Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 7/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 15.2.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 8/2008 vp) laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta. Tuloverolakia muutetaan väliaikaisesti siten, että luonnollisen henkilön myydessä kiinteää omaisuutta kunnalle on myyntivoitto verovapaata tuloa. Kiinteistön luovutusvoiton verovapautta sovelletaan luovutuksiin, jotka on tehty 1.2.2008 tai sen jälkeen viimeistään 31.1.2009. Lain tarkoituksena on kannustaa kiinteistön omistajia myymään maata kunnalle. (VM hallitusneuvos Kirsi Seppälä 160 33122)

Esitys (HE 9/2008 vp) Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertainen verotus vältetään vapauttamalla tulo toisen sopimuspuolen alueella määrättävistä veroista. Sopimus vastaa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatiman malliverosopimuksen kansainvälistä lentoliikennettä koskevia määräyksiä. Sopimus tulee voimaan siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Sopimusta sovelletaan Suomen veron osalta 1.1.2002 alkavalta verovuodelta ja Hongkongin veron osalta 1.4.2002 alkavalta verotusvuodelta. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 160 33158)

Esitys (HE 10/2008 vp) alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä sekä laiksi Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta. Sopimus on vanhentunut, eikä sillä ole käytännön merkitystä Suomen ja muiden sopimuspuolten välisissä suhteissa. Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä annettu laki kumotaan. Sopimuksen voimassaolo on päättynyt 9.6.2007 Ruotsin irtisanomisilmoituksen johdosta. (VM ylitarkastaja Hanna Vuojela 160 34921)

Esitys (HE 11/2008 vp) laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaatulosäännöksen muuttamisesta. Euroopan yhteisöjen komissio on joulukuussa 2007 hyväksynyt energiapuun haketustukea koskevan tukijärjestelmän vuosiksi 2008-2012. Uusi kestävän metsätalouden rahoituslaki, johon sisältyy muun muassa energiapuun haketustukea koskevat säännökset, on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2009 alusta. Jotta energiapuun haketustuen myöntäminen on mahdollista jo ennen uuden lain voimaantuloa, nykyistä lakia muutetaan siten, että haketustukea koskevat säännökset ovat voimassa vuoden 2012 loppuun. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 160 52415)

Esitys (HE 12/2008 vp) laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta. Lain voimassaoloaikaa jatketaan seitsemällä 12 kuukauden jaksolla ajalla 1.4.2008-31.3.2015. Samalla lain soveltamisalaa koskevaan 1 §:ään ja 15 §:n siirtymäsäännökseen tehdään yhteisölainsäädännön muutoksesta johtuvia muutoksia. (MMM vanhempi hallitussihteeri Heikki Koponen 160 54262)

Esitys (HE 13/2008 vp) uudeksi vakuutusyhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Vakuutusyhtiölain rakenne ja kirjoitustapa uudistetaan kokonaisuudessaan osakeyhtiölain mukaiseksi. Vakuutustoiminnan yleisistä periaatteista ja vakuutusyhtiön perustamisesta, hallinnosta ja tilinpäätöksestä, vakavaraisuudesta, henkivakuutuksesta, rahoituksesta, varojen jakamisesta, yhtiörakenteen muuttamisesta, valvonnasta, seuraamuksista ja oikeussuojasta säädetään omina kokonaisuuksinaan. Laissa on tarkistettu sosiaali- ja terveysministeriölle ja Vakuutusvalvontavirastolle delegoidun norminantovallan perustuslainmukaisuus. Vakuutusyhtiöiden toimilupa-asioiden käsittely siirretään sosiaali- ja terveysministeriöltä Vakuutusvalvontavirastolle. Vakuutusyhtiön vastuuvelkaa, vastuuvelan kattamista ja toimintapääomaa koskeva sääntely vastaa pääosin voimassa olevaa lakia. Vakuutusyhtiöiden ja vakuutusomistusyhteisöjen valvontaa koskevat säännökset perustuvat pääosin voimassa olevaan lakiin. Laki sisältää säännökset ennakoivasta valvonnasta, jolla pyritään lisäämään valvonnan tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. Voimassa olevan lain mukaisia kilpailun valvontaa koskevia säännöksiä ei sisällytetä uuteen vakuutusyhtiölakiin. Kilpailunvalvonta keskitetään myös vakuutusyhtiöiden osalta Kilpailuvirastolle. Lailla saatetaan kansallisesti voimaan kaksi Euroopan unionin direktiiviä, jälleenvakuutusdirektiivi (2005/68/EY) ja rajat ylittävät sulautumiset -direktiivi (2005/ 56/ETY) vakuutusyhtiöiden osalta. Vakuutusyhtiölain voimaantulosta säädetään vakuutusyhtiölain voimaanpanosta annettavalla lailla. (STM hallitussihteeri Juhani Turunen 160 74470)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 15.2.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Andien yhteisön väliseen alueellisen biodiversiteettiohjelman ohjelmointivaihetta Andien yhteisön jäsenmaissa Andien ja Amazonaksen alueilla koskevaan sopimukseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan 22.2.2008. Asetus tulee voimaan 22.2.2008. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 160 55658)

