kaikkiaan viisi lukua, jotka koskevat merenkulkijoiden työtä koskevia vähimmäisvaatimuksia, työsuhteen ehtoja, asumista ja virkistysmahdollisuuksia, ruokaa ja ruoanpitoa, terveydensuojelua ja sosiaaliturvaa sekä yleissopimuksen valvontaa ja täytäntöönpanoa. Yleissopimusta sovelletaan kaikkiin aluksiin, joita käytetään kaupallisiin tarkoituksiin, ei kuitenkaan kalastusaluksiin eikä perinnealuksiin. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta ei tässä vaiheessa hyväksyisi yleissopimusta. (TEM hallitussihteeri Liisa Saastamoinen 010 60 48946)

Esitys (HE 92/2008 vp) laiksi maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Apurahalla työskentelevät pääsevät laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin MYEL:n lakisääteisen eläketurvan ja kuntoutusetuuksien sekä ryhmähenkivakuutuksen piiriin. MYEL-eläkevakuutuksen perusteella apurahansaajat pääsevät myös MATAL:n mukaisen lakisääteisen työtapaturmaturvan ja SVL:n mukaisten ansiosidonnaisten päivärahaetuuksien ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahan piiriin. Näiden etuuksien perusteena on apurahansaajan MYEL-työtulo. Apurahansaajien sairauspäivärahan omavastuu on samanlainen kuin maatalousyrittäjillä. Lisäksi apurahansaajat voivat halutessaan ottaa MATAL:n vapaa-ajan vakuutuksen. Työttömyysturvassa MYEL-vakuutettujen apurahansaajien työmarkkinatuen tarveharkintaa lievennetään ja työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisia edellytyksiä täsmennetään. Lisäksi MYEL-vakuutetulla apurahansaajilla on mahdollisuus pysyä nykyistä pidemmän aikaa Suomen asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön piirissä ulkomailla olonsa ajalta. Lait liittyvät valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2009. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Esitys (HE 93/2008 vp) laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Muutos koskee tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämiä kansallisia lainsäädäntötoimia. Asetuksen toimivaltaiseksi viranomaiseksi säädetään Suomen ympäristökeskus. Kylmäaineita tai liuottimia sisältävien laitteiden sekä niitä sisältävien sammutus- ja torjuntalaitteiden huoltohenkilökunnan pätevyyttä koskevaa säännöstä täydennetään vastaamaan asetuksen vaatimuksia. Viranomainen pitää rekisteriä huoltohenkilökunnan pätevyyksistä. Valvonta- ja hallintopakkosäännöksiä täydennetään koskemaan asetuksen valvontaa. Rangaistussäännöksiä täydennetään siten, että asetuksen rikkominen säädetään rangaistavaksi. Lisäksi pannaan täytäntöön epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus siltä osin, kuin siinä edellytetään säädettäväksi seuraamuksista asetuksen rikkomistilanteissa. (YM lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto 020 4907362)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 12.6.2008 seuraavat lait:

Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (HE 27/2008 vp). Arvopaperimarkkinalain muutoksella pannaan täytäntöön säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettujen arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/46/EY (tilinpäätösdirektiivien muutos) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY (tilintarkastusdirektiivi) eräät artiklat. Muilta osin kyseiset direktiivit on pantu täytäntöön tilintarkastuslaissa (459/2007) ja kirjanpitoasetuksessa (1336/1997). Laki tulee voimaan 1.9.2008. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju 160 33082)

Laki eläintautilain muuttamisesta (HE 31/2008 vp). Eläintautilakia muutetaan siten, että kaloja, rapuja ja simpukoita kasvattavien toiminnanharjoittajien tulee hakea toiminnalleen ennakolta Elintarviketurvallisuusviraston lupa. Lupavaatimus koskee myös sellaisia toiminnanharjoittajia, jotka perkaavat helposti leviävän kalataudin vuoksi perustetulta rajoitusalueelta peräisin olevia kasvatettuja kaloja. Elintarviketurvallisuusvirasto julkaisee luvan saaneista toiminnanharjoittajista luettelon. Lain muutos perustuu vesiviljelyeläinten terveyttä koskevaan neuvoston direktiiviin. Lakia muutetaan lisäksi siten, että valtion varoista maksettavien korvausten hakemiselle säädetty vuoden määräaika lyhenee tapetuista eläimistä maksettavien korvausten osalta kahteen kuukauteen ja muiden korvausten osalta kuuteen kuukauteen. Muutoksen tavoitteena on turvata valtion mahdollisuus hakea Euroopan yhteisön varoista myönnettävää tukea eläintautien hävittämiskustannuksiin yhteisön lainsäädännössä säädettyjen määräaikojen puitteissa. Laki tulee voimaan 1.8.2008. (MMM eläinlääkintöneuvos Riitta Heinonen 160 53337)

