Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 49/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 7.12.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 162/2007 vp) laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta. Alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain alusturvallisuuden valvontarikkomusta koskevaa 16 §:ää muutetaan siten, että siihen sisällytetään nimenomainen viittaus lain 11 a §:ään, jossa säädetään ennakkoilmoitusvelvollisuudesta. Muutoksen seurauksena laivanisäntä ja aluksen päällikkö tuomitaan alusturvallisuuden valvontarikkomuksesta myös silloin, kun he eivät noudata lain mukaista ennakkoilmoitusvelvollisuutta. Satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin (95/21/EY) 19 a artiklassa edellytetään, että jäsenvaltio on säätänyt seuraamuksesta, jota sovelletaan ennakkoilmoitusvelvollisuuden rikkomiseen. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Esitys (HE 163/2007 vp) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus allekirjoitettiin Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välillä 12.12.2006. Sopimuksella luodaan Euroopan yhteisön ja Marokon välillä yhteinen ilmailualue. Sopimus on ensimmäinen askel prosessissa, jolla pyritään vahvistamaan yhteisön ja sen naapurimaiden suhteita lentoliikenteen alalla erityisesti sääntelyä lähentämällä ja kilpailua vapauttamalla. Sopimuksen myötä marokkolaiset lentoyhtiöt ryhtyvät noudattamaan samoja lentoturvallisuuteen, turvatoimiin ja kilpailuun liittyviä normeja kuin Euroopan yhteisön lentoyhtiöt. Marokko ryhtyy noudattamaan eurooppalaisia normeja myös ilmailun ympäristökysymyksissä ja ilmailuun liittyvissä sosiaaliasioissa. Sopimus tulee lopullisesti voimaan sen jälkeen, kun molemmat sopimuspuolet ovat saattaneet päätökseen sopimuksen voimaansaattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt. Sopimusta sovelletaan kuitenkin väliaikaisesti sen allekirjoittamispäivästä lukien. Tämän vuoksi tasavallan presidentin asetuksella voitaisiin säätää, että lakia sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa. (LVM ylitarkastaja Topi Sirén 160 28457)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 7.12.2007 seuraavat lait:

Laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta (HE 104/2007 vp). Lailla Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta säädetään tutkimuslaitoksen tehtävistä ja johtamisesta. Taustalla on suunnitelma tutkimuslaitoksen toiminnan laajentamisesta ja organisaation uudistamisesta. Laitosta johtaa ylijohtaja. Johtokunnasta luovutaan ja se korvataan neuvottelukunnalla. Tutkimuslaitoksen yksiköistä ei enää säädetä laissa, vaan niistä ja toiminnan muusta järjestämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella ja määrätään työjärjestyksessä. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Håkan Stoor 160 67712)

Laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta ja laki rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta (HE 82/2007 vp). Valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annettua lakia muutetaan siten, että kihlakunnanvirastojärjestelmästä luovutaan vuoden 2008 alusta lukien. Kihlakunnanvirastot lakkautetaan ja virastojen yhteinen henkilöstö siirtyy poliisilaitosten, ulosotto- ja syyttäjänvirastojen tai maistraattien palvelukseen. Kihlakuntajako säilyy kuitenkin toistaiseksi valtion paikallishallintoviranomaisten toimialajakojen perustana. Lisäksi rekisterihallintolakiin tehdään kihlakuntajärjestelmän purkamisen aiheuttamat muutokset. Samalla valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annettuun lakiin ja rekisterihallintolakiin tehdään muutokset, jotka liittyvät eräiden tehtävien siirtämiseen sisäasiainministeriöstä valtiovarainministeriöön. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. (SM kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 160 42526)

Vuoden 2008 tuloveroasteikkolaki, laki tuloverolain muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain 17 ja 52 §:n muuttamisesta ja laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta (HE 57/2007 vp). Vuoden 2008 verokevennyksiin liittyen tuloverolaissa säädettyä kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä kasvatetaan. Eläketulon verotuksen keventämiseksi valtionverotuksen eläketulovähennystä kasvatetaan. Verovelvolliselle, joka joutuu työn vuoksi pitämään kahta asuntoa, myönnetään uusi työasuntovähennys tietyin edellytyksin. Opintorahavähennyksen enimmäismäärää korotetaan. Verovapaaksi tuloksi säädetään se taloudellinen hyöty, jonka rikoksentekijä saa työstä, jonka hän tekemänsä rikoksen hyvittämiseksi tekee asianomistajan hyväksi. Tuloverolakiin otetaan säännös arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan omaisuuden luovutusjärjestyksestä. Lahjoitusvähennys laajennetaan koskemaan yliopistorahastoille annettuja lahjoituksia. Tieteen, taiteen tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen annettujen vähennyskelpoisten lahjoitusten enimmäismäärät tarkistetaan. Lisäksi lahjoitusvähennyksen soveltamisalaa laajennetaan siten, että vähennyskelpoisen lahjoituksen saaja voi asua myös muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa. Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan edustajan sekä ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin johtajan verovastuusäännös muutetaan vastaamaan Euroopan yhteisön oikeuden vaatimuksia. Rahalaitosten tiedonantovelvollisuutta laajennetaan liittyen niiden säilyttämien arvopapereiden myyntiin. Niin sanotussa tutkijadirektiivissä tarkoitettujen oleskeluluvanhaltijoiden on mahdollista valita progressiivinen verotus kuten eräiden muidenkin Suomessa rajoitetusti verovelvollisten. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. Lakeja sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2008 toimitettavassa verotuksessa. (VM neuvotteleva virkamies Sirkka-Liisa Heino 160 33153)

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 60/2007 vp). Alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa muutetaan siten, että väkevien alkoholijuomien vero nousee 15 prosenttia ja muiden alkoholijuomien noin 10 prosenttia. Laki tulee voimaan 1.1.2008. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että alkoholijuomaverotuksen kehittämistä selvittämään asetettu työryhmä seuraa alkoholin reaalihintojen kehitystä ja kulutusta sekä ryhtyy tarvittaessa välittömästi aiheellisiksi osoittautuneisiin toimenpiteisiin. (VM neuvotteleva virkamies Sirkka-Liisa Heino 160 33153)

