Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 1/2008

Liite: Ministereiden sijaisuudet 4.4.2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentti teki 4.4.2008 seuraavat muutokset valtioneuvostossa:

Tasavallan presidentti vapautti 4.4.2008 pyynnöstä valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Ilkka Armas Mikael Kanervan valtioneuvoston jäsenyydestä ja ulkoasiainministerin tehtävistä sekä nimitti ja määräsi filosofian tohtori, Euroopan parlamentin jäsen Cai-Göran Alexander Stubbin valtioneuvoston jäseneksi ja ulkoasiainministeriksi. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 4.4.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 32/2008 vp) laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi pannaan täytäntöön. Tavoitteena on luoda jäsenvaltioihin yhtenäiset säännökset kuluttajan taloudellisiin etuihin vaikuttavasta mainonnasta ja muusta markkinoinnista sekä menettelytavoista asiakassuhteessa. Markkinointia koskeva kuluttajansuojalain 2 luku uudistetaan. Luvun soveltamisalaa laajennetaan siten, että se koskee markkinoinnin lisäksi myös menettelyjä asiakassuhteessa sopimuksen tekemisen jälkeen. Periaatteiltaan 2 luvun säännökset vastaavat voimassa olevia säännöksiä, mutta ovat huomattavasti yksityiskohtaisemmat. Yksityiskohtaisempia säännöksiä on yhtäältä siitä, milloin markkinointia tai muuta menettelyä pidetään kuluttajien kannalta sopimattomana, ja toisaalta siitä, milloin markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena. Hyvää tapaa koskeva sääntely on puhtaasti kansallista, sillä direktiivi ei koske markkinoinnin arviointia eettisin perustein. Lisäksi tehdään teknisluonteisia tarkistuksia eräisiin muihin lakeihin. (OM lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen 160 67514)

Esitys (HE 33/2008 vp) laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 §:n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta. Tuomarin vastuuta käyttäytymisestään sekä viranhoidossa että sen ulkopuolella laajennetaan. Tuomioistuin voi syyttäjän vaatimuksesta määrätä pantavaksi viralta tuomarin, jota on rangaistu vähintään 60 päiväsakolla tahallisesta rikoksesta, jos rikoksen laatu, rikosten toistuvuus tai muu rikokseen liittyvä seikka osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi toimimaan tuomarina. Tuomioistuimen päällikkötuomari voi antaa tuomarille valtion virkamieslain mukaisen varoituksen virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä. (OM lainsäädäntöneuvos Aki Rasilainen 160 67953)

Esitys (HE 34/2008 vp) laeiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta, maa-aineslain muuttamisesta ja pelastuslain 9 §:n muuttamisesta. Ympäristönsuojelulakiin lisätään säännökset kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman tekemisestä ja kaivannaisjätteen jätealueesta aiheutuvan suuronnettomuuden vaaran torjumista koskevista velvoitteista. Lakiin lisätään myös säännös ympäristöluvissa annettaviksi tarkoitetuista kaivannaisjätettä, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa ja kaivannaisjätteen jätealuetta koskevista määräyksistä. Lisäksi täsmennetään ilmoituksen käsittelyä koskevaa säännöstä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman osalta ja jätehuoltotoimintojen vakuutta koskevaa säännöstä kaivannaisjätteen jätealueen osalta. Myös maa-aineslakiin lisätään säännös kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta. Pelastuslakia täsmennetään siten, että pelastussuunnitelma on tehtävä myös suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavasta kaivannaisjätteen jätealueesta. Muutoksilla tehdään mahdolliseksi kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2006/21/EY) täytäntöönpano. Tarkemmat säännökset kaivannaisjätteistä ja niihin liittyvistä seikoista annetaan valtioneuvoston asetuksella. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 020 4907327)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 4.4.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Muutokset tulevat voimaan 30.4.2008. Laki (73/2008) tulee voimaan 30.4.2008. Asetus tulee voimaan 30.4.2008. (LVM kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki 160 28013)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 3.4.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tilatukioikeuksien siirroista ja kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään uusista perusteista, joilla tilatukioikeuksia voidaan myöntää kansallisesta varannosta vuonna 2008. Valtioneuvoston asetusta (46/2007) muutetaan siten, että tilatukioikeuksia voidaan myöntää neuvoston tilatukiasetuksen 44 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan d ja e kohtien mukaisille pysyville hedelmä- ja vihanneskasvialoille ja taimitarha-aloille sekä LUEL-, LUTU- ja LUKL -viljelemättömyyssitoumusaloille. Tilatukioikeuksia voidaan myöntää myös viljelijöille, joiden kansallisesta varannosta myönnetyt tilatukioikeudet tai tilakohtainen lisäosa on siirretty kansalliseen varantoon sukupolvenvaihdoksen seurauksena. Lisäksi perusteita, joilla tilatukioikeuksia voi hakea kansallisesta varannosta, laajennetaan joiltakin osin. Asetuksella säädetään myös tilatukioikeuksien luovuttamisesta kansalliseen varantoon sekä perusteettomasti myönnettyjen tilatukioikeuksien siirtämisestä kansalliseen varantoon. Asetus tulee voimaan 9.4.2008. (MMM maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi 160 54217)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 3.4.2008 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston oikeuskanslerin antaman kertomuksen oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2006 johdosta pöytäkirjaan sekä saattaa perustuslakivaliokunnan mietintö myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Päätös Alahärmän kunnan, Kauhavan kaupungin, Kortesjärven kunnan ja Ylihärmän kunnan lakkauttamisesta ja uuden Kauhavan kaupungin perustamisesta. Alahärmän kunta, Kauhavan kaupunki, Kortesjärven kunta ja Ylihärmän kunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan niiden nykyiset alueet käsittävä uusi Kauhavan kaupunki -niminen kunta. Uusi kunta kuuluu valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin kuin nykyinen Kauhavan kaupunki. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 160 32217)

