Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 23/2008

Liite I: Ministereiden lomat kesällä 2008

Liite II: Ministereiden sijaisuudet 5.6.2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 6.6.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 74/2008 vp) laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta. Ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annettua lakia muutetaan siten, että lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät pääasiallisesti sellaiset Euroopan talousalueelle tai verosopimusvaltioihin sijoittautuneet yhteisöt, jotka ovat tosiasiallisesti asettautuneet asuinvaltioonsa ja harjoittavat siellä taloudellista toimintaa. Lakia muutetaan siten, että se vastaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käytäntöä. Väliyhteisön määritelmää muutetaan siten, että matalan verorasituksen valtioon sijoittautunut ulkomaisen yhteisön kiinteä toimipaikka rinnastetaan lain soveltamista arvioitaessa itsenäiseen ulkomaiseen yhteisöön, jos kiinteän toimipaikan tuloa ei ole verotettu yhteisön asuinvaltiossa. Lakiin tehdään lisäksi veronalaista tuloa, tappion vähentämistä ja ulkomaisen veron hyvittämistä koskevia täsmennyksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa. (VM lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén 160 33146)

Esitys (HE 75/2008 vp) Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Pohjoismaiden välillä tehty tuloverosopimusta muuttava pöytäkirja. Pöytäkirjan ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Pöytäkirja rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatiman malliverosopimuksen mukaisille periaatteille. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Esitys (HE 76/2008 vp) laiksi tekijänoikeuslain 26 a §:n muuttamisesta. Tekijänoikeuslain valtuussäännöstä, joka koskee päätöksentekoa hyvitysmaksun piiriin kuuluvista laitteista ja maksun suuruudesta, muutetaan. Opetusministeriön asetuksen sijasta asiasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.1.2009. (OPM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 160 77444)

Esitys (HE 77/2008 vp) laiksi kirkkolain 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 §:n muuttamisesta. Kirkkolakia muutetaan siten, että äänioikeusikäraja seurakuntavaaleissa lasketaan nykyisestä 18 vuodesta 16 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (OPM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 160 77903)

Esitys (HE 78/2008 vp) laeiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Keskeisimmät muutokset ovat siirto- ja säilytysaikojen lyhentäminen sekä siirtoja suorittavien viranomaisten tehtävien ja toimivaltuuksien selkeyttäminen. Teiden ja katujen pitäjien puuttumismahdollisuutta liikenneturvallisuutta vaarantavien tai väylänpitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämiseen lisätään. Siirtojen toteuttamisaikoja lyhennetään ja romuajoneuvojen poistamista tehostetaan. Ajoneuvon omistajan ja haltijan oikeusturvasta huolehditaan siirtokehotuksin ja siirrosta ilmoittamalla. Ajoneuvojen säilytysaikaa lyhennetään kolmesta kuukaudesta 30 päivään. Samalla kumotaan voimassa oleva laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä. Lisäksi tarkistetaan tieliikennelain erityisiä pysäköintikieltoja koskevaa säännöstöä sekä tehdään tarvittavat viittausmuutokset ajoneuvolakiin ja hallinto-oikeuslakiin. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 160 28483)

Esitys (HE 79/2008 vp) laiksi väylämaksulain muuttamisesta. Väylämaksulain muutoksella poistetaan laissa oleva vaatimus ulkomaille sijoittautuneen laivanisännän Suomessa asuvasta edustajasta. EU- tai ETA-alueelle sijoittunut laivanisäntä voi toimia ilman edustajaa tai hänellä voi olla tulliviranomaisen hyväksymä edustaja. Muualle kuin EU- tai ETA-alueelle sijoittuneella laivanisännällä tulee olla tulliviranomaisen hyväksymä, EU- tai ETA-alueelle sijoittunut edustaja. Vastuu väylämaksun maksamisesta on laivanisännällä, mutta jos laivanisännällä on tulliviranomaisen hyväksymä edustaja, laivanisäntä ja hänen edustajansa ovat yhteisvastuullisesti velvollisia maksamaan väylämaksun. (LVM merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman 160 28009)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 6.6.2008 seuraavat lait:

