Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 44/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 2.11.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 142/2007 vp) Suomen ja Puolan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavalta ja Puolan tasavalta allekirjoittivat 25.5.2007 sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Suomen ja Puolan välisessä yhteistyössä tarpeellisten arkaluonteisten tietojen vaihto ja suojaaminen. Sopimusta sovelletaan salassa pidettävien tietojen vaihtoon Suomen ja Puolan ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- ja teollisuusasioissa. Sopimusteksti pohjautuu pitkälti Suomen mallisopimukseen. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Esitys (HE 143/2007 vp) Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 sopimus) hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on torjua terrorismia, siihen liittyvää rikollisuutta ja muita vakavia kansainvälisiä rikoksia. Sopimus vastaa pääpiirteiltään vuonna 2006 Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehtyä aikaisempaa sopimusta. Esitykseen sisältyy lakiehdotus vuoden 2007 sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä lakiehdotus vuoden 2006 PNR-sopimuksen voimaansaattamislain kumoamisesta. (OM neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila 160 67836)

Esitys (HE 144/2007 vp) Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen (2007/436/EY) hyväksymisestä. Euroopan yhteisöjen komissio teki 14.7.2004 ehdotuksensa Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmän uudistamiseksi. Eurooppa-neuvosto saavutti poliittisen yhteisymmärryksen rahoituskehyksistä ja omien varojen järjestelmästä vuosille 2007-2013 16.12.2005. Komissio tarkisti ehdotustaan Eurooppa-neuvoston päätelmien pohjalta 13.3.2006 (COM(2006) 99 final). Komission ehdotuksen käsittely neuvoston työryhmässä aloitettiin keväällä 2006. Neuvosto teki päätöksen 7.6.2007. Suomen maksut kasvavat arvion mukaan noin 10 miljoonaa euroa keskimäärin vuosina 2007-2013. (VM budjettineuvos Paavo Kytömäki 160 33046)

Esitys (HE 145/2007 vp) laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia muutetaan väliaikaisesti siten, että luottolaitosten niin sanottujen järjestämättömien saamisten korkoja ei lueta veronalaiseksi tuloksi verovuosilta 2007 ja 2008 toimitettavissa verotuksissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa ja sitä sovellettaisiin verovuosilta 2007 ja 2008 toimitettavissa verotuksissa. (VM neuvotteleva virkamies Terhi Järvikare 160 34933)

Esitys (HE 146/2007 vp) laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta. Ajoneuvoverolakia muutetaan siten, että henkilöautoista kannettavan ajoneuvoveron perusvero (nykyisin 94,90 tai 127,75 euroa vuodessa) muutetaan auton hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi. Vero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (grammaa kilometrillä), jotka vastaavat auton yhdistetyn kaupunki- ja maantieajon polttoaineen ominaiskulutusta (litraa sadalla kilometrillä). Niistä henkilöautoista, joista ei ole päästötietoa ajoneuvoliikennerekisterissä, veroa kannetaan auton kokonaismassan perusteella. Käytännössä viimeksi mainittu koskee ennen vuotta 2001 käyttöönotettuja henkilöautoja. Perusveron päivä- ja vuosikohtaisista määristä säädetään lain liitteenä olevissa verotaulukoissa. Ennen vuotta 1994 käyttöön otetuista pakettiautoista kannettavan perusveron päiväkohtainen määrä nostetaan samalle tasolle sitä uudempien pakettiautojen veron kanssa eli 26 sentistä 35 senttiin. Pakettiautoluokkaan kuuluva kaksikäyttöauto verotetaan kuten henkilöauto. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan asetuksella myöhemmin säädettävänä ajankohtana. Voimaantulon arvioidaan ajoittuvan vuoteen 2010. (VM neuvotteleva virkamies Merja Sandell 160 33061)

