Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 6/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.2.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 1/2008 vp) Mauritiuksen kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan hallituksen ja Mauritiuksen tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 12.9.2007. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Mauritiuksen kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Esitys (HE 2/2008 vp) Mongolian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan hallituksen ja Mongolian hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 15.5.2007. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Mongolian kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Esitys (HE 3/2008 vp) valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lailla korvataan nykyinen valmiuslaki, säädetään poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta sekä muutetaan kahdeksan muuta valmiuslakiin liittyvää lakia. Uusi valmiuslaki täsmentää poikkeusoloissa käytettävien erityisten toimivaltuuksien sääntelyä ja saattaa sääntelyn sopusointuun perustuslain kanssa. Valmiuslain sääntelyn täsmentäminen selkeyttää viranomaistoimintaa poikkeusoloissa sekä helpottaa poikkeusolojen toiminnan suunnittelua etukäteen. Valmiuslain soveltamisalaa rajaava poikkeusolomääritelmä käsittää edelleen vain erityisen vakavat kriisit, jotka koskettavat koko kansakuntaa tai ainakin suurta osaa siitä ja vaikuttavat koko yhteiskunnan toimivuuteen. Valmiuslain soveltamisen aloittamista koskevaa päätöksentekomenettelyä muutetaan niin, että valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönotosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Ennen käyttöönottoasetuksen antamista on valtioneuvoston, yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, todettava maassa vallitsevan poikkeusolot. Eduskunta päättää viime kädessä käyttöönottoasetuksen voimassaolosta ja voimassaoloajasta. Poikkeusoloissa valmiuslain soveltamisella voi olla merkittäviäkin taloudellisia vaikutuksia. Normaalioloissa kustannuksia aiheuttaa valmiuslaissa säädettävän varautumisvelvollisuuden täyttäminen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009. Tasavallan presidentin lausuma; Koska en pidä hallituksen esitystä eräiltä osin loppuun asti harkittuna enkä oikein ajoitettuna, olen päättänyt poikkeuksellisesti jättää seuraavan pöytäkirjalausuman. Eduskunta on perustellusti edellyttänyt, että toimivaltuuksista, joilla turvataan väestömme turvallisuus ja elinmahdollisuudet sekä yhteiskuntamme toimivuus poikkeusoloissa, säädetään laintasoisin säädöksin. Nyt tehdyssä esityksessä ehdotetaan myös valmiuslain käyttöönottoa koskevaa päätöksentekoa muutettavaksi. Perustuslain mukaan Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Valmiuslain mukaisilla poikkeusoloilla on lähes aina vahva ulkopoliittinen ulottuvuus. Tasavallan presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö. Presidentti päättää niin ikään sodasta ja rauhasta eduskunnan suostumuksella. Nykyisen, vuonna 2000 voimaan tulleen, toimintamallin mukaan presidentti päättää valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta presidentin asetuksella valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottamisesta. Ylimmät valtioelimet ovat tällöin toisiinsa sidotut. Uusi esitys kaventaa olennaisesti presidentin toimivaltaa ulkopolitiikan johtajana ja ylipäällikkönä juuri yhteiskuntamme vaikeimpina aikoina ja jättää lisäksi yhteistoimintamallin juridisesti epämääräiseksi. Pääministeri Matti Vanhasen II hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen arvioida perustuslain toimivuutta. Tässä yhteydessä voitaisiin arvioida myös ylimpien valtioelinten toimivaltasuhteita. Tässä esityksessä ehdotetaan kuitenkin jo nyt tavallisen lain säätämisjärjestyksessä muutoksia presidentin toimivaltaan. (OM apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen 160 67690)

