Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 10/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 7.3.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 19/2008 vp) laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta ja henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta. Yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin lisätään säännös siitä, millä perusteilla työnantajalla on oikeus käsitellä työnhakijaa tai työntekijää koskevia henkilöluottotietoja heidän luotettavuutensa arvioimiseksi. Henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännös, jonka mukaan henkilötietolain muutoin kumottua 20 §:n 4 momenttia sovelletaan luovutettaessa työnantajalle työnhakijaa tai työntekijää koskevia henkilöluottotietoja, kumotaan samalla. (TEM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 60 48935)

Esitys (HE 20/2008 vp) laeiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n ja kaupparekisterilain 13 a §:n muuttamisesta. Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain ja kaupparekisterilain elinkeinonharjoittajan Suomessa olevaa edustajaa koskevia säännöksiä muutetaan siten, että ne vastaavat Euroopan yhteisön oikeuden vaatimuksia. Elinkeinonharjoittajan velvollisuus asettaa edustaja, jolla on kotipaikka Suomessa, ei koske Euroopan talousalueella asuvaa luonnollista henkilöä, eikä suomalaista yhteisöä ja säätiötä, jolla on Euroopan talousalueella asuva toiminimenkirjoittaja tai muu edustaja. Jos elinkeinonharjoittaja on ulkomainen yhteisö tai säätiö, joka on perustettu Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, edustajan asuinpaikan on oltava Euroopan talousalueella. (TEM vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti 010 60 63537)

Esitys (HE 21/2008 vp) laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 3 ja 5 §:n muuttamisesta. Julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia muutetaan niin, että yrittäjien tai sellaiseksi aikovien on mahdollista osallistua yhteishankintana toteutettavaan työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen. Yrittäjäksi aikovien osalta koulutuskustannuksista osan maksaa toimeksiantaja tai yritysoikeudet luovuttava yritys. Myös henkilöstövuokrausyritysten palveluksessa olevien työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua yhteishankintakoulutukseen parannetaan. Jatkossa henkilöstövuokrausyrityksen palveluksessa oleville työntekijöille tai tällaisen yrityksen palvelukseen tuleville voidaan hankkia työvoimapoliittista aikuiskoulutusta siten, että koulutuksen rahoittamiseen osallistuu työnantajan asemesta käyttäjäyritys. (TEM vanhempi hallitussihteeri Susanna Siitonen 010 60 49002)

Esitys (HE 22/2008 vp) huumausainelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Suomen kansallinen huumausainelainsäädäntö saatetaan yhteisölainsäädännön mukaiseksi. Tarkoituksena on tehostaa huumausainevalvontaa mutta ei muuttaa kansallista huumausainepolitiikkaa. Laissa on otettu huomioon perustuslain asettamat vaatimukset säädettäessä oikeuksista, eduista ja velvollisuuksista. Uuden huumausainelain johdosta muutetaan rikoslakia sekä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja työterveyshuoltolain viittaussäännöksiä. (STM hallitussihteeri Ismo Tuominen 160 73787)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 7.3.2008 seuraavat lait:

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 173/2007 vp). Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettuun lakiin sisältyvät kehittämishankkeiden valtionavustuksen hakemista ja myöntämistä koskevat säännökset kumotaan ja eräitä säännöksiä siihen liittyen muutetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman täytäntöönpanoa toteuttavien kehittämishankkeiden valtionavustuksiin sovelletaan pääosin valtionavustuslakia. Valtionapuviranomaisena toimii sosiaali- ja terveysministeriö. Laki tulee voimaan 1.4.2008. (STM hallitusneuvos Anne Kumpula 160 74113)

