Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 45/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 9.11.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 152/2007 vp) laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta. Huoltovarmuuden turvaamisesta annettua lakia muutetaan ja laki puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta kumotaan. Huoltovarmuuden käytännön toteutus on perustunut Suomessa pitkään julkisen vallan ja elinkeinoelämän yhteistyöhön. Tavoitteena on säilyttää muuttuvassa toimintaympäristössä taloudellinen ja toiminnallisesti tehokas huoltovarmuuden suunnittelujärjestelmä, joka perustuu kumppanuusmalliin ja on kansalaisten, yritysten ja viranomaisten kannalta hyväksyttävä. Puolustustaloudellinen suunnittelukunta korvataan Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimivalla Huoltovarmuusneuvostolla sekä sen pysyvinä yhteistoimintaeliminä komitean tapaan toimivilla sektoreilla ja pooleilla. Samalla Huoltovarmuuskeskuksen johtokunta korvataan hallituksella ja keskuksen johtoon nimitetään yksityisoikeudellisessa palvelussuhteessa toimiva toimitusjohtaja. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Esitys (HE 153/2007 vp) laiksi potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana. Laissa on säännökset terveydenhuollon ammattihenkilöiden potilasturvatyöstä Tehy ry:n työtaistelun aikana. Erityistilanteissa, joissa potilaiden henki tai terveys vaarantuvat vakavasti työtaistelun aiheuttaman henkilöstövajauksen vuoksi, voi lääninhallitus määrätä terveydenhuollon ammattihenkilön potilasturvatyöhön kunnalliseen terveydenhuollon toimintayksikköön. Tarkoituksena on varmistaa potilasturvallisuuden vähimmäistaso tilanteissa, joissa työhön jäävä henkilöstö ei riitä turvaamaan hoidossa olevien henkeä tai terveyttä. Potilasturvatyöhön voidaan määrätä vain terveydenhuollon ammattihenkilö. Ammattihenkilö voidaan määrätä työhön siitä riippumatta, onko hän irtisanoutunut, muusta syystä työelämän ulkopuolella vai töissä muualla. Potialsturvatyön lisäksi esityksessä on ehdotukset, joiden perusteella työtaistelun ulkopuolella olevia terveydenhuollon ammattihenkilöitä voidaan määrätä tavanomaisesta poikkeaviin tehtäviin ja joiden perusteella työaikasäännöksistä voidaan poiketa. Laki olisi määräikainen, ja se on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 73800)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 9.11.2007 seuraavat lait:

Laki valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön (HE 54/2007 vp). Valtioneuvostosta annettua lakia muutetaan niin, että kauppa- ja teollisuusministeriö ja työministeriö lakkautetaan ja niiden tilalle perustetaan työ- ja elinkeinoministeriö. Laissa eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön, luetellaan ne lait, joissa säädettyjä tehtäviä tulee kuulumaan työ- ja elinkeinoministeriön toimialalle. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta, laki ulkomaalaislain muuttamisesta, laki kansalaisuuslain muuttamisesta, laki ulkomaalaisvirastosta annetun lain muuttamisesta, laki säilöönotettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta, laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki yhdenvertaisuuslain 4 ja 21 §:n muuttamisesta, laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 ja 28 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 ja 19 §:n muuttamisesta, laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta, laki tullilain 26 ja 28 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta, laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 24 a §:n muuttamisesta, laki kansaneläkelain 85 ja 90 §:n muuttamisesta, lain ulosottokaaren 3 luvun 70 §:n muuttamisesta ja laki eräiden henkilöiden ja virkojen siirtämisestä sisäasiainministeriöön (HE 90/2007 vp). Sisäasiainministeriöön muodostetaan maahanmuutosta ja kotoutuksesta vastaava kokonaisuus, johon kuuluvat ulkomaalaisosasto ja sen alaisuudessa Ulkomaalaisvirasto. Työministeriöstä sisäasiainministeriöön siirretään työministeriön politiikkaosaston maahanmuuttopolitiikan tiimin ja toimeenpano-osaston maahanmuutto- ja työlupa-asioiden tiimin tehtävät samoin kuin vähemmistövaltuutetun toimisto ja syrjintälautakunta. Samalla Ulkomaalaisviraston nimi muutetaan Maahanmuuttovirastoksi. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 160 42803)

