Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 8/2008

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.2.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtiontakauksesta perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Voimassa olevat valtiontakauksesta perittävät maksut ovat 0,25 prosentin kertamaksu ja markkinakehityksen perusteella määräytyvä 0,35 prosentin vuotuismaksu. Vuotuismaksun tarkistaminen perustuu vuonna 2007 alkaneeseen ja vuoden 2008 alussa jatkuneeseen yritys- ja valtionlainojen välisen korkoeron kasvuun. Yritysluottoriskin ja valtion luottoriskin noteeraustasojen välillä tapahtuneen merkittävän nousun perusteella takauksista perittävän vuotuismaksun taso korotetaan 0,35 prosentista 0,50 prosenttiin. Asetus tulee voimaan 1.3.2008 ja uutta maksua sovelletaan takauksiin, joita myönnetään tuon ajankohdan jälkeen otettaviin lainoihin. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 160 34953)

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten ja maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna 2008. Viljelijän on mahdollista hakea uusi sitoumus vuonna 2008 luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä edellyttäen, että sitoumukseen sisällytettävä peltoala on tukikelpoista. Asetuksessa määritellään ne maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset, joita voidaan hakea vuonna 2008. Asetus tulee voimaan 27.2.2008. (MMM hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta. Tukea maksetaan 18 euroa talvehtinutta ja jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa kohti vuodessa. Asetus tulee voimaan 27.2.2008. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Rekisteröintikatsastuksessa ajoneuvolle ei enää tarvitse suorittaa ajoneuvon kunnon tarkastusta siltä osin kuin ajoneuvon määräaikaiskatsastusta vastaava kunnon tarkastus on Suomen määräaikaiskatsastusta koskevien säännösten mukaan laskettuna edelleen voimassa. Muutos koskee ETA-valtiosta tuotavien ajoneuvojen lisäksi tasapuolisuuden vuoksi myös Suomessa rekisteristä tai liikennekäytöstä poistettuja ajoneuvoja. Lisäksi kunnon tarkastus jätetään pois sellaisilta ajoneuvoilta, jotka eivät ole Suomessa määräaikaiskatsastusvelvollisuuden alaisia. Asetus tulee voimaan 10.3.2008. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 160 28557)

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Suoritettu rekisteröintikatsastus voi jatkossa eräissä tilanteissa korvata määräaikaiskatsastuksen vain silloin, kun rekisteröintikatsastuksen yhteydessä on suoritettu tai todettu suoritetuksi myös ajoneuvon kunnon tarkastus. Asetus tulee voimaan 10.3.2008. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 160 28557)

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutos koskee mobiili-tv-verkon eli DVB-H-standardilla tarjottavan palvelun taajuuksia. Digita Oy:lle on myönnetty verkkotoimilupa DVB-H-standardilla tarjottavaan palveluun (kanavanippu D). Koska vuonna 2007 lopulliset toimintaan tarkoitetut taajuudet eivät olleet vielä selvillä, toimintaa on harjoitettu tilapäisillä taajuuksilla. Muutostarpeet voidaan nyt ottaa huomioon asetukseen ja käyttösuunnitelmaan tehtävillä päivityksellä. Samalla myös muut käyttösuunnitelmaan kohdistuvat vähäiset päivitystarpeet voidaan toteuttaa. Asetus tulee voimaan 28.2.2008. (LVM neuvotteleva virkamies Sanna Helopuro 160 28464)

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen, mukaan lukien veteraaniväestön asunnot, sekä haja-asutusalueilla olevien kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen tarkoitettujen avustusten osalta korotetaan enimmäistulorajoja. Asuinrakennusten energia-avustusten osalta muutoksia tehdään niihin toimenpiteisiin, joille avustusta myönnetään kerros- ja rivitaloissa. Asetus tulee voimaan 27.2.2008. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 020 490 7613)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 21.2.2008 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön erikoistutkija, ryhmäpäällikkö Janne Antikainen valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitussihteeri Teija Miller 010 60 62114)