Laki valtion eläkelain muuttamisesta (HE 109/2007 vp). Valtion eläkelakiin otetaan ennakkoarvion tai ennakkotiedon sitovuutta koskeva säännös. Lisäksi lakiin tehdään teknisluonteisia korjauksia. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (VM työmarkkinalakimies Marja Isomäki 160 34945)

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 145/2007 vp). Elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia muutetaan väliaikaisesti siten, että luottolaitosten niin sanottujen järjestämättömien saamisten korkoja ei lueta veronalaiseksi tuloksi verovuosilta 2007 ja 2008 toimitettavissa verotuksissa. Laki tulee voimaan 14.12.2007. (VM ylitarkastaja Minna Upola 160 33168)

Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 65/2007 vp). Alueellisten taidetoimikuntien hallintohenkilöstö siirretään sisäasiainministeriön toimialalta opetusministeriön toimialalle. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Tuula Lybeck 160 76910)

Laki auktorisoiduista kääntäjistä (HE 39/2007 vp). Virallisen kääntäjän oikeuteen liittyvästä 70 vuoden ikärajoituksesta luovutaan ja oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä muutetaan määräaikaiseksi. Samalla voimassa oleva virallisen kääntäjän nimike muutetaan auktorisoiduksi kääntäjäksi. Auktorisoitujen kääntäjien tutkintotoiminta siirretään kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen yhteydestä Opetushallituksen yhteyteen. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Merja Leinonen 160 77466)

Laki rautatielain 26 ja 28 §:n muuttamisesta (HE 114/2007 vp). Rautatielakia muutetaan siten, että valtion rataverkosta vastaava Ratahallintokeskus järjestää jatkossa itse liikenteenohjaustoimintojen valtakunnallisen valvonnan, koordinoi alueellista liikenteenohjaustyötä ja ratkaisee liikenteen häiriötilanteita. Muut liikenteenohjauspalvelut Ratahallintokeskus voi edelleen joko järjestää itse tai hankkia ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. VR Osakeyhtiöstä Ratahallintokeskuksen palvelukseen nimitettävän henkilöstön aseman turvaamiseksi lakiin otetaan tätä koskeva säännös. Lakia muutetaan lisäksi siten, että rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta vastaava Rautatievirasto oikeutetaan erityisen painavasta syystä poikkeamaan rautatielain valtuutussäännöksen nojalla antamistaan määräyksistä. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

Laki Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi (HE 92/2007 vp). Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan Tieliikelaitoksen hallinnassa olevat omaisuusoikeudet ja liiketoiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana on rakennusalan palvelutoiminta. Laki tulee voimaan 1.1.2008. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että valtio mahdollisimman suuressa määrin osallistuu siirtyvälle henkilöstölle ryhmäeläkevakuutuksena vakuutuslaitoksilta hankittavan lisäeläketurvan maksamiseen. 2) Eduskunta edellyttää, että siirtyvälle henkilöstölle hankittavan eläkevakuutuksen ehtojen tulee vastata täysin voimassa olevia eläke-etuuksia. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 160 28483)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (HE 22/2007 vp). Lakia muutetaan ammattipätevyyden tunnustamista koskevien säännösten osalta. Muutokset johtuvat ammattipätevyyden tunnustamisesta annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2005/36/EY. Lisäksi lakiin otetaan yleisluonteinen säännös terveydenhuollon ammattihenkilöltä edellytettävästä kielitaidosta. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (STM hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 160 73806)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 a §:n muuttamisesta (HE 101/2007 vp). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia muutetaan pitkäaikaisen laitoshoidon maksun tarkistamiseksi sekä metsätulon määräytymisperusteiden muuttamiseksi. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu on jatkossa 82 prosenttia hoidossa olevan nettotuloista. Hoidettavan henkilökohtaiseen käyttöön jäävä vähimmäiskäyttövara nousee samalla 10 eurolla vähintään 90 euroon. Muutokset perustuvat kansaneläkelain muutokseen, jolla kansaneläkkeen maksamiseen liittynyt laitoshoitorajoitus poistetaan. Maksukyvyn mukaan määräytyvissä maksuissa, kuten lasten päivähoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa, metsätulo otetaan huomioon muista tuloista poiketen laskennallisesti. Varallisuusverotuksen poistuttua metsätulon perusteena on jatkossa verohallituksen vahvistama metsän keskimääräinen tuotto. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 73800)

Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja (HE 120/2007 vp). Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaan kuntien elatustuen myöntämistä ja maksamista sekä elatusavun perintää koskevat tehtävät siirretään valtion järjestettäväksi ja rahoitettavaksi. Siirron on tarkoitus tapahtua viimeistään vuoden 2009 alussa, josta lukien edellä mainituista tehtävistä vastaa Kansaneläkelaitos. Elatusturvaa koskevia asiakastietoja tarvitaan elatustuen toimeenpanoon ja elatusavun perintään valmistautumiseksi. Kansaneläkelaitoksen on valmistauduttava uuteen tehtäväänsä muun muassa rakentamalla tietojärjestelmä, johon elatustuen toimeenpanossa tarvittavat asiakastiedot siirretään kunnista. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 160 74360)

Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 119/2007 vp). Toimeentulotuesta annettuun lakiin kirjataan määräajat toimeentulotukiasioiden käsittelylle. Tavoitteena on, että kaikissa kunnissa toimeentulotukipäätöksen saa ilman viivytystä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen tekemisestä. Kiireellisessä tilanteessa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Päätös on myös pantava täytäntöön viivytyksettä. Asiakkaan tulee päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun asiakas on tätä pyytänyt. Lisäksi perustoimeentulotuen valtionosuuden ennakkojen tarkistusraja alennetaan nykyisestä 10 prosentista viiteen prosenttiin. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 160 74360)

Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta (HE 139/2007 vp). Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan Valtiokonttori hoitaa etuuden laskemisen ja maksamisen niissä tilanteissa, joissa työntekijä on siirtänyt Suomen työeläkejärjestelmän mukaisen eläketurvansa Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmään. Lakiin tehdään myös eräiden lakien muuttamisesta johtuvat tarkistukset ja lisätään Ahvenanmaata koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 121/2007 vp). Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että julkisia terveyspalveluja antaville terveyskeskuksille ja sairaaloille korvataan valtion varoista kustannukset, jotka ovat syntyneet muualla kuin Suomessa vakuutetulle henkilölle tai hänen perheenjäsenelleen annetusta sairaanhoidosta silloin, kun hoito on annettu EY-lainsäädännön tai muun Suomen tekemän sosiaaliturva- tai sairaanhoitosopimuksen perusteella. Kansaneläkelaitos huolehtii kyseisistä sairaanhoidon kustannusten korvaamiseen liittyvistä tehtävistä. Laki tulee voimaan 1.1.2008. Julkisia terveyspalveluita antaville yksiköille korvataan kustannukset, jotka ovat syntyneet 1.1.2008 tai sen jälkeen. (STM hallitussihteeri Virpi Korhonen 160 73914)

Laki kansaneläkelain muuttamisesta, laki kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta, laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laki rintamasotilaseläkelain 9 a ja 17 §:n muuttamisesta, laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n 3 momentin kumoamisesta, laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain muuttamisesta, laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta, laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 27 §:n muuttamisesta ja laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (HE 95/2007 vp). Kansaneläkkeeseen tehdään tammikuun alusta 2008 tasokorotus, jonka suuruus on 20 euroa kuukaudessa. Saman suuruinen korotus tehdään myös lesken alkueläkkeeseen, lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärään, maahanmuuttajan erityistukeen, pitkäaikaistyöttömien eläketuen kansaneläkeosuuteen, luopumistuen täydennysosaan ja sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosaan. Kansaneläkkeen tasokorotuksen johdosta sotilasavustuksen perusavustuksen määrä nousee 20 euroa ja ylimääräisen rintamalisän enimmäismäärä 9 euroa kuukaudessa. Eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavan vuositulon huomattavan muutoksen rajaa nostetaan väliaikaisesti 1 100 euroon kuukaudessa, jotta tasokorotus ja kansaneläkkeeseen aiemmin tehdyt korotukset eivät aiheuta asumistuen ylimääräistä tarkistusta. Lisäksi kansaneläkkeen, leskeneläkkeen täydennysmäärän, maahanmuuttajan erityistuen ja pitkäaikaistyöttömien eläketuen kansaneläkeosuuden alentamisesta laitoshoidon vuoksi luovutaan. Uudistuksen johdosta pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kansaneläke nousee samalle tasolle kuin avohoidon asiakkaiden. Työeläkelakeihin tehtävät muutokset ovat lähinnä teknisiä korjauksia, jotka pääasiallisesti johtuvat kansaneläkelainsäädäntöön tehtävistä muutoksista. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta (HE 77/2007 vp). Vuorotteluvapaalain voimassaoloa muutetaan siten, että se jatkuu 31.12.2009 saakka. Lisäksi vuorotteluvapaan jaksottamista, pidentämistä ja tilapäistä työhön paluuta koskevia säännöksiä tarkennetaan ja työssäoloedellytystä ja vuorottelukorvauksen perusteena olevan palkkatulon määrittämistä koskevia säännöksiä yksinkertaistetaan. Laki tulee voimaan 1.1.2008. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että vuorotteluvapaajärjestelmän vakinaistamista koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vuoden 2008 aikana. (TM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 60 48935)

Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta (HE 124/2007 vp). Pääomayhtiöiden rajat ylittävistä sulautumisista annetun direktiivin (2005/56/EY) kansallinen täytäntöönpano henkilöstön hallintoedustuksen osalta tehdään muuttamalla lakia henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa. Laki tulee voimaan 15.12.2007. (TM neuvotteleva virkamies Jouni Lemola 010 60 48934)

Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 ja 11 §:n muuttamisesta (HE 78/2007 vp). Määräaikainen starttirahakokeilu vakinaistetaan. Kokeilussa starttirahaa on voitu myöntää työttömien työnhakijoiden lisäksi työstä tai työmarkkinoiden ulkopuolelta yrittäjäksi siirtyvälle. Lisäksi starttirahan enimmäiskesto pidennetään 10 kuukaudesta 18 kuukauteen. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan tasavallan hallituksen välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vahvisti lain Puolan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 142/2007 vp). Suomen tasavalta ja Puolan tasavalta allekirjoittivat 25.5.2007 sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Suomen ja Puolan välisessä yhteistyössä tarpeellisten arkaluonteisten tietojen vaihto ja suojaaminen. Sopimusta sovelletaan salassa pidettävien tietojen vaihtoon Suomen ja Puolan ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- ja teollisuusasioissa. Sopimusteksti pohjautuu pitkälti Suomen mallisopimukseen. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 7.12.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta sekä eräiden Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta. Suomella on edelleen voimassa eräiden kolmansien maiden kanssa sellaisia kaupallistaloudellisia sopimuksia, joille ei ole ollut enää tarvetta Suomen EU-jäsenyyden myötä unionin omien järjestelyjen korvattua jäsenvaltioiden aikanaan tehdyt sitoumukset. Sopimusten irtisanominen on tekninen toimenpide, joka ei vaikuta maiden välisiin tiiviisiin suhteisiin. Laki (89/2004) tulee voimaan 26.12.2007. Asetus tulee voimaan 26.12.2007. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta. Suomen liityttyä Euroopan unioniin, sopimuksen tarkoitus on vanhentunut unionin omien järjestelyjen korvattua jäsenvaltioiden aikanaan tehdyt sitoumukset. Asetus tulee voimaan 17.2.2008. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset koskevat pakattujen vaarallisten aineiden kuljettamista aluksessa. Ne ovat teknisiä täsmennyksiä ja lyhyitä sanallisia tarkennuksia sekä tieteen ja tutkimuksen kehityksen mukanaan tuomia erinäisiä päivityksiä. IMDG-säännöstöön tehdyt muutokset tulevat voimaan 1.1.2008. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 160 28563)

