Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 22/2008

Liite: Ministereiden sijaiset 29.5.2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 30.5.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 69/2008 vp) laiksi rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta. Rikoslakia muutetaan siten, että rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain mukaisesta vesikulkuneuvorikkomuksesta. (OM lainsäädäntöneuvos Lena Andersson 160 67725)

Esitys (HE 70/2008 vp) riita-asioiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten muuttamiseksi. Riita-asioiden oikeuspaikkaa eli käräjäoikeuksien alueellista toimivaltaa riita-asioissa koskevat säännökset uudistetaan. Tärkeimmät säännökset keskitetään oikeudenkäymiskaaren 10 lukuun. Valtaosa muussa lainsäädännössä olevista oikeuspaikkasäännöksistä kumotaan. Oikeudenkäymiskaareen otetaan säännökset Suomen tuomioistuimen toimivallasta kansainvälisluontoisissa riita-asioissa. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 160 67708)

Esitys (HE 71/2008 vp) laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n muuttamisesta. Puolustusvoimista annetun lain 50 §:ssä olevaa siirtymäsäännöstä muutetaan niin, että siinä tarkoitettua eroamisikää koskevaa sääntelyä sovelletaan sotilasvirkojen lisäksi myös muihin puolustusvoimien virkoihin. Tarkoituksena on mahdollistaa vuoden 2007 loppuun asti sovelletun siirtymäkausijärjestelyn jatkaminen edelleen myös puolustusvoimien siviilivirkamiesten osalta. (PLM hallitusneuvos Seppo Kipinoinen 160 88109)

Esitys (HE 72/2008 vp) laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta. Suunnitelman laatimisen, metsänuudistamisen, energiapuun korjuun sekä kokeilu- ja selvitystoiminnan tukea koskevia säännöksiä tarkistetaan siten, että ne täyttävät Euroopan yhteisön valtiontukisäännösten vaatimukset. Lisäksi tehdään muutamia tarkistuksia rahoituslain menettely- ja siirtymäsäännöksiin. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 160 52415)

Esitys (HE 73/2008 vp) laeiksi kansaneläkelain, sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Valtion perusrahoitusosuus kansaneläkkeistä nostetaan 53 prosenttiin. Muu osa rahoitetaan työnantajan kansaneläkemaksuilla, kansaneläkerahaston tuotoilla ja valtion lisärahoitusosuudella. Kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärä on 5 prosenttia kansaneläkkeiden kuluista. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun maksuprosentista säädetään vuosittain annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Sairausvakuutusmaksuja määrättäessä hyväksyttävä sairausvakuutusrahaston liikkumavara olisi 8-12 prosenttia sairausvakuutuksen kuluista. Muut kuin sairausvakuutus- ja kuntoutusetuudet erotetaan sairausvakuutusrahastosta omaksi muun sosiaaliturvan rahastoksi. Uudessa rahastossa olevia varoja voidaan tilapäisesti käyttää jonkin toisen samaan rahastoon kuuluvan etuuden maksamiseen. Kansaneläkelaitoksen toimintakulut kohdennetaan nykyistä tarkemmin laitoksen eri etuusrahastoille. Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden eläkkeiden eläkevastuun katteena olevien varojen vähimmäistaso korotetaan 41 prosenttiin eläkevastuun täydestä määrästä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 30.5.2008 seuraavat lait:

Laki turvatoimista eduskunnassa ja laki turvallisuusselvityksistä annetun lain muuttamisesta (LA 5/2008 vp). Lakien pääasiallisena tarkoituksena on luoda valtuudet turvatoimille suojata eduskunnan toimintaa samoin kuin eduskunnassa olevia henkilöitä ja omaisuutta mahdollisilta vaaratekijöiltä. Lait tulevat voimaan 1.9.2008. (OM apulaisosastopäällikkö Sami Manninen 160 67690)

