Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 9/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.2.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 14/2008 vp) laiksi vihkimisoikeudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lailla vihkimisoikeudesta uudistetaan avioliittolaissa olevat säännökset uskonnollisten yhdyskuntien vihkimisoikeudesta. Laki sisältää säännökset vihkimisoikeuden myöntämisen edellytyksistä ja vihkimisoikeuden käytön valvonnasta. Avioliittolakia muutetaan siten, että siviilivihkimisen toimittamiseen velvollisten virkamiesten piiri laajenee. Avioliittolakiin otetaan myös säännökset, joiden nojalla oikeus siviilivihkimisten toimittamiseen voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole virkamies, jos se on tarpeen siviilivihkijöiden riittävän määrän turvaamiseksi maistraatin toimialueella. Lisäksi tehdään vähäisiä seurannaismuutoksia käräjäoikeuslakiin ja lakiin rekisteröidystä parisuhteesta. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 160 67665)

Esitys (HE 15/2008 vp) eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimusten tarkoitus on verotietojenvaihdon mahdollistaminen sekä luonnollisten henkilöiden ja rajoitetussa määrin myös yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimukset rakentuvat eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille malliverosopimukselle ja tietojenvaihtoa koskevalle mallisopimukselle. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Esitys (HE 16/2008 vp) laeiksi sijoitusrahastolain ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta. Sijoitusrahastolain muutoksella pannaan täytäntöön arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY (sijoitusrahastodirektiivi) täytäntöönpanosta tiettyjen määritelmien selventämiseksi annettu komission direktiivi 2007/16/EY. Lisäksi pannaan täytäntöön sijoitusrahastodirektiivin säännös toisen jäsenvaltion valvontaviranomaisen kuulemisesta rahastoyhtiön toimiluvan myöntämisen osalta tietyissä tilanteissa. Sijoituspalveluyrityksistä annetun lain rahoitusvälineen määritelmää tarkennetaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 23.7.2008. (VM vanhempi hallitussihteeri Irmeli Vuori 160 33013)

Esitys (HE 17/2008 vp) laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta. Lakiin lisätään säännös kansallisen lisätuen myöntämisestä Euroopan yhteisön osaksi rahoittamaan toimenpiteeseen. Hakumenettelyä koskevaa säännöstä muutetaan vastaamaan toimivaltaisen viranomaisen määräytymisen osalta muihin maatalouden suoriin tukiin sovellettavaa hakumenettelyä. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta eikä tuotantorakennusta, jonka sijainnin perusteella toimivaltainen viranomainen voidaan määritellä, tukea koskeva hakemus on toimitettava sille viranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee. Lisäksi lakiin lisätään säännös muutoksenhausta Maaseutuviraston päätökseen, joka koskee tuen takaisinperinnän kohtuullistamista. Tuen saajan ikää koskevaan säännökseen tehdään teknisluonteisia täsmennyksiä. (MMM vanhempi hallitussihteeri Susanna Paakkola 160 52331)

Esitys (HE 18/2008 vp) laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta. Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettua lakia muutetaan neuvoston tilatukiasetuksen muuttumisen vuoksi. Tilatuen vaatimuksena ollut kymmenen kuukauden hallinta-aika poistuu, ja sen tilalle on asetettu yhden päivän hallinta-aika. Lisäksi neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaiset oikeudet eli niin sanotut tarralaput poistuvat. Lakiin lisätään säännös siitä, ettei täydentävien ehtojen laiminlyönnistä johtuvia suoran tuen vähennyksiä panna toimeen, jos laiminlyönti on vähäinen ottaen huomioon sen vakavuus, laajuus ja pysyvyys. (MMM hallitussihteeri Outi Kostama 160 54277)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 29.2.2008 seuraavat lait:

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta (HE 178/2007 vp). Muutokset koskevat ulosottokaaren mukaisen ulosottoperusteen määräajan päättymisen ja velan vanhentumisen vaikutuksia velkajärjestelyssä sekä velkojan velvollisuutta katkaista velan vanhentuminen lakannutta yhteisöä ja varatonta kuolinpesää kohtaan. Muutokset koskevat ennen muuta siirtymäkauden sääntelyä. Lait tulevat voimaan 1.3.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen 160 67722)

Laki viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 169/2007 vp). Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan lakia sovelletaan myös verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa annetun Euroopan yhteisön asetuksen noudattamisen valvontaan ja rikkomisen seuraamuksiin sekä siitä johtuvien riitojen ratkaisemiseen. Laki tulee voimaan 1.3.2008. Laki on voimassa 30.6.2010 saakka. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.2.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta. Ulkomaalaisille annetaan jatkossakin kunniamerkki kunniakirjoineen lunastuksetta, mutta komentaja- ja ritarimerkkejä ei asianomaisen kuoltua tai saatua korkeamman merkin ole enää palautettava ritarikunnan hallitukselle. Asetus tulee voimaan 1.5.2008. (VNK esittelijä Valtteri Nieminen 160 22217)

