Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 52/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 28.12.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 175/2007 vp) laiksi merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta. Merilakia muutetaan niin, että suomalaisen kauppa-aluksen päällikkönä voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen. Nykyisin suomalaisen kauppa-aluksen päällikkönä voi toimia vain Suomen kansalainen. Suomen lainsäädäntö saatetaan tältä osin Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaiseksi. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 28.12.2007 seuraavat lait:

Laki osakeyhtiölain muuttamisesta, laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki osuuskuntalain muuttamisesta, laki kaupparekisterilain 3 ja 18 a §:n muuttamisesta, laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta, laki yrityskiinnityslain 10 §:n muuttamisesta, laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta, laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta, laki säästöpankkilain muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 15 §:n muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 78 ja 79 §:n muuttamisesta, laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 14 b §:n muuttamisesta ja laki panttilainauslaitoksista annetun lain 30 b §:n muuttamisesta (HE 103/2007 vp). Rajat ylittäviä sulautumisia ja jakautumisia koskevat säännökset lisätään osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin sekä rahoitustoimintaa koskeviin lakeihin. Suomalainen osakkeenomistajien tai jäsenten rajoitetulla vastuulla toimiva yritys voi osallistua sellaiseen rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen, johon osallistuu Euroopan talousalueeseen kuuluvasta toisesta valtiosta olevia yhtiöitä. Pääomayhtiöiden rajat ylittäviä sulautumisia koskeva direktiivi (2005/56/EY) saatetaan voimaan Suomessa. Direktiivissä sallittuja sääntelymahdollisuuksia käytetään siten, että rajat ylittävän sulautumisen ja jakautumisen sääntely vastaa mahdollisimman pitkälti vastaavien kansallisten rakennejärjestelyiden sääntelyä. Lait tulevat voimaan 31.12.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen 160 67702)

Asevelvollisuuslaki, laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain muuttamisesta, laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 18 ja 39 §:n muuttamisesta, laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta ja laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta (HE 37/2007 vp). Asevelvollisuuslaki korvaa vuoden 1950 asevelvollisuuslain ja se perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Asevelvollisuuslaki saatetaan perustuslain vaatimukset täyttäväksi ja entistä ajanmukaisemmaksi ja toimivammaksi. Lainsäädäntövallan delegointia ja perusoikeuksia koskevia säännöksiä täsmennetään. Sama koskee asevelvollisuuslain soveltamisalaa, asevelvollisen palvelusvelvollisuutta ja palveluskelpoisuutta, sotilasviranomaisten päätöksentekoa ja toimivaltaa sekä poikkeusoloja koskevia säännöksiä. Asevelvollisia voidaan määrätä myös virka-aputehtäviin ja poikkeuksellisesti palvelukseen suuronnettomuustilanteissa tai muissa vakavissa tilanteissa. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin varusmiespalvelusajan ottamiseksi huomioon eläkkeen määräytymisessä sekä kotiuttamisrahan maksamiseksi palveluksesta kotiutuville. Eduskunta edellyttää lisäksi, että asevelvollisille kuuluvia taloudellisia etuuksia kehitetään edelleen. (PLM hallitusneuvos Timo Turkki 160 88112)

Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (LA 118/2007 vp). Lain voimassaoloa jatketaan kahdella vuodella eli vuoden 2009 loppuun. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (VM ylitarkastaja Minna Upola 160 33168)

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä, laki Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta, laki yliopistolain 25 §:n muuttamisesta ja laki tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 68/2007 vp). Vanhentunut vapaakappalelainsäädäntö uudistetaan vastaamaan viestintäympäristön ja tietoyhteiskunnan kehitystä. Samalla kulttuurihistoriallista arkistointia koskevat säännökset sisällytetään uuteen lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä. Kulttuuriaineistojen arkistointi laajennetaan verkkoaineistoihin sekä televisio- ja radio-ohjelmiin. Suomen elokuva-arkistosta muodostetaan Kansallinen audiovisuaalinen arkisto, jonka tehtävät kattavat myös televisio- ja radio-ohjelmien arkistoinnin. Tekijänoikeuslakiin ja yliopistolakiin tehdään teknisiä muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Jorma Waldén 160 77384)