Esitys (HE 4/2008 vp) laeiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta. Kuntien valtionosuuslakia muutetaan väliaikaisesti siten, että vuoden 2008 loppuun voimassa olevien yhteistoiminta-avustusta koskevien säännösten voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2012 loppuun. Samalla yhteistoiminta-avustuksen myöntämisedellytyksiä muutetaan siten, että niissä otetaan nykyistä paremmin huomioon kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet ja sitä koskeva lainsäädäntö. Lisäksi muutetaan eräitä yhteistoiminta-avustuksen hakemista ja maksamista koskevia menettelysäännöksiä. Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen maksamisajankohtaa koskevaa säännöstä muutetaan siten, että maksamisen ajankohdasta päättäisi valtiovarainministeriö. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.4.2008. Yhteistoiminta-avustusta koskevat säännökset olisivat väliaikaisesti voimassa vuoden 2012 loppuun. (VM lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää 160 32248)

Esitys (HE 5/2008 vp) evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaiksi. Uusi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki korvaa nykyisen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja nykyisen evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain. Lainsäädännön rakenne uudistetaan siten, että se vastaa vuoden 2007 alusta voimaantulleiden yksityisten alojen palkansaajien ja valtion eläkelainsäädännön uudistusten rakennetta, ottaen kuitenkin huomioon evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmän erityispiirteet. Eläketurvan sisältö määräytyy edelleen pääosin valtion eläkelain mukaan. Eläkkeiden muutoksenhakua koskevat säännökset muuttuvat sen takia, että valtion eläkelautakunta on yhdistetty yksityisen alan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ja kuntien eläkelautakunnan kanssa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi. (OPM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 160 77903)

Esitys (HE 6/2008 vp) laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja siihen liittyväksi laiksi. Sakon täytäntöönpanosta annettua lakia muutetaan siten, että tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa tarkoitetun työsuojelupiirin työsuojelutoimiston päätöksellään määräämän laiminlyöntimaksun täytäntöönpanossa noudatetaan sakon täytäntöönpanosta annettua lakia. Täytäntöönpanon hoitaa oikeusrekisterikeskus. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia muutetaan siten, että laiminlyöntimaksuun sovellettava korko määräytyy korkolain mukaan. (TEM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 604 8935)

Esitys (HE 7/2008 vp) laiksi terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta. Terveydensuojelulakia muutetaan siten, että yleisiä uimarantoja koskevaa asetuksenantovaltuutta täsmennetään. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet 15.2.2006 direktiivin uimaveden laadun hallinnasta 2006/7/EY ja direktiivin 76/160/ ETY kumoamisesta. Jotta uimavesidirektiivi voitaisiin panna täytäntöön kansallisesti, on tarpeen laajentaa terveydensuojelulain 32 §:n 2 momentissa olevaa valtuutussäännöstä koskien yleisiä uimarantoja. Uimavesidirektiivi on pantava täytäntöön kansallisesti 24.3.2008 mennessä. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 160 73860)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 8.2.2008 seuraavat lait:

Rehulaki (HE 27/2007 vp). Lain tavoitteena on eläinten terveyden ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden laadun turvaamiseksi varmistaa rehujen laatu, turvallisuus, jäljitettävyys sekä rehuista annettavien tietojen asianmukaisuus. Laki uudistaa, yhdenmukaistaa ja selventää rehuja koskevan lainsäädännön, ottaen huomioon EY:n rehulainsäädännön, kansalliset kehittämistavoitteet ja käytännössä esiin tulleet muutostarpeet. Lailla säädetään rehua koskevista yleisistä vaatimuksista, rehualan toimijoille asetettavista vaatimuksista, viranomaisista ja valvonnasta sekä hallinnollisista pakkokeinoista ja rangaistuksista. Lain soveltamisalaan kuuluvat rehun tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheet sekä rehun käyttö. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että annettavan rehulain vaikutuksia seurataan ja että seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys vuoden 2009 loppuun mennessä. Laki tulee voimaan 1.3.2008. (MMM maatalousneuvos Kirsi Heinonen 160 54221)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.2.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Italian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki (34/2008) tulevat voimaan 1.3.2008. Asetus tulee voimaan 1.3.2008. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Tasavallan presidentin asetus poliisin ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään muutokset Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun yhdistymisestä sekä Hallinnon tietotekniikkakeskuksen perustamisesta. Myös hätäkeskuslaitos voi tehdä esityksiä poliisin ansioristin ja ansiomitalin myöntämisestä. Asetusmuutos tulee voimaan 1.3.2008. (SM ylitarkastaja Riitta Aulanko 160 42843)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.2.2008 seuraavat kansainväliset asiat:

Päätös Suomen osallistumisesta Afganistanin armeijan koulutustoimintaan 10 kouluttajalla. (UM lähetystöneuvos Timo Kantola 160 55480)

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Pekka Hyvösen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Suurlähettiläs Kirsti Lintosen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan vuoden 2006 kansainvälinen trooppisen puun sopimus. (MMM vanhempi hallitussihteeri Kirsi Taipale 160 53354)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.2.2008 seuraavat nimitysasiat:

Reykjavikin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Kai Granholmin edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Soulin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Kim Luotosen edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Vilnan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Timo Lahelman edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Shanghain pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Päivi Hiltunen-Toivion edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Los Angelesin pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Manu Virtamon edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2008 ja Managuan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Marja Luodon edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.7.2008. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Ulkoasiainneuvos Hannu Hämäläinen Reykjavikissa (Islanti) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Pekka Wuoristo Soulissa (Korean tasavalta) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Maria Serenius Riiassa (Latvia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Kirsti Eskelinen Ankarassa (Turkki) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Marja-Liisa Kiljunen Vilnassa (Liettua) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Matti Heimonen Shanghaissa (Kiina) olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Kirsti Westphalen Los Angelesissa (Yhdysvallat) olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.9.2008 lukien ja ulkoasiainneuvos Eija Rotinen Managuassa (Nicaragua) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.8.2008 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Abu Dhabin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Matti Lassilan sivuakkreditointi Bahrainiin. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Hovioikeudenneuvos Marja Saara Kartano Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, hovioikeudenneuvos Timo Pekka Einar Palmgren Kouvolan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, hallinto-oikeustuomari Marja-Riitta Tellervo Tuisku Rovaniemen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Harri Martti Torsten Katara Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Johanna Kristiina Kähärä Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallintooikeustuomarin virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Marja Anneli Nyström toiseksi täytettävään virkaan 1.3.2008 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Käräjätuomari Ari Matti Anton Wirén Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Seija Marjatta Ovaskainen toiseksi täytettävään virkaan ja käräjätuomari Riitta Helena Kiiski kolmanneksi täytettävään virkaan, käräjätuomari Marja Marketta Räbinä Riihimäen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, käräjäviskaali Airi Anneli Hukkanen Vantaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja käräjätuomari Anna Liisa Haapakoski toiseksi täytettävään virkaan 1.3.2008 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 7.2.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 PNR-sopimus) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta. Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 26.7.2007 lukien niin kuin siitä on sovittu. Lakia (44/2008) sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa 26.7.2007 lukien. Asetus tulee voimaan 13.2.2008. (OM neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila 160 67836) Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (45/2008) tulee voimaan 13.2.2008. Asetus tulee voimaan 13.2.2008. (OM neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila 160 67836)

