Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 46/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 16.11.2007 seuraavat lait:

Laki potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana (HE 153/2007 vp). Laissa on säännökset terveydenhuollon ammattihenkilöiden potilasturvatyöstä Tehy ry:n työtaistelun aikana. Erityistilanteissa, joissa potilaiden henki tai terveys vaarantuvat vakavasti työtaistelun aiheuttaman henkilöstövajauksen vuoksi, voi lääninhallitus määrätä terveydenhuollon ammattihenkilön potilasturvatyöhön kunnalliseen terveydenhuollon toimintayksikköön. Laki tulee voimaan 17.11.2007. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 73800)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 15.11.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta. Sisäasiainministeriön toimialaa tarkistetaan niiltä osin kuin työministeriöstä siirtyy sisäasiainministeriöön maahanmuuttoon, kotoutukseen, etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseen sekä rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäisyyn liittyviä tehtäviä. Sisäasiainministeriöstä siirretään aluepolitiikkaan liittyvät tehtävät perustettavaan työ- ja elinkeinoministeriöön ja valtiovarainministeriöön siirretään kuntahallintoa ja -taloutta, alue- ja valtion paikallishallintoa, läänin- ja rekisterihallintoa, väestökirjanpitoa sekä valtion ja kuntien tietohallintoyhteistyötä koskevat tehtäväkokonaisuudet. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan lisätään elintarvikkeisiin liittyvät tehtävät. Työ- ja elinkeinoministeriön toimiala muodostuu pääosin nykyisen kauppa- ja teollisuusministeriön ja työministeriön toimialoista sekä sisäasiainministeriön alueiden kehittämistehtävistä. Lisäksi tarkistetaan EU- ministerivaliokunnan ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanoa sekä tarkennetaan valtioneuvoston yleisistunnon ratkaisuvaltaan kuuluvaa Suomen edustautumista EU-kokouksissa koskevaa säännöstä. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Valtioneuvoston asetus kihlakuntien poliisilaitosten toimialueista. Nykyisestä 90 kihlakunnan poliisilaitoksesta muodostetaan 24 kihlakunnan poliisilaitosta. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (SM poliisiylijohtaja Markku Salminen 160 42840)

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 a §:n muuttamisesta. Asetuksella säädetään kihlakuntien poliisilaitosten alueellisten yksiköiden virkojen kielitaitovaatimuksista. Asetus tulee voimaan 1.1.2009. (SM poliisiylijohtaja Markku Salminen 160 42840)

Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään työministeriöstä sisäasiainministeriöön siirtyvät tehtävät ja asetuksesta poistetaan valtiovarainministeriöön ja työ- ja elinkeinoministeriöön siirtyvät tehtävät. Ministeriön organisaatiota tarkistetaan samalla. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (SM lainsäädäntöjohtaja Pertti Laitinen 160 42813)

Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Vöyri-Maksamaan kunnan saaristo-osa määrätään sellaiseksi muuksi alueeksi, johon voidaan soveltaa saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) saaristokuntaa koskevia säännöksiä. Muutos perustuu valtioneuvoston päätökseen lakkauttaa Vöyrin ja Maksamaan kunnat ja muodostaa alueesta uusi Vöyri-Maksamaa -niminen kunta 1.1.2007 lukien. Maksamaa on voimassa olevan asetuksen mukaan saaristo-osakunta. Asetus tulee voimaan 1.12.2007 ja sitä sovelletaan Vöyri-Maksamaan osalta 1.1.2007 alkaen. (SM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 160 42311)

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Muutokset aiheutuvat keskeisten hallinnon kehittämistehtävien kokoamisesta valtiovarainministeriöön 1.1.2008 alkaen. Ministeriöön siirretään sisäasiainministeriön kuntaosaston, alueiden ja hallinnon kehittämisosaston alue- ja paikallishallintoyksikön sekä KuntaIT:n tehtävät. Ministeriön tehtäviä, toimialan yksiköitä sekä ministeriön perusorganisaatiota koskevat säännökset muutetaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (VM hallitusneuvos Heikki Euramo 160 33130)

Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista. Porotalouden puhtaaksi tuotoksi koko poronhoitoalueella saadaan noin 1,85 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella lisätään 1 §:n 1 kohtaan 1.1.2008 perustettavan työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön, kolmen alivaltiosihteerin ja neljän osastopäällikön virat, jotka täytetään määräajaksi, enintään kuitenkin viideksi vuodeksi kerrallaan. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen johtajan enintään neljän vuoden määräaikainen virka poistetaan 3 §:stä. Asetuksen 5 §:stä poistetaan työministeriön valtakunnansovittelija, koska työministeriö lakkautetaan vuoden 2008 alusta. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (VM työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi 160 34965)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen 3 §:n 2 momentissa säädettyä tukikerrointa muutetaan. Uusi tukikerroin on 0,961. Tukikerrointa on tarpeellista muuttaa, koska hyväksyttävien hakemusten perusteella myönnettävän LFA-lisäosan ja luonnonhaittakorvaussitoumusten perusteella maksuun tulevan luonnonhaittakorvauksen yhteismäärä koko maan tasolla ei saa ylittää keskimäärin 250 euroa hehtaarilta tukitasoa. Asetus tulee voimaan 21.11.2007. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työ- ja elinkeinoministeriö aloittaa toimintansa 1.1.2008. Tasavallan presidentti vahvisti uuden ministeriön perustamista koskevat lait 9.11.2007. Työ- ja elinkeinoministeriö perustetaan yhdistämällä samasta ajankohdasta lakkautettavat työministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö. Lisäksi uuteen ministeriöön siirretään nykyisestä sisäasiainministeriöstä alueiden kehittämistä koskevat tehtävät. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittämisestä globaalissa taloudessa. Ministeriön järjestysmuodosta ja toiminnan yleisestä järjestämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentista vuonna 2008. Päivärahamaksu on 0,67 prosenttia (-0,08 prosenttiyksikköä), yrittäjän lisärahoitusosuus 0,14 prosenttia (-0,02 prosenttiyksikköä) ja työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,97 prosenttia (-0,08 prosenttiyksikköä). Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään kuntaliitoksesta johtuva muutos. Valtioneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti Leivonmäen kunta liitetään Joutsan kuntaan vuoden 2008 alusta. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 15.11.2007 seuraavat päätökset:

Päätös kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta. Kihlakuntajakoa muutetaan Orimattilan, Lahden, Keski-Uudenmaan, Porvoon, Vammalan, Kankaanpään, Kokemäen, Limingan ja Haapajärven kihlakuntien osalta. Muutokset perustuvat uuden poliisipiirijaon vaatimuksiin. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (SM kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 160 42526)

Päätös hyväksyä valtion henkilöstön palvelussuhteen ehdoista tehdyt virkaehtosopimukset ja alistaa ne eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. Valtiovarainministeriö ja valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat 31.10.2007 tehneet virka- ja työehtosopimukset valtion henkilöstön palvelussuhteen ehdoista. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Koska nyt tehdyistä sopimuksista aiheutuu lisämenoja, joiden hyväksymiseen tarvitaan eduskunnan päätös, ne on alistettava eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi siltä osin kuin ne ovat virkaehtosopimuksia. Valtiovarainministeriö alistaa sopimukset ilman valtioneuvoston päätöstä siltä osin kun ne ovat työehtosopimuksia. Sopimusten virkamiesten henkilöstömenoja vuositasolla korottava vaikutus on henkilöstösivukulut huomioon ottaen 527,5 miljoonaa euroa, joista 36,7 miljoonaa euroa kohdentuu vuodelle 2007, 202,7 miljoonaa euroa vuodelle 2008, 184,8 miljoona euroa vuodelle 2009 ja 103,3 miljoonaa euroa vuodelle 2010. (VM valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto 160 34900)

Päätös tarkistaa eräitä sopimuspalkkoja 1.10.2007, 1.3. ja 1.10.2008 sekä 1.3. ja 1.10.2009 lukien. Tarkistuksista aiheutuva menojen lisäys on vuoden 2007 menoihin noin 452 000 euroa, vuoden 2008 menoihin noin 526 000 euroa ja vuoden 2009 menoihin noin 547 000 euroa. (VM valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto 160 34900)