Laki yliopistolain muuttamisesta ja laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (HE 97/2007 vp). Yliopistoille ja ammattikorkeakouluille sallitaan tutkintoon johtavan tilauskoulutuksen järjestäminen muille kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisille. Tilauskoulutusta voidaan järjestää ryhmälle, mutta ei yksittäiselle opiskelijalle. Koulutuksen tilaajana voi olla yksityis- tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 160 77077)

Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta (HE 69/2007 vp). Helsingin eurooppalainen koulu on valtion koulu ja sen perustaminen mahdollistaa Eurooppa-koulujen koulutusrakenteen ja opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen järjestämisen ja myöhemmin EB-tutkinnon suorittamisen Suomessa. Laki liittyy Suomen hallituksen ja Euroopan kemikaaliviraston väliseen toimipaikkasopimukseen, jonka mukaan Suomen hallitus tukee hanketta Eurooppa-koulujärjestelmään akkreditoidun koulun perustamiseksi Helsinkiin. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (OPM opetusneuvos Jari Rajanen 160 77463)

Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 133/2007 vp). Satovahinkojen korvaamisesta annettua lakia muutetaan siten, että viljelmäkohtainen satovahinkokorvaus voidaan maksaa sellaisena epäsuotuisien sääolojen aiheuttamista menetyksistä maksettavana tukena, jonka maksaminen ei enää edellytä valtiontuki-ilmoituksen tekemistä komissiolle ennen korvausten maksamista. Muutos perustuu Euroopan unionin ns. maatalouden ryhmäpoikkeusasetukseen. Lisäksi lain säännöksiä yhdenmukaistetaan muiden maatalouden tukimuotoja koskevien säännösten kanssa. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 160 53341)

Laki yhteismetsälain muuttamisesta (HE 111/2007 vp). Yhteismetsälakiin otetaan säännökset osakaskunnan omistuksessa olevan kiinteistöön kuuluvan alueen liittämisestä yhteismetsään ja hoitokunnan päätöstä koskevasta moiteoikeudesta. Lisäksi lakiin otetaan säännökset maanomistajien sopimukseen perustuvan yhteismetsän jakamisesta osakkaiden kesken. Osakkaan oikeuksien käyttämistä, yhteismetsän eri toimielinten toimivaltaa ja ohjesäännönvaraista luovutusrajoitusta koskevia yhteismetsälain säännöksiä tarkistetaan. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 160 52293)

Laki maatalouden rakennetuista, laki valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta, laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta, laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta, laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta, laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta ja laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta (HE 113/2007 vp). Maatalouden rakennetukia koskevan lain soveltamisalaan kuuluvat maatalouden rakenteen parantamiseksi myönnettävät maatilan investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuet. Lakia sovelletaan Euroopan yhteisön osaksi rahoittamaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007-2013 sisältyviin tukiin sekä kokonaan kansallisista varoista rahoitettaviin tukiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. Lain maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että nuoren viljelijän aloitustukea koskeville hakemuksille annetaan hakemusten käsittelyssä etusija muihin rakennetukia koskeviin hakemuksiin nähden siten, ettei valintamenettelyä tarvitse soveltaa nuoren viljelijän aloitustukea myönnettäessä. 2) Eduskunta edellyttää, että tilanteissa, joissa puolisot yhdessä hakevat nuoren viljelijän aloitustukea, tulee vain toisen heistä täyttää ammattitaitoa koskevat vaatimukset, mikäli Euroopan yhteisön säännökset eivät muuta edellytä. 3) Eduskunta edellyttää, että maatalouden rakennetuista annettavan lain vaikutuksia seurataan ja että seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys vuoden 2009 loppuun mennessä. (MMM vanhempi hallitussihteeri Susanna Paakkola 160 52331)