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Romanian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta ja kansainvälisestä päästökaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan 17.2.2008. Asetus tulee voimaan 17.2.2008. (YM ylitarkastaja Sara Viljanen 020 4907402)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 15.2.2008 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen tulevat voimaan: Maakuntalaki opintotuesta annetun maakuntalain muuttamisesta ja maakuntalaki oppisopimuskoulutuksesta annetun maakuntalain muuttamisesta. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt mainitut maakuntalait. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1)Hallituksen esitys eduskunnalle Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 180/2007 vp); 2)Hallituksen esitys eduskunnalle tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 181/2007 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Tasavallan presidentti ratkaisi 13 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 15.2.2008 seuraavat nimitysasiat:

Berliinin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos René Nybergin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 15.4.2008 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Ulkoasiainneuvos Harry Heleniuksen määrääminen Berliinissä (Saksa) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään ja ulkoasiainneuvos Matti Anttosen määrääminen Moskovassa (Venäjä) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.6.2008 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Hovioikeudenneuvos Markku Antti Turjansalo Kouvolan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2008 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 14.2.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirja ja laki (904/2005) tulevat voimaan 14.4.2008. Asetus tulee voimaan 14.4.2008. (VM ylitarkastaja Hanna Vuojela 160 34921)

Valtioneuvoston asetus tullilain 23 b §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (905/2005) tulee voimaan 14.4.2008. Asetus tulee voimaan 14.4.2008. (VM ylitarkastaja Hanna Vuojela 160 34921)

Valtioneuvoston asetus Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta. Asetuksella säädetään arkiston johtokunnasta ja sen tehtävistä, henkilöstöstä, johtajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista, virkojen täyttämisestä ja virkavapaudesta, päätöksenteosta, asioiden ratkaisemisesta sekä valtion edustamisesta. Asetus tulee voimaan 1.3.2008. (OPM hallitusneuvos Jorma Waldén 160 77384)

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetuksella vahvistetaan sokerijuurikkaan lisäosan arvo tukivuodelle 2008. Asetus tulee voimaan 20.2.2008. (MMM maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi 160 54217)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä. Maatalousyrittäjien opintorahaan käytetään vuonna 2008 enintään 0,8 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 20.2.2008. (MMM vanhempi hallitussihteeri Heikki Koponen 160 54262)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta. Puutarhatuotteiden vuoden 2007 varastointituen tukitaso määrätään tukialueilla A ja B. Tuoretuotannon koneellisesti jäähdytettyjen varastojen yksikkötuen taso on 11,0 euroa/m3 ja muiden varastojen tukitaso 6,8 euroa/m3. Teollisuuden sopimustuotannon varastoille koneellisesti jäähdytettyjen varastojen yksikkötuen taso on 9,5 euroa/m3 ja muiden varastojen taso 5,6 euroa/m3. Yksikkötuen tasoja joudutaan alentamaan, jotta komission päätöksen K(2004) 475, muut K(2005) 4411 tuen enimmäismäärää koskeva rajoite ei ylittyisi. Asetus tulee voimaan 20.2.2008. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa säädetään lääketieteen opiskelijan ja muun terveydenhuollon alan opiskelijan toimimisesta tilapäisesti laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä. Asetuksessa säädetään lisäksi laillistetun ammattihenkilön tehtävässä toimivan opiskelijan ohjaajasta. Asetus tulee voimaan 1.6.2008. (STM hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 160 73806)

Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Lievävammaisen eli 10-25 prosentin sotainvalidin jakaessa laitoskuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa, korvataan laitoskuntoutus yhteensä enintään 20 vuorokaudelta vuodessa. Mikäli lievävammainen sotainvalidi ei jaa laitoskuntoutusta aviopuolisonsa kanssa, on kuntoutuksen pituus edelleen 14 vuorokautta. Lievävammainen sotainvalidi voi jakaa laitoskuntoutuksensa aviopuolisonsa kanssa siten, että molemmat aviopuolisot ovat kuntoutuksessa enintään kymmenen vuorokautta. Asetus tulee voimaan 1.3.2008. (STM vanhempi hallitussihteeri Anne-Marie Brisson 160 74355)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 14.2.2008 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää yksikön päällikkö Laura Kansikas-Debraiselle ero vientivalvontaneuvottelukunnan jäsenen tehtävästä ja lähetystöneuvos Erik af Hällströmille neuvottelukunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä heidän tilalleen neuvottelukunnan jäseneksi yksikön päällikkö Outi Holopainen ja varajäseneksi lähetystöneuvos Riitta Korpivaara neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 14.2.2009. (UM lähetystöneuvos Tapani Lehtinen 160 55546)

Päätös vahvistaa vuoden 2008 lähialueyhteistyömäärärahoja koskeva 19 665 806 euron käyttösuunnitelma. Suomen lähialueyhteistyö keskittyy Luoteis-Venäjälle, erityisesti Pietariin, Leningradin alueelle, Karjalan tasavaltaan ja Murmanskin alueelle. Lähialueyhteistyöllä edistetään taloudellista yhteistyötä, kansalaisyhteiskunnan vahvistumista, ympäristönsuojelua ja ydinturvaa sekä hallinnon ja lainsäädännön uudistamista. Lisäksi yhteistyöllä torjutaan tartuntatauteihin, huumeisiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä uhkia. Lähialuevaroin toteutetaan vuosittain yli kahtasataa hanketta. (UM lähetystöneuvos Petri Salo 160 55625)

