Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 21/2008

Liite: Ministereiden sijaisuudet 22.5.2008
Muutokset alleviivattu

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 23.5.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset: Esitys (HE 60/2008 vp) laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta. Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöiden virkanimikkeet muutetaan vastaamaan paremmin näiden tehtävien vaativuutta. Hallintosihteerien virat muutetaan oikeussihteerin viroiksi ja vanhemman hallintosihteerin virat muutetaan esittelijäneuvoksen viroiksi. Muutoksilla ei ole taloudellisia vaikutuksia eikä vaikutuksia korkeimman hallinto-oikeuden esittelijänviroissa tällä hetkellä olevien henkilöiden palvelussuhdeturvaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2008. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 160 67532)

Esitys (HE 61/2008 vp) laiksi Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta. Lailla pannaan täytäntöön Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi tehdyn Euroopan unionin neuvoston päätöksen määräykset, jotka edellyttävät sääntelyä kansallisessa lainsäädännössä ja joista ei vielä ole säädetty. Laissa on säännökset Eurojustin kansallisesta jäsenestä, Suomen edustajasta Eurojustin yhteisessä valvontaelimessä sekä kansallisista yhteyshenkilöistä. Lisäksi laissa on säännökset henkilötietojen luovuttamisesta ja tarkastamisesta. (OM hallitussihteeri Juho Martikainen 160 67754)

Esitys (HE 62/2008 vp) laiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Tavoitteena on uudistaa Maanpuolustuskorkeakoulua koskevat säännökset siten, että säädöstaso vastaa kaikilta osin perustuslaissa asetettuja vaatimuksia. Maanpuolustuskorkeakoulun asemaa, hallintoa, opetusta ja tutkintoja koskevia säännöksiä myös täydennetään ja uudistetaan. Opiskelijoiden oikeusturvan parantamiseksi opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään lain tasolla nykyistä kattavammin, tarkemmin ja täsmällisemmin. Laki avaa siviileille mahdollisuuden hakeutua sotatieteellisiin opintoihin. Mahdollisuus sotatieteiden maisterin ja myöhemmin sotatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamiseen avataan myös opiskelijoille ilman, että suoritettu tutkinto johtaa puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen virkaan. Lisäksi muutetaan opintotukilakia siten, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lisäksi myös Maanpuolustuskorkeakoulu määritellään korkeakouluksi. Opintotukea voi saada muun kuin upseerin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittamiseen Maanpuolustuskorkeakoulussa. Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annettua lakia muutetaan siten, että sitä sovelletaan myös puolustushallinnon sotilasvirkoihin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. Opiskelija voidaan ottaa suorittamaan sellaista sotatieteiden kandidaatin tutkintoa, joka ei johda upseerin virkaan, ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta. (PLM hallitusneuvos Seppo Kipinoinen 160 88109)

Esitys (HE 63/2008 vp) vuoden 2008 toiseksi lisätalousarvioksi. Varsinaisten tuloarvioiden lisäykseksi ehdotetaan 439 miljoonaa euroa. Määrärahoihin ehdotetaan 366 miljoonaa euron lisäystä. Kehykseen jäävä jakamaton varaus on 115 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 toinen lisätalousarvioesitys on 634 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi valtionvelan lyhentämiseen. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

Esitys (HE 64/2008 vp) laiksi Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta. Suomen Pankin johtokunnan jäsenten nimitysmenettelyä muutetaan siten, että muut johtokunnan jäsenet kuin puheenjohtajan nimittää pankkivaltuusto. Johtokunnan jäsenten kelpoisuusvaatimuksia täsmennetään. (VM hallitusneuvos Pekka Laajanen 160 33040)

Esitys (HE 65/2008 vp) laeiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta. Kunnallista eläkelakia muutetaan siten, että kunnallinen eläkelaitos voi tuottaa eläkehallintopalveluja myös kunnallisen eläketurvan ulkopuolisille asiakasryhmille siltä osin kuin palvelussa ei ole kyse julkisen vallan käytöstä. Lainmuutokselle on syntynyt tarve, kun Kirkon keskusrahasto on ilmaissut kiinnostuksensa siihen, että kunnallinen eläkelaitos hoitaisi myös evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden eläkehakemusten käsittelyn ja eläkkeiden maksatuksen. Lisäksi säädetään laki eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta ja siirretään kunnalliseen eläkelakiin säännökset kunnaneläinlääkärin eläkkeen perusteena olevista työansioista. Kunnallisen eläkelain vanhuuseläkettä koskevia säännöksiä muutetaan niin, että kunnallinen luottamustoimi, perhe- tai omaishoitosopimus tai muu toimeksiantosopimus ei estä vanhuuseläkkeen saamista kunnallisista palvelussuhteista. Lisäksi palkansaajan eläkemaksua koskevaan päätökseen haetaan muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta. Kunnalliseen eläkelakiin tehdään myös muita teknisluonteisia tarkistuksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (VM hallitusneuvos Heli Backman 160 32204)