Päätös asettaa geologian tutkimuskeskuksen johtokunta toimikaudeksi 1.3.2008-29.2.2012. Kokoonpano: puheenjohtaja diplomi-insinööri Tom Niemi; varapuheenjohtaja: teollisuusneuvos Sakari Immonen työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: pääjohtaja Elias Ekdahl geologian tutkimuskeskus, tutkimusavustaja Jukka Eskelinen geologian tutkimuskeskus, ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita ympäristöministeriö, johtaja Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan Liitto ja ympäristöjohtaja Pirkko Selin Vapo Oy. (TEM erityisasiantuntija Tuija Ypyä 010 60 62115)

Päätös asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta toimikaudeksi 1.3.2008-29.2.2012. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: valtiosihteeri Ilkka Oksala sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: apulaisosastopäällikkö Olli Kerola (hallitusneuvos Anne Kumpula) sosiaali- ja terveysministeriö, johtaja Anja Kairisalo (osastopäällikkö, ylijohtaja Tarmo Pukkila) sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Annukka Lehtonen (neuvotteleva virkamies Petri Lehto) työ- ja elinkeinoministeriö, apulaisjohtaja Tarja Holi Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (lääninsosiaalitarkastaja, sosiaalihuollon tulosjohtaja Leena Kirmanen Etelä-Suomen lääninhallitus, Helsingin toimipiste), sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Jussi Merikallio (neuvotteleva lakimies Synnöve Amberla) Suomen Kuntaliitto, ylilääkäri Kari Kaukinen (asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen) Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, liittojohtaja Tuomas Mänttäri (eläkepoliittinen asiantuntija Aino Närkki) Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto, toimitusjohtaja, toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen Vanhustyön keskusliitto/VTKL-palvelut Oy (toimitusjohtaja Mauno Lehtinen Näkövammaisten Keskusliitto), toimitusjohtaja Kristiina Hautakangas Medivire Hoiva Oy (toimitusjohtaja Kim Sirén Suomen Tenava päiväkodit Oy), toimitusjohtaja Antti Mähönen (elinkeinopoliittinen asiantuntija Jarno Talvitie) Terveyspalvelualan Liitto, toimitusjohtaja Martti Kiuru Suomen Terveystalo Oyj (toimitusjohtaja Veijo Notkola Kuntoutussäätiö), johtaja Antti Neimala Suomen Yrittäjät ry (toiminnanjohtaja Marjo Rönkä Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät - TESO ry), kehittämispäällikkö Ismo Partanen Suomen Yrittäjät ry (toimitusjohtaja Matti Kettunen Terapia-team OY M&P), toimitusjohtaja Tuula Savolainen Mäntän Palvelukoti Ky (toimitusjohtaja Samuli Puruskainen Ammatillinen Kuntoutuskoti Oiva Oy), toimitusjohtaja Leena Niemistö Dextra Oy (toimitusjohtaja Timo Soini Tampereen Lääkärikeskus Oy), verkställande direktör Stefan Mutanen (utvecklingsdirektör Gun Eklund) Samfundet Folkhälsan, sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä (sopimustoimitsija Sami Matikainen) Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen Suomen Lääkäriliitto (kehittämispäällikkö Tero Ristimäki Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia), ekonomisti Antti Aarnio Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (suunnittelija Pirjo Lukkari Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto SuPer) ja pääsihteeri Eeva Kuuskoski Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry (toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi Sininauhaliitto ry). (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 160 74360)