Laki kuntajakolain muuttamisesta, laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta, laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, laki kuntien valtionosuuslain 13 a §:n muuttamisesta, laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki perintökaaren 20 luvun 9 a §:n muuttamisesta, laki isyyslain 20 §:n muuttamisesta, laki nimilain 14 §:n muuttamisesta, laki väestötietolain 2 §:n muuttamisesta, laki kotikuntalain 7 b ja 9 §:n muuttamisesta, laki holhoustoimesta annetun lain 47 a ja 84 §:n muuttamisesta, laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 6 ja 45 §:n muuttamisesta, laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja laki eräiden henkilöiden ja virkojen siirtämisestä valtiovarainministeriöön (HE 56/2007 vp). Sellaiset lainsäädännössä mainitut tehtävät muutetaan valtiovarainministeriön tehtäviksi, jotka kuuluvat nykyiselle sisäasiainministeriön kuntaosastolle sekä alueiden ja hallinnon kehittämisosaston alue- ja paikallishallintoyksikölle. Kuntaosasto sekä alue- ja paikallishallintoyksikkö ja KuntaIT-yksikkö siirtyvät tehtävineen sisäasiainministeriöstä valtiovarainministeriöön vuoden 2008 alusta lukien. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 160 42803)

Laki elintarvikelain muuttamisesta ja laki Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta (HE 70/2007 vp). Elintarvikelakia ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annettua lakia muutetaan siten, että elintarvikelainsäädäntötehtävät keskitetään maa- ja metsätalousministeriöön ja Elintarviketurvallisuusviraston tulosohjauksesta vastaa vain maa- ja metsätalousministeriö. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (MMM elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi 160 52211)

Laki luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta (HE 46/2007 vp). Maatalouden harjoittamisesta luopuneet luopumiseläkettä saavat viljelijät voivat luovuttaa eläkkeen myöntämisen perusteena olevan pellon viljelemättömyys- ja myyntirajoitussitoumuksen estämättä sellaista peltoa, joka on ollut viljelemättä jo 15 vuotta. Edellytyksenä on, että alue on luontaisesti poistunut pysyvästi tuotannosta ja lakannut olemasta peltoa. Luovutus ei tällöin vaikuta maksettavaan eläkkeeseen. Jo nyt luopuja voi luovuttaa metsitetyt pellot ja lisäksi eläkelaitoksen on mahdollista yksittäistapauksessa kohtuullistaa luovutuksesta aiheutuvia seuraamuksia. Muutos yksinkertaistaa hallintomenettelyä eikä se käytännössä lisää eläkkeistä aiheutuvia menoja. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 54298)

Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2007 vp). Maatalouden interventiorahastosta annettua lakia muutetaan siten, että maatalouden interventiorahastosta ei jatkossa rahoiteta maataloustuotteiden vientitukia, sisämarkkinatukia eikä tiedotus- ja menekinedistämistoimenpiteitä vaan niitä varten osoitetaan varat valtion talousarviossa. Maatalouden interventiorahaston lainanottoon liittyviä säännöksiä muutetaan siten, ettei rahaston lainoja enää oteta rahaston nimissä. Rahaston lainanottovaltuuden ylärajaa alennetaan 100 miljoonaan euroon. Lisäksi lakiin tehdään joitain Maaseutuviraston perustamisesta johtuvia muutoksia. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (MMM hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Laki eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta (HE 94/2007 vp). Uuden työ- ja elinkeinoministeriön erittelyvirat perustetaan. Virkoihin sovelletaan niiden perustamisen jälkeen valtion virkamieslakia. Lailla säädetään valtakunnansovittelijan virkojen ja valtakunnansovittelijan virkaa hoitavan virkamiehen siirtymisestä työ- ja elinkeinoministeriöön. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja työministeriön erittelyvirat sekä sisäasiainministeriön yksi erittelyvirka lakkautetaan. Perustettavien virkojen täyttämiseen voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 160 63618)

Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta (HE 33/2007 vp). Kuluttajavirastosta annettuun lakiin lisätään säännös kuluttaja-asiamiehen oikeudesta tehdä tarkastuksia elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, jos tarkastus on tarpeen kuluttajansuojan täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyötä koskevassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa tarkoitetun yhteisön sisäisen rikkomuksen selvittämiseksi tai lopettamiseksi, sekä kuluttaja-asiamiehen oikeudesta saada poliisilta virka-apua tällaisten tarkastusten suorittamiseksi. Laki tulee voimaan 1.12.2007. (KTM kaupallinen neuvos Ilkka Cantell 160 63531)