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta. Valtioneuvoston asetus (365/2007) kumotaan. Asetus tulee voimaan 13.2.2008. (OM neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila 160 67836)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä. Asetukseen tehdään ministeriön osastojakoa koskevat muutokset. Ministeriön tehtäviä koskevia säännöksiä tarkennetaan vuoden 2008 alusta tehtyjen ministeriöiden tehtäväjaon muutosten vuoksi. Myös virkamiesten kelpoisuusvaatimuksia ja eräitä muita säännöksiä täsmennetään joiltain osin muun muassa virastojen nimien ja virkanimien muutosten vuoksi. Teknisesti annetaan kokonaan uusi asetus. Asetus tulee voimaan 1.5.2008. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 7.2.2008 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten Jyrki Katainen, Mauri Pekkarinen, Ilkka Kanerva, Liisa Hyssälä, Suvi Lindén, Mari Kiviniemi, Stefan Wallin, Sirkka-Liisa Anttila, Tuija Brax, Jyri Häkämies, Sari Sarkomaa, Anu Vehviläinen, Anne Holmlund, Astrid Thors, Paula Risikko, Jan Vapaavuori ja Kimmo Tiilikainen muutoksista sidonnaisuuksiin. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös myöntää yhteensä 18 000 000 euron avustukset puolueille ja Ahvenanmaan maakunnalle ajalle 1.1.-31.12.2008 seuraavasti: Suomen Keskusta r.p. (51 edustajaa) 4 590 000 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (50 edustajaa) 4 500 000 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (45 edustajaa) 4 050 000 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (17 edustajaa) 1 530 000 euroa, Vihreä Liitto r.p. (15 edustajaa) 1 350 000 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9 edustajaa) 810 000 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (7 edustajaa) 630 000 euroa, Perussuomalaiset - Sannfinländarna r.p. (5 edustajaa) 450 000 euroa ja Ahvenanmaa 90 000 euroa. (VNK esittelijä Valtteri Nieminen 160 22217)

Päätös asettaa syrjintälautakunta toimikaudeksi 19.2.2008-18.2.2012. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: VT Jukka Rainio Tuusulan käräjäoikeus; varapuheenjohtaja: VT Vilja Kutvonen Helsingin kihlakunnan syyttäjänvirasto; lakimiesjäsenet: VT Vilja Kutvonen Helsingin kihlakunnan syyttäjänvirasto (VT Susanna Kuosmanen Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirasto), AA, VT Markku Fredman Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy (AA, VT Kirsi Tarvainen Asianajotoimisto Asianaiset), VT Thea Lång Helsingin hovioikeus (VT, OTL Hannu Kiuru); jäsenet: OTK Juhani Kortteinen Helsingin yliopisto (OTK Timo Makkonen Åbo Akademi, Ihmisoikeusinstituutti), VTT Inga Jasinskaja-Lahti Helsingin yliopisto (FT Karmela Liebkind Helsingin yliopisto) ja MA, Free-lance Journalist Adrián Soto (FL (Pariisi) Ahmed Akar Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa). (SM lainsäädäntöjohtaja Pertti Laitinen 160 42813)

Periaatepäätös valtion osallistumisesta Turku - Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 -hankkeen rahoitukseen. Turku on toinen Euroopan kulttuuripääkaupungeista vuonna 2011. Turku kulttuuripääkaupunki 2011 on merkittävä kansallinen hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa kansallista taide- ja kulttuuritarjontaa sekä lisätä sen kansainvälistä näkyvyyttä ja tunnettuutta. Turun kulttuuripääkaupunkivuodesta on tarkoitus tehdä mittava kansalliseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön perustuva hanke. Vuoden 2011 kahden kulttuuripääkaupungin, Turun ja Tallinnan yhteistyöllä edistetään vuorovaikutusta Suomen ja Viron välillä ja lisätään Itämeren alueen tunnettuutta EU:n piirissä. Turun kaupungin kulttuuripääkaupunkihakemuksen mukaan hankkeen kokonaisrahoitus vuosina 2008-2012 olisi 55 miljoonaa euroa. Valtion tuen kokonaismäärä Turun kulttuuripääkaupunkihankkeelle olisi enintään 18 miljoonaa euroa edellyttäen, että Turun kaupunki sitoutuu samansuuruiseen 18 miljoonan euron osuuteen. Muu rahoitus eli 19 miljoonaa euroa koostuu muun muassa yhteistyökaupunkien osuudesta, yritysyhteistyöstä, lipputuloista ja EU-tuesta. (OPM ylijohtaja Riitta Kaivosoja 160 77053)

