Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 50/2007

Oikaisu valtioneuvoston viikkoon nro 49/2007:

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 13.12.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta. Valtiokonttorin velvollisuutta ilmoittaa valtiolle tulleesta kiinteistövarallisuudesta eräille valtion viranomaisille rajoitetaan siten, että ilmoitusvelvollisuus ei koske asunto-osakeyhtiön osakkeita. Euromääräistä rajaa, jota suuremmissa kuolinpesissä päätöksen omaisuuden luovuttamisesta tai valtiolla pysyttämisestä tekee valtiokonttorin asemesta valtioneuvosto, korotetaan 500 000 eurosta 750 000 euroon. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 160 67665)

Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa valtion palveluksessa olevilta vaadittavasta kielitaidosta. Muodollisia ruotsin kielen vaatimuksia lievennetään siten, että kaikilta virkamiehiltä ei enää edellytetä täydellistä ruotsin kielen hallitsemista. Jos korkeakoulututkinto on kelpoisuusvaatimuksena, edellytetään ruotsin kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä suomen kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Valtioneuvoston asetus Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen organisaatiosta, asioiden ratkaisemisesta ja henkilöstöä koskevista asioista. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Håkan Stoor 160 67712)

Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisikoulu yhdistyvät 1.1.2008. Uuden oppilaitoksen nimeksi tulee Poliisiammattikorkeakoulu. Poliisikoulutuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen tehdään oppilaitosten yhdistymisestä aiheutuvia muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (SM ylitarkastaja Riitta Aulanko 160 42843)

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen muutostarve perustuu ministeriöiden toimialaa koskevaan uudistukseen, jonka mukaan sisäasiainministeriön kuntaosasto sekä alueiden ja hallinnon kehittämisosaston alue- ja paikallishallintoyksikkö ja KuntaIT-yksikkö tehtävineen siirretään valtiovarainministeriöön. Asetuksen 1 §, 2 §:n 6 momentti, 3 §:n 9 ja 10 kohta sekä 4 §:n 2 momentti muutetaan siten, että sisäasiainministeriön tilalle tulee valtiovarainministeriö. Lisäksi asetuksen 2 §:n 3 momentissa erikseen säädetty sisäasiainministeriön edustus neuvottelukunnassa poistetaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (SM lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen 160 42873)

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta. Vuoden 2008 alusta perustettavien Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin ja Hallinnon tietotekniikkakeskuksen johtajan virkoja ei eritellä valtion talousarviossa. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (VM lainsäädäntöneuvos Erik Strömberg 160 34963)

Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Ennakkoperintävaiheessa ansio- ja pääomatuloverojen jako-osuuksia laskettaessa yksittäisen seurakunnan osuuden laskentaperusteena käytetään seurakunnan jäsenmäärän muutosta. Lisäksi kuntien yhteisöveron metsävero-osuuden laskentaperusteena käytetään Metsäntutkimuslaitoksen metsäkeskuksittain laskemia bruttokantorahatuloja. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Valtioneuvoston asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta. Alueellisten taidetoimikuntien hallintohenkilöstö siirretään opetusministeriön toimialalle vuoden 2008 alussa. Asetukseen tehdään siirrosta aiheutuvat muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Tuula Lybeck 160 76910)

Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä. Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset muun muassa auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta, auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan kokoonpanosta ja asioiden käsittelystä tutkintolautakunnassa sekä arvioijan kelpoisuudesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Merja Leinonen 160 77466)

Valtioneuvoston asetus opetushallituksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Koska auktorisoitujen kääntäjien tutkintotoiminta sijoitetaan Opetushallitukseen, lisätään opetushallituksesta annetun asetuksen 1 §:n 2 momenttiin maininta auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Merja Leinonen 160 77466)

Valtioneuvoston asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 12 §:n kumoamisesta. Koska auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta siirretään kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen yhteydestä Opetushallituksen yhteyteen, kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 12 §:n lautakuntaa koskeva säännös kumotaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Merja Leinonen 160 77466)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta. Tuotantopalkkioita maksetaan muun muassa syysviljoille sekä öljy-, valkuais- ja kuitukasveille enintään 5,84 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 50 euroa hehtaarilta. Naudoille tuotantopalkkioita maksetaan yhteensä enintään 10,118 miljoonaa euroa, josta emolehmille ja hiehoille enintään 7,0 miljoonaa euroa ja urospuolisille teurasnaudoille ja teurashiehoille enintään 3,118 miljoonaa euroa. Emolehmille ja hiehoille tuotantopalkkio on enintään 200 euroa eläintä kohden. Urospuolisille teurasnaudoille ja teurashiehoille tuotantopalkkio on enintään 80 euroa eläimeltä. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (MMM maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi 160 54217)

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta. Asetuksella myöhennetään neljällä kuukaudella eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonnan siirtoa kuntien vastuulta valtion vastuulle. Asetus tulee voimaan 31.12.2007. (MMM eläinlääkintöylitarkastaja Terhi Laaksonen 160 52782)

Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2007. Maidon kuljetusavustus on osa EY:n komission hyväksymää pohjoisen tuen järjestelmää. Kuljetusavustusta maksetaan 3,52-56,70 euroa 1 000 litraa kohden riippuen siitä, millä tukialueella maito on tuotettu. Asetus tulee voimaan 19.12.2007. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan niin, että siinä viitataan uuteen tieliikenteen ajo- ja lepoaikoja koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 561/2006 tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä. Asetuksella sallitaan Suomessa melkein kaikki mainitun asetuksen 13 artiklan sallimat kansalliset poikkeukset. Lisäksi poistetaan tarpeettomana ajopiirturin tarkastustodistuksen mukana pitämistä koskeva velvoite. Asetus tulee voimaan 20.12.2007. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 160 28503)

Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan jatkamalla asetuksen voimassaoloaikaa vuoden 2008 loppuun. Luotsaustaksan voimassaoloa jatketaan sellaisenaan vuodelle 2008. Luotsausmaksua koskevaa asetusta voidaan esittää muutettavaksi myöhemmin luotsaustoimintaa koskevan laajemman oikeudellisen arvioinnin perusteella. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (LVM neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä 160 28475)

Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan lakiin vuoden 2008 alusta voimaan tulevien muutosten vuoksi. Samalla asetukseen tehdään eräitä täsmennyksiä siltä osin kuin kotihoidontuen ja opintotuen toimeenpano Ahvenanmaalla poikkeaa menettelystä muualla Suomessa. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta. Ilmoitettaviin tartuntatauteihin lisätään botulismi. Tuberkuloosista on tehtävä tartuntatauti-ilmoitus myös hoidon päätyttyä. Laboratorion ilmoitettavien mikrobien luetteloa täydennetään ja uusien ilmoitettavien mikrobien yhdistämisaikaväli määritellään. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 160 73854)

Valtioneuvoston asetus asumistukiasetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella täydennetään asumistukiasetuksen 1 §:n 1 kohdassa mainittua etuoikeutettujen tulojen luetteloa niin, että kaikki lapseneläkkeet ovat asumistukea myönnettäessä samalla tavalla etuoikeutettuja tuloja. Saman pykälän 8 kohtaan lisätään etuoikeutetuksi tuloksi kuolinpesän osuuden tuotto, kun lain muutoksen perusteella kuolinpesän osuutta ei enää oteta asumistukea myönnettäessä omaisuutena huomioon. Asumistukiasetuksen 3 §:ssä ympäristöministeriötä koskeva maininta korvataan sosiaali- ja terveysministeriöllä asumistukiasioiden hallinnoinnin siirtyessä 1.1.2008 lukien sosiaali- ja terveysministeriöön. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (YM asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen 020 490 7615)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 13.12.2007 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa hallinnon verkkoturvallisuutta edistävä hanke. Hankkeen tehtävänä on suunnitella turvallinen tietoliikenneverkko ja verkkopalvelut hallinnolle ja erityisesti turvallisuusviranomaisille. Hankkeen on huomioitava olemassa olevat verkkoratkaisut. Hanketta varten asetetaan ohjausryhmä ja hankeryhmä. Sisäasiainministeriö ja puolustusministeriö asettavat osahankkeet toimialaansa kuuluvan asian valmistelua varten. Osahankkeet toimivat hankeryhmän ohjauksessa ja keskenään yhteistyössä siten, että asiat sovitetaan yhteen. Valtioneuvoston kanslia asettaa erillisen arviointihankkeen, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida verkkoturvallisuuden edistämishankkeen etenemistä ja sisällöllisiä ratkaisuja. Arviointihanke raportoi valtioneuvoston kanslialle. Hankkeen määräaika päättyy 31.12.2009. Hankkeen toiminnalle tullaan asettamaan muita erillisiä lyhyempiä määräaikoja, jotka toimivat hankkeen etenemisen tarkistuspisteinä.

OHJAUSRYHMÄ: puheenjohtaja: valtiosihteeri Risto Volanen valtioneuvoston kanslia; varapuheenjohtajat: kansliapäällikkö Ritva Viljanen sisäasiainministeriö ja kansliapäällikkö Kari Rimpi puolustusministeriö; jäsenet: valtiosihteeri Pertti Torstila ulkoasiainministeriö, tietohallintojohtaja Ari Uusikartano ulkoasiainministeriö, tietohallintojohtaja Kaarlo Korvola sisäasiainministeriö, valtiosihteeri Raimo Sailas valtiovarainministeriö, valtion IT-johtaja Leena Honka valtiovarainministeriö, kansliapäällikkö Harri Pursiainen liikenne- ja viestintäministeriö ja valtioneuvoston kanslian päätöksellä nimettävä puolustusministeriön edustaja; pysyvä asiantuntija: johtamisjärjestelmäosaston päällikkö, eversti Kyösti Halonen pääesikunta; sihteeristö: valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Timo Härkönen valtioneuvoston kanslia ja vanhempi osastoesiupseeri, komentajakapteeni Olli Peltonen puolustusministeriö.

HANKERYHMÄ: puheenjohtaja: valtioneuvoston kanslian päätöksellä nimettävä puolustusministeriön edustaja; varapuheenjohtaja: tietohallintojohtaja Kaarlo Korvola sisäasiainministeriö; jäsenet: apulaisjohtaja, everstiluutnantti Pasi Hakala Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus, neuvotteleva virkamies Max Hamberg valtiovarainministeriö, tietohallintopäällikkö Tapani Hämäläinen sisäasiainministeriö, valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Timo Härkönen valtioneuvoston kanslia, erikoissuunnittelija Matti Ihalmo Poliisin tietohallintokeskus, sektorijohtaja, everstiluutnantti Pertti Immonen pääesikunta, turvallisuus- ja puolustusasiain komitean yleissihteeri, majuri Petteri Kajanmaa puolustusministeriö, apulaisosastopäällikkö, eversti Ilkka Korkiamäki pääesikunta, johtaja Tuija Kuusisto sisäasiainministeriön hallinnonalan tietotekniikkakeskus (1.3.2008 alkaen), yli-insinööri Arto Lönnroth sisäasiainministeriö, vanhempi osastoesiupseeri, majuri Timo Nuutinen puolustusministeriö, viestintäneuvos Kari T. Ojala liikenne- ja viestintäministeriö, tietoturvapäällikkö Rauli Paananen sisäasiainministeriö, turvallisuusjohtaja Rauli Parmes liikenne- ja viestintäministeriö, johtaja Heikki Riippa Poliisin tietohallintokeskus (29.2.2008 saakka), yksikön päällikkö, everstiluutnantti Jaakko Ritola rajavartiolaitoksen esikunta, tietoturvapäällikkö Antti Savolainen ulkoasiainministeriö, apulaisosastopäällikkö, everstiluutnantti Jari Tolppanen rajavartiolaitoksen esikunta, tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas sisäasiainministeriö ja johtaja, eversti Harri Virtanen Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus; sihteeristö: vanhempi osastoesiupseeri, komentajakapteeni Olli Peltonen puolustusministeriö. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 160 22026)