Esitys (HE 66/2008 vp) laiksi Finanssivalvonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Voimassa olevat lait Rahoitustarkastuksesta ja Vakuutusvalvontavirastosta korvataan uudella lailla Finanssivalvonnasta. Lailla perustetaan uusi valvontaviranomainen, jolle siirtyvät Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston nykyiset tehtävät ja toimivaltuudet eräin vähäisin poikkeuksin. Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä kuten nykyinen Rahoitustarkastus. Muihin rahoitus- ja vakuutusmarkkinoita koskeviin lakeihin tehdään tarvittavat lainsäädäntötekniset muutokset. Valvonnan kustannukset katetaan pääosin valvonnan kohteilta perittävillä valvonta- ja toimenpidemaksuilla. Nykyisestä poiketen noin 5 prosenttia valvonnan kustannuksista katetaan kuitenkin valtion varoista. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 160 33064)

Esitys (HE 67/2008 vp) laiksi yhdenvertaisuuslain 7 §:n muuttamisesta. Lain säännöstä menettelystä, jota ei ole pidettävä syrjintänä, muutetaan. Muutoksen taustalla on komission perusteltu lausunto, jossa komissio on katsonut, että Suomi ei täytä työsyrjintädirektiivin vaatimuksia. (TEM lainsäädäntöjohtaja Tarja Kröger 010 60 48937)

Esitys (HE 68/2008 vp) laeiksi työsopimuslain 1, 2 ja 13 luvun, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 ja 6 §:n sekä työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta. Työsopimuslakiin, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettuun lakiin sekä työturvallisuuslakiin lisätään vuokratyötä koskevaa erityissääntelyä. Työsopimuslakiin lisätään yleissäännös vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välisestä tietojenantovelvollisuudesta. Lisäksi vuokratyöntekijän siirtyessä käyttäjäyrityksen palvelukseen mahdollisesta koeajasta vähennetään jatkossa aika, jonka työntekijä on ollut vuokrattuna käyttäjäyrityksessä. Vuokratyöntekijälle tulee oikeus saada kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista myös alle kuukauden jatkuvissa vuokratyösuhteissa, jos työntekijä sitä vuokrayritykseltä erikseen pyytää. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettuun lakiin lisätään säännös käyttäjäyrityksen luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun sekä työsuojeluvaltuutetun tiedonsaantioikeudesta tilanteissa, joissa syntyy erimielisyyttä tai epäselvyyttä vuokratyöntekijän palkasta tai työsuhteeseen liittyvien lakien tai sopimusten soveltamisesta. (TEM ylitarkastaja Jan Hjelt 010 60 48940)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 23.5.2008 seuraavat lait:

Laki kuntajakolain muuttamisesta (HE 28/2008 vp). Uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista koskevia kuntajakolain säännöksiä muutetaan. Mainittuja säännöksiä voidaan soveltaa kokonaan uuden kunnan perustamista merkitsevien kuntajaon muutosten ohella asianomaisten kuntien niin päättäessä myös sellaisissa kuntajaon muutoksissa, joissa kunnan alue laajenee yhden tai useamman kunnan yhdistyessä siihen. Siten lääninhallitus voi asettaa myös laajentuvalle kunnalle järjestelytoimikunnan. Laajentuvan kunnan kunnanvaltuusto voi aloittaa toimikautensa kunnallisvaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen eikä vasta kuntajaon muutoksen voimaan tullessa seuraavan vuoden alussa. Laki tulee voimaan 1.6.2008. Säännöksiä sovelletaan ensimmäistä kertaa vuoden 2009 alusta voimaan tulevissa kuntajaon muutoksissa. (VM lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää 160 32248)

Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta (HE 158/2007 vp). Teletoimintailmoitusvelvolliset palveluyritykset velvoitetaan säilyttämään viestintää koskevia tietoja 12 kuukauden ajan. Säilytysvelvollisuus koskee muun muassa tietoa siitä, kuka on soittanut puhelun tai lähettänyt sähköpostiviestin ja koska tämä on tapahtunut. Säilytysvelvollisuus ei koske viestien sisältöä ja tiedot säilytetään viranomaisten ja erityisesti rikostutkinnan tarpeita varten. Laki tulee voimaan 1.6.2008. (LVM neuvotteleva virkamies Sanna Helopuro 160 28464)

Laki ydinenergialain muuttamisesta (HE 117/2007 vp). Ydinenergialain valtuutussäännökset muutetaan perustuslain mukaisiksi. Lisäksi eräät lakia alemmalla tasolla säädetyt ydinturvallisuutta koskevat säännökset, joista perustuslain mukaan on säädettävä lailla, nostetaan lakiin. Lakiin lisätään myös voimakeinojen käyttöä koskevat säännökset ydinenergian käytön turvaamiseksi lainvastaiselta toiminnalta. Ydinaineiden ja muiden ydinalan kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta poistetaan ydinenergialain soveltamisalasta, jolloin siihen automaattisesti sovelletaan kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annettua lakia. Vientivalvonta- ja lupaviranomainen on ulkoasiainministeriö. Ydinenergian käyttöä koskevien lupien ratkaisuvaltaa siirretään Säteilyturvakeskukselle. Lisäksi säädetään, että ydinjätehuollon suunnitelmien päivittämis- ja tarkastusmenettely toimeenpannaan jatkossa kolmen vuoden välein nykyisen vuosittaisen menettelyn sijaan. Samalla ydinjätehuollon kustannuksiin varautumista koskeva ministeriön päätöksenteko kuulemismenettelyineen toimeenpannaan jatkossa kolmen vuoden välein nykyisen vuosittaisen menettelyn sijaan. Laki tulee voimaan 1.6.2008. Lain 43 §:n 2 momentti tulee voimaan 1.2.2010. (TEM hallitusneuvos Yrjö Sahrakorpi 010 60 64702)