Esitys (HE 147/2007 vp) laiksi autoverolain muuttamisesta. Autoverolakia muutetaan siten, että henkilöautojen autoveroprosentin suuruus porrastetaan lineaarisesti auton polttoaineen ominaiskulutusta vastaavien hiilidioksidipäästöjen perusteella. Samalla henkilöautojen autoveron keskimääräistä tasoa alennetaan noin kuudenneksella. Henkilöautojen autoverotuksessa sovellettavista kiinteistä vähennyksistä luovutaan. Veron suuruus on 10-40 prosenttia auton yleisestä vähittäismyyntiarvosta hiilidioksidipäästöstä riippuen. Veroprosentteja sovelletaan sekä uusiin että käytettynä verotettaviin tuontiautoihin. Ennen vuotta 2003 valmistettujen, käytettynä verotettavien henkilöautojen niin sanotuista historiallisista veroprosenteista luovutaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (VM neuvotteleva virkamies Merja Sandell 160 33061)

Esitys (HE 148/2007 vp) laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyvien eräiden lakien muuttamisesta. Verohallituksesta ja yhdeksästä verovirastosta muodostetaan valtiovarainministeriön alainen Verohallinto-niminen viranomainen, jonka virka-alueena on koko maa. Verohallintoa johtaa pääjohtaja. Verohallinnon yksiköiden lukumäärästä, nimistä, toimialueista ja pääasiallisista tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Verohallinnon sisäisestä organisaatiosta ja työnjaosta määrätään Verohallinnon tai sen yksikön työjärjestyksessä. Verohallinnon työjärjestys julkaistaan säädöskokoelmassa. Veronsaajien oikeudenvalvonta säädetään Verohallinnon tehtäväksi. Kunnalla, seurakunnalla ja Kansaneläkelaitoksella säilyy kuitenkin itsenäinen muutoksenhakuoikeus. Oikeudenvalvonnan tehtävät hoidetaan valtakunnallisesti yhdessä yksikössä, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikössä. Verovalitusta koskevia menettelysäännöksiä muutetaan siten, että menettelyssä korostuu virallisperiaate ja hallinto-oikeuden prosessinjohto nykyistä selkeämmin. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vaiheittain. Veroviranomaisen toimivaltaa ja tehtäväjakoa koskevia säännöksiä muutetaan tässä vaiheessa vain veronkantoon, perintään ja tilittämiseen liittyviltä osiltaan, jolloin nämä tehtävät voidaan koota valtakunnallisesti yhdessä Verohallinnon yksikössä hoidettavaksi. Näitä tehtäviä lukuun ottamatta Verohallituksen ja verovirastojen toimivalta ja tehtäväjako säilyvät siten toistaiseksi ennallaan. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.5.2008. Muutoksenhakumenettelyyn liittyvät muutokset tulisivat kuitenkin voimaan vuoden 2009 alusta. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 160 33154)

Esitys (HE 149/2007 vp) Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus tehtiin 9.6.2006 Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin tasavallan, Kroatian tasavallan, Montenegron tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Serbian tasavallan, Romanian ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation kesken. Sopimus on jaetun toimivallan sopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain yhteisön ja osittain jäsenvaltioiden toimivaltaan. Sopimuksella perustetaan Euroopan yhteinen ilmailualue (European Common Aviation Area, ECAA), jolla noudatetaan samoja periaatteita kuin yhteisön sisämarkkinoilla. Sopimus korvaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja ECAA -sopimuskumppaneiden väliset kahdenväliset lentoliikennesopimukset. Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin sopimus tulee kansainvälisesti voimaan. Sopimusta on kuitenkin tarkoitus soveltaa väliaikaisesti. Tämän vuoksi tasavallan presidentin asetuksella voitaisiin säätää, että lakia sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa. (LVM ylitarkastaja Topi Sirén 160 28457)

Esitys (HE 150/2007 vp) laiksi Säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Säteilyturvakeskuksesta annettua lakia muutetaan siten, että Säteilyturvakeskuksen johtokunta lakkautetaan. Säteilyturvakeskusta johtaa pääjohtaja. (STM hallitusneuvos Raimo Salonen 160 73805)

Esitys (HE 151/2007 vp) laiksi lastensuojelulain 49 §:n muuttamisesta. Vuoden 2008 alusta voimaan tulevaa lastensuojelulakia muutetaan siten, että lain 83 §:ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla tehty sijoitus kodin ulkopuolelle määritellään sijaishuolloksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (STM hallitussihteeri Pia-Liisa Heiliö 160 74206)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 2.11.2007 seuraavat lait:

Laki tuloverolain 33 a ja 122 §:n muuttamisesta, laki varainsiirtoverolain muuttamisesta, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja laki verotusmenettelystä annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 59/2007 vp). Julkisesti noteeratun arvopaperin luovutuksen varainsiirtoverotusta koskevia varainsiirtoverolain ja osakkeen tuottaman osingon tuloverotusta koskevia tuloverolain säännöksiä muutetaan. Lisäksi muutetaan arvopaperien takaisinostosopimukseen ja lainaussopimukseen perustuvaa arvopaperin luovutusta koskevia elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännöksiä, verotusmenettelystä annetun lain sivullisen tiedonantovelvollisuutta koskevaa säännöstä sekä varojen arvostamisesta verotuksessa annettua lakia. Tuloverolain osinkoverotusta koskevia säännöksiä muutetaan siten, että myös yhtiötä, jonka osakkeet on yhtiön suostumuksella otettu rahoitusvälineiden markkinat -direktiivissä tarkoitetun monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Euroopan talousalueella, pidetään julkisesti noteerattuna yhtiönä. Arvopaperien julkisen kaupankäynnin verovapautta koskevia varainsiirtoverolain säännöksiä muutetaan siten, että verovapaus koskee säännellyllä markkinalla noteerattujen arvopaperien lisäksi myös arvopapereita, jotka on yhtiön suostumuksella otettu monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi. Vaatimuksesta, jonka mukaan luovutuksen tulee tapahtua julkisessa kaupankäynnissä, luovutaan ja verovapauden edellytykset määritellään uudelleen. Verovapaus edellyttää, että luovutus tapahtuu arvopaperinvälittäjän välityksin. Lait tulevat voimaan 9.11.2007. (VM neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 160 34753)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 2.11.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Marokon kuningaskunnan kanssa suosituimmuuden soveltamisesta eräissä tapauksissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta. Suomen liityttyä Euroopan unioniin, sopimuksen tarkoitus on vanhentunut unionin omien järjestelyjen korvattua jäsenvaltioiden aikanaan tehdyt sitoumukset. Asetus tulee voimaan 26.11.2008. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen ja sen eräiden alkuperäsääntöjen väliaikaisesta muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen kumoamisesta ja Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaansaattamisesta. Irtisanominen johtuu Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisestä toimivaltajaosta yhteisen kauppapolitiikan alalla. Kyseessä on tekninen toimenpide, jolla ei ole vaikutusta maiden välisiin tiiviisiin suhteisiin. Laki (94/2004) tulee voimaan 31.1.2008. Asetus tulee voimaan 31.1.2008. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 2.11.2007 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 12 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 2.11.2007 seuraavat nimitysasiat:

Virkavapauden myöntäminen oikeuskansleri Jaakko Jonkalle 31.10.2007 lukien 14.11.2007 saakka. (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 160 67621)

Everstiluutnantti Jukka Tuononen puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.1.2008 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 1.11.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnasta. Neuvottelukunnan tehtävänä on vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteensovittaminen, ohjaaminen ja kehittäminen. Sen kokoonpanossa otetaan huomioon eduskunnassa vallitsevat parlamentaariset voimasuhteet. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan avuksi perustetaan alueellisia ja toimialakohtaisia neuvottelukuntia, jotka vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta asettaa sotilaslääneihin tai puolustushaaroihin sen omaa toimikautta vastaavaksi ajaksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (PLM vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen 160 88202)

Valtioneuvoston asetus maan jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin. Asetuksessa säädetään maan jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin puolustusvoimien alueellista johtamista ja hallintoa varten. Asetus tarkentaa puolustusvoimista annetun lain (551/2007) sisältöä. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (PLM hallitussihteeri Jenni Honkonen 160 88110)

Valtioneuvoston asetus radoista. Ratalailla (110/2007) säädetään rautateiden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja lakkauttamisesta. Lakiin on sisällytetty valtuus antaa tarkempia säännöksiä tässä asetuksessa mainituista asioista. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (LVM Kaisa Leena Välipirtti 160 28483)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 1.11.2007 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle selonteko Suomen osallistumisesta Afganistanin ISAF-operaatioon, Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR TCHAD/RCA) sekä sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.-30.6.2008. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (UM lähetystöneuvos Timo Kantola 160 55480)