Päätös merkitä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin ilmoitus pöytäkirjaan valtioneuvoston tietoon saatetuksi ja hyväksyä valtakunnansyyttäjä Fredrik Wersällin nimittäminen Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin neuvottelukunnan puheenjohtajaksi sekä määrätä neuvottelukunnan suomalaiset jäsenet 31.12.2012 päättyväksi toimikaudeksi. Jäsenet ovat johtaja Matti Joutsen oikeusministeriöstä, filosofian lisensiaatti Pirkko Lahti ja professori Raimo Lahti Helsingin yliopistosta. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu instituutin johtaja Kauko Aromaa viran puolesta. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 160 67734)

Päätös määrätä oikeusministeriön erityisasiantuntija Pekka Pärnänen valtioneuvoston esittelijäksi. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Päätös myöntää maastavientilupa Scott Health & Safety Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella Scott Health & Safety Oy saa viedä maasta 31.12.2009 mennessä Saudi-Arabiaan suojanaamareita (malli M-95) 32 500 kappaletta ja suodattimia 32 500 kappaletta sekä varaosia 69 505 kappaletta. Tuotteiden loppukäyttäjä on Saudi-Arabian puolustusministeriö. (PLM esittelijä Marita Väänänen 160 88217)

Päätös Dragsfjärdin kunnan, Kemiön kunnan ja Västanfjärdin kunnan lakkauttamisesta ja uuden Kemiönsaaren kunnan perustamisesta. Länsi-Suomen lääninhallituksen 20.12.2007 antaman lausunnon mukaan esitetyllä kuntajakomuutoksella ei ole vaikutuksia valtion alue- ja paikallishallintoon eikä Euroopan unionin toiminnassa noudatettaviin aluejakoihin. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 160 32217)

Päätös jakaa myöntämisvaltuudet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toimeenpanoa varten. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan myöntämisvaltuutta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) rahoitusosuutena 111 323 150 euroa ja valtion rahoitusosuutena 116 035 850 euroa käytettäväksi vuonna 2008 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuudesta 31 371 000 euroa maaseuturahaston rahoitusosuutta ja 24 399 000 euroa valtion rahoitusosuutta on Leader-toimintaryhmien rahoituskiintiöitä varten sekä 1 758 150 euroa maaseuturahaston rahoitusosuutta ja 2 148 850 euroa valtion rahoitusosuutta on teknistä apua varten. Päätös sisältää myös Kainuun maakuntavaltuuston 22.1.2007 7 § ja 29.10.2007 109 § tekemissä päätöksissä tarkoitetun myöntämisvaltuuden. Lisäksi päätöksellä jaetaan 1 923 450 euroa maaseuturahaston rahoitusosuutta ja 2 351 550 euroa valtion rahoitusosuutta teknistä apua varten, joka on tarkoitettu maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston käyttöön. Osa myöntämisvaltuudesta käytetään kansallisen maaseutuverkoston perustamiseen ja käynnistämiseen. (MMM ylitarkastaja Leena Summanen 160 54229)

Päätös joukkoliikenteen rahoituksen läänikohtaisista kiintiöistä vuodelle 2008. Lääninhallituksille kiintiöidään 27 350 000 euroa käytettäväksi alueellisen liikenteen palvelujen ostoon ja paikallisen liikenteen valtionavustukseen ja 13 700 000 euroa käytettäväksi kaupunki- ja seutulippualennusten valtionavustukseen. Kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeisiin osoitettua määrärahaa kiintiöidään lääninhallituksille 1 300 000 euroa. Kehittämismäärärahasta jäljelle jäävä yhteensä 1 975 000 euron määräraha jätetään liikenne- ja viestintäministeriön käytettäväksi ja/tai liikenne- ja viestintäministeriön kohdennettavaksi lääninhallituksille myöhemmässä vaiheessa. (LVM rakennusneuvos Mikko Ojajärvi 160 28574)

Päätös määrärahan jaosta maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellisen maaseutuosion toteuttamiseen vuodelle 2008 sekä ohjelma-alueita koskevan päätöksen tarkentaminen. Valtioneuvoston 22.2.2007 hyväksymään maaseutupoliittiseen erityisohjelmaan 2007-2010 sisältyy alueellinen maaseutuosio (AMO), joka on tarkoitettu niille maaseutumaisille alueille, jotka eivät kuulu aluekeskusohjelman (AKO) tai Uudenmaan kaupunkiohjelmien piiriin tai sijaitse pääkaupunkiseudulla tai Ahvenanmaalla. Maaseutuosioalueeseen 8.11.2007 nimettiin 19 aluetta, joihin kuuluu 90 kuntaa. Niille kriteerit täyttäville alueille, jotka eivät vuonna 2007 hakeutuneet alueelliseen maaseutuosioon, varattiin mahdollisuus hakea mukaan vuotuisten rahoitushakemusten yhteydessä. Vuoden 2008 rahoitushakemusten yhteydessä hakemuksensa alueelliseen maaseutuosioon jätti kolme uutta aluetta. Aluekehitysviranomaisina toimiville maakunnan liitoille jaetaan kuluvan vuoden talousarvioon varatusta maakunnan kehittämisrahasta 448 900 euroa sekä vuodelta 2007 siirtyvää määrärahaa 867 234 euroa osoitettavaksi alueelliseen maaseutuosioon nimettyjen alueiden perusrahoitukseksi. Lisäksi varataan kuluvan vuoden talousarvioon varatusta maakunnan kehittämisrahasta työ- ja elinkeinoministeriön käytettäväksi 120 000 euroa alueellisen maaseutuosion ja ohjelmarakenteen uudistamisen edellyttämiin kansallisiin tehtäviin. (TEM alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa 010 60 64960)

