Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 17/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 25.4.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 43/2008 vp) Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksesta poistetaan vaatimus pohjoismaisesta kansalaisuudesta otettaessa henkilöitä pohjoismaisen laitoksen palvelukseen. Kuitenkin sopimukseen sisältyy määräys laitosten johtavien toimien jakautumisesta eri Pohjoismaiden välillä silloin, kun toimiin otetaan Pohjoismaiden kansalaisia. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Esitys (HE 44/2008 vp) Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussääntö (sellaisena kuin se on muutettuna Kansainvälisen IDEAn neuvoston ylimääräisessä istunnossa 24.1.2006). Perussääntö on hyväksytty suoraan konsolidoituna perussääntönä. Muutoksen päätarkoituksena on selkiyttää järjestön toimivaltavastuita. Jäsenvaltioiden edustajista muodostuva neuvosto muuttuisi instituutin ylimmäksi päättäväksi elimeksi. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Sofie From-Emmesberger 160 56551)

Esitys (HE 45/2008 vp) laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 §:n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta. Edunvalvontapalveluiden tuottaminen siirretään kunnilta valtiolle. Lisäksi tehdään vähäisiä seurannaismuutoksia holhoustoimesta annettuun lakiin ja valtion oikeusaputoimistoista annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 160 67665)

Esitys (HE 46/2008 vp) laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien operatiiviset tehtävät siirretään Pelastusopistolle samalla vahvistaen sisäasiainministeriön siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien strategista ohjausta. Eri ministeriöiden tai hallinnonalojen väliseen työnjakoon ei tehdä muutoksia. (SM hallitussihteeri Tommi Viljanen 160 42346)

Esitys (HE 47/2008 vp) laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta. Taiteen alan akateemikon arvonimien enimmäismäärä nostetaan nykyisestä kahdeksasta yhteentoista. (OPM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 160 77903)

Esitys (HE 48/2008 vp) sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Yhteisötilaajien oikeuksia käsitellä tunnistamistietoja teknistä kehittämistä varten sekä maksullisten tietoyhteiskunnan palvelujen ja viestintäverkkojen luvattoman käytön tai viestintäpalvelujen ohjeiden vastaisen käytön selvittämiseksi selkeytetään. Teleyrityksille, lisäarvopalvelun tarjoajille ja yhteisötilaajille annetaan tietyin edellytyksin oikeus käsitellä tunnistamistietoja automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tilastollista analyysiä varten. Yhteisötilaajille annetaan tietyin edellytyksin oikeus käsitellä tunnistamistietoja, jos epäillään elinkeinotoiminnan kannalta keskeisten yrityssalaisuuksien luvatonta paljastamista. Yhteisötilaajat saisivat käsitellä tietoa muun muassa sähköpostiviestien lähettäjästä ja vastaanottajasta sekä lähetysajasta, mutta eivät viestin sisältöä. Muutoksella parannetaan teleyritysten, lisäarvopalvelun tarjoajien ja yhteisötilaajien mahdollisuutta huolehtia viestintäverkkojen ja -palvelujen tietoturvasta. Tietosuojavaltuutettu valvoo yhteisötilaajien tunnistamistietojen käsittelyä väärinkäytöstilanteissa. Lisäksi Viestintävirastolla olisi aikaisempaa laajempi oikeus luovuttaa tietoja tietoturvaloukkausten ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (LVM viestintäneuvos Juhapekka Ristola 160 28348)

Esitys (HE 49/2008 vp) elatustukilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Elatustukilaissa säädetään Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemasta elatustuesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä elatusavun perimiseksi. Elatustukilaki korvaa voimassa olevan elatusturvalain. Toimeenpanijan vaihtumisesta aiheutuvien teknisten muutosten lisäksi lakiin tehdään eräitä asiallisia muutoksia lainsäädännön ja käytäntöjen selkeyttämiseksi. Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin uudistetaan samassa yhteydessä kokonaan. Laissa tarkoitettuja elatusapuja, korvauksia ja elatustukea korotetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti. Tarpeellisilta osin muutetaan myös sosiaalihuoltolakia, lapsen elatuksesta annettua lakia, kansaneläkelakia, työttömyysturvalakia, asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettua lakia sekä maatalousyrittäjien eläkelain voimaanpanosta annettua lakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2009. Elatustuen toimeenpano ja elatusavun perintä siirtyvät tuolloin kunnilta Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. (STM lakimies Outi Luoma-aho 160 74352)

Esitys (HE 50/2008 vp) laiksi kemikaalilain muuttamisesta. Kemikaalilakia muutetaan siltä osin kuin se on välttämätöntä kemikaaleja koskevan Euroopan yhteisön niin sanotun REACH-asetuksen 1.6.2008 sovellettavien säännösten takia. Lisäksi kemikaalilakiin tehdään eräitä perustuslaista johtuvia muutoksia. Kemikaalilaista kumotaan REACH-asetuksen kanssa päällekkäiset ja ristiriitaiset säännökset. Laissa säädetään myös REACH-asetuksen noudattamista valvovista viranomaisista ja näiden tehtävistä sekä asetuksen velvoitteiden rikkomisesta seuraavista rangaistuksista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2008. (STM ylitarkastaja Marilla Lahtinen 160 73922)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 25.4.2008 seuraavat lait:

Laki autoverolain muuttamisesta ja laki autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 4 momentin kumoamisesta (HE 160/2007 vp). Autoverolakia muutetaan siten, että verovelvollisen tulee muutosta hakiessaan pääsääntöisesti tehdä ensin veroviranomaiselle kirjallinen oikaisuvaatimus, jota koskevaan päätökseen vasta on mahdollista hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta. Autoveroasioissa toimivaltainen tuomioistuin on yleensä verovelvollisen kotikunnan mukaan määräytyvä alueellinen hallinto-oikeus. Lait tulevat voimaan 1.5.2008. (VM neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen 160 33148)

Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta (HE 17/2008 vp). Lakiin lisätään säännös kansallisen lisätuen myöntämisestä Euroopan yhteisön osaksi rahoittamaan toimenpiteeseen. Hakumenettelyä koskevaa säännöstä muutetaan vastaamaan toimivaltaisen viranomaisen määräytymisen osalta muihin maatalouden suoriin tukiin sovellettavaa hakumenettelyä. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta eikä tuotantorakennusta, jonka sijainnin perusteella toimivaltainen viranomainen voidaan määritellä, tukea koskeva hakemus on toimitettava sille viranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee. Lisäksi lakiin lisätään säännös muutoksenhausta Maaseutuviraston päätökseen, joka koskee tuen takaisinperinnän kohtuullistamista. Tuen saajan ikää koskevaan säännökseen tehdään täsmennyksiä. Laki tulee voimaan 30.4.2008. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 160 53341)

Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta (HE 30/2008 vp). Laissa otetaan huomioon Etelä-Suomen kansallisista tulotuista vuosille 2008-2013 saavutettu neuvottelutulos Suomen ja Euroopan yhteisöjen komission välillä. Uusina tukimuotoina myönnetään Etelä-Suomessa vuodesta 2008 lukien kotieläintilan hehtaaritukea sekä Etelä-Suomen erikoiskasvitukea. Vuoden 2009 alusta Etelä-Suomen kansallisena tukena voidaan myöntää tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjatalouden tukea sekä sika- ja siipikarjatalouden rakennemuutoskorvausta. Mahdollisuudesta saada poikkeus kasvihuoneiden rakenteita koskevista teknisistä vaatimuksista luovutaan tukivuoden 2008 jälkeen. Laki tulee voimaan 30.4.2008. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä (HE 161/2007 vp). Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä korvaa voimassa olevan lain maaseutuelinkeinorekisteristä. Lakia sovelletaan maataloushallinnon, elintarvikehallinnon ja maaseutuelinkeinohallinnon laatimiin asiakirjoihin sekä niiden tehtäviin liittyviin rekistereihin, jos ne kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan. Tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen ja niiden luovuttamiseen sovelletaan pääsääntöisesti viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia. Tietojen luovutuspäätökset tehdään keskushallintotasolla siten, että rekisterinpitäjinä toimivat Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus päättävät kukin tietojen luovuttamisesta oman toimialansa osalta. Lakiin otetaan lisäksi säännöksiä Euroopan yhteisöjen edellyttämästä tukitietojen julkistamisesta sekä tietojen säilyttämisajasta. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 18/2008 vp). Lakia muutetaan neuvoston tilatukiasetuksen muuttumisen vuoksi. Tilatuen vaatimuksena ollut kymmenen kuukauden hallinta-aika poistuu, ja sen tilalle on asetettu yhden päivän hallinta-aika. Lisäksi neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaiset oikeudet eli niin sanotut tarralaput poistuvat. Lakiin lisätään säännös siitä, ettei täydentävien ehtojen laiminlyönnistä johtuvia suoran tuen vähennyksiä panna toimeen, jos laiminlyönti on vähäinen ottaen huomioon sen vakavuus, laajuus ja pysyvyys. Laissa säädetään myös tilaneuvontajärjestelmästä. Laki tulee voimaan 30.4.2008. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Laki jätelain muuttamisesta (HE 176/2007 vp). Jätelakia muutetaan siten, että käytettyjen paristojen ja akkujen jätehuollon järjestelyt ja rahoitus perustuvat vastedes tuottajavastuuseen. Tuottajan ohella myös jakelijan on säädettävissä tapauksissa osallistuttava käytettyjen paristojen ja akkujen keräykseen ja vastaanottoon. Lisäksi säädetään pariston ja akun merkitsemistä koskevista velvollisuuksista sekä tehdään eräitä täsmennyksiä tuottajatiedostoon merkitsemistä ja hyväksymistä samoin kuin tuotteiden markkinavalvontaa koskeviin säännöksiin. Paristoja ja akkuja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2006/66/EY) täytäntöönpano tehdään mahdolliseksi. Tarkemmat säännökset paristoista ja akuista sekä käytettyjen paristojen ja akkujen jätehuollosta annetaan valtioneuvoston asetuksella. Laki tulee voimaan 1.5.2008. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lain toimeenpanoa ja harkitsee mahdollisuutta nostaa kannettavien käytettyjen paristojen ja pienakkujen keräysastetta ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 020 490 7327)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 25.4.2008 seuraavat kansainväliset asiat:

Valtuuskunnan asettaminen EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian (LAC) maiden huippukokoukseen 15.-17.5.2008 Limassa ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on pääministeri Matti Vanhanen ja varapuheenjohtaja eurooppaministeri Astrid Thors. Jäseniä ovat ulkoasioiden alivaltiosihteeri Esko Hamilo, EU-neuvonantaja Riina Nevamäki, EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto, osastopäällikkö Elina Kalkku, suurlähettiläs Pekka Orpana, yksikön päällikkö Jukka Pietikäinen, ulkoasiainneuvos Kimmo Pulkkinen, EU-erityisasiantuntija Nina Hyvärinen, lähetystöneuvos Katri Viinikka, protokollakoordinaattori Anja Laisi ja apulaistiedotuspäällikkö Sanna Kangasharju. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 160 55658)

Suomen osallistumisesta Maailmanpankin Prototyyppihiilirahastoon tehdyn sopimuksen liitteen muutoksien hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Pekka Hukka 160 56323)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 25.4.2008 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki työttömyysturvalain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki työvoimapoliittisesta toiminnasta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki rakennusten energiatehokkuutta koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, maakuntalaki Ahvenanmaan kalastuslain muuttamisesta, maakuntalaki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan maakuntapäiväjärjestyksen 30 §:n muuttamisesta ja maakuntalaki Ahvenanmaan liikennerikoslain 14 §:n muuttamisesta. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt mainitut maakuntalait. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 35/2008 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 25.4.2008 seuraavat nimitysasiat:

Nairobin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Heli Sirven sivuakkreditointi Eritreaan. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Kansliapäällikkö Riitta Johanna Mutikainen korkeimman hallintooikeuden hallintoneuvoksen virkaan 1.1.2009 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Oikeustieteen tohtori, johtaja Riitta Hannele Ranta-Lassila ja määräaikainen hallintoneuvos, esittelijäneuvos Hannu Sakari Ranta korkeimman hallinto-oikeuden kahteen määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan ajaksi 1.5.-31.12.2008. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Käräjätuomari Anne Maria Niemi Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen markkinaoikeustuomari, esittelijäneuvos Anne Maria Elisabet Ekblom-Wörlund markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan, käräjätuomari Heikki Osmo Antero Pulkka Iisalmen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Juha Petteri Palomäki Tampereen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Ilari Sorsimo Tampereen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2008 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Helena Marita Hannele Vihriälä Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2008 lukien ja asianajaja Teemu Tapani Paasikoski Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.9.2008 lukien, käräjätuomari Riku Petteri Jaakkola Seinäjoen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2008 lukien, käräjätuomari Marja Terttu Mälkki Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2008 lukien ja kihlakunnansyyttäjä Juhani Kalervo Laurinolli Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2008 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Professori Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopiston kansleriksi 1.6.2008 alkavaksi toimikaudeksi. (OPM kansliapäällikkö Harri Skog 160 77210)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 24.4.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon liittyvän sisäisen rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta. Brysselissä 17.7.2006 tehty neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus vuosia 2008-2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoituksesta AKT-EY -kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille tulee voimaan 1.5.2008. Asetuksella kumotaan neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon liittyvän sisäisen rahoitussopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta annettu valtioneuvoston asetus (883/2006). Asetus tulee voimaan 1.5.2008. (UM lähetystöneuvos Ann-Sofie Stude 160 56230)

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista. Asetuksella säädetään palkkioperusteista, joilla määrätään oikeusavussa määrätylle yksityiselle avustajalle palkkio ja kulukorvaus, sekä perusteet valtion oikeusaputoimiston omavastuuasiakkaiden palkkiolaskutukselle. Asetus tulee voimaan 1.6.2008. (OM hallitusneuvos Merja Muilu 160 67564)

Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. 1 momentin 2 kohdassa mainitaan rikos ihmisyyttä vastaan, törkeä rikos ihmisyyttä vastaan, sotarikos ja törkeä sotarikos. 1 momenttiin lisätään uusi 13 a kohta, jossa mainitaan biologisen aseen kiellon rikkominen. Asetus tulee voimaan 1.5.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula 160 67724)

Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä Verohallinnon hallinnosta. Asetus sisältää säännökset muun muassa verotuksen oikaisulautakunnan kokoonpanosta ja menettelystä oikaisulautakunnassa sekä veronsaajien oikeudenvalvontaan liittyviä hallinnollisia säännöksiä. Lisäksi se sisältää säännökset Verohallinnon henkilöstöstä, virkojen täyttämisestä ja kelpoisuusvaatimuksista sekä pääjohtajan ja muiden esimiesasemassa olevien virkamiesten esimiesasemaan liittyvistä tehtävistä. Asetus tulee voimaan 1.5.2008. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 160 33154)

Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä. Asetuksella säädetään Verohallinnon sisäinen yksikkörakenne siltä osin kuin kysymys on pääjohtajan alaisista yksiköistä. Asetus sisältää säännökset yksiköiden pääasiallisista tehtävistä. Asetus tulee voimaan 1.5.2008. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 160 33154)

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan ministeriön organisaation osalta. Maaseutu- ja luonnonvaraosaston nimi muutetaan yleiseksi osastoksi ja kansliapäällikön alaisuudessa erillisenä yksikkönä toimiva kansainvälisten asiain ryhmä lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään maatalousosastolle. Samassa yhteydessä tarkistetaan virkojen kelpoisuusvaatimuksia virkanimien muutosten vuoksi. Asetus tulee voimaan 1.5.2008. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 160 53331)

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen muutoksella säädetään sokerialan kansallisen rakenneuudistusohjelman mukaisesta investointituen tasosta, kehittämisyhteisön hallinnoimasta yritysryhmähankkeesta, investointituella tuettavan toiminnan sisällöstä sekä muista asetuksen sisältöä täsmentävistä seikoista. Asetus tulee voimaan 5.5.2008. Asetuksen 21 ja 25 §:ää sovelletaan myös sellaiseen hakemukseen, joka on tullut vireille 1.1.2008 tai sen jälkeen. (MMM hallitussihteeri Antti Linna 160 52242)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista. Asetuksella säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävän valtionavustuksen saamisen tarkemmista edellytyksistä sekä avustuksen hakemiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä. Asetus tulee voimaan 1.5.2008. (STM hallitusneuvos Anne Kumpula 160 74113)

Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta. Asetus sisältää laserlaitteita koskevat turvallisuusluokat, turvallisuusvaatimukset, tyyppitarkastusvaatimukset sekä niiden käyttöä koskevat säännökset. Asetuksella korvataan nykyinen valtioneuvoston päätös laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta. Asetus tulee voimaan 1.6.2008. (STM hallitussihteeri Hanna-Mari Pekuri 160 73103)

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Ympäristöministeriön osastojakoa tarkistetaan siten, että ministeriöön perustetaan rakennetun ympäristön osasto, johon yhdistetään alueidenkäytön osasto sekä asunto- ja rakennusosasto. Lisäksi luonnonsuojelutehtävien ohjausta koskeva säännös ja viestintäyksikön tehtävät saatetaan ajantasalle. Asetus tulee voimaan 1.8.2008. (YM hallitusneuvos Riitta Rainio 020 490 7900)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 24.4.2008 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä lainsäädäntöneuvos Tytti Noras ehdokkaaksi edustamaan edelleen Suomen valtiota Euroopan investointipankin hallintoneuvoston jäsenenä seuraavaksi viisivuotiskaudeksi 3.6.2008 lukien ja finanssisihteeri Pauli Kariniemi ehdokkaaksi edustamaan Suomen valtiota Euroopan investointipankin hallintoneuvoston varajäsenenä 3.6.2008 alkaen toimikaudelle, joka päättyy 31.12.2009. (VM osastopäällikkö Peter Nyberg 160 33055)

Päätös myöntää vastavakuuksia vaatimatta omavelkainen valtiontakaus Finnvera Oyj:n enintään 700 miljoonan Norjan kruunun (noin 88,4 miljoonan euron) määräisen joukkovelkakirjalainan vakuudeksi. Valtiovarainministeriölle pidätetään oikeus hyväksyä takauksen tarkemmat ehdot sekä oikeus antaa Finnvera Oyj:lle myöhemmin määräyksiä vastavakuuksien vaatimisesta valtiolle tai muista valtion asemaa takaajana turvaavista seikoista. Takauksesta ei peritä takausmaksua ottaen huomioon Finnvera Oyj:n kannattavuuden turvaamiseksi toteutetut valtion eri tukitoimet (alueellinen korkotuki, erityiskorkotuki, luotto- ja takaustappiotuki, toimintatuki). (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 160 34953)

Päätös vahvistaa Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt-konsernin tilinpäätös vuodelta 2007. Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2007 tilikauden voitosta siirretään tuloutuksena valtion talousarvioon 100 miljoonaa euroa. (VM budjettineuvos Helena Tarkka 160 34876)