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja laki kaupparekisterilain 13 a §:n muuttamisesta (HE 20/2008 vp). Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain ja kaupparekisterilain elinkeinonharjoittajan Suomessa olevaa edustajaa koskevia säännöksiä muutetaan siten, että ne vastaavat Euroopan yhteisön oikeuden vaatimuksia. Elinkeinonharjoittajan velvollisuus asettaa edustaja, jolla on kotipaikka Suomessa, ei koske Euroopan talousalueella asuvaa luonnollista henkilöä, eikä suomalaista yhteisöä ja säätiötä, jolla on Euroopan talousalueella asuva toiminimenkirjoittaja tai muu edustaja. Jos elinkeinonharjoittaja on ulkomainen yhteisö tai säätiö, joka on perustettu Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, edustajan asuinpaikan on oltava Euroopan talousalueella. Lait tulevat voimaan 1.6.2008. (TEM vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti 010 60 63537)

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, laki maa-aineslain muuttamisesta ja laki pelastuslain 9 §:n muuttamisesta (HE 34/2008 vp). Ympäristönsuojelulakiin lisätään säännökset kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman tekemisestä ja kaivannaisjätteen jätealueesta aiheutuvan suuronnettomuuden vaaran torjumista koskevista velvoitteista. Lakiin lisätään myös säännös ympäristöluvissa annettaviksi tarkoitetuista kaivannaisjätettä, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa ja kaivannaisjätteen jätealuetta koskevista määräyksistä. Lisäksi täsmennetään ilmoituksen käsittelyä koskevaa säännöstä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman osalta ja jätehuoltotoimintojen vakuutta koskevaa säännöstä kaivannaisjätteen jätealueen osalta. Myös maa-aineslakiin lisätään säännös kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta. Pelastuslakia täsmennetään siten, että pelastussuunnitelma on tehtävä myös suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavasta kaivannaisjätteen jätealueesta. Muutoksilla tehdään mahdolliseksi kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2006/21/EY) täytäntöönpano. Tarkemmat säännökset kaivannaisjätteistä ja niihin liittyvistä seikoista annetaan valtioneuvoston asetuksella. Lait tulevat voimaan 1.6.2008. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 020 490 7327)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 23.5.2008 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti antoi eduskunnalle valtion tilinpäätöskertomuksen vuodelta 2007. (VM valtiosihteeri Raimo Sailas 160 33000)

Akateemikon arvonimen myöntäminen elokuvaohjaaja Aki Kaurismäelle. (OPM ylijohtaja Riitta Kaivosoja 160 77053)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 23.5.2008 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Petri Salon valtuuttaminen toimimaan ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävässä myös Azerbaidzhanissa. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Antti Mikko Salomo Vaittinen Vaasan hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan ja ma. hovioikeudenneuvos, asessori Kari Nils Jukka Mäkelä toiseksi täytettävään virkaan 1.6.2008 lukien, ma. vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeussihteeri Anu Kristiina Hemminki vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.6.2008 lukien, hallinto-oikeustuomari Matti Juhani Anttila Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.7.2008 lukien, ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Eija Anneli Mäkelä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.6.2008 lukien ja hallinto-oikeustuomari Irmeli Tuulia Rautaharkko toiseksi täytettävään virkaan 1.7.2008 lukien, ma. käräjätuomari, asessori Helena Hannele Metso Kouvolan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2008 lukien ja ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Outi Kristiina Kerttula Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.6.2008 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Esittelijäneuvos Mirja-Leena Nurmi Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2008 lukien, erityisasiantuntija Mauri Olavi Suo Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2008 lukien, käräjätuomari Silja Aura Leena Simula Lahden käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2008 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Jaana Annika Helander Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, vanhempi oikeussihteeri Marjatta Tea Johanna Berg toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.6.2008 lukien ja viskaali Paula Anne Orvokki Korhonen Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2008 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 22.5.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta. Asetuksella perustetaan etnisten suhteiden neuvottelukunta, jonka tarkoituksena on viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja eduskunnassa edustettuna olevien puolueiden sekä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen välisen vuorovaikutuksen kehittäminen valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Asetus tulee voimaan 1.6.2008. (SM neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola 160 43409)