Päätös kaupunkipoliittisiin toimenpiteisiin ja aluekeskusohjelmaan varatun määrärahan alueellisesta jaosta ohjelma-alueille vuonna 2008. Aluekehitysviranomaisina toimiville maakuntien liitoille jaetaan vuoden 2008 talousarvion momentilta 32.50.43 (Maakunnan kehittämisraha) yhteensä 8 640 000 euroa osoitettavaksi aluekeskusohjelmaan nimettyjen alueiden ohjelmatyön perusrahoitukseksi sekä Uudenmaan kaupunkiohjelmien toteuttamiseksi vuonna 2008. (TEM alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa 010 60 64960)

Päätös työvoimapolitiikan määrärahojen alueellisesta jaosta. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan 526 622 000 euroa ja työ- ja elinkeinoministeriön käytettäväksi jätetään 12 800 000 euroa. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen myöntämisvaltuutta jaetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksille 105 000 000 euroa ja työ- ja elinkeinoministeriön käytettäväksi jätetään 5 000 000 euroa. (TEM osastopäällikkö Tuija Oivo 010 60 49040)

Päätös työllisyysperusteisten investointimäärärahojen myöntämisvaltuuden jaosta. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan myöntämisvaltuutta 3 530 000 euroa ja työ- ja elinkeinoministeriön käytettäväksi jätetään 6 220 000 euroa. Lisäksi työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan myöntämisvaltuutta äkillisen rakennemuutoksen alueille 10 170 000 euroa ja työ- ja elinkeinoministeriön käytettäväksi jätetään 2 630 000 euroa. (TEM osastopäällikkö Tuija Oivo 010 60 49040)

Päätös asettaa Suomen ILO-neuvottelukunta toimikaudeksi 15.2.2008-31.12.2010. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallitusneuvos Raila Kangasperko työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Hurmalainen sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: apulaisosastopäällikkö Ilkka Heiskanen ulkoasiainministeriö, hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola sosiaali- ja terveysministeriö, työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi Valtion työmarkkinalaitos, apulaisneuvottelupäällikkö Marja Tast Kunnallinen työmarkkinalaitos, asiantuntija Anu Sajavaara Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Simopekka Koivu Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Mikko Nyyssölä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Jyrki Hollmén Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtaja Marjaana Valkonen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, eurooppasihteeri Katja Lehto-Komulainen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, lakimies, sopimusvastaava Heli Ahokas Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja kansainvälisten asioiden asiamies Noora Rikalainen AKAVA ry. (TEM lainsäädäntöjohtaja Tarja Kröger 010 60 48932)

Päätös jakaa välittäville toimielimille myöntämisvaltuutta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusosuutena yhteensä 201 641 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 167 450 000 euroa käytettäväksi alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien toimenpideohjelmien toimeenpanoon. (TEM neuvotteleva virkamies Päivi Laatikainen 010 60 47979)

Päätös myöntää Gasum Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Hyvinkään ja Lohjan kaupungeissa sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Vihdin ja Siuntion kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa maakaasuputkea varten (Mäntsälä-Siuntio). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)

Päätös myöntämisvaltuuden alueellisesta kiintiöimisestä vuonna 2008 valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisiin hankkeisiin. Vuoden 2008 talousarvion momentilla 32.30.45 on puhtaasti kansallisiin valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) mukaisiin yritystukihankkeisiin käytettävissä myöntämisvaltuutta yhteensä 43 678 000 euroa. Päätöksellä jaetaan TE-keskuksille em. momentilla äkillisille rakennemuutosalueille varatusta yhteensä 18 500 000 euron valtuudesta 70 prosenttia eli 13 500 000 euroa käytettäväksi valtioneuvoston 1.2.2007 ja 5.12.2007 nimeämien äkillisen rakennemuutoksen alueiden yritystukihankkeisiin. Lisäksi päätöksellä jaetaan TE-keskuksille muihin puhtaasti kansallisiin yritystukihankkeisiin em. momentilla käytettävissä olevasta myöntämisvaltuudesta yhteensä 13 500 000 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan tarvittaessa TE-keskusten aloitteesta tekemään muutoksia edellä mainittuihin TE-keskuskohtaisiin kiintiöihin sekä päättämään momentin 32.30.45 jakamattoman osuuden eli 16 678 000 euron käytöstä. (TEM ylitarkastaja Sirpa Hautala 010 60 63684)