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 73/2007 vp). Suomen tasavallan ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista allekirjoitettiin Helsingissä 11.4.2007. Kahdenvälinen sopimus mahdollistaa öljyn varastointia koskevan direktiivin mukaisen 90 päivän varastointivelvoitteen täyttämisen sijoittamalla varastoja myös toiseen sopijamaahan. Sopimuksen nojalla varaston sijoitusmaan viranomaiset valvovat toisen sopijamaan lukuun sitä, että varastoa hoitava yritys tai vastaava noudattaa sopimusta. Varaston sijoitusmaan viranomaiset hyväksyvät ennakkoon kunkin yksittäisen varastointikohteen. Huoltovarmuusalan kahdenvälinen ja muu kansainvälinen yhteistyö täydentää Suomen kansallisen huoltovarmuuden turvaamista. Samalla Suomen huoltovarmuudesta vastaaville viranomaisille tarjoutuu mahdollisuus alan kokemusten vaihtoon ja muuhun yhteistyöhön. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 9.11.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirja sisältää joitakin vero- ja tullivapauksia, joiden julkistaloudelliset vaikutukset ja muut taloudelliset vaikutukset ovat vähäisiä. Laki (890/2007) tulee voimaan 30.11.2007. Asetus tulee voimaan 30.11.2007. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Tasavallan presidentin asetus Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen kumoamisesta sekä Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimuksen irtisanominen johtuu Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisestä toimivaltajaosta yhteisen kauppapolitiikan alalla. Kyseessä on tekninen toimenpide, joka ei vaikuta maiden välisiin tiiviisiin suhteisiin. Laki (95/2004) tulee voimaan 17.11.2007. Asetus tulee voimaan 17.11.2007. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2009 loppuun. Asetus tulee voimaan 25.11.2007. (OPM hallitusneuvos Merja Leinonen 160 77466)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 9.11.2007 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti lähettää suostumuksen hankkimista koskevat esitykset Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 32/2007 vp); 2) Hallituksen esitys eduskunnalle Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 31/2007 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2006 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti toimittanut vuoden 2006 tasoituksen ja 4.9.2007 tehnyt Ahvenanmaan maakunnalle tulevaa lopullista tasoitusmäärää koskevan päätöksen. Lopullinen tasoitusmäärä on 184 405 812,94 euroa. Koska Ahvenanmaan maakunta on saanut ennakkona yhteensä 184 142 000 euroa, valtion on maksettava maakunnalle lisäyksenä 263 812,94 euroa. (VM valtiosihteeri Raimo Sailas 160 33000)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.11.2007 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvos Ari Heikkisen määrääminen ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään toimialueenaan Bosnia-Hertsegovina ja Makedonia. (UM osastopäällikkö Maarit Jalava 160 55400)

Nairobin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Heli Sirven sivuakkreditointi Seychelleille, Abu Dhabin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Matti Lassilan sivuakkreditointi Qatariin, Abujan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Erik Ulfstedtin sivuakkreditointi Ghanaan. (UM osastopäällikkö Maarit Jalava 160 55400)

Varatuomari Esa Bomström maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan puheenjohtajana toimivan lainkäyttöneuvoksen virkaan toimikaudeksi 1.1.2008-31.12.2012. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.11.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että korkeakoulujen arviointineuvosto on mahdollista asettaa myös neljää vuotta lyhyemmäksi ajaksi. Asetuksesta poistetaan säännös jäsenten toimikausien rajaamisesta. Lisäksi arviointineuvoston tehtävistä poistetaan erillisenä tehtävänä erikoistumisopintojen arviointi ja erikoistumisopintoja koskevan rekisterin ylläpitäminen sekä lakkautetaan arviointineuvoston jaostona toimiva erikoistumisopintojen lautakunta. Nykyinen erikoistumisopintojen lautakunta jatkaa kuitenkin toimikautensa loppuun. Asetus tulee voimaan 12.11.2007. (OPM hallitussihteeri Laura Hansén 160 77226)