Tasavallan presidentin asetus Latvian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus tulee voimaan 1.3.2008. Laki (35/2008) tulee voimaan 1.3.2008. Asetus tulee voimaan 1.3.2008. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset tulevat voimaan 1.3.2008. Asetus tulee voimaan 1.3.2008. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki (381/2006) tulevat voimaan 1.3.2008. Asetus tulee voimaan 1.3.2008. (LVM hallitusneuvos Pekka Kouhia 160 28612)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 29.2.2008 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi Suomen Punaisen Ristin ansioristin yhdelle henkilölle, hopeisen ansiomitalin 90 henkilölle ja pronssisen ansiomitalin 191 henkilölle. (SM hallitusneuvos Tarja Oksanen 160 42973)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.2.2008 seuraavat nimitysasiat:

Alivaltiosihteeri Hannu Himanen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2008 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Brysselin EU-edustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Eikka Kososen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 30.6.2008 lukien, Bratislavan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Rauno Viemerön edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2008 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Ulkoasiainneuvos Jan Store Brysselissä Euroopan unionissa olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.7.2008 lukien, ulkoasiainneuvos Vesa Himanen Varsovassa (Puola) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Hannu Himanen Genevessä olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Jukka Leino Bratislavassa (Slovakia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2008 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Jakartan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Antti Koistisen sivuakkreditointi Itä-Timoriin ja Maputon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Kari Alangon sivuakkreditointi Swasimaahan. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Komentajakapteeni Timo Kalevi Kirvesojan määrääminen suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi EUFOR TCHAD/RCA-kriisinhallintaoperaatiossa (Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa) 1.3.2008 lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 28.2.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008-2013. Asetuksella säädetään eläinten hyvinvoinnin tuen määräytymisperusteista, tuen maksamisen edellytyksistä ja tukimääristä. Eläinten hyvinvoinnin tuki on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa, joka perustuu neuvoston asetukseen (EY) N:o 1698/2005 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen. Eläinten hyvinvoinnin tuki koskee nauta- ja sikatiloja. Tuen maksamisen edellytyksenä on tuen perusehtojen ja mahdollisesti valittujen lisäehtojen noudattaminen. Eläinten hyvinvoinnintuen sitoutumiskausi on viisi vuotta. Tilakohtainen maksimitukitaso on 5 000 euroa/tila. Asetus tulee voimaan 5.3.2008. (MMM maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi 160 54217)

Valtioneuvoston asetus muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan Elintarviketurvallisuusviraston perustamisen sekä elintarvikeasioita käsittelevien ministeriöiden välisen toimivallanjaon muutoksia vastaavalla tavalla. Asetus tulee voimaan 10.3.2008. (MMM neuvotteleva virkamies Anne Haikonen 160 52786)

Valtioneuvoston asetus elintarvikeneuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan elintarvikeasioita käsittelevien ministeriöiden toimivallanjaon muutoksia vastaavalla tavalla. Asetus tulee voimaan 10.3.2008. (MMM neuvotteleva virkamies Anne Haikonen 160 52786)

Valtioneuvoston asetus riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Riistanhoitomaksua korotetaan nykyisestä 24 eurosta 28 euroon. Asetus tulee voimaan 1.8.2008. (MMM vanhempi hallitussihteeri Heidi Eino 160 53379)

Valtioneuvoston asetus meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1277/2007) tulee voimaan 1.3.2008. Asetus tulee voimaan 1.3.2008. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

Valtioneuvoston asetus eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1278/2007) tulee voimaan 1.3.2008. Asetus tulee voimaan 1.3.2008. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

Valtioneuvoston asetus ulkomaalaislain 81 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1279/2007) tulee voimaan 1.3.2008. Asetus tulee voimaan 1.3.2008. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain 5 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1280/ 2007) tulee voimaan 1.3.2008. Asetus tulee voimaan 1.3.2008. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1281/ 2007) tulee voimaan 1.3.2008. Asetus tulee voimaan 1.3.2008. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 ja 15 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1282/ 2007) tulee voimaan 1.3.2008. Asetus tulee voimaan 1.3.2008. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

Valtioneuvoston asetus tonnistoverolain 8 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1283/2007) tulee voimaan 1.3.2008. Asetus tulee voimaan 1.3.2008. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 28.2.2008 seuraavat päätökset:

Päätös Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan kuntien liittämisestä Naantalin kaupunkiin. Laajentunut kaupunki kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Naantalin kaupunki. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (VM ylitarkastaja Anu Hernesmaa 160 32206)

