Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 2/2008

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 11.1.2008 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 176/2007 vp) laiksi jätelain muuttamisesta. Jätelakia muutetaan siten, että käytettyjen paristojen ja akkujen jätehuollon järjestelyt ja rahoitus perustuvat vastedes tuottajavastuuseen. Tuottajan ohella myös jakelijan on säädettävissä tapauksissa osallistuttava käytettyjen paristojen ja akkujen keräykseen ja vastaanottoon. Lisäksi säädetään pariston ja akun merkitsemistä koskevista velvollisuuksista sekä tehdään eräitä täsmennyksiä tuottajatiedostoon merkitsemistä ja hyväksymistä samoin kuin tuotteiden markkinavalvontaa koskeviin säännöksiin. Paristoja ja akkuja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2006/66/EY) täytäntöönpano tehdään mahdolliseksi. Tarkemmat säännökset paristoista ja akuista sekä käytettyjen paristojen ja akkujen jätehuollosta annetaan valtioneuvoston asetuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2008. Lakia sovellettaisiin paristoihin ja akkuihin valtioneuvoston asetuksella säädettävästä ajankohdasta. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 020 490 7327)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 11.1.2008 seuraavat lait:

Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, laki Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, laki keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, laki Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan kumoamisesta (HE 86/2005 vp). Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan kumoamisesta tulee voimaan 15.1.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 160 67705)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2008 sekä esityksestä vuoden 2008 talousarvioesityksen (HE 62/2007 vp) täydentämisestä merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 62/2007 vp ja HE 157/2007 vp). Eduskunta on 21.12.2007 päättänyt, että vuotta 2008 koskevaa talousarviota sovelletaan 1.1.2008 alkaen. Eduskunnan lausumat; 1) Momentti 26.20.01: Eduskunta edellyttää, että Rajavartiolaitoksen kiinteistövarallisuuden omistajahallinnan siirron aiheuttamat lisäkustannukset kompensoidaan Rajavartiolaitokselle vuosittain täysimääräisesti huomioiden myös toimitilakustannusten nousu. Pääomavuokran tulee sisältää vuokrattavan kiinteistövarallisuuden asianmukainen kunto ja Rajavartiolaitoksen toiminnan edellyttämät peruskorjaukset. Myös Rajavartiolaitoksen hallintaan jäävään kiinteistövarallisuuteen kohdistuvat uudistamis- ja kehittämisvarat tulee turvata. 2) Pääluokka 33: Eduskunta edellyttää, että sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota köyhimpien lapsiperheiden taloudellisen aseman parantamiseen sekä riittävän perusturvan varmistamiseen. Etuuksien yhteensovituksessa on otettava aiempaa paremmin huomioon toimeentulotuen varassa olevat lapsiperheet. 3) Momentti 33.60.30: Eduskunta edellyttää, että hallitus tehostaa toimenpiteitä alueellisesti tasapuolisen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon turvaamiseksi sekä oppilaiden terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. (VM hallitusneuvos Raine Vairimaa 160 33014)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 11.1.2008 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus eurooppalaisen synkrotronisäteilykeskuksen rakentamista ja käyttöä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta. Synkrotronisäteilykeskus, the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), palvelee voimakasta sähkömagneettista säteilyä käyttävää tieteellistä ja teknistä tutkimustyötä. Suomi on mukana ESRF:n toiminnassa osana Nordsync-konsortiota, jonka muut jäsenet ovat Norja, Ruotsi ja Tanska. Yleissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 9.7.2004. Asetus tulee voimaan 16.1.2008. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (893/2006) tulee voimaan 21.1.2008. Asetus tulee voimaan 21.1.2008. (VM ylitarkastaja Minna Korhonen 160 34735)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 11.1.2008 seuraavat nimitysasiat:

Abujan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Erik Ulfstedtin sivuakkreditointi Liberiaan. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Vanhempi osastoesiupseeri Karri Heikinheimo puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan edelleen ajaksi 15.2.2008-31.8.2009. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 10.1.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Helsingin eurooppalaisesta koulusta. Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset muun muassa koulun kieliosastoista ja hallinnosta sekä rehtorin ja opettajien kelpoisuudesta. Asetus tulee voimaan 15.1.2008. (OPM hallitusneuvos Marja Lahtinen 160 77261)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että se vastaa ajoneuvolaissa ja traktoreiden EY-tyyppihyväksyntää koskevassa valtioneuvoston asetuksessa olevaa lainsäädäntöä traktorien tyyppihyväksynnän osalta. Asetus tulee voimaan 15.1.2008. (LVM ylitarkastaja Päivi Yrjönen 160 28577)

