Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 13/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 28.3.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 23/2008 vp) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta ja sopimuksen voimaansaattamislaki. Lissabonin sopimuksella muutetaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan yhteisön perustamissopimusta. Sopimuksella yhdistetään Euroopan yhteisö ja Euroopan unioni yhdeksi oikeushenkilöksi. Sopimuksella vahvistetaan unionin perus- ja ihmisoikeusulottuvuutta, kehitetään unionin toimielinjärjestelmää, avoimuutta, hyvää hallintoa ja kansanvaltaisuutta. Sopimuksella selkeytetään unionin ja jäsenvaltioiden välistä toimivallanjakoa, lisätään joitakin politiikka-aloja ja kehitetään edelleen unionin nykyisiä toimivaltuuksia. Sopimuksella sisällytetään unionin nykyisiin perussopimuksiin vuoden 2004 HVK:ssa sovitut uudistukset vuoden 2007 HVK:ssa sovituin mukautuksin. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Esitys (HE 24/2008 vp) ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muuttaminen hyväksyttiin Wienissä pidetyssä diplomaattikonferenssissa 8.6.2005. Muutos koskee yleissopimuksen soveltamisalan laajentamista kotimaiseen ydinaineen käyttöön, varastointiin ja kuljetuksiin sekä määräyksiä sabotaasista ydinlaitoksia tai ydinainetta vastaan. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Esitys (HE 25/2008 vp) laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lailla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä pannaan täytäntöön kolmas rahanpesudirektiivi. Laki sisältää entistä yksityiskohtaisempia ja täsmällisempiä säännöksiä asiakkaiden tunnistamisesta ja tuntemisesta sekä asiakassuhteiden jatkuvasta seurannasta. Maksuliikkeille ja valuutanvaihtotoimintaa harjoittaville sekä omaisuudenhoito- ja yrityspalveluita tarjoaville asetetaan direktiivin vaatimusten mukaisesti rekisteröitymisvelvollisuus ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröinti- ja valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen lääninhallitus. Vero-, tulli-, rajavartio- ja ulosottoviranomaisen sekä konkurssiasiamiehen on huolehdittava siitä, että niiden toiminnassa kiinnitetään huomiota rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen sekä epäilyjen ilmoittamiseen rahanpesun selvittelykeskukselle. (SM ylitarkastaja Tiina Ferm 160 42756)

Esitys (HE 26/2008 vp) laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lailla säädetään niistä keskeisistä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen (PTR) yhteistoimintaan liittyvistä asioista, joista nykyisin säädetään asetustasolla sekä muista lakitasoista sääntelyä edellyttävistä PTR-viranomaisten yhteistoimintaa koskevista asioista. Lain tavoitteena on edistää ja syventää PTR-viranomaisten yhteistoimintaan ja yhteisten toimintalinjojen toteutumista siten, että PTR-viranomaisille säädetyt tehtävät ja yksittäiset toimenpiteet tulevat hoidetuksi tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Lain tarkoituksena on myös luoda selkeä lakitasoinen pohja PTR-viranomaisten yhteistyölle. Lailla ei muuteta PTR-viranomaisten päävastuualueita eikä PTR-viranomaisten toimivaltuuksia muutoin kuin yhteistoimintaan sisältyvään tiedonhankinta- ja tutkintayhteistyöhön liittyen. (SM ylitarkastaja Keijo Suuripää 160 43872)

Esitys (HE 27/2008 vp) laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Arvopaperimarkkinalain muutoksella pannaan täytäntöön säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettujen arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/46/EY (tilinpäätösdirektiivien muutos) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY (tilintarkastusdirektiivi) eräät artiklat. Muilta osin kyseiset direktiivit on pantu täytäntöön tilintarkastuslaissa (459/2007) ja kirjanpitoasetuksessa (1336/1997). Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2008. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju 160 33082)

Esitys (HE 28/2008 vp) laiksi kuntajakolain muuttamisesta. Uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista koskevia kuntajakolain säännöksiä muutetaan. Mainittuja säännöksiä voidaan soveltaa kokonaan uuden kunnan perustamista merkitsevien kuntajaon muutosten ohella asianomaisten kuntien niin päättäessä myös sellaisissa kuntajaon muutoksissa, joissa kunnan alue laajenee yhden tai useamman kunnan yhdistyessä siihen. Siten lääninhallitus voi asettaa myös laajentuvalle kunnalle järjestelytoimikunnan. Laajentuvan kunnan kunnanvaltuusto voi aloittaa toimikautensa kunnallisvaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen eikä vasta kuntajaon muutoksen voimaan tullessa seuraavan vuoden alussa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2008. Ehdotettuja säännöksiä sovellettaisiin ensimmäistä kertaa vuoden 2009 alusta voimaan tulevissa kuntajaon muutoksissa. (VM lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää 160 32248)

