Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 47/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 23.11.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 154/2007 vp) Suomen ja Italian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavalta ja Italian tasavalta allekirjoittivat 12.6.2007 sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Suomen ja Italian välisessä yhteistyössä tarpeellisten arkaluonteisten tietojen vaihto ja suojaaminen. Sopimusta sovelletaan salassa pidettävien tietojen vaihtoon Suomen ja Italian välillä kansainvälisissä asioissa, puolustus-, turvallisuus- tai poliisiasioissa taikka muissa kansallista etua koskevissa asioissa tai teollisuusasioissa. Sopimusteksti pohjautuu pitkälti Suomen mallisopimukseen. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Esitys (HE 155/2007 vp) laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 83/2007 vp) täydentämisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia korotetaan kunta-alan palkkaratkaisusta kunnille aiheutuvien lisäkustannusten perusteella. Lisäksi valtionosuusprosenttia tarkistetaan kustannustason muutoksen tarkentumisen takia. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta myös lisätään väliaikaisesti vuonna 2008 kuntien tuloksellisuushankkeisiin liittyvien palkkausjärjestelmien edistämiseksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (SM hallitusneuvos Arto Sulonen 160 42805)

Esitys (HE 156/2007 vp) vuoden 2007 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 131/2007 vp) täydentämisestä. Verotuloarvioita korotetaan 199 miljoonalla eurolla. Tuloveron tuottoarviota korotetaan 331 miljoonalla eurolla yhteisöveron tuottoarvion noustua eräiden yritysten odotettua paremman tuloskehityksen seurauksena. Autoveron tuottoarviota vähennetään 132 miljoonalla eurolla vuoden 2008 alussa voimaan tulevaksi ehdotetun autoverotuksen muutoksen johdosta. Hallinnonalojen määrärahoihin tehdään nettomääräisesti 150,4 miljoonan euron vähennys. Puolustusmateriaalihankintojen määrärahaa vähennetään 65,6 miljoonalla eurolla VYV 1- ja HTH-tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksuaikataulun muutoksesta johtuen. Maa- ja puutarhatalouden energiaverotukeen myönnettyä määrärahaa vähennetään 35,7 miljoonalla eurolla, koska määrärahaa ei ehditä käyttää EU-komission valtiontukiluvan myöhäisestä saannista johtuen. Opintolainojen valtiontakauksiin lisätään 6 miljoonaa euroa. Lisämäärärahan tarve aiheutuu arvioitua suuremmasta takausvastuusuoritusten määrästä. Opintorahaan ja asumislisään tehdään 6 miljoonan euron vähennys arvioitua pienemmästä määrärahantarpeesta johtuen. Tuusulan kunnan Jokelan koulukeskuksessa tapahtuneen ampumisvälikohtauksen tutkintaan kohdistetaan 100 000 euroa ja ampumisvälikohtauksen aiheuttamiin ylimääräisiin kustannuksiin 1 000 000 euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

Esitys (HE 157/2007 vp) vuoden 2008 talousarvioesityksen (HE 62/2007 vp) täydentämisestä. Tuloarvioiden lisäys on 442 miljoonaa euroa. Hallinnonalojen määrärahoihin tehdään 502 miljoonan euron lisäys. Vuoden 2008 täydentävä talousarvioesitys on 60 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan supistamalla valtionvelan lyhentämistä. Varsinaisten tulojen arviota korotetaan nettomääräisesti 442 miljoonalla eurolla. Verotuloarvioita korotetaan 443 miljoonalla eurolla. Tuloveron tuottoarviota korotetaan 547 miljoonalla eurolla, josta yhteisöveron osuus on 110 miljoonaa euroa. Autoveron tuottoarviota vähennetään 104 miljoonalla eurolla. Metsähallituksen voiton tuloutusarviota korotetaan 10,5 miljoonalla eurolla. Valtiohallinnon henkilöstöä koskevasta virka- ja työehtosopimuksesta vuosille 2007-2010 vuodelle 2008 aiheutuvat lisämenot ovat yhteensä 243,3 miljoonaa euroa ja palkkakilpailukykyä parantaviin toimenpiteisiin ehdotetaan 54 miljoonaa euroa. Kunta-alan palkkaratkaisun tukemiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia lisätään 150 miljoonalla eurolla vuonna 2008. Lisäksi ehdotetaan 18 miljoonan euroa kertaluonteista lisäystä palkkausjärjestelmien edistämiseen. Valtio osallistuu kunta-alan ansiotason nousuun myös valtionosuuksien täysimääräisen indeksikorotuksen kautta. Valtionvelan korkomenoista arvioidaan säästyvän 58 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 kehystasoa tarkistetaan vastaamaan hinta- ja kustannustasossa tapahtuneita muutoksia yhteensä 331 miljoonalla eurolla. Kehykseen kuuluvien määrärahojen yhteissummaksi vuodelle 2008 ehdotetaan 33,9 miljardia euroa, jolloin jakamattomaksi varaukseksi jää 46 miljoonaa euroa 300 miljoonan euron lisäbudjettivarauksen lisäksi. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

Esitys (HE 158/2007 vp) laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta. Teletoimintailmoitusvelvolliset palveluyritykset velvoitetaan säilyttämään viestintää koskevia tietoja 12 kuukauden ajan. Säilytysvelvollisuus koskee muun muassa tietoa siitä, kuka on soittanut puhelun tai lähettänyt sähköpostiviestin ja koska tämä on tapahtunut. Säilytysvelvollisuus ei koske viestien sisältöä ja tiedot säilytetään viranomaisten ja erityisesti rikostutkinnan tarpeita varten. (LVM neuvotteleva virkamies Juha Perttula 160 28617)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 23.11.2007 seuraavat lait:

Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 7 pykälän muuttamisesta (HE 14/2007 vp). Sopimuksen nojalla Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Islannin ja Norjan välillä voidaan soveltaa keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja siihen liitetyn pöytäkirjan tiettyjä määräyksiä. Nämä määräykset koskevat muun muassa todistajien kuulemista video- ja puhelinkokouksen avulla, yhteisiä tutkintaryhmiä, peitetutkintaa, telekuuntelua, pankkitietoja koskevia oikeusapupyyntöjä sekä poliittisia rikoksia. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (OM lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen 160 67585)

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 44/2007 vp). Yhteisön lainsäädännössä tarkoitettu tuotantotavaroita koskeva vähennyksen oikaisumenettely otetaan käyttöön kiinteistöjen osalta. Kiinteistöinvestointia koskevaa vähennystä tarkistetaan, jos vähennykseen oikeuttava kiinteistön käyttö kasvaa tai vähenee taikka kiinteistö luovutetaan tarkistuskauden aikana. Kiinteistöinvestoinnilla tarkoitetaan kiinteistön uudisrakentamista tai perusparantamista. Tarkistuskausi on kymmenen vuotta. Kiinteistön luovutusten yhteydessä tarkistusoikeus ja -velvollisuus siirtyvät tietyin edellytyksin luovutuksensaajalle. Uusi tarkistusmenettely korvaa nykyiset rakentamispalvelusta tehdyn vähennyksen oikaisemista koskevat oman käytön verotukseen perustuvat säännökset. Lakiin tehdään myös eräitä muita tarkistusmenettelyn käyttöönottoon liittyviä muutoksia. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (VM lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola 160 33174)

Laki verontilityslain 13 pykälän muuttamisesta (HE 107/2007 vp). Yhteisöveron kuntien metsävero-osuuden määrittelyn lähtökohta on verovuoden 2007 jako-osuuslaskennassa käytetty metsävero-osuuden euromäärä, jota tarkistetaan vuosittain kantorahatulojen muutosta vastaavasti. Verontilityslain muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2008 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta (HE 58/2007 vp). Perintöveroasteikkoa muutetaan siten, että verotettavan perintöosuuden alaraja korotetaan 3 400 eurosta 20 000 euroon. Asteikon rakennetta muutetaan lisäksi siten, että vero on 10 prosenttia perintöosuuden 20 000 euroa ylittävältä osalta, 13 prosenttia 40 000 euron ylittävältä osalta ja 16 prosenttia 60 000 euroa ylittävältä osalta. Perintöverotuksessa tehtävä puolisovähennys korotetaan 6 800 eurosta 60 000 euroon ja alaikäisyysvähennys 3 400 eurosta 40 000 euroon. Alaikäisyysvähennyksen soveltamisalaa rajoitetaan siten, että vähennykseen on oikeutettu vain sellainen perinnönjättäjän rintaperillinen, jolla lähinnä on oikeus periä perinnönjättäjä. Erillinen lahjaveroasteikko säädetään. Pienimmän verotettavan lahjan määrää korotetaan 3 400 eurosta 4 000 euroon kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti. Kolmas veroluokka poistetaan sekä perintöverotuksessa että lahjaverotuksessa siten, että kolmanteen veroluokkaan nyt kuuluvien etäisten sukulaisten ja vieraiden saamasta perinnöstä tai lahjasta menevän veron määrä on ensimmäisen veroluokan mukainen vero kaksinkertaisena. Lisäksi laajennetaan ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvien henkilöiden piiriä perinnönjättäjän puolison lapsen rintaperillisten, suoraan ylenevää polvea olevien perillisten sekä ottolapsisuhteessa olevien osalta. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (VM neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 160 34753)

Laki varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 108/2007 vp). Kuntien vuokratalokiinteistöjen ja -huoneistojen yhtiöittämistä koskevan määräaikaisen verovapaussäännöksen voimassaoloaikaa jatketaan. Kunnan tai sen omistaman yhtiön omistaman, valtion asuntorahoitusta saaneen vuokratalon tai asumisoikeustalon taikka vuokratalo- tai asumisoikeustaloyhtiön osakkeiden luovutuksesta yhden tai useamman kunnan omistamalle osakeyhtiölle osakkeita vastaan ei tarvitse suorittaa varainsiirtoveroa. Lakia sovelletaan vuosina 2008-2012 tapahtuviin luovutuksiin. Laki tulee voimaan 1.1.2008. Laki on voimassa 31.12.2012 saakka. (VM neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 160 34753)

Laki teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta (HE 45/2007 vp). Laissa säädetään teatteri- ja orkesteritoimintaan myönnettävän valtionosuuden tavoitteista. Lisäksi teatterin ja orkesterin valtionosuuden saamisen edellytyksiä tarkistetaan. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Tuula Lybeck 160 76910)

Laki arkistolain 1 ja 14 pykälän muuttamisesta (HE 66/2007 vp). Arkistolaista poistetaan säännös, jonka mukaan puolustushallinnon pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ei siirretä arkistolaitokseen. Muutos liittyy siihen, että puolustushallinnon keskusarkistona toimiva Sota-arkisto on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta arkistolaitoksen yhteyteen. Lisäksi lakiin tehdään tekninen muutos, joka johtuu kansainvälisten suhteiden ja Euroopan asioiden tutkimuslaitoksen perustamisesta eduskunnan yhteyteen. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (OPM korkeakouluneuvos Juhani Hakkarainen 160 77432)

Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta ja laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain 2 pykälän muuttamisesta (HE 98/2007 vp). Rautatievirastossa työskentelevät rautatieliikenteen lipuntarkastajat siirretään Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan viranhaltijoiksi muuttamalla joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettua lakia sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annettua lakia. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. (LVM hallitusneuvos Pekka Kouhia 160 28612)

Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 49/2007 vp). Televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia muutetaan siten, että valtioneuvoston myöntämän toimiluvan nojalla televisio- ja radiotoimintaa harjoittavat yritykset ja muut yhteisöt sekä Yleisradio Oy ovat velvollisia suorittamaan Viestintävirastolle vuosittaisen kiinteämääräisen televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 pykälän muuttamisesta (HE 72/2007 vp). Lentoliikenteen valvontamaksusta annettua lakia muutetaan siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää alennetaan 0,90 eurosta 0,80 euroon. Maksukertymä saatetaan näin vastaamaan valtion talousarvioehdotuksessa esitettyä. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (LVM ylitarkastaja Topi Sirn 160 28457)

Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 pykälän muuttamisesta (HE 85/2007 vp). Apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita tarkistetaan ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos vuodesta 2004 vuoteen 2006. Muutoksen perusteella apteekkimaksun osuus apteekkien liikevaihdosta on arviolta noin 6,4 prosenttia. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2007 liikevaihdon perusteella. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 73800)

Laki lapsilisälain 7 pykälän muuttamisesta (HE 75/2007 vp). Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta nostetaan nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon lasta kohden kalenterikuukaudelta. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (STM hallitusneuvos Anne Kumpula 160 74113)

Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Slovakian tasavallan hallituksen välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vahvisti lain Slovakian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 96/2007 vp). Suomen tasavalta ja Slovakian tasavalta allekirjoittivat 14.5.2007 sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Suomen ja Slovakian välisessä yhteistyössä tarpeellisten arkaluonteisten tietojen vaihto ja suojaaminen. Sopimusta sovelletaan salassa pidettävien tietojen vaihtoon, jotka koskevat ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi-, teollisuus-, tiede- tai teknologia-asioita. Sopimusteksti pohjautuu pitkälti Suomen mallisopimukseen. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Lain vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 7 pykälän muuttamisesta voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2007 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 130/2007 vp) merkittäväksi pöytäkirjaan. Eduskunta on 14.11.2007 päättänyt, että vuoden 2007 kolmatta lisätalousarviota sovelletaan 20.11.2007 alkaen. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 23.11.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus tulee voimaan 10.11.2007. Laki (883/2007) tulee voimaan 3.12.2007. Asetus tulee voimaan 3.12.2007. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Tasavallan presidentin asetus toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa. Asetuksessa säädetään puolustusvoimain komentajan ja häntä alempien sotilasesimiesten välisestä toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (PLM hallitussihteeri Jenni Honkonen 160 88110)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 23.11.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen tasavallan hallituksen, Norjan kuningaskunnan hallituksen, Venäjän federaation hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä kansainvälisen Barents-sihteeristön perustamisesta Barentsin euroarktisen alueen yhteistyötä varten tehdyn sopimuksen hyväksyminen. Sopimuksella perustetaan kansainvälinen Barents-sihteeristö antamaan teknistä tukea Barentsin euroarktisen neuvoston ja Barentsin alueneuvoston yhteen sovitetulle monenväliselle toiminnalle. Sihteeristö aloittaa työnsä Norjan Kirkkoniemessä vuoden 2008 alkupuolella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Erkki Virtasen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välinen tieteen ja teknologian alojen yhteistyötä koskeva sopimus. (KTM erityisasiantuntija Tuija Ypyä 160 62115)

Maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen 28.11.2003 hyväksymien sopimusmuutosten hyväksyminen. Sopimusmuutoksilla pyritään siihen, että sopimuksen avaaminen uusille valtioille lisäisi ECE-alueen vakaata kehitystä ja edistäisi vesivarojen kestävää käyttöä. (YM ylitarkastaja Sara Viljanen 020 490 7402)

Suomen ja Romanian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta ja kansainvälisestä päästökaupasta tehdyn sopimuksen hyväksyminen. (YM ylitarkastaja Sara Viljanen 020 490 7402)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 23.11.2007 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen tulevat voimaan: maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan peruskoululain muuttamisesta, maakuntalaki sosiaalihuoltoa koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan tupakkalain 2a ja 2b §:n muuttamisesta, maakuntalaki sosiaalihuoltoa koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 2 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan lastensuojelua koskevan maakuntalain 16 §:n muuttamisesta, maakuntalaki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain soveltamisesta annetun maakuntalain 8 §:n muuttamisesta, maakuntalaki eräiden lastensuojelua koskevien säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan peruskoululain 7 §:n muuttamisesta, maakuntalaki yleisistä kirjastoista annetun maakuntalain 5 §:n muuttamisesta, maakuntalaki kulttuuritoiminnasta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki nuorisotoiminnasta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan urheilulain muuttamisesta. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt mainitut maakuntalait. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Tasavallan presidentti myönsi valtion virka-ansiomerkit 1160 virkamiehelle sekä hylkäsi 244 esitystä riittämättömän palvelusajan perusteella. (VM lainsäädäntöneuvos Erik Strömberg 160 34963)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 23.11.2007 seuraavat nimitysasiat:

Hovioikeudenneuvos Petri Risto Henrikki Leskinen Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.12.2007 lukien, hovioikeudenneuvos Erkki Tuomas Nurmi toiseksi täytettävään virkaan 1.12.2007 lukien ja markkinaoikeustuomari Olli Tapio Mäkinen kolmanneksi täytettävään virkaan 1.1.2008 lukien, hallinto-oikeustuomari Johan Emil Hagman Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.12.2007 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Esko Juhani Arponen Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.12.2007 lukien. (OM hallitusneuvos Esko Sorvali 160 67535)

Laamanni Eero Ilmari Takkunen Helsingin käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.1.2008 lukien, käräjätuomari Eino Jussi Tapio Heiskanen Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2007 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Susanne Ingeborg Möller toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2007 lukien, käräjätuomari Jari-Pekka Rönkkö Kauhajoen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2008 lukien, arviointipäällikkö Jukka Matti Lahtinen Hämeenlinnan käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin virkaan 1.1.2008 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Pia Irmeli Sandvik Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2008 lukien, määräaikainen käräjätuomari Sinikka Kannisto Hämeenlinnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2008 lukien ja käräjätuomari Eeva Annikki Talves-Lehtinen Jyväskylän käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2008 lukien. (OM hallitusneuvos Esko Sorvali 160 67535)