Valtioneuvoston asetus perfluorioktaanisulfonaattien markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta. Asetuksella säädetään perfluorioktaanisulfonaattien sekä niitä sisältävien valmisteiden, puolivalmisteiden ja tuotteiden markkinoille luovuttamisesta ja käytön rajoittamisesta eräin poikkeuksin. Asetus tulee voimaan 27.6.2008 ja on voimassa 31.5.2009 saakka. (YM neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä 020 490 7322)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 10.1.2008 seuraavat päätökset:

Päätös siirtää Senaatti-kiinteistöjen hallintaan 1.1.2008 lukien Rajavartiolaitokselta valtiovarainministeriön hallintaan tulleet kiinteistövarallisuuden kohteet käyvältä arvoltaan 68 miljoonaa euroa. (VM neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo 160 33052)

Päätös myöntää ylitarkastaja Heli Rissaselle ero suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen ylitarkastaja Mikko Lukkarinen komission jäljellä olevaksi, 31.12.2009 päättyväksi toimikaudeksi, kuitenkin enintään siihen saakka kun uusi rajajokisopimus tulee voimaan. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 160 52709) Päätös vahvistaa korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2008. Talousarvion mukaan vuonna 2008 sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus toteutetaan korkotukilainoin ja aravalainojen myöntämisestä luovutaan. Talousarviossa edellytetään, että vuonna 2008 valtion tukemasta tuotannosta pääosa suunnataan edelleen tarpeiden mukaisesti suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Valtuuden jakoehdotusta tehtäessä on painotettu eniten erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen lainoitusta, jonka prosentuaalista osuutta koko käytettävissä olevasta valtuudesta nostetaan 40 prosentista 45 prosenttiin. Lisäksi ns. normaalien vuokra-asuntojen osuutta nostetaan 36 prosentista 38 prosenttiin. Asumisoikeus- ja osaomistusasuntojen lainoituksen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuslainoituksen prosentuaaliset osuudet säilyvät entisen tasoisina. Sen sijaan omakotitalojen lainoituksen osuutta alennetaan 6 prosentista 1 prosenttiin ottaen huomioon lainoituksen kohdentuminen vain uusien matalaenergiatalojen rakentamiseen. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 020 490 7608)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 10.1.2008 seuraavat nimitysasiat:

Kaupallinen neuvos Jari Takanen puolustusministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 16.1.2008-30.4.2008. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, oikeustieteen tohtori Pentti Lähteenoja maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston osastopäällikön virkaan 1.2.2008 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 11.1.2008

Talouspoliittinen ministerivaliokunta vahvisti omistajapolitiikan linjaukset ja korosti rakennemuutospanostusten tärkeyttä uusien työpaikkojen luomiseksi

Talouspoliittinen ministerivaliokunta keskusteli perjantaina 11. tammikuuta metsäteollisuusyritysten ilmoittamien tuotannon leikkauksien vaikutuksista, valtion mahdollisuuksista tukea toimien kohteena olevia alueita ja vahvisti harjoitetun omistajapolitiikan linjaukset.

Metsäyritysten tuotannon leikkauksilla on alueellisia talous ja työllisyysvaikutuksia. Koska metsäteollisuusyritykset toimivat globaalisessa kilpailuympäristössä markkinaehtoisesti, on koko kansantalouden ja tasapainoisen alueellisen kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää pitää metsäteollisuuden toimintaympäristö mahdollisimman suotuisana. Vain siten pystytään vastamaan pitkällä tähtäyksellä metsäteollisuudessa tapahtuvaan kansainväliseen rakennemuutokseen, joka on jo johtanut eri pohjoismaissa tuotannon supistamispäätöksiin.

Pääministerin 15.11.2007 asettama laajapohjainen työryhmä pohtii keinoja, joilla metsäteollisuuden toimintaympäristöä Suomessa voidaan ylläpitää ja parantaa lähivuosina ja pitemmällä tähtäyksellä. Tässä työssä erityishuomio kohdistetaan nopeisiin toimiin kotimaisen puunsaannin lisäämiseksi.

Hallitus tukee elinkeinopoliittisin toimenpitein sellaisia paikkakuntia, joissa on äkillisen rakennemuutoksen seurauksena merkittäviä työpaikkamenetyksiä. Itä Lapin, Kotka Haminan ja Kouvolan seutukuntien lisäksi vuodelle 2008 on nimetty 9 muuta äkillisen rakennemuutoksen paikkakuntaa.

Kuluvalle vuodelle on työ ja elinkeinoministeriöllä (TEM) käytettävissä yhteensä n. 50 milj. euroa tällaisten paikkakuntien elinkeinopoliittisiin hankkeisiin. Lisäksi TEM:n varoin rahoitetaan muutosturvaa ja työvoiman koulutustoimintaa. Valtion erityisrahoitusyhtiöt ovat omalta osaltaan varautuneet tarvittaviin toimenpiteisiin.