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus mahdollistaa öljyn varastointia koskevan direktiivin mukaisen 90 päivän varastointivelvoitteen täyttämisen, sijoittamalla varastoja toiseen sopijamaahan. Sopimus tulee voimaan 12.12.2007. Laki (994/2007) tulee voimaan 12.12.2007. Asetus tulee voimaan 12.12.2007. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 7.12.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Pääministeri Matti Vanhasen ja ulkoasiainministeri Ilkka Kanervan valtuuttaminen allekirjoittamaan Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta sekä siihen liittyvä päätösasiakirja. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Valtuuskunnan asettaminen EU-Af ikka huippukokoukseen Lissabonissa 8.-9.12.2007 ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Suomea huippukokouksessa edustavat tasavallan presidentti Tarja Halonen ja pääministeri Matti Vanhanen. Jäsenet ovat alivaltiosihteeri Esko Hamilo, neuvonantaja Päivi Kairamo-Hella, EU-neuvonantaja Riina Nevamäki, alivaltiosihteeri Helena Tuuri, osastopäällikkö Teemu Tanner, lehdistöpäällikkö Eila Nevalainen, 2.adjutantti, komentajakapteeni Janne Muurinen, apulaistiedotuspäällikkö Sanna Kangasharju, apulaisosastopäällikkö Sirpa Mäenpää ja lähetystöneuvos Asko Luukkainen. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 160 56235)

Suurlähettiläs Timo Lahelman valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Valko-Venäjän hallituksen välinen sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 7.12.2007 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän Valtion tilinpäätöskertomuksesta vuodelta 2006 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2006 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta merkittäväksi pöytäkirjaan sekä määräsi eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin tilinpäätöskertomuksen antamiseksi eduskunnalle sellaisella aikataululla, että eduskunta voi käsitellä tilinpäätöskertomuksen kevätistuntokaudella. (VM budjettineuvos Helena Tarkka 160 34876)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 7.12.2007 seuraavat nimitysasiat:

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kenraalimajuri Jaakko Kaukanen rajavartiolaitoksen apulaispäällikön virkaan ja rajavartiolaitoksen apulaispäällikön tehtävään 19.4.2008 lukien 18.4.2011 päättyväksi määräajaksi. (SM hallitusneuvos Tomi Vuori 020 410 6600)

Prikaatikenraali Mikko Kirjavainen rajavartiolaitoksen kenraalin virkaan ja rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston osastopäällikön tehtävään 1.3.2008 lukien 28.2.2011 päättyväksi määräajaksi. (SM hallitusneuvos Tomi Vuori 020 410 6600)

Valtiotieteen kandidaatti Erkki Kalevi Virtanen työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön virkaan 1.1.2008-31.12.2012. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 5.12.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Säännöstä kuntien yleiseen valtionosuuteen sisältyvään syrjäisyyslisään oikeutetuista kunnista muutetaan siten, että syrjäisyyslisään oikeutettujen kuntien joukosta poistetaan Joutsan kunta. Se yhdistyy Leivonmäen kunnan kanssa vuoden 2008 alusta, eikä perustettava uusi Joutsan kunta täytä asetuksen 3 §:n mukaista syrjäisyyden määritelmää. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (SM neuvotteleva virkamies Markku Nissinen 160 44522)

Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä. Nykyiset saaristokunnat, joita on 13, nimetään saaristokunniksi. Nykyiset muiden kuntien saaristo-osat, joita on 44, nimetään saaristo-osiksi uudelleen. Nimeäminen tapahtuisi poikkeuksellisesti vain vuodeksi, koska vireillä on lukuisia saaristoalueita koskevia kuntajaotusten muutoksia, joista päätetään vuonna 2008. Saaristoalueilla asui 31.12.2006 54 755 henkilöä. Asetus tulee voimaan 1.1.2008 ja on voimassa 31.12.2008 saakka. (SM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 160 42311)

Valtioneuvoston asetus ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä opinnoista. Asetus täydentää ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain säännöksiä. Asetus sisältää tarkemmat säännökset rinnastamispäätöksessä edellytettyjen täydentävien opintojen laajuudesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Maiju Tuominen 160 76972)

Valtioneuvoston asetus ammattipätevyyden tunnustamisessa edellytetystä sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta. Asetus sisältää tarkemmat säännökset ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa tarkoitetuista korvaavista toimenpiteistä eli sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Maiju Tuominen 160 76972)

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Muutos johtuu elintarvikelainsäädäntötehtävien keskittämisestä maa- ja metsätalousministeriöön 1.1.2008 lukien. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 160 53331)

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta. Avustusta yksin toimintaa harjoittavalle yrittäjälle ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin voidaan 1.1.2008 lukien myöntää I tukialueella sekä Forssan, Eteläisten Seinänaapurien, Etelä-Pirkanmaan, Jämsän, Keuruun, Kouvolan, Kotka-Haminan, Lappeenrannan, Seinäjoen ja Vakka-Suomen seutukunnan alueella. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (KTM hallitussihteeri Mikko Ojala 160 63506)

Valtioneuvoston asetus yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnasta. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunta toimii yhteistyöelimenä muun muassa eri viranomaisten sekä palvelujen tuottajien ja näiden edustajien kesken. Tavoitteena on edistää yksityisten palvelujen käyttöä ja niiden kehittymistä osana sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta. Neuvottelukunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enintään 20 varsinaista jäsentä. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 160 74360)

Valtioneuvoston asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella laajennetaan rintamaveteraanien aviopuolisoiden mahdollisuuksia osallistua laitoskuntoutukseen yhdessä rintamaveteraanin kanssa. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (STM neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo 160 74353)

Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta. Uusi kansaneläkelaki tulee voimaan vuoden 2008 alusta. Lain nojalla annettavassa asetuksessa säädetään etuuksien maksamisesta sekä valtion osuuden ennakoiden ja lopullisten rahoitusosuuksien vahvistamisesta ja maksamisesta. Säännökset vastaavat ilmoitusaikaa koskevaa muutosta lukuun ottamatta voimassa olevia säännöksiä ja soveltamiskäytäntöä. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus vammaisetuuksista annetun lain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta. Laki vammaisetuuksista tulee voimaan vuoden 2008 alusta. Lain nojalla annettavassa asetuksessa säädetään etuuksien maksamisesta sekä valtion osuuden ennakoiden ja lopullisten rahoitusosuuksien maksamisesta. Säännökset vastaavat ilmoitusaikaa koskevaa muutosta lukuun ottamatta voimassa olevia säännöksiä ja soveltamiskäytäntöä. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella. Laki eläkkeensaajan asumistuesta tulee voimaan vuoden 2008 alusta. Lain nojalla annettavassa asetuksessa säädetään valtion osuuden ennakon maksamisesta. Lain mukaan valtion osuuden ennakko maksetaan vuoden 2008 alusta täysimääräisenä. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2008. Laki eläkkeensaajan asumistuesta tulee voimaan vuoden 2008 alusta. Lain mukaan valtioneuvosto vahvistaa eläkkeensaajan asumistukea saavan hyväksyttävät lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannukset omistusomakotitaloissa sekä hyväksyttävät lämmitys- ja vesikustannukset muissa asunnoissa silloin, kun kyseiset erät eivät sisälly asunnon vuokraan tai vastikkeeseen. Lisäksi valtioneuvosto vahvistaa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät sekä keskimääräiset asumismenot, joita sovelletaan yhteismajoituksessa asuviin eläkkeensaajiin. Nykyiseen normirakenteeseen ei tule muutoksia lukuun ottamatta yhteismajoituksessa asuvia. Eläkkeensaajien vesinormia korotetaan kustannusten nousun perusteella 0,59 euroa/ henkilö ja kunnossapitonormia korotetaan kansaneläkeindeksin muutosta vastaavasti 2,5 prosenttia. Lämmitysnormit vastaavat kustannuksia, joten niihin ei tule muutoksia. Hyväksyttävien asumismenojen enimmäismääriä korotetaan eläkkeensaajan asumistukea saavien asumiskustannusten keskimääräistä nousua vastaavasti 2,8 prosenttia. Yhteismajoituksessa asuvien keskimääräiset asumismenot sidotaan pääkaupunkiseudulla hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärään siten, että asumismenoina hyväksytään 2 115 euroa vuodessa. Asetus tulee voimaan 1.1.2008 ja on voimassa vuoden 2008 loppuun. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus Eläketurvakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan Eläketurvakeskuksesta annettuun lakiin vuoden 2008 alusta voimaan tulevien muutosten vuoksi. Samalla asetukseen tehdään eräitä täsmennyksiä ja teknisluonteisia korjauksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 5.12.2007 seuraavat päätökset:

Periaatepäätös hallituksen strategia-asiakirjasta 2007. Periaatepäätöksen kohteena ovat pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan sisältyvät politiikkaohjelmat, joita ovat työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma, terveyden edistämisen politiikkaohjelma sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma. Politiikkaohjelmien lisäksi periaatepäätös sisältää hallituksen erityisseurattavat, poikkihallinnolliset ja hallitusohjelmaa toteuttavat aihealueet, sektoritutkimuksen keskeiset painotukset ja teemat, lainsäädäntösuunnitelman, sekä suunnitelman eduskunnalle annettavista selonteoista ja suunnitelman hallituksen periaatepäätöksistä. Strategia-asiakirja palvelee hallitusohjelman toimeenpanoa ja seurantaa. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

Päätös Suomen edustautumisesta Lissabonin sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Lissabonissa 13.12.2007 sekä Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 14.12.2007. Suomea edustavat Lissabonin sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa pääministeri Matti Vanhanen sekä ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva. Suomea edustaa Eurooppa-neuvoston kokouksessa pääministeri Matti Vanhanen avustajinaan ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva ja eurooppaministeri Astrid Thors. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä presidentin toimivaltaan kuuluvia asioita. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Jari Luoto 160 22180)

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva viestintäministeri Suvi Lindénin ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiinsa. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä (18/2007 vp) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006 (K 2/2007 vp) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2006 (K 3/2007 vp) ja Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006 (K 5/2007 vp) pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmän lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää valtioneuvostolta selontekoa Itämeri-politiikasta. (UM lähetystöneuvos Mikko Kinnunen 160 55357)

Päätös nimetä Itä-Lapin, Kotka-Haminan ja Forssan seutukunnat äkillisen rakennemuutoksen alueiksi vuosiksi 2008-2009 ja jatkaa aiemmin nimetyn Kouvolan seutukunnan määräaikaa kyseisenä alueena vuoden 2009 loppuun. (SM osastopäällikkö Silja Hiironniemi 160 42810)

Päätös vahvistaa kuntien yleisen valtionosuuden perusteena oleva asukaskohtainen euromäärä 29,06 euroksi vuodeksi 2008. Muutostarve johtuu kunta-alan palkkaratkaisun korottavasta vaikutuksesta indeksikorotuksen määrään. (SM neuvotteleva virkamies Markku Nissinen 160 44522)

Päätös kuntien harkinnanvaraisista rahoitusavustuksista. Päätöksellä jaetaan 49 kunnalle yhteensä 20 000 000 euroa kuntien valtionosuuslain 13 §:n mukaisena harkinnanvaraisena rahoitusavustuksena ja 1 000 000 euroa erillisenä avustuksena Tuusulan kunnalle Jokelan ampumavälikohtauksesta aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin. Avustusten jakaminen kokonaisuudessaan edellyttää, että eduskunta hyväksyy vuoden 2007 neljänteen lisätalousarvioesitykseen sisältyvän 4 500 000 euron lisämäärärahan ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan esittämän 2 000 000 euron lisämäärärahan. (SM ylitarkastaja Ville Salonen 160 44645)