Päätös ohjelmiin sitomattoman maakunnan kehittämisrahan alueellisesta jaosta vuonna 2008. Yhteensä 13 056 000 euron kehittämisrahasta jaetaan alueittain maakunnan liitoille 12 456 000 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriölle osoitetaan 600 000 euroa. Määräraha varataan, ottaen huomioon valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet, käytettäväksi useampaa kuin yhtä aluetta koskeviin tai valtakunnallisesti tärkeisiin alueiden kehittämistä koskeviin hankkeisiin ja seudullisiin yhteistyöhankkeisiin. (TEM ylitarkastaja Kari Kainulainen 010 60 64950)

Päätös osaamiskeskusohjelman perusrahoituksen alueellisesta jaosta vuonna 2008. Osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen osoitetaan 9 100 000 euroa. Maakunnan liitoille jaetaan maakunnan kehittämisrahaa valtioneuvoston ohjelmaan hyväksymien osaamiskeskusten ja liitännäisjäsenten perusrahoitukseen yhteensä 8 500 000 euroa. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriölle varataan maakunnan kehittämisrahaa 600 000 euroa osaamiskeskusohjelman valtakunnalliseen kehittämistyöhön. (TEM ylitarkastaja Kari Kainulainen 010 60 64950)

Päätös myöntää laitoskohtaiset päästöoikeudet. Valtioneuvosto päättää päästökauppadirektiivin kansallisesta toimeenpanosta säädetyn päästökauppalain 37 §:n nojalla laitoskohtaisten päästöoikeuksien myöntämisestä päästökauppakaudelle 2008-2012. Valtioneuvosto hyväksyi 22.2.2007 esityksen Suomen kansallisesta jakosuunnitelmaesityksestä. Esitys toimitettiin Euroopan yhteisöjen komissiolle, joka teki 4.6.2007 päätöksen Suomen kansallisesta jakosuunnitelmasta päästökauppakaudelle 2008-2012. Komission Suomen kansallista jakosuunnitelmaa koskeva päätös edellytti muutoksia kansallisessa jakosuunnitelmaesityksessä esitettyihin päästöoikeuksien kokonaismäärään, uusien osallistujien määritelmiin ja niitä koskeviin jakoperusteisiin sekä hankemekanismien käytön enimmäismäärään. Päästökauppalakia on muutettu komission edellyttämällä tavalla. Vuotuinen, komission päätöksen mukainen, päästöoikeuksien määrä on 37,557891 miljoonaa päästöoikeutta, koko kauden kokonaismäärän ollessa näin ollen 187,789455 miljoonaa päästöoikeutta. Koko kauden päästöoikeusmäärään sisältyy 7 miljoonan hiilidioksiditonnin varaus uusille osallistujille. Päästöoikeudet jaetaan toiminnanharjoittajille laitoskohtaisesti maksutta päästökauppalaissa säädettyjen jakoperusteiden mukaisesti. Päästökauppalain 31 r §:n mukaisesti laskennallisten päästöoikeuksien määrää voidaan toiminnanharjoittajan hakemuksesta kohtuullistaa, jos päästöoikeuksien jakoperusteet johtavat yksittäisten laitosten osalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen muihin samaan alaryhmään kuuluviin kilpaileviin toiminnanharjoittajiin verrattuna. Päästöoikeuksien määrää esitetään kohtuullistettavaksi ylöspäin viiden laitoksen osalta. (TEM ylitarkastaja Nina Routti-Hietala 010 60 62055)

Päätös alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta 2007-2013 toteuttavien toimenpideohjelmien kansallisen varauksen varojen jakamisesta välittävien toimielimien käytettäväksi äkillisen rakennemuutoksen lieventämiseen. Päätöksellä jaetaan välittäville toimielimille myöntämisvaltuutta Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoitusosuutena yhteensä 9 287 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 7 420 000 euroa käytettäväksi yllä mainittujen toimenpideohjelmien mukaisiin toimenpiteisiin. (TEM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 010 60 64935)

Päätös asettaa varhaiskasvatuksen neuvottelukunta toimikaudeksi 15.2.2008-31.12.2010. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Tarja Kahiluoto sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Kari Ilmonen (neuvotteleva virkamies Riitta Säntti) sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Veli-Matti Risku (ylitarkastaja Marjaana Pelkonen) sosiaali- ja terveysministeriö, kehittämispäällikkö Anna-Leena Välimäki (kehittämispäällikkö Jukka Mäkelä) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes, opetusneuvos Jari Rajanen (erityisneuvonantaja Satu Heikkinen) opetusministeriö, opetusneuvos Hely Parkkinen (erityisasiantuntija Hanna-Mari Sarlin) Opetushallitus, lääninsosiaalitarkastaja Toivo Haataja Etelä-Suomen lääninhallitus (lääninsosiaalitarkastaja Maija Pelkonen Oulun lääninhallitus), työalasihteeri Heljä Petäjä (vs. työalasihteeri Raija Ojell) Kirkkohallitus, neuvotteleva lakimies Sami Uotinen (erityisasiantuntija Anna-Maija Haliseva-Lahtinen) Suomen Kuntaliitto, professori Anna Raija Nummenmaa Tampereen yliopisto (professori Aili Helenius Turun yliopisto), lehtori Juha Säkkinen Diakonia-ammattikorkeakoulu (lehtori Päivi Marjanen Laurea-ammattikorkeakoulu), projektipäällikkö Anne Laine Harjavallan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos (lehtori Anne Lehosvuo-Halmela Espoon seudun koulutuskunta-yhtymä Omnia, Omnian aikuisopisto), varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija Tuija Portell Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA (vs. kehittämispäällikkö Hannakaarina Sarvela Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske), koulutusasiainpäällikkö Matti Lahtinen (erityisasiantuntija Ritva Semi) Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Akava, sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi (koulutustoimitsija Riitta Vehovaara) Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, SAK, johtaja Tarja Honkalampi (kehittämispäällikkö Kristiina Kariniemi-Örmälä) Tehy ry, STTK, pääsihteeri Eeva Kuuskoski Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys, YTY ry, (toiminnanjohtaja Pirjo Somerkivi Suomen Vanhempainliitto ry, YTY ry), päiväkodin johtaja Hannu Seppänen (erityisasiantuntija Marjo Varsa) Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry ja barnträdgårdslärare Camilla Nordström (daghemsföreståndare Ilse Forssell) Lovisa. (STM hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen 160 73812)

