Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 48/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 30.11.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 159/2007 vp) Suomen ja Latvian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavalta ja Latvian tasavalta allekirjoittivat 17.8.2007 sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Suomen ja Latvian välisessä yhteistyössä tarpeellisten arkaluonteisten tietojen vaihto ja suojaaminen. Sopimusta sovelletaan salassa pidettävien tietojen vaihtoon Suomen ja Latvian välillä ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- ja teollisuusasioissa. Sopimusteksti pohjautuu pitkälti Suomen mallisopimukseen. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Esitys (HE 160/2007 vp) laeiksi autoverolain muutoksenhakusäännösten muuttamisesta. Autoverolakia muutetaan siten, että verovelvollisen tulee muutosta hakiessaan pääsääntöisesti tehdä ensin veroviranomaiselle kirjallinen oikaisuvaatimus, jota koskevaan päätökseen vasta on mahdollista hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta. Autoveroasioissa toimivaltainen tuomioistuin on yleensä verovelvollisen kotikunnan mukaan määräytyvä alueellinen hallinto-oikeus. (VM ylitarkastaja Krista Sinisalo 160 33077)

Esitys (HE 161/2007 vp) laiksi maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä. Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä korvaa voimassa olevan lain maaseutuelinkeinorekisteristä. Lakia sovelletaan maataloushallinnon, elintarvikehallinnon ja maaseutuelinkeinohallinnon laatimiin asiakirjoihin sekä niiden tehtäviin liittyviin rekistereihin, jos ne kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan. Tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen ja niiden luovuttamiseen sovelletaan pääsääntöisesti viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia. Tietojen luovutuspäätökset tehdään keskushallintotasolla siten, että rekisterinpitäjinä toimivat Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus päättävät kukin tietojen luovuttamisesta oman toimialansa osalta. Lakiin otetaan lisäksi säännöksiä Euroopan yhteisöjen edellyttämästä tukitietojen julkistamisesta sekä tietojen säilyttämisajasta. (MMM hallitussihteeri Outi Kostama 160 54277)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 30.11.2007 seuraavat lait:

Laki valtion virkamieslain muuttamisesta (HE 63/2007 vp). Syrjintää koskeva virkamieslain säännös saatetaan vastaamaan Euroopan unionin vaatimuksia, parannetaan virkamiesten oikeusasemaa ja pyritään vähentämään määräaikaisten osuutta virkamiehistä. Virkamiesten liikkuvuutta valtiotyönantajan palveluksessa uusiin tehtäviin edistetään. Lisäksi virkamieslakiin tehdään teknisluonteisia korjauksia. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (VM työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi 160 34965)

Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 38/2007 vp). Ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa otetaan käyttöön sähköinen hakujärjestelmä yhteishaussa mukana olevan koulutuksen osalta kevään 2008 yhteishaussa. Opetushallitus ylläpitää opiskelijavalintarekisteriä. Siltä osin kuin lääninhallitusten hoitamat yhteishakuun liittyvät tehtävät eivät käy sähköisessä hakujärjestelmässä tarpeettomiksi, Opetushallitus vastaa tehtävien hoitamisesta. Sähköisessä hakujärjestelmässä koulutuksen järjestäjät tallettavat opiskelijaksi ottamisen edellyttämät tiedot sähköisesti suoraan hakurekisteriin. Koulutuksen järjestäjät osallistuvat opiskelijavalintarekisterin pitoon ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen hakurekisterin osalta Opetushallituksen lukuun. Laki tulee voimaan 1.2.2008. (OPM opetusneuvos Kaija Suorsa-Aarnio 160 77204)

Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta, laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta, laki asianajajista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta, laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta ja laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta (HE 26/2007 vp). Lait liittyvät pääosin ammattipätevyyden tunnustamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY täytäntöönpanoon. Ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpanon tavoitteena on varmistaa liikkuvuuden sujuvuus sekä tultaessa muualta Euroopasta Suomeen että lähdettäessä Suomesta Eurooppaan. Suomessa tutkinnon suorittaneen henkilön mahdollisuuksia siirtyä muualle Eurooppaan pyritään lisäksi helpottamaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin ja kauppakamarilakiin tehtävillä muutoksilla. Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annettuun lakiin tehdään myös joitakin muutoksia ja täsmennyksiä. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Maiju Tuominen 160 76972)

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta (HE 74/2007 vp). Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia muutetaan siten, että kotieläintalousyrittäjän oikeus saada lomituspalveluja vuosiloman ajaksi lisääntyy yhdellä päivällä ja että sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijaisapua myös tuottajajärjestön maakunnallisen luottamuselimen kokoukseen osallistumista varten. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (MMM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 160 74360)

Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain 136 §:n muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain 132 §:n muuttamisesta ja laki valtion eläkelain muuttamisesta (HE 53/2007 vp). Eläketurvakeskuksesta annettua lakia muutetaan siten, että Eläketurvakeskus on lakisääteisen työeläkejärjestelmän toimeenpanon ja kehittämisen yhteiselin, joka edistää ja yhteen sovittaa työeläketurvan toimeenpanoa ja kehittämistä. Eläketurvakeskuksen hallintoelimiin tulee myös julkisten alojen eläkejärjestelmien sekä työnantajien ja työntekijöiden edustus. Julkisten alojen eläkelaitokset osallistuvat jatkossa myös Eläketurvakeskuksen kustannusten rahoitukseen toimintokohtaisesti perittävien palvelumaksujen lisäksi eläkelaitosten kustannusosuudella. Julkisten alojen eläkelaitokset maksavat täysimääräisen kustannusosuuden vuosien 2008 ja 2009 siirtymäajan jälkeen. Myös työntekijän eläkelakia, maatalousyrittäjän eläkelakia, valtion eläkelakia ja kunnallista eläkelakia muutetaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Laki työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 123/2007 vp). Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että sovitellun työttömyysetuuden enimmäismaksuajan täyttymisen estämättä soviteltua työttömyysetuutta voidaan myöntää 31.12.2009 saakka. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Laki työttömyyskassalain 27 §:n muuttamisesta (HE 122/2007 vp). Työttömyyskassalakia muutetaan siten, että sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätökset työttömyyskassojen maksamien etuuksien valtionosuudesta ja työttömyysvakuutusrahaston osuudesta sekä hallintokuluihin kohdistuvista osuuksista. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Laki asumistukilain 11 §:n muuttamisesta (HE 79/2007 vp). Asumistukijärjestelmä siirretään sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan 1.1.2008 lukien. Siirto edellyttää asumistukilain 11 §:n muuttamista niin, että ympäristöministeriötä koskevat asumistukilaissa olevat maininnat korvataan sosiaali- ja terveysministeriöllä. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (YM asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen 020 4907615)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja vahvisti lain Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 42/2007 vp). Vakautus- ja assosiaatiosopimus käsittelee Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välistä assosiaatiota eli poliittisten ja taloudellisten suhteiden kehittämistä sekä alueellisen yhteistyön edistämistä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Johtavana periaatteena on pyrkimys Albanian lainsäädännön lähentämiseen ja lopulta yhdenmukaistamiseen yhteisön säännöstön mukaiseksi ja parantaa asteittain Albanian valmiuksia liittyä Euroopan unioniin. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Juha Ottman 160 55784)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 30.11.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen - Egyptin väliaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta. Suomen liityttyä Euroopan unioniin, sopimuksen tarkoitus on vanhentunut unionin omien järjestelyjen korvattua jäsenvaltioiden aikanaan tehdyt sitoumukset. Asetus tulee voimaan 26.12.2007. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Tasavallan presidentin asetus Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirja tulee kansainvälisesti voimaan 13.12.2007. Laki (894/2005) tulee voimaan 13.12.2007. Asetus tulee voimaan 13.12.2007. (KTM ylitarkastaja Heli Honkapää 160 63580)

Tasavallan presidentin asetus Chilen kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki tulevat voimaan 1.1.2008. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta 160 73877)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 30.11.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Puolustusministeri Jyri Häkämiehen tai hänen estyneenä ollessaan puolustusministeriön kaupallinen neuvos Jari Takasen valtuuttaminen allekirjoittamaan kirjeenvaihdolla tehtävä sopimus Suomen osallistumisesta OCCAR:in hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin sekä siihen liittyvä saatekirje. Hankkeen tavoitteena on eurooppalaisen ohjelmistoradioteknologian kehittäminen puolustuksen ja kriisinhallinnan käyttöön. Sopimusta sovelletaan ennen sen voimaantuloa väliaikaisesti. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 160 88126)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 30.11.2007 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi 113 henkilölle arvonimet. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

Tasavallan presidentti antoi 10 hengenpelastusmitalia ja hylkäsi 47 ehdotusta. Hengenpelastusmitali annetaan tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta. (SM pelastusylijohtaja Pentti Partanen 160 42960)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 30.11.2007 seuraavat nimitysasiat:

Tunisin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Laura Reinilän sivuakkreditointi Libyaan. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Varatuomari Jukka Anttila maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan varapuheenjohtajana toimivan lainkäyttöneuvoksen virkaan toimikaudeksi 1.1.2008-31.12.2012. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 160 53331)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 29.11.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Ulkomaalaisviraston nimi muutetaan Maahanmuuttovirastoksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (SM lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola 160 43985)

Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Ulkomaalaisviraston nimi muutetaan Maahanmuuttovirastoksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (SM lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola 160 43985)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta. Asetuksella säädetään Euroopan yhteisön rakennerahastotoiminnassa noudatettavista luonteeltaan yleisistä tukikelpoisuutta koskevista säännöistä sekä eräiden menojen, kuten palkkamenojen ja hankintojen tukikelpoisuudesta, laskennallisten kustannusten, kuten luontoissuoritusten, poistojen ja yleiskustannusten tukikelpoisuudesta sekä hankkeiden pysyvyydestä, tuloja tuottavien hankkeiden tukikelpoisista kustannuksista, käytettynä hankittujen koneiden ja laitteiden hankintamenojen sekä eräiden verojen ja maksujen tukikelpoisuudesta. Lisäksi asetuksella säädetään Euroopan sosiaalirahaston toimenpideohjelmassa kansainvälistä yhteistyötä koskevien hankkeiden kustannusten tukikelpoisuudesta sekä teknisestä tuesta maksettavista hyväksyttävistä kustannuksista. Asetus tulee voimaan 5.12.2007. (SM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 160 42311)

