Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 20/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 16.5.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 51/2008 vp) laiksi Jokelan koulukeskuksessa sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta. Lain soveltamisala on rajattu niin, että se koskee ainoastaan Jokelan koulukeskuksessa 7.11.2007 tapahtuneesta surmatyöstä tehtävää tutkintaa. Tapahtuman tutkii tutkintalautakunta, jonka valtioneuvosto asettaa. Tutkinnan tarkoituksena on selvittää, miten voitaisiin ehkäistä ennalta samankaltaisia tapahtumia ja torjua sellaisista aiheutuvia vahinkoja. Laissa on säännökset tutkintalautakunnan asettamisesta, tutkinnan suorittamisesta ja lautakunnan antamasta tutkintaselostuksesta. (OM apulaisosastopäällikkö Sami Manninen 160 67690)

Esitys (HE 52/2008 vp) Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Moldovan kanssa tehdyn tuloverosopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Esitys (HE 53/2008 vp) laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta. Perintö- ja lahjaverolakia muutetaan siten, että maatilojen ja muiden yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta kevennetään. Samalla muutetaan tuloverolain luovutusvoittoverotusta koskevia säännöksiä. Nykyistä huojennusta, joka myönnetään arvostamalla maatilan ja yrityksen varat käyvän arvon sijasta 40 prosenttiin varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaisesta arvosta, muutetaan siten, että arvostamistaso alennetaan 20 prosenttiin. Huojennuksen soveltamisalaa laajennetaan eräiden maatilan varojen osalta. Huojennusedun menetystä koskevia säännöksiä, joita sovelletaan, jos perinnön tai lahjan saaja luovuttaa yrityksen tai pääosan siitä viiden vuoden kuluessa verotuksen toimittamisesta, muutetaan. Säännöksiä sovelletaan vastaavasti, jos yrityksen toiminta lakkaa tai olennaisesti supistuu, jollei se johdu yritystoiminnan kannattamattomuudesta taikka verovelvollisen kuolemasta, sairastumisesta johtuvasta työkyvyttömyydestä tai muusta niihin verrattavasta syystä. Tuloverolain luovutusvoittoverotusta koskevia säännöksiä muutetaan siten, että myytäessä perintönä tai lahjana saatu maatila tai muu yritys tai sen osa, johon on sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä, hankintamenona pidetään sitä määrää, josta perintö- tai lahjavero on aikanaan suoritettu. Perintö- ja lahjaverolain muutosta sovellettaisiin niihin sukupolvenvaihdoksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut lain tultua voimaan ja verovelvollisen vaatimuksesta myös niihin sukupolvenvaihdoksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut 16.5.2008 tai sen jälkeen ennen lain voimaantuloa. Tuloverolain muutosta sovellettaisiin luovutettaessa lain voimaantulon jälkeen omaisuutta, johon on sovellettu uusien perintö- ja lahjaverolain säännösten mukaista huojennusta. (VM neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 160 34753)

Esitys (HE 54/2008 vp) laeiksi kuluttajaneuvonnasta sekä Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n ja Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta. Lailla kuluttajaneuvonnasta kumotaan kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annettu laki (72/1992). Kuluttajaneuvontapalvelut siirretään kunnilta valtion rahoitettavaksi ja järjestettäväksi. Kuluttajaneuvonta olisi maistraattien tehtävä. Neuvonnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluisi Kuluttajavirastolle. Laissa on lisäksi säännöksiä kuluttajaneuvonnan sisällöstä, neuvontaan oikeutetuista ja kuluttajaneuvojien kelpoisuusvaatimuksista. Ahvenanmaan maakunnassa kuluttajaneuvonnasta huolehtisivat nykyiseen tapaan maakunnan viranomaiset. Muutoksiin liittyen muutetaan myös Kuluttajavirastosta annettua lakia ja Ahvenanmaan itsehallintolakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (TEM neuvotteleva virkamies Ulla Karhu 010 60 63547)