Päätös myöntää oikeusministeriön edustajalle Désirée Söderlundille ero Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan varsinaisesta jäsenyydestä ja oikeusministeriön edustajalle Håkan Stoorille lautakunnan henkilökohtaisesta varajäsenyydestä. Lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi määrätään lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila oikeusministeriöstä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen tutkija Mette Manninen oikeusministeriöstä 1.3.2008 lukien lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 30.4.2010. (STM johtaja Kari Paaso 160 74018)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 21.2.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 5/2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Eurojustin vahvistaminen muuttamalla Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden vastaisen toiminnan tehostamiseksi vuonna 2002 tehtyä päätöstä). Päätösehdotuksen tarkoituksena on vahvistaa Eurojust-yksikön roolia esitutkintaa ja syytetoimia koordinoivana sekä jäsenvaltioiden välistä rikosoikeusapua helpottavana toimielimenä. Päätösehdotus sisältää säännöksiä muun ohella erillisen yksikön perustamisesta Eurojustiin kiireellisten tapausten käsittelyä varten, Eurojustin kansallisten jäsenten vähimmäistoimivaltuuksista ja oikeudesta tietojensaantiin. Päätösehdotuksella pyritään myös tehostamaan tietojenvaihtoa jäsenvaltion ja Eurojustin kansallisen jäsenen välillä sekä tiivistämään Eurojustin suhteita erityisesti Euroopan oikeudelliseen verkostoon ja Europoliin. (OM osastopäällikkö Jarmo Littunen 160 67783)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 6/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (asetus tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä). Asetusehdotuksessa esitetään tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevien käytännesääntöjen osittaista purkamista. Ehdotuksessa lisättäisiin lentoyhtiöiden ja tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmätoimittajien neuvotteluvapautta kuljetusmaksujen, jakelutoimintojen käyttömahdollisuuksien ja varausmaksujen osalta. Edelleen kuitenkin pidetään tarpeellisena sisällyttää asetukseen säännöksiä, joilla varmistetaan, että järjestelmätoimittajissa omistajina olevat tai tosiasiallisen määräysvallan omaavat lentoyhtiöt eivät väärinkäytä asemaansa. (LVM ylitarkastaja Topi Sirén 160 28457)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 7/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä). Ehdotus uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämistä koskevaksi puitedirektiiviksi asettaa maakohtaiset, sitovat tavoitteet uusiutuvan energian osuudelle energian kulutuksesta vuonna 2020 sekä uusiutuvan energian osuudelle liikenteessä. Ehdotuksessa on myös määrätty indikatiiviset välitavoitteet. Jäsenvaltioiden tulee laatia kansalliset toimintasuunnitelmat, joissa esitetään sektorikohtaiset tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet. Suomen kansalliseksi kokonaistavoitteeksi vuodelle 2020 ehdotetaan, että uusiutuvan energian osuus olisi 38 prosenttia energian loppukulutuksesta. Liikennepolttoaineille vastaava tavoite on vähintään 10 prosenttia liikenteen energian loppukulutuksesta. Direktiiviehdotus sisältää uusiutuvista lähteistä peräisin olevaan energiaan liittyviä sääntöjä alkuperätakuista, hallinnollisista menettelyistä ja sähköverkkoon liittymisestä. Lisäksi siinä ehdotetaan ympäristökestävyyskriteereitä biopolttoaineille ja muille bionesteille. (TEM ylitarkastaja Mirja Kosonen 010 60 62129)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.2.2008 seuraavat nimitysasiat:

Ylikomisario, oikeustieteen lisensiaatti Kimmo Kiiski sisäasiainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 15.3.2008. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 160 42816)

Varatuomari, OTK Jaakko Sivonen valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.3.2008 lukien. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Valtiotieteen lisensiaatti, ylijohtaja Håkan Mattlin opetusministeriön hallinto-osaston päällikkönä toimivan ylijohtajan virkaan 1.3.2008 lukien. (OPM kansliapäällikkö Harri Skog 160 77210)

Oikeustieteen kandidaatti Birgitta Hämäläinen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.3.2008 lukien. (STM osastopäällikkö Jaana Koski 160 73786)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 20.2.2008 seuraavia asioita:

Vuoden 2007 talousarvion momentin 24.99.95 (Kurssivaihtelut) arviomäärärahan ylittäminen 314 000 eurolla. (UM osastopäällikkö Maarit Jalava 160 55400)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös varojen suuntaamisesta metsäluonnonhoidon edistämiseen. Alueellisille metsäkeskuksille osoitetaan 6 750 000 euroa käytettäväksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaan yksityisille metsänomistajille maksettaviin korvauksiin metsien monimuotoisuuden säilyttämisestä aiheutuviin vähäistä suurempiin menetyksiin (metsätalouden ympäristötuki) sekä metsien luonnonhoitoa edistävien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Päätöksellä varataan 389 000 euroa käytettäväksi valtakunnallisiin metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä tukeviin hankkeisiin maa- ja metsätalousministeriön erillisillä päätöksillä. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 160 52415)