Valtioneuvoston asetus valtion aluejakoneuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta. Muutostarve perustuu organisaatiouudistukseen, jossa mm. sisäasiainministeriön alueiden ja hallinnon kehittämisosaston alue- ja paikallishallintoyksikkö tehtävineen siirretään valtiovarainministeriöön. Lisäksi asetuksen 2 §:n 2 momenttiin lisätään säännös, jonka mukaan neuvottelukunnan tulee asioita valmistellessaan ottaa huomioon vaikutukset kielelliseen jaotukseen. Sana piirihallinto muutetaan sanaksi aluehallinto, joka on vakiintunut käsite kuvaamaan keskus- ja paikallishallinnon välitasoa. Neuvottelukunnan puheenjohtaja tulee valtiovarainministeriöstä ja varapuheenjohtaja kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Nykyinen 4 §, jossa viitataan komiteasäännöksiin, kumotaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (SM kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 160 42526)

Valtioneuvoston asetus yliopistoasetuksen 24 §:n muuttamisesta. Helsingin yliopiston erillisellä ruotsinkielisellä yksiköllä Svenska social- och kommunalhögskolanilla ei ole omaa erillistä maksupistettä. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (OPM hallitussihteeri Laura Hansén 160 77226)

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella säädetään, että neuvoston tilatukiasetuksen 1782/2003 liitteen VIII mukaisen kansallisen enimmäismäärän (563,613 miljoonaa euroa) ylittävä 420 000 euroa vähennetään kansallisesta varannosta komission asetuksen 795/2004 4 artiklan 3 kohdan mukaisella tavalla. Asetus tulee voimaan 5.12.2007. (MMM maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi 160 54217)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetuksella vahvistetaan eräille peltokasveille maksettavan tuotantopalkkion tukitaso. Tuotantosidonnaisia tuotantopalkkioita voidaan maksaa osana tilatukea neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 69 artiklan nojalla. Asetuksella muutetaan valtioneuvoston asetuksen 1153/2006 4 §:ää siten, että peltokasvien tuotantopalkkion määrä on 43,70 euroa hehtaarilta. Lisäksi asetuksella säädetään, ettei tukea makseta, jos maksettavan tuen kokonaismäärä on 50 euroa tai vähemmän. Asetus tulee voimaan 5.12.2007. (MMM maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi 160 54217)

Valtioneuvoston asetus sokerialan rakenneuudistustuesta markkinointivuonna 2008/2009. Asetuksella vahvistetaan tuen perusteena oleva viitekausi sekä tuen jakautuminen viljelijöille ja koneurakoitsijoille. Tuen maksaminen perustuu Euroopan yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (MMM maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi 160 54217)

Valtioneuvoston asetus maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun asetuksen muuttamisesta. Maatilatalouden kehittämisrahaston johtokunnan pysyvänä asiantuntijana sekä sihteerinä voi toimia myös Maaseutuviraston virkamies. Lisäksi asetuksesta kumotaan säännös rahaston hallintoon kuuluvien tehtävien hoitamisesta, koska asiasta säädetään maatilatalouden kehittämisrahastosta annetussa laissa. Asetus tulee voimaan 10.12.2007. (MMM hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Valtioneuvoston asetus patenttilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta. Lain (896/ 2005) säännökset tulevat voimaan 13.12.2007. Asetus tulee voimaan 13.12.2007. (KTM ylitarkastaja Heli Honkapää 160 63580)

Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta. Suomen liittyminen Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjaan edellyttää patenttilain lisäksi muutoksia patenttiasetukseen (669/1980). Asetus tulee voimaan 13.12.2007. (KTM ylitarkastaja Heli Honkapää 160 63580)

Valtioneuvoston asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista kansallispuistoista ja luonnonpuistoista annetun asetuksen 8 §:n kumoamisesta. Vesijaon ja Mallan luonnonpuistojen alueiden hallinta siirtyy Metsäntutkimuslaitokselta Metsähallitukselle. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (YM hallitussihteeri Satu Sundberg 050 5509 483)

Valtioneuvoston asetus Kolin kansallispuistosta annetun asetuksen muuttamisesta. Kolin kansallispuiston alueen hallinta siirtyy Metsäntutkimuslaitokselta Metsähallitukselle. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (YM hallitussihteeri Satu Sundberg 050 5509 483)

Valtioneuvoston asetus Punkaharjun luonnonsuojelualueesta annetun asetuksen muuttamisesta. Punkaharjun luonnonsuojelualueen hallinta siirtyy Metsäntutkimuslaitokselta Metsähallitukselle. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (YM hallitussihteeri Satu Sundberg 050 5509 483)

Valtioneuvoston asetus Saanan luonnonsuojelualueesta annetun asetuksen 4 §:n kumoamisesta. Saanan luonnonsuojelualueen hallinta siirtyy Metsäntutkimuslaitokselta Metsähallitukselle. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (YM hallitussihteeri Satu Sundberg 050 5509 483)

Valtioneuvoston asetus lehtojensuojelualueesta annetun asetuksen 10 §:n kumoamisesta. Solbölen ja Knopön, Liimanninkosken, Saanan sekä Kaihuanvaaran lehtojensuojelualueiden hallinta siirtyy Metsäntutkimuslaitokselta Metsähallitukselle. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (YM hallitussihteeri Satu Sundberg 050 5509 483)