Laki yliopistolain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 29/2008 vp). Lakia muutetaan siten, että siitä poistetaan viittaus Helsingin yliopistosta annetun lain voimaanpanosta annetun lain säännökseen, jonka mukaan yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, jollei asetuksella toisin säädetä. Muutoksella saatetaan Helsingin yliopiston asema myös kyseisen laitoksen osalta vastaamaan yliopistolaissa säädettyä yliopistojen itsehallintoon kuuluvaa oikeutta päättää jakaantumisestaan tiedekuntiin tai muihin yksiköihin sekä näiden alaisiin laitoksiin. Laki tulee voimaan 1.7.2008. (OPM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 160 77077)

Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 168/2007 vp). Kasvinterveyden suojelemisesta annettua lakia muutetaan siten, että hyvän kasvinterveyden tilan ylläpito turvataan tapauksissa, joissa Suomea uhkaa ennen esiintymätön kasvintuhooja, joka voi aiheuttaa vahinkoa metsässä kasvaville puille. Lakiin lisätään säännös, jolla säädetään metsäkeskuksen osallistumisesta lain toimeenpanoon sekä säännös, jolla selkiytetään puustoon kohdistuneesta, hävitettävää kasvintuhoojaa koskevasta torjuntapäätöksestä metsänomistajalle aiheutuneiden kustannusten korvaamista. Päätösvalta kasvintuhoojien hävittämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta ja korvausten maksamisesta siirretään työvoima- ja elinkeinokeskuksilta Elintarviketurvallisuusvirastoon. Valtio, lukuun ottamatta valtion omistamia liikelaitoksia, rajataan korvausten ulkopuolelle. Lisäksi lakia uudistetaan siten, että se mahdollistaa ja antaa riittävät valtuudet Suomea sitovien kasvinterveyden suojelemista koskevien kansainvälisten sopimusten toimeenpanemiseksi. Laissa säädetään kasvinterveyttä koskevan merkinnän käyttöoikeudesta ja tällaisen merkinnän haltijan rekisteröinnistä. Lisäksi toimijat, jotka vievät maasta kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, joiden mukana kasvintuhooja voi helposti levitä, rekisteröidään kasvinsuojelurekisteriin. Laki on tulee voimaan 1.7.2008. (MMM ylitarkastaja Hannele Sankari 160 52427)

Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 3 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 21/2008 vp). Julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia muutetaan niin, että yrittäjien tai sellaiseksi aikovien on mahdollista osallistua yhteishankintana toteutettavaan työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen. Yrittäjäksi aikovien osalta koulutuskustannuksista osan maksaa toimeksiantaja tai yritysoikeudet luovuttava yritys. Myös henkilöstövuokrausyritysten palveluksessa olevien työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua yhteishankintakoulutukseen parannetaan. Henkilöstövuokrausyrityksen palveluksessa oleville työntekijöille tai tällaisen yrityksen palvelukseen tuleville voidaan hankkia työvoimapoliittista aikuiskoulutusta siten, että koulutuksen rahoittamiseen osallistuu työnantajan asemesta käyttäjäyritys. Laki tulee voimaan 1.9.2008. (TEM vanhempi hallitussihteeri Susanna Siitonen 010 60 48932)

Laki alkoholilain muuttamisesta (HE 38/2008 vp). Alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta terveydelle ja erityinen varoitus tuotteen aiheuttamasta sikiövauriovaarasta, kumotaan. Laki tulee voimaan 1.1.2009. (STM hallitussihteeri Ismo Tuominen 160 73787)

Huumausainelaki, laki rikoslain 23 ja 50 luvun muuttamisesta, laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta ja laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta (HE 22/2008 vp). Suomen kansallinen huumausainelainsäädäntö saatetaan yhteisölainsäädännön mukaiseksi. Huumausainevalvontaa tehostetaan, mutta kansallista huumausainepolitiikkaa ei muuteta. Huumausainelaissa on otettu huomioon perustuslain asettamat vaatimukset säädettäessä oikeuksista, eduista ja velvollisuuksista. Uuden huumausainelain johdosta muutetaan rikoslakia sekä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja työterveyshuoltolain viittaussäännöksiä. Lait tulevat voimaan 1.9.2008. (STM hallitussihteeri Ismo Tuominen 160 73787)