Apulaismaavoimapäällikkö, prikaatikenraali Juha Antero Mäkipään määrääminen erityistehtävään Maavoimien esikunnassa ajaksi 1.-31.1.2008 virkapaikkana Helsinki, eversti Seppo Risto Juhani Toivonen kenraalin virkaan 1.1.2008 lukien viiden vuoden määräajaksi ja hänen määrääminen 1.1.2008 lukien edelleen operaatiopäälliköksi Maavoimien esikunnassa, eversti Kyösti Juhani Halonen kenraalin virkaan 1.2.2008 lukien viiden vuoden määräajaksi ja hänen määrääminen 1.2.2008 lukien edelleen johtamisjärjestelmäosaston päälliköksi pääesikunnassa. (PLM hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana Jari Kajavirta 160 88121)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 22.11.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 §:ään, jossa säädetään ministeriön toimialasta, lisätään Puolustushallinnon palvelukeskus. Samalla pykälästä poistetaan maininta VPU Pukutehdas Oy:stä. Lisäksi pykälään vaihdetaan vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunnan tilalle vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (PLM hallitusneuvos Seppo Kipinoinen 160 88109)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta. Maidon tuotantotukea korotetaan 0,1 sentillä litralta ja 5 §:ssä säädettyjä eläinyksikköä kohti maksettavien tukien määriä muutetaan. Hevosten tukea alennetaan 4 eurolla, emolehmien ja emolehmähiehojen tukea 2 eurolla ja sonnien tukea 6 eurolla eläinyksikköä kohti, jotta säädetyt tuen enimmäismäärät eivät ylittyisi. Uuhien ja kuttujen eläinyksikkökohtaista tukea korotetaan 6 euroa, sikojen tukea 3 euroa ja muun lihasiipikarjan tukea 4 euroa eläinyksikköä kohti. Korotukset ovat mahdollisia ennakoitua pienempien maidon tuotantomäärien ja eläinyksikkömäärien vuoksi. Asetus tulee voimaan 28.11.2007. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 13 §:n muuttamisesta. Vehnän pohjoisen hehtaarituen määrää alennetaan 3 euroa hehtaarilta, jotta tuen enimmäismäärää koskeva rajoite ei ylittyisi. Lisäksi korotetaan 13 §:ssä säädettyjä eläinyksikköä kohti maksettavien tukien määriä sioilla 4 euroa ja muulla lihasiipikarjalla 2 euroa eläinyksikköä kohti. Korotus on mahdollinen ennakoitua pienempien eläinyksikkömäärien vuoksi. Asetus tulee voimaan 28.11.2007. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista. Asetuksessa säädetään niistä palveluista, joita Ratahallintokeskus on rautatielain (555/2006) nojalla velvollinen tarjoamaan rautatieliikenteen harjoittajille ratamaksun perusmaksua vastaan ja niistä Ratahallintokeskuksen tarjoamista muista palveluista, joita Ratahallintokeskus voi tarjota maksuperustelain (150/1992) mukaista maksua vastaan. Lisäksi asetuksessa velvoitetaan rautatieyritykset ja rautatieliikenteen palveluja tarjoavat yhtiöt tarjoamaan hallinnassaan olevia palveluja muille rautatieyrityksille ja muille rautatieliikenteen harjoittajille. Asetus tulee voimaan 1.12.2007. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 22.11.2007 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Jean-Jacques Kaselin nimittäminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomariksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 6.10.2009 saakka. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Jari Luoto 160 22180)

Päätös hyväksyä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29.5.2000 tehty yleissopimus ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehty sopimus. (OM lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen 160 67585)

Päätös Seinäjoen kaupungin, Nurmon kunnan ja Ylistaron kunnan lakkauttamisesta ja uuden Seinäjoen kaupungin perustamisesta. Uusi kunta kuuluu valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin kuin nykyinen Seinäjoen kaupunki. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (SM ylitarkastaja Anu Hernesmaa 160 44678)

Päätös Salon kaupungin, Halikon kunnan, Kuusjoen kunnan, Perttelin kunnan, Muurlan kunnan, Perniön kunnan, Särkisalon kunnan, Kiskon kunnan, Kiikalan kunnan ja Suomusjärven kunnan lakkauttamisesta ja uuden Salon kaupungin perustamisesta. Uusi kunta kuuluu valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin kuin nykyinen Salon kaupunki. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (SM neuvotteleva virkamies Mika Rossi 160 42286)

Päätös Tammisaaren kaupungin, Karjaan kaupungin ja Pohjan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Raaseporin kaupungin perustamisesta. Uusi kunta kuuluu valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin kuin nykyinen Tammisaaren kaupunki. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (SM ylitarkastaja Suvi Savolainen 160 44654)

Päätös määrätä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.1.2008-31.12.2009. Kokoonpano (suluissa varajäsenet): puheenjohtaja: vakuutusneuvos Harri Kainulainen; jäsenet: varapuheenjohtaja Helena Pesola Naisten Valmiusliitto ry (puheenjohtaja Kaarina Dromberg Maanpuolustusnaisten Liitto ry), yksikön johtaja Arto Räty (vanhempi osastoesiupseeri Petteri Tervonen) puolustusministeriö, johtaja Annu Jylhä-Pyykönen (talousjohtaja Eero Pulkkinen) opetusministeriö ja osastopäällikkö Erkki Uitti (apulaisosastopäällikkö Vesa Huuskonen) sisäasiainministeriö. (PLM vanhempi osastoesiupseeri Kari Aapro 160 88143)