Päätös Kiukaisten kunnan liittämisestä Euran kuntaan. Laajentunut kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Euran kunta. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (VM ylitarkastaja Anu Hernesmaa 160 32206)

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Sami Hartikainen valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitussihteeri Teija Miller 010 60 62114)

Päätös asettaa Suomen kestävän kehityksen toimikunta uudelleen vuosiksi 2008-2012. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: työministeri Tarja Cronberg työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: ympäristöministeri Paula Lehtomäki (Kimmo Tiilikainen);
VALTIONEUVOSTO: ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, viestintäministeri Suvi Lindén, sisäasiainministeri Anne Holmlund ja kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin;
EDUSKUNTA JA ITSEHALLINTOELIMET: kansanedustaja Tanja Karpela (kansanedustaja Pekka Haavisto) ulkoasiainvaliokunta, kansanedustaja Susanna Huovinen (kansanedustaja Pentti Tiusanen) ympäristövaliokunta, kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström (kansanedustaja Mats Nylund) tulevaisuusvaliokunta ja Pekka Aikio (puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi) Saamelaiskäräjät;
MINISTERIÖT: osastopäällikkö Anneli Vuorinen (apulaisosastopäällikkö Pekka Säilä) ulkoasiainministeriö, kansliapäällikkö Ritva Viljanen sisäasiainministeriö (hallintojohtaja Olli Muttilainen oikeusministeriö), kansliapäällikkö Kari Rimpi (yksikön johtaja Antti Kivipelto) puolustusministeriö, alivaltiosihteeri Martti Hetemäki (vanhempi budjettisihteeri Päivi Valkama) valtiovarainministeriö, kansainvälisten asiain johtaja Jaana Palojärvi (ylijohtaja Håkan Mattlin) opetusministeriö, kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen (ylijohtaja Timo Kotkasaari) maa- ja metsätalousministeriö, kansliapäällikkö Harri Pursiainen (ylijohtaja Pekka Plathan) liikenne- ja viestintäministeriö, alivaltiosihteeri Markku Wallin (teollisuusneuvos Antti Joensuu) työ- ja elinkeinoministeriö, apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä (neuvotteleva virkamies Merja Huovinen) sosiaali- ja terveysministeriö ja kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi (ylijohtaja Pekka Jalkanen) ympäristöministeriö;
KUNNAT JA ALUEET: ympäristöpäällikkö Maija Hakanen (yliarkkitehti Ritva Laine) Suomen Kuntaliitto ja maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (maakuntajohtaja Asko Peltola Etelä-Pohjanmaan liitto;
ELINKEINOELÄMÄ: asiantuntija Helena Vänskä (asiantuntija Hans Grahn) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtaja Markku Tornberg Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK (verksamhetsledare Tage Ginström Svenska lantbrukproducenternas centralförbund SLC), johtaja Anders Portin Metsäteollisuus ry. (toimitusjohtaja Sirpa Smolsky Metallinjalostajat/Teknologiateollisuus ry.), asiamies Matti Räisänen (kehitysjohtaja Ulla Rehell) Suomen Kaupan Liitto ja johtaja Risto Suominen (lainopillinen asiamies Outi Tähtinen) Suomen Yrittäjät;
AMMATTILIITOT: elinkeinopolitiikan asiantuntija Pia Björkbacka Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK (sopimustoimitsija Riikka Tella Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL), työvoimapoliittinen asiantuntija Leila Kurki (sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja elinkeinopoliittinen asiamies Mats Nyman Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö AKAVA (erityisasiantuntija Marjatta Melto Opetusalan ammattijärjestö OAJ;
KOULUTUS JA KASVATUS: rehtori Kaisa Lindström Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö (puheenjohtaja Merike Niitepõld Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry.);
KANSALAISJÄRJESTÖT: Inka Hopsu (toiminnanjohtaja Timo Lappalainen) Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA ry., KM Tuula Ahola Naisjärjestöjen keskusliitto (tutkija Kaarina Kailo Naisjärjestöt yhteistyössä-Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry.), Luonto-Liiton pääsihteeri Petra Yliportimo Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry. (maatalous-metsätieteen ylioppilas Johanna Haapala Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL), suunnittelija Karoliina Luoto Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry. (lasten ja nuorten toiminnan koordinaattori Nina Räike Suomen Latu ry.), projektipäällikkö Juha Beurling Suomen Kuluttajaliitto ry. (toiminnanjohtaja Kaisa Pannimaa-Pätsi Kuluttajat - Konsumenterna ry.), toiminnanjohtaja Helena Laukko Suomen YK-liitto ry. (ohjelmajohtaja Inka Hetemäki Suomen UNICEF), toiminnanjohtaja Mika Pyykkö Terveyden edistämisen keskus ry. (järjestöpäällikkö Marja Vuorinen Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto STKL), hallituksen puheenjohtaja Leo Stranius Maan ystävät ry. (suojelujohtaja Jari Luukkonen WWF Suomi), toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen Suomen luonnonsuojeluliitto (Christel Åström Natur och Miljö), kirjailija Eeva Kilpi Suomen Kirjailijaliitto ry. (taidemaalari, puheenjohtaja Juha Okko Suomen Taiteilijaseura ry.) ja Free lancer ympäristötoimittaja-tietokirjailija Kari Rissa (toimittaja Mona Sandell Yleisradio) Ympäristötoimittajat ry.;
KIRKOT: työalasihteeri Ilkka Sipiläinen Suomen evankelisluterilainen kirkko (kansliapäällikkö Risto Ikäheimo Suomen Ortodoksinen kirkkohallitus);
TIEDE JA TUTKIMUS: professori, vararehtori Riitta Keiski Oulun yliopisto/Yliopistojen rehtorien neuvosto (lehtori Liisa Rohweder Haaga-Helia ammattikorkeakoulu/Ammatti-korkeakoulujen rehtorineuvosto) ja dosentti, akatemiatutkija Jouni Korhonen Suomen teollisen ekologian seura ry. (professori Janne Hukkinen Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry.) (YM lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto 020 490 7362)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 28.2.2008 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri, vanhempi hallitussihteeri Matti Hietanen opetusministeriön vanhemman hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 9.3.-10.8.2008, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi on virkavapaana. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