Päätös siirtää kauppa- ja teollisuusministeriöstä kaupallisen neuvoksen virka ja kolme ylitarkastajan virkaa sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä ylitarkastajan virka maa- ja metsätalousministeriöön 1.1.2008 lukien. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös määrätä valtion edustajiksi ministeri Jyri Häkämies varamiehinään ylijohtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Jarmo Väisänen ja finanssineuvos Jarmo Kilpelä Destia Holding Oy:n vuoden 2007 ja 2008 aikana pidettäviin yhtiökokouksiin. (VNK neuvotteleva virkamies Ilpo Nuutinen 160 23011)

Päätös oikeuttaa valtioneuvoston kanslia perustamaan uusi valtion kokonaan omistama Destia Holding Oy -niminen osakeyhtiö sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimus ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat. Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan merkitsemään valtion puolesta kaikki yhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 2 500 euron vähimmäispääomaa vastaava merkintähinta ja muut yhtiön perustamiseen liittyvät kustannukset. (VNK neuvotteleva virkamies Ilpo Nuutinen 160 23011)

Päätös asettaa kansainvälinen ihmisoikeusasiain neuvottelukunta 31.3.2011 asti. Kokoonpano: puheenjohtaja: Nils Torvalds; jäsenet: filosofian maisteri Tiia Aarnipuu Vasemmistoliitto, pääsihteeri Tanja Auvinen NYTKIS ry, varapuheenjohtaja Jari Haapiainen Suomen YK-liitto, hallituksen varapuheenjohtaja Thomas Hackman Amnesty International, ohjelmajohtaja Inka Hetemäki Suomen UNICEF-yhdistys ry, kansainvälisten asioiden sihteeri Tarja Kantola Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, lakimies Juha-Pekka Konttinen Vammaisfoorumi ry, hallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Jokela Seta ry, ihmisoikeussihteeri Kati Jääskeläinen Suomen Helsinki-komitea, valtiotieteen lisensiaatti Anita Kelles-Viitanen Vihreä liitto, ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kristiina Kouros Kansallinen Kokoomus, OTK, lakimies Jouko Lehti Pakolaisneuvonta, OTK, tutkija Timo Nyyssönen Suomen Punainen Risti, kansanedustaja Tanja Saarela Suomen Keskusta, varatuomari Elisabeth Tigerstedt-Tähtelä Ihmisoikeusliitto ry, lakit. tohtori Jarkko Tontti Suomen PEN, toimittaja Nils Torvalds Ruotsalainen kansanpuolue, Suomen Romanifoorumin puheenjohtaja Miranda Vuolasranta Minority Rights Group Suomi; varajäsenet: Kulttuurikeskus Caisan vs. johtaja Ahmed Akar Minority Rights Group Suomi, varapuheenjohtaja, fil. maist. Rita Dahl Suomen PEN, ihmisoikeustyönjohtaja Tiina Kaila Amnesty International, asianajaja, varatuomari Hannu Kokko Vihreä liitto, lehtori, yliassistentti Juhani Kortteinen Ihmisoikeusliitto ry, pääsihteeri Pentti Kotoaro Suomen UNICEF-yhdistys ry, koulutussuunnittelija Timo Latikka Suomen Keskusta, pääsihteerin eritysavustaja Maija Leppä Suomen Punainen Risti, pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry, toiminnanjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Liisa Murto Pakolaisneuvonta ry, lainsäädäntösihteeri Martta October Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, vt. pääsihteeri Johanna Pakkanen Seta ry, kouluttaja Rosa Puhakainen-Mattila Suomen YK-liitto, tutkija Erkka Railo Suomen Helsinki-komitea, naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeri, filosofian maisteri Leena Ruusuvuori NYTKIS ry, kansanedustaja Arto Satonen Kansallinen Kokoomus, emeritus tutkinta- ja viestintäjohtaja Kalevi Suomela Vasemmistoliitto ja lainsäädäntösihteeri Corinna Tammenmaa Ruotsalainen kansanpuolue. (UM apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen 160 55519)

Päätös nimetä neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen varajäsenenään neuvotteleva virkamies Katri Lehtonen sisäasiainministeriöstä ja aluesuunnittelupäällikkö Kari Pakarinen Suomen Kuntaliitosta Suomen edustajiksi INTERREG IV C -alueiden välisen yhteistyön ohjelman kauden 2007-2013 seurantakomiteaan. (SM osastopäällikkö Silja Hiironniemi 160 42810)

Päätös nimetä aluekehitysneuvos Harry Ekestam varajäsenenään neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen sisäasiainministeriöstä ja kehittämisjohtaja Riitta Koskinen Etelä-Savon maakuntaliitosta varajäsenenään maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitosta Suomen edustajiksi Pohjoisen periferian valtioiden välisen ohjelman kauden 2007-2013 seurantakomiteaan. (SM osastopäällikkö Silja Hiironniemi 160 42810)

Päätös nimetä neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen varajäsenenään aluekehitysneuvos Harry Ekestam sisäasiainministeriöstä ja aluesuunnittelupäällikkö Kari Pakarinen Suomen Kuntaliitosta Suomen edustajiksi INTERACT II -ohjelman kauden 2007-2013 seurantakomiteaan. (SM osastopäällikkö Silja Hiironniemi 160 42810)

Päätös nimetä aluekehitysneuvos Harry Ekestam varajäsenenään aluekehitysjohtaja Antti Valle sisäasiainministeriöstä, neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman varajäsenenään yliinsinööri Timo Turunen ympäristöministeriöstä ja kehittämisjohtaja Martti Ahokas Keski-Suomen liitosta varajäsenenään aluesuunnittelupäällikkö Kari Pakarinen Suomen Kuntaliitosta Suomen edustajiksi Itämeren valtioiden välisen ohjelman kauden 2007-2013 seurantakomiteaan. (SM osastopäällikkö Silja Hiironniemi 160 42810)

