Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 1/2008

Liite: Ministereiden sijaisuudet 11.4.2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentti vapautti 11.4.2008 pyynnöstä metsänhoitaja, luomuyrittäjä, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, kansanedustaja Kimmo Kalevi Tiilikaisen valtioneuvoston jäsenyydestä ja ympäristöministerin tehtävistä sekä nimitti ja määräsi kauppatieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti, kansanedustaja Paula Ilona Lehtomäen valtioneuvoston jäseneksi ja ympäristöministeriksi. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 11.4.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 35/2008 vp) Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Georgian kanssa tehdyn tuloverosopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskeiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM ylitarkastaja Minna Korhonen 160 34735)

Esitys (HE 36/2008 vp) laeiksi alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta ja tieliikennelain muuttamisesta. Kesäkuun lopussa 2008 päättyvä kolmivuotinen kokeilu, jossa tuomioistuin on voinut ajokiellon sijasta määrätä rattijuopumukseen syyllistyneelle alkolukolla valvotun ajo-oikeuden, vakinaistetaan. Vapaaehtoiseen kokeiluun on osallistunut noin 300 kuljettajaa ja kokemukset ovat pääosin myönteiset, alkolukon tiedetään estäneen useita rattijuopumuksia. Kokeilun aikaiseen lainsäädäntöön tehdään eräitä muutoksia. Jatkossa poliisi voi määrätä valvotun ajo-oikeuden alkamaan jo ennen rattijuopumuksen tuomioistuinkäsittelyä. Tällä pyritään nopeuttamaan alkolukon käyttöönottoa, millä tutkimusten mukaan voidaan ehkäistä uusintarikoksia. Vuoden sijasta ajo-oikeuden valvonta kestää jatkossa yhdestä kolmeen vuotta ja pituuden päättää tuomioistuin. Kokeiluun liitettyä raskasta päihdeohjelmaa kevennetään. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2008. (LVM ylitarkastaja Janne Mänttäri 160 28569)

Esitys (HE 37/2008 vp) laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain sekä sosiaalihuoltolain 29 b ja 29 d §:n muuttamisesta. Muutoksen tarkoituksena on korjata viimeksi vuonna 2002 tarkistettujen asiakasmaksujen ja maksujen määräämisen perusteena olevien tulorajojen jälkeenjääneisyys ottamalla huomioon vuosien 2002-2006 kustannuskehitys. Lisäksi tulevan kustannuskehityksen ja ansiotason kehityksen huomioon ottamiseksi maksut ja niiden perusteena olevat tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi erikseen määriteltävien indeksimuutosten mukaisesti. Edellä kuvatulla tavalla tarkistetaan myös muita laeissa määriteltyjä euromääriä. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin sisältyvä, päivähoidon asiakasmaksun perusteena oleva perhekäsite muutetaan perheen todellista kokoa vastaavaksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja sosiaalihuoltolakiin tehdään myös eräitä teknisiä muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2008. (STM hallitusneuvos Anne Kumpula 160 74113)

Esitys (HE 38/2008 vp) laiksi alkoholilain muuttamisesta. Alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta terveydelle ja erityinen varoitus tuotteen aiheuttamasta sikiövauriovaarasta, kumotaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 160 73787)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 11.4.2008 seuraavat lait:

Laki rikoslain muuttamisesta, laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta, laki kokoontumislain 25 §:n muuttamisesta ja laki yhdenvertaisuuslain 20 §:n muuttamisesta (HE 55/2007 vp). Sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevaa rikoslain 11 lukua muutetaan siten, että ne nykyistä täsmällisemmin vastaavat Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön kriminalisointeja koskevia määritelmiä. Uusia rikoksia ovat rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset, joilla korvataan nykyiset ihmisoikeuksien loukkaamisrikokset poikkeuksellisissa oloissa ja sodankäyntirikokset. Esimiesten ja alaisten vastuun jakautumista koskevat säännökset vastaavat paremmin Rooman perussääntöä. Lait tulevat voimaan 1.5.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula 160 67724)

Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta, laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 47/2007 vp). Euroopan unionin jäsenvaltioiden 6.10.2006 hyväksymä puitepäätös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin (ns. konfiskaatiopuitepäätös) pannaan täytäntöön. Lisäksi sakon täytäntöönpanosta annettua lakia muutetaan siten, että puitepäätöksessä tarkoitetut menettämisseuraamukset kuuluvat lain soveltamisalaan. Myös kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annettuun lakiin lisätään sovellettavan menettelyn valintaa selventävä säännös. Lait tulevat voimaan 24.11.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Kirsi M. Pulkkinen 160 67722)

Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 8/2008 vp). Tuloverolakia muutetaan väliaikaisesti siten, että luonnollisen henkilön myydessä kiinteää omaisuutta kunnalle on myyntivoitto verovapaata tuloa. Kiinteistön luovutusvoiton verovapautta sovelletaan luovutuksiin, jotka on tehty 1.2.2008 tai sen jälkeen viimeistään 31.3.2009. Laki tulee voimaan 16.4.2008. Laki on voimassa 31.3.2009 saakka. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 160 33154)

Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta (HE 162/2007 vp). Alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain alusturvallisuuden valvontarikkomusta koskevaa 16 §:ää muutetaan siten, että siihen sisällytetään nimenomainen viittaus lain 11 a §:ään, jossa säädetään ennakkoilmoitusvelvollisuudesta. Muutoksen seurauksena laivanisäntä ja aluksen päällikkö tuomitaan alusturvallisuuden valvontarikkomuksesta myös silloin, kun he eivät noudata lain mukaista ennakkoilmoitusvelvollisuutta. Satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin (95/21/EY) 19 a artiklassa edellytetään, että jäsenvaltio on säätänyt seuraamuksesta, jota sovelletaan ennakkoilmoitusvelvollisuuden rikkomiseen. Laki tulee voimaan 1.5.2008. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja laki puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta (HE 152/2007 vp). Puolustustaloudellinen suunnittelukunta korvataan Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimivalla Huoltovarmuusneuvostolla sekä sen pysyvinä yhteistoimintaeliminä komitean tapaan toimivilla sektoreilla ja pooleilla. Samalla Huoltovarmuuskeskuksen johtokunta korvataan hallituksella ja keskuksen johtoon nimitetään yksityisoikeudellisessa palvelussuhteessa toimiva toimitusjohtaja. Lait tulevat voimaan 1.7.2008. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)

Tasavallan presidentti hyväksyi alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen irtisanomisen sekä vahvisti lain Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta (HE 10/2008 vp). Sopimus on vanhentunut, eikä sillä ole käytännön merkitystä Suomen ja muiden sopimuspuolten välisissä suhteissa. Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä annettu laki kumotaan. Sopimuksen voimassaolo on päättynyt 9.6.2007 Ruotsin irtisanomisilmoituksen johdosta. Laki tulee voimaan 18.4.2008. (VM neuvotteleva virkamies Ismo Mäenpää 160 33077)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 11.4.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Suomen tasavallan ja Puolan tasavallan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Varsovassa 25.5.2007 tehty sopimus tulee voimaan 1.5.2008. Laki (1199/2007) tulee voimaan 1.5.2008. Asetus tulee voimaan 1.5.2008. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Tasavallan presidentin asetus tullilaitoksen viran ja toimen haltijain virkapuvusta annetun asetuksen kumoamisesta. Asetuksella kumotaan tullilaitoksen viran ja toimen haltijain virkapuvusta 12.4.1957 annettu asetus (155/1957). Asetus tulee voimaan 1.5.2008. (VM neuvotteleva virkamies Sirkka-Liisa Heino 160 33153)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 11.4.2008 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Kauko Jämsénin tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Ville Anderssonin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Bulgarian tasavallan hallituksen välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta Euroopan talousalueeseen koskevan sopimuksen ratifioiminen. (UM lähetystöneuvos Christina Harttila 160 55327)

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun kansainvälisen komission XXIX istunnossa tehtyjen päätösten hyväksyminen. Hyväksytyt 25 päätöstä ovat luonteeltaan teknisiä standardeja, jotka ovat yleiseltä merkitykseltään vähäisiä. (SM lainsäädäntöneuvos Mika Lehtonen 160 42883)