Laki päästökauppalain muuttamisesta (HE 84/2007 vp). Lailla pannaan täytäntöön EY:n komission päästökauppakauden 2008-2012 kansallista jakosuunnitelmaesitystä koskeva päätös siltä osin kuin se edellyttää muutoksia laissa säädettyihin päästöoikeuksien jakoperusteisiin ja muihin säännöksiin. Laki tulee voimaan 1.1.2008. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi energia- ja ilmastostrategian yhteydessä eri energiamuotojen ja tuotantotapojen kilpailukyvyn ilmastopolitiikan, kustannustehokkuuden, energiaomavaraisuuden ja kansallisen kilpailukyvyn näkökulmasta. 2) Eduskunta kiirehtii hallituksen toimenpiteitä turpeen päästökertoimen tarkistamiseksi ottaen huomioon kansainvälisen ilmastopaneelin IPPC:n tieteelliset selvitykset. (KTM neuvotteleva virkamies Päivi Janka 160 64833)

Siviilipalveluslaki, laki pelastuslain 6 ja 52 §:n muuttamisesta, laki vuosilomalain 5 ja 7 §:n muuttamisesta, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, laki rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta, laki vankeuslain 3 luvun 4 §:n muuttamisesta, laki kielilain 39 §:n muuttamisesta, laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 f §:n muuttamisesta, laki opintotukilain 16 e §:n muuttamisesta, laki sotilasavustuslain 1 §:n muuttamisesta, laki rikosrekisterilain 2 §:n muuttamisesta, laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta (HE 140/2007 vp). Siviilipalveluslain kokonaisuudistus saattaa lain vastaamaan perustuslain mukaisia perusoikeuksia ja kansainvälisten sopimusten mukaisia ihmisoikeuksia koskevia vaatimuksia myös poikkeusolojen aikana. Laki selkeyttää siviilipalvelusvelvollisten asemaa poikkeusoloissa ja siviilipalveluksen sisällöllisen uudistamisen kautta parantaa siviilipalvelusvelvollisten tosiasiallista sijoitettavuutta poikkeusoloissa. Siviilipalveluksen palvelusaika on jatkossa nykyisen 395 vuorokauden sijasta 362 vuorokautta. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. (TM ylitarkastaja Inka Douglas 010 60 47993)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 28.12.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Slovakian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan Suomen tasavallan ja Slovakian tasavallan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehty sopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki. Sopimus ja laki tulevat voimaan 1.1.2008. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan, Venäjän ja Ruotsin välillä kansainvälisen Barents-sihteeristön perustamisesta Barentsin euroarktisen alueen yhteistyötä varten tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Suomen tasavallan hallituksen, Norjan kuningaskunnan hallituksen, Venäjän federaation hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä kansainvälisen Barents-sihteeristön perustamisesta Barentsin euroarktisen alueen yhteistyötä varten tehty sopimus. Sopimus tulee voimaan 9.1.2008. Asetus tulee voimaan 9.1.2008. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta. Asetus sisältää säännökset sotilas- ja palvelusarvoista, ylentämisen ja palvelusarvon antamisen edellytyksistä ja toimivaltuuksista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta. Asetus korvaa 1.1.2007 voimaan tulleen sotilas- ja palvelusarvoista annetun tasavallan presidentin asetuksen ja puolustusvoimien tunnuskuvasta vuonna 1963 annetun asetuksen, jotka kumoutuvat puolustusvoimista annetun uuden lain tullessa voimaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (PLM hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana Seppo Kipinoinen 160 88109)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.12.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteiden muutokset vuodelle 2008. (OPM liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti 160 77273)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 28.12.2007 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalain eräiden lastensuojelua koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta osalta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 160 67686)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 27.12.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston kanslian tehtävissä, valtion osakeomistuksessa ja kanslian virkojen nimissä tapahtuneiden muutosten johdosta tarkistetaan näitä koskevia asetuksen säännöksiä. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Rikosseuraamusalan koulutuskeskusta koskeva laki (1316/ 2006) muuttuu vuoden alusta siten, että koulutuskeskus siirtyy oikeusministeriön alaisuudesta Rikosseuraamusviraston alaisuuteen ja tulosohjaukseen. Muutos edellyttää joitakin tarkistuksia Rikosseuraamusalan koulutuskeskusta koskevassa asetuksessa oleviin toimivaltasäännöksiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 160 67734)

Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta vuodelle 2008. Asetuksessa vahvistetaan tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voidaan käyttää vahinkoa kärsineen oletettuna ansiotulona määrättäessä ansionmenetyskorvausta vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n nojalla. Asetuksen mukaista ansiotuloa voidaan käyttää ansionmenetyskorvauksen perustana, kun henkilövahingon johdosta pysyvästi ja täydellisesti työkykynsä menettänyt ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt 18 vuotta. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen 160 67713)

Valtioneuvoston asetus väestötietoasetuksen 4 §:n muuttamisesta. Laki väestötietolain muuttamisesta vahvistettiin 21.12.2007 ja laki tulee voimaan 1.1.2008. Väestötietojärjestelmään talletettavia henkilötietoja koskevaa väestötietolain säännöstä muutetaan siten, että järjestelmään talletettavat toimivaltaisuutta koskevat tiedot määritellään laissa aikaisempaa täsmällisemmin ja lakiin lisätään maininta väestötietojärjestelmään uusina tietoina talletettavista edunvalvontavaltuutusta koskevista tiedoista. Väestötietolain muutoksen johdosta on tarpeen tarkistaa myös asetuksen säännöstä, jossa väestötietojärjestelmään talletettavat henkilötiedot luetellaan lakia yksityiskohtaisemmin. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (SM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 160 42839)

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään ilmailupolttoaineiden verottomia toimituksia koskevat menettelysäännökset. Vuoden 2008 alusta voimaantulevassa laissa nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta lentopetroli ja lentobensiini säädetään veronalaisiksi tuotteiksi. Laki sisältää veron palauttamista koskevat säännökset muuhun kuin yksityiseen huvi-ilmailuun kulutetuista ilmailupolttoaineista sekä valtuutuksen säätää tarkemmin asetuksella ilmailupolttoaineiden verottomista toimituksista. Asetuksessa säädetään, että lentopetroli voidaan toimittaa suoraan verottomana ilmailukäyttöön. Lentopetrolin käytöstä vain erittäin vähäinen osa kohdistuu huvi-ilmailuun, minkä takia on tarkoituksenmukaisinta, että kaikki lentopetroli voidaan toimittaa valmisteverottomana ilmailukäyttöön polttoaineyhtiöiden verottomista varastoista. Siltä osin kuin verottomasti hankittua lentopetrolia käytetään huvi-ilmailuun, on käyttäjä valmisteverotuslain perusteella velvollinen suorittamaan polttoaineesta laissa säädetyn veron. Lentobensiinin hankkiminen valmisteverottomasti säädetään mahdolliseksi vain puolustusvoimille. Lisäksi asetuksessa mahdollistetaan polttoaineen toimittaminen suoraan verottomana myös toisen verottomasta varastosta asetuksessa mainituille aluksille tai ilmailukäyttöön. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (VM ylitarkastaja Minna Upola 160 33168)

Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että opetusministeriöön perustetaan uutena toimintayksikkönä hallinto-osasto, johon kootaan nykyisistä osastojen ulkopuolisista toimintayksiköistä hallintoyksikkö, talousyksikkö ja tietopalveluyksikkö. Lisäksi asetukseen tehdään eräitä muita muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2008. Lakimuutokseen liittyen asetuksella annetaan sähköturvallisuuslakia täydentävät säännökset sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta. Asetuksella sekä sähköturvallisuuslain muutoksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ns. EMC-direktiivi. Asetuksella säädetään lähinnä teknisluontoisista vaatimuksista. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (KTM hallitussihteeri Sari Rapinoja 160 63202)

Valtioneuvoston asetus Säteilyturvakeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään neuvottelukunnan perustamisesta. Sen tehtävänä on edistää laitoksen ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (STM hallitusneuvos Raimo Salonen 160 73805)

Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §, jossa säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruudesta, muutetaan vastaamaan lailla vahvistetun työnantajan kansaneläkemaksun ja asetuksella vahvistetun työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärää. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvosto antoi 28.12.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta. Asetuksessa otetaan huomioon rajat ylittäviä sulautumisia ja jakautumisia koskeva lainsäädäntö, joka tulee voimaan 31.12.2007. Asetus tulee voimaan 31.12.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen 160 67702)