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Leila Orava valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitussihteeri Teija Miller 010 60 62114)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 4.4.2008 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten välinen työnjako ulkoasiainministeriössä. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa. Muilta osin työnjako ulkoasiainministeriössä on seuraava: Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Väyrynen käsittelee kauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä ja lähialueyhteistyötä koskevat asiat. Ministeri Vapaavuori käsittelee pohjoismaisen yhteistyön sihteeristölle kuuluvat asiat. Ulkoasiainministeri Stubb käsittelee muut ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös määrätä ministereiden sijaiset. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 3.4.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 11/2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi (IUU/LIS-kalastus). Ehdotuksen perusajatus on luoda järjestelmä, joka kattaa kaikki vaiheet kalan pyydystämisestä jalostetun kalatuotteen maahantuontiin yhteisöön. Tarkoitus on tehdä IUU/LIS-kalastus kannattamattomaksi estämällä siitä peräisin olevien kalastustuotteitten tuonti Euroopan yhteisöön ja niiden jalostus Euroopan yhteisössä. Järjestelmä perustuu kattavaan valvontajärjestelmään, johon kuuluvat tuontiluvat ja saalistodistukset. Valvontajärjestelmällä pyritään nostamaan IUU/LIS-kalastuksesta saatavien tuotteiden tuonnin kiinnijäämisriski niin korkeaksi, että IUU/LIS-kalastus ei enää ole kannattavaa. (MMM kalatalousylitarkastaja Jarmo Vilhunen 160 52902)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 12/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (liikennevakuutusdirektiivien kodifiointi). Direktiivillä kodifioidaan viisi voimassaolevaa liikennevakuutusdirektiiviä niitä sisällöllisesti muuttamatta. Tämä selkeyttää liikennevakuuttamista koskevaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä. Direktiiviehdotus koskee viiden jo kansallisesti voimaansaatetun direktiivin kodifioimista, joten ehdotuksesta ei aiheudu tarvetta kansallisen lainsäädännön muuttamiseen. (STM johtaja Antero Kiviniemi 160 74394)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 2.4.2008 seuraavia asioita:

Vuoden 2007 talousarvion momentin 24.99.95 (Kurssivaihtelut) arviomäärärahan ylittäminen 315 000 eurolla. Raha-asiainvaliokunta on puoltanut 20.2.2008 momentille 314 000 euron ylitystä. Tilinpäätöstietojen tarkennuttua ylitys on yhteensä 315 000 euroa. (UM osastopäällikkö Maarit Jalava 160 55400)

Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kehys- ja talousarvioehdotusten laadinnasta. Uusi määräys korvaa toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta annetun valtiovarainministeriön määräyksen (TM 0402) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Määräyksessä on otettu huomioon lainsäädännössä tehdyt muutokset ja käytännössä ilmenneet muutostarpeet. Määräyksessä ei enää määrätä toiminta- ja taloussuunnitelmista ja niiden sisällöstä, vaan monivuotisesta toiminta- ja taloussuunnittelusta. Valtioneuvoston kehyspäätösten valmistelusta on nykyistä tarkemmat määräykset. Määräys tulee voimaan 4.4.2008 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2009 talousarvioehdotusten laadintaan. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 160 33043)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) väliraportti luovutettiin 2.4.2008 hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle. Aluehallinnon uudistamishanke ehdottaa, että valtion aluehallinto kootaan kahteen viranomaiseen. Tämä merkitsisi sitä, että nykyisten lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, ympäristölupavirastojen, tiepiirien ja työsuojelupiirien tehtävät organisoidaan uudelleen. Viranomaisten työniminä ehdotetaan jatkovalmistelun aikana käytettäväksi "Elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskus" ja "Aluehallintovirasto". Väliraportissa ehdotetaan että maakunnan liittojen päätösvaltaa aluekehittämisrahoituksen käytössä lisätään. Maakunnan liittojen nykyisiä yhteensovittamiseen liittyviä kehittämistehtäviä ehdotetaan myös laajennettavaksi. Ehdotusten jatkovalmistelua varten ehdotetaan asetettavaksi useita alatyöryhmiä, joiden toimeksiannot ja hankepäätökset annetaan huhtikuussa 2008. Aluehallinnon uudistamishankkeen väliraportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/20080402Alueha/Aluehallinnon_uudistamishanke_vaeliraportti.pdf. Lisätietoja antavat valtiovarainministeriöstä ohjausryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Timo Reina, p.(09) 160 33048 ja valmisteluryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Silja Hiironniemi, p. (09) 160 33250.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.