Päätös asettaa lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta toimikaudeksi 1.12.2007-30.11.2010. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: LKT, kansanterveystieteen dosentti Kimmo Leppo; varapuheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: ylitarkastaja Maire Kolimaa (lääkintöneuvos Merja Saarinen) sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Kari Ilmonen (hallitussihteeri Outi Luoma-aho) sosiaali- ja terveysministeriö, opetusneuvos Jussi Pihkala (ylitarkastaja Johanna Haahtela) opetusministeriö, tulosaluejohtaja Maijaliisa Junnila (tulosaluejohtaja Riitta Haverinen) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ylilääkäri, osaston johtaja Anneli Pouta (tutkimusprofessori, yksikön päällikkö Mauri Marttunen) Kansanterveyslaitos, opetusneuvos Heidi Peltonen (opetusneuvos Pia Kalkkinen) Opetushallitus, lääninsosiaalitarkastaja Marita Uusitalo (nuoriso- ja liikuntatoimen tarkastaja Henri Alho) Itä-Suomen lääninhallitus, erityisasiantuntija Soile Paahtama (projektipäällikkö Sirkka Rousu) Suomen Kuntaliitto, professori Lasse Kannas Jyväskylän yliopisto (yliopettaja Pasi Kumpulainen Satakunnan ammattikorkeakoulu), pääsihteeri Markus Söderlund Suomen Lukiolaisten liitto ry (sosiaalipoliittinen sihteeri Lauri Pakkanen Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry), sosiaalipoliittinen sihteeri Nelli Karkkunen Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry (puheenjohtaja Kati Kokkonen Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto-SAKKI ry), terveysjohtaja Keijo Koski (terveydenhuollon palvelujohtaja Tuula Tähtinen) Oulun kaupunki, ylilääkäri Raisa Lounamaa (osastonylilääkäri Janne Mäntynen) KeskiSuomen sairaanhoitopiiri, toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos Oy, Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa (toiminnanjohtaja Mauri Upanne Lastensuojelun Keskusliitto), avdelningschef Per Lindroos Folkhälsan (toiminnanjohtaja Mika Pyykkö Terveyden edistämisen keskus ry), ohjelmajohtaja Marie Rautava Mannerheimin Lastensuojeluliitto (toimitusjohtaja Helena Hiila (Väestöliitto ry); asiantuntijat: pysyvät asiantuntijat: lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula sosiaali- ja terveysministeriö, ohjelmajohtaja Maija Perho sosiaali- ja terveysministeriö, ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede opetusministeriö. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 160 73854)

Päätös myöntää oikeustieteen kandidaatti Markku Salomaalle ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen oikeustieteen lisensiaatti Juri Aaltonen 1.1.2008 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2010 saakka. (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 22.11.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 38/2007) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (tullitariffiasetuksen muutos). Matkustajien henkilökohtaisina matkatavaroina tuomiin tavaroihin sekä yksityishenkilöiden toisille yksityishenkilöille lähettämiin tavaroihin sovellettavaa kiinteää 3,5 prosentin tullia alennettaisiin 2,5 prosenttiin. Kiinteän tullin soveltamiselle säädettyä arvorajan enimmäismäärää korotettaisiin samalla 350 eurosta 700 euroon. Tavoitteena on vähentää tarvetta kyseessä olevien tavaroiden luokitteluun tullitariffin mukaisesti ja siten yksinkertaistaa sekä tehostaa tulliselvitystä. (VM neuvotteleva virkamies Sirkka-Liisa Heino 160 33153)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 39/2007) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (tullittomuusasetuksen muutos). Ehdotuksen tarkoituksena on saattaa tullittomuussäännökset vastaamaan matkustajien tuomien tavaroiden verovapautussäännöksiä. Asetukseen tehdään samalla muitakin, lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia. Tavoitteena on myös selkeyttää asetusta, parantaa tullittomuuksien ja verottomuuksien rinnasteisuutta, yhdenmukaistaa tullisäännösten soveltamista jäsenvaltioissa sekä tehostaa tulliselvitystä. (VM neuvotteleva virkamies Sirkka-Liisa Heino 160 33153)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 40/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi linja-autoliikenteen markkinoille pääsystä koskevista yhteisistä säännöistä (linja-autoliikenteen markkinoillepääsyä koskeva asetus). Ehdotuksella yhdistettäisiin kaksi voimassa olevaa asetusta (henkilöliikenteen yhteisölupa-asetus ja henkilöliikenteen kabotaasiasetus) minkä lisäksi ehdotus sisältäisi vain pieniä asiallisia muutoksia. Tavoitteena on selventää ja yksinkertaistaa nykyisiä määräyksiä, vähentää tarpeettomia hallinnollisia toimia ja tehostaa seuraamuksia sekä jäsenmaiden välistä tiedonvaihtoa. Kansainvälisen liikenteen alalletuloluvan eli yhteisön liikenneluvan lupa-asiakirjoja harmonisoitaisiin. Säännöllistä jäsenmaiden välistä linja-autoliikennettä varten tarvittaisiin yhä erikseen lupa. Tätä säännöllisen linja-autoliikenteen lupamenettelyä yksinkertaistettaisiin ja luvan saantia helpotettaisiin. Vain yksi markkinoita koskeva edellytys jäisi voimaan. Haettu liikenne ei saisi vakavasti vaikuttaa liikenteeseen, jota harjoitetaan julkisen palvelun velvoitteen nojalla. Kabotaasia eli linja-autoliikennettä toisessa jäsenmaassa koskevat määräykset säilyisivät pääosin ennallaan ja kyseinen liikenne vaatisi yhä yhteisölupaa. Kabotaasiliikenne ei olisi edelleenkään sallittua kaupunkiliikenteenä tai seutuliikenteenä. (LVM neuvotteleva virkamies Irja Vesanen-Nikitin 160 28544)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 22.11.2007 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi vanhempi hallitussihteeri Sami Paaterolle palkatonta virkavapautta 1.12.2007-30.4.2011, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka hän toimii sisäasiainministerin erityisavustajana. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 160 88119)