Elinkeinopoliittinen rahoitus kohdistetaan rahoituskelpoisiin hankkeisiin. Näiden hankkeiden valmistelu on yritysten, TE keskusten ja ministeriön vastuulla.

Omistajapolitiikan osalta talouspoliittinen ministerivaliokunta pitää tärkeänä erottaa osakkeenomistajan rooli yhtiön tekemistä omista liiketoiminnallisista päätöksistä. Pörssissä noteerattujen avoimessa kilpailutaloudessa toimivien yhtiöiden tavoitteena on taloudellisesti kannattava toiminta ja niille ei voi asettaa jälkikäteisesti muista yrityksistä poikkeavia yhteiskunnallisia tai aluepoliittisia velvoitteita. Pitkällä tähtäyksellä yritysten kannattava toiminta turvaa parhaiten niiden kehitystä ja työllisyyden ylläpitoa vaikuttaen siten positiivisesti koko kansantalouteen.

Stora Enso Oyj:n ilmoittamien tuotannon supistamistoimien osalta talouspoliittinen ministerivaliokunta pitää välttämättömänä yhtiön ilmoitusta pyrkiä edesauttamaan korvaavien toimintojen löytämistä ja vahvistaa hallituksen valmiuden keskustella jatkotoimista käynnissä olevan yhteistoimintamenettelyjen päätyttyä niin yhtiön kuin sen yksittäisten toimintojen mahdollisten jatkajaehdokkaiden kanssa.

Lisätietoja: poliittinen erityisavustaja Jukka Ihanus, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22009, erityisavustaja Jouni Hakala, puolustusministeriö, p. (09) 160 88106 ja valtiosihteeri Anssi Paasivirta, työ ja elinkeinoministeriö, p. 010 60 63718

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden esteet ja kannustimet -raportti luovutettiin 8.1.2008 talousneuvostolle. Raportin sisällöstä vastaavat Pasi Holm, Satu Nivalainen ja Raija Volk Pellervon taloudellisesta tutkimuslaitoksesta (PTT) sekä Seppo Laakso ja Liisa Kähkönen Kaupunkitutkimus TA Oy:stä. Raportin mukaan asumisen kalleus rajoittaa tulomuuttoa ja työvoiman tarjontaa Helsingin seudulla. Asumis- ja matkakustannusten nousun vuoksi työllistyminen pääkaupunkiseudulle lisää usein vain vähän alueen ulkopuolella asuvan työttömän tuloja. Etenkin perheellisille pendelöinti eli työssäkäynti kotipaikkakunnan ulkopuolella on muuttamista edullisempi vaihtoehto. Pääsyy asuntotarjonnan ongelmiin on, ettei kaavoitettu tonttimaa tule riittävän nopeasti rakennetuksi. Asumistukijärjestelmä voisi tukea nykyistä enemmän pääkaupunkiseudulle asettuvaa työnhakijaa. Myös pendelöinnin edellytyksiä voisi parantaa esimerkiksi työmatkasetelillä. Työvoiman alueellisen liikkuvuuden esteet ja kannustimet -raportti on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2008/j01-tyovoiman-liikkuvuuden-esteet/pdf/Tyoevoiman_alueellisen_liikkuvuuden_esteet_ja_kannustimet.pdf. Lisätietoja antavat alivaltiosihteeri Vesa Vihriälä, p. (09) 160 22171, valtioneuvoston kanslia, toimitusjohtaja Pasi Holm, p. 050 374 7462, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, sekä toimitusjohtaja Seppo Laakso, p. 050 097 0082, Kaupunkitutkimus TA Oy.

Käräjäoikeuksien lautamiesjärjestelmän käyttöalan supistamista valmistellut työryhmä luovutti mietintönsä 9.1.2008 oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmä monipuolistaisi käräjäoikeuksien ratkaisukokoonpanoja. Käräjäoikeuksilla tulisi olla vaihtoehtoja ratkaisukokoonpanoista päättäessään, jotta rikosjuttujen erityispiirteet pystyttäisiin nykyistä paremmin ottamaan huomioon. Lautamiehet osallistuisivat vain vakavampien ja yhteiskunnallisesti merkittävimpien rikosten käsittelemiseen. Ehdotuksen mukaan käräjäoikeuden peruskokoonpano olisi edelleen tuomari ja kolme lautamiestä. Sitä käytettäisiin ennen muuta silloin, kun kyse on teosta, jonka enimmäisrangaistus ylittää kaksi vuotta. Riita-asioita käsiteltäessä lautamieskokoonpano on nykyisin erittäin harvinainen. Jatkossa lautamiehet eivät enää osallistuisi niiden käsittelyyn lainkaan, vaan riita-asiat käsiteltäisiin asian laadun tai laajuuden mukaan yhden tai kolmen tuomarin kokoonpanossa. Työryhmämietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1198084734612. Lisätietoja antavat oikeusministeriöstä työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, p. (09) 160 67678 ja työryhmän sihteeri, erityisasiantuntija Mikko Vuorenpää, p. (09) 1606 7653.

