Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 5/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 1.2.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 180/2007 vp) Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Esitys (HE 181/2007 vp) tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Yleisön tiedonsaannista ja osallistumisoikeudesta ympäristöasioissa on sovittu Euroopan talouskomission ECE:n yleissopimuksella eli ns. Århusin yleissopimuksella. Yleissopimuksen sopimuspuolten toisessa kokouksessa hyväksytyllä muutoksella täsmennettiin sopimuspuolille asetettuja velvoitteita yleisön osallistumisesta päätöksiin muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta päästämisestä ympäristöön ja saattamisesta markkinoille. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 020 490 7330)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 1.2.2008 seuraavat lait:

Tasavallan presidentti hyväksyi alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyllä muutospöytäkirjalla lisätyn VI liitteen muutokset sekä vahvisti lain muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 99/2007 vp). Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristön suojelukomitea MEPC hyväksyi vuonna 2005 alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (ns. Marpol 73/78 -yleissopimus) VI liitteen muutokset. Liite sisältää määräyksiä alusten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi. VI liitteen muutokset koskevat katsastuksia ja todistuskirjan myöntämistä. Lisäksi muutetun VI liitteen määräyksillä Pohjanmeren alue määritellään rikin oksidipäästöjen valvonta-alueeksi. Liitteen muutokset tulivat kansainvälisesti voimaan 22.11.2006. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (LVM merenkulkuneuvos Minna Kivimäki 160 28013)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 1.2.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteiden I ja II muutosten voimaansaattamisesta. Liitteiden muutokset tulivat voimaan 15.1.2008 lähtien. Asetus tulee voimaan 6.2.2008. (LVM ylitarkastaja Susan Hindström 160 28556)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 1.2.2008 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen tulevat voimaan: Ahvenanmaan maakunnan hallintolaki, maakuntalaki uhkasakkolain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, maakuntalaki Ahvenanmaan maakuntahallituksesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki asioiden käsittelystä maakuntahallituksessa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan hallituksen yleisestä hallinnosta annetun maakuntalain 2 §:n kumoamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kunnallislain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan tilasto- ja tutkimustoimistosta annetun maakuntalain 3 §:n 4 momentin kumoamisesta, maakuntalaki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan metsänhoitoyhdistyksestä annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan metsästyslain muuttamisesta, maakuntalaki lukiotason opetuksesta annetun maakuntalain 14 §:n kumoamisesta, maakuntalaki oppisopimuskoulutuksesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan kansanopistosta annetun maakuntalain 9 §:n kumoamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan musiikkiopiston 7a §:n kumoamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan korkeakoulusta annetun maakuntalain 14 §:n kumoamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan meriturvallisuuskeskuksesta annetun maakuntalain 4 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomaisesta annetun maakuntalain 8 §:n kumoamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan urheilulain muuttamisesta, maakuntalaki syrjinnän estämisestä Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 11 §:n muuttamisesta. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt mainitut maakuntalait. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen tulevat voimaan: Maakuntalaki jätevesimaksusta annetun maakuntalain 9 §:n muuttamisesta, maakuntalaki terveydenhoidosta annetun maakuntalain 84 §:n kumoamisesta, maakuntalaki pysäköintivirhemaksusta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki yleisistä teistä annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleista annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki eräistä julkisia kuulutuksia koskevien päätösten kumoamisesta, maakuntalaki koiraverosta annetun maakuntalain 4 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan poliisilain 50 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan maaseudun järjestyssäännöstä annetun maakuntalain 11 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan rakennuslain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan kalastuslain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan vesilain 14 luvun 8 §:n muuttamisesta, maakuntalaki luonnonsuojelusta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki ammattimaisesta liikenteestä annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki muinaismuistoista annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki ympäristövaikutusten arvioinnista annetun maakuntalain 13 §:n muuttamisesta, maakuntalaki yleisten asiakirjojen julkisuudesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan pelastuslain 85 §:n muuttamisesta, maakuntalaki valtion eläkkeitä koskevien eräiden valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt mainitut maakuntalait. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Tasavallan presidentti määräsi yhden maakuntalain 12 §:n 2 momentin, 26 §:n 3 momentin ja 93 §:n raukeamaan (Ahvenanmaan maakunnan kaavoitus- ja rakennuslaki) ja päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakiin muilta osin, joka näin ollen tulee voimaan. Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen tulevat voimaan: maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan yleisistä teistä annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki julkisista huvitilaisuuksista annetun maakuntalain 18a §:n muuttamisesta, maakuntalaki kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asutuksen suojelusta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki yksityisistä teistä Ahvenanmaan maakunnassa. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Tasavallan presidentti määräsi ympäristönsuojelua koskevan maakuntalain 51 §:n raukeamaan (maakuntalaki ympäristönsuojelusta) ja vesilain muuttamista tarkoittavan maakuntalain 6 luvun 21 §:n raukeamaan (maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan vesilain muuttamisesta) ja päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakeihin muilta osin, jotka näin ollen tulevat voimaan. Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen tulevat voimaan: maakuntalaki puhtaanapidosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki terveydenhoidosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki eräistä naapuruussuhteista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisesta annetun maakuntalain muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Tasavallan presidentti päätti pyynnöstä myöntää eron varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti Klaus Helmiselle Ahvenanmaan valtuuskunnan puheenjohtajan varamiehen tehtävästä sekä määräsi uudeksi varamieheksi oikeustieteen tohtori h.c., presidentti Leif Sevónin 1.2.2008 lukien. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 1.2.2008 seuraavat nimitysasiat:

Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori, prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola Etelä-Suomen sotilasläänin komentajaksi sekä Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Vesa Tapio Tynkkynen Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtoriksi 1.6.2008 lukien, eversti Heimo Touko Sakari Honkamaalle sotilasasiamiehen tehtävään Yhdysvalloissa ja Kanadassa annetun määräyksen peruuttaminen 1.6.2008 lukien ja hänen nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.6.2008-31.12.2013 ja määrääminen Kainuun prikaatin komentajaksi 1.6.2008 lukien, valmiuspäällikkö, prikaatikenraali Jarmo Ilmari Lindberg Ilmavoimien komentajaksi 1.7.2008 lukien, vanhempi osastoesiupseeri, kenraalimajuri Arto Tuomas Räty kenraalin virkaan ajaksi 1.7.2008-31.12.2013 ja hänen määrääminen Maavoimien esikuntapäälliköksi 1.7.2008 lukien, saaristomeren meripuolustusalueen komentaja, kommodori Kari Juhani Takanen amiraalin virkaan ajaksi 1.9.2008-31.12.2013 ja hänen määrääminen valmiuspäälliköksi Pääesikunnassa 1.7.2008 lukien, maavoimien esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Mika Matti Otto Peltonen suunnittelupäälliköksi Pääesikunnassa sekä suunnittelupäällikkö, prikaatikenraali Raimo Kalervo Jyväsjärvi erityistehtävään sotilastiedustelun keskuksessa 1.7.2008 lukien, EU-operaation apulaiskomentaja, prikaatikenraali Jukka Antero Haaksiala Pohjois-Suomen sotilasläänin komentajaksi 1.9.2008 lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

Prikaatikenraali Kyösti Juhani Halonen Monikansallisen keskisen taisteluosaston, MNTF (C) komentajaksi KFOR-operaatiossa Kosovossa 1.8.2008 lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 31.1.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun yhdistymisestä sekä Hallinnon tietotekniikkakeskuksen perustamisesta aiheutuvat muutokset. Lisäksi eräisiin poliisihallinnon virkojen kelpoisuusvaatimuksiin ja eroamisikää koskevaan sääntelyyn tehdään tarkennuksia. Asetus tulee voimaan 1.3.2008. (SM ylitarkastaja Riitta Aulanko 160 42843)

Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun yhdistymisestä sekä Hallinnon tietotekniikkakeskuksen perustamisesta aiheutuvat muutokset. Poliisimiehiksi määritellään Poliisiammattikorkeakoulun rehtori sekä Hallinnon tietotekniikkakeskuksen poliisimiehet. Asetus tulee voimaan 1.3.2008. (SM ylitarkastaja Riitta Aulanko 160 42843)

Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään muutokset, jotka johtuvat Poliisin tietohallintokeskuksen muuttumisesta Hallinnon tietotekniikkakeskukseksi. Asetus tulee voimaan 1.3.2008. (SM ylitarkastaja Riitta Aulanko 160 42843)