Periaatepäätös koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi vuosille 2007-2012. Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämisestä suunnitelman hyväksymisvuotta ja viittä seuraavaa vuotta varten. Kehittämissuunnitelma sisältää koulutuksen ja tutkimuksen keskeiset laadulliset, rakenteelliset ja määrälliset kehittämistavoitteet sekä opintotuen kehittämisen periaatteet. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (OPM suunnittelupäällikkö Kirsi Kangaspunta 160 77252)

Päätös Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) varojen ja valtion rahoitusosuuden jakamisesta työvoima- ja elinkeinokeskuksille. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2007 talousarviosta alueellisia käyttöoikeuksia 4 816 000 euroa Euroopan kalatalousrahaston rahoitusosuutena ja valtion rahoitusosuutena 6 591 000 euroa käytettäväksi Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. (MMM ylitarkastaja Risto Lampinen 160 52904)

Päätös muuttaa Järvi-Savon Viestintä Oy:n, Monday's Special Oy:n, Oy Najaros Ab:n taajuuskokonaisuudelle Joensuu (Joensuu 92,8 MHz, ym.), Pohjois-Savon Paikallisradio Oy:n, Oy Radio Vaasa Ab:n sekä Pro Radio Oy:n taajuuskokonaisuuksille Kotka-Lappeenranta (Imatra 105,3 MHz, ym.) ja Lohja (Hanko 107,5 MHz, ym.) paikalliseen radiotoimintaan myönnettyjä toimilupia täydentämällä toimilupamääräyksiä. Hakijoiden ohjelmistoa koskeviin toimilupamääräyksiin sisältyy määräys ns. yhden signaalin periaatteesta seuraavasti: Jos toimiluvan nojalla voidaan lähettää radiolähetystä useammalla taajuudella, kullakin taajuudella tulee lähettää pääosin samaa lähetystä. Eri taajuuksilla voidaan kuitenkin lähettää erilaista toimituksellista aineistoa päivittäin keskimäärin enintään kaksi tuntia. Keskimääräinen aika lasketaan kultakin viikolta päivittäin. Hakijat ovat esittäneet tämän määräyksen muuttamista siten, että myös mainosaineistoa voitaisiin lähettää taajuuskohtaisesti eriytettynä. Perusteluina hakijat ovat esittäneet, että nykyinen määräys heikentää paikallisen radiotoiminnan edellytyksiä. Muut hakemukset hylätään. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös Ilmailulaitoksesta annetun lain (1245/2005) 7 §:n mukaisesta vakuuttamisen rajaamisesta.
1) Ilmailulaitoksen vahingonkorvausvastuun yläraja on a) ilmailulain (1242/2005) mukaisten lentoasemapalveluiden tarjoamisessa 50 miljoonaa euroa vuodessa, kuitenkin siten, että b) ilmailulain mukaisten turvatarkastusten suorittamisessa Ilmailulaitoksen vahingonkorvausvastuun yläraja on 5 miljoonaa euroa vuodessa;
2) Ilmailulaitoksen vahingonkorvausvastuun yläraja ilmailulain mukaisten lennonvarmistuspalveluiden tarjoamisessa on 5 miljoonaa euroa vuodessa;
3) valtio vastaa nämä määrät ylittävistä vahingonkorvauksista 1 ja 2 kohtien mukaisissa vahingoissa, joista Ilmailulaitos on lain mukaan vastuussa;
4) valtiolla on yhteisvahingoissa ensisijainen oikeus mahdolliseen takaisinsaantiin omalta vastuuosaltaan sen mukaan, miten vahingon vastuusuhteet lopullisesti määräytyvät;
5) tämä Ilmailulaitoksen vastuurajoitus ja sitä vastaava valtion vastuu tulee voimaan 1.1.2008 ja on voimassa 31.12.2010 asti,
6) Ilmailulaitos velvoitetaan raportoimaan riskienhallintapolitiikastaan ja erityisesti toimintansa riskitasoon ja vakuuttamiseen olennaisesti vaikuttavista muutoksista liikenne- ja viestintäministeriölle kalenterivuosittain 31.12. mennessä. (LVM neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä 160 28475)

Päätös asettaa Huoltovarmuuskeskuksen johtokunta vuosiksi 2008-2010, kuitenkin enintään siihen asti, kunnes valtioneuvosto on asettanut uuden huoltovarmuusorganisaation mukaisen Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen. Kokoonpano: puheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö Henrik Räihä kauppa- ja teollisuusministeriö/työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: alivaltiosihteeri Juhani Turunen valtiovarainministeriö; jäsenet: yksikön päällikkö Ilkka Saarinen ulkoasiainministeriö, maatalousneuvos Taina Vesanto maa- ja metsätalousministeriö, pääjohtaja Rauni Hagman Viestintävirasto, apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen sosiaali- ja terveysministeriö, ylijohtaja Eero Lavonen puolustusministeriö, neuvotteleva virkamies Päivi Janka kauppa- ja teollisuusministeriö/työ- ja elinkeinoministeriö, johtaja Markku Gardin Satakunnan TE-keskus, hallituksen puheenjohtaja Eija Malmivirta puolustustaloudellinen suunnittelukunta, johtaja Jukka Veteläsuo puolustustaloudellinen suunnittelukunta, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula puolustustaloudellinen suunnittelukunta; supistettu johtokunta: puheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö Henrik Räihä; varapuheenjohtaja: alivaltiosihteeri Juhani Turunen; maatalousneuvos Taina Vesanto, ylijohtaja Eero Lavonen, pääjohtaja Rauni Hagman, neuvotteleva virkamies Päivi Janka. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Päätös myöntää lakimies Juri Aaltoselle ero työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen lakimies Heli Puura ja Puuran henkilökohtaiseksi varajäseneksi lakimies Juri Aaltonen 1.1.2008 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2010 saakka. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 5.12.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 41/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (muutos). Kaikilla henkilöillä on oltava oma matkustusasiakirja ja sormenjälkiä ei oteta alle kuusivuotiailta lapsilta eikä henkilöiltä, jotka eivät fyysisten rajoitteiden vuoksi pysty antamaan sormenjälkiä. Asetusehdotuksen tavoitteena on matkustusturvallisuuden parantaminen ja lisäsuojelun antaminen lapsille. (SM lupahallintopäällikkö Anne Aaltonen 160 42224)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 5.12.2007 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen valtionsyyttäjä Anu Mantila Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2008-31.3.2010. (OM osastopäällikkö Jarmo Littunen 160 67783)