Tasavallan presidentti ratifioi työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen nro 187 ja vahvisti lain työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 174/2007 vp). Yleissopimuksen tarkoituksena on työturvallisuuden ja -terveyden edistäminen ja jatkuva parantaminen työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten kuolemantapausten ehkäisemiseksi. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltion on laadittava kansallinen toimintapolitiikka, järjestelmä sekä ohjelma yhteistyössä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (STM hallitussihteeri Hanna-Mari Pekuri 160 73103)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 30.5.2008 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen Tansanian suurlähettiläs Juhani Toivosen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen puolesta Suomen tasavallan hallituksen ja Itä-Afrikan yhteisön välinen sopimus Suomen tuesta Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusrahastolle (EAC Partnership Fund) sekä yhteistyöstä alueellisen työterveys ja -turvallisuushankkeen toteutuksessa sekä hyväksymään sopimus. (UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen 160 56260)

Puolustusministeri Jyri Häkämiehen tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Kari Rimpin valtuuttaminen allekirjoittamaan Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen ja Suomen Tasavallan hallituksen välinen sopimus vastavuoroisista puolustushankinnoista. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 160 88257)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 29.5.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta. Asetuksella vahvistetaan tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voidaan käyttää vahinkoa kärsineen oletettuna ansiotulona määrättäessä ansionmenetyskorvausta vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n nojalla. Asetuksen mukaista ansiotuloa voidaan käyttää ansionmenetyskorvauksen perustana, kun henkilövahingon johdosta pysyvästi ja täydellisesti työkykynsä menettänyt ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt 18 vuotta. Asetus tulee voimaan 1.6.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila 160 67719)

Valtioneuvoston asetus metsäasetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksella tarkistetaan vyöhykkeitä ja määräaikoja, joiden kuluessa eri vyöhykkeille tulee metsää luontaisesti uudistettaessa saada aikaan taloudellisesti kasvatuskelpoinen taimikko. Suojametsäalueella määräaikaa pidennetään nykyisin noudatetusta 14 vuodesta 15 vuoteen. Inarin, Kittilän, Muonion, Sallan, Savukosken ja Sodankylän kuntien alueella suojametsäaluetta lukuun ottamatta määräaikaa pidennetään 7 vuodesta 12 vuoteen. Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan alueet liitetään Etelä-Lapin uudistamisvyöhykkeeseen, jolloin määräaika näiden kuntien osalta pitenee 5 vuodesta 7 vuoteen. Asetus tulee voimaan 1.7.2008. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 160 52293)

Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään teknisluonteisia muutoksia ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annettuun valtioneuvoston asetukseen (660/2007). Asetusta muutetaan siten, että tukea ei makseta peltoalalle, jolla ei ole noudatettu viherlannoitusnurmen perustamiseen tai käyttöön liittyviä ehtoja taikka kasvipeitteisen kesannon perustoimenpiteen tuen ehtoja. Lisäksi laajennetaan seuraamuksen asteikkoa niissä tilanteissa, joissa havaitaan, että pientareet ja suojakaistat eivät ole tuen ehtojen mukaisia. Asetus tulee voimaan 4.6.2008. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta. Asetuksen 18 §:ää muutetaan siten, että ammattikorkeakoulututkinnon hankkiminen työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena on mahdollista myös aiemmat ammattikorkeakouluopintonsa keskeyttäneelle. Asetus tulee voimaan 1.9.2008. (TEM vanhempi hallitussihteeri Susanna Siitonen 010 60 48932)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 29.5.2008 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite). (VNK hallitussihteeri Marika Paavilainen 160 24027)

Päätös määrätä Sinikka Elisabet Halttunen, Aino Maija Kääriäinen, Anja Tuulikki Ojuva ja Marian Elisabeth Tuomi Helsingin hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi, Eeva-Riitta Katriina Ikonen, Liisa Tellervo Korppi ja Riku Kalle Evert Mänttäri Kouvolan hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi sekä Kalle Anssi Tiisala asiantuntijajäsenten varajäseneksi, Eila Riitta Laukkanen, Mari Kaarina Saavalainen, Heikki Raimo Antero Soininen, Kaisa Elina Tanskanen ja Raija Miina Helena Väänänen Kuopion hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi, Irma Kaarina Moilanen Oulun hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseneksi ja Hanna Elina Ebeling asiantuntijajäsenten varajäseneksi, Marita Annikki Raassina Rovaniemen hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseneksi, Matti Olavi Kaivosoja ja Seppo Matias Mattila Vaasan hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi sekä Carola Louise Snellman asiantuntijajäsenten varajäseneksi. (OM erityisasiantuntija Pekka Pärnänen 160 67610)