Valtioneuvoston asetus yhteismetsistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Kutsu kiinteistörekisteriin merkityn yhteismetsän osakkaiden ensimmäiseen kokoukseen tapahtuu metsäkeskuksen osakkaille lähettämällä kirjeellä. Velvollisuus julkaista ensimmäisestä kokouksesta ilmoitus myös sanomalehdessä ja kunnan ilmoitustaululla poistetaan tarpeettomana. Asetus tulee voimaan 15.2.2008. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 160 52293)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta. Tukea maksetaan Etelä-Suomessa tukialueilla A ja B liittymissopimuksen 141 artiklan perusteella. Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan kotieläintaloudelle maidon tuotantotukena, eläinyksikköä kohti maksettavana tukena ja teurastetuista hiehoista maksettavana eläinkohtaisena tukena. Puutarhataloudelle tukea maksetaan kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Tarvittavien lainsäädäntömuutosten jälkeen on tarkoitus tehdä tarvittavat lisäykset Etelä-Suomen kansallisista tuista annettuun valtioneuvoston asetukseen kotieläintilojen hehtaarituen ja Etelä-Suomen erikoiskasvituen jakoperusteiden ja tukitasojen osalta. Etelä-Suomen kansalliseen tukeen arvioidaan tarvittavan yhteensä 93,9 miljoonaa euroa, josta tämän asetuksen mukaiseen tukeen arvioidaan tarvittavan 83,2 miljoonaa euroa. Myöhemmin tehtäviä päätöksiä varten arvioidaan tarvittavan noin 10,7 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 6.2.2008. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta pohjoisesta tuesta. Tukea maksetaan Keski- ja Pohjois-Suomessa (C-tukialueet) liittymissopimuksen 142 artiklan perusteella. Pohjoista tukea maksetaan kasvintuotannon tukena, kotieläintalouden tukena, kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Pohjoiseen tukeen arvioidaan tarvittavan yhteensä 323,8 miljoonaa euroa, josta tämän asetuksen mukaiseen tukeen arvioidaan tarvittavan 317,4 miljoonaa euroa. Myöhemmin tehtäviä päätöksiä varten arvioidaan tarvittavan 6,4 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 6.2.2008. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta. Lisäosaa voidaan maksaa tukialueiden A ja B viljelijöille, joilla on voimassa oleva ohjelmakauden 2000-2006 maatalouden ympäristötukisitoumus. Lisäosan maksaminen perustuu komission päätökseen K(2004)475 (muut. K(2005)4411). Ympäristötuen kansalliseen lisäosaan arvioidaan tarvittavan 0,4 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 6.2.2008. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta. Lisäosaa maksetaan perusosana kaikelle osarahoitettua luonnonhaittakorvausta saavalle alalle sekä kotieläintilan korotuksena kotieläintiloille. Osarahoitetun luonnonhaittakorvauksen ja kansallisen lisäosan yhteismäärä voi olla Manner-Suomessa keskimäärin enintään 250 euroa hehtaarilta. LFA-lisäosaan arvioidaan tarvittavan 119,6 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 6.2.2008. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta. Tukea maksetaan markkinoitavaksi viljeltävän ruoka- ja ruokateollisuusperunan tuotannolle sekä eräiltä osin siemenperunatuotannolle. Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella maksetaan lisätukea. Perunantuotannon kansalliseen tukeen osoitetusta määrärahasta käytetään enintään neljä prosenttia eri tutkimuslaitoksille ja peruna-alan kehittäjäorganisaatioille perunantuotantoa, markkinoita ja markkinointia koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen. Perunantuotannon kansalliseen tukeen arvioidaan tarvittavan 7,2 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 6.2.2008. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 31.1.2008 seuraavat päätökset:

Valtioneuvoston päätös turvallisuusluokituksen käyttöön otosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta. Päätökseen tehdään muutokset, jotka johtuvat Poliisin tietohallintokeskuksen muuttumisesta Hallinnon tietotekniikkakeskukseksi. Lisäksi turvallisuusluokitus otetaan käyttöön hätäkeskuslaitoksen johdossa. Päätös tulee voimaan 1.3.2008. (SM ylitarkastaja Riitta Aulanko 160 42843)

Päätös myöntää maastavientilupa Patria Vehicles Oy:lle Sloveniaan. Maastavientiluvan perusteella Patria Vehicles Oy saa viedä maasta 30.6.2014 mennessä seuraavat tuotteet:

Patria AMV 8x8 panssaroitu pyöräajoneuvo Elbit 12,7 mm asejärjestelmällä (sisältäen FN Herstal 12,7 mm konekiväärin), 7 kappaletta; Patria AMV 8x8 panssaroitu pyöräajoneuvo Elbit 40 mm asejärjestelmällä (sisältäen Heckler & Koch 40 mm kranaattikonekiväärin), 3 kappaletta; Patria AMV 8x8 panssaroitu pyöräajoneuvo Elbit 30 mm asejärjestelmällä (sisältäen 30 mm Bushmaster MK44 automaattitykin ja 7.62 MAG 58 konekiväärin), 2 kappaletta; Patria AMV 8x8 panssaroitu pyöräajoneuvo Patria Nemo kranaatinheitinjärjestelmällä, 1 kappale; Patria AMV 8x8 panssaroidun pyöräajoneuvon apurunko, jakovaihteisto, vetopyörästö ja kojetaulu, 122 kappaletta; Patria AMV 8x8 panssaroidun pyöräajoneuvon osat kymmentä (10) ensimmäistä Sloveniassa valmistettavaa ajoneuvoa varten, 10 sarjaa. Tuotteiden loppukäyttäjä on Slovenian puolustusministeriö. (PLM esittelijä Marita Väänänen 160 88217)

