Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 4/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 25.1.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 178/2007 vp) laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta. Yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia ja velan vanhentumisesta annettua lakia muutetaan. Muutokset koskevat ulosottokaaren mukaisen ulosottoperusteen määräajan päättymisen ja velan vanhentumisen vaikutuksia velkajärjestelyssä sekä velkojan velvollisuutta katkaista velan vanhentuminen lakannutta yhteisöä ja varatonta kuolinpesää kohtaan. Muutokset koskevat ennen muuta siirtymäkauden sääntelyä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen 160 67722)

Esitys (HE 179/2007 vp) vuoden 2008 lisätalousarvioksi. Lehdistötuki muutetaan ns. parlamentaariseksi tueksi EU:n komission kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Tuki siirretään maksettavaksi pääluokasta 23. Oikeuspoliittiseen tutkimuslaitokseen perustetaan ylijohtajan virka ja vastaavasti lakkautetaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen johtajan virka. Momentin 35.10.77 määrärahaa nostetaan 3 miljoonalla eurolla. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 25.1.2008 seuraavat lait:

Laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 PNR-sopimus) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 143/2007 vp). Sopimuksen tarkoituksena on torjua terrorismia, siihen liittyvää rikollisuutta ja muita vakavia kansainvälisiä rikoksia. Sopimus vastaa pääpiirteiltään vuonna 2006 Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehtyä aikaisempaa sopimusta. (OM neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila 160 67836)

Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta (HE 112/2007 vp). Lakiin tehdään eräitä tukimenettelyä koskevia ja muita teknisiä muutoksia. Muutokset mahdollistavat sekä osarahoitettujen tukien että kansallisesti rahoitettujen tukien myöntöjen jatkamisen vuoden 2008 jälkeenkin. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 160 53341)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 25.1.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki (1310/2007) tulevat voimaan 1.3.2008. Asetus tulee voimaan 1.3.2008. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Tasavallan presidentin asetus Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta. Sopimuksen alueellista soveltamisalaa laajennetaan siten, että sopimus kattaa Itämeren ja Pohjanmeren lisäksi Koillis-Atlantin ja Irlanninmeren. Muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan 3.2.2008. Asetus tulee voimaan 3.2.2008. (YM ylitarkastaja Sara Viljanen 020 490 7402)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 25.1.2008 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen tasavallan ja Turkin tasavallan välisen Turkille annettavaa lainaa koskevan sopimuksen irtisanominen. Suomella on edelleen voimassa eräiden kolmansien maiden kanssa sellaisia kaupallis-taloudellisia sopimuksia, joille ei ole ollut enää tarvetta Suomen EU-jäsenyyden myötä unionin omien järjestelyjen korvattua jäsenvaltioiden aikanaan tehdyt sitoumukset. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Kansainvälisistä pääliikenneväylistä vuonna 1975 tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR-sopimus) 9 artiklaan lokakuussa 2006 tehdyn muutoksen hyväksyminen. Sopimuksen 9 artikla koskee menettelytapoja sopimuksen liitteiden II ja III muuttamiseksi. Näissä liitteissä määritellään E-teiden suunnittelua ja varustusta sekä merkitsemistä koskevat yleisehdot. Muutos on vähäinen eikä se sisällä määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan tai jotka muutoin edellyttäisivät eduskunnan suostumusta. (LVM ylitarkastaja Susan Hindström 160 28556)

Kansainvälisistä pääliikenneväylistä vuonna 1975 tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR-sopimus) (SopS 17/1992) liitteisiin I ja II lokakuussa 2006 tehtyjen muutosten hyväksyminen. AGR-sopimuksen liitteessä I määritellään kansainvälisten pääliikenneväylien verkosto sekä teiden numerointi ja liitteessä II E-teiden suunnittelua ja varustusta sekä merkitsemistä koskevat yleisehdot. Muutokset ovat vähäisiä eivätkä ne sisällä määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan tai jotka muutoin edellyttäisivät eduskunnan suostumusta. (LVM ylitarkastaja Susan Hindström 160 28556)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 24.1.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtion osakkuusyhtiöistä. Asetuksella säädetään valtion osakkuusyhtiöistä, joissa valtion osakeomistusta on pidettävä merkittävänä joko taloudellisten tai omistajaohjaukseen liittyvien seikkojen nojalla. Asetus tulee voimaan 1.2.2008. (VNK neuvotteleva virkamies Ilpo Nuutinen 160 23011)

Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta. Rahapeliluvasta perittävä maksu on 1 500 euroa ja rahapeliluvan muutoksesta perittävän maksu 1 100 euroa. Asetus tulee voimaan 30.1.2008 ja on voimassa 31.12.2009 saakka. (SM neuvotteleva virkamies Pasi Bröijer 160 42822)

Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeen maastavientilupaa koskevan päätöksen maksullisuudesta. Asetuksessa säädetään valtioneuvoston yleisistunnossa tehdyn puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetussa laissa (242/ 1990) tarkoitetun maastavientilupaa koskevan päätöksen maksullisuudesta. Maksu on 180 euroa. Asetus tulee voimaan 1.2.2008. (PLM vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen 160 88202)

Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2008. Asetuksessa vahvistetaan nimikkeittäin ne raaka-aineet, tarvikkeet ja tuotteet, joista vuonna 2008 voidaan tehdä turvavarastointisopimuksia. Asetus tulee voimaan 1.2.2008. (TEM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 010 60 63523)

Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2008 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista. Asetuksella vahvistetaan valtion vuoden 2008 talousarvion momentilla 33.60.38 rikosten esitutkintaan liittyvien alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannusten korvaamiseen osoitetun määrärahan myöntämisperusteet. Oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin osoitetun 1 miljoonan euron määrärahan myöntää Terveydenhuollon oikeusturvakeskus. Valtionavustus on enintään 80 prosenttia toiminnan aiheuttamista kustannuksista. Asetus tulee voimaan 1.2.2008. (STM neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo 160 74353)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 8 a §:n muuttamisesta. Asetuksella tarkistetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997) täytäntöönpanon viranomaisseurannan sisältö- ja aikatauluvaatimuksia. Asetus tulee voimaan 1.2.2008. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 020 490 7327)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 24.1.2008 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehty sopimus (vuoden 2007 PNR-sopimus) (HE 143/2007 vp). (OM neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila 160 67836)

Päätös määrätä Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen valtiota edustavaksi varajäseneksi Kansainvälisen valuuttarahaston hallintoneuvostoon 24.1.2008 lukien toistaiseksi. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 160 33085)

Päätös julkaista laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta (HE 112/2007 vp) säädöskokoelmassa myös saamenkielisenä käännöksenä. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 160 53341)

Päätös määrätä pääjohtaja Petteri Taalas toimimaan Suomen pysyvänä edustajana Maailman ilmatieteen järjestössä 16.2.2008 lukien. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

Päätös myöntää henkilöstösihteeri Raija Niemelle ero Merenkulkulaitoksen johtokunnan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen diplomi-insinööri Olli Holm 24.1.2008 lukien johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2008 saakka. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 160 28483)

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston yhtiön toiminnasta vuosilta 2005 ja 2006 antaman kertomuksen johdosta. Eduskunnan lausumat; 1. Yleisradio Oy:n toiminnan on toteuttaakseen julkisen palvelun tehtävän keskityttävä sisältöihin, palveluihin ja niiden toimivuuteen sekä näiden laatuun. 2. Yleisradio Oy:n tulevaa rahoitusta on selvitettävä kokonaisvaltaisesti julkisen palvelun tehtävän toteuttamisen valossa. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, oikeusministeriö, opetusministeriö, puolustusministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö suunnittelemaan hallinnonalansa toimintaa alueellisesti. (TEM lainsäädäntöneuvos Tuula Manelius 010 60 64909)