Päätös valtuuttaa opetusministeri Sari Sarkomaa allekirjoittamaan niin kutsutussa innovaatioyliopistohankkeessa perustettavan säätiön säädekirja ja säännöt. Säätiölle on tarkoitus yliopistouudistuksen yhteydessä antaa yliopistolaissa säädettävät yliopiston tehtävät. Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun toiminta on tarkoitus siirtää säätiön toiminnaksi. Uuden yliopiston nimeksi on valittu Aalto-korkeakoulu. (OPM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 160 77077)

Päätös siirtää Mikkelin ammattikorkeakoulun toimilupa Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymältä Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:lle 1.1.2009 lukien siinä muodossa ja laajuudessa kuin se on tällä hetkellä. (OPM hallitusneuvos Maiju Tuominen 160 76972)

Päätös asettaa maa- ja puutarhatalouden kansallista tuista annetun lain (1559/2001) 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräaika, joka päättyisi 12.6.2008. Asetettava määräaika on tarpeen, koska valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC) välisissä neuvotteluissa ei ole vielä päästy yhteiseen näkemykseen Euroopan komissiolle tehtävästä pohjoisen tuen tukijärjestelmän muutosesityksestä. Pohjoista tukea voidaan maksaa liittymissopimuksen 142 artiklan perusteella. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 160 52657)

Päätös hylätä Kemijärven kaupungin hakemus Stora Enso Oyj:n omistamien Kemijärven kunnan Isokylän kylässä sijaitsevien tilojen lunastamisesta. Kemijärven kaupunki on hakenut lunastuslain (603/1977) nojalla lunastus- ja ennakkohaltuunottolupaa kunnan alueella sijaitsevaan Stora Enso Oyj:n omistamaan sellutehdasalueeseen, joka koostuu viidestä eri tilasta. Hakemuksen perusteena ovat työllisyys-, aluekehitys- ja elinkeinopoliittiset syyt. Hakija ei ole esittänyt lunastuslain mukaista riittävää näyttöä siitä, että lunastustoimi johtaisi hakemuksen perusteena olevien tavoitteiden toteutumiseen. Kun Kemijärven kaupungin hakemus on hylätty, hakemuksessa esitetty pyyntö omaisuuden ennakkohaltuunotosta lunastuslain 57 § ja 58 § huomioon ottaen raukeaa. (TEM hallitussihteeri Teija Miller 010 60 62114)

Päätös Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta 2007-2013 toteuttavien rajat ylittävän yhteistyön toimenpideohjelmien vuoden 2008 valtion rahoitusosuuden jaosta välittävien toimielimien käytettäväksi. Päätöksellä jaetaan päätösehdotuksessa myöntämisvaltuutta valtion rahoitusosuutena 6 300 000 euroa seuraavasti: Pohjoisen INTERREG IV A -ohjelma (miljoonaa euroa): Lapin liitto 0,400, Lapin TE-keskus 0,400, Lapin lääninhallitus, sivistysosasto 0,940, Lapin lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto 0,060, Lapin ympäristökeskus 0,300 yhteensä 2,100; Botnia-Atlantica INTERREG IV A -ohjelma: Pohjanmaan liitto 2,200 yhteensä 2,200; Keskisen Itämeren ohjelma: Varsinais-Suomen liitto 0,921, Etelä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto 0,407, Etelä-Suomen lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto 0,050, Lounais-Suomen ympäristökeskus 0,622 yhteensä 2,000. Hallinnonaloittain myöntämisvaltuudet jakautuvat seuraavasti: opetusministeriö 1,347, työ- ja elinkeinoministeriö 3,921, sosiaali- ja terveysministeriö 0,110 ja ympäristöministeriö 0,922. (TEM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 010 60 64935)