Päätös hyväksyä tosiasiallisen määräysvallan muutos, joka koskee Työväen Sivistysliiton Helsingin Opintojärjestö ry:lle, Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf:lle, Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:lle ja Kansan Radioliitto ry:lle myönnettyä yhteistä toimilupaa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi. Työväen Sivistysliiton Helsingin Opintojärjestö ry on ilmoittanut valtioneuvostolle luopuvansa toimiluvasta 1.1.2008 alkaen. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös antaa ennakkopäätös, jossa hyväksytään tosiasiallisen määräysvallan muutos, joka koskee Pohjois-Savon Paikallisradio Oy:n radiotoimintaan myönnettyä toimilupaa. Pohjois-Savon Paikallisradio Oy:n osakkeista 89 prosenttia siirtyy nykyisiltä henkilöomistajilta Kevyt Kanava Oy:n omistukseen. Loput 11 prosenttia osakkeista säilyy Savon Media Oy:n omistuksessa. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös asettaa biotekniikan neuvottelukunta toimikaudeksi 7.2.2008-31.12.2010. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Kimmo Pitkänen (ylilääkäri Mikko Paunio) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Jyrki Pitkäjärvi ympäristöministeriö (ylitarkastaja Marja Ruohonen-Lehto Suomen ympäristökeskus); jäsenet: kaupallinen neuvos Leena Mannonen (ylitarkastaja Tuula Pehu) maa- ja metsätalousministeriö, kaupallinen neuvos Pekka Lindroos (ylitarkastaja Raija Katila) työ- ja elinkeinoministeriö, ylijohtaja Juhani Eskola (erikoistutkija Anu Jalanko) Kansanterveyslaitos, johtava tutkija Niklas von Weymarn (tutkimusprofessori Merja Penttilä) Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus VTT, vilja-asiamies Minna Oravuo (varametsähoitaja Timo Nyrhinen) Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK r.y, dosentti Kristina Lindström (FT Heikki Simola) Natur och Miljö ry., toimitusjohtaja Saara Hassinen Suomen Bioteollisuus (toimitusjohtaja Kari Paukkeri Jurilab Oy), tutkija Helena Siipi (tutkija Marko Ahteensuu) Turun yliopisto/Filosofian laitos, professori Elina Oksanen (yliassistentti Markku Keinänen) Joensuun yliopisto, puheenjohtaja Paavo Koistinen (varapuheenjohtaja Ingrid Östergård) Suomen potilasliitto ry, yksikön johtaja Laura Raaska (tiedeasiantuntija Jukka Reivinen) Suomen Akatemia ja elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija Annika Maarniemi Suomen Kuluttajaliitto ry (tiedottaja Maija Kalliola Agronomiliitto ry). (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 160 73860)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 7.2.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 1/2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yleinen tullietuusjärjestelmä, GSP). Komissio esittää, että uusi GSP-asetus tulisi voimaan 1.1.2009 ja olisi voimassa vuoden 2011 loppuun asti. Komission ehdotus sisältää vain teknisiä muutoksia tällä hetkellä sovellettavaan GSP-järjestelmään (EY N:o 980/2005) ilman sen säännöksiin tehtäviä merkittäviä sisältömuutoksia. Tehtävät muutokset johtuvat järjestelmän tavanomaisesta täytäntöönpanosta. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa etuuksien asteittaisen vähentämisen uudelleentarkastelu ja järjestelmään ja sen alajärjestelyihin pääsyn edellytysten arviointi. (UM lähetystöneuvos Jukka Nysten 160 55071)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 7.2.2008 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvokset Matti Heimonen, Eija Rotinen ja Kirsti Westphalen ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.3.2008 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.3.2008 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Oikeustieteen tohtori, varatuomari Anja Nummijärvi tasa-arvovaltuutetun toimiston toimistopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2008-30.4.2012, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 6.2.2008 seuraavia asioita:

Vuoden 2007 talousarvion momentin 28.07.95 (Valtion maksettavaksi tulevat korot liikaa saaduista ennakkotuloista viimeisenä eläkelaitoksena) arviomäärärahan ylittäminen 5 209 214,03 eurolla. (VM työmarkkinalakimies Marja Isomäki 160 34945)

Valtiontakuun myöntäminen Helsingin kaupungin taidemuseolle Taidemuseo Meilahdessa sekä Espoon taidemuseosäätiölle EMMA-Espoon modernin taiteen museossa järjestettävälle taidenäyttelylle. Taidemuseo Meilahdessa 20.2.-1.6.2008 järjestettävää "Maaginen maisema - Teoksia Tretjakovin gallerian kokoelmista" sekä Espoon taidemuseosäätiölle EMMA-Espoon modernin taiteen museossa 5.3.-25.5.2008 järjestettävälle Claude Monet ja suomalaisia impressioita -näyttelyitä varten. Valtiontakuu kattaisi esinevahingot taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain mukaisesti sekä valtiontakuupäätöksessä tarkemmin mainituin ehdoin. Valtiontakuu on voimassa Helsingin kaupungin taidemuseon osalta 6.2.-18.6.2008 ja Espoon taidemuseosäätiön osalta 16.2.-6.6.2008. Myönnettyjen valtiontakuiden yhteenlaskettu takuuvastuu saa samanaikaisesti olla enintään 550 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä valtuutta on käytössä 87,2 miljoonaa euroa. (OPM kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen 160 77483)

Vuoden 2007 talousarvion momentin 29.70.52 (Opintotuki, Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki) arviomäärärahan ylittäminen 2 962 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu takausvastuusuoritusten ennakoitua suuremmasta määrästä. (OPM tarkastustoimenpäällikkö Tiina Heikkinen 160 77300)

Vuoden 2007 talousarvion momentin 29.70.59 (Opintotuki, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki) arviomäärärahan ylittäminen 3 989 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu koulumatkatuen mitoitusperusteena olevan linja-autoliikkeen sarjalipputaksojen noususta. (OPM tarkastustoimenpäällikkö Tiina Heikkinen 160 77300)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä tulostavoitteesta vuodelle 2008. Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2008 palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 96,3 miljoonan euron tulostavoitteesta, josta on tarkoitus tulouttaa vuoden 2008 aikana valtiolle 91,4 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto päättää vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä lopullisesta Metsähallituksen voiton tuloutuksesta. (MMM ylitarkastaja Matti Heikurainen 160 53359)

Palkkaussopimuksen tekeminen Energiamarkkinaviraston ylijohtajan Asta Sihvonen-Punkan kanssa. Sopimuspalkka on 6 290 euroa kuukaudessa 1.10.2007 lukien. (TEM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Finnvera Oyj:n korkotuettomien investointi- ja käyttöpääomalainojen ja takausten myöntämisvaltuus vuodelle 2008. Finnvera Oyj voi vuonna 2008 myöntää luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta annetun valtioneuvoston sitoumuksen piiriin kuuluvia korkotuettomia investointi- ja käyttöpääomalainoja ja takauksia lähinnä pk-yrityksille yhteensä enintään 568 000 000 euroa. Talouskasvun hidastuessa on syytä varautua pk-yritysten rahoitustarpeiden kasvuun varsinkin rahoitusmarkkinoiden mahdollisten häiriöiden myötä. Myöntämisvaltuuden suuruudessa on huomioitu vuoden 2007 myöntämisvaltuuteen verrattuna se, että työllisyyden ja yritysten kilpailukyvyn turvaaminen äkillisillä rakennemuutosalueilla lisää mm. uusien yritysten perustamiseen sekä toimintaansa jatkavien yritysten investointeihin ja kehittämiseen tarvittavan rahoituksen kysyntää. Lisäksi kaivoshankkeisiin liittyvät rahoituspäätökset vaikuttavat osaltaan tarvittavan myöntämisvaltuuden suuruuteen. (TEM ylitarkastaja Markus Lounela 010 60 62048)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 1.2.2008