Päätös asettaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta toimikaudeksi, joka alkaa 1.1.2008 ja jatkuu siihen saakka, kunnes seuraavien eduskuntavaalien jälkeen asetetun uuden neuvottelukunnan toimikausi alkaa. Kokoonpano (suluissa varajäsenet): puheenjohtaja: varapuhemies Seppo Kääriäinen Suomen Keskusta; varapuheenjohtaja: maaherra Anneli Taina Kansallinen Kokoomus; jäsenet: kansanedustaja Inkeri Kerola (kansanedustaja Susanna Haapoja) Suomen Keskusta, johtaja Eero Lankia (kehittämispäällikkö Lasse Kontiola) Suomen Keskusta, kansanedustaja Eero Akaan-Penttilä (liikkeenharjoittaja Olli Puputti) Kansallinen Kokoomus, kehityspäällikkö Ari-Pekka Meuronen (markkinointisuunnittelija Tiina Kokkola) Kansallinen Kokoomus, opinto-ohjaaja Minna Tuukkanen-Peussa (OTT Kaarina BuureHägglund) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, kansanedustaja Reijo Kallio (opiskelija Eero Vainio) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, valtiotieteiden ylioppilas Saila Ruuth (pääsihteeri Jan Koskimies) Vasemmistoliitto, pääsihteeri Sirpa Hertell (FM Juha Eskelinen) Vihreä liitto, OTK, TM Marjo Anttoora (projektledare Niklas Andersson) Suomen Kristillisdemokraatit, HVS-läkaren Laura Finne-Elonen (utvecklingschef Carl-Johan Hindsberg) Ruotsalainen kansanpuolue ja varapuheenjohtaja Auli Kangasmäki (piiripuheenjohtaja Ahti Moilanen) Perussuomalaiset. (PLM vanhempi osastoesiupseeri Petteri Tervonen 160 88046)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2006 johdosta pöytäkirjaan. (VM hallitusneuvos Pekka Laajanen 160 33040)

Päätös hyväksyä valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehty virkaehtosopimus ja päättää alistaa se eduskunnan hyväksyttäväksi. Valtiovarainministeriö ja valtion virkamiehiä edustavat keskusjärjestöt ovat 28.11.2007 tehneet virkaehtosopimuksen valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta ajaksi 1.1.-31.12.2008. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Koska virkaehtosopimuksesta aiheutuu valtiolle sellaisia lisämenoja, joiden hyväksymiseen tarvitaan eduskunnan päätös, sopimus on alistettava eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. (VM neuvotteleva virkamies Lasse Kiivanen 160 34915)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt luovuttamaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle Tampereella kiinteistöllä 837-132-881-21 sijaitseva kliinisen lääketieteen rakennus hallintaoikeuksineen 5,0 miljoonan euron käyvästä hinnasta ja muuten Senaatti-kiinteistöjen sopimin ehdoin sekä toimitusjohtaja tai määräämänsä allekirjoittamaan kauppakirja. (VM vanhempi hallitussihteeri Tommi Nieppola 160 33018)

Periaatepäätös lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi vuosille 2007-2011. Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. Ohjelmaa kutsutaan lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi sen sisältäessä nuorisolain mukaisesti tavoitteet alle 29-vuotiaiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (OPM johtaja Olli Saarela 160 77277)

Päätös myöntää pääsihteeri Elina Laaville ero opintotuen muutoksenhakulautakunnan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen opintotuen muutoksenhakulautakunnan jäseneksi sosiaalipoliittinen sihteeri Johanna Nuorteva 1.1.2008 lukien muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 30.4.2010 saakka. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 160 77443)

Päätös Suomen esityksestä Euroopan yhteisöjen komissiolle jätettäväksi ilmoitukseksi nurmi- ja viljakasvien kansallisesta siementuotannon tuesta vuosina 2007-2010. Ehdotuksen mukaan kansallista tukea voitaisiin maksaa vuosina 2007-2010 niille nurmi- ja viljakasvilajikkeille, jotka ovat hyväksytty Suomen kasvilajikeluetteloon ja joita viljellään yksinomaan Suomessa lähialueilla tapahtuvaa vähäistä viljelyä lukuun ottamatta. Nurmikasveille tukea maksettaisiin neuvoston asetuksen EY N:o 1782/2003 liitteessä XI mainituille nurmi- ja peltokasveille. Viljakasveista tukikelpoisia olisivat ohra, kaura, vehnä ja ruis. Nurmikasveille tukea voitaisiin maksaa enintään 220 euroa hehtaarilta, kuitenkin enintään 442 200 euroa vuodessa. Viljakasveille tuki olisi enintään 73 euroa hehtaarilta, kuitenkin enintään 2 190 000 euroa vuodessa. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Päätös hyväksyä Suomen esitys Etelä-Suomen kansallisia tukia koskevaksi tukiohjelmaksi vuosille 2008-2013. Tukea maksettaisiin tukialueilla A ja B. Tukiohjelmaan ehdotetaan sisällytettäväksi tulotuet kotieläintaloudelle ja puutarhataloudelle sekä peltoalaperusteisina tukina kotieläintilojen hehtaarituki ja tuki eräille viljelykasveille. Esitykseen sisältyisi myös nuoren viljelijän aloitustuen korotus sekä maatalouden investointituet siltä osin kuin ne eivät sisälly Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Päätös määrätä Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajaksi lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula ja jäseniksi hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen varajäsenenään liikenneneuvos Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriöstä ja poliisiylitarkastaja Esko Ruokonen varajäsenenään poliisitarkastaja Timo Ajaste sisäasiainministeriöstä vuosiksi 2008 ja 2009. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 160 28571)

Päätös asettaa valtiontakuurahaston johtokunta 1.1.2008 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: teollisuusneuvos Matti Pietarinen (neuvotteleva virkamies Markku Jänkälä) kauppa- ja teollisuusministeriö (1.1.2008 alkaen työ- ja elinkeinoministeriö); jäsenet neuvotteleva virkamies Seija Kivinen (hallitusneuvos Raine Vairimaa) valtiovarainministeriö, talouspäällikkö Taina Vähimaa (talousjohtaja Eero Murto) kauppa- ja teollisuusministeriö ja apulaisjohtaja Sakari Lehtiö (apulaisjohtaja Erja Ketko) Valtiokonttori. (KTM ylitarkastaja Tiina Ingman 160 63656)