Päätös asettaa Euroopan kalatalousrahaston ohjelmakauden 2007-2013 Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman seurantakomitea. Kokoonpano: puheenjohtaja: kalastusneuvos Markku Aro maa- ja metsätalousministeriö; varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Risto Lampinen maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: ylitarkastaja Sirpa Hautala (ylitarkastaja Kari Alanko) kauppa- ja teollisuusministeriö, ylitarkastaja Johanna Osenius (ylitarkastaja Harri Ahlgren) sisäasiainministeriö, ylitarkastaja Aila Ryynänen (ylitarkastaja Pauliina Porkka) työministeriö, budjettineuvos Kati Suihkonen (budjettineuvos Esko Tainio) valtiovarainministeriö, ylitarkastaja Rainer Lahti (ympäristöneuvos Jukka Matinvesi) ympäristönministeriö, toimistopäällikkö Olof Karlsson (kalataloustarkastaja Ulf Lindvik) Ahvenanmaan maakunnan hallitus, kalatalousjohtaja Jukka Nyrönen Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus (kalatalousjohtaja Pentti Pasanen Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus), kalatalousjohtaja Minna Uusimäki Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus (kalatalousjohtaja Markku Marttinen Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus), kalatalousjohtaja Matti Sipponen Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus (kalatalousjohtaja Jukka Muhonen Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus), saaristoasiamies Tapio Penttilä (erikoissuunnittelija Petteri Partanen) Varsinais-Suomen liitto, matkailukoordinaattori Leena Pajala (projektipäällikkö Jouko Kahilainen) Keski-Suomen liitto, toimitusjohtaja Kim Jordas (puheenjohtaja Olavi Sahlstén) Suomen Ammattikalastajaliitto ry, kalastaja Veli Heinonen (kalastaja Tapio Peltomäki) Suomen Sisävesiammattikalastajat ry, toiminnanjohtaja Markku Myllylä (osastopäällikkö Vesa Karttunen) Kalatalouden Keskusliitto ry, puheenjohtaja Johan Åberg (toimitusjohtaja Mikko Poskiparta) Suomen Kalankasvattajaliitto ry, puheenjohtaja Leena Jääskeläinen (varapuheenjohtaja Kai Röntynen) Suomen Kalakauppiasliitto ry ja toimialapäällikkö Irmeli Mustonen (toimistopäällikkö Anja Dernjatin) Elintarviketeollisuusliitto ry. (MMM vanhempi hallitussihteeri Heidi Eino 160 53379)

Päätös asettaa Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston toimikaudeksi 1.1.2008-31.12.2010. Kokoonpano: Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n ehdotuksesta: toimitusjohtaja Teija Andersen, toimitusjohtaja George Berner, toimitusjohtaja Magnus Holm, toimitusjohtaja Ritva Laakso-Manninen, johtaja Riitta Laitasalo, toimitusjohtaja Kai Seikku ja toimitusjohtaja Antti Zitting; Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ehdotuksesta: kunnanjohtaja Pekka Toivonen, kaupunginjohtaja Minna Karhunen ja Head caddiemaster Sari Tani; Kirkon työmarkkinalaitoksen ehdotuksesta: hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Talvitie; Maaseudun Työnantajaliiton ehdotuksesta: hallituksen puheenjohtaja Kimmo Hovi; Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n ehdotuksesta: puheenjohtaja Ann Selin, toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen ja talouspäällikkö Riku Aalto; Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n ehdotuksesta: puheenjohtaja Mikko Mäenpää ja puheenjohtaja Antti Rinne; Akava ry:n ehdotuksesta: puheenjohtaja Matti Viljanen. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 15.11.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 37/2007) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (tilatuen ja täydentävien ehtojen sääntöjen muuttaminen). Ehdotuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa tilatuen ja täydentävien ehtojen järjestelmää. (MMM maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi 160 54217)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 15.11.2007 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen tohtori Outi Korhonen valtioneuvoston apulaiscontrollerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 16.11.2007-31.12.2012, kuitenkin enintään ajaksi, jonka viran vakinainen haltija Soili Vasikainen on nimitettynä valtioneuvoston controlleriksi. (VM valtioneuvoston controller Soili Vasikainen 160 33025)

Filosofian maisteri, sivistystoimentarkastaja Hannu Sulin opetusministeriön kulttuuriasiainneuvoksen virkaan 1.12.2007 lukien. (OPM hallitusneuvos Heikki Rosti 160 77318)

Neuvotteleva virkamies Antti Paasilehto liikenne- ja viestintäministeriön kansainvälisten asioiden neuvoksen virkaan 1.12.2007 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää vähemmistövaltuutetun virkaan 1.12.2007-30.11.2012. (TM kansliapäällikkö Markku Wallin 010 60 48010)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.11.2007 seuraavia asioita:

Puolustusvoimien hankinta - valtakunnalliset elintarvikehankintojen puitesopimukset. (PLM neuvotteleva virkamies Tuija Karanko 160 88281)

Yrittäjän eläkelain mukaisen vuoden 2008 valtion osuuden ennakon määrän vahvistaminen 72 900 000 euroksi. (STM ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

Yrittäjän eläkelain mukaisen vuoden 2007 joulukuulta maksettavan valtion osuuden ennakon määrän tarkistaminen 38 500 000 euroksi. (STM ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 13.11.2007

Jokelan koulusurmat hallituksen neuvottelussa

Hallitus käsitteli neuvottelussaan tiistaina 13. marraskuuta Jokelan koulusurmiin liittyviä kysymyksiä. Hallitus varaa sosiaali- ja terveysministeriölle ja opetusministeriölle voimavaroja ministeriöiden ja Tuusulan kunnan toimintaan Jokelan asukkaiden tukemiseksi.