Päätös oikeuttaa maatalouden interventiorahasto ottamaan lainoja, joiden kokonaismäärä ei saa samanaikaisesti ylittää 100 miljoonaa euroa. Lainat otetaan lyhytaikaisina luottoina maatalouden interventiorahastosta annetun lain 1 §:ssä tarkoitettujen toimintojen väliaikaista rahoittamista varten. Lainaa voidaan ottaa ja nostaa vain siinä määrin kuin kulloinenkin rahoitustilanne edellyttää. Luottojen korot määräytyvät kulloisenkin lainanottoajankohdan markkinatilanteen mukaan. Valtuus on voimassa 31.12.2012 asti. (MMM hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Päätös Suomen esityksestä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan (2007-2013) sisältyvän maatalouden ympäristötuen kansallisesta lisätuesta. Peltokasvien ympäristötuen perustoimenpiteiden tukea ehdotetaan korotettavaksi A- ja B-tukialueilla 10 eurolla ja C-tukialueella 5 eurolla hehtaarilta. Luonnonmukaisen tuotannon tuen korotukseksi ehdotetaan 20 euroa hehtaarilta. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Päätös myöntää Gasum Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Hämeenlinnan, Akaan ja Valkeakosken kaupungeissa sekä Hattulan, Kalvolan ja Lempäälän kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa maakaasuputkea varten (Hämeenlinna-Lempäälä). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)

Päätös nimetä Suomen edustajat EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2007-2013 Pohjoisen rajat ylittävän ohjelman seurantakomiteaan. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): jäsenet: aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius (aluekehitysneuvos Harry Ekestam) työ- ja elinkeinoministeriö, ylitarkastaja Ulla Mäkeläinen (kehittämispäällikkö Pirkko Liisi Kuhmonen) opetusministeriö, tiejohtaja Tapani Pöyry Lapin tiepiiri (ylitarkastaja Matti Salomaa Maaseutuvirasto), ohjelmakoordinaattori Kati Herranen-Haapaniemi sosiaali- ja terveysministeriö (lääninlääkäri Marjatta Kihniä Lapin lääninhallitus), neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman (ylitarkastaja Jukka Reinikainen) ympäristöministeriö, paikallisjohtaja Jorma Winter Lapin liiton mkh:n vpj (toiminnanjohtaja Outi Keinänen Lapin liiton mkh:n jäsen), maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto (rehtori Seija Länden Pohjois-Pohjanmaan liiton mkh:n jäsen), markkinointipäällikkö Siv Sund Keski-Pohjanmaan liiton mkh:n varajäsen (toiminnanjohtaja Jouni Jyrinki Keski-Pohjanmaan liiton mkv:n I vpj), toimitusjohtaja Timo Rautajoki Lapin kauppakamari (aluejohtaja Hilkka Jämsä EK Oulu) ja hallintopäällikkö Juha Guttorm Saamelaiskäräjät (Anne Nuorgam Saamelaiskäräjien I vpj). (TEM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 010 60 64935)

Päätös nimetä Suomen edustajat EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2007-2013 Botnia-Atlantica rajat ylittävän ohjelman seurantakomiteaan. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): jäsenet: neuvotteleva virkamies Leif Ehrstén (aluekehitysneuvos Harry Ekestam) työ- ja elinkeinoministeriö, ylitarkastaja Ulla Mäkeläinen, (kehittämispäällikkö Pirkko Liisi Kuhmonen) opetusministeriö, ylitarkastaja Salla Rossi maa- ja metsätalousministeriö (ylitarkastaja Matti Salomaa Maaseutuvirasto), hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti liikenne- ja viestintäministeriö (hankintapäällikkö Anders Östergård Vaasan tiepiiri), neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman (yli-insinööri Antti Irjala) ympäristöministeriö, asiakaspäällikkö Teppo Rekilä Keski-Pohjanmaan liiton mkh:n jäsen (maakunta-avustaja Eeva-Liisa Heikkilä Keski-Pohjanmaan liiton mkh:n jäsen), kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Niklas Ulfvens (aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi) Pohjanmaan liitto, maakuntajohtaja Pertti Rajala (aluekehityssuunnittelija Tuula Telin) Satakuntaliitto, toimitusjohtaja Bengt Jansson Pohjanmaan kauppakamari (toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo Rauman kauppakamari) ja palveluneuvoja Carita Vainio Palvelualojen ammattiliitto (toimitsija Lasse Parhiala Puuliitto). (TEM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 010 60 64935)