Päätös määrätä alkoholiyhtiölle hallintoneuvosto toimikaudeksi 1.1.2008-31.12.2011. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansanedustaja Petri Salo; varapuheenjohtaja: kansanedustaja Markku Rossi; muut varsinaiset jäsenet: kansanedustajat Pekka Vilkuna, Klaus Pentti, Hanna-Leena Hemming, Jari Larikka, Saara Karhu, Reijo Kallio, Heli Paasio, Janina Andersson, Christina Gestrin ja Mikko Kuoppa. (STM johtaja Kari Paaso 160 74018)

Päätös määrätä työministeriön ylitarkastaja Jan Hjelt valtioneuvoston esittelijäksi. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 13.12.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 42/2007) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (euron väärentämisen torjunta). Luottolaitoksille ja muille vastaaville ammattimaisesti rahaa käsitteleville asetettaisiin velvoite tarkastaa vastaanottamiensa ja takaisin liikkeeseen laskettavien eurosetelien ja -metallirahojen aitous Euroopan keskuspankin seteleille ja komission metallirahoille määrittelemiä menettelyjä noudattaen. Laitoksille annetaan aikaa sisäisten menettelyjensä mukauttamista ja laitteiden parantamista varten 31.12.2009 asti. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 160 33096)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 43/2007) eduskunnalle ehdotuksesta kilpailualan yhteistyösopimukseksi Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan välillä. EY:n ja Etelä-Korean välisessä kilpailualan yhteistyösopimuksessa sovittaisiin kilpailunrikkomusten tutkimuksia koskevasta yhteistyöstä ja koordinoinnista, kilpailupolitiikkaa koskevien tietojen vaihdosta ja toisen osapuolen merkittävien etujen huomioon ottamisesta. (KTM hallitussihteeri Lauri Tenhunen 160 63534)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 13.12.2007 seuraavat nimitysasiat:

Neuvotteleva virkamies Liisa Talonpoika valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkaan 1.1.2008-31.12.2012. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Oikeustieteen kandidaatti Taina Susiluoto puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.1.2008 lukien. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

Valtioneuvosto myönsi hallitusneuvos Timo Lankiselle palkatonta virkavapautta opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osaston ammatillisen koulutuksen yksikön hallitusneuvoksen virasta 1.1.2008-31.12.2011. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Diplomi-insinööri Kalle Juhani Korhonen työ- ja elinkeinoministeriön konserniohjauksesta vastaavan alivaltiosihteerin virkaan 1.1.2008-31.12.2012. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Tekniikan lisensiaatti Heikki Eljas Aurasmaa työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisestä vastaavan alivaltiosihteerin virkaan 1.1.2008-31.12.2012. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Tekniikan lisensiaatti Petri Olavi Peltonen työ- ja elinkeinoministeriön innovaatio-osaston osastopäällikön virkaan 1.1.2008-31.12.2012. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Valtiotieteen kandidaatti Taisto Erik Mikael Turunen työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston osastopäällikön virkaan 1.1.2008-31.12.2012. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Valtiotieteen lisensiaatti Markku Tapani Wallin työ- ja elinkeinoministeriön strategiasta ja ennakoinnista vastaavan alivaltiosihteerin virkaan 1.1.2008-31.12.2012. (TM vanhempi hallitussihteeri Heidi Nummela 010 60 47988)

Valtiotieteen maisteri Tuija Päivi Marita Oivo työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys- ja yrittäjyysosaston osastopäällikön virkaan 1.1.2008-31.12.2012. (TM vanhempi hallitussihteeri Heidi Nummela 010 60 47988)

Oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Raimo Johannes Luoma työ- ja elinkeinoministeriön työelämä- ja markkinaosaston osastopäällikön virkaan 1.1.2008-31.12.2012. (TM vanhempi hallitussihteeri Heidi Nummela 010 60 47988)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.12.2007 seuraavia asioita:

Momentilta 24.30.66.2 (Varsinainen kehitysyhteistyö; maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) myönnetään 5 000 000 euroa vuoden 2007 talousarvion myöntö- ja sopimusvaltuuksista valtionapuna Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelman tukemiseen vuosina 2008-2010. Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmassa Suomen ja Afrikan kunnat tekevät keskenään yhteistyötä, jonka tavoitteena on etelän kuntien kehittyneempi paikallishallinto sekä parantunut palvelutuotanto köyhyyden vähentämiseksi ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen edistämiseksi. Päämääränä on vahvistaa etelän kuntien osaamista tarjota väestölleen parempia peruspalveluita demokraattisesti toimien ja hyvää hallintotapaa noudattaen. Kuntien palvelutuotantokykyä vahvistetaan muun muassa sosiaali-, terveys-, opetus-, ympäristö-, kulttuuri- ja elinkeinosektoreilla. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 160 56235)

Momentilta 24.30.66.2 (Varsinainen kehitysyhteistyö; maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) myönnetään 9 000 000 euroa siten, että vuoden 2007 määrärahasta osoitetaan 680 000 euroa ja vuoden 2007 talousarvion myöntö- ja sopimusvaltuuksista 8 320 000 euroa tueksi Sambian ympäristö- ja luonnonvarasektorille vuosille 2008-2011. Tuki Sambian ympäristö- ja luonnonvarasektorille on 5-vuotinen ohjelma, jonka välittömänä tavoitteena on kasvattaa ympäristö- ja luonnonvarasektorin merkitystä Sambian kehitysprosessissa. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 160 56235)

Momentilta 24.30.66.2 (Varsinainen kehitysyhteistyö; maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) myönnetään 14 000 000 euroa Mosambikille kohdennetuista vuoden 2007 talousarvion myöntö- ja sopimusvaltuuksista Mosambikin köyhyyden vähentämisohjelman tukemiseen yleisenä budjettitukena vuosina 2009-2010. Köyhyyden vähentämisohjelman prioriteettisektoreita ovat makrotalouden tasapaino ja julkinen taloushallinto, hyvä hallinto, maatalous, koulutus, terveys sekä perusinfrastruktuuri. Lisäksi Mosambikin hallitus pyrkii nopean, kestävän ja kattavan talouskasvun edistämiseen. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 160 56235)