Johtaja Mervi Virtanen sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston maahanmuuttojohtajan virkaan 1.1.2008 lukien. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 160 42816)

Oikeustieteen maisteri Pirjo Kainulainen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.1.2008 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.12.2007 seuraavia asioita:

Talousarvion momentilta 24.30.66.4 (Varsinainen kehitysyhteistyö; Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö) myönnetään yhteensä 7 000 000 euroa Liikekumppanuusohjelmalle (Finnpartnership) vuosille 2008-2009. Ohjelman tavoitteena on palvella suomalaisia yrityksiä kysyntävetoisesti kaupallisen yhteistoiminnan kehittämiseksi ja kehitysvaikutusten aikaansaamiseksi kehitysmaissa. (UM lähetystöneuvos Pertti Anttinen 160 56410)

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista. Vuoden 2006 verotustietojen tultua käyttöön, valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia tarkistetaan. Lisäksi tarkistetaan ne laskentaperusteet, joita noudatetaan laskettaessa yksittäisten kuntien ja seurakuntien edellä mainittujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia. Veronsaajaryhmien jako-osuuksien tarkistaminen kasvattaa vuonna 2007 valtiolle tulevaa osuutta noin 122 miljoonalla eurolla ja pienentää kuntien osuutta noin 100 miljoonalla eurolla, seurakuntien osuutta noin 10 miljoonalla eurolla ja Kansaneläkelaitoksen osuutta noin 13 miljoonalla eurolla. Asetus tulee voimaan 12.12.2007. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2008 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista. Jako-osuuksien vahvistaminen kerralla lopullisiksi poistaa jako-osuuksien oikaisuista aiheutuneita yhteisöveron tuottomuutoksia kuntien ja seurakuntien verotilityksissä ja lisää osaltaan kuntien ja seurakuntien talouden ennustettavuutta ja vakautta. Asetus tulee voimaan 12.12.2007. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista. Asetus on laadittu huomioiden Ilmatieteen laitoksen nykyinen toimintaympäristö eikä siinä ole oleellisia muutoksia nykyiseen voimassaolevaan asetukseen. Asetus tulee voimaan 1.1.2008 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista. Asetus uusitaan sen voimassaolon päättymisen vuoksi. Asetuksen rakenne on tarkoitus säilyttää ennallaan. Selkeyden ja hallittavuuden vuoksi uusitaan koko asetus, vaikka tosiasiallisesti muutetaan vain 3 §:n 1 momentin 2) kohtaa, voimaantulosäännöstä ja julkisoikeudellisten suoritteiden hintoja. Asetus tulee voimaan 1.1.2008 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 160 28483)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista. Asetukseen ja sen liitteisiin lisätään eräitä uusia julkisoikeudellisia suoritteita. Eräiden jo voimassa olevassa maksuasetuksessa olevien suoritteiden maksuja korotetaan ja eräisiin suoritteisiin tehdään muutoksia ja tarkennuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2008 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (LVM merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman 160 28009)

Ympäristöministeriön oikeuttaminen tekemään Suomen valtion ja Vantaan kaupungin välinen aluevaihto. Suomen valtio luovuttaa Vantaan kaupungille Vantaan kaupungin Alikeravan kylässä sijaitsevan Vähätalo-nimisen tilan RN:o 92-401-17-1. Tilan pinta-ala on 16,48 hehtaaria ja luovutusarvo 1,69 miljoonaa euroa. Vantaan kaupunki luovuttaa valtiolle Sipoonkorven alueella omistamansa noin 250 hehtaarin suuruiset Vantaan kaupungissa ja Sipoon kunnassa sijaitsevat metsäalueet. Näiden alueiden luovutusarvoksi on saatu 1,69 miljoonaa euroa. (YM hallitussihteeri Heikki Korpelainen 020 490 7112)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Ahvenanmaan puheoikeutta käsitellyt työryhmä luovutti 3.12.2007 mietintönsä ulkoministeri Ilkka Kanervalle. Mietintö sisältää ehdotuksen Ahvenanmaan puheoikeutta koskevan käytännön kehittämiseksi. Ehdotukset koskevat muun muassa ministerivaliokuntakäsittelyä, jonka tulee muodostaa menettelyllinen takuu maakunnalle. On myös ehdotettu, että yksittäistapauksissa voitaisiin harkita mahdollisuutta valtuuttaa Ahvenanmaan maakunnan edustaja käyttämään puheoikeutta. Ulkoministeriö tulee olemaan yhteydessä komissioon ja kiinnittämään komission huomiota Ahvenanmaata koskevien asioiden prosessikieleen sen välttämiseksi, että prosessikieli tällaisissa asioissa olisi muu kuin ruotsi. Ulkoministeriö asetti 25.7.2006 työryhmän selvittämään Ahvenanmaan puheoikeuden kehittämistä EY-tuomioistuimessa. Työryhmälle annetun mandaatin mukaan työryhmän tuli selvittää niitä tilanteita, joissa Ahvenanmaan maakunnalla on oikeudellista intressiä käyttää puheoikeutta, selvittää muissa maissa vastaavanalaisissa tilanteissa mahdollisesti noudatettavia käytäntöjä ja näiden perusteella esittää mahdollisia ehdotuksia Ahvenanmaan puheoikeutta koskevan käytännön kehittämiseksi. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Joni Heliskoski, p. (09) 160 55709, ulkoministeriö.

Lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan koordinointia selvittänyt työryhmä luovutti 4.12.2007 mietintönsä sisäasiainministeri Anne Holmlundille ja peruspalveluministeri Paula Risikolle. Työryhmä esittää, että lääkärihelikopteritoiminnan kilpailutusta ja sopimusten laatimista sekä valvontaa varten pitäisi perustaa valtakunnallinen hallinnointiyksikkö. Lääkärihelikopterin lääkinnällisestä toiminnasta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaisivat Yliopistolliset sairaanhoitopiirit. Hallinnointiyksikkö vastaisi sekä helikopterikuljetuspalvelujen että tuki- ja lentoavustajapalvelujen hallinnoinnista koko maan laajuisesti. Työryhmä esittää, että hallinnointiyksikön toiminta voidaan aloittaa vuoden 2008 aikana. Keskitetyn hallinnointiyksikön avulla on mahdollista saavuttaa säästöjä hallinnon järjestämisessä ja kilpailutuksen organisoinnissa. Lisäksi toimintojen keskittäminen edistäisi palveluiden tasalaatuisuutta. Lääkärihelikopteritoiminnan vaativuuden ja toiminta-alueen laajuuden vuoksi sen on katsottava kuuluvan vaativaan erikoissairaanhoitoon ja näin yliopistollisten sairaanhoitopiirien toimialaan. Nykyisellään lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta on järjestetty niin sanotulla kumppanuusmallilla, jossa toiminnasta vastaavat yhdistykset. Pääosa rahoituksesta tulee Raha-automaattiyhdistyksen myöntämänä avustuksena ja lääkinnällisen toiminnan rahoittavat sairaanhoitopiirit. Työryhmän raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/julkaisu/heko2007. Lisätietoja antavat sisäasiainministeriöstä kansliapäällikkö Ritva Viljanen, p. (09) 160 42803 ja valmiusjohtaja Janne Koivukoski, p. (09) 160 42962 sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä ylilääkäri Tom Silfvast, p. (09) 160 74131, 050 414 1485.

Ihmiskaupan vastainen ohjausryhmä luovutti 5.12.2007 ehdotuksensa maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsille. Suomessa tehtävän ihmiskaupan vastaisen työn keskeisin haaste on ihmiskaupan vastaisen ohjausryhmän mukaan uhrien tunnistamisen parantaminen. Keinoja ovat ohjausryhmän mukaan jatkuva ja kattava koulutus sekä yhteistyön kehittäminen. Ohjausryhmä esittää myös ihmiskaupan vastaisten järjestelmien riippumatonta arviointia tehtäväksi vuoden 2009 aikana sekä vähemmistövaltuutetun tai eduskunnan oikeusasiamiehen nimeämistä kansalliseksi ihmiskaupparaportoijaksi. Työministeriö asetti helmikuussa 2006 ohjausryhmän seuraamaan ja ohjaamaan hallituksen ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman toteutumista. Eri ministeriöiden ja hallinnonalojen lisäksi ohjausryhmässä ovat olleet edustettuina muut ihmiskaupan vastaiseen toimintaan osallistuneet tahot, kuten kansalais- ja työmarkkinajärjestöt, kirkot ja muut uskonnolliset yhteisöt sekä kunnat. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut johtaja Mervi Virtanen työministeriöstä. Ohjausryhmän ehdotus hallituksen vuonna 2005 hyväksymän toimintasuunnitelman tarkentamiseksi on osoitteessa http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/10_muut/ihmiskaupan_vastainen_toimsuunn.pdf. Lisätietoja antavat johtaja Mervi Virtanen, p. 010 60 48020, työministeriö ja erityisavustaja Thomas Bergman, (09) 160 44510, sisäasiainministeriö.

Sähköisen valvonnan työryhmä luovutti 5.12.2007 mietintönsä oikeusministeriölle. Oikeusministeriön asettama työryhmä laajentaisi sähköisen valvonnan käyttöä seuraamusjärjestelmässä. Se ehdottaa uutta valvontarangaistusta, jossa tuomittu voisi suorittaa lyhyehkön vankeusrangaistuksensa kotonaan tai laitoshoidossa sähköisessä valvonnassa. Tuomitun liikkeitä seurattaisiin esimerkiksi matkapuhelimella tai jalkapannalla, joka on yhteydessä seurantalaitteeseen taikka näiden yhdistelmällä. Tarkoituksena on tarjota vankilan sijasta vaihtoehto, joka edistäisi tuomitun sosiaalista selviytymistä ja ehkäisisi uusien rikosten tekemistä. Valvontarangaistuksessa tuomittu voisi ehdotonta vankeutta paremmin säilyttää sosiaaliset suhteensa sekä mahdollisen työ- tai opiskelupaikkansa. Rangaistus olisi mahdollinen silloin, kun yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle on este. Päätöksen tekisi tuomioistuin. Kyseessä olisi yhdyskuntapalvelua tuntuvampi rangaistus, koska tuomittu olisi jatkuvan tarkkailun alaisena. Työryhmämietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1196159360595. Lisätietoja antavat oikeusministeriöstä työryhmän puheenjohtajat, apulaisosastopäällikkö Jari Lohi, p. (09) 160 68102 ja lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, p. (09) 160 67892.

Kaupan ja kilpailun työryhmä luovutti 30.11.2007 raporttinsa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Työryhmän mielestä toimivan kilpailun edellytykset tulisi ottaa nykyistä tietoisemmin huomioon kauppaa koskevassa kaavoituksessa. Työryhmä esittää selvitettäväksi, onko vähittäiskaupan suuryksikön nykyinen 2 000 kerrosneliömetrin kokoraja edelleen ajanmukainen. Työryhmä perää keskustelua siitä, voitaisiinko kokoraja porrastaa esimerkiksi kaupunkiseudun koon mukaan. Työryhmä pitää tarpeellisena hallitusohjelmaan sisältyvää nykyisen aukiololain selkeyttämistä. Lain tulkinnanvaraisuus on aiheuttanut epätietoisuutta liikennemyymälöiden aukiolosta. Kaupan ja kilpailun työryhmän raportti on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=257805&lan=fi&clan=fi. Lisätietoja antavat ympäristöministeriöstä rakennusneuvos Matti Vatilo, p. 020 490 712, yliarkkitehti Katri Tulkki, p. 020 490 7156 ja yli-insinööri Maaret Stenström, p. 020 490 7177.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.