Päätös nimetä Suomen edustajat EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2007-2013 Keskisen Itämeren rajat ylittävän ohjelman seurantakomiteaan. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): jäsenet: aluekehitysneuvos Harry Ekestam (neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen) työ- ja elinkeinoministeriö, kehittämispäällikkö Pirkko Liisi Kuhmonen opetusministeriö (finanssisihteeri Lars Kolttola sosiaali- ja terveysministeriö), neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman ympäristöministeriö (apulaisjohtaja Taneli Antikainen Merenkulkulaitos), maakuntajohtaja Juho Savo (erikoissuunnittelija Carola Gunell) Varsinais-Suomen liitto, kv-asioiden yksikön päällikkö Ulla Kapanen-Grönfors (alueiden kehittämisen vastuualueen johtaja Pertti Rauhio) Uudenmaan liitto, maakuntajohtaja Jaakko Mikkola (aluekehitysjohtaja Ilmi Tikkanen) Itä-Uudenmaan liitto, maakuntajohtaja Tapio Välinoro (vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström) Kymenlaakson liitto ja aluepäällikkö Pirjo Hedman EK Häme ja Kaakkois-Suomi (aluepäällikkö Jorma Hanhiala EK Turku). (TEM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 010 60 64935)

Päätös sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseksi kehittämisohjelmaksi 2008-2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa (KASTE) määritellään lähivuosien kunnallista sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat kehittämistavoitteet ja keskeisimmät toimenpiteet, joilla ne voidaan saavuttaa. Kehittämisohjelma antaa sekä kokonaiskuvan ohjelmakaudella kuntiin suuntautuvasta ohjauksesta että nostaa esiin ne keskeisimmät toimenpiteet, joihin vuosina 2008-2011 suunnataan Stakesin, Kansanterveyslaitoksen, Työterveyslaitoksen ja lääninhallitusten asiantuntijapanosta ja kehittämistoiminnan resursseja. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Päätös asettaa tasa-arvolautakunta toimikaudeksi 1.2.2008-31.12.2010. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: vanhempi hallintosihteeri, oikeustieteen kandidaatti Anneli Tulikallio korkein hallinto-oikeus (hallitusneuvos, oikeustieteen kandidaatti Pertti Siiki sosiaali- ja terveysministeriö), 1. jäsen, varapuheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö, oikeustieteen kandidaatti Tuulikki Haikarainen sosiaali- ja terveysministeriö (lainsäädäntöneuvos, oikeustieteen lisensiaatti Tuomo Antila oikeusministeriö), 2. jäsen: hallitusneuvos Mikko Salmenoja työ- ja elinkeinoministeriö (hallitusneuvos Eerikki Nurmi opetusministeriö), 3. jäsen: asiantuntija Anu Sajavaara Elinkeinoelämän keskusliitto EK (työmarkkinalakimies Jouko Hämäläinen Kunnallinen työmarkkinalaitos), 4. jäsen: lakimies Anu-Tuija Lehto Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (lakimies Paula Ilveskivi AKAVA ry). (STM hallitussihteeri Johanna Huovinen 160 74154)

Päätös myöntää lakimies Marja Pajukoskelle ero Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusta edustavana ja nimetä hänen tilalleen kehittämispäällikkö, lastenpsykiatrian erikoislääkärin Jukka Mäkelä 1.2.2008 lukien. Lautakunnan toimikausi päättyy 30.4.2010. (STM hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen 160 73812)

Päätös jakaa avustuksina Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta 312 000 000 euroa ja jättää jakamatta vuoden 2007 tuotosta 12 119 766,76 euroa. Avustukset jaetaan julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja täydentävien yleishyödyllisten järjestöjen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen sekä investointeihin. Avustuksilla muun muuassa rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja pyritään järjestöjen toimintavalmiuksien parantamiseen. (STM ylitarkastaja Markus Seppelin 160 73828)

Päätös määrätä ympäristöministeriön ylitarkastaja, valtiotieteiden maisteri Peter Fredriksson valtioneuvoston esittelijäksi. (YM hallitussihteeri Arja Hanson 020 490 7922)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 31.1.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 52/2007) eduskunnalle kahdesta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sekä kahdesta komission tiedonannosta (sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevan sääntelyjärjestelmän uudelleentarkastelu). Ehdotuksilla muutettaisiin olemassa olevia viittä sähköisen viestinnän direktiiviä sekä perustettaisiin Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomainen. Ehdotusten tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa sähköisen viestinnän sääntely-ympäristöä, edistää sähköisen viestinnän sisämarkkinoita sekä lujittaa viestinnän turvallisuutta ja kuluttajien oikeuksia. (LVM neuvotteleva virkamies Olli-Pekka Rantala 160 28585)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 31.1.2008 seuraavat nimitysasiat:

Varatuomari Marita Väänänen puolustusministeriön vanhemman hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.2.2008-30.4.2011, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on virkavapaalla. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

Kasvatustieteen maisteri, opetusneuvos Anne-Mari Sund opetusministeriön opetusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.2.2008-30.9.2008, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija Maija Innola on virkavapaana. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

Varatuomari Leo Forss maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2008-31.12.2011, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on virkavapaalla. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 160 53331)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 31.1.2008 seuraavia asioita:

Vuoden 2007 talousarvion momentin 26.80.22 (Erityismenot) määrärahan ylittäminen 33 000 eurolla. Määrärahan ylitys aiheutuu ensisijaisesti ilma-alusten käytöstä etsintä- ja pelastustehtävissä aiheutuneista kustannuksista. (SM valmiusjohtaja Janne Koivukoski 160 42962)

Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Puolustusvoimien Materiaalilaitos vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa Ähtärissä, Palolammen varastoalueelle rakennettavien varastojen uudisrakennushankkeen I-vaiheen vuokrasopimuksen. Hanke liittyy puolustusministeriön räjähdepäätöksen edellyttämään räjähdeturvallisuuden kuntoon saattamiseen sekä puolustusvoimien varastoinnin kehittämiseen ja keskittämiseen. Hankkeen toteutus on jaettu kahteen vaiheeseen. I-vaihe on arvioitu valmistuvaksi kokonaisuudessaan 2.7.2010. Vuokra-aika alkaisi vaiheittain I C 12.6.2009, I B 31.12.2009 ja I A 2.7.2010. Koko hankkeen tavoitehinta-arvio on 55 000 000 euroa (hintataso 5/2007). I-vaiheen kustannusarvio on 31 600 000 euroa ja II-vaiheen 23 400 000 euroa. (PLM erityisasiantuntija Kai Heng 160 88227)

Puolustusvoimien/Merivoimien esikunnan ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Merivoimien esikunta vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa Turussa, Heikkilän alueella sijaitsevan suojatilan peruskorjaus-, perusparannus- ja laajennushankkeen vuokrasopimuksen. Hanke liittyy vuoden 2004 valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistamiseen ja siitä seuranneeseen päätökseen siirtää Merivoimien esikunta Helsingistä Turkuun. Vuokra-aika alkaa 1.11.2009. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 24 750 000 euroa (hintataso 6/2006). (PLM erityisasiantuntija Kai Heng 160 88227)

Vuoden 2007 talousarvion momentin 29.20.30 (Ammatillinen koulutus, Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin) arviomäärärahan ylittäminen 12 580 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu lähinnä ennakoitua suuremmasta opiskelijamäärästä. (OPM taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen 160 77442)

Vuoden 2007 talousarvion momentin 29.20.31 (Ammatillinen koulutus, Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen) arviomäärärahan ylittäminen 14 460 000 eurolla. (OPM taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen 160 77442)

Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeiden valtionosuuksien myöntämisvaltuuksien ja määrärahojen jakaminen. Valtion talousarvion momentilla 29.10.34 oleva yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeiden valtionosuuksien 45 000 000 euron myöntämisvaltuus jaetaan lääninhallituksille seuraavasti: Etelä-Suomi 16 000 000 euroa, Länsi-Suomi 17 400 000 euroa, Itä-Suomi 4 950 000 euroa, Oulu 4 450 000 euroa ja Lappi 1 600 000 euroa.

Opetusministeriön käyttöön valtuudesta jätetään 600 000 euroa, jonka jakamisesta päätetään myöhemmin. Em. valtuuteen sisältyvä toteutusaikaisena myönnettäviä valtionosuuksia koskeva 26 000 000 euron valtuus jaetaan lääninhallituksille seuraavasti: Etelä-Suomi 5 200 000 euroa, Länsi-Suomi 9 300 000 euroa, Itä-Suomi 4 950 000 euroa, Oulu 4 450 000 euroa ja Lappi 1 600 000 euroa sekä 500 000 euroa opetusministeriölle myöhemmin jaettavaksi.

Vuonna 2008 myönnettävien valtionosuuksien maksamiseen tarkoitettu 21 900 000 euron määräraha jaetaan lääninhallituksille seuraavasti: Etelä-Suomi 3 700 000 euroa, Länsi-Suomi 7 200 000 euroa, Itä-Suomi 4 950 000 euroa, Oulu 4 450 000 euroa ja Lappi 1 200 000 euroa sekä 400 000 euroa opetusministeriölle myöhemmin jaettavaksi. Vuonna 2007 ja sitä ennen myönnettyjen valtionosuuksien maksamiseen tarkoitettu 26 600 000 euron määräraha jaetaan lääninhallituksille ja opetusministeriölle: Etelä-Suomi 150 000 euroa, Länsi-Suomi 700 000 euroa, Itä-Suomi 450 000 euroa, Oulu 240 000 euroa ja Lappi 310 000 euroa sekä opetusministeriö 24 750 000 euroa. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 160 77253)