Esitys (HE 55/2008 vp) laiksi työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista. Lailla tehostetaan työvoima- ja elinkeinokeskusten sekä työvoimatoimistojen rakenteita ja uudistetaan niiden organisaatiot vastaamaan paremmin työ- ja elinkeinoministeriön organisaatiota, nykyisen perustuslain vaatimuksia sekä eräitä hallinnollisia ja joustavuuteen liittyviä tarpeita. Lailla kumotaan nykyinen laki työvoima- ja elinkeinokeskuksista sekä muutetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen nimi työ- ja elinkeinokeskukseksi ja työvoimatoimiston nimi työ- ja elinkeinotoimistoksi. Samalla säädetään työ- ja elinkeinokeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä ja ohjaussuhteista. (TEM hallitussihteeri Elina Isoksela 010 60 63719)

Esitys (HE 56/2008 vp) laiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta. Hyödyllisyysmallioikeudesta annettua lakia muutetaan niin, että tarkoituksenmukainen yhdenmukaisuus patenttilain sisällön kanssa lisääntyy. Patenttioikeutta koskevat kansainväliset sopimukset ja niiden muutokset kuten patenttiyhteistyösopimus, patenttilakisopimus ja Euroopan patenttisopimuksen uudistamiskirja tulevat soveltuvin osin samalla huomioiduiksi. (TEM ylitarkastaja Heli Honkapää 010 606 3580)

Esitys (HE 57/2008 vp) laiksi Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta. Lailla on tarkoitus saattaa Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskusta koskeva lainsäädäntö vastaamaan kehittämiskeskuksen toiminnalle asetettuja toimivaltuuksia. Kehittämiskeskuksen pääjohtajan ja hallituksen julkisen vallan käyttöä koskevat määräykset nostetaan lain tasolle sekä määritellään asetuksenantovaltuudet tarkemmin perustuslain vaatimusten mukaisesti. Tavoitteena on selkeyttää kehittämiskeskusta koskeva lainsäädäntö sekä viranomaisten että kehittämiskeskuksen asiakkaiden kannalta johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Kehittämiskeskuksen tehtäviin tulee aikaisempien tehtävien lisäksi työelämän innovaatioperusteinen kehittäminen. Uudistus selkeyttää kehittämiskeskuksen ja ministeriön välistä tulosohjausjärjestelmää. Kehittämiskeskuksen pääjohtajan asemaan muutos ei vaikuta, vaan hän on edelleen tulosvastuussa laitoksen toiminnasta. Hallituksen nykyiset tehtävät säilyvät, mutta niiden oikeusperusta tulee lainsäädännöstä. Ministeriön hallinnollinen työ säilyy ennallaan. (TEM erityisasiantuntija Tuija Ypyä 010 60 62115)

Esitys (HE 58/2008 vp) laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta jaetaan kahteen osastoon, joita johtavat päätoimiset puheenjohtajat. Viisijäsenisessä ratkaisukokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrää supistetaan. Uutena menettelynä otetaan käyttöön yhden tuomarin kokoonpano, jossa muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ratkaisee esittelystä yksinkertaisia asioita. Lisäksi muutoksenhakulautakunnan notaarit voivat esitellä yksinkertaisia valitusasioita. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2008. (STM ylitarkastaja Milla Meretniemi 160 73140)

Esitys (HE 59/2008 vp) laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta. Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annettua lakia muutetaan siten, että erityisryhmien asuntokohteitten rakentamiseen, hankintaan ja perusparannukseen voidaan myöntää aikaisempaa suurempi osuus tarvittavasta rahoituksesta investointiavustuksena. Tarkoituksena on parantaa pitkäaikaisasunnottomien, opiskelijoiden sekä vammaisten asuntotilannetta. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 020 490 7613)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 16.5.2008 seuraavat lait:

Laki merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 175/2007 vp). Merilakia muutetaan niin, että suomalaisen kauppa-aluksen päällikkönä voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen. Suomen lainsäädäntö saatetaan tältä osin Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaiseksi. Laki tulee voimaan 1.6.2008. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