Momentilta 24.30.66.2 (Varsinainen kehitysyhteistyö; maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) osoitetaan 10 000 000 euroa yleisenä budjettitukena Sambian köyhyyden vähentämisen budjettitukiohjelman toteutukselle vuosille 2009-2010 vuoden 2007 talousarvion myöntö- ja sopimusvaltuuksista. Budjettituen tarkoituksena on tukea Sambian köyhyyden vähentämisohjelman, tällä hetkellä viidennen kansallisen kehityssuunnitelman 2006-2010, tavoitteiden saavuttamista erityisesti köyhiä hyödyttävän kasvun ja hyvinvoinnin lisäämisessä. Kehityssuunnitelman teemoina ovat laaja-alainen kasvu ja työllisyys. Sen strategisena fokuksena ovat taloudellisen infrastruktuurin ja inhimillisten resurssien kehittäminen. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 160 56235)

Puolustusvoimien hankinta. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 160 88126)

Puolustusvoimien materiaalin hankinta. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 160 88257)

Valtion eläkerahaston vuoden 2008 talousarvion hyväksyminen. Talousarviossa vahvistetaan vain rahaston toiminnasta aiheutuvat menot, jotka suoritetaan rahaston hallinnassa olevista varoista. Rahaston tulot määräytyvät valtion eläkelain (eläkemaksutulo ja muut vastaavat tulot) ja sijoitustoiminnasta saatavien tuottojen mukaisesti sekä toisaalta menot muilta osin (siirto valtion talousarvioon) valtion eläkelain mukaisesti. Vuoden 2008 talousarviossa rahaston toiminnasta aiheutuviksi menoiksi on arvioitu yhteensä 6 348 250 euroa. (VM finanssineuvos Arto Eno 160 33108)

Vuoden 2007 talousarvion momentin 28.80.60. (Valtion maksu Koulutusrahastosta johtuvista menoista) arviomäärärahan ylittäminen 40 000 eurolla. (VM lainsäädäntöneuvos Erik Strömberg 160 34963)

Museoviraston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus koskien museoviraston käyttöön tilahankkeen ensimmäisessä vaiheessa osoitettavia ja lisärakennettavia yhteensä 6 200 htm2:n tiloja osoitteissa Sturenkatu 2 A ja Sturenkatu 4 (Kulttuuritalo). Hankkeeseen sisältyy kaksi vaihetta, joista vaihe 1 käsittää Sturenkatu 2 A:n peruskorjauksen sekä maanalaisten arkisto- ja kokoelmatilojen ja talojen välisen yhdyskäytävän uudisrakentamisen. Vaiheen 1 perusvuokra (ind. 2007/7) on 141 320 euroa/kk, perustuen vaiheen 1 arvioituihin rakennuskustannuksiin 16 656 000 euroa (ALV 0 %). Vaihe 2 käsittää Kulttuuritalosta radion sinfoniaorkesterilta vapautuvien tilojen vuokraamisen museovirastolle Kulttuuritalossa jo sijaitsevien Museoviraston rakennushistorian osaston tilojen lisäksi. Tarkoituksena on suunnitella hanke kokonaisuutena, käsittäen laajuudeltaan yhteensä noin 9 600 htm2, mutta oikeuttaa Museovirasto tässä vaiheessa tekemään esisopimuksen vasta vaiheesta 1 ehdollisena koskien hankkeen tarvitsemaa lisävaltuutta. Vaiheen 2 sopimus tuodaan käsittelyyn siinä vaiheessa, kun vaiheen 2 kustannukset, rahoitus ja aikataulu täsmentyvät. Vuokrauksen alkamisajaksi on arvioitu syksy 2010, ja sopimusten kestoksi 15 vuotta. (OPM rakennusneuvos Tuulikki Terho 160 77345)

Palkkaussopimuksen tekeminen maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylijohtajan Marjo-Riitta Bruunin kanssa. Sopimuspalkka on 7 000 euroa kuukaudessa 1.11.2007-31.10.2012. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista. Asetuksessa säädetään, mitkä tietopalvelukeskuksen suoritteet tai suoriteryhmät ovat maksullisia ja mistä suoritteesta tai suoriteryhmästä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella tai omakustannusarvoa alhaisemmaksi sekä mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetus tulee voimaan 1.1.2008 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (MMM neuvotteleva virkamies Risto Yrjönen 160 52176)