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta ja laki sosiaalihuoltolain 29 b ja 29 d §:n muuttamisesta (HE 37/2008 vp). Muutoksen tarkoituksena on korjata viimeksi vuonna 2002 tarkistettujen asiakasmaksujen ja maksujen määräämisen perusteena olevien tulorajojen jälkeenjääneisyys ottamalla huomioon vuosien 2002-2006 kustannuskehitys. Lisäksi tulevan kustannuskehityksen ja ansiotason kehityksen huomioon ottamiseksi maksut ja niiden perusteena olevat tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi erikseen määriteltävien indeksimuutosten mukaisesti. Edellä kuvatulla tavalla tarkistetaan myös muita laeissa määriteltyjä euromääriä. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin sisältyvä, päivähoidon asiakasmaksun perusteena oleva perhekäsite muutetaan perheen todellista kokoa vastaavaksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja sosiaalihuoltolakiin tehdään myös eräitä teknisiä muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.8.2008. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvoston muuttaessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetusta, terveydenhuollon tasamaksut sidotaan hallituksen esityksen perusteluissa mainitun sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin sijasta kansaneläkeindeksiin. 2) Eduskunta edellyttää, että terveydenhuollon maksukattouudistus valmistellaan pikaisesti. 3) Eduskunta edellyttää, että päivähoitomaksujen rakenteelliset ongelmat kartoitetaan päivähoitolain kokonaisuudistuksen yhteydessä ja ne pyritään korjaamaan - esimerkiksi tulorajojen porrastusta lisäämällä - siten, että korkeinta maksua perittäisiin vain palkansaajien keskiansiot ylittäviltä perheiltä ja että maksut nykyistä tarkemmin määräytyisivät hoitoaikojen perusteella. 4) Eduskunta edellyttää, että maksu-uudistuksen vaikutuksia päivähoitohenkilöstön mitoitukseen, pienten lasten äitien työssäkäyntiin ja erityisesti eri asiakasryhmien palvelujen käyttöön seurataan. (STM hallitusneuvos Anne Kumpula 160 74113)

Tasavallan presidentti hyväksyi Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 35/2008 vp). Georgian kanssa tehdyn tuloverosopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskeiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM ylitarkastaja Minna Korhonen 160 34735)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 5.6.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen liitteen kohtaan 2.1 tehdään Yleisradio Oy:n uuden julkisen palvelun radioverkon toteuttamiseen liittyviä lisäyksiä ja tarkistuksia. Asetus tulee voimaan 1.7.2008. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta. Asetuksella säädetään jatkossa aikaisemmin valikoivaksi tueksi kutsutun sanomalehdistön tuen osan myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Vuoden 2008 valtion talousarviossa tämän tuen osuus on 0,5 miljoonaa euroa. Aikaisemmin parlamentaariseksi tueksi kutsutun sanomalehdistön tuen osuus on valtion lisätalousarvioesityksellä 25.1.2008 siirretty osaksi yleistä puoluetukea. Sanomalehdistön tuen tarkoituksena on tukea ruotsin, saamen ja romanin kielillä sekä viittomakielellä julkaistuja sanomalehtiä ja verkkojulkaisuja sekä ruotsinkielistä uutispalvelua, ja siten edistää sananvapautta sekä tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta. Asetus tulee voimaan 16.6.2008. (LVM neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen 160 28570)

Valtioneuvoston asetus raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään sähköisen tiedonsiirron edellytyksiä parantavia muutoksia. Tässä yhteydessä asetusta myös selkiytetään ja hallinnollista sääntelyä vähennetään. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (STM neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo 160 74353)

Valtioneuvoston asetus steriloimisasetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään sähköisen tiedonsiirron edellytyksiä parantavia muutoksia. Tässä yhteydessä asetusta myös selkiytetään ja hallinnollista sääntelyä vähennetään. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (STM neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo 160 74353)

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä. Asetuksella täsmennetään ympäristönsuojelulain säännöksiä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman ja kaivannaisjätteen jätealueiden suuronnettomuuden torjumista koskevien asiakirjojen laatimisesta sekä jätealueiden vakuuksista. Asetuksella säädetään myös kaivannaisjätteen jätealueiden perustamista, hoitoa, käytöstä poistamista ja jälkihoitoa koskevista vaatimuksista sekä kaivannaisjätehuollon tarkkailusta ja valvonnasta. Asetus on tarpeellinen kaivannaisjätedirektiivin (2006/21/EY) täsmälliseksi täytäntöön panemiseksi. Asetus tulee voimaan 13.6.2008. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 020 490 7327)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta. Asetuksessa säädetään kaivannaisjätteen jätealueiden luvanvaraisuuteen ja viranomaisten toimivaltaan ympäristölupa-asioissa koskevista täsmennyksistä sekä eräistä muista jätealueiden lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyyn liittyvistä seikoista. Täsmennykset ovat tarpeen kaivannaisjätedirektiivin (2006/21/EY) täytäntöön panemiseksi. Asetus tulee voimaan 13.6.2008. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 020 490 7327)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta. Päätöstä muutetaan siten, ettei kaatopaikkasääntelyä enää sovelleta paikkaan, jonne sijoitetaan yksinomaan kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa jätettä. Asetus on tarpeellinen kaivannaisjätedirektiivin (2006/21/EY) täsmälliseksi täytäntöön panemiseksi. Asetus tulee voimaan 13.6.2008. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 020 490 7327)

