Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 16/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 18.4.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 39/2008 vp) Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomi on kirjeenvaihdolla 11.12.2007 sitoutunut OCCARin hallinnoimaan ESSOR-ohjelmistoradiohankkeeseen. Suomi sitoutui soveltamaan OCCARin sääntöjä ja toimintatapoja väliaikaisesti, lukuun ottamatta Suomen saatekirjeessä mainittuja erioikeuksia ja vapauksia, välitysmenettelyä sekä korvausvelvollisuutta koskevia määräyksiä, jotka edellyttävät Suomessa eduskunnan hyväksymistä ennen kuin niitä voidaan kansallisesti soveltaa. Näin ollen sopimus tulee Suomen osalta kokonaisuudessaan voimaan lopullisesti vasta, kun Suomi on ilmoittanut OCCAR:ille valtiosääntönsä edellyttämien toimien loppuunsaattamisesta. (PLM hallitussihteeri Jenni Honkonen 160 88110)

Esitys (HE 40/2008 vp) vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan vuoden 2006 kansainvälinen trooppista puuta koskeva sopimus. Sopimuksen tavoitteena on edelleenkin tukea trooppisen puun tuottajien ja kuluttajien välistä yhteistyötä niin, että se edistää ja monipuolistaa kansainvälistä trooppisen puun kauppaa ja edistää trooppista puuta tuottavien metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä pyrkii tasapainottamaan taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. (MMM vanhempi hallitussihteeri Kirsi Taipale 160 53354)

Esitys (HE 41/2008 vp) laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta. Laissa tarkoitetun kuorma- ja linja-auton käsitettä, koulutuskeskuksen velvollisuuksia ja kuljettajan ammattipätevyyskortin voimassaoloa tarkennetaan. Lakiin sisällytetään säännös, joka koskee henkilöliikenteen kuljettajan ammattipätevyysvaatimuksen soveltamista ulkomailta tulevan kuljetuksen kuljettajaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 10.9.2008. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 160 28571)

Esitys (HE 42/2008 vp) laiksi ulkorajayhteistyön hallinnosta. Lailla ulkorajayhteistyön hallinnosta pannaan täytäntöön Euroopan yhteisön antamat eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevat säännökset. Lakiin otetaan säännökset yhteisön ulkorajoilla toteutettavien yhteisten toimintaohjelmien valmistelusta, hallinnoinnista, seurannasta, valvonnasta ja tarkastuksesta. Ohjelmat korvaavat vuosina 2004-2006 muun muassa Suomen ja Venäjän raja-alueella toteutetut naapuruusohjelmat. Säännökset vastaavat käytännössä pitkälti rakennerahastolain Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjelmien vastaavia säännöksiä. Lakiin otetaan myös säännökset ohjelmien yhteisten hallintoviranomaisten nimeämisestä, tehtävistä ja toimivaltuuksista. Yhteisen hallintoviranomaisen keskeisenä tehtävänä on myöntää hankkeisiin yhteisön ulkorajayhteistyöhön osoittama ja sitä vastaava valtion rahoitusosuus. Se myös huolehtii tuen maksamisesta ja takaisinperinnästä. Kansallisen vastinrahoituksen voi määrätyissä tilanteissa myöntää yhteisen hallintoviranomaisen sijaan muu toimivaltainen viranomainen. (TEM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 010 60 64938)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 18.4.2008 seuraavat lait:

Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta ja laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 16/2008 vp). Sijoitusrahastolain muutoksella pannaan täytäntöön arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/ 611/ETY (sijoitusrahastodirektiivi) täytäntöönpanosta tiettyjen määritelmien selventämiseksi annettu komission direktiivi 2007/16/EY. Lisäksi pannaan täytäntöön sijoitusrahastodirektiivin säännös toisen jäsenvaltion valvontaviranomaisen kuulemisesta rahastoyhtiön toimiluvan myöntämisen osalta tietyissä tilanteissa. Sijoituspalveluyrityksistä annetun lain rahoitusvälineen määritelmää tarkennetaan. Lait tulevat voimaan 23.7.2008. (VM vanhempi hallitussihteeri Irmeli Vuori 160 33013)