Tasavallan presidentti hyväksyi Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä 9.12.1988 yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellisesta asemasta tehdyn sopimuksen muutossopimuksen ja vahvisti lain Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 43/2008 vp). Sopimuksesta poistetaan vaatimus pohjoismaisesta kansalaisuudesta otettaessa henkilöitä pohjoismaisen laitoksen palvelukseen. Kuitenkin sopimukseen sisältyy määräys laitosten johtavien toimien jakautumisesta eri Pohjoismaiden välillä silloin, kun toimiin otetaan Pohjoismaiden kansalaisia. Lain voimaantulosta on säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Tasavallan presidentti hyväksyi vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen ja vahvisti lain vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 40/ 2008 vp). Sopimuksen tavoitteena on edelleenkin tukea trooppisen puun tuottajien ja kuluttajien välistä yhteistyötä niin, että se edistää ja monipuolistaa kansainvälistä trooppisen puun kauppaa ja edistää trooppista puuta tuottavien metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä pyrkii tasapainottamaan taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. Lain voimaantulosta on säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (MMM vanhempi hallitussihteeri Kirsi Taipale 160 53354)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 12.6.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Maarianhaminan lentoaseman yhteistyövaltuuskunnasta. Asetuksella perustetaan Maarianhaminan lentoaseman yhteistyövaltuuskunta. Valtuuskunnalla vakinaistetaan Ilmailulaitoksen ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen välillä tapahtuva, itsehallintolaissa valtakunnan viranomaiselle säädetty neuvonpito ja turvataan tiedonkulku Maarianhaminan lentoasemaa koskevissa asioissa. Asetuksella ei siirretä Ilmailulaitokselle valtion liikelaitoksena kuuluvaa päätäntävaltaa. Asetus tulee voimaan 1.7.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 12.6.2008 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi 116 henkilölle arvonimet. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki ennakkoperintää koskevan valtakunnan lainsäädännön soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta, maakuntalaki lukiotason opetuksesta annetun maakuntalain 9 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan kansankorkeakoulusta annetun maakuntalain 4 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan musiikkiopistosta annetun maakuntalain 3 §:n muuttamisesta, maakuntalaki lastensuojelulain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, maakuntalaki sosiaalihuoltoa koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 2f §:n muuttamisesta, maakuntalaki lapsen kotihoidon tuesta annetun maakuntalain 10 §:n muuttamisesta, maakuntalaki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain soveltamisesta annetun maakuntalain 8 §:n muuttamisesta ja maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolain muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 52/2008 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 12.6.2008 seuraavat nimitysasiat:

Everstiluutnantti Hans-Adolf Bertram Ehrnroothille puolustusasiamieheksi Ranskassa, Sveitsissä, Italiassa ja Espanjassa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2008 lukien ja everstiluutnantti Esapekka Juhaninpoika Vehkaojan määrääminen puolustusasiamieheksi Ranskaan, Sveitsiin ja Espanjaan 1.8.2008 lukien asemapaikkana Pariisi sekä majuri Jouni Petri Juutilaisen määrääminen apulaispuolustusasiamieheksi Turkkiin ja puolustusasiamieheksi Syyriaan 1.7.2008 lukien asemapaikkana Ankara. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

Eversti Jouko Antti Tapani Hyötyläiselle Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan Unionissa (EUE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2008 lukien ja kommodori Sakari Paavo Antero Martimon määrääminen tähän tehtävään 1.8.2008 lukien asemapaikkana Bryssel sekä everstiluutnantti Hannu Tapio Forsmanille Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan Unionissa (EUE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.11.2008 lukien ja majuri Jukka Olavi Kotilehdon määrääminen apulaissotilasedustajaksi Suomen pysyvään edustustoon Euroopan Unionissa (EUE) 1.8.2008 lukien asemapaikkana Bryssel. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

Eversti Veli Pekka Saariaholle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Kosovossa, KFOR-operaatiossa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2008 lukien ja everstiluutnantti Jukka Ilmari Parvisen määrääminen tähän tehtävään 1.8.2008 lukien sekä everstiluutnantti Petri Matti Mikael Mattilalle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Afganistanissa, ISAF-operaatiossa annetun määräyksen peruuttaminen 23.8.2008 lukien ja everstiluutnantti Manu Petteri Tuomisen määrääminen tähän tehtävään 23.8.2008 lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 12.6.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä. Käräjäoikeuksia on 1.1.2010 lukien 27 nykyisen 54 asemasta. Käräjäoikeudet muodostetaan pääasiassa maakuntapohjaisiksi. Yksikkökoko kasvaa merkittävästi niin käräjäoikeuden väestömäärän kuin henkilöstönkin suhteen. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Valtioneuvoston asetus sähköturvallisuusasetuksen 14 §:n muuttamisesta. Hissin määritelmä vastaa muutetussa hissidirektiivissä olevaa hissin määritelmää. Asetus tulee voimaan 29.12.2009. (TEM hallitussihteeri Sari Rapinoja 010 60 63202)