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Luonnonhaittakorvaukset ja maatalouden ympäristötuki sisältyvät tukijärjestelminä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2007-2013 hyväksyttiin 3.8.2006 valtioneuvoston yleisistunnossa ja toimitettiin komissiolle hyväksyttäväksi. Sen jälkeen komission kanssa on käyty useita kahdenvälisiä neuvotteluita, joiden perusteella ohjelmaesitystä on muutettu. Komissio ilmoitti 12.6.2007, ettei se voi hyväksyä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan lannan käytön tehostamista koskevaa maatalouden ympäristötuen erityistukea ja ohjelmaesitystä tulisi muuttaa tältä osin. Muutosten jälkeen komissio hyväksyi 10.8.2007 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman. Ohjelmaesitykseen tehtyjen muutosten vuoksi valtioneuvoston asetusta (366/2007) muutetaan kehittämisohjelmaa vastaavaksi siten, että siitä poistetaan lannan käytön tehostamista koskeva maatalouden ympäristötuen erityistuki komission edellyttämällä tavalla. Asetus tulee voimaan 14.11.2007. (MMM maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi 160 54217)

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten ja maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Luonnonhaittakorvaukset ja maatalouden ympäristötuki sisältyvät tukijärjestelminä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2007-2013 hyväksyttiin 3.8.2006 valtioneuvoston yleisistunnossa ja toimitettiin komissiolle hyväksyttäväksi. Sen jälkeen komission kanssa on käyty useita kahdenvälisiä neuvotteluita, joiden perusteella ohjelmaesitystä on muutettu. Komissio ilmoitti 12.6.2007, ettei se voi hyväksyä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan lannan käytön tehostamista koskevaa maatalouden ympäristötuen erityistukea ja ohjelmaesitystä tulisi muuttaa tältä osin. Muutosten jälkeen komissio hyväksyi 10.8.2007 MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelman. Ohjelmaesitykseen tehtyjen muutosten vuoksi valtioneuvoston asetusta (506/2007) muutetaan kehittämisohjelmaa vastaavaksi siten, että siitä poistetaan lannan käytön tehostamista koskeva maatalouden ympäristötuen erityistuki komission edellyttämällä tavalla. Asetus tulee voimaan 14.11.2007. (MMM maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi 160 54217)

Valtioneuvoston asetus eräistä elintarvikevalvonnan maksuista. Asetuksessa säädetään eräiden eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnalle asetetuista EU-lainsäädännön mukaisista virallisen valvonnan vähimmäismaksuista, jotka toimeenpannaan kansallisesti elintarvikelain nojalla. Maksut koskevat teurastuksen yhteydessä ja leikkaamoissa tehtävää valvontaa, riistankäsittelyn valvontaa, maidontuotannon valvontaa ja kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuottamiseen ja markkinoille saattamiseen liittyvää valvontaa. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (MMM eläinlääkintöylitarkastaja Eeva-Riitta Wirta 160 52298)

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 §:n ja 4 luvun 1 §:n muuttamisesta. Päivärahaa haettaessa esitettävää selvitystä koskevaa säännöstä täsmennetään vastaamaan muuttuneita sairausvakuutuslakia ja tartuntatautilakia. Valtion rahoitusosuuden suorittamista koskevaa säännöstä täsmennetään siten, että säännös kattaa myös vuoden 2007 alusta voimaan tulleen sairausvakuutuslain muutoksen, jonka mukaan valtio rahoittaa 0,1 prosenttia kuluista, jotka aiheutuvat muista kuin vähimmäismääräisen suuruisina maksettavista vanhempainpäivärahoista. Asetus tulee voimaan 15.11.2007. (STM hallitussihteeri Virpi Korhonen 160 73914)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 8.11.2007 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Itämeren suojelukomission ympäristöministerikokoukseen 14.-15.11.2007 Krakovassa ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, varapuheenjohtaja ylijohtaja Pekka Jalkanen sekä jäsenet hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine ja vesibiologi Mikael Wennström. (UM apulaisosastopäällikkö Klaus Korhonen 160 55547)

Päätös nimetä alueet maaseutupoliittisen erityisohjelman sisältämään alueelliseen maaseutuosioon vuosiksi 2007-2010, päätös osion toteutusta koskevista periaatteista ja määrärahan jaosta ajalle 1.11.2007-31.12.2007. Valtioneuvoston hyväksymään maaseutupoliittiseen erityisohjelmaan 2007-2010 sisältyy alueellinen maaseutuosio (AMO), joka on tarkoitettu niille maaseutumaisille alueille, jotka eivät kuulu aluekeskusohjelman (AKO) tai Uudenmaan kaupunkiohjelman piiriin tai sijaitse pääkaupunkiseudulla tai Ahvenanmaalla. Maaseutuosioalueeseen haki 19 aluetta, joihin kuuluu 90 kuntaa. Kaikki hakeneet alueet nimetään maaseutuosio (AMO) -alueiksi ohjelmakaudelle 2007-2010. Samalla päätetään ohjelman toteutuksen periaatteista. Maakunnan liitoille jaetaan kuluvan vuoden talousarvioon varatusta maakunnan kehittämisrahasta yhteensä 132 711 euroa osoitettavaksi alueelliseen maaseutuosioon nimettyjen alueiden perusrahoitukseksi. (SM osastopäällikkö Silja Hiironniemi 160 42810)