Aikuiskoulutuksen perustamishankkeiden valtionavustusten myöntämisvaltuuksien ja määrärahojen jakaminen lääninhallituksille. Valtion talousarvion momentilla 29.30.52 oleva aikuiskoulutuksen perustamishankkeiden valtionavustuksien myöntämistä koskeva 1 000 000 euron valtuus jaetaan lääninhallituksille seuraavasti: Etelä-Suomi 495 660 euroa, Länsi-Suomi 53 800 euroa ja Itä-Suomi 450 540 euroa. Momentilla oleva vuoden 2008 hankkeille tarkoitettu määräraha jaetaan lääninhallituksille seuraavasti: Etelä-Suomi 400 000 euroa, Länsi-Suomi 53 800 euroa ja Itä-Suomi 312 200 euroa. Vuoden 2007 hankkeille tarkoitettu 234 000 euroa osoitetaan kokonaan Itä-Suomen lääninhallitukselle. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 160 77253)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2008 maksettavan korvauksen perusteista. Korvaus jaetaan peruskorvaukseen ja lisäkorvaukseen. Peruskorvauksena maksetaan palvelun järjestäjän toimialueen asukasmäärän perusteella 0,76 euroa asukasta kohden. Lisäkorvaus 540 513 euroa kohdistetaan lääneille niiden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Läänit jakavat lisäkorvauksen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajille tarveharkintansa perusteella. Tarveharkinnan perusteita ovat nykyiset palvelujen saatavuuden varmistaminen sekä neuvonnan kysyntä ja tarve. Momentin perustelujen mukaan määrärahaa saa käyttää myös projektihenkilöstön palkkaukseen Kuluttajavirastoon sekä talous- ja velkaneuvojien koulutukseen ja materiaalin tuottamiseen. Asetus tulee voimaan 7.2.2008. (TEM ylitarkastaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen 010 60 63518)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 25.1.2008

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotto toimenpiteistä Kemijärven ja Kymenlaakson metsäteollisuuden rakennemuutostilanteen hoitamisessa

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli Kemijärven ja Kymenlaakson metsäteollisuuden rakennemuutostilanteen edellyttämiä toimenpiteitä kokouksessaan perjantaina 25. tammikuuta.

Ministerivaliokunta toteaa tyydytyksellä, että Kemijärvellä ja Kymenlaaksossa on tehty ensimmäiset päätökset korvaavista työpaikoista, kun Stora Enso on päässyt sopimukseen Anaika Group Ltd Oy:n kanssa toimenpiteistä Kemijärvellä ja Empower Oy:n kanssa toimenpiteistä Kymenlaaksossa.

Hallituksen lähtökohtana on, että nyt tehdyillä ratkaisuilla kyetään luomaan yli 100 työpaikkaa molemmissa, sekä Itä-Lapissa että Kymenlaaksossa. Näillä toimenpiteillä voidaan saavuttaa myös se hallituksen asettama tavoite, että lappilaisen puun jalostaminen jatkuu Kemijärvellä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on keskeisesti ollut mukana neuvotteluissa valmistelemassa tarvittavia työ- ja elinkeinopoliittisia toimenpiteitä. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa tällä kannanotolla käydyissä aiesopimusneuvotteluissa sovittujen alue- ja työllisyyspoliittisten toimenpiteiden toteuttamista. Lisäksi hallitus jatkaa yhteistyössä Stora Enson ja paikallisten viranomaisten kanssa menetettyjen työpaikkojen korvaamiseksi tarvittavien lisätoimenpiteiden valmistelua Itä-Lapissa ja Kymenlaaksossa. Rahoitus- ja muiden toimenpiteiden yksityiskohdat täsmentyvät, kun rahoitushakemukset on käytettävissä ja ne on käsitelty.

Lopulliset rahoitusratkaisut tehdään työ- ja elinkeinoministeriössä, Finnverassa ja TE-keskuksissa. Hallitus lupautuu toimenpiteillään osaltaan turvaamaan Anaika Group Ltd Oy:n uusinvestoinnin vaatiman lisäpuuhuollon Lapissa.

Äkillisten rakennemuutosten hoitamiseen tarkoitettujen määrärahojen alueellinen jako tehdään valtioneuvostossa helmikuun puolivälissä samalla kertaa kuin kaikkien muidenkin alueellisesti kohdennettavien määrärahojen jakaminen. Kuluvalle vuodelle on työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM) käytettävissä yhteensä n. 50 milj. euroa äkillisen rakennemuutoksen paikkakuntien elinkeino- ja työvoimapoliittisiin hankkeisiin. Lisäksi TEM:n varoin rahoitetaan muutosturvaa ja työvoiman koulutustoimintaa. Toimenpiteiden rahoitusedellytysten lisäämiseksi hallitus tekee hakemuksen Euroopan globalisaatiorahastolle.

Määrärahojen jaossa otetaan painotetusti huomioon Itä-Lapin ja Kymenlaakson rakennemuutosalueiden ongelmien hoitaminen ja nyt sovitut toimenpiteet. Itä-Lapin ja Kymenlaakson seutukuntien lisäksi vuodelle 2008 on nimetty 9 muuta äkillisen rakennemuutoksen paikkakuntaa.