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta. Työvälineiden pakolliset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset rajataan käyttöturvallisuuden kannalta keskeisiin nostolaitteisiin. Tarkastusten suorittajan pätevyysvaatimuksia nostetaan. Työvälineiden toimintakunnon arviointia ja varmistusta koskevia vaatimuksia tarkennetaan. Trukin ja henkilönostimen kuljettajalle ehdotetaan työnantajan nimenomaista lupaa laitteen kuljettamiseen. Pulttipistoolin, henkilökuljetukseen käytettävän rakennushissin ja riipputelineen käyttöön ja tarkastukseen liittyvät erityissäädökset kumotaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio 160 72420)

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 12 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään valtioneuvoston asetukseen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta liittyvät säädöstekniset muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio 160 72420)

Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään valtioneuvoston asetukseen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta liittyvät säädöstekniset muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio 160 72420)

Valtioneuvoston asetus henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään valtioneuvoston asetukseen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta liittyvät säädöstekniset muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio 160 72420)

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta. Asetus sisältää koneita ja osittain valmiita koneita koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset sekä niiden markkinoille saattamista ja käyttöön ottamista koskevat toimenpiteet ja menettelyt. Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston koneita koskeva direktiivi 2006/42/EY. Asetus tulee voimaan 29.12.2009. (STM hallitussihteeri Hanna-Mari Pekuri 160 73103)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Liitteestä poistetaan Euroopan yhteisön 1.4.2008 antaman tuomion mukaisesti kohta 10 (dekaBDE) ja siihen lisätään komission päätöksen (2008/385/EY) mukaisesti yhteensä kolme uutta kadmiumin ja lyijyn käyttöä eräissä erityiskohteissa koskevaa poikkeusta. Asetus tulee voimaan 1.7.2008. (YM yli-insinööri Hannu Laaksonen 020 490 7324)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 12.6.2008 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 19.-20.6.2008. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen avustajinaan ulkoasiainministeri Alexander Stubb ja ministeri Astrid Thors. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä presidentin toimivaltaan kuuluvia asioita. Puheenjohtajavaltio Slovenia raportoi Eurooppa-neuvostossa edistyksestä Lissabonin sopimuksen voimaantuloon valmistautumisessa. Eurooppa-neuvoston on tarkoitus todeta Lissabonin sopimuksen ratifiointitilanne ja kutsua tuleva puheenjohtajavaltio Ranska saattamaan työ päätökseen vuoden loppuun mennessä. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Jari Luoto 160 22180)

Päätös hyväksyä esitys Euroopan komissiolle eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen rajayhteistyöosiosta (ENPI CBC) osarahoitettavaksi Karjalan toimenpideohjelmaksi kaudelle 2007-2013. Ohjelmaan osallistuu alueita Suomesta ja Venäjältä. Suomessa varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Pohjois-Karjala. Lisäksi ns. rajoittuvina alueina ovat mukana Lappi ja Pohjois-Savo. Ohjelmaesitys on valmisteltu yhteistyössä ohjelmaan osallistuvien alueiden ja maiden kesken. Ohjelman päätavoitteena on lisätä hyvinvointia ohjelma-alueelle rajan ylittävän yhteistyön avulla. Tavoitteen saavuttamiseksi pyritään lisäämään ohjelman toteuttamiseen liittyvää strategista ohjausta, tukemaan konkreettisten tulosten saavuttamista rajan molemmin puolin ja edistämään näkyvien vaikutusten syntymistä strategisesti tärkeillä toiminnanaloilla. Ohjelman toimintalinjat keskittyvät taloudelliseen kehitykseen ja elämänlaatuun. (UM osastopäällikkö Kirsti Eskelinen 160 55038)

Päätös hyväksyä esitys Euroopan komissiolle eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen rajayhteistyöosiosta (ENPI CBC) osarahoitettavaksi Kolarctic-toimenpideohjelmaksi kaudelle 2007-2013. Ohjelmaan osallistuu alueita Suomesta, Ruotsista, Venäjältä ja Norjasta. Suomessa varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluu Lappi. Lisäksi ns. rajoittuvana alueena on mukana Pohjois-Pohjanmaa. Ohjelmaesitys on valmisteltu yhteistyössä ohjelmaan osallistuvien alueiden ja maiden kesken. Ohjelman päätavoitteena on vähentää maiden raja-alueiden perifeerisyyttä sekä siitä johtuvia ongelmia ja edistää rajat ylittävää monenvälistä yhteistyötä. Tavoitteena on auttaa ohjelma-alueen eri osia kehittämään taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksiaan. Tämä toteutetaan tukemalla innovatiivisia rajat ylittäviä toimia, saavutettavuutta sekä luonnonvarojen, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön kestävää kehitystä. (UM osastopäällikkö Kirsti Eskelinen 160 55038)