Osastopäällikkö Kirsti Eskelisen tai hänen estyneenä ollessaan yksikön päällikkö Tuula Yrjölän valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Moldovan tasavallan hallituksen välinen sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 11.4.2008 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavan maakuntalain osalta: Maakuntalaki julkisista hankinnoista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 3 §:n muuttamisesta. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt mainitun maakuntalain. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 23/2008 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 11.4.2008 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Petri Salo ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään toimialueenaan Georgia ja Armenia 15.4.2008 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Käräjätuomari Pertti Juhani Mähönen Joensuun käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.7.2008 lukien, määräaikainen hovioikeudenlaamanni, hovioikeudenneuvos Ritva Liisa Mariitta Supponen Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan, määräaikainen tekniikan alan hallintooikeustuomari, vanhempi insinööri Unto Alpo Huttu Vaasan hallintooikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeussihteeri Kaius Juhani Vuoristo vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Jorma Tapio Niemitalo Vaasan hallintooikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan ja lakimies Kirmo Matti Päiviö Saastamoinen Kuopion hallintooikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2008 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Prikaatikenraali Markku Nikkilä puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.7.2008 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 10.4.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta. Asetus tullilaitoksesta uudistetaan kokonaisuudessaan. Siihen yhdistetään myös nykyisen tullipiireistä ja eräistä tullitoimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (998/ 2004) säännökset. Asetukseen lisätään muun muassa tullilaitoksen virkamiesten kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset sekä säännökset eräiden johtajien arvonimistä. Asetus tulee voimaan 1.5.2008. (VM neuvotteleva virkamies Sirkka-Liisa Heino 160 33153)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Emolehmien tuotantopalkkiota maksetaan 113,20 euroa ja urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkiota 30,30 euroa tukikelpoista eläintä kohti. Asetus tulee voimaan 16.4.2008. (MMM maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi 160 54217)

Valtioneuvoston asetus uusjakojen tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta. Uusjakojen tukemisesta annetun lain (24/1981) mukaan uusjakoja voidaan tukea valtion varoista jättämällä kiinteistötoimitusmaksu osaksi tai kokonaan perimättä sekä maksamalla valtion varoista uusjaossa suoritettavaksi päätetystä tilan siirrosta taikka tien tai kuivatustyön tekemisestä aiheutuvia kustannuksia. Valtion lopulliseksi menoksi jäävien kustannusten osuudesta, kustannusten takaisin perinnästä ja lain täytäntöönpanosta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella uusjakojen tukemisesta (211/1981). Asetukseen tehdään eräitä muutoksia, joilla korjataan muun muassa eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten Valtiokonttorille siirtämisen takia vanhentuneita säännöksiä ja saatetaan ne vastaamaan Euroopan unionin komission antaman asetuksen EY 1857/2006 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) vaatimuksia. Asetus tulee voimaan 1.5.2008. (MMM vanhempi hallitussihteeri Tuire Taina 160 53285)

Valtioneuvoston asetus vuoden 2007 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista. Viljelmäkohtaisista satovahingoista korvataan omavastuun ylittävästä satovahingon määrästä 90 prosenttia. Asetus tulee voimaan 16.4.2008. (MMM hallitussihteeri Katja Valjakka 160 54245)