Laki Verohallinnosta, laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, laki keskusverolautakunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki veronkantolain muuttamisesta, laki ennakkoperintölain muuttamisesta, laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, laki arpajaisverolain 16 ja 18 §:n muuttamisesta, laki varainsiirtoverolain muuttamisesta, laki kiinteistöverolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta, laki arvonlisäverolain muuttamisesta, laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta, laki autoverolain muuttamisesta, laki ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n muuttamisesta, laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain 18 luvun 31 §:n muuttamisesta, laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 ja 17 §:n muuttamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, laki verontilityslain muuttamisesta, laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta, laki keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki suhdannetalletuslain 14 ja 17 §:n muuttamisesta, laki rakennusverolain 25 §:n muuttamisesta, laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta ja laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta (HE 148/2007 vp). Verohallituksesta ja yhdeksästä verovirastosta muodostetaan valtiovarainministeriön alainen Verohallinto-niminen viranomainen, jonka virka-alueena on koko maa. Verohallintoa johtaa pääjohtaja. Verohallinnon yksiköiden lukumäärästä, nimistä, toimialueista ja pääasiallisista tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Verohallinnon sisäisestä organisaatiosta ja työnjaosta määrätään Verohallinnon tai sen yksikön työjärjestyksessä. Verohallinnon työjärjestys julkaistaan säädöskokoelmassa. Veronsaajien oikeudenvalvonta säädetään Verohallinnon tehtäväksi. Kunnalla, seurakunnalla ja Kansaneläkelaitoksella säilyy kuitenkin itsenäinen muutoksenhakuoikeus. Oikeudenvalvonnan tehtävät hoidetaan valtakunnallisesti yhdessä yksikössä, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikössä. Verovalitusta koskevia menettelysäännöksiä muutetaan siten, että menettelyssä korostuu virallisperiaate ja hallinto-oikeuden prosessinjohto nykyistä selkeämmin. Lait tulevat voimaan 1.5.2008. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 160 33154)

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (HE 5/2008 vp). Lain rakenne uudistetaan siten, että se vastaa vuoden 2007 alusta voimaantulleiden yksityisten alojen palkansaajien ja valtion eläkelainsäädännön uudistusten rakennetta, ottaen kuitenkin huomioon evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmän erityispiirteet. Eläketurvan sisältö määräytyy edelleen pääosin valtion eläkelain mukaan. Eläkkeiden muutoksenhakua koskevat säännökset muuttuvat sen takia, että valtion eläkelautakunta on yhdistetty yksityisen alan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ja kuntien eläkelautakunnan kanssa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi. Laki korvaa nykyisen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja nykyisen evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain. Laki tulee voimaan 1.5.2008. (OPM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 160 77903)

Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 172/2007 vp). Julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annettua lakia muutetaan siten, että suojautuminen korontasaustoimintaan liittyviltä korko- ja valuuttariskeiltä on mahdollista jo ennen korontasaussopimusta korontasaustarjouksen antamisen jälkeen. Laki tulee voimaan 1.5.2008. (TEM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 010 60 62672)

Tasavallan presidentti hyväksyi eräät Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehdyt sopimukset ja vahvisti lain eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 15/2008 vp). Sopimusten tarkoitus on verotietojenvaihdon mahdollistaminen sekä luonnollisten henkilöiden ja rajoitetussa määrin myös yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimukset rakentuvat eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille malliverosopimukselle ja tietojenvaihtoa koskevalle mallisopimukselle. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM ylitarkastaja Minna Korhonen 160 34735)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 18.4.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Terrorismin ennaltaehkäisystä Varsovassa 16.5.2005 tehty Euroopan neuvoston yleissopimus tulee voimaan 1.5.2008. Laki (1369/2007) tulee voimaan 1.5.2008. Asetus tulee voimaan 1.5.2008. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 160 55726)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 18.4.2008 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Birgitta Stenius-Mladenovin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Kirsti Narisen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Slovenian tasavallan hallituksen välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Suurlähettiläs Hannu Kyröläisen tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Frank Hellstenin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan ja Tšekin tasavallan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 17.4.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rikoslain 34 a luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1370/2007) tulee voimaan 1.5.2008. Asetus tulee voimaan 1.5.2008. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 160 55726)