Tasavallan presidentti hyväksyi Mauritiuksen kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja vahvisti lain Mauritiuksen tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 1/2008 vp). Suomen tasavallan hallituksen ja Mauritiuksen tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 12.9. 2007. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Mauritiuksen kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Tasavallan presidentti hyväksyi Mongolian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja vahvisti lain Mongolian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 2/2008 vp). Suomen tasavallan hallituksen ja Mongolian hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 15.5.2007. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Mongolian kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Tasavallan presidentti hyväksyi tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen ja vahvisti lain tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 181/2007 vp). Yleisön tiedonsaannista ja osallistumisoikeudesta ympäristöasioissa on sovittu Euroopan talouskomission ECE:n yleissopimuksella eli ns. Århusin yleissopimuksella. Yleissopimuksen sopimuspuolten toisessa kokouksessa hyväksytyllä muutoksella täsmennettiin sopimuspuolille asetettuja velvoitteita yleisön osallistumisesta päätöksiin muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta päästämisestä ympäristöön ja saattamisesta markkinoille. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 020 490 7330)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 16.5.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Suomen tasavallan hallituksen ja Valko-Venäjän tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Minskissä 8.6.2006 tehty sopimus on voimassa 10.4.2008 niin kuin siitä on sovittu. Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 7.3.2008 annettu laki (141/2008) tulee voimaan 21.5.2008. Asetus tulee voimaan 21.5.2008. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Suomen tasavallan hallituksen ja Kazakstanin tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta Astanassa 9.1.2007 tehty sopimus on voimassa 1.5.2008 niin kuin siitä on sovittu. sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 26.10.2007 annettu laki (954/ 2007) tulee voimaan 21.5.2008. Asetus tulee voimaan 21.5.2008. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Tasavallan presidentin asetus tavaroiden rajatarkastusten yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen liitteen 8 voimaansaattamisesta. Genevessä 4.10.2005 tehty tavaroiden rajatarkastusten yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 64/1985) liite 8 tulee voimaan 20.5.2008 niin kuin siitä on sovittu. Asetus tulee voimaan 20.5.2008. (VM neuvotteleva virkamies Ismo Mäenpää 160 33077)

Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välillä tehdyn Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta. Brysselissä 12.12.2006 Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välillä tehtyä Euro-Välimeri-ilmailusopimusta sovelletaan väliaikaisesti 12.12.2006 lukien niin kuin siitä on sovittu. Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 28.3.2008 annettua lakia (192/2008) sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa 12.12.2006 lukien. Asetus tulee voimaan 23.5.2008. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 16.5.2008 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeri Alexander Stubbin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Eikka Kososen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. (UM lähetystöneuvos Juha Ottman 160 55784)

Kansainvälisten asioiden neuvos Jouko Alaluusuan tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Mervi Kultamaan valtuuttaminen allekirjoittamaan sähköistä rahtikirjaa koskeva lisäpöytäkirja, joka liittyy tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehtyyn yleissopimukseen (CMR-sopimus). (OM lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen 160 67514)

Tavaroiden rajatarkastusten yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen liitteen 8 hyväksyminen. Sopimukseen on päätetty vuonna 2005 lisätä uusi liite 8, joka koskee kansainvälisen maantieliikenteen rajanylitysmenettelyjen helpottamista vähentämällä, yhdenmukaistamalla ja koordinoimalla menettelyjä ja paperityötä tavaroiden ja erityisesti elävien eläinten ja helposti pilaantuvien tuotteiden rajatarkastusten yhteydessä. (VM neuvotteleva virkamies Ismo Mäenpää 160 33077)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 16.5.2008 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 29 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 16.5.2008 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Antti Sierla ulkoasiainministeriön alivaltiosihteerin virkaan 1.9.2008 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Damaskoksen suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pertti Harvolan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2008 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Ulkoasiainneuvos Harri Mäki-Reinikka Damaskoksessa (Syyria) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2008 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Lapin lennoston komentaja, eversti Lauri Tapio Puranen kenraalin virkaan 1.7.2008-31.12.2013 ja hänen määrääminen erityistehtävään pääesikunnassa 1.7.2008 lukien sekä johtamisjärjestelmäpäälliköksi johtamisjärjestelmäosastossa pääesikunnassa 1.8.2008 lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