Päätös hyväksyä esitys Euroopan komissiolle eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen rajayhteistyöosiosta (ENPI CBC) osarahoitettavaksi Kaakkois-Suomen - Venäjän toimenpideohjelmaksi kaudelle 2007-2013. Ohjelmaan osallistuu alueita Suomesta ja Venäjältä. Suomessa varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso. Lisäksi ns. rajoittuvina alueina ovat mukana Pohjois-Savo, Päijät-Häme ja Itä-Uusimaa. Ohjelmaesitys on valmisteltu yhteistyössä ohjelmaan osallistuvien alueiden ja maiden kesken. Ohjelman strateginen tavoite on kehittää ohjelma-aluetta yhtenäisenä talousalueena ja liikenne- ja logistiikkakeskuksena alueen kilpailukyvyn ja investointihoukuttelevuuden vahvistamiseksi sekä parantaa ympäristön tilaa, alueen asukkaiden elintasoa ja hyvinvointia. (UM osastopäällikkö Kirsti Eskelinen 160 55038)

Päätös asettaa rikoksentorjuntaneuvosto 14.5.2011 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: kaupunginjohtaja Timo Kvist Naantalin kaupunki; varapuheenjohtaja: poliisiylijohtaja Markku Salminen sisäasiainministeriö; jäsenet (varajäsenet suluissa): ylijohtaja Maija Kukkonen Kriminaalihuoltolaitos (apulaisosastopäällikkö Olavi Kaukonen oikeusministeriö/kriminaalipoliittinen osasto), poliisiylitarkastaja Robin Lardot sisäasiainministeriö (rikosylikomisario Kari Tolvanen Helsingin poliisilaitos/väkivaltarikosyksikkö), johtaja Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriö/hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto (hallitussihteeri Tapani Aatela sosiaali- ja terveysministeriö/työsuojeluosasto), ylitarkastaja Immo Parviainen (kulttuuriasianneuvos Kimmo Aaltonen) opetusministeriö, projektipäällikkö Sirkka Rousu (kehittämispäällikkö Markku Haiko) Suomen Kuntaliitto, kunnallishallinto, asuntoneuvos Riitta Kimari ympäristöministeriö/asunto- ja rakennusosasto (yliarkkitehti Timo Saarinen, ympäristöministeriö/alueidenkäytön osasto), yhdyskuntasuunnittelun asiantuntemus, erikoistutkija Martti Lehti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (johtaja Kauko Aromaa, YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipoliittinen instituutti; HEUNI), kriminologinen tutkimus, johtaja Leena Linnainmaa (asiamies Kaisa Saario) Keskuskauppakamari, kauppa, johtaja Veli-Matti Ojala Finanssialan Keskusliitto (tiedotuspäällikkö Veikko T. Valkonen, Liikennevakuutuskeskus), vakuutustoiminta, lakimies Marja Pajukoski (lakimies Erkki Kemppainen) Stakes, toiminnanjohtaja Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseura ry (verkställande direktör Marianne Österberg Folkhälsan), työalasihteeri Juha Alstela (työalasihteeri Sami Puumala) Kirkkohallitus, toimitusjohtaja Jouko Laitinen Finnsecurity ry (toimialajohtaja Sami Tikkanen Hyvinkään Riihimäen aikuiskoulutuskeskus), asiamies Matti Räisänen (turvallisuuspäällikkö Petri Käyhkö) Suomen Kaupan Liitto ja hovioikeudenneuvos Maija Nyyssönen Helsingin hovioikeus (kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski Helsingin syyttäjänvirasto). (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 160 67734)

Päätös myöntää oikeustieteen maisteri Timo Makkoselle ero syrjintälautakunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen professori Tuomas Ojanen lautakunnan 18.2.2012 päättyväksi toimikaudeksi. (SM lainsäädäntöjohtaja Pertti Laitinen 160 42813)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston hätäkeskusuudistusta koskevan selonteon (VNS 3/2007 vp)johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotto: 1) Hätäkeskusuudistuksen toimeenpanoa on jatkettava hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 3/2008 vp mukaisesti. 2) Valtioneuvoston on annettava hallintovaliokunnalle hätäkeskusuudistuksen toimeenpanosta perustuslain 47 §:n 2 momentin tarkoittama kirjallinen selvitys vuoden 2010 syyskuun loppuun mennessä. 3) Hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 3/2008 vp perusteluissa lausuttuun viitaten valtioneuvoston on annettava hallintovaliokunnalle perustuslain 47 §:n 2 momentin tarkoittama kirjallinen selvitys, mikäli hätäkeskusten aluejakoa aiotaan muuttaa. (SM tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas 160 42686)

Päätös antaa puolustusvoimille lupa myydä Millog Oy:lle koneita ja työvälineitä, tieto- ja konttorikoneita sekä toimistokalusteita ja muuta irtainta omaisuutta yhteensä 5 624 617 euron arvosta. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 160 88257)