Valtioneuvoston asetus pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1371/2007) tulee voimaan 1.5.2008. Asetus tulee voimaan 1.5.2008. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 160 55726)

Valtioneuvoston asetus poliisilain 31 d §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1372/2007) tulee voimaan 1.5.2008. Asetus tulee voimaan 1.5.2008. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 160 55726)

Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän etuuden maksamisajankohtaa ja valtion osuuden maksamista koskevat säännökset. Etuuden hakemista ja etuudensaajan ilmoitusvelvollisuutta koskeva asetuksen säännös kumotaan, koska asiasta säädetään lain tasolla. Asetus tulee voimaan 1.5.2008. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan rintamalisän maksamisajankohtaa ja valtion osuuden maksamista koskevat säännökset. Rintamalisän hakemista ja etuudensaajan ilmoitusvelvollisuutta koskeva asetuksen säännös kumotaan, koska asiasta säädetään lain tasolla. Asetus tulee voimaan 1.5.2008. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 17.4.2008 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa talousneuvosto toimikaudeksi 8.5.2008-7.5.2010 (valtioneuvoston jäsenet kuitenkin enintään siksi ajaksi, minkä he toimivat valtioneuvoston jäseninä). Kokoonpano: puheenjohtaja pääministeri Matti Vanhanen; jäsenet: työministeri Tarja Cronberg, puolustusministeri Jyri Häkämies, valtiovarainministeri Jyrki Katainen, hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, opetusministeri Sari Sarkomaa, kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin, toimitusjohtaja Leif Fagernäs Elinkeinoelämän keskusliitto EK, puheenjohtaja Michael Hornborg Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, puheenjohtaja Lauri Ihalainen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, toimitusjohtaja Kari Jalas Keskuskauppakamari, puheenjohtaja Eero Lehti Suomen Yrittäjät ry, pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen Pankki, puheenjohtaja Mikko Mäenpää Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, toimitusjohtaja Risto Parjanne Suomen Kuntaliitto ja puheenjohtaja Matti Viljanen AKAVA ry. (VNK esittelijä Valtteri Nieminen 160 22217)

Päätös vahvistaa Varustamoliikelaitoksen vuoden 2007 tilinpäätös, joka osoittaa 4 013 052,17 euron voittoa ja tulouttaa voitosta valtiolle 2 007 000,00 euroa sekä siirtää jäännös 2 006 052,17 euroa edellisten tilikausien tulostilille. Varustamoliikelaitoksen vuoden 2007 toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. (LVM neuvotteleva virkamies Rita Linna 160 28559)

Päätös vahvistaa valtiontakuurahaston tilinpäätös vuodelta 2007. Toimintavuoden tulos oli noin 8,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. (TEM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 010 60 62672)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 17.4.2008 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainsihteerit Mikael Antell, Antti Kaski, Tony Paso, Päivi Peltokoski, Kari Puurunen, Leena Pylvänäinen, Tuomas Tapio ja Anu Vuori-Kiikeri lähetystöneuvoksen virkoihin 1.5.2008 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Diplomi-insinööri Aki Siponen puolustusministeriön tietohallintojohtajan virkaan 5.5.2008 lukien viiden vuoden määräajaksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

Akateeminen sihteeri, kulttuurineuvos Anna-Maija Marttinen opetusministeriön kulttuuriasiainneuvoksen virkaan 1.6.2008 lukien. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

Eläinlääketieteen lisensiaatti Veli-Mikko Niemi maa- ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusjohtajan virkaan 1.5.2008 lukien. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 160 53331) Varatuomari Terhi Sunnari maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan sihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2008-31.12.2012, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (MMM neuvotteleva virkamies Marit Ilveskero 160 52389)

Diplomi-insinööri Markku Marjamäki sosiaali- ja terveysministeriön valvontajohtajan virkaan 1.6.2008 alkaen. (STM osastopäällikkö Jaana Koski 160 73786)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.4.2008 seuraavia asioita:

Momentilta 24.30.66.5 (Varsinainen kehitysyhteistyö; humanitaarinen apu) 7 miljoonan euron myöntäminen YK:n pakolaispäävaltuutetun toimistolle UNHCR:lle yleisavustuksena vuonna 2008. UNHCR:n (Office of the UN High Commissioner for Refugees) kohderyhmänä vuonna 2008 on noin 33 miljoonaa henkeä. Järjestön operaatioiden painopiste on Afrikassa ja prioriteettina kaikkialla pakolaisnaiset ja -lapset. Järjestön vuoden 2008 kokonaisbudjetti on 1,096 miljardia dollaria, jonka lisäksi tällä hetkellä täydentäviä ohjelmia varten tarvitaan noin 0,5 miljardia dollaria. (UM lähetystöneuvos Ulla-Maija Finskas 160 56225)

Momentilta 24.30.66.5 (Varsinainen kehitysyhteistyö; humanitaarinen apu) 5 miljoonan euron myöntäminen yleisavustuksena YK:n keskitetylle hätäapurahastolle (CERF) vuonna 2008. Rahasto on perustettu YK:n 60. yleiskokouksen tekemällä yksimielisellä päätöksellä. Päätöksen tavoitteena on luoda kolmen vuoden kuluessa 500 miljoonan dollarin rahasto, joka koostuu 450 miljoonan dollarin lahja-apuosasta ja 50 miljoonan dollarin lainaosasta. CERF-rahasto aloitti toimintansa vuoden 2006 maaliskuussa. Suomen tuki CERF-rahastoon vuonna 2006 oli 4 miljoonaa euroa ja vuonna 2007 5 miljoonaa euroa. (UM lähetystöneuvos Ulla-Maija Finskas 160 56225)

Integroidun tiedustelun, valvonnan ja johtamisen integraatiotoimiston toteuttaminen. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus tekee sopimuksen Oy International Business Machines Oy:n (IBM) kanssa integroidun tiedustelun, valvonnan ja johtamisen (ITVJ) -integraatiotoimiston toteuttamisesta toimittajan vastuulle määritetyin osin. Nämä ovat menetelmä- ja työvälinetuki, kokoonpanonhallinta ja integraatiotestaus. Sopimuksen kokonaishinta ilman arvonlisäveroa on korkeintaan 4 401 450 euroa. Mahdollisen lisähankintavarauksen kokonaishinta ilman arvonlisäveroa on korkeintaan 5 683 555 euroa. Sopimuksen kokonaishinta lisähankintavarauksineen on siten korkeintaan 10 085 005 euroa (alv 0 %) ja hankintaan kohdistuvat arvonlisäverot ovat yhteensä korkeintaan 2 218 701 euroa. Sopimuskausi on 1.4.2008-31.12.2009 ja lisähankintavarauksen kausi 1.1.-31.12.2010. (PLM neuvotteleva virkamies Tuija Karanko 160 88281)

Valtion eläkerahaston vuoden 2007 tilinpäätöksen vahvistaminen. Tuottojäämä vuonna 2007 oli 1 946,3 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 11 164,9 miljoonaa euroa. (VM finanssineuvos Arto Eno 160 33108)

Vuoden 2008 talousarvion momentin 30.60.43 (Eräät korvaukset) arviomäärärahan ylittäminen 100 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu ruskomäntypistiäisen aiheuttaman poikkeuksellisen laajan metsään kohdistuvan tuhon torjunnasta Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueella. (MMM metsäneuvos Sinikka Jalasjoki 160 52414)

Maatalouden interventiorahaston vuoden 2007 tilinpäätöksen vahvistaminen. Rahaston alijäämä tilikaudella 1.1.-31.12.2007 on ollut 1 102 977,18 euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 6 268 391,25 euroa. (MMM hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245) Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2007 tilinpäätöksen vahvistaminen. Rahaston kulujäämä tilikaudella 1.1.-31.12.2007 on ollut 118 814 845,59 euroa ja taseen loppusumma tilikauden päättyessä 849 609 509,07 euroa. (MMM hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Valtion asuntorahaston vuoden 2007 tilinpäätöksen vahvistaminen valtion talousarvion ulkopuolisten varojen osalta. Rahaston voitto on vuonna 2007 ollut 106 936 390,85 euroa ja taseen loppusumma 9 862 938 595,13 euroa. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 020 490 7608)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 11.4.2008

Valtio linjasi yliopistojen pääomittamisen periaatteita

Talouspoliittinen ministerivaliokunta sopi perjantaina 11. huhtikuuta periaatteista, joilla hallitus osallistuu säätiömuodossa toimivien yliopistojen pääomittamiseen.