Vuoden 2008 talousarviossa momentille 30.20.61 (Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon) osoitetun 23 110 000 euron siirtomäärärahan siirtäminen kokonaisuudessaan maatilatalouden kehittämisrahastoon käytettäväksi lähinnä maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisiin tarkoituksiin. Siirrettävä määräraha on osa hallitusohjelman yhteydessä varatusta lisämäärärahasta maatilatalouden kehittämisrahaston toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi. (MMM hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Ilmailulaitoksen palvelu- ja muut toimintatavoitteet sekä tulostavoite ja tuloutustavoite vuodelle 2008. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Ilmailulaitoksen vuoden 2008 tulostavoitteeksi 30,5 miljoonaa euroa ja tuloutustavoitteeksi 50 prosenttia vuoden 2008 tuloksesta, kuitenkin vähintään 5 miljoonaa euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Juha Parantainen 160 28383)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmä luovutti väliraporttinsa 15.2.2008 pääministeri Matti Vanhaselle. Työryhmä katsoo, että kotimaisen puun hakkuita voidaan metsän kestävää käyttöä vaarantamatta lisätä noin 15 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa. Työryhmä ehdottaa, että kotimaisen raakapuun saatavuuden turvaamiseksi ja puumarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi käynnistetään välittömästi toimenpideohjelma, joka koostuu tiedonsaannin ja neuvonnan tehostamisesta, työvoiman riittävyyden varmistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä, infrastruktuuri-investointien nopeuttamisesta sekä veropoliittisista toimenpiteistä. Toimenpide-ehdotukset tähtäävät siihen, että kotimainen puun tarjonta lisääntyy nopeasti ja pysyvällä tavalla. Työryhmä jatkaa työtään toimeksiantonsa mukaisesti ja luovuttaa Suomen metsäsektorin pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä parantavia toimenpiteitä sisältävän loppuraporttinsa kesäkuun 2008 loppuun mennessä. Väliraportti on osoitteessa www.vn.fi/tiedostot/julkinen/pdf/metsaraportti/fi.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, yliasiamies Esko Aho, p. (09) 618 99239, Sitra ja ylijohtaja Raimo Luoma, p. 050 413 5500, työ- ja elinkeinoministeriö.

Ympäristölupajärjestelmän ja -hallinnon uudistamista selvittäneet projektit luovuttivat 19.2.2008 loppuraporttinsa ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Ympäristöministeriön hankkeen tavoitteena on uudistaa ympäristölupajärjestelmä ja -hallinto vuoteen 2009 mennessä. Uudistuksessa huolehditaan ympäristönsuojelun korkeasta tasosta. Loppuraporttien mukaan ympäristölupien käsittelyä voidaan tehostaa muun muassa lisäämällä normiohjausta ja uudella hyväksymismenettelyllä. Lupamenettelyä voidaan keventää myös laajentamalla niiden toimialojen joukkoa, joille riittää ympäristöluvan hakemisen sijasta ilmoitus ympäristöviranomaisen rekisteriin. Lupakynnystä voitaisiin nostaa jättämällä luvituksen ulkopuolelle laitokset, joiden ympäristöhaitat ovat nykytiedon mukaan vähäiset. Projektien loppuraportit ovat osoitteessa http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=267854&lan=fi&clan=fi. Lisätietoja antavat ympäristöministeriöstä ylijohtaja Kari Kourilehto, p. 040 592 7452, ympäristöneuvos Antero Honkasalo p. 050 525 0892, hallitusneuvos Taru Hallberg, p. 040 524 2482 ja yliinsinööri Markku Hietamäki, p. 050 361 6392.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.