Tasavallan presidentti hyväksyi Valko-Venäjän tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja vahvisti lain Valko-Venäjän tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 24/2007 vp). Suomen tasavallan ja Valko-Venäjän tasavallan välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 8.6.2006. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Valko-Venäjän kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2008 lisätalousarvioksi merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 179/2007 vp). Eduskunta on 20.2.2008 päättänyt, että vuoden 2008 lisätalousarviota sovelletaan 1.3.2008 alkaen. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen ja vahvisti lain Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 170/2007 vp). Sopimus allekirjoitettiin Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välillä 30.4.2007. Sopimus on niin kutsuttu ensimmäisen vaiheen sopimus, jolla tähdätään lentoliikennemarkkinoiden asteittaiseen avaamiseen. Sopimus käsittää useita eri osa-alueita, joista taloudellisesti merkittävimmät liittyvät markkinoille pääsyyn. Muun muassa liikenneoikeuksia, lentoreittejä ja lentojen hinnoittelua koskevia rajoituksia poistetaan. Sopimus tulee lopullisesti voimaan sen jälkeen, kun molemmat sopimuspuolet ovat saattaneet päätökseen sopimuksen voimaansaattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt. Sopimusta sovelletaan kuitenkin väliaikaisesti 30.3.2008 alkaen. Tämän vuoksi tasavallan presidentin asetuksella voidaan säätää, että lakia sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 7.3.2008 seuraavat kansainväliset asiat:

Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssiin (UNCTAD XII) Accrassa, Ghanassa 20.-25.4.2008 ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on tasavallan presidentti Tarja Halonen, varapuheenjohtajat ovat suurlähettiläs Kirsti Lintonen, kansliapäällikkö Jarmo Viinanen ja apulaisosastopäällikkö Ilkka Heiskanen. Jäseniä ovat yksikön päällikkö Tarja Reponen, yksikön päällikkö Ilkka-Pekka Similä, yksikön päällikkö Pertti Anttinen, lähetystöneuvos Jouko Leinonen, lähetystöneuvos Claus-Jerker Lindroos ja lähetystösihteeri Heli Niemi. (UM lähetystöneuvos Petri Kruuti 160 56330)

Tasavallan presidentti päätti Kosovon tasavallan tunnustamisesta itsenäisenä valtiona ja hyväksyi diplomaattisten suhteiden solmimisen Suomen tasavallan ja Kosovon tasavallan välille. (UM lähetystöneuvos Juha Ottman 160 55784)

Suurlähettiläs Marja-Liisa Kiljusen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Uzbekistanin tasavallan hallituksen välinen sopimus keskinäisestä avunannosta tulliasioissa. (VM ylitarkastaja Hanna Vuojela 160 34921)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 7.3.2008 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 21 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2006 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 11.1.2008 vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2006 verohyvityksen. Verohyvityksen määrä on 24 197 657 euroa. (VM valtiosihteeri Raimo Sailas 160 33000)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 7.3.2008 seuraavat nimitysasiat:

Kuala Lumpurin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Lauri Korpisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.7.2008 lukien ja Abujan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Erik Ulfstedtin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.5.2008 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Ulkoasiainneuvos Tapio Saarela Kuala Lumpurissa (Malesia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Irmeli Mustonen Bukarestissa (Romania) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Osmo Lipponen Islamabadissa (Pakistan) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2008 lukien, ulkoasiainneuvos Ritva Jolkkonen New Yorkissa (Yhdysvallat) olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.10.2008 lukien ja ulkoasiainneuvos Risto Veltheim ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään toimialueenaan Algeria. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 6.3.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2008. Asetuksessa vahvistetaan nimikkeittäin ne raaka-aineet, tarvikkeet ja tuotteet, joista vuonna 2008 voidaan tehdä turvavarastointisopimuksia. Kotimaisen juurikassokerin tuotannon jatkuminen on ollut esillä Euroopan unionin tehostettua sokerintuotannon supistamiseen tähtääviä toimiaan. Suomessa jalostetaan sokeria sekä Euroopan unionin ulkopuolelta tuodusta ruokosokerista että kotimaassa tuotetusta sokerijuurikkaasta. Huoltovarmuudellisista syistä sokerintuotannon raaka-aineiden turvavarastointi on muuttuneessa tilanteessa perusteltua. Valtioneuvosto antoi 24.1.2008 asetuksen turvavarastointiohjelmasta vuonna 2008 (55/2008) ja se tuli voimaan 1.2.2008. Mahdollisuus parantaa sokerin kansallista huoltovarmuutta vapaaehtoisiin sopimuksiin perustuvalla turvavarastoinnilla on ilmennyt vasta asetuksen antamisen jälkeen. Asetus tulee voimaan 15.3.2008. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 6.3.2008 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 13. ja 14.3.2008. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen avustajinaan ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva ja eurooppaministeri Astrid Thors. Talous- ja rahaliittoa koskevissa kysymyksissä kokoukseen osallistuu myös valtiovarainministeri Jyrki Katainen. Eurooppa-neuvostossa on tarkoitus linjata Lissabonin strategian seuraavan kolmivuotisjakson (2008-2010) sisältö. Eurooppa-neuvosto vahvistanee nykyiset yhdennetyt suuntaviivat myös seuraavalle kolmivuotiskaudelle sekä hyväksynee laajat talouspolitiikan yhdennetyt suuntaviivat sekä maakohtaiset suositukset. Esillä on myös innovaatioihin, tutkimukseen ja koulutukseen sijoittamiseen, yritysympäristön kehittämiseen, parempaan sääntelyyn, monenväliseen kauppajärjestelmään ja markkinoiden avaamiseen sekä työmarkkinoiden uudistamiseen liittyviä aiheita. Myös ilmasto- ja energia-asiat ovat keskeisesti esillä Eurooppa-neuvostossa. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Jari Luoto 160 22180)