Periaatepäätös säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista. Uudet ohjeet kattavat taloudellisten vaikutusten, viranomaisvaikutusten, ympäristövaikutusten ja muiden yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnin. Ohjeissa kuvataan vaikutusalueittain, mitä erilaisilla vaikutuksilla käytännössä tarkoitetaan, miten erilaisia vaikutuksia voidaan arvioida sekä millaisia menetelmiä ja tietolähteitä vaikutusten arvioimiseksi on hyödynnettävissä. Ohjeet säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista täydentävät Hallituksen esityksen laatimisohjeita (2004). Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Päätös määrätä saamelaiskäräjien jäsenet ja varajäsenet tehtäväänsä 1.1.2008 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): Enontekiö: Heikki Klemetti Näkkäläjärvi, Tuomas Aslak Juuso, Risten-Rauna Magga (Antti Niila Näkkälä); Inari: Erkki Lumisalmi, Pekka Pekkala, Anu Pentikäinen (Tauno Haltta); Sodankylä: Pekka Aikio, Petra Magga, Rauni Äärelä (Saara Alakorva); Utsjoki: Asko Länsman, Anne Nuorgam, Nilla Tapiola (Antti Katekeetta); Äänimäärän mukaan: Jan Henrik Saijets, Liisa Holmberg, Irja Seurujärvi, Veikko Guttorm, Heidi Eriksen, Maria Sofia Aikio, Heikki Paltto, Veikko Porsanger, Jouni Ilmari Jomppanen. (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 160 67621)

Päätös myöntää vastavakuuksia vaatimatta omavelkainen valtiontakaus Finnvera Oyj:n enintään 700 miljoonan Norjan kruunun (noin 90,6 miljoonan euron) määräisen joukkovelkakirjalainan vakuudeksi. Valtiovarainministeriölle pidätetään oikeus hyväksyä takauksen tarkemmat ehdot sekä oikeus antaa Finnvera Oyj:lle myöhemmin määräyksiä vastavakuuksien vaatimisesta valtiolle tai muista valtion asemaa takaajana turvaavista seikoista. Takauksesta ei peritä takausmaksua ottaen huomioon Finnvera Oyj:n kannattavuuden turvaamiseksi toteutetut valtion eri tukitoimet (alueellinen korkotuki, erityiskorkotuki, luotto- ja takaustappiotuki, toimintatuki). (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 160 34953)

Päätös myöntää neuvotteleva virkamies Leena Kostianderille ja diplomiekonomi Mona Björklundille ero Ilmailulaitoksen hallituksesta ja määrätä heidän tilalleen neuvotteleva virkamies Rita Linna ja varatuomari Pirkko Juntti liikelaitoksen hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2008 loppuun. (LVM yli-insinööri Juha Parantainen 160 28383)