Esitys (HE 29/2008 vp) laiksi yliopistolain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Lakia muutetaan siten, että siitä poistetaan viittaus Helsingin yliopistosta annetun lain voimaanpanosta annetun lain säännökseen, jonka mukaan yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, jollei asetuksella toisin säädetä. Muutoksella saatetaan Helsingin yliopiston asema myös kyseisen laitoksen osalta vastaamaan yliopistolaissa säädettyä yliopistojen itsehallintoon kuuluvaa oikeutta päättää jakaantumisestaan tiedekuntiin tai muihin yksiköihin sekä näiden alaisiin laitoksiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2008. (OPM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 160 77077)

Esitys (HE 30/2008 vp) laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta. Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia muutetaan siten, että siinä otetaan huomioon Etelä-Suomen kansallisista tulotuista vuosille 2008-2013 saavutettu neuvottelutulos Suomen ja Euroopan yhteisöjen komission välillä. Uusina tukimuotoina myönnetään Etelä-Suomessa vuodesta 2008 lukien kotieläintilan hehtaaritukea sekä Etelä-Suomen erikoiskasvitukea. Vuoden 2009 alusta Etelä-Suomen kansallisena tukena voidaan myöntää tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjatalouden tukea sekä sika- ja siipikarjatalouden rakennemuutoskorvausta. Mahdollisuudesta saada poikkeus kasvihuoneiden rakenteita koskevista teknisistä vaatimuksista luovutaan tukivuoden 2008 jälkeen. (MMM hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Esitys (HE 31/2008 vp) laiksi eläintautilain muuttamisesta. Eläintautilakia muutetaan siten, että kaloja, rapuja ja simpukoita kasvattavien toiminnanharjoittajien tulee hakea toiminnalleen ennakolta Elintarviketurvallisuusviraston lupa. Lupavaatimus koskee myös sellaisia toiminnanharjoittajia, jotka perkaavat helposti leviävän kalataudin vuoksi perustetulta rajoitusalueelta peräisin olevia kasvatettuja kaloja. Elintarviketurvallisuusvirasto julkaisee luvan saaneista toiminnanharjoittajista luettelon. Lain muutos perustuu vesiviljelyeläinten terveyttä koskevaan neuvoston direktiiviin. Eläintautilakia muutetaan lisäksi siten, että valtion varoista maksettavien korvausten hakemiselle säädetty vuoden määräaika lyhenee tapetuista eläimistä maksettavien korvausten osalta kahteen kuukauteen ja muiden korvausten osalta kuuteen kuukauteen. Muutoksen tavoitteena on turvata valtion mahdollisuus hakea Euroopan yhteisön varoista myönnettävää tukea eläintautien hävittämiskustannuksiin yhteisön lainsäädännössä säädettyjen määräaikojen puitteissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2008. (MMM ylitarkastaja Johanna Wallius 160 52477)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 28.3.2008 seuraavat lait:

Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 4/2008 vp). Kuntien valtionosuuslakia muutetaan väliaikaisesti siten, että vuoden 2008 loppuun voimassa olevien yhteistoiminta-avustusta koskevien säännösten voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2012 loppuun. Samalla yhteistoiminta-avustuksen myöntämisedellytyksiä muutetaan siten, että niissä otetaan nykyistä paremmin huomioon kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet ja sitä koskeva lainsäädäntö. Lisäksi muutetaan eräitä yhteistoiminta-avustuksen hakemista ja maksamista koskevia menettelysäännöksiä. Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen maksamisajankohtaa koskevaa säännöstä muutetaan siten, että maksamisen ajankohdasta päättää valtiovarainministeriö. Lait tulevat voimaan 15.4.2008. Yhteistoiminta-avustusta koskevat säännökset ovat väliaikaisesti voimassa vuoden 2012 loppuun. (VM lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää 160 32248)

Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaatulosäännöksen muuttamisesta (HE 11/2008 vp). Euroopan yhteisöjen komissio on joulukuussa 2007 hyväksynyt energiapuun haketustukea koskevan tukijärjestelmän vuosiksi 2008-2012. Uusi kestävän metsätalouden rahoituslaki, johon sisältyy muun muassa energiapuun haketustukea koskevat säännökset, on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2009 alusta. Jotta energiapuun haketustuen myöntäminen on mahdollista jo ennen uuden lain voimaantuloa, nykyistä lakia muutetaan siten, että haketustukea koskevat säännökset ovat voimassa vuoden 2012 loppuun. Lait tulevat voimaan 4.4.2008. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 160 52415)

Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 12/2008 vp). Lain voimassaoloaikaa jatketaan seitsemällä 12 kuukauden jaksolla ajalla 1.4.2008 - 31.3.2015. Samalla lain soveltamisalaa koskevaan 1 §:ään ja 15 §:n siirtymäsäännökseen tehdään yhteisölainsäädännön muutoksesta johtuvia muutoksia. Laki tulee voimaan 31.3.2008. (MMM vanhempi hallitussihteeri Heikki Koponen 160 54262)

Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 6/2008 vp). Sakon täytäntöönpanosta annettua lakia muutetaan siten, että tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa tarkoitetun työsuojelupiirin työsuojelutoimiston päätöksellään määräämän laiminlyöntimaksun täytäntöönpanossa noudatetaan sakon täytäntöönpanosta annettua lakia. Täytäntöönpanon hoitaa oikeusrekisterikeskus. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia muutetaan siten, että laiminlyöntimaksuun sovellettava korko määräytyy korkolain mukaan. Lait tulevat voimaan 1.4.2008. (TEM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 60 48935)

Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 171/2007 vp). Eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annettua lakia muutetaan siten, että niissä tapauksissa, joissa Euroopan yhteisöjen komissio velvoittaa Suomen perimään takaisin jo maksettua tukea, vastuu takaisinperinnän täytäntöönpanosta on kyseisen tuen myöntäneellä viranomaisella. Viranomaisen takaisinperintäpäätös on heti täytäntöönpanokelpoinen ja siihen voidaan hakea muutosta valittamalla. Lakiin otetaan myös yleissäännös ministeriön oikeudesta saada ja välittää tietoja komissiolle Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa edellytetyn tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi. Laki tulee voimaan 15.4.2008. (TEM ylitarkastaja Sami Hartikainen 010 60 63627)

Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta, laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n muuttamisesta ja laki kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta (HE 177/2007 vp). Rintamasotilaseläkelakiin ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annettuun lakiin lisätään tarpeelliset asetuksenantovaltuutukset. Lakeihin otetaan säännös rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän saajan velvollisuudesta ilmoittaa muutoksista, jotka voivat vaikuttaa hänen etuuteensa. Maatalousyrittäjän eläkelaista ja kansaneläkelaista korjataan niihin valmisteluvaiheessa jääneet virheet. Lait tulevat voimaan 1.4.2008. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Laki terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta (HE 7/2008 vp). Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet 15.2.2006 direktiivin uimaveden laadun hallinnasta 2006/7/EY ja direktiivin 76/160/ETY kumoamisesta. Jotta uimavesidirektiivi voidaan panna täytäntöön kansallisesti, laajennetaan terveydensuojelulain 32 §:n 2 momentissa olevaa valtuutussäännöstä koskien yleisiä uimarantoja. Laki tulee voimaan 28.3.2008. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 160 73860)