Päätös vapauttaa valtiotieteen tohtori Markku Lehto ja valtiotieteen maisteri Juhani Korpela puolustustaloudellisen suunnittelukunnan jäsenyydestä sekä määrätä uusiksi jäseniksi kansliapäällikkö Kari Välimäki, ylijohtaja Liisa Ero ja ylijohtaja Harri Cavén suunnittelukunnan 30.6.2008 päättyväksi toimikaudeksi. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Periaatepäätös huumausainepoliittisesta yhteistyöstä vuosille 2008-2011. Periaatepäätöksellä vahvistetaan kansallista huumausainepolitiikkaa aiempien periaatepäätösten 1998, 2000 ja 2004 mukaisesti ja esitellään valtioneuvoston linjaukset hallituskaudelle toimenpiteistä huumausainehaittojen vähentämiseksi. Periaatepäätöksellä varmistetaan, että eri hallinnonalojen huumausainepoliittiset toimenpiteet ovat yhdenmukaisia. Periaatepäätös antaa suuntaviivat huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän toiminnalle ja velvoittaa eri hallinnonalat yhteistyöhön tehokkaan ja vaikuttavan huumausainepolitiikan toteuttamiseksi. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (STM hallitussihteeri Ismo Tuominen 160 74018)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 7.11.2007 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2007 käyttösuunnitelman muuttamisesta. Vuoden 2007 käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 269,09 miljoonaa euroa. Sijoitusmenojen määrää vähennetään 0,20 miljoonalla eurolla 5,30 miljoonaan euroon ja kulutusmenojen määrää lisätään 30,20 miljoonalla eurolla 246,46 miljoonaan euroon. Käyttösuunnitelman loppusumma kasvaa näin 30,00 miljoonalla eurolla 259,26 miljoonaan euroon. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2007 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. Kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämälle ja muille korvaukseen oikeutetuille terveydenhuollon toimintayksiköille yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavan korvauksen perusteena olevaa julkaisupisteen arvoa muutetaan. Julkaisupisteen arvo on 5816,37 euroa. Asetus tulee voimaan 15.11.2007. (STM finanssisihteeri Tuula Karhu 160 74354)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 6.11.2007

Valtion tuottavuusohjelma etenee -Hyvään henkilöstöpolitiikkaan panostetaan

Tuottavuus- ja alueellistamishankkeissa sekä nykyisen hallituksen käynnistämissä valtionhallinnon rakenne- ja tehtävämuutosten toteuttamishankkeissa on noudatettava hyvää henkilöstöpolitiikkaa, totesi hallitus, joka käsitteli tiistaina 6. marraskuuta valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa.

Hallitus korostaa, että valtionhallintoon palkataan 3 000-5 000 uutta henkilöä joka vuosi, vaikka tuottavuusohjelman toteuttaminen johtaa 1 000-2 000 vapautuneen viran tai tehtävän täyttämättä jättämiseen vuosittain. Virastojen ja laitosten onkin panostettava hyvään henkilöstösuunnitteluun ja -johtamiseen, jotta työt löytävät tekijänsä tässä tilanteessa ja kaikki tuntevat tekevänsä mielekästä työtä.

Koska eri virastoilla ja laitoksilla on kovin erilaiset mahdollisuudet huolehtia hyvästä henkilöstöpolitiikasta, valtiovarainministeriö selvittää mahdollisuutta luoda palvelutoiminto, joka tukisi virastojen ja laitosten johtoa ja henkilöstöä muutostilanteissa, kuten esimerkiksi siirtymisessä uusiin tehtäviin, uudelleenkouluttamisessa ja muussa valmentamisessa sekä henkilöstömuutosten johtamisessa.