Maatalousneuvos, filosofian tohtori Leena Vestala opetusministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2008-29.2.2012, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka johtaja Markku Mattila on virkavapaana. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.11.2007 seuraavia asioita:

Taideteollisen korkeakoulun oikeuttaminen tekemään Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varman kanssa uusi vuokrasopimus korkeakoulun päärakennuksen noin 29 672 htm2:n tiloista. Määräaikaisen sopimuksen kesto on 4 vuotta. Vuosivuokra on ilman hoitokustannuksia 3,33 miljoonaa euroa (alv 0%). (OPM yliarkkitehti Liisa Munsterhjelm 160 77222)

Vuoden 2007 talousarvion momentin 32.30.62 (EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta) arviomäärärahan ylittäminen 4 400 000 eurolla. (KTM talousjohtaja Eero Murto 160 63647)

Valtion kansaneläkerahaston takuusuorituksen tarkistaminen vuodelle 2007 564,5 miljoonaksi euroksi. (STM ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

Hallituksen linjaukset Tehyn ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen sopimuksen johdosta

Hallituksen taholta todetaan Tehy ry:n ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen sopimuksen johdosta seuraavat linjaukset:

1. Ottaen huomioon Tehy ry:n ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tekemän sopimuksen kustannusvaikutukset ja sosiaali- ja terveydenhuollon odotettavissa olevan vaikeutuvan työvoiman saatavuuden ennakoidun lähivuosien mittavan eläkkeellesiirtymisen seurauksena, hallitus sitoutuu pidättäytymään kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön määrää lisäävien uusien velvoitteiden ja säännösten esittämisestä. Tämä ei kuitenkaan estä nykyisten palveluiden laadullista kehittämistä. Muun muassa hallitusohjelman mukaisesti kehitetään vammaisten henkilökohtaista avustajajärjestelmää vaiheittain.

2. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti kuntien valtionosuusindeksien korotukset tehdään täysimääräisinä. Kun sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentti on 32,74 %, niin valtion rahoitusosuus kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden palkankorotuksista on jo lähtökohtaisesti mainittu 32,74 %.

3. Kunnat ovat Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle antamissaan selvityksissään arvioineet, että kuntien henkilöstömäärä ei kasva lainkaan vuoteen 2015. Tällaista arviota tukee ennakoitu lähivuosien mittava kuntien työntekijöiden eläkkeellesiirtyminen. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollosta ennakoidaan seuraavan neljän vuoden aikana yli 25 000 työntekijän siirtyvän eläkkeelle. Toisaalta valtiontalouden kehysten yhteydessä päätetyssä peruspalveluohjelmassa on varauduttu siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollossa henkilöstömäärä voi edelleen kasvaa.

Jos henkilöstötarve jää peruspalveluohjelmaa vähäisemmäksi, niin tästä syntyvää säästöä ei oteta huomioon valtion ja kuntien välisessä kustannustenjaon tarkistuksessa valtionosuusprosenttia alentavana tekijänä. Tätä säästöä kunnat voivat käyttää mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja vaikuttavuuden kehittämiseen.

4. Valtion avustusta kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin suunnataan työhyvinvointia edistäviin tarkoituksiin. Tarkoituksena on aikaisemman suunnitelman mukaisesti kohdentaa nykyistä 24,8 miljoonan euron avustusmäärärahaa. Lisäksi hallitus esittää kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen väliaikaista, vuotta 2008 koskevan 18 miljoonan euron lisäystä, jolla tuetaan kuntien tuloksellisuushankkeisiin liittyvien palkkausjärjestelmien edistämistä.

HALLITUKSEN ILTAKOULU 21.11.2007

Hallituksen iltakoulu linjasi kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkoa - kunnat edenneet ripeästi uudistuksissa

Hallitus linjasi iltakoulussaan keskiviikkona 21. marraskuuta kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkoa.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen valmistelu on kokonaisuudessaan edennyt hyvin. Hyvästä uudistuksen etenemisestä kertoo mm. toteutuvien ja selvityksessä olevien kuntaliitosten määrä. Muutostarve on kunnissa laajasti tiedostettu ja se koskee kaikkia kuntia niiden koosta tai sijainnista riippumatta. Olennaista on nyt jatkaa kuntien ja valtion yhteistyönä uudistusten valmistelua ja toimeenpanoa puitelain mukaisesti.

Kaikilla kunnilla tulee olla ennen vuonna 2009 eduskunnalle annettavaa selontekoa päätökset siitä, miten ne tulevat täyttämään puitelain velvoitteet. Kaikkien kuntien edistymistä puitelain tarkoituksen toteuttamisessa tullaan seuraamaan. Kunnat ovat nyt pääsemässä päätös- tai toteutusvaiheeseen. Myös kaupunkiseutujen prosessit tarvitsevat tukea.

Kunnille palaute joulukuussa

Kaikille suunnitelman ja selvityksensä 31.8.2007 mennessä toimittaneille kunnille annetaan palaute joulukuussa. Tällä hetkellä käytössä olevien tietojen perusteella 74 kunnan suunnitelmat näyttävät täyttävän puitelain mukaiset järjestelyt. 251 kunnan osalta selvityksistä ja toimeenpanosuunnitelmista ei vielä tässä vaiheessa selviä, tulevatko ne täyttämään velvoitteet. Kolmentoista kunnan suunnittelemat järjestelyt alittavat tässä vaiheessa puitelain tavoitteet ja velvoitteet.

Ensi vaiheen palautteessa kiinnitetään erityistä huomiota väestöpohjavaatimusten täyttymiseen, palvelujen järjestämisvastuun siirtymiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen integraatioon 20 000 asukkaan yhteistoiminta-alueilla.

Kolmetoista kuntaa, joiden suunnitelmat alittavat puitelain velvoitteet, kutsutaan neuvottelemaan jatkotoimenpiteistä tammikuun puoliväliin mennessä. Neuvotteluja koordinoi sisäasiainministeriön kuntaosasto. Kuntakohtaisen neuvotteluryhmän tehtävänä tulee olemaan kunnan tukeminen lain velvoitteiden saavuttamisessa.