Päätös julkaista laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta säädöskokoelmassa inarinsaamen-, koltansaamen ja pohjoissaamenkielisenä käännöksenä. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 160 33154)

Päätös siirtää Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun toimilupa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymältä Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:lle 1.1.2009 lukien siinä muodossa ja laajuudessa kuin se on tällä hetkellä. Ammattikorkeakoulun nimi on 1.1.2009 lukien Saimaan ammattikorkeakoulu. (OPM hallitusneuvos Maiju Tuominen 160 76972)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja, oikeustieteen kandidaatti Kaisa Laitinen valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

Päätös vahvistaa Ilmailulaitoksen vuoden 2007 tilinpäätös, joka osoittaa 31 399 047,08 euron voittoa ja päättää tulouttaa voitosta valtiolle voitontuloutuksena 15 700 000,00 euroa sekä siirtää jäännös 15 699 047,08 euroa voitto/tappiotilille. Lisäksi päätetään, että Ilmailulaitoksen vuoden 2007 toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä ja vahvistetaan Ilmailulaitoksen liikelaitoskonsernin tilinpäätös vuodelta 2007. (LVM neuvotteleva virkamies Juha Parantainen 160 28383)

Päätös vahvistaa Luotsausliikelaitoksen vuoden 2007 tilinpäätös, joka osoittaa 4 313 460,81 euron voittoa, ja päättää tulouttaa voitosta valtiolle voitontuloutuksena 2 200 000,00 euroa sekä siirtää jäännös 2 131 460,81 euroa voittotilille. Lisäksi valtioneuvosto vahvistaa Luotsausliikelaitoskonsernin tilinpäätöksen vuodelta 2007. Luotsausliikelaitoksen toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. (LVM neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä 160 28475)

Päätös vahvistaa Huoltovarmuuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2007. Huoltovarmuusrahaston varoista tuloutetaan valtion talousarvioon Huoltovarmuuskeskuksen johtokunnan esityksestä 34 miljoonaa euroa sellaisia varoja, jotka eivät ole välttämättömiä valtioneuvoston asettamien huoltovarmuuden tavoitteiden toteuttamiseksi tai huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) 15 §:ssä säädettyjen menojen kattamiseksi. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)

Päätös oikeuttaa Huoltovarmuuskeskus: 1) perustamaan uusi valtion kokonaan omistama Huoltovarmuusdata Oy -niminen osakeyhtiö sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimus ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat 2) merkitsemään valtion puolesta kaikki yhtiön osakkeet ja huoltovarmuusrahaston varoista maksamaan osakkeista 2 500 euron vähimmäispääomaa vastaava merkintähinta ja muut yhtiön perustamiseen liittyvät kustannukset 3) merkitsemään myöhemmin toteutettavissa yhtiön osakepääoman korotuksissa valtion puolesta kaikki yhtiön uudet osakkeet osakepääoman enimmäismäärään 300 000 euroon asti. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 24.4.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 14/2008) eduskunnalle komission ehdotuksesta Schengenin rajasäännöstön (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta viisumitietojärjestelmän (VIS) käytön osalta. Euroopan yhteisöjen komissio on 22.2.2008 (KOM (2008) 101 lopullinen) tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen N:o 562/2006 muuttamisesta viisumitietojärjestelmän (VIS) käytön osalta Schengenin rajasäännöstön mukaisesti. Schengenin rajasäännöstön muutosehdotuksella pyritään täydentämään VIS-asetusta ja antamaan asiaa koskevat yhteiset säännöt. Näin pyritään varmistamaan, että VIS-järjestelmää käytetään EU:n ulkorajoilla tehokkaasti ja yhdenmukaisesti. (SM ylitarkastaja Katriina Laitinen 020 410 6605)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 15/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (lelujen turvallisuus). Tavoitteena on parantaa lelujen turvallisuutta ottamalla erityisesti huomioon markkinoille tulleet uudenlaiset tuotteet, uusi tieteellinen tieto sekä turvata lelujen vapaa liikkuvuus yhteisössä. Erityisesti ehdotetaan lisättäväksi lelujen turvallisuusvaatimuksia niiden sisältämien kemiallisten aineiden ja yhdisteiden osalta. Komission paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti on ehdotuksessa pyritty yksinkertaistamaan ja selkeyttämään käytettyjä käsitteitä ja määritelmiä. (TEM kaupallinen neuvos Ilkka Cantell 010 60 63531)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 24.4.2008 seuraavat nimitysasiat:

Yhteiskuntatieteiden maisteri Jari Luoto valtioneuvoston EU-sihteeristön päällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen ja varatuomari Helena Tuuri EU-sihteeristön apulaispäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.5.-30.6.2008, molemmat kuitenkin enintään siksi ajaksi, kun mainittu määräajaksi täytettävä virka on ilman haltijaa. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Tuula Turuselle palkatonta virkavapautta 1.6.2008-31.5.2013 Brysselissä Euroopan Talous- ja Sosiaalikomitean hallintovirkamiehen tehtävässä työskentelyä varten. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Oikeustieteen kandidaatti Jussi Mäkinen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.5.2008 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Oikeustieteen maisteri, varatuomari Heidi Maria Sederholm ympäristöministeriön hallitussihteerin virkaan 19.5.2008 lukien. (YM hallitusneuvos Aino Jalonen 020 490 7950)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 23.4.2008 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista. Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetaan uusi asetus. Näistä suoritteista säädetään nykyisin asetuksessa (296/2006), jonka voimassaolo päättyy 30.4.2008. Asetuksen muutokset johtuvat pääosin kustannustason muutoksista. Maksullisista suoritteista arvioidaan kertyvän vuonna 2008 tuloja noin 15 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 1.5.2008 ja on voimassa 30.6.2010 saakka. (MMM lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen 160 53406)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 23.4.2008

Metsätiloja koskevat veropäätökset varmistuivat

Sinivihreä hallitus päätti maaliskuisen kehyspäätöksensä yhteydessä monista metsäsektorin kannalta keskeisistä hankkeista, joiden tarkoituksena on turvata metsäteollisuuden työpaikkoja ja kilpailukykyä edistämällä kotimaista puunsaantia. Esko Ahon vetämän Metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän, Kansallisen metsäohjelman sekä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toimenpide-esitykset yhdistettiin kehyspäätöksessä paketiksi, jossa huomioidaan yhtälailla sekä kotimaisen puun käytön lisätarpeet että metsien monimuotoisuuden turvaaminen.

Ahon työryhmän esitysten mukaisesti puunsaannin edistämiseen tarkoitettuihin perusväylien parannustöihin osoitetaan jo toukokuun lisäbudjetissa 50 miljoonaa euroa. Yhteensä neljän vuoden aikana suoraan tähän tarkoitukseen varataan uutta kohdennettua rahaa 105 miljoonaa euroa. Hallitus lisäksi kohdentaa kehyskaudella 60 miljoonaa nykyisistä perusväylänpidon määrärahoista puunsaannin edistämiseen. Kokonaisuudessaan puunsaantia edistetään siten 225 miljoonalla eurolla.

Kansallisen metsäohjelman rahoitusta lisätään kehyskaudella lähes 20 miljoonalla eurolla aiemmin päätettyjen noin 50 miljoonan euron lisäksi. Nämä lisäresurssit kohdennetaan metsäkeskusten valtionapuun ja kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiseen toimintaan. Myös METSOn rahoitukseen kohdennettiin kehyskaudelle merkittävät lisäpanostukset. Suurin osa näistä määrärahoista käytetään yksityisten metsänomistajien vapaaehtoisten aloitteiden pohjalta tapahtuvaan monimuotoisuuden suojeluun.

Puun saatavuutta ja metsäpoliittisia tavoitteita tuetaan ensiharvennushakkuiden verovapaudella ja metsävähennystä kehittämällä

Hallitus on huolestunut kotimaisen puukaupan hidastumisesta ja puun saatavuudesta teollisuuden käyttöön. Hallitusohjelman mukaan puun tuotannon edellytyksiä parannetaan myös verotuksen keinoin. Metsäpoliittisesti ja puun saatavuuden kannalta suomalainen metsäomistus on liian pirstoutunutta, eikä metsien hoito ole kokonaisuutta tarkastellen riittävän aktiivista. Tilakoko ja metsän hoidon aktiivisuus liittyvät osittain toisiinsa, sillä pieni tilakoko aiheuttaa tehokkuustappioita niin puun korjuussa kuin metsän hoitotöissä. Hallitus pyrkii ratkomaan puun saatavuusongelmia sekä metsäpoliittisia ongelmia säätämällä ensiharvennushakkuiden myyntitulot verovapaiksi ja uudistamalla metsävähennystä.

Puun saatavuuden ja metsäpoliittisten tavoitteiden edistämiseksi hallitus on jo aiemmin sopinut ensiharvennushakkuista saatavien tulojen määräaikaisesta verovapaudesta. EU:n valtiontukisäätelystä johtuen ensiharvennuspuun myyntitulon määräaikaisen verovapauden hyväksyttävyys on varmistettava komissiolta. Kun komissio antaa asiassa päätöksen, verovapaus saatetaan voimaan taannehtivasti huhtikuun 2008 alusta. Metsänomistaja voisi saada ensiharvennustoimenpiteeseen joko suoraa tukea tai ensiharvennuspuun myyntitulon verovapauden.