Valtioneuvoston asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella tehdään tarpeelliset muutokset valtion yksikköjen ja toimintojen sijoituspaikkaa koskevien asioiden käsittelyssä noudatettavan menettelyn selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi. Ilmoitukset hankkeiden vireille tulosta on tehtävä alueellistamisen koordinaatioryhmälle sähköisellä lomakkeella. Kaikista ilmoitetuista hankkeista on tapauksesta riippuen tehtävä joko sijoittamisselvitys taikka toimitettava koordinaatioryhmälle lakkauttamis- tai supistamissuunnitelma, ellei koordinaatioryhmä ole erityisestä syystä hyväksynyt poikkeamista tästä. Sijoittamisselvityksessä on tehtävä vertailu yksikön tai toiminnon sijoittamisesta useammalle eri paikkakunnalle siten, että vertailussa on mukana vähintään kaksi pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevaa paikkakuntaa. Maakunnan liitoilta pyydetään määräajoin valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevat esitykset, jotka olisi otettava huomioon, kun ministeriö valitsee vertailuun mukaan otettavia paikkakuntia. Vertailussa mukana olleita kuntia on kuultava ennen kuin ministeriö pyytää koordinaatioryhmän lausunnon sijoituspaikkaehdotuksestaan. Asetus tulee voimaan 1.6.2008. (VM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 160 32239)

Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista. Asetus vastaa sisällöltään maa- ja metsätalousministeriön asetusta tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista (204/2006). Ministeriön asetus on annettu vanhan maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) nojalla. Uusi asetus annetaan, koska ministeriön asetusta ei voi soveltaa uuden rakennetuista annetun lain (1476/2007) nojalla myönnettävään salaojituksen tukemiseen. Tässä vaiheessa ei ole nähty tarpeelliseksi tehdä sisältöön muutoksia. Asetus tulee voimaan 28.5.2008. (MMM hallitussihteeri Antti Linna 160 52242)

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2008. Asetuksella säädetään salaojituksen ja maanhankinnan tukemisesta avioeroa sekä perintöä koskevissa tapauksissa. Korkotukea voidaan myöntää salaojitukseen enintään 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista ja maahankintaan enintään viisi prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Asetus tulee voimaan 28.5.2008. (MMM hallitussihteeri Antti Linna 160 52242)

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään kolme uutta maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusta (ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen, lietelannan sijoittaminen peltoon ja turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely) ja täsmennetään tukikelpoisuuden vaihtamismahdollisuutta eri tukialueiden välillä sekä muutetaan asetusta tiettyjen teknisluonteisten asioiden osalta. Asetus tulee voimaan 28.5.2008. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään peltolohkojen mittauksessa käytetyn mittapoikkeaman muutoksista, joita EY:n lainsäädännön muutokset edellyttävät. Lisäksi asetusta muutetaan eräiden teknisluonteisten seikkojen osalta. Asetus tulee voimaan 28.5.2008. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että tilatukea koskeva 10 kuukauden hallinta-aika muutetaan yhdeksi päiväksi. Asetuksen luomukesantoa koskeva 6 §:n 1 momentti kumotaan. Lisäksi asetuksessa säädetään energiakasvien keräilijöille ja ensimmäisille jalostajille tukiehtojen rikkomisesta aiheutuvien seuraamuksien määräytymisestä. Asetus tulee voimaan 28.5.2008. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään tilaneuvontajärjestelmän neuvojien ja neuvontajärjestöjen hyväksymisen osalta toimivaltaiseksi viranomaiseksi Maaseutuvirasto. Asetus tulee voimaan 28.5.2008. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen liitteenä olevan taajuuksien käyttösuunnitelman kohtaa 2 (Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta) muutetaan. Liitteeseen tehdään tarkistuksia ja lisäyksiä Yleisradio Oy:n käyttöön ja toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan osoitettuihin taajuuksiin. Asetus tulee voimaan 2.6.2008. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 22.5.2008 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite). (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös asettaa valtuuskunta Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen 4.-5.6.2008 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtajat ovat ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen toimivaltaansa kuuluvissa asioissa ja hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi toimivaltaansa kuuluvissa asioissa, varapuheenjohtaja suurlähettiläs Pertti Majanen ja jäsenet alivaltiosihteeri Pekka Huhtaniemi, finanssineuvos Kari Varis, erityisavustaja Anna-Mari Vimpari, virkamiessihteeri Päivi Nevala ja ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä. (UM lähetystöneuvos Jukka Nysten 160 55071)

Päätös määrätä diplomi-insinööri Markku Jalonen ja professori, tekniikan tohtori Erkki Olavi Lakervi sivutoimisiksi asiantuntijajäseniksi markkinaoikeuteen 1.6.2008 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 31.3.2010. Jalosen käsittelee asiantuntijajäsenenä markkinaoikeuslain (1527/2001) 1 §:n 1 momentin 1-4 kohdissa tarkoitettuja asioita ja Lakervi asiantuntijajäsenenä saman lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja asioita. (OM erityisasiantuntija Pekka Pärnänen 160 67610)

Päätös myöntää Patria Land & Armament Oy:lle maastavientilupa Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin. Maastavientiluvan perusteella Patria Land & Armament Oy saa viedä maasta 31.12.2009 mennessä Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin Patria AMV panssaroituja pyöräajoneuvoja 5 kpl lisäsuojauksineen ja varaosineen. Tuotteiden loppukäyttäjä on Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien puolustusvoimat. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 160 88126)

Päätös Pöytyän kunnan ja Yläneen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Pöytyän kunnan perustamisesta. Länsi-Suomen lääninhallituksen 11.4.2008 antaman lausunnon mukaan kunnat kuuluvat valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin hallintoalueisiin. Päätös tulee voimaan 1.1.2009 lukien. (VM ylitarkastaja Anu Hernesmaa 160 32206)