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella täsmennetään maa-aineslain nojalla laadittavalle kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmalle asetettuja tavoitteita ja sisältövaatimuksia viittaamalla ympäristönsuojelulain nojalla annettuihin vastaaviin säännöksiin. Asetus on tarpeellinen kaivannaisjätedirektiivin (2006/21/EY) täsmälliseksi täytäntöön panemiseksi. Asetus tulee voimaan 13.6.2008. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 020 490 7327)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 5.6.2008 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuoden 2008 vuosilomat (liite I). (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite II). (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös oikeuttaa ulkoasiainministeriö Suomen valtion puolesta merkitsemään enintään 88 235 uutta Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n osaketta yhtiön osakepääoman korotuksen yhteydessä ja maksamaan osakemerkinnästä yhteensä enintään 14 999 950 euroa. (UM lähetystöneuvos Harri Sallinen 160 56361)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009-2012 antaman selonteon (VNS 2/2008 vp) johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtion talousarviokäytäntöä uudistetaan siten, että talouden ohjauksessa otetaan käyttöön valtion taloudellista asemaa kuvaava taselaskelma investointipäätösten tukemiseksi sekä pääoman tehokkaan käytön edistämiseksi. Uudistukset tulee valmistella niin, että ne ovat otettavissa käyttöön seuraavan hallituskauden alkaessa. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

Päätös asettaa vaarallisten aineiden kuljetusasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 17.6.2008-16.6.2011. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: liikenneneuvos Anneli Tanttu (liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue) liikenne- ja viestintäministeriö; varapuheenjohtaja: yliinsinööri Liisa Virtanen (ylitarkastaja Anu Häkkinen) liikenne- ja viestintäministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Pentti Tarnanen (hallitussihteeri Sari Rapinoja) työ- ja elinkeinoministeriö, yli-insinööri Kristine Jousimaa (neuvotteleva virkamies Jukka Metso) sisäasiainministeriö, pelastusosasto, ylitarkastaja Eliisa Irpola ympäristöministeriö (ylitarkastaja Magnus Nyström Suomen ympäristökeskus); työsuojeluhallinnon edustaja: ylitarkastaja Kaarina Urrila (ylitarkastaja Mikko Örn) sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto; puolustushallinnon edustaja: insinöörimajuri Jorma Pirinen pääesikunta (insinööri Eija Sisko Lahtinen Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunta); rautatieliikenteen edustaja: erityisasiantuntija Mikko Pelho Rautatievirasto (turvallisuusneuvonantaja Ari Hannula VR -Osakeyhtiö/VR Cargo); vesiliikenteen edustaja: merenkulun ylitarkastaja Jyrki Vähätalo (kansainvälisten asiain sihteeri Päivi Yrjönen) Merenkulkulaitos; ilmaliikenteen edustaja: lentotoiminnan tarkastaja Senja Hakola (yksikön päällikkö Jorma Kivinen) Ilmailuhallinto; kemianteollisuuden edustaja: johtaja Aimo Kastinen (asiamies Susanne Sarmaja) Kemianteollisuus ry; kuorma-autoliikenteen kuljetusten antajien edustaja: toimitusjohtaja, DI Jarmo Nupponen (osastopäällikkö, DI Heikki Koskinen) Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry; kuljetusten suorittajien ja työnantajien edustaja: toimitusjohtaja Robert Nyman Suomen Säiliöautoliitto ry (koulutuspäällikkö Eino Simonen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry); kuljetusten työntekijöiden edustaja: työsuojelusihteeri Pertti Sulasalmi (palkkasihteeri Jari Semi) Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry); muut: yli-insinööri Harri Roudasmaa (turvallisuusinsinööri Miina Grönlund) Turvatekniikan keskus, kemistiasiamies, DI Eva Frostell-Pyhäjärvi Teknisen Kaupan Liitto (ylitarkastaja Jaakko Tikkinen Säteilyturvakeskus), merikapteeni, johtaja Håkan Fagerström (merikapteeni Ilkka Schroderus) kauppamerenkulun edustaja ja turvallisuusneuvonantaja Heli Hörkkö Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry (asiamies, DI Pertti Isoniemi Yleinen Teollisuusliitto ry). (LVM osastopäällikkö Juhani Tervala 160 28482)