Hallitus asettaa ensi viikolla tutkintalautakunnan selvittämään Jokelan koulusurmaa ja siihen liittyviä tapahtumia. Lisäksi ministeriöiden edustajien yhteistyöryhmä sovittaa yhteen Jokelan tapahtumien seurauksena eri hallinnonaloilla tarvittavaa toimintaa.

Lisätietoja: valtiosihteeri Risto Volanen, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22006

Tekijänoikeusasiat säilyvät opetusministeriössä ja teollisoikeudet työ- ja elinkeinoministeriössä

Vanhasen II hallituksen ohjelma edellytti selvityksen tekemistä teollis- ja tekijänoikeuksien siirtämisestä uuden työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) organisaation valmistelun yhteydessä. Hallitus käsitteli selvitystä neuvottelussaan tiistaina 13. marraskuuta.

Hallituksen neuvottelussa todettiin, että tekijän- ja teollisoikeuksien hallinto säilytetään ennallaan. Tekijänoikeusasioiden hallinnosta vastaa edelleen opetusministeriö ja teollisoikeuksien hallinnosta edelleen työ- ja elinkeinoministeriö. Samalla sovittiin, että tekijänoikeusasioiden valmistelua ja käsittelyä kehitetään valtionhallinnossa.

Hallituksen neuvottelussa päätettiin, että tekijänoikeustoimikunnan roolin ja työtapojen kehitetään nykyisen toimikunnan kauden päättyessä 31.12.2007. Tekijänoikeustoimikunnan kokoonpanossa otetaan tasapuolisesti huomioon tekijänoikeusasioiden laajentuminen kulttuurihallinnon ulkopuolelle. Toimikunnan tehtävänä on asettaa lainvalmistelun suuntaviivat. Lainvalmistelutyö tehdään kutakin hanketta varten opetusministeriön perustamassa työryhmässä, jossa on asianmukainen edustus eri tahoilta.

Toimikunta kutsuu koolle kerran vuodessa tekijänoikeusfoorumin, joka toimii keskustelu- ja tietojenvaihtofoorumina. Sinne kutsutaan muun muassa tekijänoikeuden haltijoita (sekä tekijät että oikeuksien haltijoina olevat yritykset), käyttävää teollisuutta, viestintäalan yrityksiä ja kuluttajanäkökulman edustajia. Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien kysymysten koordinointia varten asetetaan ministerityöryhmä.

Tekijänoikeuslain osittaisuudistuksen yhteydessä päätettiin selvittää, tulisiko tekijänoikeuslakiin ottaa olettama niin sanotusta työsuhdetekijänoikeudesta toukokuuhun 2008 mennessä. Selvityksessä otetaan huomioon muuttunut työympäristö sekä taloudelliset vaikutukset kaikille osapuolille. Niin sanottuun monikanavajakeluun liittyvät kysymykset myös selvitetään. Hallituksen neuvottelussa sovittiin, että jatkossa valtioneuvosto päättää opetusministeriön esityksestä hyvitysmaksun piiriin kuuluvista laitteista.

Lisäksi päätettiin lisätä ammatinharjoittajien ja yritysten neuvonta- ja koulutuspalveluita tekijänoikeusasioissa.

Lisätietoja: pääministerin poliittinen erityisavustaja Timo Laaninen, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22009 tai 040 505 0356, kulttuuri- ja urheiluministerin erityisavustaja Carl Haglund, opetusministeriö, p. (09) 160 77441 tai 050 521 7379, kauppa- ja teollisuusministerin erityisavustaja Sirpa Hartojoki, kauppa- ja teollisuusministeriö, p. (09) 160 63533 tai 050 467 1945 ja viestintäministerin erityisavustaja Aleksi Randell, liikenne- ja viestintäministeriö, p. (09) 160 28324 tai 0400 500 822

Hallituksen neuvottelun muistio on valtioneuvoston verkkosivuilla osoitteessa: www.vn.fi/tiedostot/julkinen/ tiedotteet/fi210837.pdf

HALLINNON JA ALUE-KEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 15.11.2007

Julkisen hallinnon tietohallinnon suositustoimintaa ja rahoituksen koordinaatiota vahvistetaan

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (Halke) on puoltanut tänään torstaina 15. marraskuuta Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) strategian linjauksia julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämiseksi.