Jo käytössä olevia keinoja, joiden tavoitteena on uuden työn löytyminen valtionhallinnon piiristä, tehostetaan. Myös hakeutumista muiden sektoreiden palvelukseen kannustetaan. Viimesijaisena keinona voidaan ottaa käyttöön irtisanoutumiskorvaus. Se olisi irtisanomisajan palkan lisäksi 4 kuukauden palkka. Tällaisen henkilön työtehtävien on täytynyt jo loppua tai ne ovat selvästi loppumassa eikä hänelle ole voitu osoittaa uusia tehtäviä saman hallinnonalan tai muun työnantajan palveluksessa. Tämän tarkoituksena on nopeuttaa ja tehostaa omatoimista hakeutumista muuhun työhön.

Hallitus tarkastelee vielä tämä vuoden aikana ennen kehysehdotusten valmistumista uusia, kevään kehyksessä päätettyjä tuottavuustoimenpiteitä. Niistä päätetään vuoden 2008 kehyspäätöksessä.

Lisätietoja: valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto, valtiovarainministeriö, p. (09) 160 34900

HALLITUKSEN ILTAKOULU 7.11.2007

Hallitus välitti osanottonsa Jokelan ampumavälikohtauksen uhrien omaisille

Suomen hallitus käsitteli Jokelan koulukeskuksen ampumavälikohtausta iltakoulussaan 7. marraskuuta. Pääministeri Matti Vanhanen välitti kokouksen jälkeen hallituksen syvän osanoton uhrien omaisille ja läheisille. Hallitus piti iltakoulussa hiljaisen hetken uhrien muistoksi.

Pääministeri Vanhanen totesi tapahtuman jättävän hyvin syvän viillon suomalaisten turvallisuuden tunteeseen ja korosti muiden ministerien ohella jälkihoidon merkitystä.

Sisäasiainministeriö on tehnyt päätöksen suruliputuksesta valtion virastoissa ja laitoksissa torstaina 8. marraskuuta ja suosittaa suruliputusta koko maassa.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman valmistelu aloitetaan

(tiedote 8.11.2007)

Hallitus on päättänyt keskiviikkona 7. marraskuuta iltakoulussa, että se laatii tasa-arvo-ohjelman. Se rakennetaan kuuden kärkihankkeen varaan.

Tasa-arvo-ohjelman kärkihankkeita ovat:

- sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen

- sukupuolten palkkaerojen kaventaminen

- naisten urakehityksen edistäminen

- tasa-arvotietoisuuden lisääminen kouluissa ja segregaation lieventäminen

- työn ja perheen yhteensovittamisen parantaminen sekä

- naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen.

Tasa-arvon edistäminen kuuluu kaikkien ministereiden vastuulle. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma koordinoi naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon liittyviä toimenpiteitä. Ohjelma viimeistellään kaikkien ministeriöiden yhteistyönä ja se valmistuu keväällä 2008.

Lisätietoja: ylitarkastaja Päivi Yli-Pietilä, p. (09) 160 74889 tai 050 4649323 ja johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, p. (09) 160 74494 tai 050 5378706, sosiaali- ja terveysministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Sopimattomat kaupalliset menettelyt -työryhmä luovutti 8.10.2007 mietintönsä oikeusministeriölle. Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa muutoksia säännöksiin, jotka koskevat kuluttajiin kohdistuvaa markkinointia. Sopimaton menettely kiellettäisiin markkinoinnin lisäksi laajemminkin asiakassuhteissa, esimerkiksi asiakasvalitusten käsittelyssä. Työryhmän ehdottamilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva EU-direktiivi. Ehdotetut säännökset vastaavat periaatteiltaan voimassa olevan kuluttajansuojalain säännöksiä, mutta ovat huomattavasti yksityiskohtaisemmat. Lakiin lisättäisiin muun muassa tarkat säännökset siitä, milloin menettelyn markkinoinnissa tai asiakassuhteessa katsotaan olevan sopimatonta. Työryhmän mietintöön liittyy eriävä mielipide hyvän tavan sääntelyn osalta sekä lausuma, jossa ehdotetaan lisäselvityksiä eräistä asiakokonaisuuksista. Asiaa koskeva lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuonna 2008. Työryhmän mietintö on osoitteessa: http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Tyoryhmamietintoja/Tyoryhmamietintojenarkisto/Tyoryhmamietintoja2007/1191397799283. Lisätietoja antavat oikeusministeriöstä lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, p. (09) 160 67672, marjo.lahelma@om.fi ja lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, p. (09) 160 67514, katri.kummoinen@om.fi.

Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen yhteistyön syventämistä selvittänyt professori Juhani Keinonen luovutti 30.10.2007 ehdotuksensa liikenne- ja viestintäministeriölle. Selvitysmiehen mukaan Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen tilalle tulisi perustaa uusi tutkimus- ja palvelukeskus. Uuden laitoksen perustamisella parannettaisiin turvallisuuteen liittyviä palveluita, syvennettäisiin ilmakehän- ja merentutkimuksen yhteistyötä sekä tehostettaisiin hallintoa. Uusi laitos olisi selvitysmiehen mukaan mahdollista perustaa vuoden 2009 maaliskuuhun mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa työryhmän tekemään suunnitelman hankkeen tarkemmaksi toteuttamiseksi. Työryhmää ryhtyy vetämään johtaja Pekka Plathan. Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen yhteistyö -selvitys on osoitteessa http://www.mintc.fi/oliver/upl946-LVM%2049_2007.pdf. Lisätietoja antavat johtaja Pekka Plathan, p. (09) 160 28340, liikenne- ja viestintäministeriö ja professori Juhani Keinonen, p. (09) 191 50005.

Erityisopetuksen strategiatyön ohjausryhmä luovutti 5.11.2007 muistionsa opetusministeri Sari Sarkomaalle. Opetusministeriön ohjausryhmä ehdottaa että esi- ja perusopetuksessa tulisi nykyistä vahvemmin korostaa varhaista tukea ja ennalta ehkäisevää toimintaa. Ensisijainen tukimuoto ennen päätöstä siirtää oppilas erityisopetukseen olisi varhainen tehostettu tuki. Tehostetun tuen järjestelyt olisivat joustavia, ja oppilaalle tarjottaisiin tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta sekä oppilashuollon tukea. Oppilasta koskeva erityisopetuspäätös tehtäisiin jatkossa pääosin määräaikaisesti, ja siinä tulisi päättää nykyistä laajemmin ja velvoittavammin opetuksen järjestämispaikasta, opetukseen tarvittavista resursseista kuten avustaja- tai muista oppilashuoltopalveluista, riittävän pienestä ryhmäkoosta sekä tarvittaessa oppimäärän yksilöllistämisestä. Yliopistojen tulisi ohjausryhmän mukaan tarkistaa opettajakoulutuksensa rakenteita ja sisältöjä niin, että opiskelijat voivat perehtyä monipuolisesti ja harjaantua käytännössä opetuksen eriyttämiseen ja erityiskasvatukseen. Ohjausryhmän raportti on osoitteessa: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Erityisopetuksen_strategia.html. Lisätietoja antavat opetusministeriöstä johtaja Eeva-Riitta Pirhonen, p. (09) 160 77268 ja opetusneuvos Jussi Pihkala, p. (09) 160 77383.

Hoitoseuraamustyöryhmä luovutti mietintönsä 5.11.2007 oikeusministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että syyntakeettomaksi todetulle rikoksentekijälle määrätty hoitoseuraamus voitaisiin siirtää täytäntöönpantavaksi hänen kotimaahansa. Siirtämisellä pyritään edistämään hoitoseuraamukseen määrätyn henkilön psyykkistä ja sosiaalista kuntoutumista sekä sopeutumista yhteiskuntaan. Vieraassa valtiossa tuomittu hoitoseuraamus suomalaiselle tai pysyvästi Suomessa asuvalle henkilölle voitaisiin tällöin toteuttaa Suomessa. Vastaavasti Suomi voisi pyytää täällä määrätyn hoitoseuraamuksen täytäntöönpanoa vieraassa valtiossa. Työryhmän mietinnössä hoitoseuraamuksella tarkoitetaan rikosasiassa rangaistukseen tuomitsematta jätetylle henkilölle määrättyä tahdosta riippumatonta psykiatrista sairaalahoitoa. Mahdollisuus siirtää hoitoseuraamus täytäntöönpantavaksi henkilön kotimaahan on myös osa Euroopan neuvostossa, Euroopan unionissa ja Suomen sekä muiden Pohjoismaiden välillä sovittua rikosoikeudellista yhteistyötä. Työryhmän mietintö on osoitteessa: http://www.om.fi/1191397842342. Lisätietoja antavat oikeusministeriöstä lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, p. (09) 160 67705, katariina.jahkola@om.fi ja lainsäädäntösihteeri Sanna Mikkola, p. (09) 160 67709, sanna.mikkola@om.fi.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.