Päätös oikeuttaa valtion edustaja hyväksymään Sponda Oyj:n vuoden 2008 yhtiökokouksissa ja mahdollisesti myöhemmissä yhtiökokouksissa sellaiset osakeantivaltuutta koskevat yhtiön hallituksen esitykset, joiden seurauksena valtion osuus yhtiön osakkeista ja äänistä voi laskea alle yhden kolmasosan. Edellytyksenä on, että osakeantivaltuuden johdosta valtion osuus yhtiön osakkeista ja äänistä voi laskea enintään 4,99 prosenttiyksikköä. (VNK finanssineuvos Kalevi Alestalo 160 23016)

Päätös asettaa valtuuskunta Brunein kanssa sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on lähetystöneuvos Jukka Nystén ja jäsen kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

Päätös määrätä puolustusministeriön esittelijä Anna Korhola valtioneuvoston esittelijäksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

Päätös asettaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta 15.3.2011 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: valtioneuvoston controller Soili Vasikainen valtiovarainministeriö; varapuheenjohtaja: valtioneuvoston apulaiscontroller Outi Korhonen valtiovarainministeriö; jäsenet (varajäsenet suluissa): osastopäällikkö, ylijohtaja Auni-Marja Vilavaara valtioneuvoston kanslia, osastopäällikkö Maarit Jalava (apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen) ulkoasiainministeriö, kehittämispäällikkö Kaisa Sistonen (ylitarkastaja Miika Snellman) oikeusministeriö, kehittämisneuvos Harri Martikainen (laskentapäällikkö Tiina Lundgren) sisäasiainministeriö, talousjohtaja Timo Norbäck puolustusministeriö, hallintojohtaja Håkan Mattlin (tarkastusneuvos Sari Korpimies) opetusministeriö, talousjohtaja Hannele Laihonen (talousylitarkastaja Ritva Tolonen) maa- ja metsätalousministeriö, neuvotteleva virkamies Jaana Kuusisto liikenne- ja viestintäministeriö, talousjohtaja Jukka Lumenko (ylitarkastaja Raili Luomansuu) työ- ja elinkeinoministeriö, apulaisosastopäällikkö Mikko Staff (tarkastuspäällikkö Ritva Simula) sosiaali- ja terveysministeriö, talousjohtaja Oili Hintsala ympäristöministeriö, ylijohtaja Marjatta Kimmonen Valtiontalouden tarkastusvirasto ja finanssijohtaja Maritta Fromholtz (keskuskirjanpitopäällikkö Maileena Tervaportti-Asikainen) Valtiokonttori. (VM valtioneuvoston controller Soili Vasikainen 160 33025)