Päätös antaa määräys laamanni Reko Vilppaalle II piirin piirisovittelijaksi ja laamanni Juha Hyväriselle III piirin piirisovittelijaksi. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 1.11.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 34/2007) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (moottoribensiinin ja dieselöljyn vähimmäisverotasot). Direktiivin muutosesityksessä ehdotetaan dieselöljyn ja moottoribensiinin vähimmäisverotasojen lähentämistä ja korottamista siten, että vuonna 2012 dieselöljyllä olisi sama vähimmäisverotaso kuin moottoribensiinillä tällä hetkellä eli 35,9 senttiä litralta ja että vuonna 2014 molempien polttoaineiden vähimmäisverotasoa nostettaisiin yhtä paljon eli 38 senttiin litralta. Lisäksi siinä esitetään mahdollisuutta nykyistä laajemmin eriyttää ammattiliikenteessä käytettävän dieselöljyn verotaso muussa liikenteessä kulutettavan dieselöljyn verotasosta. (VM neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen 160 33148)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 35/2007) eduskunnalle Euroopan yhteisön komission suosituksesta unionin neuvostolle komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut Euroopan yhteisön ja Kansainvälisen siviiliilmailujärjestön välisen sopimuksen tekemiseksi lentoliikenteen turvatoimien auditoinneista/tarkastuksista ja niihin liittyvistä kysymyksistä. Komissio hakee neuvostolta mandaattia aloittaa Euroopan yhteisön (EY) puolesta neuvottelut Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) kanssa sopimuksesta, joka koskee lentoliikenteen turvatoimien auditointeja ja tarkastuksia sekä niihin liittyviä kysymyksiä ja jolla poistetaan päällekkäiset tarkastukset yhteisön jäsenvaltioissa. (LVM ylitarkastaja Topi Sirén 160 28457)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 36/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (solvenssi II). Ehdotuksen tarkoituksena on luoda uudet, yhtenäiset vakavaraisuusvaatimukset vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksille EU:ssa sekä yhtenäiset periaatteet vakuutusvalvonnalle. Komission ehdotus sisältää myös 13 vakuutusalan voimassa olevan direktiivin yhdistämisen niiden pääasiallista sisältöä muuttamatta. Uudelta osaltaan komission ehdotus on pääosin niin sanottua maksimiharmonisointia, joten sillä yhtenäistetään jäsenmaiden vakavaraisuussääntelyä sekä valvontaa. Ehdotus vastaa myös tavoitetta lähentää vakuutus- ja muun finanssialan valvonnan periaatteita. (STM vanhempi hallitussihteeri Mari Pekonen-Ranta 160 74187)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 1.11.2007 seuraavat nimitysasiat:

Valiokuntaneuvos Sami Jaakko Manninen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkisoikeuden yksikön apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana virkaan 1.1.2008-31.12.2011. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Vanhempi oikeussihteeri, lainsäädäntöneuvos Pekka Tapio Pulkkinen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2007-31.8.2012, kuitenkin enintään siihen saakka kuin viran varsinainen haltija on vapaana virastaan. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Ilkka Salmi suojelupoliisin päällikön virkaan 1.12.2007 lukien. (SM poliisiylijohtaja Markku Salminen 160 42840)

Vanhempi osastoupseeri, yleisesikuntaupseeri Esa Vanonen sisäasiainministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2007-31.1.2009. (SM neuvotteleva virkamies Marja-Riitta Salokannel 160 44516)

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tuija Karanko puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 15.11.2007 lukien. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.11.2007 seuraavia asioita:

Vuoden 2007 talousarviomomentin alajaottelun 25.01.51.1. (Rikosvahinkokorvaukset sekä syyttömästi vangituille ja tuomituille maksettavat korvaukset) olevan 9 650 000 euron arviomäärärahan ylittäminen 1 650 000 eurolla. (OM talousjohtaja Harri Mäkinen 160 67600)

Vuoden 2007 talousarvion momentin 34.05.61 (Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin) arviomäärärahan ylittäminen 10 000 000 eurolla ja momentin 34.05.62 ( EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta) arviomäärärahan ylittäminen 5 000 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu rakennerahastohankkeiden maksatusten nopeutumisesta. (TM erikoissuunnittelija Päivi Laatikainen 010 60 47990)

Ympäristöministeriön oikeuttaminen tekemään jatkovuokrasopimus entisin ehdoin nykyisten toimitilojensa vuokranantajien Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kasarmikatu 25:n, Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen ja Handelsgillet i Helsingfors r.f:n kanssa ajalle 1.1.2009-31.12.2013. Kokonaisvuokraksi arvonlisäveroineen vuoden 2007 vuokratasolla tulee viiden vuoden sopimuskaudella yhteensä noin 12,9 miljoonaa euroa. (YM talousjohtaja Oili Hintsala 020 490 7920)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 26.10.2007