Valtioneuvoston asetus vanhojen metsien suojelusta annetun asetuksen 10 §:n kumoamisesta. Ilveskallion, Matolammen ja Elämänmäen luonnonsuojelualueiden hallinta siirtyy Metsäntutkimuslaitokselta Metsähallitukselle. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (YM hallitussihteeri Satu Sundberg 050 5509 483)

Valtioneuvoston asetus Kirmunharjun, Peiliösuon, Miemalanharjun ja Raimansuon luonnonsuojelualueista annetun asetuksen muuttamisesta. Kirmunharjun ja Peiliösuon luonnonsuojelualueiden hallinta siirtyy Metsäntutkimuslaitokselta Metsähallitukselle. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (YM hallitussihteeri Satu Sundberg 050 5509 483)

Valtioneuvoston asetus erityisen luonnonsuojelualueen muodostamisesta Laajoen suistoon annetun asetuksen 5 §:n kumoamisesta. Laajoen suiston luonnonsuojelualueen hallinta siirtyy Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitokselta Metsähallitukselle. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (YM hallitussihteeri Satu Sundberg 050 5509 483)

Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2008. Asumistukeen on vuodelle 2008 varattu 441 000 000 euron suuruinen arviomääräraha. Asumistuen määräytymisperusteet pidetään talousarvio-esityksen mukaisesti samalla tasolla kuin vuonna 2007. Asumistuen perusomavastuuosuudet pidetään pääosin ennallaan eräitä vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta. Yhden henkilön ruokakunnan täysimääräisen asumistuen rajoja nostetaan yhdellä tuloluokalla 525 eurosta 540 euroon kuukaudessa työmarkkinatuen korottamisen vuoksi, jotta työmarkkinatukea saavalla henkilöllä säilyy oikeus täysimääräiseen asumistukeen. Enimmäisasumismenot tarkistetaan tuensaajien vuokrien keskimääräistä nousua vastaavasti 0,19 eurolla neliömetriä kohden kuukaudessa. Asumistuen hoitomenoarvot tarkistetaan tapahtunutta kustannusten muutosta vastaavasti. Enimmäisasumismenojen tarkistaminen nostaa keskimääräistä asumistukea 2,20 euroa kuukaudessa. Tuensaajien lukumäärän arvioidaan alenevan vuonna 2008 työttömyyden vähentymisen vuoksi 2 500:lla vuoden 2007 lopun tasosta, joka on arviolta 142 000 ruokakuntaa. Vuoden 2008 lopussa lukumäärä olisi siten 139 500 ruokakuntaa. Keskimääräisen asumistuen, joka on vuoden 2007 lopussa 238 euroa kuukaudessa, arvioidaan nousevan 6 eurolla ja olevan vuoden 2008 lopussa 244 euroa kuukaudessa. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (YM erikoistutkija Keijo Tanner 020 490 7626)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 29.11.2007 seuraavat päätökset:

Päätös oikeuttaa valtioneuvoston kanslia Suomen valtion puolesta merkitsemään enintään 22 004 744 uutta Finnair Oyj:n osaketta yhtiön osakepääoman korotuksen yhteydessä, maksamaan osakemerkinnästä yhteensä enintään 138,6 miljoonaa euroa sekä myymään mahdollisesti ylijäävät merkintäoikeudet markkinahintaan. (VNK finanssineuvos Jarmo Väisänen 160 23015)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko hätäkeskusuudistuksesta. Hallitus antoi esityksen hätäkeskuslain ja pelastustoimilain muuttamisesta vuonna 1999. Hätäkeskuslain hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että hallitus antaa viimeistään vuoden 2007 loppuun mennessä selonteon, jossa arvioidaan uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja mm. hätäkeskuspalveluiden saatavuutta ja henkilöstön riittävyyttä sekä kielellisten palveluiden tasapuolisuutta. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (SM pelastusylijohtaja Pentti Partanen 160 42960)

Päätös hyväksyä Euroopan unionin asetukseen 1466/97 perustuva vakausohjelman tarkistus neuvoston suorittaman finanssipolitiikan monenvälisen valvonnan tehostamiseksi. Vakausohjelman tarkistuksessa esitetään Suomen talouspolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet erityisesti finanssipolitiikan osalta sekä arvioidaan niiden toteutumista vuoteen 2011 asti. Vakausohjelman tarkistuksen perustana on vuosia 2008-2011 koskeva valtiontalouden kehyspäätös ja syyskuussa annettu vuoden 2008 talousarvioesitys sekä niihin liittyvät talouspolitiikan linjaukset ja arviot taloudellisesta kehityksestä. Vakausohjelman mukaan Suomen julkisyhteisöjen rahoitusasema säilyy ylijäämäisenä ohjelmakauden aikana ja täyttää vakaus- ja kasvusopimuksessa asetetun keskipitkän ajan tavoitteen. (VM osastopäällikkö Jukka Pekkarinen 160 33191)

Päätös siirtää Senaatti-kiinteistöjen hallintaan 1.1.2008 lukien valtiovarainministeriön hallinnassa olevat Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueella sijaitsevat maa-alueet rakennuksineen ja merkitä ne Senaatti-kiinteistöjen taseeseen muuhun omaan pääomaan käyvältä arvoltaan 5,2 miljoonaa euroa. (VM vanhempi hallitussihteeri Tommi Nieppola 160 33018)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt vaihtamaan Helsingin kaupungissa sijaitseva kiinteistö 091-2-23-20 luovutusarvolla 7,0 miljoonaa euroa Helsingin yliopiston rahastojen omistamiin Kiinteistö Oy Helsingin Biokeskus 1:n osakkeisiin luovutusarvolla 4,1 miljoonaa euroa ja välirahalla 2,9 miljoonaa euroa. (VM vanhempi hallitussihteeri Tommi Nieppola 160 33018)