Päätös Jurvan kunnan liittämisestä Kurikan kaupunkiin. Länsi-Suomen lääninhallituksen 5.5.2008 antaman lausunnon mukaan Kurikan kaupunki ja Jurvan kunta kuuluvat valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin hallintoalueisiin seutukuntaa ja sairaanhoitopiiriä lukuun ottamatta. Päätös tulee voimaan 1.1.2009 lukien. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 160 32217)

Päätös hyväksyä Touko Voutilaisen koulusäätiön ja Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry:n perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitetut opetuksen järjestämislupaa koskevat hakemukset. (OPM hallitusneuvos Marja Lahtinen 160 77261)

Päätös Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) varojen ja valtion rahoitusosuuden jakamisesta. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2008 talousarviosta alueellisia käyttöoikeuksia 4 978 000 euroa Euroopan kalatalousrahaston rahoitusosuutena ja valtion rahoitusosuutena 6 723 000 euroa käytettäväksi Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. (MMM neuvotteleva virkamies Risto Lampinen 160 52904)

Päätös asettaa kuluttaja-asiain neuvottelukunta kolmivuotiskaudeksi 1.6.2008 alkaen. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: työministeri Tarja Cronberg; varapuheenjohtaja: oikeusministeri Tuija Brax; jäsenet: hallitusneuvos Kristian Tammivuori (neuvotteleva virkamies Petri Lehto) työ- ja elinkeinoministeriö, lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma (lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen) oikeusministeriö, johtaja Antero Kiviniemi (neuvotteleva virkamies Merja Söderholm) sosiaali- ja terveysministeriö, ylijohtaja Marita Wilska (johtaja Anja Peltonen) Kuluttajavirasto, puheenjohtaja Pauli Ståhlberg (varapuheenjohtaja Tarja Raiskinen) kuluttajariitalautakunta, johtaja Eila Kilpiö (tutkimuspäällikkö Petteri Repo) Kuluttajatutkimuskeskus, elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi (neuvotteleva virkamies Anne Haikonen) maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja Emma Kuusi opetusministeriö (opetusneuvos Kristina Kaihari-Salminen Opetushallitus), toiminnanjohtaja Liisa Niilola (kehityspäällikkö Katja Pethman) Maa- ja kotitalousnaisten keskus, kehittämispäällikkö Teija Jerkku (kehittämispäällikkö Arja Hopsu-Neuvonen) Marttaliitto ry, varapuheenjohtaja Nina Konu (sihteeri Raija Marttala) Kunnalliset kuluttajaneuvojat ry, pääsihteeri Sinikka Turunen (puheenjohtaja Krista Kiuru) Suomen Kuluttajaliitto, toiminnanjohtaja Kaisa Pannimaa-Pätsi (järjestöpedagogi Ona Renvall) Kuluttajat-Konsumenterna ry, johtaja Juha Ruippo (viestintäjohtaja Hilkka Hyrkkö) Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto, lainopillinen asiamies Janne Makkula Suomen Yrittäjät (toimitusjohtaja Tiina Oksala Suomen Yrittäjät/Erikoiskaupan Liitto), toimitusjohtaja Osmo Laine Suomen Kaupan Liitto ry/Päivittäistavarakauppa ry (päälakimies Martti Virtanen Suomen Kaupan Liitto ry), johtaja Leena Linnainmaa (lakimies Raisa Harju) Keskuskauppakamari, asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen (asiantuntija Niina Harjunheimo) Elinkeinoelämän keskusliitto, yhteiskuntasuhteiden sihteeri Katja Veirto SAK/PAM (elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka SAK), ekonomisti Antti Aarnio (työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki) STTK, elinkeinopoliittinen asiamies Mats Nyman (lakimies Jaana Meklin) Akava, yhteiskuntatieteiden maisteri Annukka Berg (tutkija Satu Lähteenoja) Suomen Luonnonsuojeluliitto, vt. toiminnanjohtaja Lotta Nummelin (toimittaja Kati Källman) Natur och Miljö, erityisopettaja Pekka Kantola (filosofian maisteri Marjo Hämäläinen) Vihreä Liitto, kansanedustaja Lenita Toivakka (lakimies Tuula Sario) Kansallinen Kokoomus, tutkimusjohtaja Ruurik Holm (erikoissuunnittelija Kati Tyystjärvi) Vasemmistoliitto, lakimies Seija Turtiainen (yhteiskuntatieteiden maisteri Tuomo Paalanen) Suomen Keskusta, diplomi-insinööri Magnus Buchert (agrologi Sinikka Holmström) Ruotsalainen Kansanpuolue, kansanedustaja Päivi Lipponen (ohjelmasuunnittelija Janne Ronkainen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ja Business intelligence asiantuntija Petri Muinonen (kotitalouden lehtori Riitta Cederberg) Suomen Kristillisdemokraatit. (TEM ylitarkastaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen 010 60 63518)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 22.5.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 25/2008) eduskunnalle Eurojustin ja Sveitsin välisestä yhteistyösopimuksesta. Sopimuksen tarkoituksena on edistää yhteistyötä Sveitsin viranomaisten ja Eurojustin välillä vakavan kansainvälisen rikollisuuden vastaisessa taistelussa. (OM osastopäällikkö Jarmo Littunen 160 67783)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (alusjäterikosdirektiivin muuttaminen). Direktiivin tarkoituksena on täydentää alusjäterikosdirektiiviä 2005/35/EY kumotun alusjäterikospuitepäätöksen 2005/667/YOS säännöksillä rikosoikeudellisista velvoitteista. Voimassa olevat päästökiellot sekä niiden rikkomista koskevat rangaistussäännökset kattavat jo nykyään pääosin direktiiviehdotuksen vaatimukset. Ehdotuksen säännökset rikosoikeudellisesta lainkäyttövallasta ovat sen sijaan nykyisessä muodossaan epäselviä. Niitä on vielä tutkittava lähemmin sekä kansainvälisten sopimusten että yhteisön toimivallan kannalta. (OM apulaisosastopäällikkö Asko Välimaa 160 67700)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 27/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (selvitysdirektiivin ja rahoitusvakuusdirektiivin muuttaminen). Direktiiviehdotuksella muutettaisiin direktiivejä, jotka koskevat selvityksen lopullisuutta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä sekä rahoitusvakuuksia. Muutoksilla direktiivit on tarkoitus saattaa vastaamaan eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden kehittymisestä johtuvia muutoksia. Selvitysdirektiivin ehdotetut muutokset koskevat muun muassa selvitysjärjestelmien keskinäisiä yhteyksiä sekä yöllä tapahtuvaa selvitystoimintaa. Rahoitusvakuusdirektiivin ehdotetut muutokset koskevat muun muassa luottosaatavien lisäämistä direktiivin soveltamisalaan kuuluviin vakuustyyppeihin. Lisäksi direktiiveihin tehtäisiin muun yhteisölainsäädännön kehityksestä johtuvia teknisiä muutoksia ja selvennyksiä. (OM lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen 160 67702)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 28/2008) eduskunnalle ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetukseksi (rahoitus- ja vakuutuspalvelujen arvonlisäverokohtelu). Ehdotusten tavoitteena on yhdenmukaistaa vakuutus- ja rahoituspalvelujen verovapauden soveltamista, lisätä oikeusvarmuutta sekä vähentää yritysten ja verohallintojen hallinnollista taakkaa, joka liittyy verovapaussäännösten soveltamiseen. Lisäksi direktiiviehdotuksen tavoitteena on vähentää vakuutus- ja rahoituspalvelujen tarjoajien kustannuksiin sisältyvän piilevän arvonlisäveron vaikutuksia. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 160 33171)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 22.5.2008 seuraavat nimitysasiat:

Neuvottelevan virkamies Olavi Kaukonen oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston apulaisosastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2008-31.12.2009, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Jussi Pajuojan virkavapauden ajaksi. (OM osastopäällikkö Jarmo Littunen 160 67783)

Valtioneuvosto myönsi Aira Kalelalle palkatonta virkavapautta ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.7.2008-31.12.2009. (YM hallitusneuvos Aino Jalonen 020 490 7950)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.5.2008 seuraavia asioita:

Osakkeiden merkitseminen Millog Oy:ssä. Puolustusministeriö Suomen valtion edustajana merkitsee Millog Oy:stä yhden K- osakkeen nimellisarvoltaan yksi euro ja solmii Millog Oy:n osakkaiden välisen osakassopimuksen. Puolustusministeriö on 5.3.2008 päättänyt, että maavoimien kunnossapitovastuulla olevan materiaalin kunnossapidon kehittämisvaihtoehdoksi valitaan strateginen kumppanuus. Tavoitteena on siirtyä kumppanuuteen Millog Oy:n kanssa 1.1.2009 lukien. Strategisen kumppanuuden kautta Millog Oy tulee tuottamaan maavoimien huoltovastuulla olevan materiaalin, pois lukien räjähtävä, vaatetus- ja lääkintämateriaali sekä meri- ja ilmavoimien erikoismateriaali, varikko- ja osaamiskeskustasoisen kunnossapidon. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 160 88257)

Opetusministeriön asetus Helsingin eurooppalaisen koulun oppilailta perittävistä maksuista. Asetus perustuu Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 15 §:ssä säädettyyn valtuutukseen. Asetuksessa on soveltuvin osin noudatettu valtion maksuperustelain periaatteita. Maksujen perusteet ovat melko väljät. Koulun toimintaa ollaan vasta käynnistämässä, joten asetusta valmisteltaessa ei ole ollut käytettävissä kattavia maksullisten suoritteiden hankinta- tai tuotantokustannuksia. Koulun tehtävänä on laskea maksujen perusteena olevat kustannukset ja valtion maksuperustelain 6 §:n 5 momentin nojalla huolehtia siitä, ettei suoritteen tuottamisesta aiheudu enempää kustannuksia kuin, mitä suoritteen tarkoituksenmukainen laatutaso edellyttää. Asetus tulee voimaan 1.9.2008. (OPM hallitusneuvos Marja Lahtinen 160 77261)

Joensuun yliopiston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus yliopiston Biotieteiden tiedekunnan Natura-rakennuksen B-osan peruskorjattavista yhteensä 5 793 htm2:n tiloista. Sopimuksen kesto on 15 vuotta ja vuosivuokra on noin 0,686 miljoonaa euroa (alv 0 %). Peruskorjauksen on tarkoitus valmistua vuoden 2009 aikana. (OPM yliarkkitehti Liisa Munsterhjelm 160 77222)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 20.5.2008

Hallitus sopi lisäbudjetista: Puun saannin turvaaminen ja Innovaatioyliopisto painopisteinä

Hallitus sopi vuoden 2008 toisen lisätalousarvioesityksen sisällöstä 20.5.2008. Suurimmat määrärahojen lisäykset hallitus suuntaa puun saannin edistämiseen ja innovaatioyliopiston perustamiseen.