Tänään 23.4.2008 hallitus on sopinut myös metsävähennyksen muuttamisesta siten, että uusi korotettu vähennys koskisi vähennykseen oikeutetun henkilön omistamia kaikkia metsäkiinteistöjä koko Suomen alueella ja vuotuisen metsävähennyksen saisi tehdä 60 prosentin suuruisena puun myyntitulosta (nykyisin 40 %). Samalla metsävähennyksen kokonaismäärää korotetaan 50 prosentista 60 prosenttiin metsän hankintamenosta. Esitetyillä muutoksilla metsänomistajia kannustettaisiin sekä myymään puuta että lisäämään metsäomistustensa määrää. Tällä tavoin pyritään nostamaan metsätilojen kokoa ja keskittämään omistusta sellaisille omistajille, jotka harjoittavat aktiivista metsätaloutta. Veromuutos voitaisiin ottaa käyttöön takautuvasti niin, että uusimuotoisen vähennyksen saisi tehdä jo vuoden 2008 verotuksessa.

Lisäksi hallitus sopi, että MMM ja YM asettavat työryhmän selvittämään, miten Metsähallituksen muun kuin metsätalousliiketoiminnan tuottoja voitaisiin käyttää luonnonsuojelutoimintaan.

Metsätilat jäävät sukupolvenvaihdosten verohuojennusten ulkopuolelle

Yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten veromuutoksia valmisteltaessa tehtiin kattava työ, jonka myötä selvitettiin useita erilaisia metsätiloja koskevia sukupolvenvaihdosten verotuksen huojennusmalleja sekä niiden kokonaisvaikutuksia. Yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten verohuojennuksen tavoitteena on se, ettei verotuksella aiheutettaisi esteitä yritys- tai muun elinkeinotoiminnan jatkumiselle ja siihen liittyvien työpaikkojen säilymiselle. Tehtyjen selvitysten perusteella osoittautui, ettei tällaisia elinkeinopoliittisia tavoitteita pystytä yhdistämään laajalle metsäomistajajoukolle annettavaan huojennukseen. Ongelmaksi olisi muodostunut metsänomistajien keskenään epätasa-arvoinen kohtelu.

Metsäomaisuus on varsin huomattavalle osalle metsänomistajista luonteeltaan sijoitusluontoista varallisuutta. Sellaisia metsätaloustöihin itse osallistuvia metsänomistajia, joille metsätalous muodostaa pääasiallisen toimeentulon tai muuta ansiotoimintaa olennaisesti täydentävän toimeentulon lähteen, on varsin vähän. Sijoitusluonteisen metsäomaisuuden perintö- ja lahjaverotuksen huojentaminen puolestaan asettaisi esimerkiksi perintönä tai lahjana siirtyvän muun tyyppisen omaisuuden hyvin epätasa-arvoiseen asemaan. Näistä syistä hallitus päätyi erilaisten mallien käsittelyn jälkeen yksimielisesti siihen, ettei sukupolvenvaihdosten verohuojennusta tulla laajentamaan metsätiloihin.

Lisätiedot: erityisavustaja Sirkku Linna GSM 0400-515346, valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ILTAKOULU 23.4.2008

Hallitus sopi ammatillisen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen etenemisestä

Hallitus sopi iltakoulussaan keskiviikkona 23. huhtikuuta etenemistavasta, jolla ammatillisesti suuntautunutta aikuiskoulutusta uudistetaan. Uudistukset liittyvät hallituksen tavoitteisiin parantaa työllisyyttä ja varmistaa työvoiman saatavuus ja osaaminen. Uudistukset aloitetaan vaiheittain vuoden 2009 alusta.

Aikuiskoulutuksen haasteisiin pyritään varautumaan ennakolta uudistamalla aikuiskoulutuksen hallintoa, rahoitusjärjestelmää ja tarjontaa sekä kehittämään etuusjärjestelmää kannustavaksi. Uudistusten tavoitteena on parantaa työvoiman ammatillista ja alueellista liikkuvuutta sekä kannustaa työikäisiä osaamisen jatkuvaan ylläpitoon ja kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta, tehostaa maahanmuuttajien työllistymistä, myöhentää eläkkeelle siirtymistä sekä edistää siirtymistä työelämään.

Hallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti ehdotukset aikuiskoulutusetuuksien kehittämisestä tehdään syyskuun loppuun mennessä sosiaali- ja terveysministeriön sosiaaliturvan uudistamiskomitealle, jossa niiden valmistelua jatketaan.

Syksyllä 2008 valmistuvat aikuiskoulutuksen työnjakoa ja rahoitusta selkeyttävät ehdotukset, joilla mm. koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja kannustetaan tuloksellisuuden ja laadun parantamiseen sekä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen.

Oppisopimuskoulutuksen laajentamista myös työvoima- ja elinkeinopoliittisen koulutuksen järjestämismuodoksi selvitetään myös osana aikuiskoulutuksen rahoitusta ja ohjausta sekä eri hallinnonalojen tehtäviä koskevaa kokonaisuutta.