Päätös myöntää lääkintöneuvos Risto Pomoellille ero Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan sosiaali- ja terveysministeriön varsinaisen jäsenen jäsenyydestä ja määrätä hänen tilalleen ylitarkastaja Maire Kolimaa sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ylitarkastaja Maire Kolimaalle myönnetään ero Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan sosiaali- ja terveysministeriön varsinaisen jäsenen varajäsenyydestä ja hänen tilalleen määrätään ylilääkäri Katriina Myllymäki sosiaali- ja terveysministeriöstä. Lautakunnan toimikausi päättyy 30.4.2010. (STM hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen 160 73812)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 24.1.2008 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 47/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (sähkön sisämarkkinadirektiivin muutos). Sähkön sisämarkkinadirektiivin muutosehdotus on osa ns. 3. energian sisämarkkinapakettia, jonka tavoitteena on parantaa sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden toimivuutta seuraavilla toimenpiteillä: a) estetään sähkön sekä maakaasun tuottajia ja myyjiä omistamasta siirtoverkkoja (siirtoverkkojen omistuksen eriyttäminen), b) markkinoiden sääntöjen kattava harmonisointi siirtämällä suurelta osin sääntöjen laatimisvaltuudet jäsenvaltioilta yhteisötason toimielimille (komissio, sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto sekä EU:n siirtoverkkoyritysten järjestöt) ja c) kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien vahvistaminen. (TEM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 010 60 64828)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 48/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maakaasun sisämarkkinoiden yhteisistä säännöistä annetun direktiivin muutos). Maakaasun sisämarkkinadirektiivin muutosehdotus on osa ns. 3. energian sisämarkkinapakettia, jonka tavoitteena on parantaa sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden toimivuutta seuraavilla toimenpiteillä: a) estetään sähkön sekä maakaasun tuottajia ja myyjiä omistamasta siirtoverkkoja (siirtoverkkojen omistuksen eriyttäminen), b) markkinoiden sääntöjen kattava harmonisointi siirtämällä suurelta osin sääntöjen laatimisvaltuudet jäsenvaltioilta yhteisötason toimielimille (komissio, sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto sekä EU:n siirtoverkkoyritysten järjestöt) ja c) kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien vahvistaminen. (TEM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 010 60 64828)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 49/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (energiaregulaattorivirastoasetus). Asetusehdotus on osa ns. 3. energian sisämarkkinapakettia, jonka tavoitteena on parantaa sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden toimivuutta. Asetusehdotuksessa esitetään uuden energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamista EY:n elimeksi. Viraston tarkoituksena on täydentää yhteisön tasolla sähkön ja maakaasun sisämarkkinadirektiiveissä tarkoitettujen kansallisten sääntelyviranomaisten omissa maissaan suorittamia sääntelytehtäviä ja tarvittaessa koordinoida näiden toimintaa. Virastolle ehdotetaan toimivaltaa päättää eräiltä osin jäsenvaltioiden rajat ylittäviin sähköjohtoihin ja maakaasuputkiin sovellettavista markkinasäännöistä. (TEM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 010 60 64828)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 50/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rajat ylittävää sähkökauppaa koskevan asetuksen muutos). Asetusehdotus on osa ns. 3. energian sisämarkkinapakettia, jonka tavoitteena on parantaa sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden toimivuutta. Asetusehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa sähkön sisämarkkinoiden sääntöjen laaja harmonisointi siirtämällä suurelta osin sääntöjen laatimisvaltuudet jäsenvaltioilta yhteisötason toimielimille komissiolle, sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle sekä asetusehdotuksen nojalla perustettavalle EU:n siirtoverkkoyritysten järjestölle. Siirtoverkkoyritysten järjestölle annettaisiin toimivalta laatia sähkön sisämarkkinoiden edellyttämiä teknisiä ja markkinasääntöjä. Komission valtaa antaa harmonisointia koskevia normeja komitologiamenettelyssä laajennettaisiin useille uusille alueille. Komissio antaisi normit valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Asetuksen soveltamisalaa laajennettaisiin myös rajat ylittäviin sähkön vähittäismarkkinoihin. (TEM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 010 60 64828)

Valtioneuvoston kirjelmä (51/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (maakaasunsiirtoverkkoasetuksen muutos). Asetusehdotus on osa ns. 3. energian sisämarkkinapakettia, jonka tavoitteena on parantaa sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden toimivuutta. Asetuksen tavoitteena on antaa syrjimättömät säännöt maakaasun siirtoverkkoihin pääsyn sekä nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten ja varastojen käyttöoikeutta koskevista edellytyksistä. Asetusehdotuksen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi maakaasun sisämarkkinoiden sääntöjen laaja harmonisointi siirtämällä suurelta osin sääntöjen laatimisvaltuudet jäsenvaltioilta yhteisötason toimielimille komissiolle, sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle sekä asetusehdotuksen nojalla perustettavalle EU:n siirtoverkkoyritysten järjestölle. Siirtoverkkoyritysten järjestölle annettaisiin toimivalta laatia maakaasun sisämarkkinoiden edellyttämiä teknisiä ja markkinasääntöjä. Komission valtaa antaa harmonisointia koskevia normeja komitologiamenettelyssä laajennettaisiin useille uusille alueille. Komissio antaisi normit valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. (TEM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 010 60 64828)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 24.1.2008 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Arno Liukko valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen määräaikaisesti täytettävään virkaan 1.2.2008-31.12.2012. (VNK osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara 160 22026)

Lainsäädäntöneuvos Antti Tuomas Leinonen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston yksityisoikeuden yksikön apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.2.2008-31.8.2012, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran varsinainen haltija on virkavapaalla. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Lainsäädäntöneuvos Jari Olavi Salila oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 14.2.2008-31.1.2010. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Varatuomari Jari Kajavirta puolustusministeriön hallitusneuvoksen, henkilöstöjohtajana virkaan 1.2.2008 lukien. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

Valtioneuvosto myönsi erivapauden kulttuurineuvos, akateeminen sihteeri Anna-Maija Marttiselle opetusministeriön kulttuuriasiainneuvoksen virkaan kelpoisuusvaatimuksena vaadittavasta ylemmästä korkeakoulututkinnosta. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 24.1.2008 seuraavia asioita:

Vuoden 2007 talousarvion momentin 25.30.50 (Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset) 32 400 000 euron arviomäärärahan ylittäminen 3 600 000 eurolla. Määrärahan ylitystarve aiheutuu ennen muuta käyttösuunnitelman kohdan 1 (Oikeusapu ja puolustus) menojen kasvusta. Lisätarve aiheutuu myös siitä, että syytteestä vapautettujen oikeudenkäyntikulujen korvauksia on maksettu noin 0,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2006. Syytteestä vapautettujen oikeudenkäyntikulujen tapausten määrä on 46 kappaletta enemmän kuin vuonna 2006. (OM talousjohtaja Harri Mäkinen 160 67600)

Vuoden 2007 talousarvion momentin 25.01.29 (Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) 39 000 000 euron arviomäärärahan ylittäminen 3 950 000 eurolla. Hallinnonalan virastojen ja laitosten tavaroiden ja palvelujen ostojen tilinpäätösennuste on 113,0 miljoonaa euroa ja 5,0 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä varainhoitovuonna. Vuokramenoja arvioidaan kertyvän 75,1 miljoonaa euroa ja 6,0 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2006. (OM talousjohtaja Harri Mäkinen 160 67600)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2008. Asetuksessa säädetään lääkäri- ja hammaslääkäritutkinnoista yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille vuonna 2008 suoritettavan korvauksen suuruus. Lisäksi säädetään muille korvaukseen oikeutetuille terveydenhuollon palvelujentuottajille erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta, lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta ja siihen rinnastettavasta koulutuksesta, laillistetun hammaslääkärin käytännön palvelusta ja siihen rinnastettavasta palvelusta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 14 §:ssä tarkoitetusta palvelusta aiheutuviin kustannuksiin vuonna 2008 suoritettavien korvausten suuruudet. Asetuksessa säädetään myös yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille ja muille korvaukseen oikeutetuille terveydenhuollon palvelujen tuottajille yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavan korvauksen perusteena olevien julkaisupisteiden määräytymisestä ja julkaisupisteen arvosta vuonna 2008. Siihen sisältyy myös säännöksiä vuonna 2007 julkaistujen tutkimusten pisteytyksestä ja säännöksiä, joilla ohjataan eräiltä osin tutkimustoiminnan kustannuksiin saadun korvauksen käyttöä. Asetus tulee voimaan 1.2.2008. (STM hallitussihteeri Anne Koskela 160 74340)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilyttämistä selvittänyt työryhmä luovutti 17.1.2008 muistionsa opetusministeri Sari Sarkomaalle ja valtiosihteeri Stefan Johanssonille. Opetusministeriön työryhmä esittää sähköisen aineiston pitkäaikaissäilyttämiseksi yhteisen tietojärjestelmän luomista. Yhteisellä tietojärjestelmällä pystyttäisiin tuottamaan uusia sähköisiä palveluita, tukemaan organisaatioiden omia toimintamalleja ja lisäämään organisaatioiden yhteistoimintaa. Keskitetty ratkaisu edistäisi osaltaan julkisen hallinnon tuottavuutta. Ratkaisussa tulee hyödyntää yhdenmukaista teknologiaa ja standardeja sekä varmistaa niiden laaja-alaisuus. Työryhmä esittää, että opetusministeriö asettaa kaksivuotisen kehittämishankkeen vuosille 2008-2009. Hankkeen tehtävänä on tuottaa toteuttamisratkaisuja kansalliselle pitkäaikaissäilyttämiselle. Työryhmämuisto on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/Sahkoisen_aineiston_pitkaaikaissailytys_ja_kaytto.html. Lisätietoja antavat arkistoneuvos Markku Nenonen, p. (09) 228 52248, Kansallisarkisto ja ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari, p. (09) 160 77237, opetusministeriö.

Selvitysmies Kari Lampelan raportti öljyntorjuntakeskuksen perustamismahdollisuuksista luovutettiin 24.1.2008 ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Selvitysmies ehdottaa öljyntorjunnan osaamiskeskusta Suomen ympäristökeskuksen alaisuuteen. Keskuksen perustaminen osakeyhtiönä ei ole mahdollista, koska kunnat eivät ole halukkaita osakkeenomistajiksi. Selvitysmies ehdottaa, että laaditaan toimintamalli ja kustannusarvio viranomaisen hallinnassa olevasta keskuksesta sekä tehdään esitykset valtion talousarvioon. Lampelan mielestä keskuksen sijoituspaikka olisi Suur-Helsingin alue. Myös Porvoo on mahdollinen. Keskuksen tehtävä olisi hallita ja kehittää öljyntorjuntakalustoa sekä järjestää koulutusta ja harjoituksia. Selvitysmiehen raportti on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=79405&lan=fi. Lisätietoja antavat Suomen ympäristökeskuksesta yli-insinööri Kari Lampela, p. 020 490 2471 sekä ympäristöministeriöstä ympäristöneuvos Olli Pahkala, p. 050 5250 891 ja erityisavustaja Helena Pakarinen, p. 050 388 0011.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.