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2008/2009 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta. Porojen eläinkohtaista tukea maksetaan tukialueilla C3 ja C4 poronhoitoa harjoittaville ruokakunnille. Tuen saamisen edellytyksenä on edelleen, että ruokakuntaan kuuluvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden päättyessä vähintään 80 eloporoa. Tuen suuruus on 26 euroa eloporoa kohti. Asetus tulee voimaan 16.4.2008. (MMM hallitussihteeri Katja Valjakka 160 54245)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Maidon tuotantotuen tasoa korotetaan 0,4 sentillä litralta, teurashiehojen tukea korotetaan 15 eurolla eläimeltä sekä lihasikojen ja nuorten siitossikojen tukea alennetaan kahdella eurolla eläinyksiköltä. Tuen enimmäismäärään liittyvistä rajoituksista johtuen maidon tuki maksetaan kahdessa vaiheessa, joista nyt päätettävä erä voidaan maksaa vasta, kun vuoden 2007 tuotantomäärät ovat tiedossa. Teurashiehojen tukea korotetaan toteutuneen tuotannon jäätyä ennakoitua pienemmäksi. Lihasikojen ja nuorten siitossikojen tuen alentaminen on tarpeen, jotta tuen määrä ei ylittäisi säädettyä 33,65 miljoonan euron enimmäismäärää. Asetus tulee voimaan 16.4.2008. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta. Maidon tuotantotuen tasoa korotetaan 0,5 sentillä litralta alueilla C1 ja C2p-C4 sekä 0,4 sentillä litralta C2-alueella. Tuen enimmäismäärään liittyvistä rajoituksista johtuen maidon tuki maksetaan kahdessa vaiheessa, joista nyt päätettävä erä voidaan maksaa vasta, kun vuoden 2007 tuotantomäärät ovat tiedossa. Muun lihasiipikarjan tukitasoa alennetaan 7-10 eurolta eläinyksiköltä alueesta riippuen. Koko tuotantoa kohti laskettuna alennus on noin 7 euroa eläinyksiköltä. Tuen alentaminen on tarpeen, jotta tuen määrä ei ylittäisi säädettyä 4,56 miljoonan euron enimmäismäärää. Asetus tulee voimaan 16.4.2008. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 10.4.2008 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää yhteensä 18 000 000 euron valtion avustukset puolueille niiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnalle tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa 1.1.-31.12.2008 seuraavasti: Suomen Keskusta r.p. (51 edustajaa) 4 590 000, Kansallinen Kokoomus r.p. (50 edustajaa) 4 500 000, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (45 edustajaa) 4 050 000, Vasemmistoliitto r.p. (17 edustajaa) 1 530 000, Vihreä Liitto r.p. (15 edustajaa) 1 350 000, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9 edustajaa) 810 000, Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (7 edustajaa) 630 000, Perussuomalaiset - Sannfinländarna r.p. (5 edustajaa) 450 000 ja Ahvenanmaa 90 000. (VNK esittelijä Valtteri Nieminen 160 22217)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistuminen Naton nopean toiminnan joukkoja (NRF) täydentävään toimintaan (VNS 1/2008 vp) pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Timo Kantola 160 55480)

Päätös määrätä sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Hannu Väänänen sivutoimiseksi lääkärijäseneksi vakuutusoikeuteen 1.8.-31.12.2008. (OM erityisasiantuntija Pekka Pärnänen 160 67610)

Päätös määrätä varatuomarit Else-Mai Kirvesniemi, Simopekka Koivu ja Jouko Hämäläinen työoloja tunteviksi sivutoimisiksi jäseniksi vakuutusoikeuteen sekä heidän varajäsenikseen varatuomarit Jaana Meklin ja Roni Jokinen 10.4.2008 lukien 31.12.2009 päättyväksi toimikaudeksi. (OM erityisasiantuntija Pekka Pärnänen 160 67610)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) Genevessä 28.5.-13.6.2008 pidettävään työkonferenssin 97. istuntoon. Hallituksen edustajat: hallitusneuvos Raila Kangasperko työ- ja elinkeinoministeriö ja lähetystöneuvos Stina Modeen Suomen pysyvä edustusto Yhdistyneissä Kansakunnissa Genevessä; hallituksen edustajien varajäsenet: yksikönpäällikkö Tarja Reponen ulkoasiainministeriö ja ulkoasiainsihteeri Salla Sammalkivi Suomen pysyvä edustusto Yhdistyneissä Kansakunnissa Genevessä; työnantajavaltuutettu: asiantuntija Anu Sajavaara Elinkeinoelämän keskusliitto EK; työnantajavaravaltuutettu: asiantuntija Simopekka Koivu Elinkeinoelämän keskusliitto EK; työntekijävaltuutettu: johtaja Marjaana Valkonen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry; työntekijävaravaltuutettu: sopimusvastaava, lakimies Heli Ahokas Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan määräämään edellä mainittujen edustajien neuvonantajat. (TEM lainsäädäntöjohtaja Tarja Kröger 010 60 48937)