Mahdolliset ehdotukset korkeakoulutettujen aikuiskoulutuksesta sekä sen rahoituksesta on tarkoitus sisällyttää kesällä valmistuvaan uuteen yliopistolakiluonnokseen, joka on tarkoitus antaa jatkovalmistelun jälkeen eduskunnalle kevätistuntokaudella 2009. Osana valtionosuusuudistusta 2010 selvitetään ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutusvoimavarat. Oppisopimustyyppisen koulutuksen käytöstä korkeakoulujen täydennyskoulutuksessa valmistellaan esitys tammikuun 2009 loppuun mennessä.

Ehdotukset aluehallintoviranomaisen aikuiskoulutukseen liittyvistä tehtävistä ja työnjaosta on tarkoitus sovittaa aluehallinnon uudistamishankkeen jatkovalmistelun aikatauluun.

Kevään 2009 aikana tehdään ehdotukset siitä, miten edistetään mm. pk-yritysten henkilöstön, aikuiskoulutuksessa aliedustettujen ryhmien, puutteellisen tai vanhentuneen koulutuspohjan omaavien aikuisten, maatalousyrittäjien sekä vaihtuvissa tai lyhytkestoisissa työsuhteissa toimivien koulutusmahdollisuuksia. Usean ministeriön yhteistyönä laaditaan suunnitelma kiireellisistä maahanmuuttajien koulutukseen sijoittumista ja työllistämistä edistävistä toimenpiteistä.

Vuoden 2009 aikana tarkoitus on myös selvittää erilaisia verokannusteita, joilla työnantajaa kannustetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja jotka kannustavat työntekijöitä osaamisensa omaehtoiseen kehittämiseen. Lisäksi selvitetään työehtosopimuksiin liittyvät kannusteet sekä koulutusseteli-, koulutustili- ja vakuutusmallien sekä työelämän koulutusrahastojen käyttömahdollisuudet.

Aikuiskoulutusuudistusta (AKKU) on valmistellut eri ministeriöiden ja työelämän valtakunnallisten keskusjärjestöjen edustajista koostuva johtoryhmä, joka jättää väliraporttinsa ennen kesää.

Ammatillisesti suuntautuneella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammatillista aikuiskoulutusta, korkeakoulujen aikuiskoulutusta, työvoimapoliittista koulutusta sekä työnantajan henkilöstökoulutusta.

Lisätietoja: AKKU-johtoryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Heljä Misukka, p. (09) 160 77162, 050 528 6682, johtaja Marita Savola, p. (09) 160 77315 ja johtaja Mika Tammilehto, p. (09) 160 77391, opetusministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Vaalialuetoimikunta luovutti 24.4.2008 eduskuntavaalien vaalijärjestelmän uudistamista koskevan mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. Toimikunta ehdottaa, että koko maa olisi yhtenä vaalialueena vaalien tulosta laskettaessa. Lisäksi vaaleissa otettaisiin käyttöön valtakunnallinen 3,5 prosentin äänikynnys sekä vaalipiirikohtainen 12 prosentin äänikynnys. Vaalijärjestelmän uudistuksella pyritään siihen, että perustuslain vaatimus vaalien yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta toteutuu. Toimikunta ehdottaa poistettavaksi mahdollisuuden puolueiden välisiin vaaliliittoihin. Lisäksi toimikunta ehdottaa eduskuntavaalien ja presidentinvaalin myöhentämistä nykyisestä. Eduskuntavaalit siirrettäisiin maaliskuusta huhtikuun kolmannelle sunnuntaille. Presidentinvaalin ensimmäinen vaalipäivä olisi tammikuun neljäs sunnuntai, joka on viikkoa nykyistä myöhemmin. Vaalialuetoimikunnan mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Komiteanmietintoja/Komiteanmietintojenarkisto/Komiteanmietintoja2008/1208352722412. Lisätietoja antavat toimikunnan puheenjohtaja Lauri Tarasti p. 050 568 7300 sekä oikeusministeriöstä vaalijohtaja Arto Jääskeläinen p. (09) 160 67572 ja neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen p. (09) 160 67620.

Kalataloudellisen velvoitetarkkailun kehittämistyöryhmä luovutti 24.4.2008 raporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Työryhmän mukaan kalataloudellinen velvoitetarkkailu, velvoitteiden hallinnointi ja valvonta tulisi tehdä samoilla menettelytavoilla koko Suomessa. Tavoitteena on myös luoda tarkkailujärjestelmä, jossa huolellisella ennakkosuunnittelulla ja laadukkaalla tarkkailutyöllä aikaansaadaan selkeästi raportoidut tulokset vesistöjä muuttavan hankkeen kalatalousvaikutuksista. Työryhmän suositukset lisäävät edellytyksiä selvittää kalastovaikutuksia. Työryhmän raportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5uWasqT21/5xjLeOT5f/Files/CurrentFile/trm3_2008.pdf. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Eija Kirjavainen, p. 040 772 1262, maa- ja metsätalousministeriö ja kalastusbiologi Mikko Koivurinta, p. 0400 829 505, Uudenmaan TE-keskus.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.