Puun saannin tukemiseksi esitetään maaliskuun kehyspäätöksen yhteydessä sovitulla tavalla 41 miljoonan euron lisäystä perustienpitoon ja 9 miljoonan euron lisäystä perusradanpitoon, Porokylä-Vuokatti -radan päällysrakenteiden uusimiseen.

Hallitus esittää Innovaatioyliopiston säätiön pääomaan 200 miljoonan euron määrärahaa edellyttäen, että muiden rahoittajatahojen panos säätiön pääomaan vuonna 2008 on 80 miljoonaa euroa. Valtion rahoitusosuus vuosina 2008-2010 on yhteensä 500 miljoonaa euroa edellyttäen, että muilta lahjoittajilta saadaan vähintään 200 miljoonaa euroa.

Valtion kiinteistöomaisuutta järjestellään erottamalla yliopistojen käytössä ja Senaatti-kiinteistöt -liikelaitoksen omistajahallinnassa olevat valtion kiinteistöt omiksi taloudellisiksi kokonaisuuksiksi Senaatti-kiinteistöjen omistamiin yhtiöihin. Muutos mahdollistaa kiinteistövarallisuuden käyttämisen myöhemmin päätettävällä tavalla yliopistojen pääomittamiseen.

Lisätalousarvioesitys ylijäämäinen - ylijäämä valtionvelan vähentämiseen

Vuoden 2008 toinen lisätalousarvioesitys on 634 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämä esitetään käytettäväksi valtionvelan lyhentämiseen.

Valtionvelkaa lyhennetään tänä vuonna yhteensä noin 2,5 mrd. eurolla. Valtionvelan määräksi vuoden lopussa arvioidaan vajaat 54 mrd. euroa, mikä on runsaat 28 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Muita määrärahan lisäyksiä

Puolustusmateriaalihankintoja lisättäisiin 43 miljoonalla eurolla mm. ilmatorjuntapuolustuksen hankintojen aientamiseksi ja ilmakuljetusten kehittämiseksi.

Työttömien poliisien työllistämiseen esitetään 3 miljoonan euron lisämäärärahaa 140 poliisin työllistämiseen puoleksi vuodeksi.

Hallitus esittää, että otettaisiin käyttöön uusi laivanrakennuksen innovaatiotuki, johon suunnataan 18 miljoonan euron määräraha. Tuen käyttö edellyttää EU:n komission hyväksyntää.

Työvoiman saatavuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamiseksi Helsingin seudulla asuntotarjontaa lisätään ottamalla käyttöön vuoden 2008 aikana vuoden 2011 loppuun saakka voimassa oleva korkotuettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen käynnistysavustus.

Lisätalousarvioesitykseen sisältyy lääkärihelikopteritoiminnan valtakunnallisen yksikön perustaminen. Se vastaisi ensihoitojärjestelmien tarvitsemasta helikopterikuljetuspalvelun hankinnasta ja valvonnasta.

Museoviraston toimintaedellytysten turvaamiseen esitetään 0,5 miljoonan euron lisäystä ja Olavinlinnan ennakoitua suurempiin peruskorjaustarpeisiin 0,85 miljoonan euron lisäystä.

Suomen toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeisinä vuosina toteuttamia internointeja koskevaan tutkimushankkeeseen osoitetaan 400 000 euroa.

Hallitus esittää ympäristötuen kansallisen lisätuen rahoittamiseen 14,6 miljoonan euron lisäystä siirtona kansallisesta tuesta. Maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen esitetään 5,9 miljoonan euron lisäystä energiaverojen palautuksen maataloudelle jäätyä ennakoitua pienemmäksi vuonna 2005.

Lisätalousarviossa varaudutaan TE-keskusten toimintamenojen lisäämiseen 1,75 miljoonalla eurolla maatalouden kasvaneiden valvontatehtävien hoitamiseen, jotta tuet voidaan maksaa ajallaan.

Nykyisen Koskenkorvan padon aiheuttamien haittojen estämiseksi ehdotetaan myönnettäväksi 1,6 miljoonaa euroa padon uusimiseen ja Kyrönjoen kunnostamiseen Koskenkorvan ja Kurikan välillä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 miljoonaa euroa.

Hallitus valmistautuu päättämään Kevitsan kaivoshankkeen tieyhteyksien vaatimista valtuuksista, kun kaivoshankkeelle on myönnetty tarvittavat luvat.

Öljyntorjuntavalmiuden ylläpitämiseksi Varustamoliikelaitokselle suoritettavaan väylä- ja öljyntorjunta-alusten valmiusmaksuun esitetään kertaluonteista 1,2 miljoonan euron korotusta. Ympäristövahinkojen ilmavalvontalaitteiden uusimiseen esitetään 2 miljoonan euron määrärahaa tarkoitukseen jo aiemmin myönnetyn 3 miljoonan euron lisäksi.