Niiltä kunnilta pyydetään lisäselvitystä, joiden toimittamista tiedoista ei tässä vaiheessa ilmene täyttyvätkö velvoitteet vai tarvitaanko tavoitetason nostamista. Lisäselvityspyyntö lähetetään kunnille palautteen yhteydessä. Myös niiden kuntien, joiden suunnitelmat ovat oleellisesti muuttuneet selvitysten toimittamisen jälkeen, tulee antaa lisäselvitys muutoksista. Se tulee antaa helmikuun 2008 loppuun mennessä. Jos kunnan tilanne näyttää edellyttävän lisäselvityksen jälkeen tavoitetason nostamista, kunnan kanssa voidaan käynnistää neuvottelut.

Kunnille annettaviin palautteisiin sisältyy myös sosiaali- ja terveystoimen järjestämisen osalta informaatio-ohjausta, jotta järjestelyt tosiasiallisesti parantaisivat kunnan edellytyksiä vastata palveluiden järjestämisestä.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjille palaute on annettu opetusministeriön kirjeellä, jossa esitetään suosituksia ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittämiseksi ja väestöpohjavaatimuksen täyttämiseksi.

Kunnat, jotka olivat elokuuhun mennessä tehneet päätöksen siitä, että kunnan osalta toteutetaan kuntaliitos, voivat toimittaa suunnitelmansa 31.12.2007 mennessä. Näille kunnille annetaan palaute vuoden 2008 alussa. Palaute tulee olemaan yhdistymisessä mukana olevien kuntien osalta yhteinen. Näiltä kunnilta tullaan pyytämään raportointia tai mahdollisia lisäselvityksiä tarpeen mukaan alkuvuonna 2008.

Kaupunkiseutusuunnitelmat

Puitelaki velvoitti 16 seutua ja pääkaupunkiseudun sekä niiden 101 kuntaa laatimaan kaupunkiseutusuunnitelmat siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen seudulla parannetaan. Kaupunkiseutusuunnitelmia toimitettiin yhteensä 18 kappaletta. Kaksi kaupunkiseutua (Kouvolan seutu, Länsi-Uusimaa) toimittivat suunnitelmansa vapaaehtoisesti. Porin seutu ei toimittanut suunnitelmaansa, sillä kunnat olivat yksimielisesti lain salliessa päättäneet suunnitelman toimittamatta jättämisestä.

Kaupunkiseutusuunnitelmien yksityiskohtaisempi ja seuduittainen arviointi valmistuu vuoden 2007 loppuun mennessä. Kullekin kaupunkiseudulle annetaan palaute vuoden 2008 alkupuolella.

Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen jatkuu

Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistamista valmistellaan erikseen siten, että uudistus voi tulla voimaan vuoden 2010 alusta.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien osalta toteutetaan puitelain mukainen selvitysmenettely omana prosessina.

Jokin aikaa sitten valtiovarainministeriössä asetettu Kuntien parhaat palvelukäytännöt -hanke täydentää ja vauhdittaa kunta- ja palvelurakenneuudistusta.

Selonteko eduskunnalle vuonna 2009

Hallitus antaa selonteon uudistuksen toteutumisesta eduskunnalle vuonna 2009. Selonteon yhteydessä ratkaistaan tarvittavat jatkotoimet hallitusohjelman tavoitteiden ja iltakoulun linjausten edistämiseksi. Selonteossa tarkastellaan laajemmin puitelain tavoitteiden toteutumista sekä lain sisältämien keinojen käyttöä. Viimeistään silloin arvioidaan erityislainsäädännön muutostarpeita. Selonteossa arvioidaan myös miten kunnilta valtiolle siirrettävien tehtävien, valtion kuntapolitiikan ja valtionosuusjärjestelmän uudistamisessa sekä tietojärjestelmien ja yhteispalvelun kehittämisessä ollaan edistytty.

Kaikki iltakoulussa esillä ollut materiaali on luettavissa torstaina 22.11.2007 sisäasiainministeriön ja valtiovarainministeriön internet-sivuilta www.intermin.fi ja www.vm.fi.

Lisätietoja: valtiosihteeri Timo Reina, valtiovarainministeriö, p. 0500 805 158, ylijohtaja Cay Sevn, p. 040 764 9541 ja neuvotteleva virkamies Mika Rossi, p. 0400 588 696, sisäasiainministeriö sekä kansliapäällikkö Kari Välimäki, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 050 559 9177 ja suunnittelupäällikkö Kirsi Kangaspunta, opetusministeriö, p. 040 709 9295

Lisätietoja kunta- ja palvelurakenne uudistuksesta on sisäasiainministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.intermin.fi/kuntajapalvelurakenne. Yliopistouudistus vahvistaa kansainvälistä kilpailukykyä

Hallitus päätti iltakoulussaan keskiviikkona 21. marraskuuta yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisen ja innovaatioyliopiston perustamisen periaatteista.

Yliopistojen oikeudellinen asema muuttuu itsenäisiksi oikeushenkilöiksi, joko yksityisoikeudelliseksi säätiöksi tai julkisoikeudelliseksi laitokseksi. Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistetään säätiömuodossa toimivaksi uudeksi innovaatioyliopistoksi. Muista yliopistoista luodaan julkisoikeudellisia laitoksia.

Oikeushenkilöaseman muutos on välttämätöntä, jotta suomalaiset yliopistot voivat toimia samankaltaisin säännöin maailman johtavien, modernien yliopistojen kanssa. Yliopistot eri puolilla Suomea voivat aidosti profiloitua ja keskinäinen kilpailu sekä kilpailu kansainvälisesti nostaa toiminnan laatua.