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Milla Meretniemi valtioneuvoston esittelijäksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 6.3.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 8/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään osana yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämistä vuoteen 2020 mennessä (EU taakanjako). Ehdotus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä vuoteen 2020 mennessä sisältää kullekin jäsenmaalle määrällisen prosentteina ilmaistun päästövähennystavoitteen päästökaupan ulkopuolisille sektoreille vuoteen 2005 verrattuna sekä määrällisen tonneina ilmaistun päästöyksiköiden lukumäärän, joka kullakin jäsenmaalla on käytettävissään vuonna 2020 (ns. EU:n taakanjako). Esityksessä suodaan jäsenmaille joustavuutta toimien toimeenpanossa antamalla oikeus käyttää Kioto-kauden aikana Kioton mekanismeilla hankittuja päästövähennysyksiköitä puhtaan kehityksen hankkeista ja teollisuusmaaosapuolten välisistä hankkeista velvoitteen täyttämiseen tietyin rajoituksin. Ehdotuksen mukaan komissio seuraisi tiiviisti päätöksessä jäsenmaille annettujen velvoitteiden toteutusta. Tätä varten jo käytössä oleva EU:n ns. seurantajärjestelmäpäätös uusitaan ja täydennetään. (YM neuvotteleva virkamies Kristiina Isokallio 020 490 7360)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 9/2008) eduskunnalle komission ehdotuksesta päästökauppadirektiivin 2003/87/EY muuttamisesta (päästökauppa). Ehdotus päästökauppadirektiivin muuttamisesta on annettu osana komission ns. ilmasto- ja energiapakettia. Ehdotus perustuu kevään 2007 Eurooppa-neuvoston asettamiin päästövähennystavoitteisiin. Ehdotus sisältää muutoksia mm. päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan sekä sovellettaviin päästöoikeuksien jakomenetelmiin. Kansallisista jakosuunnitelmista luovuttaisiin ja siirryttäisiin päästöoikeuksien kokonaismäärän kiinnittämiseen direktiivissä. Komission ehdotuksen mukaan päästöoikeuksien pääasiallinen jakotapa olisi jatkossa huutokauppa. Ehdotus sisältää kuitenkin menettelyn, jonka mukaan energiaintensiiviselle teollisuudelle voidaan tarvittaessa jakaa runsaammin ilmaisia päästöoikeuksia niiden kilpailuaseman turvaamiseksi. Ehdotuksen mukaiset muutokset koskevat vuoden 2012 jälkeistä aikaa. (YM neuvotteleva virkamies Kristiina Isokallio 020 490 7360)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.3.2008 seuraavia asioita:

Vuoden 2007 talousarvion momentin 34.01.29 (Työministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 1 300 000 eurolla. Talousarviossa on momentille budjetoitu 22 000 000 euroa. Maksatusten tarkkaa määrää on vaikea arvioida ennakolta ja momentin seuranta on vaikeaa, koska momenttia käyttävät useat tilivirastot. (TEM lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen 010 60 48067)

Vuoden 2007 talousarvion momentin 33.01.29 (Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäverot) arviomäärärahan ylittäminen 2 030 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu loppuvuoden arvioitua suuremmista menoista. (STM apulaisosastopäällikkö Mikko Staff 160 73791)

Vuoden 2007 talousarvion momentin 33.32.33 (Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin) arviomäärärahan ylittäminen 3 340 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu erikoislääkärikoulutuksessa ja perusterveydenhuollon lisäkoulutuksessa olleiden lääkärien koulutuskuukausien arvioitua suuremmista määristä. (STM finanssisihteeri Tuula Karhu 160 74354)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 5.3.2008

Liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle tässä kuussa

Hallitusohjelmaan sisältyvällä liikennepoliittisella selonteolla halutaan liikennepolitiikkaan pitkäjänteisyyttä ja nykyistä laajempia näkökulmia. Hallituksen iltakoulu keskusteli selonteosta 5. maaliskuuta.

Selonteossa käsitellään liikennejärjestelmän kehittämistä niin, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla elinkeinoelämän kuljetustarpeita ja kansalaisten liikkumismahdollisuuksia. Linjauksia on mm. ilmastomuutoksen hillitsemisestä liikennepolitiikalla, kuljetusmarkkinoiden kehittämisestä, joukkoliikenteen edistämisestä sekä liikenneturvallisuuden parantamisesta.