Tasavallan presidentti hyväksyi Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 180/2007 vp). Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Tasavallan presidentti hyväksyi Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 9/2008 vp). Ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertainen verotus vältetään vapauttamalla tulo toisen sopimuspuolen alueella määrättävistä veroista. Sopimus vastaa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatiman malliverosopimuksen kansainvälistä lentoliikennettä koskevia määräyksiä. Sopimus tulee voimaan siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Sopimusta sovelletaan Suomen veron osalta 1.1.2002 alkavalta verovuodelta ja Hongkongin veron osalta 1.4.2002 alkavalta verotusvuodelta. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 160 33158)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-lentoliikennesopimuksen ja vahvisti lain Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri -lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 163/2007 vp). Sopimus allekirjoitettiin Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välillä 12.12.2006. Sopimuksella luodaan Euroopan yhteisön ja Marokon välillä yhteinen ilmailualue. Sopimus on ensimmäinen askel prosessissa, jolla pyritään vahvistamaan yhteisön ja sen naapurimaiden suhteita lentoliikenteen alalla erityisesti sääntelyä lähentämällä ja kilpailua vapauttamalla. Sopimuksen myötä marokkolaiset lentoyhtiöt ryhtyvät noudattamaan samoja lentoturvallisuuteen, turvatoimiin ja kilpailuun liittyviä normeja kuin Euroopan yhteisön lentoyhtiöt. Marokko ryhtyy noudattamaan eurooppalaisia normeja myös ilmailun ympäristökysymyksissä ja ilmailuun liittyvissä sosiaaliasioissa. Sopimus tulee lopullisesti voimaan sen jälkeen, kun molemmat sopimuspuolet ovat saattaneet päätökseen sopimuksen voimaansaattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt. Sopimusta sovelletaan kuitenkin väliaikaisesti sen allekirjoittamispäivästä lukien. Tämän vuoksi tasavallan presidentin asetuksella voidaan säätää, että lakia sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (LVM ylitarkastaja Topi Sirén 160 28457)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 28.3.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaalialan yhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta. Suomen ja eurooppalaisen puolustusmateriaalialan yhteistyöjärjestön (OCCAR) 11.12.2007 välillä tehtyä sopimusta Suomen osallistumisesta Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) sovelletaan väliaikaisesti 11.12.2007 lähtien niin kuin siitä on sovittu. Asetus tulee voimaan 4.4.2008. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 160 88126)

Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Tukholmassa 3.11.2004 Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä tehty sopimus on voimassa 27.3.2008 lähtien niin kuin siitä on sovittu. Asetus tulee voimaan 4.4.2008. (OPM opetusneuvos Merja Leinonen 160 77265)

Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta. Lentoliikennesopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välillä allekirjoitettiin 30.4.2007. Lakia (142/2008) sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa 30.3.2008 lukien. Asetus tulee voimaan 30.3.2008. (LVM ylitarkastaja Topi Sirén 160 28457)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.3.2008 seuraavat kansainväliset asiat:

Valtuuskunnan asettaminen Naton Bukarestin huippukokoukseen 2.-4.4.2008 ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on tasavallan presidentti Tarja Halonen. Jäseniä ovat ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva, puolustusministeri Jyri Häkämies, Suomen Romanian suurlähettiläs Tapio Saarela, suurlähettiläs Aapo Pölhö, kansliapäällikkö Jarmo Viinanen, alivaltiosihteeri Markus Lyra, osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve, yksikön päällikkö Timo Kantola, lehdistöavustaja Juha Kirstilä, ulkoasiainsihteeri Teemu Sepponen, osastopäällikkö Pauli Järvenpää, yksikön johtaja Mari Eteläpää, majuri Karri Heikinheimo, neuvotteleva virkamies Otto Saxén, tiedottaja Kirsti Haimila, ministerineuvos Piritta Asunmaa, puolustusasiainneuvos Janne Kuusela, kenraalimajuri Juha Kilpiä, ulkoasiainsihteeri Anna Korpijaakko, lähetystöneuvos Antero Inkari, lehdistöpäällikkö Eila Nevalainen ja majuri Jukka Jokinen. (UM apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen 160 55519)

Tasavallan presidentti hyväksyi pöytäkirjan Alankomaiden kuningaskunnan liittymisestä 16.12.1988 tehtyyn yleissopimukseen eurooppalaisen synkrotronisäteilykeskuksen rakentamisesta ja käytöstä. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Ylijohtaja Lasse Arvelan tai hänen estyneenä ollessaan finanssineuvos Antero Toivaisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 28.3.2008 seuraavat asiat:

Päätös antaa eduskunnalle hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007. Toimenpidekertomuksen tarkoituksena on antaa yleiskatsaus kunkin ministeriön toiminnasta, hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä eduskunnalle mahdollisuus kontrolloida toimenpiteitä, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Tasavallan Presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen tulevat voimaan: maakuntalaki lapsilisälain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 4 §:n muuttamisesta, maakuntalaki toimeentulotuesta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 2 §:n muuttamisesta, maakuntalaki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä, maakuntalaki Ahvenanmaan ajokorttilain muuttamisesta. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt mainitut maakuntalait. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden Mansaaren kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 15/2008 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.3.2008 seuraavat nimitysasiat:

Ottawan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pasi Patokallion edustuston päällikön tehtävän päättyminen 14.8.2008 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Ulkoasiainneuvos Risto Piipponen Ottawassa (Kanada) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 15.8.2008 lukien, ulkoasiainneuvos Riitta Resch Nikosiassa (Kypros) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2008 lukien ja ulkoasiainneuvos Heikki Hannikainen (Ramallah) Manilassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.10.2008 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Nairobin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Heli Sirven sivuakkreditointi Ugandaan. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 27.3.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään uusi 1 a §, jossa säädetään valtiokonttorin pääjohtajan virka täytettäväksi aina määräajaksi, enintään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Asetus tulee voimaan 2.4.2008. (VM työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi 160 34965)

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008-2013. Asetuksella säädetään tuen määräytymisperusteista, tuen maksamisen edellytyksistä ja tukimääristä. Ei-tuotannollisten investointien tuki on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa, joka perustuu neuvoston asetukseen (EY) N:o 1698/2005 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen. Tukea voidaan vuodesta 2008 lähtien myöntää monivaikutteisen kosteikon perustamiseen sekä arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen. Asetus tulee voimaan 2.4.2008. (MMM maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi 160 54217)

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. ITU:n Geneven vuoden 2006 taajuussopimuksen mukaan kanavan 24, joka on ollut DVB-H käytössä (kanavanippu D, mobiili-tv), käyttömahdollisuus päättyy. Esitetty kanavien uudelleen järjestely tehostaisi taajuuksien käyttöä ja on edellytys DVB-H-verkon järkevälle toteuttamiselle Turussa ja sen ympäristössä. Siitä olisi hyötyä myös digi-tv:n näkyvyydelle, erityisesti Turun saariston alueella. Asetukseen lisätään enintään kolmen, mutta vähintään kahden kuukauden siirtymäaika, jolloin sekä uudet että vanhat kanavat ovat käytössä. Asetus tulee voimaan 1.4.2008. (LVM viestintäneuvos Juhapekka Ristola 160 28348)

Valtioneuvosto antoi 28.3.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa. Yleisrajoituksilla säädellään lohenkalastuksen alkamispäivämääriä neljällä eri vyöhykkeellä. Yleisrajoitusten kestoa pidennetään yhdellä vuorokaudella nykyisistään. Muille kuin ammattikalastajille yleisrajoitukset ovat tiukemmat. Lohenkalastus isorysillä sallitaan ammattikalastajille yleisrajoitusten seitsemän viimeisen vuorokauden ajan kahdella hylkeenkestävällä isorysällä ammattikalajstajaa kohden. Yleisrajoitusten päätyttyä isorysien lukumäärää rajoitetaan kahdessa kolmen viikon jaksossa, ensin viiteen ja tämän jälkeen kahdeksaan isorysään ammattikalastajaa kohden. Muiden kuin ammattikalastajien osalta lohen isorysäkalastus alkaa vasta kaksi viikkoa yleisrajoitusten päätyttyä ja tämän jälkeen elokuun loppuun vain enintään yhdellä isorysällä kalastajaa kohden. Asetuksessa määritellään Oulu-, Ii- ja Kemijoen edustoille istutetun lohen terminaalikalastusalueet. Simojoen edustalle uudistetaan nykyinen tiukempi rajoitusalue ja itse joessa nykyiset verkkokalastuksen rajoitukset. Viehekalastukseen Simojoessa ja yleisrajoitusten aikana merellä tulee yhden lohen päiväkiintiö kalastajaa kohden. Asetus tulee voimaan 15.4.2008. Valtioneuvoston lausuma; Hallitus seuraa hallitusohjelmassa lohiasetuksen uudistamiselle asetut-tujen tavoitteiden toteutumista ja nyt päätetyn lohiasetuksen vaikutuksia. Seuranta perustuu parhaaseen tutkimustietoon. Ensimmäinen tarkastelu tehdään vuonna 2008 kerättävän tutkimusaineiston pohjalta. Mikäli luonnonlohikantojen tila ei odotetulla tavalla vahvistu, hallitus ryhtyy luon-nonlohikantojen tilan edellyttämiin toimiin. Mikäli luonnonlohikantojen tila, istutettujen lohikantojen kehitys tai ajoverkkokalastuksen kiellon myön-teiset vaikutukset puoltavat rannikon ammattikalastusta koskevien rajoitusten lieventämistä, hallitus tällöinkin ryhtyy tilanteen edellyttämiin toimiin. Hallitus pyrkii turvaamaan kalastuselinkeinon jatkuvuuden. Lohenkalastuksesta laaditaan sosioekonominen selvitys. Sen tulee kattaa sekä ammatti- että virkistyskalastus, kalastusmatkailuyrittäminen mukaan luettuna. Eteläisen pyynnistä vapaan alueen vaikutusta luonnonlohikannan kehitykseen selvitetään ja aluerajaukseen tältä osin palataan tarvittaessa vuoden päästä. Hallituksen tavoitteena on, että Tornionjokeen ja Simojokeen asennetaan lohilaskurit nousevien lohien määrien seuraamiseksi. (MMM kalatalousylitarkastaja Orian Bondestam 160 53162)

Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen muuttamisesta. Kalastusasetuksen 6 §:ään lisätään uusi 2 momentti pohja- ja pintaverkkojen määritelmästä. Asetuksen 8 a § uudistetaan siten, että ammattimaiseen kalastukseen käytettäviksi pintaverkoiksi määritellään yhteispituudeltaan 180 metriä ylittävät pintaverkot. Lisäksi kotitarve- ja virkistyskalstus yleisellä vesialueella meressä ja talousvyöhykkeellä rajoitetaan pohjaverkkojen osalta verkkoihin, joiden yhteispituus on enintään 600 metriä. Asetuksen 13 §:n uudella 2 momentilla kielletään ajoverkot kaikilta kalastajaryhmiltä. Asetuksen 14 §:n 2 momentti merilohen ja meritaimenen kalastukseen soveltuvan isorysän rakenteesta tarkennetaan. Asetuksen 19 §:n muutoksella merilohen 50 senttimetrin alamitta muutetaan koskemaan koko Perämerta ja meritaimenen alamitta nostetaan 50 senttimetriin. Pykälästä poistetaan alle 60 senttimetrin pituisten lohien alueellinen myyntirajoitus. Asetus tulee voimaan 15.4.2008. (MMM kalatalousylitarkastaja Orian Bondestam 160 53162)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 27.3.2008 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä seuraavien rekisteröityjen yhteisöjen tai säätiöiden perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitetut opetuksen järjestämislupaa koskevat hakemukset: Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry, Keravan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry, Lahden seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry, Kuopion kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys ry, Confido - Pohjanmaan Kristillinen Kasvatus ry - Österbottens Kristliga Uppfostran rf, Jyväskylän kristillisen koulun yhdistys ry, Joonas-koulun - Oriveden steinerpedagogisen erityiskoulun kannatusyhdistys ry, Kymenlaakson steinerkoulun kannatusyhdistys ry, Rauman Avokas ry ja Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiö. Seuraavien rekisteröityjen yhdistysten hakemukset hylättiin: Suur-Helsingin kansainvälisen kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry, Vihdin steinerkoulun kannatusyhdistys ry - Understödsförening för Vihtis steinerskolan rf, Joensuun steinerkoulun kannatusyhdistys ry, Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry - Understödsföreningen för steinerskolan i Borgå rf, Mi Casita ry ja Sipilän varakoti Oy. (OPM hallitusneuvos Eeva-Riitta Pirhonen 160 77268)

Periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015. Periaatepäätöksessä määritellään metsäpoliittiset strategiset painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden mukaisesti Suomen metsäalaa kehitetään. Yleisenä päämääränä on lisätä kansalaisten ja kansantalouden hyvinvointia hyödyntämällä metsiä monipuolisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ohjelma toimeenpannaan poikkihallinnollisena yhteistyönä yhdessä metsäalan sidosryhmien kanssa. Työtä koordinoi maa- ja metsätalousministeriö apunaan kansallinen metsäneuvosto. Ohjelmasta laaditaan tarkennettu toimenpideohjelma. Ohjelman toteutusta seurataan ja tarpeen vaatiessa päivitetään ohjelmakauden aikana. Ohjelmalla huolehditaan metsäteollisuuden ja -talouden kilpailukyvyn edellytyksistä, lisätään metsien ilmasto- ja energiahyötyjä, turvataan metsien monimuotoisuus ja ympäristöhyödyt, edistetään metsien käyttöä kulttuurin ja virkistyksen lähteenä, vahvistetaan metsäalan osaamista ja hyväksyttävyyttä sekä edistetään kansainvälisessä metsäpolitiikassa metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (MMM ylitarkastaja Marja Kokkonen 160 52502)