Valtioneuvoston asetus yrityskiinnitysasetuksen 12 §:n muuttamisesta. Asetuksessa otetaan huomioon rajat ylittäviä sulautumisia ja jakautumisia koskeva lainsäädäntö, joka tulee voimaan 31.12.2007. Asetus tulee voimaan 31.12.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen 160 67702)

Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta. Asetuksessa annetaan täsmentäviä säännöksiä koskien kutsunnan järjestämistä, kutsunnanalaisen terveydentilan tarkastamista, johtajakoulutusta antavia sotilaslaitoksia ja joukko-osastoja, erikoiskoulutusta edellyttäviä tehtäviä, huumausainetestiä, huumausaineen käytön selvittämistä edellyttäviä tehtäviä, sotilasvalaa ja sotilasvakuutusta sekä kutsunta-asiain keskuslautakuntaa. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (PLM hallitusneuvos Timo Turkki 160 88112)

Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta. Asetuksessa säädetään nykyistä käytäntöä vastaavalla tavalla siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan tehtävistä, toimikaudesta ja kokoonpanosta. Asetuksessa säädetään myös siviilipalveluspaikkahakemuksen liitteistä, siviilipalveluskeskuksen henkilöstöstä ja siviilipalveluskeskuksen johtajan kelpoisuusvaatimuksista. Lisäksi säädetään tarkentavasti asioiden käsittelemisestä asevelvollisten vakaumuksentutkintalautakunnassa, lautakunnan kokoonpanon täydentämisestä, lautakunnan avustavasta henkilöstöstä ja lautakunnan jäsenten palkkioista. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (TM ylitarkastaja Inka Douglas 010 60 47993)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 27.12.2007 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan varapuheenjohtajan sijaiset ja vaihtuvat kolmannet jäsenet ja heidän sijaisensa toimikaudeksi 1.1.2008-31.12.2012. Valituslautakunnan varapuheenjohtajana toimivan lainkäyttöneuvoksen sijaiset: vanhempi hallitussihteeri Heikki Koponen, hallinto-oikeussihteeri Jyri Vesanto, käräjätuomari Elina Lampi-Fagerholm, valituslautakunnan vaihtuvat kolmannet jäsenet ja heidän sijaisensa asiaryhmittäin: eläinlääkintähuoltoon liittyviä asioita käsittelevä jäsen eläinlääkäri Ilmari Hiidenheimo sijainen eläinlääkäri Ari-Matti Pyyhtiä, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain ja kolttalain mukaisia asioita samoin kuin muutoinkin porotaloutta ja muita Lapin läänin varsinaisia luontaiselinkeinoja koskevia EU-osarahoitteisia ja kansallisia tukiasioita käsittelevä jäsen toimittaja Veikko Aikio, muita kuin edellä mainittuja asioita käsittelevä jäsen oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Ilkka Ojala sijaiset varatuomari Pekka Salomaa ja oikeustieteen kandidaatti Ari Vesikkala. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

Päätös määrätä valtion edustajat maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetussa laissa tarkoitettuihin neuvotteluihin toimikaudeksi 1.1.2008-31.12.2010. Kokoonpano (suluissa varajäsenet): puheenjohtaja: osastopäällikkö Heimo Hanhilahti maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: budjettineuvos Kati Suihkonen (neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo) valtiovarainministeriö, osaston johtaja Olli-Pekka Peltomäki (ylijohtaja Leena Tenhola) Maaseutuvirasto, ylitarkastaja Esa Hiiva (ylitarkastaja Martti Patjas) maa- ja metsätalousministeriö, maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi (ylitarkastaja Juha Palonen) maa- ja metsätalousministeriö, maatalousneuvos Taina Vesanto (hallitusneuvos Esko Laurila) maa- ja metsätalousministeriö ja maatalousneuvos Matti Hannula (vanhempi hallitussihteeri Kari Valonen) maa- ja metsätalousministeriö. (MMM vanhempi hallitussihteeri Heikki Koponen 160 54262)