Periaatepäätös valtioneuvoston asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi. Valtioneuvoston asuntopoliittisessa toimenpideohjelmassa konkretisoidaan hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset varsinaisiksi toimenpiteiksi. Ohjelma koskee vuosia 2008-2011. Ohjelman tarkoituksena on luoda edellytyksiä asuntomarkkinoiden toimivuuden kehittymiselle vähentämällä markkinoiden toimivuuden esteitä ja luomalla kannustimia eri toimijoille. Hallituksen asuntopolitiikan ja asuntopoliittisen toimenpideohjelman tavoitteina on etenkin seuraavien kokonaisuuksien kehittäminen: 1) Parantaa talouskasvun edellytyksiä lisäämällä kasvukeskuksien asuntotarjontaa ja edistää asumisen kohtuuhintaisuuden toteutumista, 2) Eheyttää yhdyskuntarakennetta ja vähentää asumisen ilmastopäästöjä, 3) Parantaa muita heikommassa asemassa olevien väestöryhmien asumistilannetta ja 4) Luoda edellytykset asuinrakennuksien hyvälle ylläpidolle ja viihtyisien asuinympäristöjen kehittämiselle. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (YM asuntoneuvos Markku Tahvanainen 020 490 7600)

Periaatepäätös Helsingin seudun kuntien asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi aiesopimuksen mukaisesti. Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen aiesopimuksen keskeinen tavoite on lisätä seudun asuntotuotantoa siten, että seudulle rakennettaisiin keskimäärin 12 000-13 000 asuntoa vuosittain vuosina 2008-2017. Tavoitteena on, että siitä on 20 prosenttia valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Tonttitarjonnan osalta aiesopimuksen keskeisenä tavoitteena on, että valmistuvissa asemakaavoissa osoitetaan vuosittain vähintään 13 000 asunnon vuosituotantoa vastaava rakennusoikeus. Aiesopimus on voimassa 31.12.2011 saakka ja se on tarkoitus uudistaa vuoden 2011 aikana. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (YM asuntoneuvos Markku Tahvanainen 020 490 7600)

Päätös ympäristöministeriön hallinnonalalla käytettävien momentin 35.10.61 avustusmäärärahojen ja momentin 35.10.77 ympäristötyömäärärahojen alueellisesta jaosta. Päätöksellä jaetaan alueellisille ympäristökeskuksille yhteensä 900 000 euroa määrärahakiintiöinä käytettäväksi avustusten myöntämiseen yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelutoimenpiteisiin. Lisäksi varataan 100 000 euroa käytettäväksi lähinnä yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointeihin ennen vuotta 1995 myönnettyjen korkotukilainojen korkohyvitysten maksamiseen ja ympäristökeskuksille myöhemmin jaettavaksi erityisesti veneiden käymäläjätteiden vastaanotto- ja viemäröintijärjestelmien rakentamisen tukemiseen veneilysatamissa sekä 300 000 euroa pilaantuneen maaperän kunnostuksen tukemiseen turkistarhoilla, jotka joutuvat siirtymään pohjaveden pilaantumisriskin takia. Momentin 35.10.77 ympäristötyömäärärahat kohdennetaan alueellisille ympäristökeskuksille vuonna 2008 siten, että erikseen nimettyihin töihin käytetään yhteensä 8 600 000 euroa sekä ennalta nimeämättömiin pienehköihin pilaantuneiden maiden kunnostuksiin, vesistöjen kunnostuksiin ja muihin ympäristötöihin yhteensä 4 400 000 euroa. Suomen ympäristökeskuksen käyttöön sekä ympäristökeskuksille myöhemmin jaettavaksi varataan lisäksi 1 200 000 euroa. (YM hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine 020 490 7340)