Päätös Joutsenon kaupungin liittämisestä Lappeenrannan kaupunkiin. Laajentunut kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Lappeenrannan kaupunki. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (VM ylitarkastaja Anu Hernesmaa 160 32206)

Päätös Jämsän kaupungin ja Jämsänkosken kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Jämsän kaupungin perustamisesta. Länsi-Suomen lääninhallituksen 11.4.2008 antaman lausunnon mukaan kunnat kuuluvat valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin hallintoalueisiin. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (VM ylitarkastaja Anu Hernesmaa 160 32206)

Päätös Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan lakkauttamisesta ja uuden Jyväskylän kaupungin perustamisesta. Länsi-Suomen lääninhallituksen 22.5.2008 antaman lausunnon mukaan kunnat kuuluvat valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin hallintoalueisiin vakuutuspiiriä lukuun ottamatta. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (VM ylitarkastaja Anu Hernesmaa 160 32206)

Päätös Piikkiön kunnan liittämisestä Kaarinan kaupunkiin. Länsi-Suomen lääninhallituksen 14.4.2008 antaman lausunnon mukaan Kaarinan kaupunki ja Piikkiön kunta kuuluvat samoihin hallintoalueisiin valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 160 32217)

Päätös Enon kunnan ja Pyhäselän kunnan liittämisestä Joensuun kaupunkiin. Itä-Suomen lääninhallituksen 28.5.2008 antamassa lausunnossa todetaan, että valtion alue- ja paikallishallintoviranomaisilta ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta saadun selvityksen perusteella esitetylle kuntajaon muutokselle ei ole estettä. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 160 32217)

Päätös olla myöntämättä Tampereen Urheiluhierojakoulu Oy:lle haettua toimilupaa. Toimilupaa haettiin ammattikorkeakoulu Sport Ammattikorkeakoulu Oy:lle. (OPM hallitusneuvos Maiju Tuominen 160 76972)

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Anne Rothovius valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitussihteeri Teija Miller 010 60 62114)

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Sari Alho valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitussihteeri Teija Miller 010 60 62114)

Päätös myöntää Pori Energia Sähköverkot Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Ulvilan kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Ulvila-Kuorila). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)

Periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista. Periaatepäätöksellä määritellään terveyttä edistävää liikuntaa ja ravintoa koskevia kehittämislinjoja, joita julkinen sektori toteuttaa yhdessä kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän kanssa. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (STM neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio-Lähteenkorva 160 74035)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 12.6.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 31/2008) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta sekä sen tekemisestä (Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden välinen talouskumppanuussopimus, EPA). Sopimuksessa sovittaisiin Euroopan unionin sekä sopimukseen osallistuvien Karibian alueen valtioiden välisen kaupan asteittaisesta vastavuoroisesta vapauttamisesta ja taloudellisen yhteistyön tiivistämisestä. (UM lähetystöneuvos Pirjo Suomela-Chowdhury 160 56272)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 32/2008) eduskunnalle komission alustavasta talousarvioesityksestä vuodelle 2009 (budjetti; Euroopan unioni). Taloudelliset vaikutukset otetaan huomioon Suomen vuoden 2009 talousarvioesityksessä. Komission esittämä maksumäärärahojen taso 116,7 miljardia euroa on 3,3 prosenttia vuoden 2008 tasoa pienempi. Sitoumusten määrä nousee 130,0 miljardiin euroon eli kasvua on 3,1 prosenttia. Komission esityksen mukaisten maksumäärärahojen taso vastaa 0,90 prosenttia EU:n yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Suomen maksujen kokonaismäärä tarkentuu komission alustavan talousarvioesityksen 1. oikaisukirjelmän jälkeen ja otetaan huomioon kansallisessa budjettivalmistelussa. (VM lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen 160 33015)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 12.6.2008 seuraavat nimitysasiat:

Toimialajohtaja, oikeustieteen kandidaatti Timo Laitinen Valtiokonttorin pääjohtajan virkaan 16.6.2008-31.5.2015. (VM alivaltiosihteeri Juhani Turunen 160 33007)

Valtioneuvosto myönsi johtaja Harri Syväsalmelle palkatonta virkavapautta opetusministeriön johtajan virasta 1.8.2008-31.8.2009. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

Hallintotieteiden maisteri Tiina-Kaisa Männikkö liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.8.2008 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 11.6.2008 seuraavia asioita:

Maavoimien Esikunnan kunnossapidon strategisen kumppanuussopimuksen solmiminen Millog Oy:n kanssa maavoimien huoltovastuulla olevan materiaalin kunnossapitopalveluista vuosille 2009-2016 perushintaan yhteensä 478 133 000 euroa (ALV 0 %). Lisäksi Maavoimien Esikunta korvaa Millog Oy:lle vuonna 2009 henkilöstön lisäeläkevakuutuksen kustannukset, arviolta enintään 6 700 000 euroa (ALV 0 %). Sopimuksen allekirjoituksen edellytyksenä on kuitenkin, että eduskunta hyväksyy vuoden 2008 toisen lisätalousarvioesityksen momentin 27.10.01 perusteluihin sisällytetyn maavoimien materiaalin kunnossapidon tilausvaltuuden. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 160 88257)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2008 käyttösuunnitelman vahvistaminen ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2008 myöntää rajaaminen. Käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 180,05 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on käyttösuunnitelmaan esitetty 4,80, kulutusmenoja 158,36 ja tuotannon ohjaamiseen 4,00 eli yhteensä 167,16 miljoonaa euroa. Lainamäärä, jolle uusia valtiontakauksia voidaan myöntää, rajataan 7,0 miljoonaan euroon. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

TEN-tuen hakeminen Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen (TEN) kehittämiseen osoitetusta määrärahasta (vuoden 2008 tuki). TEN-tukea haetaan yhteensä 26,0 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomi-Saksa Merten moottoritiesatamat (Kotka, Hamina, Hanko, Turku) hakevat TEN-tukea merten moottoritiehankkeille varatun TEN-budjetin osasta yhteensä 61 miljoonaa euroa vuosille 2008-2013 satamien omien investointikustannusten perusteella. (LVM osastopäällikkö Juhani Tervala 160 28482)

Eläkevastuun täydennyskertoimen ja perustekoron vahvistaminen 1.7.2008 lukien. Täydennyskertoimen arvo on 1,58 prosenttia. Arvo on 1,45 prosenttiyksikköä alempi kuin nykyinen arvo. Keskimääräiseksi vuositasoiseksi osaketuottokertoimeksi muodostuu vuoden 2008 ensimmäiseltä neljännekseltä laskettuna -41,45 prosenttia, josta 4 prosenttia on -1,658 prosenttia. Vakuutusmaksujen ja eräiden vastuuerien korkoutuksessa käytettävän perustekoron arvo on 4,75 prosenttia, joka on 1,5 prosenttiyksikköä alempi kuin voimassa oleva arvo. (STM apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen 160 73865)

Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Länsi-Suomen ympäristölupaviraston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus Pasilassa sijaitsevasta Asemapäällikönkatu 14:n 5 560 m2:n toimitiloista. Sopimuksen kesto on 6 vuotta ja vuosivuokra on noin 1,1 miljoonaa euroa (alv 0 %). Vuokrasopimukset alkavat 1.5.2009 ja 1.8.2009. (YM aluehallintoneuvos Olavi Rantasaari 020 490 7946)

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.6.2008 seuraavia asioita:

Sibelius-Akatemian oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus yliopiston osalta Musiikkitaloon rakennettavista noin 13 884 htm2:n toimitiloista. Sibelius-Akatemian käytössä oleva kokonaistilamäärä kasvaa 6 154 m2:llä, ollen Helsingissä yhteensä noin 23 747 m2. Rakennettaviin toimitiloihin aiotaan sijoittaa Sibelius-Akatemian, Radion sinfoniaorkesterin ja Helsingin kaupunginorkesterin toimintoja, millä saavutetaan yhteiskäyttö- ja synergiaetuja. Sibelius-Akatemian osuus tilojen kokonaismäärästä on 48 prosenttia. Sibelius-Akatemian vuosivuokra Musiikkitalosta on noin 6,387 miljoonaa euroa (alv 0 %), mikä perustuu 67,2 miljoonan euron osuuteen arvioiduista 140 miljoonan euron rakennuskustannuksista (alv 0 %, ht 3/2008). Sopimuksen kesto olisi 25 vuotta. Uudisrakennuksen on tarkoitus valmistua yliopiston käyttöön 30.4.2011, kuitenkin niin, että vuokramenoon sitoutuminen edellyttää tiukkaa rakennusaikaista kustannusten hallintaa rahoituskehyksen pitävyyden varmistamiseksi. Uudesta sopimuksesta johtuva yliopiston toimitilakustannusten lisäys on yhteensä noin 4,487 miljoonaa euroa vuodessa, sillä uusiin tiloihin muuttamalla luovutaan vastaavasti Pitäjänmäen vuokratiloista, joiden vuokrakustannus on nyt noin 1,9 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi on tarkoitus, että Sibelius-Akatemian tilojen rakennuskustannusosuuteen kohdistuva ulkopuolinen, vastikkeeton rahoitustuki otetaan täysimääräisenä lisäyksenä investointirahoitukseen ilman 7 prosentin tuottovaatimusta, jolloin rahoitustuella on vastaava Sibelius-Akatemian tilojen pääomavuokraa alentava vaikutus koko vuokrakauden ajan. (OPM yliarkkitehti Liisa Munsterhjelm 160 77222)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Suomen ympäristökeskus (SYKE) luovutti 9.6.2008 ilmastopolitiikan valtavirtaistamista ja politiikkakoherenssia koskevan selvityksensä valtioneuvoston kanslialle. Selvityksen mukaan tiukkenevat päästövelvoitteet edellyttävät ilmastopoliittisen ohjauksen vahvistamista kaikilla hallinnon aloilla ja tasoilla. Ilmastopolitiikan valtavirtaistamisella pyritään siihen, että ilmastonsuojelu otetaan huomioon myös niillä aloilla, joiden päätehtävät eivät liity ilmastonmuutoksen hillintään. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että politiikan eri lohkoilta annetaan nykyistä johdonmukaisempia viestejä tavoitellun kehityksen suunnasta (politiikkakoherenssi). SYKE:n tutkijat ehdottavat ilmastopolitiikan painoarvon vahvempaa näkymistä hallitusohjelmassa, sekä pääministerin ja muiden ministerien suurempaa sitoutumista ilmastonsuojeluun. Lisäksi eduskunnan tulisi saada valtion talousarvioesityksessä riittävät arviot vaikutuksista ilmastopäästöihin. SYKEn tutkijat esittävät pohdittavaksi myös mm. ilmastopoliittisen asiantuntijaryhmän, ilmastoasiahenkilön viran sekä tutkimuksen ja päätöksenteon välisestä vuorovaikutuksesta vastaavan toimielimen perustamista. Selvitys löytyy osoitteesta http://www.vnk.fi/yhteiset/tulevaisuusselonteko/pdf/Valtavirtaistaminen.pdf. Lisätietoja antavat tutkija Paula Kivimaa, p. 020 490 2994, SYKE ja valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen, p. 050 512 1584.