JUHTA:n strategian mukaisesti valtion- ja kunnallishallintoa koskevien JHS-suositusten strategista merkitystä ja resursseja vahvistetaan. Suositustoimintaa suunnataan tukemaan strategisesti merkittäviä hankkeita ja muutoksia, kuten kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Myös suositusten markkinointia lisätään ja toiminnan tueksi kehitetään sertifiointijärjestelmä. Lisäksi JUHTA vahvistaa julkisen tietohallinnon rahoituksen koordinoinnin menettelytapoja.

Linjausten taustalla ovat julkisen hallinnon tietohallinnon tarpeet asiakaslähtöisten sektorirajat ylittävien palveluiden tuottamisesta, tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja tiedon yhteiskäytön edistämisestä sekä päällekkäisen rahoituksen ja hanketoiminnan karsimisesta. Julkishallinnon IT-toimintaan kohdistuvat menot ovat kasvaneet sekä valtio- että kuntatasolla: valtio investoi vuosittain arviolta noin 700 ja kunnat 750 miljoonaa euroa tieto- ja viestintätekniikkaan. JUHTA käynnistää strategiansa mukaisten linjausten toimeenpanon ja tuo jatkossa vuosittain hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmälle tiedoksi tilannekatsauksen julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämistilanteesta.

Valtioneuvoston asettama Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta on julkisen hallinnon toimijoiden pysyvä yhteistyö- ja neuvotteluelin sisäasiainministeriön yhteydessä. Neuvottelukunta koostuu ministeriöiden, kuntien ja kuntayhtymien, Suomen Kuntaliiton sekä Kansaneläkelaitoksen edustajista.

JUHTA:n alaisen JHS-järjestelmän tavoitteena on parantaa tietojärjestelmien ja niiden tietojen yhteentoimivuutta, luoda edellytykset hallinto- ja sektorirajoista riippumattomalle toimintojen kehittämiselle sekä tehostaa olemassa olevan tiedon hyödyntämistä. Suosituksilla pyritään myös vähentämään päällekkäistä kehittämistyötä, ohjaamaan tietojärjestelmien kehittämistä ja saamaan aikaan hyviä ja yhdenmukaisia käytäntöjä julkishallintoon ja erityisesti julkisten organisaatioiden tietohallintoon. Suosituksia on voimassa 41 kappaletta.

Vuoden 2008 alusta JUHTA:n toiminta siirtyy valtiovarainministeriön yhteyteen.

JUHTA:n strategia: www.intermin.fi/juhta

Lisätietoja: ylijohtaja Silja Hiironniemi, p. (09) 160 42810 ja pääsihteeri Ville-Veikko Ahonen, p. (09) 160 44304, sisäasiainministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikaisuvaatimustoimikunta luovutti 31.10.2007 mietintönsä oikeusministeriölle. Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehittämistä oikeusturvakeinona arvioivan toimikunnan mielestä hallinnollisen oikaisuvaatimusjärjestelmän käyttöä tulisi laajentaa. Oikaisuvaatimuksesta tulisi kehittää nykyistä yleisempi muutoksenhaun esivaihe. Tällöin hallintoviranomainen tutkisi uudestaan aikaisemman virheelliseksi katsotun päätöksen. Vasta tämän jälkeen asia voitaisiin saattaa valitusviranomaisen tutkittavaksi. Laajentamisen toimikunta toteuttaisi hallinnonaloittain ja asiaryhmittäin. Toimikunta katsoo edelleen, että oikaisuvaatimusta koskevasta menettelystä tulisi säätää lailla nykyistä tarkemmin. Se selkiyttäisi järjestelmää ja parantaisi yksilön oikeusturvaa. Oikaisuvaatimus muodostaa hallintoviranomaisille keinon korjata jälkikäteen päätöksenteossa tapahtuneet virheet. Toimikunnan lopullisen ehdotuksen on määrä valmistua ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä. Työryhmän välimietintö on osoitteessa: www.om.fi/omkm20071.htm. Lisätietoja antaa toimikunnan puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Leena Halila, p.(09) 160 67740, oikeusministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.