Sukevan vankilatilan alkuperäiskarjan siirron lykkäytymisestä johtuen rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenoihin ehdotetaan kertaluonteista 64 000 euron lisäystä karjan hoitokustannuksiin, josta 32 000 euroa on siirtoa opetusministeriön pääluokasta. Kuntien harkinnanvaraisiin avustuksiin varatun määrärahan käyttötarkoitusta esitetään laajennettavaksi siten, että määrärahasta saa myöntää enintään 1 miljoonaa euroa Nokian kaupungille vesijohto-onnettomuudesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin ja samoin Tuusulan kunnalle enintään 1 miljoonaa euroa Jokelan koulukeskuksen ampumisvälikohtauksesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle hallitus esittää 220 000 euron lisämäärärahaa, jolla lisätään lautakunnan henkilöstöresursseja. Tavoitteena on valitusasioiden ruuhkan purku sekä asianmukaisen ja viivytyksettömän käsittelyn varmistaminen.

IT-määrärahat

Valtiolle luodaan yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä, joka toteutetaan vaiheistettuna. Yliopistojen taloushallintojärjestelmiä uudistetaan erillisessä hankkeessa yliopistojen palvelukeskus Certian johdolla.

Valtion IT-strategiaan sisältyvien hankkeiden, kuten sähköisen asioinnin asiointitilin, dokumentin hallinnan ja arkistoinnin kehittämiseksi esitetään 8,8 miljoonaa euron valtuutta ja lisäksi IT-palvelukeskuksen perustamisen valmisteluun 0,26 miljoonan euron määrärahaa.

Oikeusavun sähköisen asioinnin tietojärjestelmän suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista aiheutuvaan kertamenoon siirretään 0,6 miljoonaa euroa ja hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmän kehittämiseen 1,1 milj. euroa valtion tietojärjestelmähankkeiden kehittämisrahasta.

Talousarvion ja kehyspäätöksen valmistelun tukemiseen ollaan hankkimassa uutta tietojärjestelmää, mihin esitetään 3,1 miljoonan euron valtuutta. Uusi järjestelmä olisi valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden yhteinen.

Eräät menoarviot tarkentuneet

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon lisätään 8,2 miljoonaa euroa lähinnä korvauksen piirissä olevien pakolaisten määrän kasvusta johtuen.

Muutosturvan toimintamallin mukaiseen työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen sekä starttirahaan ja muuttoavustuksiin ehdotetaan yhteensä 15 miljoonaa euron lisäystä. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen lisääntymisen vuoksi toimintaan osallistuvien opintososiaalisiin etuuksiin esitetään 9 miljoonaa euron lisäystä. Valtionosuuden työttömyyskassoille arvioidaan samasta syystä alenevan 9 miljoonalla eurolla.

Lisätalousarvioesitys sisältää määrärahat valtion virka- ja työehtosopimuksessa sovittuun palkkausjärjestelmien siirtymäkausien loppuun saattamiseen ja työnantajapäätöksillä toteutettaviin palkkapoliittisiin kehittämistoimenpiteisiin. Siirtymäkausien päättämiseen ehdotetaan yhteensä 42,6 miljoonaa euroa sekä työnantajatoimenpiteisiin 54,2 miljoonaa euroa. Määrärahalisäyksestä 53,3 miljoonaa euroa on kertamenoa. Siirtymäkausien päättämiseen liittyen määrärahoja vähennetään kertaluonteisesti yhteensä 23,4 miljoonaa euroa vuosina 2009-2011.

Valtionvelan korkomenojen odotetaan vähenevän 160 miljoonalla eurolla korkotason laskettua syksyllä ennakoidusta.

Tuloarviota korotetaan

Lisätalousarvioesityksen varsinaisia tuloja arvioidaan kertyvän nettomääräisesti 439 miljoonalla eurolla. Kotitalouksien talletusten lisääntymisen ja talletuskorkojen kohoamisen vuoksi korkotulojen lähdeveron tuottoarviota korotetaan 170 miljoonalla eurolla. Arvonlisäveron tuottoarviota vähennetään 230 miljoonalla eurolla vuoden 2007 toteutumatietojen perusteella. Energiaveroarviota nostetaan nettomääräisesti 88 miljoonalla eurolla. Huoltovarmuusrahastosta tuloutetaan budjettiin 34 miljoonaa euroa. Arviota korkotuloista ja voitontuloutuksista nostetaan yhteensä 354 miljoonalla eurolla. Osinkotuloarvio on tarkentunut 162 miljoonaa euroa ylöspäin. Suomen Pankki tulouttaa valtiolle voitostaan 100 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua enemmän. Liikelaitosten voiton tuloutukset kasvavat ennakoidusta noin 44 miljoonaa euroa ja valtion talletuksista saatavat korkotulot 48 miljoonalla eurolla.

Valtion kassaa esitetään pienennettäväksi tulouttamalla vuoden 2007 tilinpäätöksen osoittamasta kumulatiivisesta ylijäämästä yhteensä 560 miljoonaa euroa talousarvion kattamiseen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.