Opetusministeriön metsä-, puu- ja paperialan koulutuksen kehittämistarpeita selvittänyt työryhmä luovutti 8.1.2008 loppuraporttinsa opetusministeri Sari Sarkomaalle. Työryhmän mukaan metsä- ja puualan opetusta tulee kehittää ja alan vetovoimaa parantaa. Opetuksen ja tutkintojen kehittämisen tulisi perustua profiileiltaan, tavoitteiltaan ja opetussisällöiltään erilaista osaamista tuottaviin ja toisistaan erottuviin tutkintoihin. Koulutuksen läpäisyasteen nostamiseen ja koulutuksen vetovoiman kasvattamiseen tulisi kiinnittää huomiota kaikilla koulutusasteilla. Koulutuksen alueellinen kattavuus on työryhmän mukaan hyvä, mutta sen ylläpitäjärakennetta ja opetusverkostoa tulisi kehittää laadukkaan koulutuksen turvaamiseksi. Työryhmän mukaan metsäsektorin koulutukseen tarvitaan vahvempaa valtakunnallista koordinaatiota ja se esittää metsäsektorin koulutusneuvoston perustamista. Työryhmä esittää perustettavaksi nykyisten metsäalan ja paperialan koulutustoimikuntien lisäksi puu- ja puurakentamisen koulutustoimikunnan. Metsäkoneenkuljettajien, metsurien ja puutavara-autonkuljettajien sekä bioenergia-alan koulutusta sekä puualalta valmistuvien määrää on lisättävä. Myös puualan ja puurakentamisen AMK- ja diplomi-insinöörejä sekä tohtoreita tarvitaan lisää. Työryhmä esittää oppisopimuskoulutuksen laajentamista metsäsektorin nuoriso- ja aikuiskoulutuksessa. Metsäsektorin koulutuksen kehittäminen Suomessa -raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/Metsasektorin_koulutuksen_kehittaminen_Suomessa. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, professori Tero Paajanen, p. 050 353 4285, työryhmän sihteeri, opetusneuvos Jouni Suoheimo, p. 050 552 9038, Opetushallitus, sekä opetusministeriöstä opetusneuvos Ari Saarinen, p. (09) 160 77312 ja ylitarkastaja Antti Markkanen, p. (09) 1607 7251.

METSO-työryhmä luovutti 8.1.2008 mietintönsä ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Työryhmän mielestä metsien monimuotoisuuden turvaamisen on jatkossa pääosin perustuttava metsänomistajien omaan kiinnostukseen ja haluun vapaaehtoisesti suojella metsiensä luonnonarvoja. Arvokkaiden luontotyyppien ja metsien rakennepiirteiden turvaamiseen tarjotaan monipuolista keinovalikoimaa. Keinojen markkinointi kytketään tasapainoiseksi osaksi kaikkea metsänomistajille annettavaa metsätaloudellista neuvontaa. Ympäristöministeriö asetti viime vuoden huhtikuussa työryhmän laatimaan ehdotuksensa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaksi (METSO). Mietinnön ehdotukset pohjautuvat METSOn vuosina 2002-2007 toteutetusta kokeiluvaiheesta saatuihin kokemuksiin. METSOn pilottihankkeissa kokeillut uudet vapaaehtoiset suojelukeinot halutaan vakiinnuttaa normaaliksi käytännöksi. Työryhmä ehdottaa, että arvokkaiden kohteiden suojelua ja hoitoa toteutetaan yksityismetsissä niin sanotulla luonnonarvojen kaupalla. Suojelu ja hoito voitaisiin toteuttaa joko määräaikaisilla tai pysyvillä sopimuksilla kohteiden ekologisten arvojen mukaan. Sopimukset voivat koskea joko tilan kaikkia metsiä tai osaa niistä tai useiden metsänomistajien metsiä, jotka rajoittuvat toisiinsa. Alueita voidaan myös ostaa valtion omistukseen suojelualueiksi. Metsänomistajien yhteistoimintaverkostoja, joissa metsien suojelu, hoito ja muu käyttö sovitetaan yhteen, ehdotetaan tuettaviksi. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2016 on osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=78664&lan=fi. Lisätietoja antavat ympäristöministeriöstä kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi, p. 020 490 7010, erityisavustaja Helena Pakarinen, p. 050 388 0011 ja luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen p. 040 506 1172 sekä maa- ja metsätalousministeriöstä osastopäällikkö Aarne Reunala, p. 040 043 7222.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.