Eversti Johan Erik Errollille puolustusasiamieheksi Ruotsissa annetun määräyksen peruuttaminen 1.6.2008 lukien ja everstiluutnantti Harri Kaleva Niskasen määrääminen tähän tehtävään 1.6.2008 lukien asemapaikkana Tukholma sekä kommodori Jaakko Henrik Savisaaren määrääminen puolustusasiamieheksi Yhdysvaltoihin ja Kanadaan 1.6.2008 lukien asemapaikkana Washington D.C. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

Maaherra, oikeustieteen tohtori Hannele Pokka ympäristöministeriön kansliapäällikön virkaan 1.9.2008 lukien 31.8.2013 päättyväksi määräajaksi. (YM hallitusneuvos Aino Jalonen 020 490 7950)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 15.5.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. L-luokan ajoneuvojen rekisteritunnuksessa on jatkossa ensin numerot ja sitten kirjaimet. Lisäksi ajoneuvon käyttöä siirtoluvan nojalla lievennetään vähäisessä määrin. Asetus tulee voimaan 1.6.2008. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 160 28557)

Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen euromäärien tarkistamisesta. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 11 §:n 2 momentissa säädetyt hyvityksen euromäärät tarkistetaan rahanarvon muutosta vastaavasti siten, että hyvityksenä on suoritettava vähintään 3 240 euroa ja työhönottotilanteessa enintään 16 210 euroa. Asetus tulee voimaan 1.6.2008. (STM johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen 160 74494)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 15.5.2008 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä Nuorten parlamentin istunnon pöytäkirjan johdosta ja sen liitteenä oleva pöytäkirja merkittäväksi pöytäkirjaan tiedoksi. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös myöntää Ratahallintokeskukselle a) lunastuslupa omistusoikeuksin Seinäjoki - Oulu -radan palvelutason parantamishankkeen ensimmäisen vaiheen rakentamiseen tarvittaviin yhteensä noin 95,5 hehtaarin suuruisiin maa-alueisiin sekä b) ennakkohaltuunottolupa tiettyihin alueisiin rakennustöiden kiireellisyyden vuoksi, ja että lunastuksen kohde voidaan vähemmän tärkeiltä osiltaan jättää lunastustoimituksessa määrättäväksi lain kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 10 §:n mukaisesti. Lunastuksesta aiheutuu lunastus- ja korvauskustannuksia noin 3 600 000 euroa. (LVM ylitarkastaja Olli Planting 160 28488)

Päätös valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta antaman sitoumuksen muuttamisesta. Valtion takaus- ja luottotappioiden korvausosuuksia nostetaan eräissä tapauksissa, kun kysymys on tukialueella III sijaitsevasta ja valtioneuvoston nimeämästä äkillisen rakennemuutoksen alueesta. Lisäksi valtioneuvoston 13.3.2008 tekemän kehyspäätöksen mukaisesti Finnvera Oyj:n vastuuta luotto- ja takaustappioista nostetaan kehysleikkausten määrällä siten, että yhtiön lisävastuu vuonna 2009 aiheutuvista luotto- ja takaustappioista olisi 4 miljoonaa euroa, vuonna 2010 7 miljoonaa euroa ja vuonna 2011 10 miljoonaa euroa. Lisäksi sitoumukseen tehdään työ- ja elinkeinoministeriön perustamisesta aiheutuvat tekniset muutokset. (TEM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 010 60 64938)

Periaatepäätös kuluttajapoliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2008-2011. Kuluttajapoliittinen ohjelma sisältää katsauksen toimintaympäristöön. Ohjelmassa esitetään kuluttajapolitiikan tavoitteet sekä konkreettisia kuluttajapoliittisia toimenpiteitä ja hankkeita vuosille 2008-2011. Konkreettiselle hankkeille ja toimenpiteille on asetettu vastuutahot. Ohjelman toteutumista seurataan ja toteutumisesta sekä kuluttajapolitiikan tilasta annetaan kertomus vuonna 2010. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (TEM neuvotteleva virkamies Ulla Karhu 010 60 63547)