Selontekoon tulee liikennejärjestelmän kokonaisuuteen perustuva kehittämis- ja investointiohjelma. Sen aikavälinä on 10-15 vuotta. Lisäksi laadittava on vaalikauden kattava liikenneväylien investointiohjelma.

Liikenneväylien rahoitusta käsitellään hallituksen kehysriihessä 11. maaliskuuta.

Hallitus antaa liikennepoliittisen selonteon eduskunnalle 27. maaliskuuta. Eduskunta aloittaa lähetekeskustelun 1. huhtikuuta.

Selonteon laatimista ohjaa liikenneministerin johdolla toimiva liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä.

Selonteon valmistelusta lisätietoa LVM:n verkkosivuilta osoitteessa http://www.mintc.fi/selonteko.

Lisätietoja: liikenneministerin erityisavustaja Kari Jääskeläinen, p. 044 058 1030 ja liikennepolitiikan osaston päällikkö Juhani Tervala, p. 050 552 7260, liikenne- ja viestintäministeriö

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 6.3.2008

Ministerityöryhmä puolsi Merentutkimuslaitoksen tehtävien jakoa

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puoltaa Merentutkimuslaitoksen tehtävien jakoa Itämeren tutkimuksen vahvistamiseksi. Laitoksen toiminnot on tarkoitus siirtää Suomen ympäristökeskukselle ja Ilmatieteen laitokselle vuoden 2009 alusta.

Ministerityöryhmä käsitteli asiaa torstaina 6. maaliskuuta. Liikenneministeri Anu Vehviläinen ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen linjasivat merentutkimuksen tehtävien jaon 1. helmikuuta.

Uudistuksella edistetään Itämeren kokonaisvaltaista tutkimusta. Tutkimus-, seuranta- ja palvelutoimintaa tehostetaan selkeyttämällä laitosten vastuualueita.

Suomen ympäristökeskuksen vastuulla on jatkossa meren ekologiaan liittyvä toiminta. Ilmatieteen laitokselle siirretään merelliseen turvallisuuteen ja ilmastonmuutostutkimukseen kuuluvat asiat.

Tehtävien uusjakoon liittyvät henkilöstövaikutukset tarkentuvat järjestelyjen edetessä.

Merentutkimuksen koordinointia varten perustetaan ryhmä, johon kutsutaan kaikki keskeiset Itämeren tutkimusta tuottavat tahot.

Lisätietoja: ylijohtaja Pekka Plathan, p. (09) 160 28340 tai 050 566 8176, liikenne- ja viestintäministeriö ja ylijohtaja Pekka Jalkanen, p. 020 490 7300, ympäristöministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Vuorineuvos Suila luovutti 4.3.2008 Suomen helikopterihanke -raporttinsa puolustusministeri Jyri Häkämiehelle. Suomi päätti vuonna 2001 tilata ranskalaiselta NHIndustriesyhtiöltä kaksikymmentä NH90-kuljetushelikopteria osana yhteispohjoismaista hanketta. Selvitystyön tavoitteena oli analysoida syyt siihen, miksi helikoptereiden toimitukset olivat pahasti myöhässä. Tämä haluttiin selvittää, jotta puolustushallinnon tulevissa suuremmissa hankinnoissa ei vastaavia ongelmia pääsisi syntymään. Selvityksen mukaan yleiseurooppalaisessa kehityshankkeessa oli monia hidastavia tekijöitä. Viivästystä aiheutui muun muassa siitä, että helikopteritoimitusten kohteena oli vasta kehitysvaiheessa oleva tuote. Kehitystyön aikataulu osoittautui sovittuihin aikatauluihin nähden liian kunnianhimoiseksi. Selvitysmies toteaa raportissaan, että tulevaisuuden vastaavia hankkeita ajatellen puolustushallinnon tulisi kehittää ja uudelleen arvioida eräitä toimintojaan. Näitä ovat erityisesti hankintapolitiikkaan ja -prosesseihin liittyvät kehitysmahdollisuudet. Helikopteriselvitys on osoitteessa http://www.defmin.fi/files/1213/Helikopterihanke.pdf. Lisätietoja antavat selvitysmies Keijo Suila, p. (09) 160 88041 ja puolustusministeriöstä viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, p. (09) 160 88200.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.