Rahoitus puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin. Vuoden 2007 valtion neljännen lisätalousarvion mukaisesti osoitetaan metsäkeskuksille kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin valtion tukea ja myöntämisvaltuutta 2 000 000 euroa momentilta 30.60.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen). Lisätalousarvioesityksen mukaan vuonna 2007 saa tehdä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisia tukipäätöksiä enintään 64 500 000 eurolla. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 160 52415)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista. Nykyinen asetus on voimassa 31.12.2007 saakka. Nykyiset työajan hinnat ja kiinteät maksut ovat olleet voimassa 1.5.2005 alkaen. Uudessa asetuksessa näihin tehdään palkkauskustannusten nousun vuoksi 5,2 prosentin suuruinen korotus. Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavien suoritteiden osalta asetusta muutetaan siten, että käyttöoikeusmaksu eräistä aineistoista jätetään perimättä, jos käyttöoikeus luovutetaan viranomaistehtävien hoitamista varten tai opetustarkoituksiin. Lisäksi asetukseen otetaan yksi uusi maksullinen julkisoikeudellinen suorite. Asetus tulee voimaan 1.1.2008 ja on voimassa 31.12.2009 saakka. (MMM vanhempi hallitussihteeri Tuire Taina 160 53285)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista. Nykyinen asetus on voimassa 31.12.2007 asti. Kustannusvastaavuuden saavuttamiseksi on uudessa asetuksessa alennettu muutamien eniten myytävien suoritteiden maksuja verrattuna voimassa oleviin maksuihin. Lisäksi asetukseen otetaan eräitä uusia, helmikuussa 2008 tarjolle tulevia suoritteita. Asetus tulee voimaan 1.1.2008 ja on voimassa 31.12.2009 saakka. (MMM vanhempi hallitussihteeri Tuire Taina 160 53285)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta. Nykyinen asetus on voimassa 31.12.2007 saakka. Uuden asetuksen mukaan Maanmittauslaitoksen hallinto-organisaationa toimimisen kustannukset korvataan toteutuman mukaisina, kuitenkin siten, että ne voivat olla enintään 21 prosenttia asetuskauden tuloista. Järjestelmän kehittämiskustannukset katetaan järjestelmästä saatavilla tuloilla maksamalla asetuskautena Maanmittauslaitokselle 2 745 915 euroa ja kiinteistörekisteriä pitäville kunnille 2 746 968 euroa. Kiinteistötietojärjestelmän muista kuin edellä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen Maanmittauslaitos saa 39,9 prosenttia, oikeusministeriö 29,4 prosenttia ja kiinteistörekisteriä pitävät kunnat yhteisesti 30,7 prosenttia jäljelle jäävistä tuloista. Asetus tulee voimaan 1.1.2008 ja on voimassa 31.12.2009 saakka. (MMM vanhempi hallitussihteeri Tuire Taina 160 53285)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista. Virastolla on kaikkiaan 102 julkisoikeudellista suoritetta, joiden maksujen suuruus asetuksessa vahvistetaan. Uusia suoritteita on kolme, 11 suoritteen maksu nousee ja 13 suoritteen maksu puolestaan laskee. Asetus tulee voimaan 1.1.2008 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (LVM liikenneneuvos Matti Roine 160 28568)

Palkkaussopimuksen tekeminen Varsinais-Suomen TE-keskuksen johtajan Pekka Tapio Sundmanin kanssa. Sopimuspalkka on 7 800 euroa kuukaudessa 1.12.2007 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 160 63618)

Palkkaussopimuksen tekeminen Pohjois-Savon TE-keskuksen johtajan Kari Vihtori Virrannan kanssa. Sopimuspalkka on 6 700 euroa kuukaudessa 1.12.2007 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 160 63618)

Palkkaussopimuksen tekeminen Pirkanmaan TE-keskuksen määräaikaisen johtajan Erkki Sakari Lydénin kanssa. Sopimuspalkka on 6 700 euroa kuukaudessa 1.11.2007 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 160 63618)

Pääomalainan myöntäminen Finnvera Oyj:lle. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi myöntää Finnvera Oyj:lle vuoden 2007 neljännen lisätalousarvion momentilla 32.30.87 Finnvera Oyj:lle osoitetun 5 miljoonan euron suuruisen pääomalainan, joka käytetään Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korottamiseen. Valtion 5 miljoonan euron pääomalainaan sisältyy ehto, että Finnvera Oyj sijoittaa omista kassavaroistaan 20 miljoonaa euroa Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korottamiseen. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 160 62084)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista. Asetus uusitaan, koska nykyinen asetus on voimassa 31.12.2007 saakka. Asetus tulee voimaan 1.1.2008 ja on voimassa 31.12.2009 saakka. (STM finanssisihteeri Tuula Karhu 160 74354)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 7.12.2007

Kosovo ja Iran ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteisessä kokouksessa käsiteltiin perjantaina 7. joulukuuta Kosovoa ja Irania. Lisäksi keskusteltiin suunnitelmista osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan.

Tuloksettomina päättyneistä Kosovon statusta koskeneista jatkoneuvotteluista on määrä raportoida YK:n pääsihteerille 10.12. Tämän myötä käynnistyy viimeinen yritys ratkaista Kosovon status YK:n turvallisuusneuvoston puitteissa. Suomi pitää edelleen toivottavana YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan perustuvaa ratkaisua. Mikäli tässä ei onnistuta, Suomi korostaa EU:n vastuuta ja yhtenäisyyttä Kosovon statusratkaisun aikaansaamisessa. Asia on esillä 10.12. yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostossa Brysselissä sekä edelleen 14.12. Eurooppa-neuvostossa.

Tasavallan presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat myös Iranin ydinohjelmaan liittyvistä kansainvälisen yhteisön toimista. EU:n piirissä harkitaan parhaillaan mahdollisia lisätoimenpiteitä, joilla voitaisiin tukea YK:n turvallisuusneuvoston Iraniin kohdistamia vaatimuksia.

Kokouksessa käsiteltiin suunnitelmia osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan vuonna 2008. Suomi korostaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kriisinhallintaan sekä siviili- ja sotilaskoordinaation tiivistämistä. Suomen toiminnan painopisteinä tulevat olemaan Kosovo ja Afganistan. Lisäksi valmistaudutaan osallistumaan EU:n pohjoismaisen taisteluosaston valmiusvuoroon sekä EU:n kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Keskeisessä asemassa tulevat olemaan muun muassa Afganistanin poliisia kouluttava EUPOL-operaatio sekä Kosovoon suunnitteilla oleva EU:n siviilikriisinhallintaoperaatio, jonka tarkoituksena on Kosovon poliisin ja oikeusvaltion kehittäminen. Kyseessä on suurin EU:n toteuttama siviilikriisinhallintaoperaatio, jonka myötä Kosovoon lähetettäisiin yli 1800 asiantuntijaa. Suomi tarjoaa operaatioon useita kymmeniä asiantuntijoita.

Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55519 ja ylijohtaja Pauli Järvenpää, puolustusministeriö, p. (09) 160 88140

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 11.12.2007

Kuljetustuki jatkumassa vuoteen 2013

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on tänään 11.12.2007 puoltanut alueellisen kuljetustukijärjestelmän jatkamista vuodesta 2008 eteenpäin. Nykyinen kuljetustukijärjestelmä päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Kuljetustuen tarkoitus on alentaa syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden yrityksille pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja lisätä sekä ylläpitää yritystoiminnan edellytyksiä näillä alueilla. Kuljetustukea maksetaan pienten ja keskisuurten yritysten jalostamien tuotteiden kuljetuksista.