Päätös asettaa maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräaika, joka päättyy 10.12.2007. Asetettava määräaika on tarpeen, koska valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) välisissä neuvotteluissa ei ole vielä päästy yhteiseen näkemykseen Euroopan yhteisöjen komissiolle tehtävästä Suomen liittymissopimuksen 141 artiklan mukaisesta tukiohjelmaesityksestä Etelä-Suomen kansallisiksi tuiksi ja esityksestä maatalouden ympäristötuen kansallisesta korottamisesta. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 160 52793)

Päätös vahvistaa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava. Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava käsittää soiden monikäytön, tuulivoimatuotannon ja kaupan palveluverkon aihekokonaisuudet sekä 1. vaihekaavan päivitykset muinaismuistojen ja maisema- ja kulttuurikohteiden osalta. Maakuntakaava on hyväksytty Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustossa 22.11.2006. Kaava on saatettu vahvistettavaksi ympäristöministeriöön 20.12.2006 eli maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 31 §:n edellyttämässä määräajassa. Kaavan vahvistamista koskevassa päätöksessä on yksityiskohtaisesti tutkittu kaavasta tehty valitus ja kaavasta annetut ministeriöiden lausunnot sekä muutoin tutkittu kaavan lainmukaisuus. Päätöksessä on perusteltu vahvistamista koskevat ratkaisut maankäyttö- ja rakennuslain ja muun lainsäädännön säännösten nojalla. (YM aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski 020 490 7110)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 29.11.2007 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lainsäädäntöneuvos Johanna Suurpäälle palkatonta virkavapautta 1.12.2007-30.11.2010 vähemmistövaltuutetun määräaikaisessa virassa työskentelyä varten. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Valtioneuvosto myöntäisi erivapauden hallintotieteiden maisteri Martti Henrikki Simolalle oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan kelpoisuusvaatimuksena olevasta tutkinnosta. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Määräaikainen lainsäädäntöneuvos Maarit Elisabet Leppänen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.1.2008 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Hallintotieteiden kandidaatti, ylijohtaja Mirjami Laitinen Verohallituksen pääjohtajan virkaan 1.12.2007 lukien. (VM valtiosihteeri Raimo Sailas 160 33000)

Filosofian maisteri Max Hamberg valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.12.2007 lukien. (VM osastopäällikkö Jorma Karjalainen 160 33200)

Oikeustieteen kandidaatti, hallitusneuvos Timo Lankinen Opetushallituksen pääjohtajan virkaan 1.1.2008-31.12.2011. (OPM kansliapäällikkö Harri Skog 160 77210)

Kauppatieteiden maisteri Jouko Ahtola sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2008-31.7.2010, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, filosofian maisteri Anna Simola ympäristöministeriön hallitussihteerin virkaan 1.1.2008 lukien. (YM hallitussihteeri Arja Hanson 020 490 7922)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 28.11.2007 seuraavia asioita:

Vuoden 2007 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö; käyttösuunnitelman kohta 2. maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) myönnetään 12,7 miljoonaa euroa Vietnamin metsäsektorin tukemiseen vuosina 2008-2011. (UM apulaisosastopäällikkö Päivi Luostarinen 160 55694)

Palkkaussopimuksen tekeminen suojelupoliisin päällikön Ilkka Salmen kanssa. Sopimuspalkka on 7 223 euroa kuukaudessa 1.12.2007. (SM hallitusneuvos Arto Nieminen 160 42844)

Vuoden 2008 työeläkevakuutusmaksuperusteiden vahvistaminen. Vanhuuseläkevastuun täydentämistä koskevaa sääntelyä uudistettiin vuoden 2007 alusta alkaen. Eläkevastuun täydennyskertoimen lisäksi vanhuuseläkevastuun täydentäminen perustuu vastaisuudessa myös eläkelaitosten toteutuneeseen osaketuottoon. Eläkevastuun täydennyskertoimen arvo on 1.1.2008 lukien 3,03 prosenttia, joka on 0,07 prosenttiyksikköä korkeampi kuin voimassa oleva arvo. Perustekoron arvoksi tulee 6,25 prosenttia, kun voimassa oleva arvo on 6,0 prosenttia. Vuonna 2008 keskimääräinen TYEL:n mukainen työeläkevakuutusmaksu on perusteiden mukaan 21,8 prosenttia palkoista, joka on 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2007. Tähän maksuun annetaan tilapäinen 1,0 prosenttiyksikön alennus, jolla on tarkoitus purkaa aiempien vuosien työkyvyttömyyseläkemaksuista muodostunutta ylijäämää. Alennuksesta puolet kohdistetaan työntekijän maksuun ja puolet sellaiseen työnantajan maksuun, joka perustuu tariffimaksuun. Myös sellaiset työnantajat, joilta perittävä vakuutusmaksu perustuu osittain tariffimaksuun, tulevat tilapäisen alennuksen piiriin tariffimaksuosuutensa mukaisessa suhteessa. Työntekijän maksu on alle 53-vuotiaille 4,1 prosenttia vuonna 2008, joka on 0,2 prosenttiyksikköä alempi kuin vuonna 2007. 53-vuotta täyttäneen työntekijän maksu on 5,2 prosenttia vuonna 2008 eli myös 0,2 prosenttiyksikköä alempi kuin vuonna 2007. Työnantajan maksuksi vuonna 2008 muodostuu keskimäärin 16,8 prosenttia. Maksu on 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2007. (STM osastopäällikkö Tarmo Pukkila 160 73864)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 23.11.2007