Päätös antaa ennakkopäätös, jossa hyväksytään tosiasiallisen määräysvallan muutos, joka koskee Metroradio Finland Oy:lle myönnettyä ja Profiso Oy:lle siirrettyä radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuudella 8 myönnettyä toimilupaa. Metroradio Finland Oy/Profiso Oy ja 4Radio Oy ovat tehneet valtioneuvostolle televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 13 §:n mukaisesti ennakkopäätöshakemuksen tosiasiallisen määräysvallan muuttamisesta toimiluvan haltijaan nähden. Hakemuksen mukaan Profiso Oy:n koko osakekanta ja Classic Radion liiketoiminta siirtyisivät 4Radio Oy:lle osapuolten tekemän aiesopimuksen mukaisesti. Määräysvallan muutoksen hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija toteuttaa päätetyn osakepääoman korotuksen. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös muuttaa Yleisradio Oy:lle SVT Europa -ohjelmiston lähettämistä varten myönnetyn toimiluvan määräyksiä. Toimiluvanhaltija on pyytänyt toimilupamääräysten muuttamista siten, että toimiluvanmukaista toimintaa voitaisiin harjoittaa kanavanipun E sijasta kanavanipussa A. Muutos tulee voimaan 1.9.2008. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös lakkauttaa toimikaudelle 1.3.2007-28.2.2010 asetettu lehdistötukilautakunta 16.6.2008 alkaen. Uusi valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta tulee voimaan 16.6.2008. Tuen uudistamisesta johtuen sanomalehdistön tukea koskevaa asetusta muutetaan siten, että annettavaan uuteen asetukseen ei enää sisälly lehdistötukilautakuntaa koskevia säännöksiä. Tästä johtuen lehdistötukilautakunta lakkautetaan. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös muuttaa Suomen Urheilutelevisio Oy:lle televisiotoiminnan harjoittamiseen myönnettyä toimilupaa. Toimiluvanhaltija on pyytänyt ohjelmistoluvan määräysten muuttamista siten, että lähetysten maantieteellistä kattavuutta koskevista määräyksistä poistetaan vaatimus siitä, että lähetykset on voitava vastaanottaa koko maassa 1.9.2008 mennessä. Toimiluvan kattavuusvaatimukseksi jää muutoksen jälkeen 90 prosenttia. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös asettaa ympäristövakuutuslautakunta toimikaudeksi 15.6.2008-14.6.2011. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen tohtori, varatuomari Pauli Ståhlberg; jäsenet: varapuheenjohtaja: lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila (lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma) oikeusministeriö; varapuheenjohtaja: hallitussihteeri Merja Huhtala (hallitussihteeri Satu Räsänen) ympäristöministeriö, jaostopäällikkö Riitta Haapasaari (jaostopäällikkö Ville Raulos) Kuluttajien vakuutustoimisto, korvausjohtaja Laura Rastas If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (vastuuvakuutus underwriter Timo Kirves Pohjola Vakuutus Oy) ja asiantuntija Hans Grahn (veroasiantuntija Virpi Pasanen) Elinkeinoelämän keskusliitto. (STM hallitussihteeri Birgitta Hämäläinen 160 73879)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 5.6.2008 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi palkatonta virkavapautta ulkoasiainneuvos Eikka Kososelle 1.7.2008-30.6.2013 Euroopan unionin Suomen edustuston päällikön tehtävässä työskentelyä varten, ulkoasiainneuvos Kare Haloselle 1.7.2008-30.6.2013 valtioneuvoston EU-sihteeristön päällikön tehtävässä työskentelyä varten sekä ulkoasiainneuvos Jarmo Sarevalle 1.9.2008-29.2.2012 New Yorkissa Yhdistyneissä Kansakunnissa työskentelyä varten. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Oikeustieteen tohtori Sampo Tapio Lappi-Seppälä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ylijohtajan virkaan 1.7.2008 lukien. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 160 67502)

Varatuomari Kari Wihlman Ajoneuvohallintokeskuksen ylijohtajan virkaan 1.7.2008-30.6.2013. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti Risto Pauli Juhani Paaermaa, filosofian kandidaatti Anssi Paavali Paasivirta, varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Lars Henrik Emil Räihä sekä oikeustieteen kandidaatti Harri Mikael Skog työ- ja elinkeinoministeriön neljään johtajan virkaan 1.7.2008 lukien. (TEM henkilöstöjohtaja Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Valtiotieteen kandidaatti Matti Antero Pukkio sekä kauppatieteiden kandidaatti Pertti Kaarlo Toivonen työ- ja elinkeinoministeriön kahteen johtajan virkaan 1.7.2008 lukien. (TEM henkilöstöjohtaja Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Varatuomari Pekka Paaermaa sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 11.8.2008 alkaen. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 4.6.2008 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen Keski-Suomen TE-keskuksen johtajan Juha Sakari Niemelän kanssa. Sopimuspalkka on 6 740 euroa kuukaudessa 1.5.2008 lukien. (TEM hallitusneuvos Raili Hartikka 010 60 49049)