Oikeusministeriön työryhmä luovutti 12.6.2008 yhdistyslain tarkistamista koskevan mietintönsä oikeusministeriölle. Työryhmä ehdottaa yhdistyslain osittaista muuttamista, jotta laki paremmin vastaisi nykyaikaisen kansalais- ja järjestötoiminnan vaatimuksia. Työryhmän ehdotuksen mukaan yhdistyksen säännöissä voitaisiin määrätä etäosallistumisesta yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukseen esimerkiksi tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Lisäksi työryhmä ehdottaa pienten yhdistysten vapauttamista velvollisuudesta toimittaa tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastus, jonka voi suorittaa vain hyväksytty tilintarkastaja. Mietintö sisältää ehdotukset säännöksiksi uudesta lakisääteisestä toimielimestä eli toimeenpanevasta johtajasta, joka hoitaa yhdistyksen päivittäistä hallintoa ja on siitä vastuussa. Mietintö löytyy osoitteesta http://www.om.fi/1210773261069. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, p. (09) 160 67702 ja lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, p. (09) 160 67664 oikeusministeriöstä.

Hätäkeskusten kiireettömien puheluiden uudelleen järjestämistä pohtinut työryhmä luovutti 12.6.2008 raporttinsa sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Työryhmä ehdottaa, että käynnistetään hanke uuden 116115 -palvelunumeron käyttöönottamiseksi koko julkishallinnossa. Hätäpuheluihin vastattaisiin omassa 112-numerossa. 116115 -numeroon ohjattaisiin jatkossa kiireettömät neuvonta- ja opastuspuhelut. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että hätäkeskusten salityöskentelyä kehitettäisiin aiheettomien puheluiden lopettamiseksi ja järjestettäisiin päivystäjille koulutusta puheluiden käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Työryhmä ehdottaa, että eri viranomaisten (poliisi, pelastustoimi ja sosiaali- ja terveystoimi) riskiarviomanuaalit yhtenäistään yhdeksi hätäkeskuspäivystäjän riskiarviomanuaaliksi. Myös hätäkeskuksen tehtäväkoodien lukumäärää tulisi vähentää. Työryhmän mukaan hätäkeskusten ja muiden viranomaisten yhteistyön toimintamallit tulee yhdenmukaistaa valtakunnallisesti ja hätäkeskustietojärjestelmään tulisi jatkossa saada poliisipartioiden paikkatieto. Viranomaisradioverkko VIRVEn käyttö tulisi työryhmän mukaan yhdenmukaistaa ja ns. statusviestit tulisi ottaa käyttöön. Statusviesteillä esimerkiksi poliisipartio pystyy helposti välittämään hätäkeskukseen tietoa tavoitettavuudestaan. Työryhmän mielestä myös kenttäjohtojärjestelmien käyttöönottamista on laajennettava ja eri viranomaisten johtamisjärjestelmät yhdenmukaistettava. Lisäksi tulisi ottaa käyttöön viranomaisten mobiili-laajakaistaratkaisu, joka mahdollistaisi viranomaisten tukitoimintojen hoitamisen suoraan kentältä ilman hätäkeskusta. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että hätäkeskusten toimintaa ja tehtäviä koskevaa valistusta tehostetaan ensi vuonna erillisellä tiedotuskampanjalla. Raportti löytyy osoitteesta http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/3927A9E385C49920C22574660023792D/$file/182008.pdf. Lisätietoja antaa tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas, p. (09) 160 42686 sisäasiainministeriöstä.