Päätös myöntää lääketieteen lisensiaatti Johanna Isomäelle ero sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan varsinaisen lääkärijäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen lääketieteen lisensiaatti Marja Koski, päätös myöntää yhteiskuntatieteiden maisteri Sinikka Näätsaarelle ero sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan muutoksenhakijoiden olosuhteiden tuntemusta edustavan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen sairaanhoitaja Ismo Kainulaisen, päätös nimittää sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan muutoksenhakijoiden olosuhteiden tuntemusta edustavan varajäsenen tehtävään HSO-sihteeri Tuula Lampinen 1.1.2008 lukien lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2008 saakka. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Päätös asettaa valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta kolmivuotiskaudeksi 1.1.2008-31.12.2010. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansanedustaja Pekka Haavisto; varapuheenjohtaja: sosiaalineuvos Väinö Lindberg Länsi-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta; jäsenet: teologi Henry Hedman Romano Missio ry, ylitarkastaja Tarja Koskimäki opetusministeriö, hevostenhoitaja Leif Lindberg Pohjois-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta, suunnittelija Malla Laiti Etelä-Suomen lääninhallitus, Etelä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta, markkinointimerkonomi Alida Friman Elämä ja Valo ry, ylitarkastaja Olli Sorainen työministeriö, opetusneuvos Leena Nissilä opetushallitus, kuljettaja Janet Stobin Suomen Romaniyhdistys ry, suunnittelija Helena Valentin Itä-Suomen lääninhallitus, Itä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta, asuntoneuvos Raija Hynynen ympäristöministeriö, rikostarkastaja Jorma Laitinen sisäasiainministeriö, romanikulttuuriohjaaja Tuula Lindgren Kromana ry, sosionomi Janette Grönfors Nevo Roma ry, ylitarkastaja Pentti Kananen sosiaali- ja terveysministeriö ja ulkoasiainsihteeri Sini Paukkunen ulkoasiainministeriö. (STM hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen 160 73812)

Päätös vahvistaa Pohjois-Lapin maakuntakaava. Pohjois-Lapin maakuntakaava käsittää Pohjois-Lapin seutukunnan eli Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnat. Maakuntakaava on hyväksytty Lapin liiton maakuntavaltuustossa 19.5.2006. Kaava on saatettu vahvistettavaksi ympäristöministeriöön 16.6.2006 eli maankäyttö- ja rakennuslain 31 §:n edellyttämässä määräajassa. Kaavan vahvistamista koskevassa päätöksessä on tutkittu kaavasta annetut ministeriöiden lausunnot ja muutoin tutkittu kaavan lainmukaisuus. Päätöksessä on perusteltu vahvistamista ja vahvistamatta jättämistä koskevat ratkaisut maankäyttö- ja rakennuslain ja muun lainsäädännön säännösten nojalla. (YM aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski 020 490 7110)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 27.12.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 45/2007) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten. Ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa ja tehostaa erityisosaajien maahanmuuttoa. Komissio on omaksunut taloudellisen maahanmuuton harmonisoinnissa sektorikohtaisen lähestymistavan. Komission tarkoituksena on myöhemmin antaa muita työntekijäryhmiä koskevia direktiivejä. (TM johtaja Mervi Virtanen 010 60 48020)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 27.12.2007 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Anne Haikonen maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.1.2008 lukien. (MMM osastopäällikkö Matti Aho 160 53380)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 27.12.2007 seuraavia asioita:

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista. Merkittävä osa voimassa olevassa maksuasetuksessa liiketaloudellisiksi luokitelluista suoritteista jää valtion maksuperustelain (150/1992) soveltamisalan ulkopuolella 1.1.2008, kun vankien työtoiminnan ja vankiloiden laitosmyynnin hinnoittelu siirtyy erityislainsäädännön nojalla tapahtuvaksi. Muutos on huomioitu asetuksessa. Asetus ei myöskään sisällä sellaisia voimassa olevan maksuasetuksen piiriin vielä kuuluvia suoritteita, jotka ovat luonteeltaan julkisoikeudellisia ja liittyvät yksinomaan viranomaisten väliseen toimintaan. Nykyisen tulkinnan mukaan valtion maksuperustelaki ei koske tällaisia suoritteita. Muut muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Asetus tulee voimaan 1.1.2008 ja on voimassa 31.12.2010 saakka. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta. Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston suoritteiden maksullisuudesta (1164/2006) on voimassa vuoden 2007 loppuun. Ulkomaalaisvirasto muuttuu Maahanmuuttovirastoksi 1.1.2008 lukien. Maahanmuuttoviraston suoritteista perittävien maksujen suuruuteen ei tule muutoksia. Ensimmäisestä oleskeluluvasta peritään jatkossakin 200 euron käsittelymaksu. Opiskelijan ja alaikäisen oleskeluluvasta peritään 55 euron käsittelymaksu, kuten nykyisinkin. Vuoden 2007 alusta lähtien sotaveteraanit ovat saaneet aiemmin voimassa olleen kansalaisuuslainsäädännön nojalla menettämänsä Suomen kansalaisuuden takaisin ilman käsittelymaksua. Sisäasiainministeriön asetukseen Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta lisätään maksuttomaksi suoritteeksi niin sanottujen sotalasten kansalaisuusilmoitukset. Vuoden 2008 alusta maksua kansalaisuusilmoituksesta ei peritä henkilöltä, joka osoittaa olleensa sotalapsena Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa toisen maailmansodan johdosta. Tällä hetkellä sotalapsilta peritään 100 euron käsittelymaksu. Asetus tulee voimaan 1.1.2008 ja on voimassa vuoden 2008 loppuun. (SM ylijohtaja Pentti Visanen 160 42700)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista. Asetuksella säädetään siitä, mitkä maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteet ovat maksullisia sekä mistä suoritteesta maksu määrätään omakustannusarvon perusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Maksuperusteet säilyvät uudessa asetuksessa ennallaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2008 ja on voimassa vuoden 2010 loppuun. (MMM hallitussihteeri Jukka Mirvo 160 54236)

Valtiontakuurahaston talousarvion vahvistaminen vuodelle 2008. Valtiontakuurahastossa oli varoja 1.12.2007 noin 688 miljoonaa euroa. Rahaston vuoden 2008 tuloksen ennakoidaan olevan 1,8 miljoonaa euroa. Kassaperusteisesti tarkasteltuna tuloksen ennakoidaan olevan 26,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Valtiontakuurahastossa on siten riittävästi varoja takuurahaston talousarvion mukaisten menojen kattamiseen eikä talousarvion vahvistamisella siten arvioida olevan menovaikutuksia valtion talousarvioon. (KTM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 160 62672)

Vuoden 2007 talousarvion momentin 34.05.61 (Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin) arviomäärärahan ylittäminen 412 000 eurolla ja momentin 34.05.62 (EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta) arviomäärärahan ylittäminen 1 258 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu rakennerahastohankkeiden maksatusten nopeutumisesta. (TM ylitarkastaja Jukka Ristaniemi 010 60 49067)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Suurlähettiläs Antti Sierlan selvitys Suomen Nato-jäsenyyden mahdollisista vaikutuksista luovutettiin 21.12.2007 ulkoasiainministeriölle. Selvityksessä käydään läpi Naton tehtävät, toiminta ja kehitys sen Pohjois-Atlantin sopimuksella vuonna 1949 tapahtuneesta perustamisesta lähtien. Selvitys kartoittaa myös Naton organisaatiota, päätöksentekoa ja toiminnan kehityssuuntia. Lisäksi siinä valotetaan Naton yhteistyötä ja suhteita sekä EU:n, Yhdysvaltojen että Venäjän kanssa. Nato-jäsenyyden vaikutuksia Suomen kansainväliseen toimintaan arvioidaan selvityksessä niin ikään. Esillä ovat niin Suomen toiminta EU:ssä kuin myös Suomen transatlanttiset suhteet sekä naapuruussuhteet. Myös vaikutuksia Suomi-kuvaan käydään läpi. Selvityksen arviot Nato-jäsenyyden vaikutuksista Suomen sotilaalliseen toimintaan on laadittu tiiviissä yhteistyössä puolustusministeriön kanssa. Osallistumista Naton johtamaan sotilaalliseen kriisinhallintaan verrataan nykytilanteeseen.