Yrittäjän eläkelain mukaisen vuoden 2008 valtion osuuden ennakon määrän tarkistaminen 61 900 000 euroksi. (STM ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Perheen sisäinen adoptio rekisteröidyssä parisuhteessa -työryhmä luovutti mietintönsä 2.6.2008 oikeusministeriölle. Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa perheen sisäistä adoptiota koskevien säännösten käyttöalan laajentamista myös rekisteröityjen parien perheisiin. Rekisteröidyssä parisuhteessa eläville ehdotetaan annettavaksi mahdollisuus adoptoida parisuhteen toisen osapuolen lapsi. Tällaisen perheen sisäisen adoption jälkeen lasta pidettäisiin parin yhteisenä lapsena. Nykyisin perheen sisäinen adoptio on mahdollinen vain avioliitossa oleville pariskunnille. Uudistus parantaisi rekisteröityjen parien perheissä elävien lasten oikeudellista asemaa. Lapsen suhde adoptiovanhempaan rinnastuisi täysin hänen suhteeseensa biologiseen vanhempaan muun muassa asioissa, jotka koskevat lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä elatusvelvollisuutta ja perintöoikeutta. Työryhmän mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1210773071184. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, p. (09) 160 67719, oikeusministeriö.

Komennusmiestyöryhmä luovutti 5.6.2008 ehdotuksensa valtiovarainministeri Jyrki Kataiselle. Valtiovarainministeriön asettama työryhmä ehdottaa komennusmiesten verovapaiden matkakustannusten korvausten maksuoikeuden laajentamista. Työryhmän työ oli jatkoa vuonna 2006 toimineelle komennusmiestyöryhmälle. Työryhmän ehdotuksen mukaan muualla kuin oman työnantajan toimipaikassa työskentelevän verovelvollisen matkoja työntekemispaikalle pidettäisiin aina verovapaisiin korvauksiin oikeuttavana, jos työskentely on tilapäistä. Lisäksi edellytettäisiin, että verovelvollinen on työntekemispaikalle tehdyn matkan takia yöpynyt sijainnin vuoksi tarpeellisissa tilapäisissä majoitustiloissa ja että työntekemispaikka sijaitsee riittävän etäällä verovelvollisen asunnosta. Tällaisena etäisyytenä pidettäisiin 80-100 kilometriä. Muutos laajentaisi merkittävästi yöpyvien komennusmiesten päivärahaoikeutta, joka ei enää riippuisi varsinaisen työpaikan olemassaolosta. Myös työkohteisiin suoraan palkatut tilapäismajoituksessa yöpyjät olisivat oikeutettuja päivärahoihin. Komennusmiestyöryhmän muistio on osoitteessa http://www.vm.fi/ vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/075_verotus/20061220Komenn/komennusmies_pdf.pdf. Lisätietoja antavat valtiovarainministeriöstä hallitusneuvos Kirsi Seppälä p. (09) 160 33122 ja ylitarkastaja Panu Pykönen p.(09) 160 33154.

Päivähoidon turvallisuustyöryhmä luovutti turvaohjeensa 3.6.2008 peruspalveluministeri Paula Risikolle. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 2006 työryhmän kartoittamaan päivähoidon turvariskejä. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Stakesin yhteisjulkaisussa suositellaan, että päiväkodit laativat oman turvallisuussuunnitelman. Sen tulisi olla kattavampi kuin päivähoidon lakisääteinen pelastussuunnitelma, joka tehdään tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden varalle. Ohjeet ovat ensimmäiset valtakunnalliset päivähoidolle tehdyt turvaohjeet. Ohjeiden mukaan turvallisuussuunnitelmassa pitäisi käsitellä päiväkotien tilojen, välineiden ja ympäristön turvallisuutta sekä myös muita henkilöstöön ja hoidossa oleviin lapsiin kohdistuvia turvariskejä. Päivähoidon turvallisuussuunnittelu -julkaisu on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/perhe/prlas/index.htx.i424.pdf. Lisätietoja antavat sosiaali- ja terveysministeriöstä yli-insinööri Olli Saarsalmi, p. (09) 160 73186 ja neuvotteleva virkamies Anne Eriksson, p. (09) 160 73187.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.