Filosofian maisteri, opetusneuvos Seija Rasku opetusministeriön opetusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.-31.8.2008, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija Eija Alhojärvi on virkavapaana. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 27.2.2008 seuraavia asioita:

Vuoden 2007 talousarvion momentin 28.07.05 (Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset; vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet) arviomäärärahan ylittäminen 1 700 000 eurolla. Alkuvuonna 2007 ennakoitiin määrärahan tarpeen vähentyvän 25 000 000 eurolla, minkä vuoksi määrärahaa pienennettiin vuoden 2007 neljännessä lisätalousarviossa 3 183 860 000 euroon. Pienennyksen jälkeen momentille syntyi kuitenkin ylitystä 1 700 000 euroa. (VM työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi 160 34965)

Vuoden 2007 talousarvion momentin 30.90.29 (Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 1 383 277 eurolla. (MMM talousjohtaja Hannele Laihonen 160 52181)

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2007 tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tuloutus. Varautumisrahaston tilikauden tuottojäämä 58 207 642,98 euroa tuloutetaan ydinenergialain mukaisesti siten, että se käytetään ydinjätehuoltovelvollisten rahasto-osuuksien lisäykseksi siinä suhteessa kuin vastaavat rahasto-osuudet ovat kalenterivuoden aikana olleet kyseisen rahaston varoina. Ydinjätehuoltovelvollisia ovat ydinenergialain mukaan Fortum Power and Heat Oy, Teollisuuden Voima Oyj ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Ydinturvallisuustutkimusrahaston tilikauden kulujäämä 4 104,99 euroa vähennetään kyseisen rahaston pääomasta. Ydinjätetutkimusrahaston tilikauden tuottojäämä 106 430,56 euroa siirretään kyseisen rahaston pääomaan käytettäväksi ydinenergialaissa säädettyyn tarkoitukseen vuonna 2008. Valtion ydinjätehuoltorahaston taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli noin 1,6 miljardia euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti 010 60 64836)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmä luovutti 27.2.2008 pilottihankkeiden seurantaraportin sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Valtioneuvoston periaatepäätökseen ensimmäisestä sisäisen turvallisuuden ohjelmasta sisältyi linjaus, jonka mukaisesti paikallista turvallisuussuunnittelua tuli kehittää edelleen. Turvallisuussuunnittelun etenemistä on seurattu neljän pilottihankkeen kautta, joiden työtä seurantaryhmän raportti kuvaa. Seurantaryhmän puheenjohtajan Pentti Partasen mukaan pelastuslaitosten onnettomuuksien ennaltaehkäisyä kehittämällä voidaan edistää kunnan turvallisuutta laajasti. Onnettomuuksien ja tapaturmien määrä vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin. Niiden määrä vaikuttaa myös kunnan talouteen koska onnettomuuksien ja tapaturmien kustannukset yhteiskunnalle ovat suuret. Pelastuslaitosten tulevan roolin kannalta on tärkeää nähdä onnettomuuksien ennalta ehkäisy laajasti, sillä palontorjunta on vain pieni osa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisyä. Neljä kertomusta paikallisesta turvallisuussuunnittelusta -raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/julkaisu/082008. Lisätietoja antavat sisäasiainministeriöstä pelastusylijohtaja Pentti Partanen, p. (09) 160 42960 ja sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen, p. (09) 160 42211.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.