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön lakimiehet Sanna Pekkarinen ja Päivi Soitamo valtioneuvoston esittelijöiksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastajan Pamela Sinclair valtioneuvoston esittelijäksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 15.5.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 22/2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi ja asetukseksi (arvonlisäveropetosten torjunta). Ehdotusten tavoitteena on parantaa yhteisökauppaa koskevan tietojenvaihtojärjestelmän tehokkuutta yhteisöliiketoimiin liittyvien arvonlisäveropetosten torjumiseksi nopeuttamalla yhteisöliiketoimiin liittyvien tietojen keruuta verovelvollisilta sekä tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden kesken. Yhteenvetoilmoitusten ilmoitusjakso lyhennettäisiin yhteen kuukauteen. Myös määräaika, jonka kuluessa tiedot on ilmoitettava muille jäsenvaltioille, lyhennettäisiin yhteen kuukauteen. (VM neuvotteleva virkamies Tiina Maisala 160 33205)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 23/2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet). Yhteisön jalostusteollisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi komissio ehdottaa kuuden uuden tariffikiintiön avaamista ja eräiden voimassa olevien tariffikiintiöiden korottamista. Voimassa olevan asetuksen liitteeseen ehdotetaan lisättäväksi tuotteet, joille on esitetty tullittomuutta määrättyyn enimmäismäärään saakka. (VM ylitarkastaja Jukka M. Kekkonen 160 33475)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 24/2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisöjen tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet). Voimassa olevan asetuksen liitteessä on lueteltu tuotteet, joille tulliedut on myönnetty. Liitteeseen ehdotetaan lisättävän 27 uutta tullisuspensiota ja kahdeksan tullisuspensiota, joiden tavarankuvaus on muuttunut. Liitteestä ehdotetaan myös poistettavan tuotteet, jotka eivät enää täytä tullisuspension myöntämiselle asetettuja vaatimuksia. (VM ylitarkastaja Jukka M. Kekkonen 160 33475)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 15.5.2008 seuraavat nimitysasiat:

Varatuomari Sinikka Vahvaselkä puolustusministeriön vanhemman hallitussihteerin virkaan 9.6.2008 lukien. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 160 88119)

Valtioneuvosto myönsi Mika Tammilehdolle palkatonta virkavapautta opetusministeriön opetusneuvoksen virasta 1.6.2008-31.12.2011. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

Oikeustieteen kandidaatti, hallitussihteeri Marko Rajaniemi opetusministeriön hallitussihteerin virkaan 1.6.2008 lukien. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

Diplomi-insinööri Sirpa Anneli Tanttu liikenne- ja viestintäministeriön liikenneneuvoksen virkaan 19.5.2008 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Lääketieteen tohtori Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspalveluosaston osastopäällikön virkaan 9.6.2008 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Filosofian maisteri Marilla Lahtinen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.6.2008 alkaen. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 9.5.2008

Suomen kantoja EU:n uuden sopimuksen toimielinkysymyksiin

Hallituksen EU-ministerivaliokunta käsitteli perjantaina 9. toukokuuta Suomen kantoja EU:n Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanoon. Esillä olivat toimielimiä koskevat keskeiset kysymykset. Suomi katsoo, että toimielinten tarkemmat tehtävät ja työnjako tulee linjata ennen sopimuksen voimaantuloa. Sopimus tulee voimaan 1. tammikuuta 2009, mikäli kaikki jäsenmaat ovat ratifioineet sen.

Lissabonin sopimuksen myötä unioni saa kaksi uutta korkean tason toimijaa: Eurooppa-neuvoston pysyvän puheenjohtajan sekä ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan. Eurooppa-neuvosto muuttuu viralliseksi toimielimeksi, joka pystyy tekemään eräitä oikeudellisesti sitovia päätöksiä. Myös kiertävän puheenjohtajamaan rooli muuttuu, kun se ei enää johda kaikkia valmisteluelimiä ja neuvostoja eikä Eurooppa-neuvostoa.