Suomelle keskeiset EU-asiat vuonna 2008

Hallituksen EU-ministerivaliokunta käsitteli perjantaina 23. marraskuuta Euroopan komission vuosittaista työ- ja lainsäädäntöohjelmaa, jossa vahvistetaan keskeiset poliittiset tavoitteet ja yksilöidään lainsäädäntöaloitteet ja muut toimet. Ohjelmassa painottuvat kasvu ja työllisyys, kestävä kehitys, maahanmuutto, kansalaisten hyvinvointi sekä EU:n kansainvälinen rooli. Suomen näkemyksen mukaan painopisteet ovat hyviä ja johdonmukaisesti valittuja.

EU-ministerivaliokunta korosti, että aktiivista yhteydenpitoa EU:n toimielimiin ja muihin EU-maihin jatketaan kaikilla tasoilla Suomelle tärkeissä hankkeissa. EU-ministerivaliokunta seuraa säännöllisesti Suomen kannalta keskeisten hankkeiden edistymistä.

Vuoden tärkeimpiin hankkeisiin kuuluu EU:n uudistettujen perussopimusten ratifiointi ja uudistusten toimeenpanon valmistelu. Keskeisiä kysymyksiä ovat Eurooppa-neuvoston pysyvän puheenjohtajan sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan nimittäminen, Euroopan ulkosuhdehallinnon perustaminen ja neuvoston puheenjohtajuusjärjestelyistä sopiminen.

Suomi osallistuu aktiivisesti rahoituskehysten välitarkastelusta käytävään keskusteluun. Suomelle on tärkeää kasvu- ja kilpailukykytavoitteiden tukeminen ja jäsenmaiden oikeudenmukainen kohtelu. Komissio laatii ehdotuksensa syksyllä 2008.

Energia- ja ilmastoasioiden nostaminen työohjelman painopisteeksi on Suomen näkemyksen mukaan luonnollinen jatkumo kevään 2007 Eurooppa-neuvoston päätöksille. Tammikuussa 2008 julkistettava niin sanottu ilmasto- ja energiapaketti sisältää komission ehdotukset uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä päästökauppadirektiivin uudistamiseksi. Suomi painottaa, että ehdotukset tulee valmistella yhteistyössä jäsenmaiden kanssa kansalliset erityispiirteet ja jo tehdyt toimet huomioonottaen.

Eurooppa-neuvoston on määrä keväällä 2008 linjata Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian painopisteet vuosille 2008-2011. Suomi pitää strategian kohdentamista kasvuun ja työllisyyteen hyvänä ja korostaa, että pääpainon tulee olla strategian toimeenpanossa ja rakenneuudistusten toteuttamisessa. Työohjelmassa mainitaan myös raaka-aineiden saatavuuden parantaminen, mikä on Suomen mielestä hyvä lisä Lissabonin strategian ulkoiseen ulottuvuuteen.

Osana Lissabonin strategiaa komissio valmistelee uusia avauksia koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden edistämiseksi. Laaja-alaisen innovaatiopolitiikan edistäminen on Suomen keskeisiä EU-tavoitteita. Suomi korostaa tiedon ja osaamisen tehokkaampaa hyödyntämistä ja pitää hyvänä, että komissio aktiivisesti etsii uusia avauksia tällä alueella.

Suomi pitää pian valmistuvaa sisämarkkinoiden uudelleenarviointia erittäin tärkeänä. Tavoitteena on muun muassa hyödyntää palvelumarkkinoiden kasvumahdollisuuksia nykyistä paremmin. Markkinoiden toimivuutta olisi parannettava koko EU:n alueella, jotta yritykset ja kuluttajat voisivat hyötyä täysimääräisesti sisämarkkinoista kaikkialla unionissa.

Komissio hyväksyi marraskuussa 2007 ehdotukset sähköisen viestinnän direktiivien uudistamiseksi ja asetukseksi eurooppalaisen viestintäviranomaisen perustamiseksi. Suomi pitää tärkeänä, että sähköisen viestinnän lainsäädäntöä ajanmukaistetaan vastaamaan teknisen kehityksen tuomiin haasteisiin. Lainsäädännössä tulee säilyttää tasapaino sisämarkkinoiden ja kansallisen viestintäpolitiikan välillä. Kansallisen viestintäpolitiikan toimintamahdollisuudet tulee säilyttää myös taajuuspolitiikassa.

Yhteisen maatalouspolitiikan laaja uudistus toteutettiin vuonna 2003, jolloin pääosa EU:n peltokasvi- ja kotieläintuista siirrettiin tuotannosta irrotettuun tilatukijärjestelmään. Uudistuksen vaikutuksia ja koko yhteisen maatalouspolitiikan toimivuutta tarkastellaan niin kutsutussa terveystarkastuksessa vuosina 2008 ja 2009. Suomelle tärkeitä teemoja siinä ovat maitokiintiöt, tuotantoon sidottujen tukien tulevaisuus, yhteisön varainkäyttö maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen sekä maaseudun kehittämispolitiikka.