Tavoite on, että uusi kuljetustukijärjestelmä olisi voimassa vuoden 2013 loppuun yhdenmukaisesti EU:n alueellisten valtiontukien suuntaviivojen 2007-2013 voimassaolon kanssa. Aiempaa pidempää voimassaoloa puoltaa järjestelmän ennustettavuus tuen saajien kannalta.

Samalla kun kuljetustukea jatketaan, tukeen oikeuttavaa aluetta on tarkoitus laajentaa siten, että nykyisten alueiden (Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat) lisäksi järjestelmän piiriin tulisivat Kaustisen sekä Saarijärven-Viitasaaren seutukunnat. Tällöin kehitysalueen I tukialue olisi kokonaan kuljetustuen piirissä.

Kuljetustukea on tarkoitus uudistaa tukeen oikeuttavien tuotteiden osalta siten, että nyt myös ensiasteen elintarvikejalosteet tulisivat kuljetustuen piiriin. Samalla selkeytyisi ja yksinkertaistuisi tukeen oikeutettujen tuotteiden määrittely, jolloin tuen piiriin voisi eräiltä osin tulla siihen tähän asti kuulumattomia tuotteita.

Kuljetustuen taso sekä porrastus eripituisille kuljetusmatkoille ja tukeen oikeuttava minimimatka on tarkoitus säilyttää ennallaan.

Uusi kuljetustukijärjestelmä tulee ennen voimaan saattamista ilmoittaa EY:n komissiolle ja saada sille komission hyväksyntä. Komission hyväksyttyä tukiohjelman se on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella. Tukiohjelmaa sovellettaisiin 1.1.2008 ja sen jälkeen tapahtuneisiin kuljetuksiin.

Kuljetustukea on viime vuosina maksettu noin 5 miljoonaa euroa vuodessa ja tuen saajina on ollut runsaat 300 pientä ja keskisuurta yritystä.

Lisätiedot: teollisuusneuvos Heikki Vesa, p. (09) 160 63674 tai 050 62154, ylitarkastaja Kari Alanko, p. (09) 160 62366 ja hallitussihteeri Mikko Ojala, p. (09) 160 63506, kauppa- ja teollisuusministeriö

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 13.12.2007

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä sopi metropolipolitiikan painopisteistä

Hallitusohjelmassa on ensimmäistä kertaa maininta, että pääkaupunkiseudun erityiskysymyksiä varten käynnistetään metropolipolitiikka. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä sopi sen painopisteistä torstaina 13. joulukuuta.

Hallitusohjelman mukaisesti metropolipolitiikka kohdistuu metropolialueen maankäytön, asumisen ja liikenteen, elinkeinopolitiikan ja kansainvälisen kilpailukyvyn, monikulttuurisuuden, maahanmuuton ja kaksikielisyyden sekä sosiaalisen eheyden kysymyksiin.

Kärkihankkeina todetaan muun muassa valtion ja Helsingin seudun kuntien asunto- ja tonttitarjontaa tehostava aiesopimus, keskeisten maankäyttöratkaisujen ja liikenneinvestointien tiiviimpi yhteensovittaminen, metropolialueen kilpailukykystrategia, maahanmuuttopoliittinen ohjelmakokonaisuus, pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma sekä lähiöiden kehittäminen.

Metropolipolitiikan kannalta tarpeellisen kumppanuuden vahvistamiseksi ja metropolipolitiikan toteutumista seuraamaan asetetaan keskeisten ministeriöiden, kuntien, maakunnan liittojen, elinkeinoelämän sekä koulutusta ja tutkimusta edustavien tahojen yhteistyöelin.

Osana metropolipolitiikkaa valtio tulee seuraamaan tiiviisti niin pääkaupunkiseudun kuin koko Helsingin seudun kuntien yhteistyön etenemistä ja ryhtyy tarvittaessa tarpeelliseksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

Valtionhallinnossa hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) koordinoi metropolipolitiikkaa ja määrittelee sen painopisteet. Kukin ministeriö vastaa HALKEn suuntaviivojen pohjalta metropolipolitiikan valmistelusta hallinnonalallaan. Edelleen, kukin ministeriö vastaa politiikan toteuttamisesta sekä mahdollisten aiesopimusten solmimisesta hallinnonalallaan sen jälkeen, kun toimenpiteet on valmistelevasti käsitelty HALKEssa.

Lisätietoja: erityisavustaja Anna-Mari Vimpari, valtiovarainministeriö, p. 040 722 7028, erityisavustaja Tatu Rauhamäki, p. 050 521 2907 ja metropolipolitiikkasihteeristön puheenjohtaja Matti Vatilo, p. 040 506 1168, ympäristöministeriö

Metropolipolitiikan painopisteet ovat valtioneuvoston verkkosivuilla osoitteessa www.vn.fi/tiedostot/julkinen/tiedotteet/fi215228.pdf.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Selvitysmies Lauri Tarasti luovutti 10.12.2007 selvityksensä kaavoituksen nopeuttamisesta ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien jaosta pääkaupunkiseudulla asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Ympäristöministeriön asettama selvitysmies Tarasti ehdottaa, että Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle ja Kauniaisiin laadittaisiin yhteinen yleiskaava, niin sanottu pääkaupunkiseudun yleiskaava. Kaavan laatimisesta tulisi ehdotuksen mukaan säätää lailla. Selvitysmiehen ehdotusten tavoitteena on nopeuttaa ja sujuvoittaa kaavoitusta ja siten tehostaa asuntojen tuotantoa. Selvityksessä ehdotetaan myös muun muassa rakennuslupamenettelyjen muuttamista joustavammiksi. Selvitysmies Tarastin ehdotus on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=77630&lan=fi.

Lisätietoja antavat selvitysmies Lauri Tarasti, p. 050 568 7300 ja hallitusneuvos Helena Korhonen, p. 020 490 7150, 0400 143 936, ympäristöministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.