Päätös antaa eduskunnalle liikennepoliittinen selonteko. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (LVM osastopäällikkö Juhani Tervala 160 28482)

Päätös antaa määräys oikeustieteen kandidaatti Ritva Sarin Grufbergille V piirin piirisovittelijaksi. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 010 60 63554)

Periaatepäätös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmasta 2008-2016. Periaatepäätöksen (METSO-ohjelma) tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2016 mennessä. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. Valtioneuvoston lausuma; Ympäristöministeriö asettaa METSOn seurannan tueksi periaatepäätöksen edellyttämän seurantatyöryhmän. Sen tehtävänä on METSO-työn edetessä muiden tehtävien ohella arvioida METSOn resurssien kohdentamista ja tarvetta jatkossa. (YM hallitusneuvos Hannu Karjalainen 020 490 7107)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 27.3.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 10/2008) eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (uudelleenkäsittelymenettely). Päätöksessä ehdotetaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestykseen muutoksia uudelleenkäsittelyä koskevan menettelyn kulun sääntelemiseksi sekä menettelyyn sovellettavan kieliä koskevan sääntelyn osalta. (UM lainsäädäntöneuvos Joni Heliskoski 160 55709)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 27.3.2008 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteiden maisteri Merja Huovinen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2008-31.1.2009, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija neuvotteleva virkamies Hanna Rinkineva-Heikkilä on virkavapaana. (STM osastopäällikkö Jaana Koski 160 73786)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 26.3.2008 seuraavia asioita:

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Rautatieviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetus (755/2006) Rautatieviraston maksuista on annettu 30.8.2006 ja tullut voimaan 1.9.2006, jolloin virasto aloitti toimintansa. Asetus on voimassa 31.12.2008 saakka. Rautatieviraston toiminnassa ja tehtävissä on sen jälkeen tapahtunut eräitä muutoksia, minkä takia asetukseen tehdään joitakin lisäyksiä ja muutoksia. Maksuasetuksen 3 §:n 1 kohta poistetaan, koska tarkastusmaksutoiminta ei ole enää viraston maksullinen suorite. Lupien peruuttaminen maksullisista suoritteista poistetaan, koska peruuttaminen tapahtuu Rautatieviraston aloitteesta, kun luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. Viraston uusi maksullinen suorite on poikkeuslupa, josta perittään kiinteähintaisen tuntiveloituksen perusteella hinnoiteltava maksu. Poikkeuslupa lisätään tuntilaskutteisia suoritteita koskevaan asetuksen 3 §:ään. Kiinteämaksuisia julkisoikeudellisia suoritteita koskevaan asetuksen 2 §:ään sisällytetään asiantuntijalääkärin ja kertauskouluttajan hyväksyminen. Oppilaitosten ja koulutusohjelman hyväksyminen lisätään tuntilaskutteisia suoritteita koskevaan 3 §:ään. Asetus tulee voimaan 1.4.2008 ja on voimassa 31.12.2008 saakka. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

Varustamoliikelaitoksen vuoden 2008 palvelu- ja muiden toimintatavoitteiden vahvistaminen sekä tulostavoitteen ja tuloutustavoitteen asettaminen. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Varustamoliikelaitoksen tulostavoitteeksi 2 890 000 euroa ja tuloutustavoitteeksi 50 % voitosta, kuitenkin vähintään 1 000 000,00 euroa vuodelta 2008. Toteutuvasta tuloksesta valtion talousarvioon tuloutettavasta määrästä valtioneuvosto päättää lopullisesti Varustamoliikelaitoksen tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä keväällä 2009. (LVM neuvotteleva virkamies Rita Linna 160 28559)

Luotsausliikelaitoksen vuoden 2008 palvelu- ja muiden toimintatavoitteiden vahvistaminen sekä tulostavoitteen ja tuloutustavoitteen asettaminen. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Luotsausliikelaitoksen tulostavoitteeksi 3 100 000 euroa ja tuloutustavoitteeksi vuoden 2008 voitosta 50 %, kuitenkin vähintään 1 000 000 euroa. Tulostavoitteen mukaisesta valtion talousarvioon tuloutettavasta määrästä valtioneuvosto päättää Luotsausliikelaitoksen vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. (LVM neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä 160 28475)