Periaatepäätös pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaksi vuosille 2008-2011. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen edellyttää valtion ja kuntien samanaikaisia asunnottomuuden ennaltaehkäisyä koskevia ja muita kohdennettuja toimenpiteitä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi. Ohjelman tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2011 mennessä ja tehostaa toimenpiteitä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (YM ylitarkastaja Peter Fredriksson 020 490 7602)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 14.2.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 2/2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (poissaolotuomioiden täytäntöönpano). Puitepäätösehdotuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista sääntelevää eurooppalaista pidätysmääräystä, sakon ja konfiskaation täytäntöönpanoa koskevia puitepäätöksiä ja valmisteilla olevaa vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa koskevaa puitepäätöstä poissaolotuomioita koskevan sääntelyn osalta. Tässä sääntelyssä on kysymys siitä, millä perusteilla vastaajan poissa ollessa annetun tuomion täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä. Ehdotus ei toteutuessaan juurikaan vaikuttaisi Suomen lainsäädäntöön. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 160 67678)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 3/2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi matkustajarekisterin käytöstä lainvalvontatarkoituksiin (matkustajarekisterin käyttö lainvalvontatarkoituksiin). Ehdotuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden säännökset, jotka koskevat lentoliikenteen harjoittajien velvollisuutta asettaa matkustajarekisteritiedot toimivaltaisten viranomaisten saataville terrorismirikosten ja järjestäytyneen rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi. (SM neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki 160 42231)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 4/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan tilastot). Asetusehdotuksen tavoitteena on tarkistaa Euroopan tasolla tuotettavien tilastojen oikeudellista peruskehystä sekä yksinkertaistaa tilastojen tuotantoa ja jakelua koskevaa lainsäädäntöä. Ehdotuksessa pyritään määrittelemään aiempaa tarkemmin Euroopan tilastojärjestelmä. Ehdotuksessa esitetään perustettavaksi Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea ja kumppanuusryhmä sekä selvennettäväksi kansallisten tilastolaitosten ja Eurostatin tehtäviä. (VM hallitusneuvos Miliza Vasiljeff 160 33220)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 14.2.2008 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Ilkka Koponen valtiovarainministeriön hallitussihteerin virkaan 10.3.2008 lukien. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

Varatuomari, oikeustieteen tohtori, eMBA Mikko Ilmari Huuskonen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.3.2008 lukien. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 010 60 63554)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 13.2.2008 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön päätös Senaatti-kiinteistöjen palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä tulostavoitteesta vuodelle 2008. Vuokraustoiminnan tulostavoite on 103 miljoonaa euroa, joka ei sisällä kiinteistöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita. Toimintatavoitteena on 1) syventää yhteistyötä asiakkaiden kanssa yhteisten ympäristötavoitteiden aikaan saamiseksi ja energiankulutuksen vähentämiseksi 2) toteuttaa rajavartiolaitokselta siirtyneiden kiinteistöjen kaikki omistajavastuulle kuuluvat korjaukset siten, että ne sisältyvät vuoden 2008 talousarvion momentin 26.20.01 mitoitusperusteena olevaan 7 miljoonan euron pääomavuokraan 3) toteuttaa hyvässä yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa yliopistokiinteistöjen uudelleen organisoinnin valmisteluun liittyvät ja muut ministeriön kanssa sovittavat tehtävät. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

Valtiovarainministeriön asetus verovuodelta 2008 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista. Valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2008 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä vuoden alusta noudatettavat jako-osuudet vahvistetaan. Lisäksi vahvistetaan myös ne laskentaperusteet, joita noudatetaan yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia laskettaessa. Asetus tulee voimaan 20.2.2008. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Vuoden 2008 talousarvion momentilta 30.60.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) osoitetaan 63 600 000 euroa metsäkeskuksille kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin ja em. lain mukaisiin muihin edistämistoimenpiteisiin. Vuodelle 2008 siirtyneitä lainavaroja osoitetaan momentilta 30.60.83 (Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) 195 000 euroa. Vuonna 2008 saa hyväksyä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisen tuen piiriin työt, joiden valtiontuki on enintään 68 900 000 euroa, josta maa- ja metsätalousministeriön päätöksillä käytetään 180 000 euroa. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 160 52415)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Yhdenvertaisuustoimikunta luovutti välimietintönsä 8.2.2008 oikeusministeri Tuija Braxille. Toimikunnan mukaan syrjinnän kohteeksi joutuneiden tulisi saada mahdollisimman samanlainen oikeussuoja syrjintäperusteesta ja elämänalasta riippumatta. Toimikunnan mukaan säännöksiä on nyt useissa eri laeissa, ja kokonaisuus on vaikeasti hahmotettava ja epäyhtenäinen. Lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussäännösten valvonta on jakaantunut useille eri viranomaisille, joiden asema, tehtävät ja toimivaltuudet eivät täysin vastaa toisiaan. Viranomaisten yhteistyö on vapaamuotoista. Toimikunta on välimietinnössään pohtinut erilaisia malleja sekä lainsäädännön perusrakenteeksi että viranomaisorganisaation kehittämiseksi. Toimikuntaa johtaa professori Matti Niemivuo Lapin yliopistosta. Tavoitteena on saada lopullinen ehdotus valmiiksi syyskuun 2009 loppuun mennessä. Toimikunnan välimietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1201510078928. Lisätietoja antavat oikeusministeriöstä toimikunnan pääsihteeri, erityisasiantuntija Anna-Elina Pohjolainen, p. (09) 160 67687 ja lainsäädäntösihteeri Liisa Vanhala, p. (09) 160 67761.