Yksityisoikeudellisena säätiönä perustettavan yliopiston tulee noudattaa valtioneuvoston ja opetusministeriön korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen tavoitteita ja edistää riittävän vahvan yliopiston muodostumista. Säätiöyliopiston tulee pääsääntöisesti olla vähintään 3 000 kokopäiväopiskelijan yhteisö. Säätiövarallisuuden luovuttajat nimittävät sijoitustensa suhteessa edustajansa säätiömuodossa toimivan yliopiston hallitukseen.

Yksityisoikeudellisena säätiönä toimivan yliopiston alkupääoman tulee olla vähintään 25 milj. euroa tuhatta kokopäiväopiskelijaa kohti. Innovaatioyliopiston pääomittamisesta hallitus on päättänyt erikseen kehyspäätöksen yhteydessä. Yksityisoikeudellisina säätiöinä toimivien yliopistojen valtion ulkopuolisen alkupääoman tulee olla aidosti uutta yksityistä pääomaa. Valtio päättää kussakin tapauksessa erikseen osallistumisestaan säätiönä toimivan yliopiston pääomittamiseen. Valtion sijoitusosuus on sama kuin innovaatioyliopistossa eli 5:2.

Valtio voi tehdä finanssisijoituksia myös kaikkiin julkisoikeudellisina laitoksina toimiviin yliopistoihin riippumatta siitä, saavatko ne yksityistä pääomaa. Kohdentamisessa noudatetaan yhdenvertaisia kriteerejä. Julkisoikeudellisina laitoksina toimivien yliopistojen pääomittamisen periaatteita käsitellään yksityiskohtaisemmin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa kesäkuussa 2008.

Osana yliopistouudistusta hallitus on toistaiseksi sitoutunut yhden säätiöyliopiston, innovaatioyliopiston perustamiseen. Kehyspäätöksessään 13.3.2008 hallitus linjasi, että "säätiöpohjainen toimintamalli tehdään mahdolliseksi kaikille yliopistoille".

Lisätietoja: erityisavustaja Laura Rissanen, p. (09) 160 77409, 041 540 4505 ja johtaja Anita Lehikoinen, p. (09) 160 77353, 040 518 4891

HALLITUKSEN ILTAKOULU 16.4.2008

Sisäisen turvallisuuden ohjelma

Hallituksen iltakoulussa käsiteltiin keskiviikkona 16. huhtikuuta sisäasiainministeriön johdolla valmisteltu esitys sisäisen turvallisuuden ohjelmaksi. Ohjelmassa hallitus määrittää sisäisen turvallisuuden keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet poikkihallinnollisesti. Esitys sisältää useita konkreettisia toimenpiteitä muun muassa väkivallan vähentämiseksi, maahanmuuttajien turvallisuuden parantamiseksi, kilpailukyvyn parantamiseksi sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi. Ohjelma ulottuu vuoteen 2015 ja sen valmisteluun ovat osallistuneet laajasti eri ministeriöt, virastot ja laitokset sekä järjestöt.

Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2008-2011:
Kohti kestävää ja kohtuullista kuluttamista

Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 16. huhtikuuta työministeri Tarja Cronbergin johdolla valmisteltavaa kuluttajapoliittista ohjelmaa vuosille 2008-2011.

Kuluttajapolitiikan perustehtävänä on varmistaa korkea kuluttajansuojan taso. Kuluttajien tulee voida luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Lainsäädännön ohella tehokas valvonta on keskeistä. Merkittävässä asemassa ovat myös elinkeinoelämän osaaminen ja itsesääntely sekä kuluttajien käytössä olevat neuvonta-, sovittelu ja riitojenratkaisumenettelyt.