Päätös myöntää Sinikka Näätsaarelle ero työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen ekonomisti Ville Kopra 10.4.2008 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2010 saakka. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Päätös hyväksyä valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016. Valtakunnallinen jätesuunnitelma sisältää jätepolitiikan ja jätehuollon kehittämisen yleiset tavoitteet ja toimet niiden saavuttamiseksi vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteena on erityisesti ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteiden uudelleenkäyttöä, jätteiden biologista hyödyntämistä, materiaalikierrätystä ja kierrätykseen soveltumattoman jätteen energiahyödyntämistä sekä turvata jätteiden haitaton käsittely ja loppusijoittaminen. Tavoitteena on myös ehkäistä jätehuollosta aiheutuvia kasvihuonepäästöjä. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 020 490 7330)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 11.4.2008 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten välinen työnjako ympäristöministeriössä. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa. Muilta osin työnjako ympäristöministeriössä on seuraava:

Asuntoministeri Jan Vapaavuori käsittelee asunto- ja rakennusasiat sekä kaavoituksen.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki käsittelee muut ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös määrätä ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi ympäristöministeri Paula Lehtomäki. Valiokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Matti Vanhanen; jäsenet: valtiovarainministeri Jyrki Katainen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, ympäristöministeri Paula Lehtomäki, puolustusministeri Jyri Häkämies, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors, työministeri Tarja Cronberg ja ulkoasiainministeri Alexander Stubb. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite). (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä olevat ulkoasiainministeri Alexander Stubbin, ympäristöministeri Paula Lehtomäen ja hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen ilmoitukset sidonnaisuuksista. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 10.4.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 13/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (IPPC-direktiivin uudistus). Direktiiviehdotuksessa säädetään yleiset puitteet suurten ja keskisuurten teollisuustoimintojen sekä merkittävien jätteenkäsittely- ja eläinsuojayksiköiden ympäristönsuojelulle sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset päästöraja-arvot ja muita toimialakohtaisia erityisvaatimuksia suurille polttolaitoksille, jätteenpolttolaitoksille, liuottimia käyttäville laitoksille ja titaanidioksiditeollisuudelle. Keskeiset muutokset verrattuna nyt voimassa oleviin direktiiveihin koskevat parasta käyttökelpoista tekniikkaa kuvaavien BAT-vertailuasiakirjojen käytön sitovuuden lisäämistä sekä suurten polttolaitosten päästöraja-arvojen tiukennuksia perustumaan BAT-vertailuasiakirjoissa kuvattuun parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. (YM lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto 020 490 7362)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 10.4.2008 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Petri Salo ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 15.4.2008 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Hallintotieteiden maisteri, oikeustieteen maisteri Juho Martikainen oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston hallitussihteerin virkaan 1.5.2008 lukien. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 160 67734)

Valtioneuvosto päätti 11.4.2008 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteen tohtori Teija Helena Tiilikainen ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 11.4.2008 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ulkoasiainministeri Alexander Stubbin toimikauden ajaksi. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 9.4.2008 seuraavia asioita:

Rikosseuraamusviraston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöt Oy:n kanssa vuokrasopimus Mikkelin vankilan perusparannettavista tiloista sekä niiden yhteyteen rakennettavan lisärakennuksen tiloista. Hankkeen kokonaishyötyala on noin 5 460 hym3, bruttoala noin 9 300 brm2 ja tilavuus noin 38 500 m3. Hanke toteutetaan vuosina 2008-2011. Lisärakennus otetaan käyttöön 2010. Perusparannettava osa valmistuu 2011. Lisärakennushankkeen arvioitu pääomavuokra on valmistumishetkellä 2010 noin 1 245 000 euroa vuodessa ja peruskorjauksen valmistuttua 2011 päärakennuksen pääomavuokra noin 760 000 euroa vuodessa eli vuokra yhteensä noin 2 005 000 euroa vuodessa. Lisävuokra 15 vuoden vuokrakautena on yhteensä noin 30 090 000 euroa. Nykyinen vuokra on noin 319 000 euroa vuodessa. (OM apulaisosastopäällikkö Jari Lohi 160 68102)