Kosovo, rypäleaseet ja vaalitarkkailu ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 1. helmikuuta Kosovon statusprosessin tilannetta sekä Suomen osallistumista rypäleaseita koskeviin kansainvälisiin neuvotteluihin. Lisäksi keskusteltiin Venäjän tuleviin presidentinvaaleihin liittyvästä vaalitarkkailusta.

Suomi tukee Kosovon statuskysymyksen ratkaisemista viivytyksettä ja pitää tärkeänä, että EU toimisi asiassa yhtenäisesti. Samalla Suomi pitää tärkeänä, että yhteistyö Serbian kanssa etenee, mukaan lukien EU:n ulkoministerikokouksessa 28.1. sovitun uuden yhteistyösopimuksen allekirjoitus.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat myös Suomen osallistumisesta rypäleaseita koskeviin kansainvälisiin neuvotteluihin. Suomi osallistuu tammikuussa 2008 alkaneisiin neuvotteluihin eräiden tavanomaisten aseiden rajoittamissopimuksen (CCW) puitteissa. Suomi on myös mukana niin sanotussa Oslon prosessissa. Kokouksessa sovittiin Suomen osallistuvan prosessin seuraavaan kokoukseen, joka järjestetään Wellingtonissa 18.-22.2.2008. Wellingtonissa on tarkoituksena pohjustaa myöhemmin keväällä käytäviä varsinaisia sopimusneuvotteluja. Prosessin lähtökohtana on helmikuussa 2007 hyväksytty Oslon julistus, jolla valtiot sitoutuivat neuvottelemaan vuoden 2008 loppuun mennessä kansainvälisen oikeudellisesti sitovan sopimuksen, joka kieltää kohtuutonta haittaa siviiliväestölle aiheuttavat rypäleaseet. Suomi katsoo, että tähän kategoriaan kuuluvat sellaiset rypäleaseet, joissa ei ole minkäänlaista varmistusmekanismia tai joita ei muutoin ole todettu luotettavasti toimiviksi. Suomi pitää edelleen tärkeänä, että rypäleaseiden aiheuttamiin humanitaarisiin ongelmiin puututaan kehittämällä muiden muassa rypäleaseiden teknisiä ominaisuuksia.

Lisätietoja: osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros, p. (09) 160 55032, ulkoasiainministeriö ja ylijohtaja Pauli Järvenpää, p. (09) 160 88140, puolustusministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Immateriaalioikeusasioiden käsittelyn kehittämisvaihtoehtoja selvittänyt työryhmä luovutti 6.2.2008 mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien immateriaalioikeusasioiden käsittely ehdotetaan keskitettäväksi markkinaoikeuteen. Teollisoikeuksia ovat muun muassa patentit, mallioikeudet, tavaramerkit ja toiminimet. Uudistus merkitsisi, että markkinaoikeuden asema ja tehtävät olisi arvioitava kokonaan uudelleen. Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat rikosasiat käsiteltäisiin edelleen käräjäoikeuksissa. Työryhmä korostaa, että immateriaalioikeusasioiden käsittely on vaativaa ja edellyttää erityistä asiantuntemusta. Asioiden keskittäminen yhteen näihin asioihin erikoistuneeseen tuomioistuimeen lisäisi oikeusvarmuutta. Tämä vähentäisi tarvetta muutoksenhakuun ja samalla parantaisi suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä. Työryhmämietintö IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittäminen on osoitteessa http://www.om.fi/1201509904859. Lisätietoja antavat oikeusministeriöstä ylijohtaja Pekka Nurmi, p.(09) 160 67670 ja lainsäädäntöneuvos Aki Rasilainen, p.(09) 160 67953.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.