Kriisinhallintaoperaatioista annetaan selonteko ja NRF:stä jatketaan selvityksiä

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa perjantaina 26. lokakuuta käsiteltiin Suomen osallistumista kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin Afganistanissa, Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa sekä sotilasosaston asettamista korkeaan valmiuteen osana EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1. -30.6.2008. Näistä aiheista tullaan antamaan hallituksen selonteko eduskunnalle. Lisäksi keskusteltiin Suomen mahdollisesta osallistumisesta Naton nopean toiminnan joukkoja täydentävään toimintaan. Tasavallan presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta pitivät tärkeänä, että Suomi osallistuu jatkossakin aktiivisesti Afganistanin vakauttamisen tukemiseen. Tarkoituksena on osallistua myös Afganistanin asevoimien kouluttamiseen operatiivisissa ohjaus- ja yhteydenpitoryhmissä (OMLT) vuoden 2008 aikana. OMLT-ryhmät ovat keskeisessä asemassa koulutettaessa Afganistanin omaa armeijaa. Suomi selvittää myös osallistumisen vahvistamista alueellisissa PRT-jälleenrakennusryhmissä.

Afganistanin kokonaisvaltaisesta tukemisesta ja Suomen panoksesta eri osa-alueilla, mukaan lukien siviilikriisinhallinta, kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu tullaan antamaan eduskunnalle selvitys myöhemmin tänä vuonna.

Kokouksessa tarkennettiin Suomen osallistumista EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Suomi varautuu lähettämään operaatioon suojausjoukkueen (n. 30-40 sotilasta), tarvittavat tuki- ja huoltoelementit sekä 2-4 esikuntaupseeria yhteistyössä Ruotsin kanssa. Operaation tarkoituksena on tukea Sudanin lähialueiden humanitaarisen ja turvallisuustilanteen parantamista ja edellytysten luomista pakolaisten paluulle. EU-operaatio tukee alueella YK:n toimintaa ja on osa kansainvälisen yhteisön toimia Darfurin kriisin ratkaisemiseksi.

Suomi osallistuu vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla ns. pohjoismaisen EU:n taisteluosaston valmiusvuoroon Ruotsin, Viron, Irlannin ja Norjan kanssa. Suomesta taisteluosastoon osallistuu 221 sotilasta, jotka muodostavat kranaatinheitinosaston, suojeluosaston sekä tiedustelu- ja valvontaosaston.

Tasavallan presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat myös Suomen mahdollisesta osallistumisesta Naton nopean toiminnan joukkoja (NRF) täydentävään toimintaan osana pyrkimyksiä vahvistaa Suomen nopean toiminnan kriisinhallintakykyjä. Kokouksessa päätettiin, että valmisteluja ja selvityksiä Suomen mahdollisesta osallistumisesta jatketaan. Naton nopean toiminnan kykyjä kehittäviin harjoituksiin tullaan osallistumaan aiemmin tehtyjen linjausten mukaisesti.

Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55519 ja yksikön johtaja Mari Eteläpää, puolustusministeriö, p. (09) 160 88135 sekä yksikön päällikkö Timo Kantola, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55480

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Selvityshenkilö Mika Vuorela luovutti 26.10.2007 kuntoutustuella ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden työllistymistä ja työelämään paluun edistämistä käsittelevän selvityksensä väliraportin työministeri Tarja Cronbergille. Selvityksen mukaan työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella olevien paluuta työelämään edistetään nopeimmin työvoimapalveluja kehittämällä. Tällä hetkellä kuntoutustuella ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevia palvellaan työvoimatoimistoissa heikosti. Nykyinen tilanne työvoimapalvelulain tulkinnasta jättää selvityshenkilön mukaan työvoimatoimistolle ja yksittäiselle virkailijalle liian laajan ja väljästi ohjeistetun harkintavallan. Harkintavaltaa käyttävät virkailijat eivät tunne riittävästi työkyvyttömyyseläkkeeltä työhön palaamisen mahdollisuuksia. Työministeriö asetti Mielenterveyden Keskusliitossa koulutusjohtajana työskentelevän Mika Vuorelan selvityshenkilöksi 20.8.2007. Nyt julkistetussa väliraportissa kuvataan selvitystyön kohderyhmää ja heidän haluaan työllistyä sekä esitellään toimenpiteitä vuodelle 2008. Loppuraportin on tarkoitus valmistua helmikuussa 2008. Selvityshenkilön väliraportti on osoitteessa http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/10_muut/kuntoutustuki_valiraportti.pdf. Lisätietoja antaa selvityshenkilö Mika Vuorela, p. 050 527 1762, mika.vuorela@mtkl.fi, Mielenterveyden Keskusliitto.