Palosuojelurahaston vuoden 2007 tilinpäätöksen vahvistaminen. Palosuojelurahaston tulot vuonna 2007 olivat 8 210 155 euroa ja ne koostuivat kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä palosuojelumaksuista vuodelta 2006. Kulut tilikaudella olivat 8 476 225,11 euroa, josta siirtotalouden kulut olivat 8 292 959,48. Rahaston kulujäämä tilikaudelta oli 273 498,90 euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 16 387 925,34 euroa. (SM kehittämisneuvos Harri Martikainen 160 44552)

Åbo Akademin oikeuttaminen tekemään Stiftelsen för Åbo Akademin kanssa vuokrasopimus peruskorjattavan ASA-kiinteistön noin 6 925 htm2:n tiloista. Sopimuksen kesto on kolme vuotta, vuosivuokra on ilman hoitokustannuksia noin 2,86 miljoonaa euroa (alv 0 %). Peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa vuosien 2008-2009 aikana. Peruskorjattu ASArakennus on tarkoitus ottaa yliopiston käyttöön jälleen lokakuussa 2009 (OPM yliarkkitehti Liisa Munsterhjelm 160 77222)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Arpajaislakityöryhmä luovutti 10.4.2008 väliraporttinsa sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Arpajaislakihanke esittää pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen vähentämistä sisällyttämällä arpajaislakiin säännökset rahapelien ikärajoista ja markkinoinnista. Alaikäisten suojelemiseksi pelihaitoilta arpajaislakiin ehdotetaan lisättäväksi rahapelien yleinen 18 vuoden alaikäraja. Rahapeliyhteisöjen lisäksi ikärajavalvonta kuuluisi asiamiesten ja raha-automaattien käyttöä varten tilan luovuttaneiden tehtäviin. Väliraportissa esitetään, että hankkeen nyt käynnistyvässä toisessa vaiheessa käsiteltäisiin toimilupajärjestelmää, rahapeliyhteisöjen ohjausta, pelaajien tunnistamista myös raha-automaattipelaamisessa, nettipokeria ja muita uusia pelimuotoja, ulkomaille nettipelaamisen estämistä tai rajoittamista, lupa- ja valvontaviranomaisten organisointia ja resursointia sekä peliongelmien seurannan, tutkimuksen, ehkäisyn ja hoidon voimavaroja. Väliraportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/suomi/arpajaislain_uudistus. Lisätietoja antavat arpajaislakihankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Ilkka Oksala, p.(09) 160 73165, sosiaali- ja terveysministeriö sekä arpajaislakihankkeen ohjausryhmän sihteeri ja työryhmän puheenjohtaja, poliisijohtaja Kimmo Hakonen, p. (09) 160 42875, sisäasiainministeriö.

Suomen ja Venäjän rajaliikenneyhteyksien kehittämistä Itä- ja Pohjois-Suomessa selvittänyt työryhmä luovutti 10.4.2008 mietintönsä liikenneministeri Anu Vehviläiselle. Työryhmä selvitti Imatran pohjoispuolelta Norjan rajaan ulottuvalla alueella olevien Suomen ja Venäjän välisten rajanylityspaikkojen kehittämistä. Toimeksiantoon eivät kuuluneet eteläiset rajanylityspaikat, kuten Nuijamaa, Vaalimaa ja Vainikkala. Työryhmän mukaan erityisesti Barentsin alueen hyödyntämiseksi tarvitaan parempia liikenneyhteyksiä. Suomen ja Venäjän välisten rautatieyhteyksien kunnostamistarpeet riippuvat lähialueen kaivos- ja energiainvestoinneista. Työryhmä ehdottaa muun muassa Pohjois-Norjan, Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Suomen ja Luoteis-Venäjän välisten lentoreittien kannattavuuden uudelleenarviointia. Työryhmän mietintö on osoitteessa http://www.mintc.fi/oliver/upl301-Rajayhteyksien%20kehittäminen.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Mikko Ojajärvi, p. (09) 160 28574 ja kansainvälisten asioiden neuvos Silja Ruokola, p. (09) 160 28367, liikenne- ja viestintäministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.