Palkkaussopimuksen tekeminen työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön Erkki Virtasen kanssa. Sopimuspalkka on 11 000 euroa kuukaudessa 1.2.2008 lähtien. (TEM henkilöstöjohtaja Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Palkkaussopimuksen tekeminen työ- ja elinkeinoministeriön strategiasta ja ennakoinnista vastaavan alivaltiosihteerin Markku Wallinin kanssa. Sopimuspalkka on 9 846 euroa kuukaudessa 1.2.2008 lähtien. (TEM henkilöstöjohtaja Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Palkkaussopimuksen tekeminen työ- ja elinkeinoministeriön konserniohjauksesta vastaavan alivaltiosihteerin Kalle Korhosen kanssa. Sopimuspalkka on 8 600 euroa kuukaudessa 1.2.2008 lähtien. (TEM henkilöstöjohtaja Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Palkkaussopimuksen tekeminen työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisestä vastaavan alivaltiosihteerin Heikki Aurasmaan kanssa. Sopimuspalkka on 8 600 euroa kuukaudessa 1.2.2008 lähtien. (TEM henkilöstöjohtaja Mikko Salmenoja 010 60 47986)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 25.3.2008

Suomen liittyminen strategisen ilmakuljetuskyvyn kehittämishankkeeseen

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa tiistaina 25. maaliskuuta päätettiin liittyä strategisen ilmakuljetuskyvyn kehittämishankkeeseen (Strategic Airlift Capability, SAC). Suomen osallistuminen Euroopan unionin kriisinhallinnan valmiustoimintaan ja toisaalta alati vaativammaksi muuttuneet kriisinhallintaoperaatiot ovat luoneet tarpeita kansallisen, raskaan ilmakuljetuskyvyn luomiseksi. Myös muiden muassa Aasian tsunamikatastrofi ja Pakistanin maanjäristys ovat osoittaneet tarpeen kyvylle nopeiden avustus- ja evakuointilentojen toteuttamiseksi.

Valtioneuvoston vuoden 2004 ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon perusteella syyskuussa 2006 asetettu poikkihallinnollinen työryhmä selvitti raskaan ilmakuljetuskyvyn tarvetta ja hankkimista kolmen vaihtoehdon perusteella. Vaihtoehdot olivat 1) puolustusvoimien johtoon hankittava oma kyky, 2) valtion ja kaupallisen toimijan välinen yhteistyö ja 3) kyvyn hankkiminen kansainvälisen yhteistyön avulla. Työryhmän loppuraportin johtopäätöksissä todettiin raskaan kuljetuskyvyn hankkimisen kansalliseen omistukseen olevan taloudellisesti mahdotonta. Yhdeksi ratkaisuvaihtoehdoksi suositeltiin kyvyn hankkimista kansainvälisen yhteistyön avulla.

SAC on vuonna 2006 käynnistetty 15 maan yhteishanke strategisen ilmakuljetuskyvyn kehittämiseksi. Suomi on osallistunut SAC-hankkeeseen vuoden 2007 alusta tarkkailijana ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan 8.6.2007 tekemän linjauksen jälkeen täysivaltaisena neuvotteluosapuolena. Muut hankkeessa mukana olevat maat ovat Alankomaat, Bulgaria, Italia, Latvia, Liettua, Norja, Puola, Romania, Ruotsi, Slovenia, Tshekki, Unkari, Viro ja Yhdysvallat. Neuvotteluihin osallistuneiden maiden on seuraavaksi määrä allekirjoittaa yhteistoimintapöytäkirja.

SAC-konsortion kautta siihen kuuluville jäsenvaltioille tuotettaisiin raskas ilmakuljetuskyky hankkimalla yhteisesti kolme C-17 Globemaster III-kuljetuskonetta sekä luomalla näiden ylläpitoa varten tarvittavat tuki- ja huoltoelementit. Lisäksi perustettaisiin monikansallinen lentoyksikkö operoimaan koneita. Hanketta johtaa ohjausryhmä, johon kuuluu edustaja jokaisesta osallistujamaasta. Osallistujilla on oikeus käyttää kuljetuskykyä varaamansa lentotuntimäärän mukaisesti. Suomen vuosittaiseksi lentotuntitarpeeksi on määritelty 100 tuntia.

Lisätietoja: yksikön johtaja Arto Räty p. (09) 160 88142 ja vanhempi osastoesiupseeri Markku Viitasaari p. (09) 160 88175, puolustusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.