Yliopistojen henkilöstön palvelussuhde muuttuu kaikissa yliopistoissa virkasuhteisesta työsopimussuhteiseksi. Henkilöstön asema turvataan muutosvaiheessa. Opetusta ja tutkimusta koskevissa asioissa päätöksenteko toteutuu yliopistojen sisällä akateemisen itsehallinnon mukaisesti.

Hallituksen tavoitteena uudistuksessa on, että tulevaisuudessa yliopistot pystyvät paremmin monipuolistamaan rahoituspohjaansa, reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, kohdentamaan resursseja huippututkimukseen ja strategisiin painoaloihinsa, vahvistamaan rooliaan innovaatiojärjestelmässä sekä kilpailemaan aiempaa paremmin kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta ja tekemään yhteistyötä ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Yliopistolaki uudistetaan niin, että se voi astua voimaan 1.8.2009. Uuden yliopistolain mukainen toiminta voi alkaa täydessä laajuudessa 1.1.2010.

Innovaatioyliopisto toteutetaan hallitusohjelman mukaisesti. Tavoitteena on, että innovaatioyliopisto aloittaa toimintansa 1.8.2009. Valtio ja elinkeinoelämä sitoutuvat innovaatioyliopiston säätiövarallisuuden muodostamiseen.

Opetusministeriön ohjauksella, erityisesti rahoitusmekanismeilla ja rakenteellisella kehittämisellä sekä toiminnan järjestelmällisellä seurannalla ja arvioinnilla varmistetaan yliopistolaitoksen laadun, vaikuttavuuden ja tuottavuuden vahvistuminen. Yliopistojen perusrahoituksen pitkäjänteisyys turvataan. Uudessa yliopistolaissa määritellään yliopistojen valtion rahoituksen mitoitus ja rahoitusperusteet.

Uudistuksen myötä lisääntyvä toimivalta ja talousvastuu luovat yliopistoille kannusteet ja edellytykset järjestää toimintansa nykyistä tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin.

Yliopistojen taloudellista itsenäisyyttä vahvistetaan pääomittamisella. Valtio pääomittaa muutosvaiheessa kaikkia yliopistoja riittävästi, jotta niiden maksukyky, vakavaraisuus ja luottokelpoisuus turvataan ja tosiasiallinen taloudellinen itsenäisyys vahvistuu.

Yliopistouudistuksen taloudellisista edellytyksistä päätetään erikseen hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Uudistuksen aiheuttamat verotukseen liittyvät kysymykset selvitetään erikseen.

Lisätietoja: valtiosihteeri Heljä Misukka, p. 050 528 6682 ja johtaja Anita Lehikoinen, p. 040 518 4891, opetusministeriö

LUOVUTETUT MIETINNöT

Väylähankkeiden kustannusarvioiden ylityksiä selvittänyt selvitysmies Jorma Haapamäki luovutti 21.11.2007 raporttinsa liikenneministeri Anu Vehviläiselle. Liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä selvityksessä suositetaan parantamaan kustannusarvioiden pitävyyttä kehittämällä Tiehallinnon toimintamalleja. Tiehallinnon johdon alaisuuteen perustetaan investointiyksikkö, johon keskitetään isojen tiehankkeiden valmistelu ja toteutus. Suurten tiehankkeiden kustannusarvioiden ylitysten syitä ovat olleet muun muassa maarakennusalan korkeasuhdanne, Tiehallinnon liian yleisluontoiset hankesuunnitelmat ja liian suuret urakkakokonaisuudet. Tiehankkeiden kustannusarvioiden ylityksiä on ollut viime aikoina lukuisia. Esimerkiksi vuoden 2007 talousarviossa hyväksyttyjen hankkeiden sopimusvaltuudet ylittyivät yhteensä noin 170 miljoonalla eurolla. Arvio väylähankkeiden kustannusarvioiden ylityksistä ja ehdotukset toimenpiteiksi -raportti on osoitteessa http://www.mintc.fi/oliver/upl105-LVM69_2007.pdf. Lisätietoja antavat ylijohtaja Juhani Tervala, p. (09) 160 28482, 050 552 7260, liikenne- ja viestintäministeriö ja selvitysmies, Suomen Rakennusinsinöörien liiton puheenjohtaja Jorma Haapamäki, p. 040 723 6191.

Vuokratyön käyttöä selvittänyt kolmikantainen työryhmä luovutti 22.11.2007 mietintönsä työministeri Tarja Cronbergille. Työryhmä esittää kymmentä parannusehdotusta, jotka tähtäävät vuokratyöntekijöiden aseman parantamiseen. Osa ehdotuksista koskee lainsäädännön muuttamista ja osa selvitystyön jatkamista. Työryhmä ehdottaa muun muassa työsopimuslain täydentämistä vuokrayrityksen tietojensaantioikeutta koskevalla säännöksellä. Jotta vuokrayritys ja toisaalta vuokratyön käyttäjäyritys voivat täyttää omat velvoitteensa, olennaisen tärkeää on, että ne saavat velvoitteiden täyttämisen kannalta tarvittavat tiedot toisiltaan. Työministeriön asettama työryhmä on tarkastellut vuokratyötä kokonaisuutena, johon kuuluu muun muassa vuokratyöntekijän asema, vuokratyöyritysten toiminta, vuokratyöntekijöitä käyttävien yritysten tarpeet, työvoiman saatavuus sekä työmarkkinoiden toimivuus. Lisäksi selvitystyössä on otettu huomioon työehtosopimusneuvottelut sekä vuokratyösääntelyn kansainvälinen tilanne. Työryhmässä on ollut mukana edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:sta, Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta, Suomen Yrittäjistä, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:sta, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:sta, Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:stä sekä Akavasta.

Vuokratyötä selvittäneen työryhmän mietintö on osoitteessa http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi06_tyoministerio/06_julkaisut/10_muut/vuokratyo_mietinto.pdf. Lisätietoja antaa lainsäädäntöjohtaja Tarja Kröger, p. 010 60 48932, sähköposti etunimi.sukunimi@mol.fi, työministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.