Päätös myöntää työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Tanja Vuorelalle ero työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen työterveyshuollon erikoislääkäri Tiina Kaarne 29.5.2008 lukien lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2010 saakka. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 29.5.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 29/ 2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Euroopan unionin ja Australian välinen sopimus matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä). Neuvoston päätöksellä on tarkoitus hyväksyä valtuudet allekirjoittaa Euroopan unionin ja Australian välinen sopimus Euroopan unionin puolesta lentomatkustajia koskevien matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä. Sopimusta sovellettaisiin väliaikaisesti sen allekirjoittamisesta lukien siihen asti, kun se tulee voimaan. (OM neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila 160 67836)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 30/ 2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroa koskevasta yleisestä järjestelmästä (järjestelmädirektiivin uudistaminen). Direktiiviehdotuksen päätavoitteena on mahdollistaa ja varmistaa EMCS-järjestelmän käyttäminen. Nykyistä järjestelmädirektiiviä on muutettava EMCS-järjestelmän sähköisten menettelyjen käyttöönottamiseksi. Direktiiviehdotuksella luodaan oikeusperusta EMCS-järjestelmän käytölle. Direktiiviehdotuksella lisäksi yksinkertaistetaan valmisteveron alaisten tavaroiden liikkumista yhteisön sisällä sekä parannetaan näiden tavaroiden liikkumisen valvontaa. EMCS-järjestelmällä voidaan ehkäistä petoksia ja parantaa jäsenmaiden yhteistyötä. Ehdotuksella muutettaisiin myös säännöksiä, jotka koskevat yksityishenkilöiden tai elinkeinonharjoittajien muista jäsenmaista hankkimia ja jo kulutukseen luovutettuja valmisteveron alaisia tuotteita. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on selkeyttää säännöksiä ja toteuttaa laajemmin sisämarkkinaperiaatetta. Tämän vuoksi yksityishenkilön henkilökohtaiseen tarkoitukseensa toisesta jäsenvaltiosta hankkimat tuotteet verotettaisiin hankintajäsenvaltiossa kuljetustavasta riippumatta. Puheenjohtaja on tehnyt neuvoston työryhmässä matkustajatuomisia koskevan muutosehdotuksen, joka merkitsisi nykytilanteen säilyttämistä ennallaan. (VM hallitusneuvos Irmeli Virtaranta 160 33065)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 29.5.2008 seuraavat nimitysasiat:

Osastopäällikkö Kare Halonen EU-sihteeristön päällikön virkaan 1.7.2008-30.6.2013. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

Valiokuntaneuvos Jukka Salovaara EU-sihteeristön apulaispäällikön virkaan 1.7.2008-30.6.2013. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

Valtionsyyttäjä Ritva Anneli Sahavirta valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2008-31.7.2011. (OM osastopäällikkö Jarmo Littunen 160 67783)

Oikeustieteen kandidaatti Kaisa Laitinen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2008-31.8.2010. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 28.5.2008 seuraavia asioita:

Opetushallituksen tai sen määräämän oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa kiinteistöä Bulevardi 18 koskeva vuokrasopimus. Tilat tulevat Helsingin eurooppalaisen koulun käyttöön. Rakennuksen huoneistoala on noin 5 262 m2 ja vuosivuokra noin 1 483 900 euroa hintatasossa 5/2008 (alv 0 %). Vuokra-aika alkaa 1.1.2010 ja sopimuksen kesto on 15 vuotta. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 160 77253)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 23.5.2008

Suomen osallistuminen rypäleaseita koskeviin neuvotteluihin

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 23. toukokuuta Suomen osallistumista rypäleaseita koskeviin kansainvälisiin sopimusneuvotteluihin Dublinissa 19.-30.5.2008 sekä Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan.