Ensi vuoden aikana Suomi käy myös keskusteluja epäsuotuisten maatalousalueiden (LFA) kriteerien määrittelystä. Komission esityksiä aiheesta odotetaan loppuvuodesta 2008. Tavoitteena on, että tuki tasoittaisi paremmin tuotanto-olojen eroja koko EU-alueella.

Suomi pitää tärkeänä kansalaisten turvallisuuden lisäämistä oikeus- ja sisäasioita kehittämällä. Komissio antaa vuonna 2008 tiedonannon monivuotisesta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ohjelmasta vuosille 2010-2014. Suomi tukee uuden ohjelman laatimista, sillä edelliset Tampereen ja Haagin ohjelmat ovat tarjonneet hyvät puitteet vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämiselle. Ohjelman tulee perustua edellisen ohjelman toimivuuden kattavaan arviointiin, ja tavoitteenasettelussa on huomioitava uudistussopimuksen sisältämät uudistukset. Haagin ohjelma tulee saattaa samalla loppuun ja jo tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa tehostaa.

Euroopan parlamentti teki marraskuussa 2006 aloitteen EU:n Itämeri-strategian laatimiseksi, ja Ruotsi on nostamassa Itämeri-strategian yhdeksi vuoden 2009 EU-puheenjohtajakautensa painopisteeksi. Suomi tukee Itämeren aluetta koskevien kysymysten priorisointia. Suomi pyrkii osaltaan löytämään toimivat ratkaisut Itämeri-strategian ja pohjoisen ulottuvuuden yhdistämiseen. On tärkeää, että yhteistyö Venäjän kanssa ja Venäjän sitouttaminen Itämeren alueen ongelmien ratkaisuun huomioidaan alusta asti.

Lisätietoja: EU-asioiden neuvonantaja Riina Nevamäki, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22055 tai 040 705 2593 ja EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 160 22180

- Muistio Suomen kannalta keskeisistä EU-hankkeista vuonna 2008

- Komission työ- ja lainsäädäntöohjelma

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 26.11.2007

Suomi osallistuu rypäleaseita koskeviin neuvotteluihin

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin maanantaina 26. marraskuuta Suomen osallistumista rypäleaseita koskeviin kansainvälisiin neuvotteluihin.

Suomi osallistuu neuvotteluihin kahdella foorumilla; eräiden tavanomaisten aseiden rajoittamissopimuksen (Convention on Certain Conventional Weapons, CCW) puitteissa ja niin kutsutun Oslon prosessin puitteissa. Oslon prosessin seuraava kokous järjestetään Wienissä 5.-7.12.2007. Oslossa helmikuussa 2007 käynnistyneen rypäleaseita koskevan prosessin tavoitteena on neuvotella vuoden 2008 loppuun mennessä oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus, joka kieltää sellaiset rypäleaseet, jotka aiheuttavat kohtuutonta haittaa siviiliväestölle. Neuvotteluprosessissa on nyt mukana noin 80 maata.

Tasavallan presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta sopivat Suomen osallistumisesta Wienin kokoukseen sekä neuvotteluja koskevasta mandaatista. Suomi pitää tärkeänä, että rypäleaseiden aiheuttamiin humanitaarisiin ongelmiin puututaan. Suomen näkemyksen mukaan ongelmiin voidaan vastata muun muassa parantamalla rypäleaseiden teknistä luotettavuutta. Suomen mielestä tulevan järjestelyn tulee ottaa huomioon sotilaalliset tarpeet, koska rypäleaseilla on oleellinen merkitys Suomen puolustuskyvyn kehittämisessä.

Tasavallan presidenttiä ja ulko- ja turvallisuuspoliittista valiokuntaa informoitiin lisäksi puolustusalan yhteistyön kehittämisestä Ruotsin ja Norjan kanssa. Ruotsissa ja Norjassa on laadittu selvitys maiden välisen puolustusyhteistyön tiivistämismahdollisuuksista. Yhteistyön on todettu olevan avoinna myös Suomelle. Suomi on todennut olevansa kiinnostunut yhteistyöstä, ja yhteistyömahdollisuuksia selvitetään.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Outi Holopainen, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 56185 ja yksikön johtaja Mari Eteläpää, puolustusministeriö, p. (09) 160 88135

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Työryhmän ehdotus oikeushallinnon valtakunnallista tietojärjestelmää koskevaksi laiksi luovutettiin 29.11.2007 oikeusministeriölle. Valtakunnalliseen järjestelmään talletetaan tiedot tuomioistuimissa, syyttäjäviranomaisissa ja oikeusaputoimistoissa vireillä olevista asioista sekä niiden käsittelystä ja ratkaisusta. Lailla selvennettäisiin säännöksiä näiden tietojen käytöstä, luovuttamisesta ja poistamisesta sekä tietojen tarkastusoikeudesta. Tarkoituksena on varmistaa henkilötietojen suoja oikeushallinnossa. Samalla pyritään parantamaan tiedotusvälineiden mahdollisuuksia saada vaivattomasti tietoja tuomioistuimissa vireillä olevista asioista. Valtakunnallisen tietojärjestelmän rekisterinpitäjäksi tulisi Oikeusrekisterikeskus. Lakiluonnoksella tähdätään myös sähköisen asioinnin edistämiseen. Työryhmän mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1196088330098. Lisätietoja antavat oikeusministeriöstä kehittämispäällikkö Sakari Laukkanen, p. (09) 160 67568 ja lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, p. (09) 160 67693, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi.