Lisätietoja: johtaja Anssi Paasivirta, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 010 60 49094

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 29.1.2008

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti selvittää valtion liikelaitosmallin soveltuvuutta sisämarkkinoille

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli tiistaina 29. tammikuuta toimenpiteitä, joita Euroopan unionin komission joulukuussa tekemä päätös Tieliikelaitoksen valtiontuesta aiheuttaa.

Komissio teki 11.12.2007 Suomelle osoitetun osittain kielteisen päätöksen, jonka kielteinen osa koskee Tieliikelaitoksen saamaa valtiontukea. Komissio pitää kiellettynä valtiontukena liikelaitoksen konkurssisuojaa ja poikkeavaa verokohtelua. EU-ministerivalokunta päätti 11.1.2008, että Suomi ei nosta komission päätöksen kumoamiseksi kannetta yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti tiistaina, ettei uusia valtion liikelaitoksia toistaiseksi perusteta. Samalla talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti käynnistää hankkeen, jossa kartoitetaan valtion liikelaitosmallin soveltuvuutta sisämarkkinoille. Hankkeessa tulee tehdä yhdessä liikelaitoksia ohjaavien ministeriöiden, kilpailuviranomaisten ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston kanssa liikelaitoskohtaiset ehdotukset tarvittaviksi toimenpiteiksi sekä mahdollisesti tarvittaviksi uusiksi organisointi- ja ohjausmalleiksi.

Komission käsittelyssä ovat myös Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) liikelaitostaminen, Ilmailulaitoksen eräät toimenpiteet ja Luotsausliikelaitoksen asema markkinoilla. Prosessit ovat vasta alkuvaiheessa.

Talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa todettiin, että työ- ja elinkeinoministeriö keskeyttää VTT:n muuttamisen valtion liikelaitokseksi. Tieliikelaitoksen osalta ministerivalokunnan linjauksella ei ole vaikutuksia, sillä Tieliikelaitos on yhtiöitetty 1.1.2008 Destia Oy -nimisenä valtionyhtiönä.

Valtion liikelaitokset ovat markkinaohjattu osa valtiota. Liikelaitosmalli perustuu liiketaloudellisten periaatteiden noudattamiseen julkisten palvelujen tuottamisessa. Liikelaitosmallia on sovellettu sellaisen valtion liiketoiminnan harjoittamiseen, jota on yhteiskuntapoliittisista tai muista syistä tarve ohjata.

Valtion liikelaitokset eivät ole valtiosta erillisiä oikeushenkilöitä. Valtion liikelaitosten henkilöstö on valtion henkilöstöä. Valtion liikelaitokset toimivat viime kädessä valtion vastuulla. Liikelaitosmalli eroaa osakeyhtiömallista erityisesti oman toimivallan osalta. Liikelaitoksilla on osakeyhtiöihin nähden rajoitettu toimivalta.

Tällä hetkellä valtion liikelaitoksina toimivat Ilmailulaitos, Luotsausliikelaitos, Metsähallitus, Senaatti-kiinteistöt ja Varustamoliikelaitos. Ne yhdessä tytäryhtiöittensä kanssa muodostavat liikelaitoskonserneja. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto vuodelta 2006 oli 1 234,6 miljoonaa euroa ja voitto yhteensä 232,1 miljoonaa euroa. Niiden yhteenlaskettu tasearvo 31.12.2006 oli 10 472,3 miljoonaa euroa, mistä vierasta pääoma oli yhteensä 2 713,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2006 niissä liiketoiminnan tehtävissä työskenteli keskimäärin yhteensä 5 380 henkilöä.

Lisätietoja: valtiosihteeri Timo Reina, p. (09) 160 33048, ylijohtaja Silja Hiironniemi, p. (09) 160 33250 ja finanssineuvos Heikki Joustie, p. (09) 160 34858, valtiovarainministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta luovutti 30.1.2008 loppuraporttinsa peruspalveluministeri Paula Risikolle. Raportissa esitetään että päivähoidon lainsäädäntö on uudistettava, lapsen edun ja hyvinvoinnin turvaaminen on nostettava keskiöön ja varhaiskasvatuksen palveluita on monipuolistettava. Lasten ja perheen tarpeisiin on vastattava tarjoamalla niin päiväkoti- ja perhepäivähoitoa kuin leikkipuistoja ja muuta avointa varhaiskasvatustoimintaa. Neuvottelukunta esittää, että henkilöstön koulutustasoa nostetaan ja osaamista kehitetään. Varhaiskasvatuksen kehittämiseksi tarvitaan kansallinen tutkimusohjelma, jotta hajanainen tutkimuskenttä saadaan koordinoidusti tuottamaan tietoa niin varhaiskasvatuksen toteuttamisen kuin päätöksenteon tueksi. Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan loppuraportti on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/13883/index.htx. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Tarja Kahiluoto, p. (09) 160 73227, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.