Kuluttaminen on yksi avaintekijä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tulevina vuosina EU:n ilmastopolitiikka edellyttää kasvihuonepäästöjen merkittävää vähentämistä liikenteessä, asumisessa ja maataloudessa.

Kulutustavaroiden tuotannon ympäristövaikutukset syntyvät globaalien tuotantoketjujen myötä yhä enemmän Suomen ja Euroopan ulkopuolella. Kotitalouksien merkittävimmän ympäristökuormituksen aiheuttavat asuminen, liikkuminen ja ruokailu. Kohtuullinen kuluttaminen vähentää luonnonvarojen tuhlaamista.

Yhteiskunnan tehtävä on informaation lisääminen ylenpalttista kulutusta vastaan. Kuluttajille on tarjottava oikeaa ja relevanttia tietoa sekä havainnollisia työkaluja kestävien kulutuspäätösten pohjaksi.

Kuluttajan rooli vahvistuu

Kuluttajapoliittisilla toimenpiteillä varmistetaan toimivat ja turvalliset markkinat sekä julkiset palvelut. Kuluttajille turvataan riittävä tietopohja ja osaaminen toimia kehittyvillä markkinoilla sekä vaikuttaa kuluttajina yhteiskunnassa. Erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ryhmien kohdalla pitää pystyä vahvistamaan heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa.

Kuluttajien panoksen pitäisi näkyä enemmän esimerkiksi tuotekehittelyssä ja palvelutuotannon suunnittelussa. Yrityksillä on entistä paremmat mahdollisuudet kuunnella kuluttajia ja ottaa heidät kumppaneiksi jo tuotekehitysvaiheessa. Käyttäjien osallistumisen avulla markkinoille voidaan tuottaa parempia tuotteita ja palveluja.

Kuluttajien osallistumista teknologian kehittämiseen ja arviointiin lisätään. Onkin kehitettävä malleja, joilla mm. asiakaspalvelupalaute palaa takaisin tuottajalle mahdollisimman hyvin.

Edunvalvontaa EU:n toimielimissä tehostetaan, koska tällä on suuri merkitys kuluttajapoliittisten tavoitteiden kannalta. Kuluttajien olisi voitava luottaa kaikkiin markkinoilla oleviin tuotteisiin ja palveluihin. Myös kuluttajajärjestöjen asemaa on vahvistettava ja rahoitus turvattava. Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Antti Riivari, p. 050 563 5129 ja neuvotteleva virkamies Ulla Karhu, p. 050 564 7184, työ- ja elinkeinoministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen arvioinnin väliraportti luovutettiin 16.4.2008 hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle. Arviointitutkimuksen mukaan kuntarakenteen uudistuminen on käynnissä ja se on edennyt monin paikoin ennakoitua nopeammin. Paras-hanke ei kuitenkaan vielä ole ollut juurikaan kuntien palveluita kehittävä hanke. Tähän mennessä tehtyjen kuntaliitospäätösten perusteella kuntien määrä tulee todennäköisesti vähentymään vuoden 2009 alussa noin 65:lla, mikä on yli 16 prosenttia kuntien kokonaismäärästä. Arvioitsijoiden mukaan näyttää siltä, että uudistuksen jälkeenkin Suomessa on moninainen ja kirjava kunta- ja palvelurakenne. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanon suunnitteluvaiheen arviointi on toteutettu valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Arvioinnista on vastannut Lapin yliopisto yhteistyössä Tampereen yliopiston tutkijoiden kanssa. Julkaistu raportti perustuu kuntien toimeenpanosuunnitelmiin, uudistuksesta tuotettuihin dokumentteihin sekä ryhmähaastatteluihin. Hankkeen loppuraportti valmistuu helmikuun 2009 loppuun mennessä. PARAS alussa -raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20080416PARASa/PARASalussa_nettiversio.pdf. Lisätietoja antavat professori, arviointihankkeen johtaja Jari Stenvall, p. 040 828 4350, Tampereen yliopisto, tutkija Hanna Vakkala, p. 040 553 8326, Lapin yliopisto, professori Antti Syväjärvi, p. 0400 606 244, Lapin yliopisto ja ylitarkastaja Inga Nyholm, p. (09) 160 32212, valtiovarainministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.