Suomi pitää tärkeänä, että neuvoston työn johdonmukaisuudesta huolehditaan ja että unionin kaikkien toimielinten toiminnassa noudatetaan avoimuutta.

Suomi katsoo, että Eurooppa-neuvoston pysyvän puheenjohtajan tulee toimia yhteisymmärrystä hakevana puheenjohtajana eikä erillistä linjaa vetävänä presidenttinä. Hänen tulee työskennellä tiiviissä yhteistyössä kiertävän puheenjohtajamaan ja Euroopan komission kanssa.

Suomelle on tärkeää, että ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle annetaan vahva rooli. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteuttamisessa hänen tulee toimia neuvoston valtuuttamana. Myös komission puheenjohtajalla tulee tulevaisuudessakin olla merkittävä rooli unionin ulkoisessa edustamisessa päämiestasolla.

Suomen mielestä kiertävällä puheenjohtajamaalla tulee jatkossakin olla rooli unionin kaikilla tasoilla, mukaan lukien päämiehet. Suomi tukee ajatusta, että puheenjohtajamaan päämies esittelee Eurooppa-neuvostossa ne asiat, jotka on valmisteltu neuvostossa hänen hallituksensa johdolla. Kiertävän puheenjohtajan rooli on merkityksellinen niin jäsenmaiden kuin niiden kansalaisten sitoutumisen ja omistajuuden kannalta, samoin kuin unionin legitimiteetin vuoksi.

Lissabonin sopimus jakaa nykyisen yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston kahteen eri kokoonpanoon. Korkea edustaja toimii uuden ulkosuhdeneuvoston puheenjohtajana. Yleisten asioiden neuvostoa johtaa kiertävä puheenjohtajamaa. Suomi katsoo, että Eurooppa-neuvostossa käsiteltävät asiat tulee valmistella asianmukaisesti yleisten asioiden neuvostossa.

Komission jäsenmäärää supistettaessa jäsenmaiden kesken tapahtuvan kierron tulee olla tasapuolista. Suomi pitää kiinni jäsenmaiden ehdottomasta tasavertaisuudesta.

Euroopan parlamentin vaikutusvallan vahvistuessa Suomi tulee panostamaan entistä enemmän yhteydenpitoon sen kanssa.

Lisätietoja: EU-asioiden alivaltiosihteeri Helena Tuuri, p. (09) 160 22182 ja EU-asiantuntija Elina Saarimaa, p. (09) 160 22192, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Asiaa koskeva muistio: www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/eu-briefit/2008/20080509/lissabon.pdf

Lissabonin sopimuksen konsolidoitu versio: http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655-re01.fi08.pdf

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Lähiöohjelman valmisteluryhmä luovutti 13.5.2008 ehdotuksensa lähiöohjelmaksi 2009-2011 asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on rakentaa aitoa kumppanuutta ja yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä asukkaiden kesken. Lähiöohjelmassa lähiöitä kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaan kilpailukykyisiksi, sosiaalisesti eheiksi sekä ympäristöltään esteettömiksi asuinalueiksi. Ohjelmassa edistetään uusien toimintamallien syntymistä ja leviämistä sekä yksityisen, julkisen, kolmannen sektorin ja asukkaiden yhteistyötä sekä painotetaan kehittämistyön pitkäjänteisyyttä. Lähiöiden kehittämiseen varataan kolme miljoonaa euroa vuosittain. Lähiöohjelma on osa hallituksen asuntopoliittista toimenpideohjelmaa 2008-2011. Lähiöistä kaupunginosiksi -raportti on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=84967&lan=fi. Lisätietoja antavat ympäristöministeriöstä ylitarkastaja Jaana Nevalainen, p. 0400 985 966 ja erityisavustaja Tatu Rauhamäki, p. 050 521 2907.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.