Poliisin hallintorakenteen kehittämistä valmistellut työryhmä luovutti 8.2.2008 loppuraporttinsa sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Työryhmä esittää, että Suomeen perustetaan poliisihallitus. Se muodostettaisiin nykyisestä sisäasiainministeriön poliisiosastosta sekä läänien poliisijohdoista. Vastaavanlainen keskusvirasto on myös muissa pohjoismaissa. Poliisihallitus johtaisi poliisin operatiivista toimintaa sekä ohjaisi poliisilaitoksia ja poliisin valtakunnallisia yksiköitä. Sisäasiainministeriö vastaisi poliisitoimen poliittisesta ja strategisesta ohjauksesta. Työryhmän työ on jatkoa viime vuonna valmistuneelle väliraportille, jossa käsiteltiin paikallispoliisin toimintaa. Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän loppuraportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/852DEBBFD6A826F4C22573E8003F09BB/$file/052008.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, poliisineuvos Ilkka Salmi, p. (09) 134 47804.

INSPIRE-paikkatietodirektiivin toimeenpanoa valmistellut työryhmä luovutti 14.2.2008 raporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Direktiivin päämääränä on saavuttaa toimiva kansallinen tietoinfrastruktuuri, jossa viranomaisten paikkatietoja tuottavat ja käyttävät prosessit ovat yhteensopivia, tehokkaita, luotettavia ja käyttäjien tarpeita vastaavia. Työryhmä katsoo, että kansallista päämäärää ei kaikilta osin saavuteta ainoastaan INSPIRE-direktiivin minimivaatimusten täytäntöönpanolla vaan eräitä toimenpiteitä on perusteltua toteuttaa direktiivin vaatimuksia laajempina tai nopeammalla aikataululla. Työryhmä arvioi, että direktiivin onnistuneesta toimeenpanosta saavutettavat hyödyt ovat jo julkisen hallinnon piirissä moninkertaisia direktiivin toimeenpanon kustannuksiin verrattuna. Myös kansalaisten ja yritysten saamat hyödyt ovat merkittäviä. INSPIRE- työryhmän loppuraportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5eWDNtABr/5vB68UCYh/Files/CurrentFile/INSPIRE-tyoryhman_loppuraportti.pdf. Lisätietoja antavat maa- ja metsätalousministeriöstä ylijohtaja, osastopäällikkö Timo Kotkasaari, p. (09) 160 53320, vanhempi hallitussihteeri Tuire Taina, p. (09) 160 53285 ja ylitarkastaja Antti Vertanen, p. (09) 160 52504.

Finanssivalvontatyöryhmä luovutti 12.2.2008 muistionsa hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle ja sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle. Ministeri Antti Tanskasen johdolla työskennellyt työryhmä esittää, että perustetaan uusi yhdistetty rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, Finanssivalvonta. Sille siirtyisivät pääosin nykyisen Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston tehtävät. Finanssivalvonta sijoitetaan Suomen Pankin yhteyteen. Sitä koskevien asioiden käsittely valtioneuvostossa kuuluisi valtiovarainministeriölle. Työryhmän muistio on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/07_rahoitusmarkkinat/20080211Rahoit/muistio%2bkansi_nettiin.pdf. Lisätietoja antavat ministeri Antti Tanskanen, p. 050 2850, lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, p. (09) 160 33064, valtiovarainministeriö, hallitussihteeri Juhani Turunen, p. (09) 160 74470, sosiaali- ja terveysministeriö sekä päälakimies Markku Sorvari, p.(09) 415 59516, Vakuutusvalvontavirasto.

Julkisten hankintojen työryhmä luovutti 13.2.2008 ehdotuksensa Kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle ja työministeri Tarja Cronbergille. Toimintaohjelmalla pyritään pienentämään julkisten hankintojen ilmastovaikutuksia, jätemäärää sekä ympäristön kemikalisoitumista. Samalla julkishallinto edistäisi luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristömyötäisiä innovaatioita. Julkishallinnon pitäisi näyttää esimerkkiä ja osallistua ilmastonmuutoksen hillintään ottamalla ympäristönäkökulma hankintojen perusteeksi kaikissa hankinnoissa. Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=80568&lan=fi. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja Vesa Haapamäki, p. 050 516 7814, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, ylitarkastaja Taina Nikula, p. 050 305 6945, ympäristöministeriö ja hallitussihteeri Johanna Lähde, p. 010 606 4694, työ- ja elinkeinoministeriö.

METSO 2008-2016:n valmistelua tukenut selvitysryhmä luovutti 12.2.2008 loppuraporttinsa ympäristöministeriölle. Tutkijoista ja asiantuntijoista koostuneen itsenäinen selvitysryhmän puheenjohtajana toimi professori Mikael Hildén Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE). Työryhmän mukaan METSO-toimintaohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittävää panostusta alueiden hankintaan, yksityismaiden pysyviin suojelualueisiin, määräaikaisiin suojelusopimuksiin ja talousmetsien monimuotoisuuden turvaamiseen. Myös toimintaa arvioiva ja kehittävä tutkimushanke on tarpeen. Selvitysryhmä laati luonnontieteelliset valintaperusteet toimintaohjelmaan sisällytettäville kohteille. Lisätietoja antavat Suomen ympäristökeskuksesta vanhempi tutkija Kimmo Syrjänen, p. 040 583 5747 ja professori Mikael Hilden, p. 040 740 1675 sekä ympäristöministeriöstä ylitarkastaja Sirkka Hakalisto, p. 050 345 0582.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.