Käräjäoikeusverkoston kehittämiseksi asetettu työryhmä luovutti 29.10.2007 ehdotuksensa oikeusministeri Tuija Braxille. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa käräjäoikeuksien yhdistämisiä niin, että maassamme olisi tulevaisuudessa nykyisen 54:n sijasta 25 käräjäoikeutta. Uudistuksen tavoitteena on ennen kaikkea luoda edellytykset laadukkaalle lainkäytölle ja tehostaa käräjäoikeuksien toimintakykyä. Käräjäoikeusverkoston uudistaminen on osa meneillään olevaa käräjäoikeuksien rakenneuudistusta. Työryhmän ehdotuksessa on kaksi eriävää mielipidettä, jotka molemmat liittyvät sivukanslioihin. Työryhmän mietintö Käräjäoikeusverkoston kehittäminen on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/1191397701870. Lisätietoja antavat oikeusministeriöstä työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Heikki Liljeroos, p. (09) 160 67608, hallitussihteeri Maaria Rubanin, p. (09) 160 69381 ja ylitarkastaja Raimo Ahola, p. (09) 160 67569.

Vakuutusvalvonnan kehittämisryhmä luovutti 30.10.2007 muistionsa sosiaali- ja terveysministeriölle. Työryhmä on keskittynyt asioihin, jotka on tarpeen ottaa huomioon rahoitus- ja vakuutusalan valvontaa yhdistettäessä. Työryhmän puheenjohtajana toimi LKT, VM Kari Puro. Sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi työryhmässä olivat edustettuina Vakuutusvalvontavirasto ja Rahoitustarkastus. Työryhmä esittää muun muassa että valvojan tulee voida vakuutusvalvontaa koskevien kansainvälisten suositusten mukaisesti toimia riittävän itsenäisesti suhteessa poliittiseen ja hallinnolliseen päätöksentekoon sekä markkinaosapuoliin. Työryhmä esittää myös että vakuutusalan valvonnassa on jatkossakin huolehdittava muun muassa vastuuvelkaan ja vakuutustoiminnan riskeihin ja muihin vakuutustoiminnan eri osa-alueisiin, kuten sosiaalivakuutukselle luonteenomaisiin piirteisiin, kuuluvista asioista. Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä valmistelee parhaillaan Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston yhdistämistä. Tämän työryhmän määräaika päättyy maaliskuun lopussa 2008. Vakuutusvalvonnan kehittämisryhmän muistio on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/13136/index.htx. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja Kari Puro p. 050 60979 sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä työryhmän sihteeri, vanhempi hallitussihteeri Mari Pekonen-Ranta p. (09) 160 74187.

Tuontipolttoaineiden velvoitevarastointisäädösten tarkistamistarvetta kartoittanut työryhmä luovutti 1.11.2007 raporttinsa kauppa- ja teollisuusministeriölle. Tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilainsäädäntö on toiminut varsin hyvin, mutta säädöksiin tarvittaisiin tiettyjä täsmennyksiä, jotta öljyä, maakaasua ja hiiltä tai niitä korvaavia polttoaineita olisi käytettävissä kaikissa olosuhteissa. Työryhmä ehdottaa muun muassa muutosta lauhdesähköä tuottavien kivihiililaitosten varastointivelvoitteeseen, joka tällä hetkellä määräytyy laitoksen kolmen edellisen vuoden hiilen kulutuksen perusteella. Työryhmä esittää harkittavaksi, että esimerkiksi puolet maakaasua käyttävien laitosten varapolttoaineiden (kevyt ja raskas polttoöljy) velvoitevarastoista sijaitsisi laitospaikalla tai putkiyhteyden päässä. Tuontipolttoaineiden velvoitevarastointityöryhmän raportti on osoitteessa http://www.ktm.fi/julkaisurekisteri. Lisätietoja antavat kauppa- ja teollisuusministeriöstä teollisuusneuvos Pertti Härme, p. (09) 160 64792 ja ylitarkastaja Mauri Valtonen, p. (09) 160 64814.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.