Naton laajentumisen keskeisten periaatteiden osalta kartoitetaan liittokunnan uusia haasteita, laajentumisen sotilaallisia ja puolustukseen liittyviä vaikutuksia sekä muun muassa jäsenyyden budjettivaikutuksia. Lopuksi selvityksessä valotetaan Naton jäsenyysprosessin vaiheita ja aikatauluja sekä käydään läpi Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden oikeudellisia vaikutuksia. Selvitys on osoitteessa http://formin.finland.fi/public/download.aspx?id=23677&guid={7D783336-24CF-4373-9DEC-06D502A26CBE}. Lisätietoja antavat suurlähettiläs Antti Sierla, p. 040 575 9297 ja ulkoministerin lehdistöavustaja Juha Kirstilä, p. 040 552 8200.

Selvitysmies Kaj Suomela luovutti 27.12.2007 maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmän yksinkertaistamista käsittelevän raporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Selvitystyö on tuottanut yhteensä 22 toteuttamiskelpoista parannusehdotusta. Suurin välitön säästö on löydettävissä maatalouspoliittisten järjestelmien kehittämisestä, jo päivänkin ajansäästö viljelijää kohden säästäisi vähintään 7,8 miljoonaa euroa. Tukien hakuprosessin merkittävä kehittäminen edellyttää siirtymistä sähköiseen tukihakuun. Merkittävä byrokratian vähentäminen edellyttää raportin mukaan huomattavia muutoksia maatalouspoliittisiin järjestelmiin ja niitä sääteleviin lakeihin. Kotimaisen lainsäädännön kehittämisellä voidaan saada aikaan korkeintaan 10 prosentin kevennys menoihin. Suurin osa tukijärjestelmien säädöksistä on EU-tasoisia ja muutokset on siksi saatava aikaan EU:ssa. Moni selvityksessä esiin noussut parannusehdotus viedään siksi EU:n käsiteltäväksi. Selvitysmiehen raportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5gtVvmZ1L/5uovjnzCF/Files/CurrentFile/Selvitystyon_rapportti_2007.pdf. Lisätietoja antaa Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtaja Kaj Suomela, p. 050 312 8650.

Selvityshenkilöiden ehdotus sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan uudelleen organisoinnista luovutettiin 21.12.2007 peruspalveluministeri Paula Risikolle. Professori Jussi Huttunen ja varatoimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma esittävät, että ministeriön ja sen alaisten laitosten ja virastojen työnjako tulee uudistaa siten, että ministeriö voi keskittyä perustehtäviinsä ja kehittämistyö siirretään virastoille ja laitoksille. Lupahallinto- ja valvontatehtävät tulee erottaa tutkimus- ja kehittämistehtävistä. Selvityshenkilöiden ehdotuksen mukaan Stakes ja Kansanterveyslaitos yhdistetään Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuskeskukseksi. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus puolestaan yhdistetään Sosiaali- ja terveydenhuollon oikeusturva- ja valvontakeskukseksi, johon liitetään myös lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastot. Työterveyslaitoksen ja Säteilyturvakeskuksen toimenkuvat ovat selvityshenkilöiden mukaan sen sijaan täsmällisesti määriteltyjä, eikä niiden toimintaan esitetä muutoksia. Selvitysraportti sisältää lisäksi ehdotuksia virastojen ja laitosten tulosohjauksesta sekä valtion mielisairaaloiden, valtion koulukotien ja sosiaalialan osaamiskeskusten asemasta. Selvityshenkilöt esittävät sosiaali- ja terveysalan perustutkimuksen siirtämistä tutkimuslaitoksista yliopistoille. Myös maksullisen palvelutoiminnan yhtiöittämiseen ja liikelaitostamiseen otetaan kantaa. Selvitysraportti on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/orgns/stmmuutos.htx.i804.pdf. Lisätietoja antavat professori Jussi Huttunen, p. 050 505 2776 ja varatoimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, p. 050 364 7883.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.