Opetushallituksen ja Stakesin tutkijaryhmä luovutti 27.11.2007 raporttinsa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä peruskoulussa opetusministeri Sari Sarkomaalle. Luovutettu raportti on Opetushallituksen ja Stakesin yhteinen selvitys terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä peruskoulun 7.-9. vuosiluokilla. Selvityksen mukaan osa kouluista seurasi suunnitelmallisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ydintietoja, mutta useista kouluista nämä tiedot puuttuivat. Kyselyyn vastasi 539 koulua. Selvityksen mukaan koulujen välillä oli suuria eroja kaikissa kysytyissä asioissa ja niiden suunnitelmallisessa seuraamisessa. Selvitysten perusteella määritellään peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten terveyden ja hyvinvoinnin vertailukelpoisen seurannan ydintiedot. Tavoitteena on saada nämä tiedot mukaan koulutuksen tilastoraportteihin. Ydintietojen seurantaa pyritään tukemaan sosiaali- ja terveystoimen ja perusopetuksen yhteisillä suosituksilla hyvistä käytännöistä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskoulussa -raportti on luettavissa osoitteissa www.stakes.fi ja www.oph.fi. Lisätietoja antaa erityisavustaja Laura Rissanen, p. 041 540 4505, opetusministeriö.

Radiotaajuuksien kehittämistyöryhmä luovutti 27.11.2007 väliraporttinsa viestintäministeri Suvi Lindénille. Työryhmä ehdottaa, että sen jatkotyössä keskityttäisiin sellaisiin taajuuksiin, jotka taajuuksien mahdollisen kaupallistamisen toteutuessa olisivat muusta käytöstä vapaita. Työryhmän arvion mukaan taajuuskaista 2,50-2,69 GHz sopisi parhaiten jatkotyön kohteeksi. Se vapautuu vuoden 2009 alkuun mennessä muusta käytöstä. Työryhmä katsoo, että tällä hetkellä olemassa olevien taajuuksien käyttöoikeuksien häiriötön jatkuvuus tulee varmistaa. Taajuudet ovat käytössä muun muassa viranomais- ja tutkimustoiminnassa, televisio- ja radiotoiminnassa, matkaviestinnässä ja langattomassa laajakaistassa. Viestintäministeri Suvi Lindén asetti 29. elokuuta työryhmän selvittämään tarvittavat säädäntömuutokset ja muut käytännön toimenpiteet viestintämarkkinoilla käytettävien radiotaajuuksien käytön kehittämiseksi. Työryhmän tehtävänä on 1.5.2008 mennessä esittää ehdotuksensa mahdollisiksi taajuuksien kaupallistamismalleiksi sekä kaupallistamisen reunaehdoiksi. Taajuuksien kehittämistyöryhmän väliraportti on osoitteessa http://www.mintc.fi/oliver/upl114-Taajuustyöryhmän%20väliraportti.pdf. Lisätietoja antavat liikenne- ja viestintäministeriöstä viestintäneuvos Juhapekka Ristola, p. (09) 160 28348, 0400 788 530 ja neuvotteleva virkamies Olli-Pekka Rantala, p. (09) 160 28585, 050 344 3400.

Kolmikantainen luottotietolainsäädännön kehittämistyöryhmä luovutti 29.11.2007 muistionsa työministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin lisätään säännökset siitä, millä perusteilla työnantajalla on oikeus käsitellä työnhakijaa tai työntekijää koskevia henkilöluottotietoja heidän luotettavuutensa arvioimiseksi. Sääntelyn tavoitteena on luoda selkeät pelisäännöt ja edellytykset henkilöluottotietojen käsittelylle työelämässä. Ehdotetut säännökset täydentäisivät marraskuun alussa voimaan tullutta luottotietolakia työelämän osalta. Työnantajalla olisi oikeus saada ja käyttää työtehtävään jo valitun työnhakijan tai työtehtäviä saman työnantajan palveluksessa vaihtavan työntekijän tai virkamiehen henkilöluottotietoja, kun tämän on tarkoitus toimia työtehtävissä, jotka edellyttävät erityistä luotettavuutta ja joihin liittyy työtehtävien luonteen johdosta mahdollisuus laittoman taloudellisen hyödyn tavoitteluun. Säännöksen noudattamisen tehosteeksi ehdotetaan myös rangaistusuhkaa. Työnantajan oikeus rajoittuisi tiettyihin työtehtäviin. Tällaisia olisivat esimerkiksi tehtävät joihin sisältyy päätäntävaltaa tehdä työnantajan puolesta merkittäviä taloudellisia sitoumuksia tai itsenäistä harkintavaltaa tällaisten sitoumusten valmistelussa. Luottotietotyöryhmän muistio on osoitteessa http://mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/10_muut/luottotieto_muistio.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Raila Kangasperko, p. 050 396 0201, sähköposti: etunimi.sukunimi@mol.fi, työministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.