Lääninhallitusten peruspalvelujen arviointityöryhmä luovutti 10.6.2008 raporttinsa valtiovarainministeriölle. Arvioinnin teemana olivat lapset ja nuoret. Arviointityöryhmän mukaan yhteiskunnassa ja perherakenteissa tapahtuneet muutokset ovat lisänneet lasten ja nuorten tuen tarvetta. Arviointityöryhmän mukaan nuorisotyöttömyys oli vuonna 2007 monissa kunnissa korkealla tasolla, perheväkivaltaan liittyvien kotihälytysten määrä on kasvanut lievästi, mutta nuorten tekemä ja kokema väkivalta viime vuosina vähentynyt. Työryhmän mukaan perusopetuksen jälkeinen jatkokoulutukseen sijoittuminen on heikentynyt, sekä lasten ja nuorten psykososiaaliset avopalveluiden järjestäminen on hajanaista. Lisäksi raportista selvisi, että toisen asteen opiskelijoiden koulumatkoille sopivan reittiliikenteen palvelutaso oli hyvä suurimmassa osassa kuntia. Sen sijaan vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin sopivat yhteydet olivat koko maassa opiskeluyhteyksiä heikompia. Valtion paikallis- ja aluehallinnon palvelupisteitä oli kunnissa kattavasti ja hälytystehtävien toimintavalmiusaika oli parantunut koko maan tasolla. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/20080610Laeaenin/name.jsp. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Tarja Hyvönen, p.(09) 160 32231 ja neuvotteleva virkamies Eeva Puttonen, p.(09) 160 32241 valtiovarainministeriöstä.

Viljelijätukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja selvittävä työryhmä luovutti 12.6.2008 väliraporttinsa maa- ja metsätalousministeriölle. Työryhmä kuvaa ja arvioi raportissaan viljelijätukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja tilanteessa, jossa kuntien maaseututoimen tehtäviä kootaan seudullisesti tai alueellisesti suurempiin yksiköihin. Väliraportissa kehittämisvaihtoehdot jaetaan kolmeen ryhmään sen perusteella, mikä taho vastaisi tehtävien hoidon järjestämisestä. Kuntahallintoon perustuvissa vaihtoehdoissa viljelijätukihallinnon tehtävät säilyisivät kunnan lakisääteisenä tehtävänä. Tällöin tehtävät hoidettaisiin lähtökohtaisesti seututasolla. Uudistuvaan aluehallintoon perustuvissa vaihtoehdoissa tehtävien hoidon järjestäminen kuuluisi aluehallinnon uudistamisen yhteydessä perustettavalle, maaseutuhallinnon tehtäviä hoitavalle alueviranomaiselle. Maaseutuvirastoon perustuvissa vaihtoehdoissa tehtävien hoidon järjestämisvastuu kuuluisi Maaseutuvirastolle, joka vastaisi viljelijätukihallinnon organisoinnista koko maassa. Väliraportti löytyy osoitteesta http://www.mmm.fi/attachments/5uWasqT21/5yvYPR9rr/Files/CurrentFile/KORJATTU_trm4_2008_kokonainen.pdf. Lisätietoja antaa valtiosihteeri Jouni Lind, p. (09) 160 53323, 050 521 3305 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Esitys kansalliseksi innovaatiostrategiaksi luovutettiin 12.6.2008 elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Strategian laatimisesta on vastannut työ- ja elinkeinoministeriön innovaatio-osasto ja Sitran yliasiamies Esko Ahon johtama valmistelutyön ohjausryhmä. Raportissa esitetään merkittäviä linjauksia Suomen innovaatiopolitiikan uudistamiseksi ja toimenpideohjelma näiden saavuttamiseksi. Strategian toimeenpano edellyttää uusien innovaatiopolitiikan välineiden käyttöönottoa sekä olemassa olevien tukitoimien ja organisaatioiden uudistamista. Strategian erityisenä haasteena on hyödyntää yksilöiden ja yhteisöjen luovuus ja innovatiivisuus entistä laaja-alaisemmin vastattaessa ympäristön ja yhteiskunnan haasteisiin. Uudessa innovaatiopolitiikassa painotetaan asiakkaiden tarpeista lähtevien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä käyttäjien osallistumista kehitystyöhön. Lisäksi tavoitteena on tehostaa laaja-alaista innovaatiopolitiikkaa kokoamalla julkishallinnon toimijat strategisesti johdetuksi kokonaisuudeksi sekä turvata Suomen innovaatioympäristön laatu, kansainvälinen kilpailukyky ja houkuttelevuus. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/19681/Kansallinen_innovaatiostrategia_12062008.pdf. Lisätietoja antavat elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, p. 010 60 63500, valtiosihteeri Mikko Alkio, p. 050 413 5502 ja ylijohtaja Petri Peltonen, p. 050 626 63 työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.