Rypäleaseita koskeviin kansainvälisiin sopimusneuvotteluihin Dublinissa osallistuu 109 valtiota sekä 19 tarkkailijavaltiota. Kaikki EU-maat ovat edustettuina, niistä Latvia, Puola, Romania, Kreikka ja Kypros tarkkailijoina. Suuret rypäleaseiden tuottaja- ja käyttäjävaltiot, kuten Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina eivät ole mukana neuvotteluissa.

Suomi pitää tärkeänä puuttua rypäleaseiden aiheuttamiin humanitaarisiin ongelmiin kansainvälisellä tasolla.

Tulevan sopimuksen vaikeimmat kysymykset liittyvät rypäleaseiden määritelmiin ja siirtymäaikoihin sekä rypäleaseiden käyttöön kansainvälisissä operaatioissa. Suomi on prosessissa kannattanut vain sellaisten rypäleaseiden kieltämistä, joissa ei ole varmistusmekanismia ja vaatinut poikkeuksia teknisesti kehittyneemmille rypäleaseille. Enemmistö osallistuvista maista on valmis kattavampiin rajoituksiin.

Valiokunta keskusteli myös Suomen osallistumisesta kansainväliseen kriisinhallintaan. Osallistumisen painopisteinä säilyvät Naton Kosovo ja Afganistan sekä EU:n Tshad-operaatio.

Suomi ottaa kesällä 2008 Naton KFOR-operaation keskisen taisteluosaston (Multinational Task Force Centre) kehysvaltiovastuun vuoden ajaksi. Myös mahdollisuuksia tukea Kosovon omien turvallisuusjoukkojen (Kosovo Security Force) kehittämistä selvitetään.

Siviilikriisinhallinnassa suurin haaste on EU:n Kosovon oikeusvaltio-operaatio (EULEX Kosovo). Suomi lähettää operaatioon noin 60 asiantuntijaa, muun muassa poliiseja, tuomareita, syyttäjiä, vankeinhoidon asiantuntijoita ja rajavartijoita. Kosovon lisäksi Suomi on mukana yli 20 muussa eri kansainvälisten järjestöjen siviilikriisinhallintaoperaatiossa tai -toiminnassa.

Suomi vahvistaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kriisialueisiin. Kriisinhallinnan ohella tilanteeseen kohdealueilla vaikutetaan myös monin muin keinoin, mukaan lukien diplomaattiset toimet, kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu.

Lopuksi valiokunta otti tiedoksi Suomen ehdokkuuden ja kampanjoinnin YK:n turvallisuusneuvostoon kaudelle 2013-2014.

Lisätietoja: osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55032, erityisasiantuntija Pentti Olin, puolustusministeriö, p. (09) 160 88242, ylijohtaja Pauli Järvenpää, puolustusministeriö, p. (09) 160 88140, neuvotteleva virkamies Esa Vanonen, sisäasiainministeriö, p. (09) 160 42347

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kansanterveyslaitos julkistivat 29.5.2008 Suomen hiv/aids-tilannetta selvittävän raporttinsa. Raporttiin on ensimmäistä kertaa koottu kattavasti Suomen hiv/aids-tilanne sekä suunnitelmat ja toimet epidemian pysäyttämiseksi. Suomessa on onnistuttu menestyksekkäästi ehkäisemään hiv-tartuntoja. Kattavan äitiyshuollon ja erinomaisesti hoidetun veripalvelujärjestelmän ansiosta äiti-lapsi-tartuntoja ja verensiirtojen kautta saatuja tartuntoja ei Suomessa esiinny. Ruiskuhuumeiden käyttäjiä uhkaava epidemia saatiin pysäytettyä 90-luvun lopulla terveysneuvontapisteiden avulla. Sen sijaan seksiin liittyvien riskien hallinnassa Suomessa on parantamisen varaa. UNGASS hiv/aids country progress report Finland, January 2006 - December 2007 on osoitteessa http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/julkaisusarja_b/2008/2008b04.pdf. Lisätietoja antavat lääkintöneuvos Merja Saarinen p. (09) 160 74030, sosiaali- ja terveysministeriö ja Hiv-yksikön johtaja Mika Salminen p. (09) 474 48454, Kansanterveyslaitos, infektioepidemiologian ja -torjunnan osasto.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.